koordinasyon

listen to the pronunciation of koordinasyon
Türkçe - İngilizce
coordination

Tom has poor hand-eye coordination. - Tom kötü bir el-göz koordinasyonuna sahiptir.

It has already been explained to you: a battle requires discipline and coordination. - Sana zaten açıklandı: Savaş, disiplin ve koordinasyon gerektirir.

coordination eşgüdüm
(Hukuk) co-ordination
koalisyon koordinasyon hücresi; Müşterek Komuta Merkezi (Birleşik Devletler Uzay
(Askeri) coalition coordination cell; Combined Command Center (USSPACECOM); crisis coordination center; critical control circuit; cross-cultural communications course
konvansiyonel olmayan destekli kurtarma koordinasyon merkezi
(Askeri) unconventional assisted recovery coordination center
Avrupa Hava Sahası Koordinasyon Komitesi Muhabere ve Seyrüsefer Yardımları Çalış
(Askeri) Committee for European Airspace Coordination Working Group on Communications and Navigation Aids
BM İnsani Yardım İşleri Koordinasyon Ofisi
(Askeri) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Başkanın Karargah Grubu; koordinasyon alt grubu; Kriptolojik Hizmetler Grubu (AB
(Askeri) Chairman's Staff Group; coordinating subgroup; Cryptologic Services Group (NSA)
Federal koordinasyon subayı
(Askeri) Federal coordinating officer
Hava Kuvvetleri kurtarma koordinasyon merkezi
(Askeri) Air Force rescue coordination center
Hava Muharebe Komutanlığı; hava unsuru komutanı; bölge koordinasyon merkezi
(Askeri) Air Combat Command; air component commander; area coordination center
Muhtemel Durum Planlama Tesisleri Listesi; ateş koordinasyon hattı
(Askeri) Contingency Planning Facilities List; coordinated fire line
Mühimmat Etkinliğinden Sorumlu Müşterek Teknik Koordinasyon Grubu
(Askeri) Joint Technical Coordinating Group for Munitions Effectiveness
Sivil Havacılık Koordinasyon Bürosu (NATO)
(Askeri) Bureau of Coordination of Civil Aircraft (NATO)
Ulusal Güvenlik Konseyi Politika Koordinasyon Komitesi
(Askeri) National Security Council Policy Coordinating Committee
Veri Bilgi Koordinasyon Ofisi
(Askeri) Data Information Coordination Office
ateş destek koordinasyon merkezi
(Askeri) fire support coordination center
ateş desteği koordinasyon hattı
(Askeri) fire support coordination line
ateş desteği koordinasyon tedbirleri
(Askeri) fire support coordinating measure
bilgi koordinasyon merkezi; istihbarat koordinasyon merkezi (USCG); Eyaletler Ar
(Askeri) information coordination center; intelligence coordination center (USCG); Interstate Commerce Commission
bölge koordinasyon ofisi
(Askeri) regional coordinating office (DOE)
bölgesel hava intikal koordinasyon merkezi
(Askeri) regional air movement coordination center
derin harekatlar koordinasyon merkezi
(Askeri) deep operations coordination cell
destek sınıfları koordinasyon merkezi
(Askeri) supporting arms coordination center
elektronik harp koordinasyon merkezi
(Askeri) electronic warfare coordination center
ev sahibi ülke desteği koordinasyon hücresi
(Askeri) host-nation support coordination cell
görüntülü muhabere ve harekat düğüm noktası; ara koordinasyon düğüm noktası
(Askeri) imagery communications and operations node; intermediate coordination node
güvenlik sınıflandırma kodu; Uzay Kontrol Merkezi; Standart Koordinasyon Komites
(Askeri) security classification code; Space Control Center (USSPACECOM); Standards Coordinating Committee
hava trafik kontrol merkezi; Antiterörizm Koordinasyon Komitesi
(Askeri) air traffic control center; Antiterrorism Coordinating Committee
hava unsuru koordinasyon elemanı
(Askeri) air component coordination element
insani harekatlar koordinasyon merkezi
(Askeri) humanitarian operations coordination center
insani yardım koordinasyon merkezi
(Askeri) humanitarian assistance coordination center
inşaat işleriyle görevli subay; harekat istihbarat koordinasyon merkezi
(Askeri) officer in charge of construction; operational intelligence coordination center
istihkam koordinasyon hücresi; tahliye kontrol merkezi
(Askeri) engineering coordination cell; evacuation control center
iç hatlar hava tecriti koordinasyon merkezi
(Askeri) domestic air interdiction coordinator center
kasların koordinasyon bozukluğu
ataxia
kasların koordinasyon bozukluğu
ataxy
kriz koordinasyon grubu
(Askeri) crisis coordination group
kurtarma koordinasyon timi (Dnz.)
(Askeri) rescue coordination team (Navy)
modüler koordinasyon
modular coordination
muhabere istihbaratı/elektronik harp koordinasyon merkezi
(Askeri) signals intelligence/electronic warfare coordination center
muharebe sahası koordinasyon müfrezesi
(Askeri) battlefield coordination detachment
müttefik intikal koordinasyon merkezi; yedek askeri komuta merkezi
(Askeri) allied movement coordination center; alternate military command center
müşterek bilgi koordinasyon merkezi
(Askeri) joint information coordination center
müşterek görev kuveti istihbarata karşı koyma koordinasyon yetkilisi
(Askeri) joint task force counterintelligence coordinating authority
müşterek hava ulaştırma koordinasyon ve kontrol hücresi
(Askeri) joint airlift coordination and control cell
müşterek hedefleme koordinasyon kurulu
(Askeri) joint targeting coordination board
müşterek hizmetler koordinasyon komitesi
(Askeri) joint Services coordination committee
müşterek kabul koordinasyon merkezi
(Askeri) joint reception coordination center
müşterek mühimmat ulaştırma koordinasyon faaliyeti
(Askeri) joint munitions transportation coordinating activity
müşterek nükleer kaza koordinasyon merkezi
(Askeri) joint nuclear accident coordinating center
müşterek ulaştırma koordinasyon hücresi; müşterek ulaştırma ortak bilgi yönetim
(Askeri) joint transportation coordination cell; joint transportation corporate information management center
politika koordinasyon komitesi; ana kontrol merkezi
(Askeri) policy coordinating committee; primary control center
sahra sirküleri; son koordinasyon; (bataklık tipi bir arazide) yüzer köprü; yüze
(Askeri) field circular; final coordination; floating causeway; floating craft; force commander
sanal koordinasyon grubu
(Askeri) virtual coordination group
savunma koordinasyon subayı (Savunma Bakanlığı); çift merkezli büro
(Askeri) defense coordinating officer (DOD); dial central office
savunma toplama faaliyetleri koordinasyon merkezi
(Askeri) defense collection coordination center
sıhhiye koordinasyon hücresi
(Askeri) medical coordination cell
sınıf ihtiyat koordinasyon merkezi
(Askeri) service reserve coordination center
toplama koordinasyon tesisi
(Askeri) collection coordination facility
tıbbi koordinasyon
(Tıp) medical coordination
uyuşturucu madde koordinasyon alt grubu
(Askeri) coordinating subgroup for narcotics
uçuş feri kontrol merkezi; kuvvet atış koordinasyon merkezi
(Askeri) flight ferry control center; force fires coordination center
veri köprüsü koordinasyon şebekesi
(Askeri) data link coordination net
yeniden tertiplenme koordinasyon merkezi; kurtarma koordinasyon merkezi
(Askeri) relocation coordination center; rescue coordination center
yerinde/mahallinde harekat koordinasyon merkezi
(Askeri) on-site operations coordination center
özel harekat koordinasyon unsuru
(Askeri) special operations coordination element
üst sözleşme yetkilisi; durum koordinasyon subayı
(Askeri) senior contracting official; state coordinating officer
İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi
(Askeri) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Türkçe - Türkçe
Eşgüdüm
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum ve düzen sağlama, eş güdüm
KOORDİNASYON
(Hukuk) Bir takım işleri düzene koyma; düzenleme, eşgüdüm
koordinasyon