the harmonious functioning of muscles in the body to perform complex movements

listen to the pronunciation of the harmonious functioning of muscles in the body to perform complex movements
İngilizce - Türkçe

the harmonious functioning of muscles in the body to perform complex movements teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

coordination
koordinasyon

Sana zaten açıklandı: Savaş, disiplin ve koordinasyon gerektirir. - It has already been explained to you: a battle requires discipline and coordination.

Tom kötü bir el-göz koordinasyonuna sahiptir. - Tom has poor hand-eye coordination.

coordination
tanzim
coordination
insicam
coordination
eş güdüm
coordination
tutarlılık
coordination
düzenleme
coordination
eşgüdüm
coordination
(Askeri) KOORDİNASYON, EŞGÜDÜM: Bir işle ilgili olan bütün daire ve birliklerin verimli bir çalışma sağlama maksadıyla yaptıkları işbirliği
coordination
{i} uyumlu çalışma

Uyumlu çalışma son derece değerlidir. - Coordination is extremely valuable.

coordination
[n] düzenli olma
coordination
düzenleştirme
coordination
{i} düzen
coordination
{i} bağlantı
coordination
{i} koordinasyon, eşgüdüm, birbirine göre ayarlama
İngilizce - İngilizce
coordination
the harmonious functioning of muscles in the body to perform complex movements

  Heceleme

  the har·mo·ni·ous functioning of muscles in the bo·dy to per·form com·plex movements

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi härmōniıs fʌngkşınîng ıv mʌsılz în dhi bädi tı pırfôrm kımpleks muvmınts

  Telaffuz

  /ᴛʜē härˈmōnēəs ˈfəɴɢksʜənəɴɢ əv ˈməsəlz ən ᴛʜē ˈbädē tə pərˈfôrm kəmˈpleks ˈmo͞ovmənts/ /ðiː hɑːrˈmoʊniːəs ˈfʌŋkʃənɪŋ əv ˈmʌsəlz ɪn ðiː ˈbɑːdiː tə pɜrˈfɔːrm kəmˈplɛks ˈmuːvmənts/

  Günün kelimesi

  joggle