element

listen to the pronunciation of element
İngilizce - Türkçe
eleman

Bizim tarafımızda sürpriz elemanımız olacak. - We'll have the element of surprise on our side.

Bir büyük girişimin ana elemanı kendine güvendir. - Self-confidence is the principal element of any great endeavor.

unsur

Mutluluğun yüzde 90 kadarı tutum, yaşam kontrolü ve ilişkiler gibi unsurlardan geliyor. - As much as 90 percent of happiness comes from elements such as attitude, life control and relationships.

Renk tüm görünen şeylerin en kutsal unsurudur. - Color is the most sacred element of all visible things.

{i} kim. element, öğe
ateş

Çinlilere göre beş element, metal, toprak, ateş, su ve odundur. - According to the Chinese, the five elements are metal, earth, fire, water and wood.

Dört temel öge toprak, hava ateş ve sudur. - The four basic elements are Earth, Air, Fire and Water.

rükün
cevre
bütünün gerekli parçası
bir parça

İran körfezi, İran halkındaki tarihsel kimliğin bir parçasıdır. - Persian Gulf is an element of historical identity of Iranian People.

element
küçük bir miktar
öge

Dört temel öge toprak, hava ateş ve sudur. - The four basic elements are Earth, Air, Fire and Water.

{i} atmosferik güçler
dili havasını bulmak
{i} öğe

Zamanın kendisi bir öğedir. - Time itself is an element.

{i} öğe, unsur, eleman, parça
{i} esas
{i} doğa şartları
cevher
(İnşaat) (filter) filtre elemanı
(Askeri) KISIM: Bir hava indirme birliği veya havadan indirilmiş birliğin, muharebe sahasına giriş şekline göre ifade edilen parçası. Paraşüt kısmı (parachute element), uçak kısmı "aircraft element", deniz çıkarma kısmı (seaborne element) ve karada harekat yapan kısım (over land element) gibi
be in his element k
dört ana unsurdan her biri
kötü hava şartları
{i} faktör

Sıkı çalışma başarının önemli bir faktörüdür. - Hard work is an essential element of success.

{i} ana unsur

Motivasyon ana unsurdur. - Motivation is a key element.

Zor iş başarının ana unsurudur. - Hard work is the main element of success.

temel esaslar
açık hava
(Tekstil) 1. element 2. öğe, unsur
(Ticaret) bölüm
toprak

Aristoteles dünyadaki her şeyin dört elementten yapılmış olduğuna inanıyordu: toprak, hava, ateş ve su. - Aristotle believed that everything on Earth was made from four elements: earth, air, fire and water.

Bizim bedenimiz dört elementten oluşur: toprak, ateş, su ve hava. - Our body was formed out of four elements: earth, fire, water, and air.

element of
(Bilgisayar) elemanı
element closure weld
(Nükleer Bilimler) eleman kapatma kaynağı
element of a set
küme elemanı
element of stability
(Askeri) İstikrar unsuru
element set
(Askeri) üye kümesi
element spacing
isiyici araligi (anten)
element spacing
(Bilgisayar) ışıyıcı aralığı anten
electropositive element
elektropozitif element
trace element
(Tıp) oligoelement
trace element
(Kimya) az rastlanan element
boundary element
(Jeoloji) sınır elemanı
boundary element methods
sınır öge metodu
command element
(Askeri) komuta unsuru
command element
(Askeri) komuta kademesi
component element
(İnşaat) yapı elemanı
construction element
yapı elemanı
detecting element
sensör
discrete element
(Jeoloji) ayrık eleman
elements
başlangıç
heating element
(İnşaat) direnç
logic element
mantık ögesi
measuring element
(Bilgisayar,Teknik) ölçme öğesi
moving element
(Bilgisayar,Teknik) devinir öğe
network element
(Bilgisayar) ağ öğesi
policy element
(Bilgisayar) ilke öğesi
sensing element
sensör
sensing element
algılayıcı
sequential logic element
ardışık mantık öğesi
structural element
(İnşaat,Teknik) yapısal öğe
tension element
çekme elemanı
thermo element
termo eleman
trace element
(Kimya) azrak element
trace element
(Denizbilim) iz element
trace element
(Denizbilim) iz ögeleri
trace element
(Biyokimya) iz öğeleri
type of action of an element
öğe davranışı
alloying element
alaşım elementi
anticoincidence element
karşıtlık elemanı
austenite stabilizing element
ostenit dengeleştirici element
chemical element
kimyasal öğe
chemical element
kimyasal element
circuit element
devre elemanı
code element
kod öğesi
coincidence element
eşdeğerlik öğesi
column element
sütun elemanı
data element
veri elemanı
data element chain
veri elemanı zinciri
data element dictionary
veri elemanı sözlüğü
diagonal element
köşegenel eleman
digit delay element
sayı geciktirme öğesi
elements
ilk adımlar
fuel element
yakıt maddesi
hermitian element
hermit elemanı
idempotent element
eşgüçlü öge
identity element
birim eleman
impurity element
artık element
in one's element
havasında
in one's element
keyfi yerinde
in one's element
halinden memnun
inverse element
ters eleman
irreducible element
sadeleştirilemez eleman
last element
son eleman
least element
en küçük öğe
left inverse element
soldan ters öğe
left invertible element
soldan tersinir öğe
linear element
doğrusal eleman
logic element
mantık elemanı
logical element
mantıksal eleman
lowest element
en küçük eleman
maximal element
maksimal eleman
nonmetallic element
madeni olmayan element
nonmetallic element
ametal element
out one's element
halinden memnun olmayan
out one's element
keyfi kaçmış
parent element
ana öge
picture element
resim elemanı
the element
hava
threshold element
başlangıç elementi
trace element
eser element
transition element
transisyon elementi
transition element
geçiş öğesi
Nor element
'veya değil' elemanı, 'veya değil' öğesi
Or element
Veya elemanı, Ya da öğesi
battlefield coordination element
savaş koordinasyon eleman
copper, metallic chemical element
bakır, metal, kimyasal element
cultural element
kültürel öge
data element
veri eleman
decision element
karar elemanı, karar öğesi
delay element
geciktirme elemanı, geciktirme öğesi
diagonal element
kösegenel eleman
elements
unsurları
elements
elemanlar
finite element
Sonlu eleman
finite element method
(Mühendislik) sonlu elemanlar metodu
granular element
bulgurcuk
idempotent element
esgüçlü öge
identity element
Etkisiz eleman
irreducible element
sadelestirilemez eleman
left inverse element
soldan ters öge
left invertible element
soldan tersinir öge
negation element
tersini alan eleman, tersini alan öge
null element
Yutan eleman
one element
bir elemanı, bir öğesi
output element
çıkış elemanı
radioactive element
radyoaktif eleman, isimetkin öge
separative element
ayrıştırma elemanı
shell element
(Mühendislik) Kabuk eleman
stop element
bitme elemanı, bitiş öğesi
storage element
bellek elemanı, bellek öğesi
sub-element
İkincil öge, alt öge
term element
dönem eleman
transition element
transisyon elementi, geçiş öğesi
type element
elemanın
unit element
birim eleman, birim öge
Air Force liaison element
(Askeri) Hava Kuvvetleri İrtibat Unsuru
Air Force special operations element
(Askeri) Hava Kuvvetleri özel harekat unsuru
United States Element Cheyenne Mountain Operations Center
(Askeri) Birleşik Devletler Cheyenne Dağ Harekat Merkezi Unsuru
United States Element, North American Aerospace Defense Command
(Askeri) Birleşik Devletler Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı Unsuru
active element
etkin oge, yururlukteki oge
additive inverse element
(Matematik) toplamsal ters öğe
air component coordination element
(Askeri) hava unsuru koordinasyon elemanı
air mobility element; antenna mounted electronics
(Askeri) hava hareket unsuru; anten üzerindeki elektronik
air resource element coordinator
(Askeri) hava kaynak unsuru koordinatörü
airborne joint nuclear planning element
(Askeri) hava indirme müşterek nükleer planlama unsuru
airlift control element
(Askeri) hava nakliye kontrol elemanı
airlift liaison element
(Askeri) hava nakliye irtibat unsuru
array element
(Bilgisayar,Teknik) dizi elemanı
arrival and assembly operations element
(Askeri) varış ve toplanma harekat unsuru
artificial element
yapay element
assault element
(Askeri) Hücum unsuru
asymmetric element
bakisimsiz oge
balanced element (force)
dengeleyici unsur
barrier element
bariyer elemanı
base element
(Askeri) ESAS UNSUR: Esas birlik, irtibat birliği. Bknz. "base" ve "base unit"
basic identity data element
(Askeri) temel teşhis verisi unsuru
be in one's element
yabancılık çekmemek
be in one's element
{k} kendini rahat hissettiği bir ortamda bulunmak
be in one's element
havasında olmak
be out of one's element
keyfi kaçmak
be out of one's element
yabancılık çekmek
binary logic element
ikili mantık elemanı
booster element
(Nükleer Bilimler) aşırı reaktif yakıt elemanı,güç tırmandırıcı eleman
boundary element method
(Askeri) sınır elemanı yöntemi
boundary element method
(Çevre) sınırlı elemanar metodu
breeder element
üretken element
chemical, biological and radiological element
(Askeri) KİMYA; BİYOLOJİ VE RADYOLOJİ KISMI: Karargah Kimya Şubesinin; harekat merkezinde faaliyette bulunan ve başlıca görevi kimya ve biyoloji faaliyetlerini diğer destek faaliyetleriyle koordine etmek, dost ve düşman kuvvetlerce nükleer silahların kullanılmasından meydana gelen serpintiyi hesaplamak ve kimyasal, biyolojik, radyolojik değerlendiren kısım
child element
altöğe
child element
(Bilgisayar) alt öğe
choke heating element
(Otomotiv) jikle ısıtıcı elemanı
civil engineering support equipment; communications equipment support element
(Askeri) inşaat mühendisliği destek teçhizatı; muhabere teçhizatı destek unsuru
coarse control element
(Nükleer Bilimler) kaba ayar kontrol elemanı
combat element
(Askeri) muharip unsur
combat element
(Askeri) muharip birlik
combat element
(Askeri) Muharebe unsuru
combat service support element (MAGTF)
(Askeri) muharebe hizmet destek unsuru (deniz hava yer görev kuvveti (MAGTF) )
command element
(Askeri) KOMUTA UNSURU, KOMUTA KADEMESİ: Bak. "headquarters"
communications nodal control element
(Askeri) muhabere düğüm kontrol unsuru
compressed element
basınç elemanı
compression element
basınç öğesi
constant element
(Ticaret) sabit eleman
contact element
kontak ogesi
container control element; continuing criminal enterprise
(Askeri) konteyner kontrol unsuru; devam eden cezai teşebbüs
control element
(Nükleer Bilimler) kontrol elemanı
control fuel element
(Nükleer Bilimler) kontrol yakıt elemanı
control reporting element
(Askeri) kontrol raporlama unsuru
daily keying element
(Askeri) günlük şifre anahtar unsuru
daughter element
(Jeoloji) evlat element
decision element
(Bilgisayar) karar öğesi
decision element
(Bilgisayar) karar elemanı
diagonal element
(Matematik) köşegenel öğe
differential element
(Gıda) türevsel eleman
differential element
(Gıda) direfansiyel eleman
differential element
türevsel boyut
dummy element
(Nükleer Bilimler) boş eleman
dummy element
(Dilbilim) dışlak öğe
elements
i., çoğ
elements
gruplar
elements
hava/başlangıç/öğeler
elements
the doğa güçleri
elements
temel ilkeler
enemy situation correlation element
(Askeri) düşman konum korelasyon unsuru
fabric element
(Jeoloji) fabrik elemanı
failed fuel element
(Nükleer Bilimler) (defected) kusurlu yakıt elemanı
failed element
(Nükleer Bilimler) hatalı eleman,kusurlu eleman
ferrite stabilizing element
ferrit dengeleştirici element
filter element
(Askeri) MEKANİK SÜZGEÇ: Gaz maskesi süzgecinin veya sığınak gaz süzgecinin mekanik parçası. Bu parça; yabancı maddeleri mekanik olarak ayırır. Ayrıca bakınız: "mechanical filter"
final controlling element
son denetim ogesi
fine control element
(Nükleer Bilimler) ınce ayar kontrol elemanı
fire support element
(Askeri) ATEŞ DESTEK ELEMANI: Bak. "element"
floating element
(Dilbilim) artık öge
Türkçe - Türkçe
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
Elementler
anasır
İngilizce - İngilizce
One of the conceptual objects in a markup language, usually represented in text by a matching pair of tags
One of the simplest or essential parts or principles of which anything consists, or upon which the constitution or fundamental powers of anything are based
Something small

an element of doubt.

A required aspect or component of a cause of action. A deed is regarded a violation of law only if each element can be proved
Any one of the simplest chemical substances that cannot be decomposed in a chemical reaction or by any chemical means and made up of atoms all having the same number of protons
A place or state of being that an individual or object is better suited towards

be in one's own element.

One of the objects in a set
Atmospheric forces such as strong winds and rains
A group of people within a larger group having a particular common characteristic

You sometimes find the hooligan element at football matches.

A short form of heating element, a component in electrical equipment, often in the form of a coil, having a high resistance, thereby generating heat when a current is passed through it

The element in this electric kettle can heat the water in under a minute.

One of the four basic building blocks of matter in theories of ancient philosophers and alchemists: water, earth, fire, and air
a component or essential part
{n} a simple body, or body which human art cannot divide, as caloric, oxygene, pure metal, sulphur, clay. In popular language, fire, air, earth and water are called elements, a constituent or first principle
{v} to compound of elements
An element is a substance which cannot be broken down into simpler components by chemical means There are 92 naturally occurring elements in the universe, familiar examples of which include copper, iron, carbon, lead, uranium etc Elements may be gases, solids or liquids
Any of over a hundred fundamental materials containing only one kind of atom Some common elements are oxygen, gold, hydrogen, and silicon All other materials are made of compounds or mixtures of elements Water, for example, is made of two hydrogen atoms attached to one oxygen atom
The different elements of something are the different parts it contains. The exchange of prisoners of war was one of the key elements of the UN's peace plan. = constituent, component
The basic unit of an HTML document HTML documents use start and stop tags to define structural elements in the document These elements are arranged hierarchically, to define the overall document structure The name of the element is given by the tag, and indicates the meaning associated with the block Some elements are empty, since they don't affect a block of text Elements that have content are also often called containers
Each document contains one or more elements, the boundaries of which are either delimited by start-tags and end-tags, or, for empty elements by an empty-element tag Each element has a type, identified by name, and may have a set of attributes Each attribute has a name and a value See Logical Structures in XML [XML]
The elements define the hierarchical structure of a document The majority of elements have opening and closing pointers Within these pointers, pieces of text or even the whole document being written can be found There are empty elements which contains only opening pointers without any content
A molecule composed of one type of atom Chemists have recognized or created 112 different types of elements See the following WWW link for the chemical description of these different elements Two or more different elements form a compound
XML structural construct An XML element consists of a start tag, an end tag, and the information between the tags, which is often referred to as the contents Each element has a type, identified by name, sometimes called its "generic identifier" (GI), and may have a set of attribute specifications Each attribute specification has a name and a value An instance of an element is declared using <element> tags Elements used in an XML file are described by a DTD or schema, either of which can provide a description of the structure of the data
If you say that someone is in their element, you mean that they are in a situation they enjoy. My stepmother was in her element, organizing everything. picture element element chemical native element transition element transuranium element
the situation in which you are happiest and most effective; "in your element"
Elements define the hierarchical structure of a document Most elements have start and end tags and contain some part of the document content Empty elements have only a start tag and have no content
Substance entirely composed of atoms of the same atomic number that cannot be further broken down into a chemical reaction Currently there are 112 known elements, of which 92 occur naturally and 20 are artificial Each element has a specific number of protons in its nucleus, referred to as the atomic number Z Here are a few examples: hydrogen (Z = 1), carbon (Z = 6), gold (Z = 79), lead (Z = 82) and uranium (Z = 92)
When you talk about elements within a society or organization, you are referring to groups of people who have similar aims, beliefs, or habits. criminal elements within the security forces. the hooligan element
Specifically: Chem
An element is a substance such as gold, oxygen, or carbon that consists of only one type of atom. compound
You can refer to the weather, especially wind and rain, as the elements. The area where most refugees are waiting is exposed to the elements
an abstract part of something; "jealousy was a component of his character"; "two constituents of a musical composition are melody and harmony"; "the grammatical elements of a sentence"; "a key factor in her success"; "humor: an effective ingredient of a speech"
Simple substance which cannot be resolved into simpler substances by normal chemical means Because of the existence of isotopes of elements, an element cannot be regarded as a substance which has identical atoms, but as one which has the same atomic number WebElements™ Periodic table
{i} main component, something which is a part of a complex whole; substance which cannot be simplified or separated (Chemistry)
A fundamental substance which can occur in nature, composed of atoms having identical numbers of protons The lightest element is hydrogen, with a single proton in its nucleus which characterizes all isotopes of hydrogen Deuterium and tritium are isotopes of hydrogen
A material consisting of atoms, all with the same atomic number Approximately 90 different elements are known to exist in nature and several others have been created in nuclear reactions For more information about the elements, see the Periodic Table of the Elements
To constitute; to make up with elements
The element in an electric fire or water heater is the metal part which changes the electric current into heat
a straight line that generates a cylinder or cone
the most favorable environment for a plant or animal; "water is the element of fishes"
The elements define the hierarchical structure of a document The majority of elements have opening and closing pointers Among these pointers, pieces of text or even the whole document being written can be found There are empty elements which contains only opening pointers without any content
An element is a piece of data within a document that may contain either text or other subelements such as a paragraph, a chapter, and so on
A particular element of a situation, activity, or process is an important quality or feature that it has or needs. Fitness has now become an important element in our lives. = factor
one of four substances thought in ancient and medieval cosmology to constitute the physical universe; "the alchemists believed that there were four elements
an artifact that is one of the individual parts of which a composite entity is made up; especially a part that can be separated from or attached to a system; "spare components for cars"; "a component or constituent element of a system"
A component of the hierarchical structure defined by a document type declaration or DTD It is identified in a document instance by descriptive markup, usually a start-tag and end-tag, shown as: <element_type_name attribute=value attribute=value> content of the element </element_type_name>
An element is a document structuring unit declared in the DTD The element's content model is defined in the DTD, and additional semantics may be defined in the prose description of the element
An element one of the basic chemical ' building blocks' for example oxygen or hydrogen Each element has characteristics which identify it as such For more information on elements and their properties visit the Sheffield University Chemistry department page
An element is a unit of a document marked up in XML, SGML, or HTML Elements can be considered as boxes, each of which contains text and/or other boxes Elements can be identified by the tags that encapsulate them Tags surrounding an element will be labelled with the element name Sometimes attributes are given to element to provide more information about them
If something has an element of a particular quality or emotion, it has a certain amount of this quality or emotion. These reports clearly contain elements of propaganda
A basic substance consisting of a "family" of naturally occurring isotopes For example, hydrogen, lead, and oxygen are elements All atoms of an element contain a definite number of protons and thus have the same atomic number
A unit of structure in an HTML document; many elements have start and stop tags; some have just a single tag; some elements can contain other elements
An element is a component of a document Each use of the element in the document is noted by the use of the elements tag For example, <p> might mark the beginning of a paragraph element
To compound of elements or first principles
a substance that cannot be decomposed by chemical means into simpler substances All atoms of an element have the same number of protons in the nucleus
the most favorable environment for a plant or animal; "water is the element of fishes" a straight line that generates a cylinder or cone the situation in which you are happiest and most effective; "in your element" one of four substances thought in ancient and medieval cosmology to constitute the physical universe; "the alchemists believed that there were four elements
The basic building block of an HTML document When an element consists of a start tag, an end tag, and text or some other content it can also be referred to as a "container" An "empty element", such as that commanding a line break, has only one tag and no content
a straight line that generates a cylinder or cone the situation in which you are happiest and most effective; "in your element"
n 1 (of a list) an object that is the car of one of the conses that comprise the list 2 (of an array) an object that is stored in the array 3 (of a sequence) an object that is an element of the list or array that is the sequence 4 (of a type) an object that is a member of the set of objects designated by the type 5 (of an input stream) a character or number (as appropriate to the element type of the stream) that is among the ordered series of objects that can be read from the stream (using read-char or read-byte, as appropriate to the stream) 6 (of an output stream) a character or number (as appropriate to the element type of the stream) that is among the ordered series of objects that has been or will be written to the stream (using write-char or write-byte, as appropriate to the stream) 7 (of a class) a generalized instance of the class
An element, often referred to as tag, is what HTML is constructed with It has a name, perhaps one or more attributes and can be a container or empty
any of the more than 100 known substances (of which 92 occur naturally) that cannot be separated into simpler substances and that singly or in combination constitute all matter
One of the ultimate, undecomposable constituents of any kind of matter
A substance which cannot be decomposed into different kinds of matter by any means at present employed; as, the elements of water are oxygen and hydrogen
elm
element 110
An artificially produced radioactive element with atomic number 110 whose isotope has a mass number of 269 and a half-life of 10 milliseconds. Also called ununnilium
element 111
An artificially produced radioactive element with atomic number 111 whose isotope has a mass number of 272 and a half-life of 1.5 milliseconds. Also called unununium
element 112
An artificially produced radioactive element with atomic number 112 whose isotope has a mass number of 277 and a half-life of 280 milliseconds. Also called ununbium
element of a cone
a straight line joining the apex and a point on the base
element of a cylinder
a straight line running the length of the cylinder
element of truth
trace of the truth, part that is true
element of usury
benefit resembling a payment of interest that a money lender enjoys
alloying element
An element that is used to make up an alloy
block level element
an HTML element that normally begins on a new line, and may or may not contain other block level elements or inline elements
chemical element
Any one of the simplest chemical substances that cannot be decomposed in a chemical reaction. Chemical elements consist of atoms which have the same number of protons
data element
An atomic unit of data that has:

A list of synonyms to data elements in other metadata registries.

diagonal element
An element on the main diagonal of a square matrix, that is, an element in row k and column k where k is an integer between 1 and the number of rows (or columns) in the matrix
elements
The bread and wine of the eucharist
elements
plural form of element
finite element
Any of a finite number of discrete elements of a system, interconnected at discrete nodes, used to model a physical system
identity element
A member of a structure which, when applied to any other element via a binary operation induces an identity mapping; more specifically, given an operation *, an element I is

simply an identity element if both are true.

in one's element
In a situation which is entirely suitable, familiar, or enjoyable

You can tell he's completely in his element when he's talking about his favorite hobby.

logical mechanical element
any part of a mechanism that exercises some form of logical control; such as a ratchet, trip, detent or interlock
main group element
Any chemical element from the main group
major element
An element which is not a trace element in a given context, and which is present in significant quantity
native element
any chemical element which occurs in nature uncombined with other elements; includes the atmospheric gases, several metals and semimetals, and the nonmetals sulfur and carbon
rare earth element
Any of a group of soft, lustrous, sometimes magnetic metals that form trivalent salts; they include the lanthanides plus yttrium, scandium, thorium and sometimes zirconium
representative element
main group element
sentence element
In certain approaches to grammar, a part of sentence, classified as one of subject, predicate, object, predicative and adverbial
systematic element name
a systematic name for an element, derived from its atomic number; normally only used for transuranic elements before they have been created and given a non-systematic name
trace element
A chemical element in an organism’s diet that is required in very small amounts in order to maintain proper biochemical function; a micronutrient
trace element
A chemical element present in a sample in very small quantities
transition element
any of the group or metallic elements that have an incomplete inner (d) electron shell; they have multiple valencies and form coloured compounds and stable complex ions; the elements scandium to copper and those lying below them in the periodic table
transuranium element
Any synthetic element having an atomic number greater than that of uranium
be in one's element
Be happy because you are doing what you like or can do best: "Kate, of course, was in her element, making all the arrangements."
in one's element
Where you can do your best. "John is in his element working on the farm."
in one's element
In one's natural surroundings. "The deep-sea fish is in his element in deep ocean water."
multi-element
(Denizcilik) A coaster with multiple types of inversions
be in one's element
be in one's natural surroundings, be comfortable, do something one is proficient at
chemical element
any of the more than 100 known substances (of which 92 occur naturally) that cannot be separated into simpler substances and that singly or in combination constitute all matter
elements
The basic tenets of an area of knowledge
elements
The plural of element
elements
violent or severe weather (viewed as caused by the action of the four elements); "they felt the full fury of the elements
elements
Outdoor weather, such as wind or rain
essential food element
nutritional component necessary to maintain healthy physical processes and functioning
fire support element
part of a tactical operations center responsible for coordinating targets and firepower within a unit, FSE (Military)
identity element
The element of a set of numbers that when combined with another number in a particular operation leaves that number unchanged. For example, 0 is the identity element under addition for the real numbers, since if a is any real number, a + 0 = 0 + a = a. Similarly, 1 is the identity element under multiplication for the real numbers, since a × 1 = 1 × a = a. Also called unity
logic element
an electronic device that performs an elementary logic operation
metallic element
basic chemical element with the properties of a metal (i.e. conductivity, solidity, etc.)
metallic element
any of several chemical elements that are usually shiny solids that conduct heat or electricity and can be formed into sheets etc
native element
Any of the 19 chemical elements that occur as minerals and are found in nature uncombined with other elements. They are commonly divided into three groups: metals (platinum, iridium, osmium, iron, zinc, tin, gold, silver, copper, mercury, lead, chromium); semimetals (bismuth, antimony, arsenic, tellurium, selenium); and nonmetals (sulfur, carbon). Members of the group of native elements form under widely varying physicochemical conditions and in very different rock types. Many deposits are sufficiently abundant to be commercially important
threshold element
a logic element that performs a threshold operation
trace element
A trace element is a very small amount of a chemical element that is found in a metal or other substance
trace element
a substance needed in very small amounts for the proper functioning of the body There are 7 known trace elements: chromium, copper, cobalt, iodine, iron, selenium and zinc
trace element
An element that is not essential in a mineral but that is found in small quantities in its structure or adsorbed on its surfaces Although not quantitatively defined, it is conventionally assumed to constitute significantly less than 1 0% of the mineral From Glossary of Geology, 4th Edition, 1997, American Geological Institute
trace element
an element that occurs at very small quantities in the body but is nonetheless important for many biological processes
trace element
A trace element is a chemical element such as iron or zinc that occurs in very small amounts in living things and is necessary for normal growth and development
transuranium element
{i} transuranic element, chemical element with an atomic number greater than 92 (which is the atomic number of uranium)
element