state

listen to the pronunciation of state
Englisch - Türkisch
eyalet

Hoover, 1874'te Iowa çiftlik eyâletinde doğdu. - Hoover was born in the farm state of Iowa in 1874.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 eyalet vardır. - There are fifty states in the United States.

(Hukuk) devlet

Amerika Birleşik Devletleri'nde hangi dil konuşuluyor? - Which language is spoken in the United States of America?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ile komşudur. - The United States borders Canada.

bildirmek
durum

İç savaş sırasında, ülke anarşik bir durum içindeydi. - While the civil war went on, the country was in a state of anarchy.

Hokkaido kısmı hâlâ doğal durumunda duruyor. - Part of Hokkaido still remains in its natural state.

{f} ifade etmek

Kendi görüşlerinizi ifade etmekte özgürsünüz. - You are at liberty to state your own views.

{i} hal

Onu bir devlet sorunu haline getirdik. - We turned it into a state problem.

Gelişmiş bir ülke olsa bile Abd'de hala bazı çok yoksul insanlar var. - Even though the United States is a developed country, it still has some very poor people.

{f} açıklamak
işletme durumu
durum, vaziyet, hal: state of war savaş hali. the state of his health onun sağlık durumu. a state of emergency acil bir durum. in an
perese
eyale

Hoover, 1874'te Iowa çiftlik eyâletinde doğdu. - Hoover was born in the farm state of Iowa in 1874.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 eyalet vardır. - There are fifty states in the United States.

il
{i} konum

Türkiye Cumhurbaşkanı, paradoksal bir biçimde hukuken devletin başı olmasına rağmen hükümet içinde yasal bir konumu yoktur. - Paradoxically, the President of Turkey is the de jure head of state but has no legal role in government.

haleti ruhiye
heyecan

Tom çok heyecanlı bir durumdaydı. - Tom was in a very agitated state.

stres
görkem

Bir hükümet görevlisinin görkemli malikanesi yağmalanmış. - A government official's stately mansion was looted.

O görkemli bir adamdı. - He was a stately man.

{i} evre
ihtişam
yağday
mevki
debdebe
vaziyet
ayıtmak
belirtmek

Onun bir dahi olduğunu belirtmek abartı değildir. - It's not an exaggeration to state that he is a genius.

tantana
{i} şart
{f} bilgi vermek
{i} alem
{s} özel

ABD'nin özel kolejleri ve üniversiteleri özerktir. - The private colleges and universities of the United States are autonomous.

{i} koşul
{i} 1. durum, vaziyet, hal: state of war savaş hali. the state of his health onun sağlık durumu. a state of emergency acil bir durum. in an
{s} devlete ait
tantana/devlet/durum
{f} saptamak
belirt

Oğlan hoşlandığı kıza bir buket gül vereceğini, onunla konuşacağını ve onu bir kahve içmeye davet edeceğini belirtti. - The boy stated that he would give a bouquet of roses to the girl that he liked, talk with her, and invite her to have a coffee.

O, konuyu açıkça belirtmiştir. - He clearly stated that point.

{f} belirlemek

Radyasyon sızıntısının durumunu ve güvenliğini belirlemek zordur. - It is difficult to determine the state and safety of the radiation leakage.

{s} tek kişilik
beyan etmek
{s} resmi

Resmi savaş beyanları 1942 yılından bu yana ABD tarzı değildir. - Formal declarations of war haven't been the United States's style since 1942.

Devlet Başkanı burada resmi bir ziyarette. - The Head of State is here on an official visit.

{i} tören
(Tıp) Durum, hal, status
{i} kitabın en güzel baskısı
{f} ifade etmek, söylemek, bildirmek, beyan etmek; belirtmek
{f} söylemek
bölge

Staten Island, New York'un beş bölgesinden biridir. - Staten Island is one of the five boroughs of New York.

Bayoular Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyindeki körfez kıyısı bölgelerinde yaygındırlar. - Bayous are common in Gulf Coast areas of the southern United States of America.

(Tıp) stat

Staten Island, New York'un beş bölgesinden biridir. - Staten Island is one of the five boroughs of New York.

Buradan Empire State binasını görebilirsiniz. - You can see the Empire State Building from here.

(Ticaret) anlatmak
demek
ülke

İç savaş sırasında, ülke anarşik bir durum içindeydi. - While the civil war went on, the country was in a state of anarchy.

Amerika Birleşik Devletleri demokratik bir ülkedir. - The United States of America is a democratic country.

devletli
düvel
stated
{s} belirtilmiş
state of affairs
gidişat
state boarding school
Devlet parasız yatılı okulu
state citizenship
Devlet vatandaşlığı
state contingent
Duruma bağlı olan
state-of-the art
(Antika) En ileri teknoloji
state capital
eyalet başkenti
state farm
devlet çiftliği
state function
(Kimya) hal fonksiyonu
state house
hükümet binası
state loans
(Ticaret) devlet borçları
state of mind
halet-i ruhiye
state road
devlet karayolu
state visit
(Politika, Siyaset) resmi ziyaret
state ınstitute of statistics
(Ticaret) devlet istatistik enstitüsü
state-of-the art
İleri teknoloji ile üretilmiş
state/province
(Bilgisayar) il
state/province
(Bilgisayar) eyalet/il
state/province
(Bilgisayar) eyalet
state/region
(Bilgisayar) eyalet/bölge
State Conservatory
Devlet Konservatuarı
State Economic Enterprises
Kamu iktisadi Teşebbüsleri
State Employees Pension Fund
Emekli Sandığı
State Security Court
Devlet Güvenlik Mahkemesi
state bank
eyalet bankası
state bank
devlet bankası
state bond
devlet tahvili
state boundary
eyalet sınırı
state capitalism
devlet kapitalizmi
state hospital
devlet hastanesi
state monopoly
devlet tekeli
state of aggregation
yığışım hali
state of distress
tehlikeli durum
state of distress
çekinceli durum
state of emergency
olağanüstü hal
state of emergency
sıkıyönetim
state of equilibrium
denge yağdayı
state of equilibrium
denge hali
state of mind
ruh hali

Bu, içinde bulunacak bir adam için tehlikeli bir ruh halidir. - This is a dangerous state of mind for a man to be in.

state of war
savaş hali
state owned
hükümete ait
state planning organization
devlet planlama teşkilatı
state transition matrix
durum geçiş matrisi
state budget
devlet bütçesi
state college
devlet kolej
state economic enterprises
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
state enrolled nurse
devlet hemşire alındı
state for
devlet
state in southeast india
Güneydoğu'daki devlet ındia
state network
devlet ağ
state of being a virgin
olma durumu bakire
state of exception
Âcil hâl, olağanüstü hâl, sıkıyönetim hâli, istisnâi hâl
state of existence
varlığının devlet
state of origin
kökenli devlet
state of the union address
ABD'de Amerikan başkanının yılda bir kez yaptığı ulusa sesleniş konuşması
state office
devlet ofisi
state official
devletin resmi
state policy
Devlet politikası
state religion
devlet dini
state television
devlet televizyonu
state university
Devlet üniversitesi
state variable
durum değişkeni
state wide
eyalet çapında
state witness
devlet tanık
state-funded
Devlet destekli

The state-funded school systems.

state-of-art
son teknoloji
state-propelled
Devlet tarafından ileri sürülen, devlet tarafından ortaya konulan
state-sponsored
Devlet destekli
States
paye
States
Amerika

Bir gün Amerika'ya gitmek istiyorum. - I would like to go to the United States one day.

Amerika Birleşik Devletleri'nde hangi dil konuşuluyor? - Which language is spoken in the United States of America?

state of mind
ruhsal durum

Dan, Linda'nın ruhsal durumu hakkında endişeliydi. - Dan was worried about Linda's state of mind.

Berbat ruhsal durumum beni çıldırttı. - My poor state of mind made me distraught.

stated
açıklanmış
statelessness
vatansızlık
state of affairs
(Ticaret) hikaye
states
düvel
the state
devlet

O, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüdü lâkin onun ana dili Japonca. - He was raised in the States, but his mother tongue is Japanese.

O, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüdü fakat onun ana dili Japonca. - He was raised in the States, but his mother tongue is Japanese.

stated
{s} belirtilen

Belirtilen tarihe kadar işi bitirmek zorundaydım. - I had to finish the job by the stated date.

Belirtilen fiyat işçilik ücretini içermez. - The stated price does not include labor charges.

stated
muayyen
stated
belirli
stated
muntazam
stated
düzenli
stated
{f} belirt

Başkan konuyla ilgili kişisel görüşünü belirtti. - The president stated his position on the issue.

O, konuyu açıkça belirtmiştir. - He clearly stated that point.

stated
{s} belli
stateless
yurtsuz
stateless
vatansız
stately
tantanalı
stately
görkemli

Bir hükümet görevlisinin görkemli malikanesi yağmalanmış. - A government official's stately mansion was looted.

O görkemli bir adamdı. - He was a stately man.

stately
debdebeli
stately
soylulara ait
stating
{f} belirt

Giriş bölümünde, yazar aşağıda gösterildiği gibi belirtiyor. - In the introduction, the author is stating as follows.

Tom sadece bir gerçeği belirtiyordu. - Tom was merely stating a fact.

stating
{i} belirtme
state of nature
Doğal hal, yabanıl hal
state school
Devlet okulu, özel olmayan okul
stated
{s} kayıtlı
stated
belirlenmiş
states
devletler

1860'ta Lincoln, Birleşik Devletler başkanlığına seçildi. - In 1860, Lincoln was elected President of the United States.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ile komşudur. - The United States borders Canada.

stating
belirterek
the Department of State/the State Department
Dışişleri Bakanlığı
State Department
Dışişleri Bakanlığı
States
sınıf
States
derece
States
{i} amerika birleşik devletleri

1860'ta Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına seçildi. - In 1860, Lincoln was elected President of the United States.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ile komşudur. - The United States borders Canada.

statable
beyan edilebilir
state of affairs
işlerin durumu
state of affairs
koşullar
state of affairs
vaziyet
state of affairs
şartlar
state of affairs
durum

Bu üzücü bir durumdur. - This is a deplorable state of affairs.

Bu duruma nasıl göz yumabilirsin? - How can you tolerate this state of affairs?

state school
(Eğitim) mahalle okulu
state school
İng. devlet okulu
stated
kaydedilmi
stated
ifade edilmiş
stateless
uyruksuz
stateless
haymatlos
stateless
{s} ülkesiz
stateless
tabiiyetsiz
statelessness
tabiiyetsizlik
statelessness
haymatlosluk
stately
gösterişli statelinesshaşmetli olma
stately
{s} haşmetli
stately
yüksek
stately
muhteşem
stately
yüce
stately
heybetli
stately
ağırbaşlı/görkemli
the state
devlet baba
Englisch - Englisch
State University, as the shortened form of any public university name
The set of all parameters relevant to a computation

The state here includes a set containing all names seen so far.

Pomp, ceremony, or dignity

The President's body will lie in state at the Capitol.

The values of all parameters at some point in a computation

A debugger can show the state of a program at any breakpoint.

The physical property of matter as solid, liquid, gas or plasma
A condition

A state of emergency.

Any sovereign polity. A government

Never do anything against conscience even if the state demands it.

A society larger than a tribe. A society large enough to form a state in the sense of a government
To make known

State your intentions.

an element of the range of the random variables that define a random process
To declare to be a fact

He stated that he was willing to help.

The stable condition of a processor during a particular clock cycle

In the fetch state, the address of the next instruction is placed on the address bus.

A political division of a federation retaining a degree of autonomy, for example one of the fifty United States. See also Province
express in words; "He said that he wanted to marry her"; "tell me what is bothering you"; "state your opinion"; "state your name
the territory occupied by one of the constituent administrative districts of a nation; "his state is in the deep south"
{v} to represent, propose, settle, regulate
{n} a condition, grandeur, pomp, a kingdom or republic, civil power, body of a nation
(chemistry) the three traditional states of matter are solids (fixed shape and volume) and liquids (fixed volume and shaped by the container) and gases (filling the container); "the solid state of water is called ice"
A term used to describe a print that shows work in a particular state of development or to distinguish between editions of the same or closely related images such as State I, State II, State III, etc During the proofing process, an artist will view as number of different proofs Occasionally, several proofs will appeal to the artist for different aesthetic reasons or he may wish to print one edition of a particular proof and then make additions or deletions and print a second edition In such cases, the first edition printed is designated State I, the second edition State II, and so on
Cf
For the purpose of this Plan and as defined under P L 93-288, any State of the United States, the District of Columbia, Puerto Rico, the Virgin Island, Guam, American Samoa, the Trust Territory of the Pacific Islands, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, the Federated States of Micronesia, or the Republic of the Marshall Islands (FEMA 229)
Appearance of grandeur or dignity; pomp
A person of high rank
Estate, n
State department of health involved with a program Note: Search results are sorted by state as the default, and you can limit your searches to one or a few states
per capita and foundation program entitlements, revenue from other state-funded programs, and revenue from other state agencies State revenue also includes Teacher Retirement System benefits paid by the State of Texas on behalf of employees in the district For both the revenue and expenditures sections of the AEIS report, a footnote indicates the amount budgeted by each district for this particular object code This footnote does not apply to Charter Schools (5800); and
A set of attributes representing the properties of a component at some point in time
If you state something, you say or write it in a formal or definite way. Clearly state your address and telephone number The police report stated that he was arrested for allegedly assaulting his wife `Our relationship is totally platonic,' she stated Buyers who do not apply within the stated period can lose their deposits. see also head of state, nation state, police state, welfare state
A form of government which is not monarchial, as a republic
a politically organized body of people under a single government; "the state has elected a new president"; "African nations"; "students who had come to the nation's capitol"; "the country's largest manufacturer"; "an industrialized land"
Estate, possession
If the dead body of an important person lies in state, it is publicly displayed for a few days before it is buried. Political organization of society, or the body politic, or, more narrowly, the institutions of government. The state is distinguished from other social groups by its purpose (establishment of order and security), methods (its laws and their enforcement), territory (its area of jurisdiction), and sovereignty. In some countries (e.g., the U.S.), the term also refers to nonsovereign political units subject to the authority of the larger state, or federal union. Islamic State of Afghanistan State of Brunei Darussalam Gosudarstvennaya Duma State Assembly State of Eritrea State of Israel State of Kuwait State of Qatar Independent State of Samoa Staatssicherheit State Security church and state city state Empire State Building metastable state Moscow State University New York State University of Ohio State University Orange Free State Independent State of Papua New Guinea Pennsylvania State University solid state device solid state physics state equation of steady state theory State of the Vatican City French State welfare state Congo Free State Gosudarstvenny Universalny Magazin Russian: State Department Store States' Rights Democrat United Mexican States War Between the States United States War of Independence League of Arab States Association of Caribbean States Baltic States Bank of the United States Capitol United States Commonwealth of Independent States Confederate States of America Congress of the United States Constitution of the United States crusader states States General Export Import Bank of the United States Ex Im Bank Luba Lunda states Micronesia Federated States of Mossi states Organization of American States Papal States Schechter Poultry Corporation v. United States states' rights Supreme Court of the United States Trucial States United States United States of America United States Air Force United States Air Force Academy United States Army United States Coast Guard United States Courts of Appeals United States District Court United States Marine Corps United States Military Academy United States Naval Academy United States Navy United States Steel Corp. Warring States period
{i} condition; stage, phase; mood, emotional condition; splendor; overly excited or distressed; nation; internally autonomous territorial or political unit joined with others under a sovereign government
If you say that someone is not in a fit state to do something, you mean that they are too upset or ill to do it. When you left our place, you weren't in a fit state to drive
The USA is sometimes referred to as the States
{f} say, speak; express verbally or in writing; announce, declare firmly
(USA) One of the 50 states, a territory or a possession of the United States of America or the District of Columbia
A situation or condition in the life of a system during which some (usually implicit) invariant holds, the system performs some activity, or the system waits for some external event [OMG 01] Explanation: A state captures the relevant aspects of the system's history very efficiently For example, when you strike a key on a keyboard, the character code generated will be either an uppercase or a lowercase character, depending on whether the Caps Lock is active Therefore, the keyboard is in the "capsLocked" state, or the default state (most keyboards have an LED that indicates when the keyboard is in the "capsLocked" state) The behavior of a keyboard depends only on certain aspects of its history, namely whether Caps Lock has been activated, but not, for example, on how many and which specific characters have been typed previously A state can abstract away all possible (but irrelevant) event sequences and capture only the relevant ones
express in words; "He said that he wanted to marry her"; "tell me what is bothering you"; "state your opinion"; "state your name"
put before; "I submit to you that the accused is guilty"
For MVRs, the two-character code for the state where a person is licensed to drive For policy and subject information in Claims entry, the state where a person resides is required For auto claims VIN searches, the state where a vehicle is registered
the group of people comprising the government of a sovereign state; "the state has lowered its income tax"
If you are in a state or if you get into a state, you are very upset or nervous about something. I was in a terrible state because nobody could understand why I had this illness
shall have the meaning provided in section 102(a)(2) of the Act (The above streamlined text replaced the following language: means any State of the United States, or an instrumentality thereof approved by the Governor; and the Commonwealth of Puerto Rico )
(1) One of the three states of matter: gas, liquid, or solid (2) A set of physical properties that describes a system
When you talk about the state of someone or something, you are referring to the condition they are in or what they are like at a particular time. For the first few months after Daniel died, I was in a state of clinical depression Look at the state of my car!
The circumstances or condition of a being or thing at any given time
In the United States, one of the commonwealth, or bodies politic, the people of which make up the body of the nation, and which, under the national constitution, stands in certain specified relations with the national government, and are invested, as commonwealth, with full power in their several spheres over all matters not expressly inhibited
{s} governmental, bureaucratic; majestic, dignified
Rank; condition; quality; as, the state of honor
A specimen of a book that is distingishable from other copies apparently of the same edition, or printing, by some relatively minor change(s) in text, materials or format This change, such as the correction of a misspelled word, or change in binding material may be a point of issue
A well-defined condition of an item For example, a connection has seven states, including unallocated, allocated, connected, and needing data Certain operations can be done only when an item is in a particular state For example, a connection can be freed only when it is in an allocated state and not, for example, when it is in a connected state
A political subdivision of the United States of America
State industries or organizations are financed and organized by the government rather than private companies. reform of the state social-security system. see state school
the territory occupied by a nation; "he returned to the land of his birth"; "he visited several European countries"
The principal persons in a government
Some large countries such as the USA are divided into smaller areas called states. Leaders of the Southern states are meeting in Louisville
Your 'state' is generally taken to refer to your 'state of mind', as in "Are you in the right state to deliver a powerful presentation?" In that particular instance, being in the right state might include having resources to hand such as confidence, assertiveness, knowledge of your subject, sensory acuity in regard to your audience's actions, and so on
A verb which refers to something which is either true or false, and which is not something the subject does Examples include: I live in Spain I've got a car I am English Some verbs, such as work, can refer to both states and actions He works in a factory He's working in the kichen Se also action
A political body, or body politic; the whole body of people who are united one government, whatever may be the form of the government; a nation
One stage in the progress toward completion of the plate Any impression that shows additional work on the plate is another state Some artists (Rembrandt and Degas, for example) produced numerous states, each of which can stand on its own
You can refer to the government of a country as the state. The state does not collect enough revenue to cover its expenditure
A state of a print includes all the impressions pulled without any change being made to the matrix A first state print is one of the first group of impressions pulled Different states of a print can reflect intentional or accidental changes to the matrix States of a print should be distinguished from editions of a print There can be several editions of a print which are the same state, and there can be several states of a print in the same edition
the federal department in the UnitedStates that sets and maintains foreign policies; "the Department of State was created in 1789"
Stately
the way something is with respect to its main attributes; "the current state of knowledge"; "his state of health"; "in a weak financial state"
You can refer to countries as states, particularly when you are discussing politics. Some weeks ago I recommended to EU member states that we should have discussions with the Americans
A state occasion is a formal one involving the head of a country. The president of Czechoslovakia is in Washington on a state visit
the condition of something, i e its arrangement or configuration The state of a computer, for example, describes what it is currently doing, i e which applications are running, and the states of those applications The state of an application refers to how it has been adjusted, its layout, what options and parameters are in effect, the states of its constituent objects, etc
Objects are said to possess state The current state of an object is represented by the combined values of its attributes Protecting the state of an object from inappropriate inspection or modification is an important aspect of class design and we recommend the use of accessor methods and mutator methods to facilitate attribute protection and integrity The design of a class is often an attempt to model the states of objects in the real-world Unless there is a good match between the data types available in the language and the states to be modeled, class design may be complex An important principle in class design is to ensure that an object is never put into an inconsistent state by responding to a message
State of the Union
The State of the Union address, an annual event in which a president of the United States reports the status of the country, normally to a joint session of the United States Congress
State secret
Alternative form of state secret
state capital
The capital city of any state, of the United States of America. Note that this is almost never used to mean the capital of a European country
state capitals
plural form of state capital
state flower
in the United States, the flower officially associated with each state
state house
A state (one of the fifty United States) legislature, or government generally, or the building that houses it
state houses
plural form of state house
state machine
A formalism for describing computation, consisting of a set of states and a transition function describing when to move from one state to another

This algorithm will produce a state machine for parsing a given context-free grammar.

state of affairs
A specific situation; a set of circumstances

His uncooperative attitude creates a difficult state of affairs for all of us.

state of being
Regarding a person's physical condition
state of being
As opposed to mental condition (state of mind), the overall physical condition of a person
state of beingness
The quality of state of being
state of emergency
A government decree that a particular situation requires the implementation of pre-arranged responses on a large scale
state of emergency
The status quo following such declaration
state of matter
Any of the different phases of matter whose properties are dependent on the motions and forces of the molecules of which they are composed
state of mind
The psychological state of someone's cognitive processes at a certain time; the condition or character of a person's thoughts or feelings
state of the art
The condition of scientific or technical knowledge at the time of product manufacture or patent application
state of the art
The highest level of technical development at a particular time
state of the art
At the highest level of development at a particular time; cutting-edge

state-of-the-art technology.

state secret
Information which pertains to the affairs of a country and access to which is restricted by the government

Zimbabwean prosecutors have charged four men including top figures from President Robert Mugabe's party with selling state secrets to foreign agents.

state space
A mathematical model of a physical system as a set of input, output and state variables related by first-order differential equations
state variable
A variable that describes the state of a dynamical system
state-of-the-art
Alternative form of state of the art
state government
the government of a state in the United States
state of the art
at the most advanced stage of development
state-of-the-art
Any computer you can't afford
state of exception
A concept in the legal theory of Carl Schmitt, similar to a state of emergency, but based in the sovereign's ability to transcend the rule of law for public good
state of the union address
The State of the Union is an annual address presented by the President of the United States to the United States Congress. The address not only reports on the condition of the nation but also allows the president to outline his legislative agenda (for which he needs the cooperation of Congress) and his national priorities
state of the union address
(Also State of the Union message): A yearly address delivered in January by the President of the US to Congress, giving the administration's view of the state of the nation and plans for legislation
stated
Simple past tense and past participle of state
stateless
Of a system or protocol, such that it does not keep a persistent state between transactions

A stateless server treats each request independently.

stately
In a stately manner
stately
Imposing; grand, impressive
stately
Of people: regal, dignified; worthy of respect
stately
Of movement: dignified; deliberate, unhurried

And much as they welcome his promise to repeal “don’t ask, don’t tell”, they are dismayed by the stately pace and bungled tactics of his attempts to do so.

stating
Present participle of state
stately
{a} august, pompous, lofty, elevated, proud
stately
{a} with or in state, majestically, proudly
state of nature
1. a wild primitive state untouched by civilization; "he lived in the wild"(synonym) wild, natural state
State Department
In the United States, the State Department is the government department that is concerned with foreign affairs. Officials at the State Department say the issue is urgent. a senior State Department official. the State Department the US government department that deals with anything connected with foreign countries
State Department
Department of State, United States federal government office that determines and implements foreign policies
States
an informal name for the United States of America
States
{i} USA, United States of America, the States
statable
{s} capable of being stated, capable of being said or expressed
statable
That can be stated; as, a statablegrievance; the question at issue is statable
state department
a department of government in one of the 50 states
state department
the federal department in the UnitedStates that sets and maintains foreign policies; "the Department of State was created in 1789"
state of affairs
the general state of things; the combination of circumstances at a given time; "the present international situation is dangerous"; "wondered how such a state of affairs had come about"; "eternal truths will be neither true nor eternal unless they have fresh meaning for every new social situation"- Franklin D Roosevelt
state of affairs
{i} way of things, face of matters, description of the happenings, what is going on
state of affairs
If you refer to a particular state of affairs, you mean the general situation and circumstances connected with someone or something. This state of affairs cannot continue for too long, if parliament is to recover
state of mind
mood, atmosphere, temperament, overall feeling
state of mind
a temporary psychological state
state of mind
Your state of mind is your mood or mental state at a particular time. I want you to get into a whole new state of mind
state of mind
the state of a person's cognitive processes
state of nature
a wild primitive state untouched by civilization; "he lived in the wild"
state run
operated by a state, managed by a national or regional government agency
state school
(British) public school, school which is under the supervision of the state
state school
A state school is a school that is controlled and funded by the government or a local authority, and which children can attend without having to pay
stated
past of state
stated
{s} said, expressed verbally or in writing; settled, fixed
stated
Settled; established; fixed
stated
Recurring at regular time; not occasional; as, stated preaching; stated business hours
stated
declared as fact; explicitly stated
statedly
At stated times; regularly
stateless
{s} lacking citizenship, lacking nationality; having no state
stateless
a property of the Web's Hypertext 'transport Protocol (HTTP) referring to the fact that every request made by a Web browser for a particular Web document opens a new connection on a Web server that is immediately closed after the document is returned This means that the server cannot maintain state information about successive requests from the same browser
stateless
Of or pertaining to a system or process that participates in activity without monitoring all details of its state See also stateful
stateless
referring to a system or protocol which does not keep a persistent state between transactions
stateless
A person who is stateless is not a citizen of any country and therefore has no nationality. If I went back I'd be a stateless person. not officially being a citizen of any country
stateless
Application Integrator component instances that are removed from the instance pool and dedicated to a client application only for the duration of the method call Compare with stateful
stateless
without nationality or citizenship; "stateless persons"
stateless
Having no nationality
stateless
A server is said to be stateless if it treats each request as an independent transaction, unrelated to any previous request This simplifies the design because such a server need not allocate storage to deal with conversations in progress or worry about freeing itself if a client dissappears in mid-transaction A disadvantage is that extra information may be needed in each request and this must be re-interpreted each time By contrast, a traditional FTP server conducts an interactive session with the client A request to the server for a file can assume that the user has been authenticated and that the current directory and transfer mode have been set
stateless
Without state or pomp
stateless
without a state or nationality, not subject to any state
statelessness
The property of being stateless
statelessness
{i} lack of statehood; condition of being without citizenship, condition of having no nationality
stately
In a regal manner; worthy of respect
stately
Evincing state or dignity; lofty; majestic; grand; as, statelymanners; a stately gait
stately
Majestically; loftily
stately
refined or imposing in manner or appearance; befitting a royal court; "a courtly gentleman"
stately
{s} grand, magnificent, dignified, imposing, majestic
stately
Something or someone that is stately is impressive and graceful or dignified. Instead of moving at his usual stately pace, he was almost running
stately
of size and dignity suggestive of a statue
stately
impressive in appearance; "a baronial mansion"; "an imposing residence"; "a noble tree"; "severe-looking policemen sat astride noble horses"; "stately columns"
states
plural of state
states
Numbers used to describe the present state of a system The estimates of the states for pulse are calculated from the state estimates for pulse and the measurements for pulse Examples of states are the horizontal position and angle of the beam at a point, the beam energy, the energy spread, and an estimate of the present magnetic field of a corrector
states
The set of states for a system characterizes the system's behavior and possible configurations
states
changes or corrections made by the artist that after a serigraph plate Each plate change constitutes a new "state"
states
Health care delivered across one or more states
states
Fifty states plus the District of Columbia Outlying terrorities are often treated as states for statistical purposes
states
third-person singular of state
states
Sn - A state describes what action will be produced by a stated input Denoted by Sn where n stands for any number (default 1) and is located after the state set is defined and before each statement is made
stating
statement
stating
The act of one who states anything; statement; as, the statingof one's opinions
state
Favoriten