coordinate

listen to the pronunciation of coordinate
İngilizce - Türkçe
{f} koordine etmek

Programları koordine etmek zordur. - Schedules are difficult to coordinate.

{i} kordinat
but
eşgüdüm sağlama
(Biyokimya) kon
(Dilbilim) sıralı
eşgüdümsel
müsavi
alıştırmak
eşgüdüm

Eşgüdümlü bir çabaya ihtiyacımız var. - We need a coordinated effort.

(Denizbilim) konlar
{f} düzenle
ayarlamak
düzenlemek
etkinliği artırmak için birlikte çalışmak
işbirliği yapmak
düzenle(mek)
{i} eşit şey
koordine et

Programları koordine etmek zordur. - Schedules are difficult to coordinate.

konaç
denk/koordineli
{f} uyum sağlamak
koordinat/denk
(Tekstil) ayarı mükemmelleştirmek
{s} aynı derecede, eşit. i., mat., den., (Gökbilim) , kim. koordinat
{s} düzenli

Tom çok düzenli değil. - Tom isn't very coordinated.

{s} koordine

Saldırı kötü bir şekilde koordine edildi. - The assault was poorly coordinated.

Programları koordine etmek zordur. - Schedules are difficult to coordinate.

(Askeri) KOORDİNE ETMEK: Bir işle ilgili olan bütün daire ve birliklerin verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak için işbirliği yapmak
{i} apsis
[adj n] düzenli
{i} koordinat

Bana koordinatları ver. - Give me the coordinates.

{s} eşit
Eşgüdümlemek
birlikte çalışmak
birbirine göre ayarlamak
düzeltmek
coordination
koordinasyon

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

Sana zaten açıklandı: Savaş, disiplin ve koordinasyon gerektirir. - It has already been explained to you: a battle requires discipline and coordination.

coordinate transformation
(Bilgisayar) konaç dönüşümü
coordinate transformation
(Bilgisayar,Teknik) koordinat dönüşümü
coordinate addressing
koordinat adresleme
coordinate axis
koordinat ekseni
coordinate clause
bağlaçlı yan cümle
coordinate clause
sıralı tümce
coordinate geometry
koordinat geometrisi
coordinate plane
koordinat düzlemi
coordinate store
koordinat bellek
coordinate system
koordinat sistemi
coordinate clause
bağlaçlı yan cümle, sıralı tümce, bağımlı sıralı tümce
coordinate sentence
bağımlı sıralı cümle, tertipli cümle, bağlaçlı cümle
coordinate axis
(Matematik) konaç ekseni
coordinate code
(Askeri) KOORDİNAT KODU: Kara, Deniz ve Hava haritalarına basılmış bulunan koordinatlardan ayrı olarak, belirli maksatlar için harf veya rakamlarla gösterilen koordinatlara mahsus kod
coordinate conjunction
(Dilbilim) sıralama bağlacı
coordinate covalent bond
(Biyokimya) ortaklaşık bağ
coordinate covalent bond
(Denizbilim) ortaklık bağ
coordinate drawing
koordinat çizimi
coordinate plane
(Matematik) konaç düzlemi
coordinate scale
(Askeri) Plan müşiri
coordinate scale
(Askeri) PLAN MÜŞİRİ: Bir harita üzerinde nokta tayini veya noktaların yerlerinin tespitinde kullanılan dik açılı bir cetvel. Cetvel üzerinde haritadaki grid çizgileri arasındaki mesafeyi gösteren eşit ölçek işaretleri vardır
coordinate sentence
(Dilbilim) bağımlı sıralı tümce
coordinate system
(Askeri) KOORDİNAT SİSTEMİ: Bir harita veya arazi sathı üzerinde hakiki veya nispi noktaları ifade etmek için harita üzerine çizilen veya tatbik edilen hatlar
coordinate system
(Matematik) konaç dizgesi
coordinate transformation
konac (koordinat) donusumu
coordinate tripod
(Matematik) oktant
column coordinate
(Askeri) SÜTUN KOORDİNATI: Kriptoğrafide; normal olarak, kalıbın (matrix) üst tarafında bulunan ve belirli bir hücreler grubunu tanıtan remiz, sembol
coordinated
düzenli

Tom çok düzenli değil. - Tom isn't very coordinated.

coordinator
eşgüdümleyici
coordinator
düzenleyici
coordinator
(Politika, Siyaset) yürütücü
coordinated
koordineli
coordinating
düzenleme
coordination
tertip
coordination
birbirine göre ayarlama
coordination
eş güdüm
coordination
insicam
coordination
tutarlılık
coordination
tanzim
coordination
(Ticaret) uyumluluk
coordinative
koordine
coordinator
(Ticaret) kordinatör
polar coordinate
kutupsal koordinat
affine coordinate system
afin koordinat sistemi
coordinating
{f} düzenle
coordination
düzenleme
coordination
eşgüdüm
coordinative
eşgüdümlü
coordinator
koordinatör

Bu projenin koordinatörüyle konuşmak istiyorum. - I'd like to talk to the coordinator of this project.

Spor koordinatörü Tom Jackson'dır. - The sports coordinator is Tom Jackson.

coordinator
bağlaç
coordinator
bağlayan
curvilinear coordinate
eğrisel koordinatlar
cylindrical coordinate
silindirik koordinat
homogeneous coordinate
homojen koordinat
horizontal coordinate
yatay koordinat
inertial coordinate
atalet koordinatı
Coordinated
kοοrdine
coordinated
düzenle
coordinates
düzenlemeler
coordinative
eşgüdümlü, koordine
inertial coordinate
atalet koordinati
axes of coordinate
koordinat eksenleri
coordinated
eşgüdümlü

Eşgüdümlü bir çabaya ihtiyacımız var. - We need a coordinated effort.

coordinately
koordineli olarak
coordinately
koordineli bir şekilde
coordinately
koordine olarak
coordinates
(Askeri) KOORDİNATLAR: Bir noktanın verileri bir referans çatısında veya sisteminde aldığı durumu belirten doğrusal veya açısal nicelikler. Aynı zamanda düzlem dikdörtgen koordinatları veya küresel koordinatları gibi özel tip referans çatısını veya sistemini belirtmek üzere kullanılan bir terimdir. Ayrıca bak. "cartesian coordinates", "geographic coordinates", "grid coordinates", "georef"
coordinates
KOORDiNATLAR

Bana koordinatları ver. - Give me the coordinates.

coordination
{i} düzen
coordination
(Askeri) KOORDİNASYON, EŞGÜDÜM: Bir işle ilgili olan bütün daire ve birliklerin verimli bir çalışma sağlama maksadıyla yaptıkları işbirliği
coordination
{i} uyumlu çalışma

Uyumlu çalışma son derece değerlidir. - Coordination is extremely valuable.

coordination
[n] düzenli olma
coordination
düzenleştirme
coordination
{i} bağlantı
coordination
düzenleşim
coordinative
eşgüdümsel
coordinator
eşgüdümcü
ecliptic coordinate system
(Astronomi) tutulum koordinat sistemi
geodetic coordinate
(Coğrafya) jeodezik koordinat
grid coordinate system
(Askeri) GRİD KOORDİNAT SİSTEMİ: Coğrafi mevkileri (enlemler ve boylamlar) hemen düzlem koordinatlarına çevirebilmek ve ilgili hesaplamaları bilinen düzlem araştırması metoduna göre yapabilmek amacıyla, bir harita izdüşümüne dayandırılan ve matematik olarak ayarlanan bir dik koordinat sistemi
line coordinate
(Askeri) SATIR KOORDİNATI: Kriptografide; normal olarak, bir kalıbın (matrix) yanında bulunan ve belirli hücreler sırasını ve bir sütun koordinatı (column coordinate) ile birlikte, kalıbın içindeki belirli bir hücreyi tanıtmaya yarayan sembol. Buna (row coordinate) de denir
map coordinate code
(Askeri) HARİTA KOORDİNAT KODU: Bir harita üzerindeki noktaların mevkilerini tayin etmek için tatbik edilen gizli kod usulü. Bu usul ile, istenilen noktanın gizli hatlara veya yardımcı noktalara olan mesafesi bulunarak bu noktanın mevkii tayin edilir
oblique coordinate system
(Matematik) eğik koordinat sistemi
row coordinate
(Askeri) sıra koordinatı
row coordinate
(Askeri) SIRA KOORDİNATI: Bak. "line coordinate"
universal time coordinate
(Meteoroloji) evrensel zaman koordinatı
x coordinate
(Askeri) X KOORDİNATI: Bir noktanın, dik koordinatlar sisteminde, mesafe başlangıcı olan hattan sağa veya sola (doğu veya batıya) doğru uzaklığı. Başlangıç hattı (line of origin) sisteminin Y eksenidir. sağa veya doğuya doğru olan mesafeler pozitif, sola veya batıya doğru olan mesafeler negatiftir
y coordinate
(Askeri) Y KOORDİNATI: Dik koordinatlar sisteminde, mesafe ölçüsünün başladığı bir hattın üstünde (kuzeyinde) veya altında, (güneyinde) bulunan bir noktaya doğru uzaklığı. Başlanğıç noktası, sistemin x eksenidir. X ekseninin üstünde (kuzeyinde) olan mesafeler pozitif, altında (güneyinde) olan mesafeler negatif'dir
İngilizce - İngilizce
Something that is equal to another thing
To synchronize (activities)
A number representing the position of a point along a line, arc, or similar one-dimensional figure
To match (objects, especially clothes)
Of the same rank, equal
The coordinate of a point is the two or three dimensional definition of this point along the axes in a refernce coordinate system Usually defined in X (horizontal, Y (vertical) and Z (depth) axes of a rectilinear coordinate system, these may also refer to cylindical (Alpha, Radius, Elevation) or spherical coordinates (Alpha, Beta, Radius)
A specified position in Cartesian space The value takes the form of a short or long floating point value Z values (if any) are ignored during the enforcement and use of planar graphs
coordinate system galactic coordinate spherical coordinate system
{i} reference point, coordinate point; geographical location
{f} arrange in proper order
A set of numbers that designates location in a given reference system, such as x,y in a planar coordinate system, or x,y,z in a three-dimensional coordinate system Coordinates represent locations on the earth's surface relative to other locations
A set of numbers that designate location in a given reference system, such as x,y in a planar coordinate system or an x,y,z in a three-dimensional coordinate system Coordinates represent locations on the Earth's surface relative to other locations
bring order and organization to; "Can you help me organize my files?"
n bring parts into proper relation Coordinating processes are used to manage how a task is displayed and modified Usually only one person is involved in the application of the process
be co-ordinated; "These activities co-ordinate well"
Starting formation - columns All dancers single file circulate once and a half The center six (three adjacent pairs) trade (turn 180°) The very center two dancers release handholds and walk diagonally outward to the end of the forming lines The two lonesome dancers walk ahead, moving in a quarter circle, to become the other ends of the forming lines
{s} equal, equivalent; of equal rank or authority
Location of a point in the design plane along the x (horizontal), y (vertical), and z (depth - 3D only) axes relative to the global origin
Coordinaat A x,y location in a Cartesian coordinate system or a x,y,z coordinate in a three dimensional system Coordinates represent locations on the Earth's surface relative to other locations
regulate, adjust or combine the actions of others to attain harmony
bring (components or parts) into proper or desirable coordination correlation; "align the wheels of my car"; "ordinate similar parts"
The ordered pair that states the location on a coordinate plane Used to describe location and or position
Starting formation -Columns TIMING - 8
North/south, west/east and altitude values that determine the location in a world 1 AW coordinate = 10 meters
A set of numbers that designate location Coordinates in geographic terms represent locations on the Earth's surface relative to other locations For example, latitude and longitude
An x,y location in a Cartesian coordinate system or an x,y,z location in a three-dimensional coordinate system Coordinates represent locations on the Earth's surface relative to other locations Planar coordinates describe a two-dimensional x,y location in terms of distance from a fixed reference See also vector and Cartesian coordinate system
A variable or value that specifies a location in a two-dimensional graphical window
A single point on a grid having vertical (Y) and horizontal (X) values
In mathematics or cartography, a number representing the position of a point along a line, arc, or similar one-dimensional figure. A set of coordinates specifies position in a multi-dimensional system, with one number corresponding to the position along each of a set of independent (usually mutually perpendicular) lines, arcs, etc. In two dimensions, Cartesian coordinates specify a distance to the right (x) and a distance up (y), so "(2,3)" means 2 to the right and 3 up from a given origin. In three dimensions, three coordinates are needed to specify a unique position in space
(Spatial User's Guide and Reference)
A systematic exchange of information among principal participants in order to carry out a unified response in the event of an emergency
To bring together in a common and harmonious action or effort *
of equal importance, rank, or degree
bring into common action, movement, or condition; "coordinate the painters, masons, and plumbers"; "coordinate his actions with that of his colleagues"; "coordinate our efforts"
A position relative to an origin, expressed in Vutrax as X and Y values relative to some arbitrary 0, 0 position They may be expressed in Imperial or Metric values For Vutrax the coordinates can take either sign - Positive X is to the right, Positive Y is downwards
From Columns or other applicable formations Circulate; 1/2 Circulate; Center 6 Trade; Very Centers Veer Out as Very Outsides do your part Fan The Top Columns end in Parallel Two-Faced Lines
An x,y location in a Cartesian coordinate system or an x,y,z coordinate in a three dimensional system Coordinates represent locations on the Earth's surface relative to other locations
a number that identifies a position relative to an axis bring into common action, movement, or condition; "coordinate the painters, masons, and plumbers"; "coordinate his actions with that of his colleagues"; "coordinate our efforts"
a number that identifies a position relative to an axis
an x,y location in a Cartesian coordinate system or an x,y,z location in a three dimensional matrix Coordinates represent locations in relation to other locations
The position of point is space in respect to a Cartesian coordinate system (x, y and/or z values) In GIS, a coordinate often represents locations on the earth's surface relative to other locations
If a point A is located at a certain real number on a scaled number line, then that real number is the coordinate of the point A
coordinate bond
A type of covalent bond where the two electrons being shared originate from the same atom; a dative bond
coordinate bond
One of the bonds between the central metal atom of a coordination compound and its ligands
coordinate bonds
plural form of coordinate bond
coordinate system
A method of representing points in a space of given dimensions by coordinates from an origin
coordinate systems
plural form of coordinate system
coordinate term
A term which shares a hypernym with another
coordinate terms
plural form of coordinate term
Coordinate Geometry
subsystem of ICES, computer system used to solve civil engineering problems, COGO (Computers)
coordinate axis
one of the fixed reference lines of a coordinate system
coordinate bond
a covalent bond in which both electrons are provided by one of the atoms
coordinate bond
A covalent chemical bond between two atoms that is produced when one atom shares a pair of electrons with another atom lacking such a pair. Also called coordinate covalent bond
coordinate clause
a clause in a complex sentence that is grammatically equivalent to the main clause and that performs the same grammatical function
coordinate grid
graph system used for mapping coordinates
coordinate system
A system used to identify locations on a graph or grid Latitude and longitude are an example of a coordinate system
coordinate system
The system used to measure horizontal and vertical distances on a planimetric map A common coordinate system is used to spatially register geographic data for the same area
coordinate system
A method of locating points or positions by assigning numbers to them A three dimensional coordinate system has 3 axes and is used to locate a point or object in space
coordinate system
(n ) The particular mathematical system of axes in which points and lines can be plotted by their distance from the origin, or placed at various steps in the viewing pipeline Locations where the x and y (2-D) or the x, y, and z (3-D) coordinates cross are called coordinate points
coordinate system
A system, based on mathematical rules, used to measure horizontal and vertical distance on a surface, in order to identify the location of points by means of unique sets of numerical or angular values
coordinate system
A fixed reference framework superimposed onto the surface of an area to designate the position of a point within it by using x and y coordinates The State Plane Coordinate System and the system of latitude and longitude used on the Earth's surface are common examples
coordinate system
A coordinate system is defined, in a particular reference frame (RF), by a choice of origin and orientation of coordinate axes, assumed orthogonal and Cartesian (rectangular) An observer attached to that CS measures distances from that origin and directions relative to those axes
coordinate system
A recognised reference system for the unique location of a point in space The Cartesian coordinate system and the system of latitude and longitude of the earth are examples of coordinate systems based upon Euclidean geometry A coordinate system is usually defined by a map projection, a spheroid of reference, a datum, one or more standard parallels, a central meridian, and possible shifts in the X and Y directions to locate X,Y positions of point, line, and area features A more complete explanation is available in the Standards Section
coordinate system
A reference system used to measure horizontal and vertical distances on a planimetric map A coordinate system is usually defined by a map projection, a spheroid of reference, a datum, one or more standard parallels, a central meridian, and possible shifts in the x- and y- directions to locate x, y positions of point, line, and area feature
coordinate system
A method of representing points in a space of given dimensions by coordinates. Arrangement of reference lines or curves used to identify the location of points in space. In two dimensions, the most common system is the Cartesian (after René Descartes) system. Points are designated by their distance along a horizontal (x) and vertical (y) axis from a reference point, the origin, designated (0, 0). Cartesian coordinates also can be used for three (or more) dimensions. A polar coordinate system locates a point by its direction relative to a reference direction and its distance from a given point, also the origin. Such a system is used in radar or sonar tracking and is the basis of bearing-and-range navigation systems. In three dimensions, it leads to cylindrical and spherical coordinates
coordinate system
A system to locate a position in two or three dimensional space
coordinate system
system of mapped coordinates
coordinate system
a method for expressing location In two-dimensional coordinate systems, locations are expressed by a column and row, also called x and y
coordinate system
A rule of correspondence by which two or more quantities locate points unambiguously and which satisfies the further property that points unambiguously determine the quantities; for example, the usual Cartesian coordinates x, y in the plane
coordinate system
A reference system to represent horizontal and/or vertical locations and distances on a map The geographic coordinate system is the latitude and longitude with respect to a reference spheroid A local coordinate system is one that is not aligned with the Earth's surface Most coordinate systems are based on projections of the earth's surface to a plane All spatial data in the program are represented in the Universal Transverse Mercator (UTM) coordinate system
coordinate system
a system that uses coordinates to establish position
coordinate system
The coordinate system has X horizontal and Y vertical, with the origin [0,0] at the upper left Coordinates are integral and coincide with pixel centers Each window and pixmap has its own coordinate system For a window, the origin is inside the border at the inside upper-left corner
coordinate system
A method of uniquely identifying any point in a the plane (eg the cartesian coordinates system and the polar coordinate system) or in three-dimensional space
coordinate system
Any system of assigning planar or spatial positions to objects Compare Cartesian coordinate system, polar coordinate system, spherical coordinate system
coordinate system
What mapping system is used to represent postions Some examples are latitude/longitude and state plane The datalogger by default uses latitude/longitude You can convert your data into the desired coordinate system using PFinder
coordinate system
A PMAC coordinate system is a logical aggregate of PMAC motors It is used to allow a synchronized movement of the motors The PMAC allows up to 8 coordinate system definitions A coordinate system may have 1 to 8 motor assignments Only one motion program is allowed to run in a coordinate system
coordinate system
A set of rules for specifying how coordinates are to be assigned to points
coordinate system
– the system for assigning the numbers needed to define the location of a point in a reference frame
coordinate system
A reference system for defining points on the earth's surface A coordinate system can be planar (flat) or nonplanar (spherical) The Cartesian system (x,y) is an example of a planar coordinate system Latitude and longitude (expressed as angles) is an example of a nonplanar coordinate system A common coordinate system is used to spatially register geographic data for the same area
coordinate system
The system used to measure horizontal and vertical distances on a planimetric map In a GIS, it is the system whose units and characteristics are defined by a map projection A common coordinate system is used to spatially register geographic data for the same area See map projection
coordinate system
Geometric relation used to denote the location of a point in 3D space The most common is the Cartesian or rectangular coordinate system, whereby points are located by traversing the x-, y-, and z-axes of 3D space Normally the origin of the coordinate system is defined as 0,0,0 Other coordinate systems can more easily express the coordinates of specific geometric shapes For example, you can use a spherical coordinate system to locate points on the surface of a sphere and a cylindrical coordinate system to locate points on the face of a cylinder
coordinate system
Coordinate systems are reference frames that represent relative locations on Earth
Cartesian coordinate
The coordinates of a point measured from an origin along a horizontal axis from left to right (the x-axis) and along a vertical axis from bottom to top (the y-axis). This can be extended to three-dimensions by the z-axis perpendicular to the x- and y-axes
coordinated
Simple past tense and past participle of coordinate
coordinately
In a coordinate or coordinated fashion

These genes are coordinately controlled.

coordinates
Third-person singular simple present indicative form of coordinate
coordinates
Coordinated clothes
coordinates
plural form of coordinate
coordinating
of something which coordinates

coordinating conjunction.

coordination
an equal joining together two or more phrases or clauses, for example, using and, or, or but
coordination
the act of coordinating, making different people or things work together for a goal or effect

Then there's the State Service and the police and several other services. And there is no proper co-ordination, no single head for all these agencies.

coordination
the ability to coordinate one's senses and physical movements in order to act skillfully

I'm terrible at sports -- I have no coordination.

coordinator
One who coordinates
space polar coordinate
Any of a system of coordinates by which a point is located in space by its distance from a pole, the angle between the polar axis and its radius vector, and its longitude
Cartesian coordinate
A member of the set of numbers that locates a point in a Cartesian coordinate system
Cartesian coordinate system
n. A coordinate system in which the coordinates of a point are its distances from a set of perpendicular lines that intersect at an origin, such as two lines in a plane or three in space
cartesian coordinate
one of the coordinates in a system of coordinates that locates a point on a plane or in space by its distance from two lines or three planes respectively; the two lines or the intersections of the three planes are the coordinate axes
cartesian coordinate system
a coordinate system for which the coordinates of a point are its distances from a set perpendicular lines that intersect at the origin of the system
coordinated
past of coordinate
coordinated
Organized, working together, cooperating
coordinated
intentionally matched; "curtains and walls were color coordinated"
coordinated
operating as a unit; "a unified utility system"; "a coordinated program"
coordinated
intentionally matched; "curtains and walls were color coordinated
coordinated
being dexterous in the use of more than one set of muscle movements; "she was usually good with her hands and well coordinated"- Mary McCarthy operating as a unit; "a unified utility system"; "a coordinated program"
coordinated
being dexterous in the use of more than one set of muscle movements; "she was usually good with her hands and well coordinated"- Mary McCarthy
coordinated
{s} matched, suited
coordinated
Physically graceful or skillful
coordinately
in a coordinated manner
coordinately
equally, synonymously, correspondingly
coordinates
Coordinates are a pair of real numbers in implementation-defined units that identify a point in the drawing plane
coordinates
A set of numbers that uniquely
coordinates
(1) See coordinate system (2) See tracker coordinates
coordinates
Pairs of numbers expressing horizontal distances along orthogonal axes In raster data, row and column numbers of pixels can be considered coordinates
coordinates
Two values, usually termed (x, y) describe a location in two-dimensional (the latitude and longitude) geographic space
coordinates
an ordered pair of the form (x, y) that locates a point on a coordinate plane
coordinates
Numbers that specify the position of a point in space and time
coordinates
An n-tuple of values uniquely defining a point in an n-dimensional coordinate system
coordinates
A set of numbers that designates location in a given coordinate reference system, such as an x,y in a planar coordinate system or an x,y,z in a three-dimensional coordinate system A coordinate represents a location on the earth’s surface relative to other locations
coordinates
A unique ordered pair of numbers that identifies a point on the coordinate plane The first number in the ordered pair identifies the position with regard to the x-axis while the second number identifies the position on the y-axis (cf Introduction To The Coordinate Plane and Coordinates Discussion)
coordinates
Pairs or triplets of values (may be linear or angular) used to designate the position of a point
coordinates
third-person singular of coordinate
coordinates
Two or more papers designed and colored to be used together in the same or adjoining areas Papers that blend with each other used to tie together two different rooms or walls, also used over and below chair rails BACK TO TOP
coordinates
Vertical and Horizontal (V&H) grid points used to determine straight-line mileage between locations such as PoP, CO, etc
coordinates
Pairs of numbers expressing horizontal distances along original axis Alternatively triplets of numbers measuring horizontal and vertical distances Row and column numbers of pixels from raw imagery are not considered coordinates for the purpose of the standard
coordinates
A set of numbers that describes a given position for a given coordinate grid system Examples of coordinate grids are Latitude/Longitude and Universal Transverse Mercator (UTM)
coordinates
a group of numbers used to locate a point -- " coordinates of the center of the circle " (265)
coordinates
plural of coordinate
coordinates
An earthquake begins to rupture at a hypocenter which is defined by a position on the surface of the earth (epicenter) and a depth below this point (focal depth) We provide the coordinates of the epicenter in units of latitude and longitude The latitude is the number of degrees north (N) or south (S) of the equator and varies from 0 at the equator to 90 at the poles The longitude is the number of degrees east (E) or west (W) of the prime meridian which runs through Greenwich, England The longitude varies from 0 at Greenwich to 180 and the E or W shows the direction from Greenwich
coordinates
pairs of numbers expressing horizontal distances along orthogonal axes; alternatively, triplets of numbers measuring horizontal and vertical distances
coordinates
The system of latitude and longitude which can specify locations on Earth's surface; check out this cool map engine
coordinates
Linear and (or) angular quantities that designate the position of a point in relation to a given reference frame
coordinates
The geometric coordinates of the nodes that allows us to display a nice graph
coordinates
The origin: (0, 0) Coordinates of points: P : (3, 2) Q : (-4, 1) R : (0, -2) Abscissa (x -coordinate) : 3, -4 , 0 Ordinate (y -coordinate) : 2, 1, -2
coordinates
Intersections of vertical and horizontal values plotted on a graph
coordinates
The geographic coordinates of the location, accurate to around 50m
coordinating
present participle of coordinate
coordinating
serving to connect two grammatical constituents of identical construction; "`and' in `John and Mary' or in `John walked and Mary rode' is a coordinating conjunction; and so is `or' in `will you go or stay?'"
coordinating
{i} organizing, systemizing, arranging, harmonizing
coordination
The bringing together of agencies and resources to ensure consistent and effective response to an incident (CIMS)
coordination
The planned collaboration of the different individuals, departments, and organizations concerned with achieving a common goal Topic areas: Governance, Staff Development and Organizational Capacity, Accountability and Evaluation, Volunteer Management, Operations Management and Leadership
coordination
The frame of coordination is perhaps the most common type of relational responding It incorporates the relation of identity, sameness, or similarity This relational frame is probably the first to be abstracted sufficiently to enable its application to become arbitrary, in part because it is the only relation in which derived and trained relations are the same, regardless of the number of stimuli that participate in relational networks consisting purely of this response frame Naming is an example of the frame of coordination at its simplest
coordination
{i} harmony, accord; working together
coordination
the state of being equal in rank or power
coordination
the regulation of diverse elements into an integrated and harmonious operation the skillful and effective interaction of movements the grammatical relation of two constituents having the same grammatical form
coordination
An organized working together of muscles and groups of muscles aimed at bringing about a purposeful movement such as walking or standing
coordination
Coordination gives equal emphasis to ideas Words, phrases, or clauses can be coordinate structures The following sentence illustrates correct coordination: My favorite activities in the summer are playing volleyball, watching baseball games, and having family picnics
coordination
A process of facilitating timing, communication, and feedback among work tasks
coordination
Each Topic-specific Working Group, as part of its Work Plan, issues a Coordinated Requirements Statement ("CRS") composed of self-consistent and achievable Normalized Requirements Each Normalized Requirement that is included in the CRS is accompanied by a brief paragraph explaining the reasoning behind the original submission(s) that generated the Requirement Use Cases may be appended to the CRS for added clarity The Systems Working Group is charged with ensuring that Coordinated Requirements Statements issued by individual Topic-specific Working Groups do not conflict The Coordinated Requirements Statement forms the basis for a functional description of the OeBF Product (or Component) that is to be delivered by the Topic-specific Working Group
coordination
This is the ability to act alongside others who are working independently It usually accompanies an agreement to share information, telling each other of their policies, plans and outcomes
coordination
the resulting state of working together; cooperation; synchronization
coordination
the ability to coordinate ones senses and physical movements in order to act skillfully
coordination
"Coordinating" or combining sentences/clauses into one single sentence By doing so, the author gives both clauses equal importance Moreover, the two clauses should be related and reinforce each other (Example: Give me liberty or give me death! -Patrick Henry) DO NOT hook together ideas which are superficially tied together, but are otherwise unrelated (Example: President Clinton served in office for eight years, and Abraham Lincoln wore a stove pipe hat when he was President )
coordination
balancing ideas in structures in writing so that they have roughly equal importance
coordination
a working together of muscles aimed at bringing about a purposeful movement such as walking or standing
coordination
The reaction of one or more ligands with a metal ion to form a coordination compound
coordination
the regulation of diverse elements into an integrated and harmonious operation
coordination
Ability of protector with lowest rating (in cascade arrangement) to open before protectors with higher rating when fault occurs downstream from lowest rated protector (See Cascade Circuit )
coordination
-Relating to the protection of the power system, the process of coordinating the fuse, breakers and reclosers of a system so to allow the down stream devices to operate first
coordination
a process of communication, planning, sharing or resources, risks and rewards for purposes of efficiency and effectiveness in achieving the complementary goals of the parties involved (Taylor-Powell et al , 1998)
coordination
The process of systematically analyzing a situation, developing relevant information, and informing appropriate command authority of viable alternatives for selection of the most effective combination of available resources to meet specific objectives The coordination process (which can be either intra- or inter-agency) does not involve dispatch actions However, personnel responsible for coordination may perform command or dispatch functions within the limits established by specific agency delegations, procedures, legal authority, etc
coordination
The working together by audit organizations in developing and carrying out individual audits Such actions include continuous liaison, the exchange of audit techniques, and the development of audit schedules to minimize the amount of audit effort required
coordination
Coordination can refer to coordination in human systems, in parallel and distributed systems, and in complex systems that include both people and computers The definition put forth by Malone and Crowston (1994) is: "Coordination is managing dependencies between activities " This definition is consistent with the simple intuition that, if there is no interdependence, there is nothing to coordinate (Concept)
coordination
The ability of parts of the body to work together smoothly to perform actions
coordination
The process of systematically analyzing a situation, developing relevant information, and informing appropriate command authority (for its decision) of viable alternatives for selection of the most effective combination of available resources to meet specific objectives The coordination process (which can be either intra- or interagency) does not in and of itself involve command dispatch actions Personnel responsible for coordination may perform command or dispatch functions within limits established by specific agency delegations, procedures, legal authority, etc
coordination
The process of selecting fuses and/or breakers or reclosers with specific time current characteristics, so a fault will be cleared by the downline (protecting) device before the upline (protected) can melt or lockout; the act or state of providing harmonious adjustment of functioning devices
coordination
The harmonious functioning of muscles in the body to perform complex movements
coordination
the skillful and effective interaction of movements
coordination
the relationships between various positions within an organization Includes reporting and supervisory relationships per organization chart
coordination
the grammatical relation of two constituents having the same grammatical form
coordination
when two or more individuals with distinct skill sets join to work together on a project
coordination
linking of activities to allow them to work together effectively
coordination
ability of the body to perform smoothly and successfully more than one motor task at the same time
coordinator
A person who brings together all of the aspects associated with a specific production, such as the hiring of models and the selection of location and production staff The coordinator's tasks begin when the production is developed and ends at the completion of the project
coordinator
someone whose task is to see that work goes harmoniously
coordinator
{i} person that coordinates, person that arranges
coordinator
The technical support manager who coordinates the actions of other providers and administers the Trouble Ticket System
coordinator
a lexical class of words that joins words, phrases, and clauses at the same syntactic level
coordinator
This individual manages the conduct of the clinical trial
coordinator
A non-governmental group that works to voluntarily assign frequencies to users in order to prevent interference
coordinator
someone who organizes the way people work together in a particular activity
coordinator
a person who coordinates curriculum/content subject areas and provides feedback and assistance to colleagues in areas of goal setting, identifying student learning needs, and professional growth
coordinator
The member of the group who is responsible for preparing the migration heritage proposal, organising and running the community consultation workshops and managing any activities generated by these S/he is also the contact person
coordinator
Coordinators are Tree of Life authors who oversee the development of the pages descending from their clade Coordinators choose appropriate authors for subclades and serve as associate editors for this particular section of the Tree See Coordinators for a more detailed explanation
coordinator
A device used on a pair of doors to ensure that the inactive leaf closes first, before the active leaf Necessary when an overlapping astragal is present, with certain exit device combinations and when automatic or self-latching bolts are used Both door leaves must have closers
coordinator
– This individual manages the conduct of the clinical trial
coordinator
Staff assistant to the principal executive officer of a political subdivision with the duty of coordinating the emergency management programs of that political subdivision See also political subdivision
coordinator
A user who has permission to configure user roles on a folder and to perform all author tasks In an enhanced folder, coordinators can select an approval process, undo the check-out of a document, or end the publishing process by using the Cancel Publishing or Bypass Approval actions Coordinators at the workspace level can also manage content sources, document profiles, categories, and subscriptions, and can customize the dashboard site
galactic coordinate
In astronomy, a galactic latitude or longitude, useful for describing the relative positions and motions of components of the Milky Way Galaxy. Galactic latitude is measured in degrees north or south of the plane of the Milky Way. Galactic longitude is measured in degrees east of the galactic centre in the constellation Sagittarius
polar coordinate
n. Either of two coordinates, the radius or the polar angle, that together specify the position of a point in a plane
polar coordinate
either of two values that locate a point on a plane by its distance from a fixed pole and its angle from a fixed line passing through the pole
rectangular coordinate
A coordinate in a rectangular Cartesian coordinate system
spherical coordinate
Any of a set of coordinates in a three-dimensional system for locating points in space by means of a radius vector and two angles measured from the center of a sphere with respect to two arbitrary, fixed, perpendicular directions
spherical coordinate system
In geometry, a coordinate system in which any point in three-dimensional space is specified by its angle with respect to a polar axis and angle of rotation with respect to a prime meridian on a sphere of a given radius. In spherical coordinates a point is specified by the triplet (r, , ), where r is the point's distance from the origin (the radius), is the angle of rotation from the initial meridian plane, and is the angle from the polar axis (analogous to a ray from the origin through the North Pole)
coordinate