reading

listen to the pronunciation of reading
İngilizce - Türkçe
okuma

Bu kitabın okumaya değer olacağını düşünüyor musun? - Do you think this book is worth reading?

O, polisiye hikâyeler okumaktan hoşlandı. - He enjoyed reading detective stories.

okunan değer
{i} okunuş
(Bilgisayar) okunuyor
okuyan

Bir kitap okuyan kız Kate'tir. - The girl reading a book is Kate.

Bir yemek kitabı okuyan kız Kate'tir. - The girl reading a cookbook is Kate.

okuyarak

Bütün günümü o romanı okuyarak geçirdim. - I spent the whole day reading that novel.

Tom bütün gününü yatakta okuyarak geçirdi. - Tom spent the whole day reading in bed.

kitabi bilgi
{i} değer

Bu kitap okumaya değer. - This is a book worth reading.

Sanırım bu kitap okumaya değer. - I think this book is worth reading.

okuma parçası
{f} oku

Öğrenciler, okuma yeteneklerini geliştirmeliler. - Students should develop their reading skills.

Dün gece yatakta kitap okurken, ışık açıkken uykuya dalmışım. - While I was reading in bed last night, I fell asleep with the light on.

kitaptan elde edilen bilgi
yorum

Eskiden video oyunları oynardım ama artık zamanımla daha faydalı şeyler yapmayı tercih ediyorum. İnternet yorumlarını okumak gibi. - I used to play video games, but now I prefer to do more useful things with my time. Like reading internet comments.

Yorum eklemek şifreyi okumayı daha kolay hale getirir. - Adding comments makes reading the code easier.

konferans
/vb.nin gösterdiği sayı
termometre
metin
çalışma

Diğer bazı kitapları okumaya çalışmayı planlıyorum. - I plan to try reading some other books.

{i} göstergenin kaydettiği ölçüm
{s} okumaya elverişli
Okunan

Onların arabalarında önce Irak sonra Fransa diye okunan çıkartmalar vardı. - They had stickers on their cars reading: First Iraq then France.

{f} oku: prep.okuyarak
{i} okunacak metin
{i} okumuşluk
{i} bilgililik
{f} oku: prep.oku
edebi araştırma
reading desk kitap sehpası
{i} kanaat
göstergenin kaydettiği öIçüm
{i} ölçüm (göstergede)
kürsü
mana
reading lamp masa lambası
{i} okuma; okunma
gösterge değeri
(Bilgisayar) okuyor

Sanırım John'un Jane ile olan ilişkilerini çok fazla okuyorsun. - I think you're reading too much into John's relationship with Jane.

O bir kitap okuyor mu? - Is he reading a book?

okuma değeri
okuyucu

Okumaktan zevk alıp almayacağını belirleyen okuyucunun kendisidir. - It's the reader that determines whether they extract pleasure from reading.

inceleme
kitap okuma
read
okumak

Bu kitabı okumak iyi fikir. - It is a good idea to read this book.

Kitap okumak için zamanım yok. - I have no time to read books.

reading comprehension
okuduğunu anlama
reading data
(Bilgisayar) veri okunuyor
reading desk
kürsü
reading:
(Bilgisayar) okunan
reading rate
okuma hızı/oranı
reading accuracy
doğruluk okuma
reading head
okuma kafası
reading in the library
Kütüphanede okuma
reading knowledge
bilgi okuma
reading microscope
okuyucu mikroskop
reading off
off okuma
reading passage
Okuma parçası, pasaj
reading station
okuma istasyonu
reading up
kadar okuma
reading worth
okunmaya değer
reading approach
(Dilbilim) okuma yaklaşımı
reading by estimation
tahmini okuma
reading comprehension test
(Dilbilim) okuma anlama sınavı
reading desk
kitap sehpası; kürsü
reading disorder
okuma bozukluğu
reading glass
pertavsız büyüteç
reading glasses
okuma gözlükleri
reading interval
okuma aralığı
reading items
(Bilgisayar) öğeler okunuyor
reading lamp
masa lambası
reading lamp kit
okuma lambası kiti
reading material
(Eğitim) okuma materyali
reading order
(Bilgisayar) okuma sırası
reading order
(Bilgisayar) sıra okunuyor
reading position
okuma pozisyonu
reading position
ölçüm pozisyonu
reading range
okuma aralığı
reading rehearsal
(Tiyatro) okuma provası
reading rhythm
(Dilbilim) okuma ritmi
reading room
okuma salonu

Cenevre Üniversitesi Kütüphanesi'nin iyi bir okuma salonu vardır. - The Geneva University Library has a good reading room.

reading stand
kitap tutucu
reading stand
kitap altlığı
reading vocabulary
(Dilbilim) okumalık sözvarlığı
regenerative reading
yeniden üretimli okuma, yenilemeli okuma
reflected light reading
(Fotoğrafçılık) yansıyan ışık ölçümü
read
öğrenim görmek
read
{f} okumak: read a book kitap okumak
read
okunacak şey
read
{f} (read) (red)
read
{f} anlamına gelmek
read
oku

O bir kitap okuyor mu? Evet, o okuyor. - Is she reading a book? Yes, she is.

O kitabı hiç okumadım. - I never read that book.

read
f., bak. read. s
read
işaret etmek
read
(Osmanlıca) muttali
read
bilgili

İngiliz edebiyatında çok bilgilidir. - He is well read in English literature.

read
okunan

Onların arabalarında önce Irak sonra Fransa diye okunan çıkartmalar vardı. - They had stickers on their cars reading: First Iraq then France.

Bu yıl Wikipedia'nın Japonca versiyonunda en çok okunan makalenin ne olduğunu düşünüyorsunuz? - What do you think was the most read article this year on the Japanese version of Wikipedia?

read
aydın

Burası okumak için yeterince aydınlık değil. - It's not light enough in here to read.

read
predict
read
sonuç çıkarmak
read
foretell
speed reading
hızlı okuma
read
okumuş

O, bu kitabı okumuş olamaz. - He can't have read this book.

Az sayıda insan kitabı okumuş gibi görünüyor. - Few people seem to have read the book.

read
çok bilgili

İngiliz edebiyatında çok bilgilidir. - He is well read in English literature.

read
{f} çözmek
read
(Rx) Okuma (Rx)
extensive reading
(Dilbilim) yaygın okuma
incident light reading
(Fotoğrafçılık) düşen ışık ölçümü
intensive reading
(Dilbilim) yoğun okuma
palm reading
el falı
read
bakıp anlamak
read
eğitimi görmek
read
kıraat etmek
read
anlamak

Onu anlamak için, yalnızca bu kitabı okumak zorundasın. - To understand it, you have only to read this book.

Kazanın ne kadar ciddi olduğunu anlamak için sadece bu makaleyi okumalısın. - You have only to read this article to see how serious the accident was.

read
okundu
read
{f} eğitimini görmek
read
{f} okuluna gitmek
read
tahsil etmek
read
{f} İng. okumak, ... eğitimi görmek: read law hukuk okumak
read
well read çok okumuş
accuracy of reading
okuma doğruluğu
demand reading
istemle okuma
destructive reading
bozucu okuma
direct reading
doğrudan okuma
first reading
ilk okuma
lip reading
dudak okuma
mark reading
işaret okuma
read
kavramak
read
sökmek
read
(termometre/vb.) göstermek
read
okuyuş

Bu kitabı her okuyuşumda yeni bir şey keşfediyorum. - Every time I read this book, I discover something new.

Bu, incili ilk kez okuyuşum. - This is the first time for me to read the Bible.

read
(birdemde) okumak
read
yorumlamak
read
anlam vermek
read
okuma

O kitabı hiç okumadım. - I have never read that book.

Kitap okumak için zamanım yok. - I have no time to read books.

sight-reading
görür görmez çalma
sight-reading
görür görmez okuma
read
mana vermek
read
{f} anlamak, yorumlamak: I read
further reading
daha fazla okuma
go on reading
okuma devam
home reading department
evde okuma bölümü
impaired reading ability
engelli okuma yeteneği
leisure reading
Boş okuma
lexical reading
sözcük okuma
mind reading
düşünce okuma
mind-reading
(Psikoloji, Ruhbilim) Düşünce okuma, zihin okuma
post-reading
Okuma sonrası

Post-reading activities in classroom.

psychoanalytic reading
psikanalitik okuma
right reading
Doğru okuma
right reading image
Doğru okuma görüntü
sight reading
(Muzik) parçayı hazırlıksız okuma veya enstrümanı hazırlıksız çalma
text reading
metin okuma
uncomfortable reading
rahatsız edici yorum
worth reading
okunmaya değer
benefits of reading
okumanın yararları
benefits of reading
kitap okumanın yararları
close reading
(Sosyoloji, Toplumbilim) yakın okuma
escape reading
dinlendirici okuma
i would like to buy an easy reading in english
İngilizce bir kolay okuma satın almak istiyorum
instrument reading
alet okuma
light reading wand
ışık okuyan kalem
lip reading
dudak hareketle
lip reading
rini okumak
logistics applications of automated marking and reading symbols
(Askeri) otomatik işaretleme ve okuma sembolojisi lojistik uygulamaları
map reading
(Askeri) HARİTA OKUMA: Bir haritada gösterilen bilgileri okuyup anlama sanatı. Memleketin coğrafi durumunu, belirli noktaların mevkilerini, kıtaların yerlerini vesaireyi bulmak üzere, bir harita üzerinde görülen teferruatın ayırt edilmesi
nondestructive reading
(Bilgisayar,Teknik) bozmadan okuma
now reading
Pimdi okunuyor
photographic reading
(Askeri) FOTOĞRAF OKUMA: Tabii veya insan yapısı şekillerin, fotoğraflardan, betimleme ile kuvvetlendirme teknikleri içerilmeksizin kabaca tanınması
read
okunmak
total indicator reading
(İnşaat) toplam sapma miktarı
waive reading
(Kanun) gizlilik talebi
İngilizce - İngilizce
A town in Berkshire, England
An interpretation

a reading of the current situation.

The process of interpreting a symbol, a sign or a measuring device
A value indicated by a measuring device

a speedometer reading.

A meeting where written material is read aloud

a poetry reading.

Made or used for reading

reading glasses.

The process of interpreting written language
Present participle of read
{n} study, a lecture, a variation of copies
includes subscriptions for newspapers and magazines; books through book clubs; and the purchase of single-copy newspapers, magazines, newsletters, books, and encyclopedias and other reference books
  The acquisition or interpretation of data from a storage device, from a data medium, or from another source
Each bill to be enacted in Kentucky must have three readings, at length, in each house
a particular interpretation or performance; "on that reading it was an insult"; "he was famous for his reading of Mozart"
a sense of a word that can be distinguished from other senses or meanings of the same word
written material intended to be read; "the teacher assigned new readings"; "he bought some reading material at the airport"
The displayed number that is proportional to the measured magnitude of the input signal
An event that can last a few minutes to well over an hour, where tarot cards are shuffled, dealt, interpreted, clarified and discussed
Your reading of a word, text, or situation is the way in which you understand or interpret it. My reading of her character makes me feel that she was too responsible a person to do those things
The presentation of a bill before either house requiring the reading and printing of the bill number or title This formal procedure is required by the Constitution and the Rules of each house and indicates to the legislators and the public a stage in the enactment of a measure The Constitution requires that bills receive three readings on three different days, or three printings, by title, on three different calendars in each house, unless the readings are waived
T C One or more words found at a particular position in a text
the act of measuring with meters or similar instruments; "he has a job meter reading for the gas company"
The term used when you are auditioning for the purpose of "reading" the script Your agent may ask "How was your reading?"
The act of one who reads; perusal; also, printed or written matter to be read
A lecture or prelection; public recital
{i} act of viewing written letters and converting them into words which have meaning; interpretation; scholarship, education, degree of learnedness; act of measuring with meters or other instruments alike
In the British Parliament or the US Congress, a reading is one of the three stages of introducing and discussing a new bill before it can be passed as (Hukuk) The bill is expected to pass its second reading with a comfortable majority
Presentation of a bill before the house by reading its number, author, and title A bill is on either first, second, or third reading until it is passed by both houses
An observation read from the scale of a graduated instrument; as, the reading of a barometer
The process of detecting the flux reversals as one moves along the length of a previously encoded magnetic stripe
a datum about some physical state that is presented to a user by a meter or similar instrument; "he could not believe the meter reading"; "the barometer gave clear indications of an approaching storm"
If you say that a book or an article makes interesting reading or makes for interesting reading, you mean that it is interesting to read. The list of drinks, a dozen pages long, makes fascinating reading. town and unitary authority (pop., 2001: 143,124), county seat of Berkshire, England, west of London. Reading was a Danish encampment as early as AD 871. It was given a town charter by King Henry III in 1253; that charter was confirmed by succeeding sovereigns. Between the 12th and 16th centuries Reading was dominated by a struggle for privileges between the Benedictine abbey founded in 1121 and the emergent merchants' guild. By the 17th century the town's trade, notably in clothing, had begun to decline. In the 18th century the chief trade was in malt. In the city's public gardens are the ruins of the abbey, which was dissolved by Henry VIII. The structure was destroyed during the English Civil Wars, during which time the town in general also suffered severely. In Reading Gaol, adjoining the ruins, Oscar Wilde was imprisoned, and it was there that he wrote The Ballad of Reading Gaol. The city is now an agricultural centre noted for the bulbs produced in its nurseries. It is the site of a university, and its industries include computer production and malting and brewing
Of or pertaining to the act of reading; used in reading
A formal stage in the passage of a bill through the House, so called because the whole bill was formerly read to the House
The ability to predict the path of the disc and position yourself to catch it Normally brought up by the thrower, "READ THE DISC"
Written material that is read aloud
Presentation of a bill before either house by the reading of the title thereof; a stage in the enactment of a measure A bill, until passed, is either in process of first, second or third reading, no matter how many times it has actually been read
Information given to a person by an intuitive or psychic in response to questions asked May involve past, present and future events
Reading is the activity of reading books. I have always loved reading. young people who find reading and writing difficult
a public instance of reciting or repeating (from memory) something prepared in advance; "the program included songs and recitations of well-loved poems"
Presentation of a bill before either house of the General Assembly by reading its title; a stage in the enactment of a law Each bill introduced must be read by title on 3 different days in each house before it is passed The first reading introduces the bill The second reading allows for floor amendments A bill is voted on when called for third reading
The way in which anything reads; force of a word or passage presented by a documentary authority; lection; version
  The reading of a bill's number, sponsor(s) and title in open session by the Senate Secretary or Assembly Clerk   A bill must be read three times before it can be passed   A bill is given first reading upon introduction, second reading when reported by a committee (or may be sent directly to second reading without committee reference), and third reading when posted for a final vote
Library CSC History Minutes
a passage from either the Old or New Testament
Study of books; literary scholarship; as, a man of extensive reading
a mental representation of the meaning or significance of something
The reading on a measuring device is the figure or measurement that it shows. The gauge must be giving a faulty reading
(of a bill)
the cognitive process of understanding a written linguistic message; "he enjoys reading books"
Refers to the following stages of the legislative process: First Reading -- Required of all bills and resolutions and accomplished by receiving a number and stating the title The first reading is followed by Rules Committee consideration Second Reading -- Occurs in the House as a bill is reported back to the floor with a committee recommendation Acceptance of the committee report completes the second reading In the Senate, debate, possible amendment, and a vote are taken on the actual bill which completes the second reading Third reading -- Final phase in the consideration of a bill, followed by debate, further amendments if any, and final vote
A reading is an event at which poetry or extracts from books are read to an audience. a poetry reading
the act of measuring with meters or similar instruments; "he has a job meter reading for the gas company" the cognitive process of understanding a written linguistic message; "he enjoys reading books" a datum about some physical state that is presented to a user by a meter or similar instrument; "he could not believe the meter reading"; "the barometer gave clear indications of an approaching storm" written material intended to be read; "the teacher assigned new readings"; "he bought some reading material at the airport" a particular interpretation or performance; "on that reading it was an insult"; "he was famous for his reading of Mozart" a city on the River Thames in Berkshire in southern England
A vote by the entire House or Senate on a bill or resolution Approval of a bill requires three readings by the House and three readings by the Senate
(of a bill) a formal stage in the passage of a bill through a house of Parliament; the first reading occurs when a bill is introduced, the second when it has been agreed to in principle and the third when it has been fully considered and any amendments agreed to; it is usual practice for the second reading of a bill to be moved immediately after the bill has been read a first time
A term used to indicate a step in the legislative process First reading occurs when a bill is introduced, second reading when it is referred to committee, and third reading when it is approved by a constitutional majority of a chamber
Manner of reciting, or acting a part, on the stage; way of rendering
a city on the River Thames in Berkshire in southern England
Addicted to reading; as, a reading community
read

I have been reading this book. - I've been reading this book.

Give me back the book after you have read it. - Give me the book back once you've finished reading it.

rea
reading copy
A used book, that may include highlighting or marginalia, and is suitable for reading, but is usually not collectible. This is a term used in the used book business, to indicate the lack of collectible value, while claiming that the book is in sufficiently good condition for a purchaser whose interest is primarily in actually reading the book. A reading copy is typically less expensive than a collectible copy
reading out
Present participle of read out
reading rooms
plural form of reading room
reading stone
A hemisphere of glass used as a magnifier when placed with its flat side against a surface with text
reading stones
plural form of reading stone
reading week
alternative name for a spring break
reading week
a week during a university's term where no teaching takes place, generally so that students may prepare for tests
reading and writing
ability both to read and to write
reading assignment
the reading of a passage assigned by the teacher
reading clinic
a clinic for people with reading disabilities
reading desk
desk made to rest a book on while a person is reading
reading frame
One of the three possible ways in which an mRNA sequence of nucleotides can be read as a series of base triplets to specify the amino acids in a protein chain
reading glasses
Reading glasses are glasses that are worn by people, for example when they are reading, because they cannot see things close to them very well
reading glasses
glasses that help a person read small print
reading in cards
foretelling the future by means of special cards, predicting by reading Tarot cards
reading in coffee grounds
prediction of the future by looking at the coffee grounds that remain in the bottom of cup
reading lamp
a lamp that provides light for reading
reading lamp
A reading lamp is a small lamp that you keep on a desk or table. You can move part of it in order to direct the light to where you need it for reading
reading of the Torah
reading the weekly portion from the Torah in the synagogue
reading party
meeting where people read and discuss books
reading program
a program designed to teach literacy skills
reading room
large room in which one is able to read or browse through books (usually in a library)
reading room
a room set aside for reading
reading room
A reading room is a quiet room in a library or museum where you can read and study
reading skills
reading ability, literacy skills
reading teacher
someone who teaches students to read
register reading
record the reading on a meter (i.e. electric meter, water meter, etc.)
Read
A male given name transferred from the surname
Read
A surname, a less common spelling variant of Reid
cold reading
The technique, or an instance, of using likely guesses and assumptions, then narrowing in on any positive responses, in order to give the impression of having information about a person or event

The self-described psychic was merely using cold reading.

open reading frame
A sequence of DNA triplets, between the initiator and terminator codons, that can be translated into mRNA
read
Simple past tense and past participle of read
read
To consist of certain text

On the door hung a sign that read, Proper Safety Equipment Required Beyond This Point..

read
To make a special study of, as by perusing textbooks

I am reading theology at university.

read
To look at and interpret letters or other information that is written

He doesn’t like to read.

read
To substitute (a corrected piece of text in place of an erroneous one); used to introduce an emendation of a text

In Livy, it is nearly certain that for Pylleon we should read Pteleon, as this place is mentioned in connection with Antron.

read
To speak aloud words or other information that is written. Often construed with a to phrase or an indirect object

All right, class, who wants to read next?.

read
Used after a euphemism to introduce the intended, more blunt meaning of a term

Eliminate illogical (read: stupid) answer choices.

read
to recognise (someone) as being transgender

Every time I go outside, I worry that someone will read me.

read
Of text, etc., to be interpreted or read in a particular way

Arabic reads right to left.

read
To interpret or infer a meaning, significance, etc

I can read his feelings in his face.

read
To think, believe; to consider (that)

But now, faire Ladie, comfort to you make, / And read / That short reuenge the man may ouertake .

read
To be able to hear what another person is saying over a radio connection

Do you read me?.

read
A reading or an act of reading, especially an actor's part of a play

And when he finishes supper / Planning to have a read at the evening paper / It's Put a screw in this wall - / He has no time at all.

read
something that is read; "the article was a very good read"
read
have or contain a certain wording or form; "The passage reads as follows"; "What does the law say?
read
audition for a stage role by reading parts of a role; "He is auditioning for `Julius Cesar' at Stratford this year"
read
interpret something that is written or printed; "read the advertisement"; "Have you read Salman Rushdie?"
read
indicate a certain reading; of gauges and instruments; "The thermometer showed thirteen degrees below zero"; "The gauge read `empty'"
read
look at, interpret, and say out loud something that is written or printed; "The King will read the proclamation at noon"
read
interpret the significance of, as of palms, tea leaves, intestines, the sky, etc
read
obtain data from magnetic tapes; "This dictionary can be read by the computer"
read
{a} perused, learned from reading, seen
read
{v} to peruse, discover, perceive, learn fully
read
something that is read; "the article was a very good read" to hear and understand; "I read you loud and clear!" interpret something that is written or printed; "read the advertisement"; "Have you read Salman Rushdie?" look at, interpret, and say out loud something that is written or printed; "The King will read the proclamation at noon" interpret the significance of, as of palms, tea leaves, intestines, the sky, etc
read
also of human behavior; "She read the sky and predicted rain"; "I can't read his strange behavior"; "The gypsy read his fate in the crystal ball"
read
also of human behavior; "She read the sky and predicted rain"; "I can't read his strange behavior"; "The gypsy read his fate in the crystal ball" obtain data from magnetic tapes; "This dictionary can be read by the computer" indicate a certain reading; of gauges and instruments; "The thermometer showed thirteen degrees below zero"; "The gauge read `empty'" audition for a stage role by reading parts of a role; "He is auditioning for `Julius Cesar' at Stratford this year" have or contain a certain wording or form; "The passage reads as follows"; "What does the law say?
Billet reading
This is the reading of sealed written materials, which is akin to psychometry. Billet is the French word for letter
Optical Plot Reading
(Computers) program that automatically converts a picture file or computer drawing into an ASCII file made from digital data in which each point is represented by its coordinates, OPR
Read
vis
Third Reading
the third and final occasion when a bill (=a suggested new law) is read out loud in the British Parliament or the US Congress
assigned reading
required reading, text which must be read according the the instructions of the Ministry of Education
basics of reading
fundamental knowledge required in order to learn to read
final reading
last reading of a bill
finger reading
read by braille (system of writing for blind people)
first reading
the first presentation of a bill in a legislature
first reading
parliamentary vote on a proposed law and its transfer to discussion in a sub-committee
first reading of a bill
first submitting of a bill in a legislative assembly
fluent reading
smooth and easy reading
lip reading
understanding what is being said by watching lip movements
lip reading
A technique for understanding unheard speech by interpreting the lip and facial movements of the speaker.lip reader n
map-reading
the practice of using a map to find which way you should go
meter reading
recording the number on a meter (such as a water or electrical meter)
mind reading
act of reading other people's thoughts
mind reading
The faculty of discerning another's thoughts through extrasensory means of communication; telepathy.mind reader n
muscle reading
by inference from the involuntary movements of one whose hand the reader holds or with whom he is otherwise in muscular contact
muscle reading
The art of making discriminations between objects of choice, of discovering the whereabouts of hidden objects, etc
palm reading
palmistry: telling fortunes by lines on the palm of the hand
play reading
performance of a play by a group of readers
preliminary reading
formal reading of a bill before a vote is taken
proof reading
Errors are like ants at a picnic: no matter how many you squash, there are always a few more This page gives you tips on how to produce an error-free final copy
proof reading
Checking text in detail for errors
proof reading
Visually checking content to ensure that it is correct, meaningful and is in the correct layout and style Errors can be ,marked to British Standard 5261 'Marks for copy preparation and proof correction'
proof-reading
checking written material, editing the print, rereading so as to correct mistakes, looking for mistakes
read
To study by reading; as, he read for the bar
read
understand something written, as in: When all else fails, read the instruction manual
read
The decoding, extraction and presentation of data from formatting, control and error management bits sent from a tag
read
this documentation The default search mode should work for all queries, but the other two search modes won't work unless you know, or familiarize yourself with, how they work
read
When you read something such as a book or article, you look at and understand the words that are written there. Have you read this book? I read about it in the paper He read through the pages slowly and carefully It was nice to read that the Duke will not be sending his son off to boarding school She spends her days reading and watching television. Read is also a noun. I settled down to have a good read
read
Saying; sentence; maxim; hence, word; advice; counsel
read
If you read someone's mind or thoughts, you know exactly what they are thinking without them telling you. As if he could read her thoughts, Benny said, `You're free to go any time you like.'
read
to read between the lines: see line see also reading. American Revolutionary leader, politician, and jurist. Delaware's delegate to the Constitutional Convention (1787), he championed the rights of small states and later served as a U.S. senator (1789-1793). erasable programmable read only memory read only memory compact disc read only memory
read
See 3d Reed
read
You can use read when saying what is written on something or in something. For example, if a notice reads `Entrance', the word `Entrance' is written on it. The sign on the bus read `Private: Not In Service'
read
The process of non-destructive (e g , non-recording) data retrieval from the disk
read
If you take something as read, you accept it as true or right and therefore feel that it does not need to be discussed or proved. We took it as read that he must have been a KGB agent
read
to learn by observation
read
When a computer reads a file or a document, it takes information from a disk or tape. How can I read a Microsoft Excel file on a computer that only has Works installed?
read
To make a special study of, as by perusing textbooks; as, to read theology or law
read
to transfer information into the CPU
read
to hear and understand; "I read you loud and clear!"
read
Hence, to know fully; to comprehend
read
interpret the significance of, as of palms, tea leaves, intestines, the sky, etc ; also of human behavior; "She read the sky and predicted rain"; "I can't read his strange behavior"; "The gypsy read his fate in the crystal ball"
read
If you can read music, you have the ability to look at and understand the symbols that are used in written music to represent musical sounds. Later on I learned how to read music
read
If you refer to how a piece of writing reads, you are referring to its style. The book reads like a ballad
read
To discover or understand by characters, marks, features, etc
read
n to determine what event will take place before it occurs; a blocking scheme in which the front-row players watch the setter in order to determine where to block; a backcourt defensive scheme based on all players reading their opponents and their teammates
read
To retrieve information from a hard disk, floppy disk, CD-ROM disc or other storage medium (Compare with write )
read
The retrieval of information bits from a storage device; equivalent to reproduction of digital signals
read
To appear in writing or print; to be expressed by, or consist of, certain words or characters; as, the passage reads thus in the early manuscripts
read
If a measuring device reads a particular amount, it shows that amount. The thermometer read 105 degrees Fahrenheit
read
If someone who is trying to talk to you with a radio transmitter says, `Do you read me?', they are asking you if you can hear them. We read you loud and clear. Over
read
“Arguments of Definition” in Everything’s an Argument and excerpts from J Hector St Jean de Crevecoeur’s “What Is an American?” (473-479)
read
If you say that a book or magazine is a good read, you mean that it is very enjoyable to read. Ben Okri's latest novel is a good read
read
A basic computer operation that results only in the flow of information from an object to a subject See also Write
read
To know what kind of play is coming before it happens
read
When you read a piece of writing to someone, you say the words aloud. Jay reads poetry so beautifully I like it when she reads to us I sing to the boys or read them a story before tucking them in
read
The process of retrieving data from a transponder and, as appropriate, the contention and error control management, and channel and source decoding required to recover and communicate the data entered at source
read
{i} act of reading, act of converting written letters into words which have meaning
read
Rennet
read
have or contain a certain wording or form; "The passage reads as follows"; "What does the law say?"
read
To produce a certain effect when read; as, that sentence reads queerly
read
To give advice or counsel
read
interpret something in a certain way; convey a particular meaning or impression; "I read this address as a satire"; "How should I take this message?"; "You can't take credit for this!"
read
of Read, v
read
to bring data outside the computer into memory
read
In computer operations, to acquire information, usually from some form of storage See write
read
make sense of a language; "She understands French"; "Can you read Greek?"
read
be a student of a certain subject; "She is reading for the bar exam"
read
To advise; to counsel
read
To interpret; to explain; as, to read a riddle
read
or Read (Simon), alluded to by Ben Jonson in the Alchemist, i 2, was Simon Read, of St George's, Southwark, professor of physic Rymer, in his Foedera, vol xvi , says, “he was indicted for invoking evil spirits in order to find out the name of a person who, in 1608, stole 37 10s from Tobias Mathews, of St Mary Steynings, London
read
To copy program or data files from a floppy or a hard disk into a computer memory, to run the program or process the data in some way The computer may also read your commands and data input from the keyboard
read
Instructed or knowing by reading; versed in books; learned
read
When you read a measuring device, you look at it to see what the figure or measurement on it is. It is essential that you are able to read a thermometer
read
read reads reading The form read is pronounced when it is the present tense, and when it is the past tense and past participle
read
the process of assessing or surveying the line of a putt to determine its break and behavior Example: My caddie's read was perfect, and the putt went right in the center of the hole
read
To perform the act of reading; to peruse, or to go over and utter aloud, the words of a book or other like document
read
To read someone is to have a good idea from their play (or through tells) what their cards might be To have a read on someone is to have a good understanding of how they play Reading players is an important skill in poker, because well, if you can't figure out why, it's going to be hard to explain here
read
To retrieve data from a storage device and interpret it The read operation is often called fetch operation since a word is being fetched from memory
read
To tell; to declare; to recite
read
Entry point in the BIOS to a routine that reads 128 bytes from the currently selected drive, track, and sector into the current DMA address
read
{f} view written letters and convert them into words which have meaning; convert written letters into spoken words; understand, comprehend; learn; interpret
read
If you read a subject at university, you study it. She read French and German at Cambridge University He is now reading for a maths degree at Surrey University
read
If something is read in a particular way, it is understood or interpreted in that way. The play is being widely read as an allegory of imperialist conquest South Africans were praying last night that he has read the situation correctly = interpret
read
To learn by reading
read
To tell; to declare
read
If you can read someone or you can read their gestures, you can understand what they are thinking or feeling by the way they behave or the things they say. If you have to work in a team you must learn to read people
read
To go over, as characters or words, and utter aloud, or recite to one's self inaudibly; to take in the sense of, as of language, by interpreting the characters with which it is expressed; to peruse; as, to read a discourse; to read the letters of an alphabet; to read figures; to read the notes of music, or to read music; to read a book
read
the ability to know or feel something about someone else - you should only read someone if they say it's OK
read
To access stored data, usually by transferring it from one of many storage media such as magnetic tape or floppy disk, to a hard disk for display or processing
read
People who can read have the ability to look at and understand written words. He couldn't read or write He could read words at 18 months
readings
Three stages of a bill The bill is introduced at first reading and debated at second and third readings Regulations: The administrative details of an act They are not included in the act itself Members of the Legislative Assembly must approve an act before it can become law, while regulations are approved by the minister and/or the department responsible for enforcing the act
readings
Most churches are faithful to 1 Timothy 4: 13 and incorporate the public reading of Holy Scripture in the worship service Traditionally, there are up to four Bible readings during the Synaxis (the Service of the Word), which are taken from the Sunday lectionary
readings
The stages of the legislative process requiring official floor action on a bill
readings
References have been selected as resources for each lesson Students are able to access the reading online They can read the selections online or print them for reading at a later time
readings
plural of reading
second reading
Each bill introduced must be read three times before final passage Second reading occurs after a bill has been reported from committee
second reading
At this time the floor of the chamber is opened for discussion and debateon the merits of a Bill Amendments frequentlyoccur during this time A favorable vote is needed to send the bill toits Third Reading (See also First Reading and ThirdReading)
second reading
Each bill introduced must be read three times before final passage Second reading occurs after a bill has been reported to the floor from committee
reading