hold#up

listen to the pronunciation of hold#up
İngilizce - Türkçe
ertele
hold on to
tutunmak
hold up
(Fiili Deyim ) 1- yukarı kaldırmak 2- tutmak , desteklemek
hold on
bağlanmak
hold
(toplantı vb) düzenlemek
hold
(Askeri) AMBAR, TUTMAK, BEKLETMEK: 1. Bir gemide yük istif bölmesi. 2. Bir mevzi veya bölgeyi zorla elde bulundurmak. 3. Taarruzda, düşman kuvvetlerinin hareketine veya yeniden gruplanmalarına engel olacak şekilde baskı yapmak. 4. Hava trafiğinde, uçuş halindeki bir uçağı, hava trafik kontrol talimatlarına uygun olarak, gözle veya diğer vasıtalarla tanınabilecek belirli bir saha veya bölge dahilinde tutmak
hold on
tutmak
hold
{f} kaldırmak
hold
{i} tutma

Tom barajın tutmayacağını bilemezdi. - Tom had no way of knowing that the dam wouldn't hold.

Tom gözyaşlarını tutmaya çalıştı. - Tom tried to hold back his tears.

hold
{f} kavramak
hold off
uzak tutmak
hold on
{k} Dur!/Bekle!
hold on
tutunmak
hold back
Hesitate
hold the post
İş sahibi olmak, işle ilgili bir konumda bulunmak
hold
kabul ve tasdik etmek
hold
{i} tutunma
hold
savunmak (mevzi)
hold
{i} tutunacak yer

Kayanın üzerinde el ya da ayak için tutunacak yerler yoktu. - There were no holds for hand or foot on the rock.

hold
{i} bagaj bölümü (uçak)
hold against
(suçu) -e yüklemek
hold against
yüzüne vurmak
hold back
tedbirli olmak
hold off
geri durmak
hold off
mesafe koymak
hold on
dayanmak
hold one's own
yerini korumak
hold onto
tutmaya çalış

Onu tutmaya çalışmamı ister misin? - Would you like me to hold onto it?

hold out
(deyim) calismaya devam etmek(eski veya kirik bir sey). hold out for sth. ayak diremek. hold out on someone [kd] birinden gizlemek
hold out
uzatmak
hold out
direnmek
hold sway
egemen olmak
hold up
yolunu kesip soymak
hold up
desteklemek
hold up
(deyim) durdurmak,geciktirmek. a hold-up durma
hold up
silahlı soygun
hold with
(Fiili Deyim ) aynı fikirde olmak , kabul etmek , beğenmek
Hold your horses
{k} Dur!/Bekle!
hold
(Bilgisayar) basılı tutmak
hold
(Kanun) hüküm vermek
hold
(Kanun) icra etmek
hold
bekletme
hold
süregelmek
hold
değişmemek
hold
(Havacılık) bagaj bölümü
hold
işgal etmek (makam)
hold
düzenlemek (toplantı)
hold
(Havacılık) uçakta bagaj bölümü
hold
tutturmak
hold
genellikle tahıl saklanan yer
hold
tutunmak
hold
(Kanun) uhdesinde bulundurmak
hold
elde tutma
hold
yapışmak
hold
yapışmak (zamk)
hold
(Ticaret) bakiye tutma
hold
(Kanun) ifa etmek
hold
(Muzik) durak işareti
hold
tutuşmak
hold

O onun işini engelliyor. - He is holding up her work.

Tom bir iş bulamadı ya da tek başına yaşayamadı. - Tom was unable to hold a job or live by himself.

hold
(Bilgisayar) dur-bekle
hold
(Ticaret) bulundurma
hold
(Kanun) hamil olmak
hold
düşünmek
hold
engel olmak
hold
meşgul etme
hold
arkası kesilmemek
hold
(ağırlık) taşımak
hold
sığınacak yer
hold
zaptetmek
hold a candle to
karşılaştırmak
hold a candle to
kıyaslamak
hold a pitch
Bir akışı veya düzeni muhafaza etmek, bozmadan sürdürmek
hold back
(Gıda) geri tutma
hold by
(Konuşma Dili) aynı fikirde olmak
hold down
işgal etmek
hold down
sınırlandırmak
hold forth
uzun uzadıya konuşmak
hold in
kontrol altına almak
hold in contempt
(deyim) aşağılamak
hold in contempt
(deyim) küçümsemek
hold in esteem
beğenmek
hold in esteem
hürmet etmek
hold in esteem
adam yerine koymak
hold in high esteem
beğenmek
hold in high esteem
saygı göstermek
hold off
uzakta tutmak
hold on
süregelmek
hold on to
-e tutunmak
hold on to supplies
(Askeri) ikmallere dayanmak
hold on!
aganta
hold one's head up
(Konuşma Dili) gururlanmak
hold out
tutunmak
hold out
sunmak
hold out
vadetmek
hold out a carrot to somebody
yemlemek
hold out for
aşırı istemek
hold something back
zapt etmek
hold the line
(Askeri) safı bozmamak
hold to
vazgeçmemek
hold to
sadık kalmak
hold to
bağlı kalmak
hold to
tutunmak
hold up
arzetmek
hold up
kaldırmak
hold up
geri tutmak
hold up
yardımda bulunmak
hold up
yolunu kesmek
hold water
{k} geçerli olmak, makul olmak
hold with
uzlaşmak
Hold it
Kıpırdama!
Hold it
Öyle kal!
Hold on!
Dur!
Hold the line please!
Ayrılmayın lütfen!
Hold the line please!
Çınkayı kapatmayın lütfen!
Hold the line!
hattan ayrılmayın
Hold the line!
lütfen

Hat şimdi meşgul. Lütfen hatta kalın. - The line is busy now. Please hold the line.

Diğer istekler için, lütfen hatta kal. - For all other requests, please hold the line.

Hold your horses!
Ağır ol!
hold
saymak
hold
içine almak
hold
sürmek
hold
{f} tut

Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı. - She screamed with horror as someone took hold of her arm.

Dilini tut, yoksa öldürüleceksin. - Hold your tongue, or you'll be killed.

hold
almak

Mütevelli Yönetim kurulu yurt dışı holdingleri görevden almak için oy kullandı. - The Board of Trustees voted to divest the organization's overseas holdings.

Bu salon 2,000 kişi almaktadır. - This hall holds 2,000 people.

hold
elinde tutmak
hold
{i} tutuş

Tom, Mary ve John'un el tutuştuğunu gördü. - Tom saw Mary and John holding hands.

Tom, John ve Mary'yi el ele tutuşurlarken gördü. - Tom saw John and Mary holding hands.

hold
yapmak

Yarın öğleden sonra ilk olarak personel toplantısı yapmak istiyorum, bu yüzden konferans salonunu ayırır mısın? - I'd like to hold a staff meeting first thing tomorrow afternoon, so could you reserve the conference room?

hold
sahip olmak
hold
gemi ambarı
hold
inanmak
hold
tutamak
hold
(neyise) oluşturmak
hold
devam etmek
hold
{f} tutmak: Hold my hand. Elimi tut
hold
tutmak

Kız gözyaşlarını tutmak için çok gayret etti. - The girl tried hard to hold back her tears.

Sadece onun elini tutmak istiyorum. - I just want to hold her hand.

hold
belli bir durumda tutmak
hold
farzetmek
hold
kontrol altına almak
hold
geride tutmak

Seni geride tutmak istemiyorum. - I don't want to hold you back.

hold a secret
sır saklamak
hold against
ön yargıyla davranmasına neden olmak
hold aloof
yaklaşmamak
hold altitude
korunan yükseklik
hold an office
bir makam işgal etmek
hold back
zapt etmek
hold back
özünü tutmak
hold back
gizli tutmak
hold back
tut

Tom gözyaşlarını tutmaya çalıştı. - Tom tried to hold back his tears.

Kız gözyaşlarını tutmak için çok gayret etti. - The girl tried hard to hold back her tears.

hold back
tutmak

Kendini tutmak zorundasın. - You have to hold back.

Kız gözyaşlarını tutmak için çok gayret etti. - The girl tried hard to hold back her tears.

hold circuit
tutucu devre
hold close
yakında tut
hold down
tut

Tom bir mesleği tutamaz. O her zaman kovuluyor. - Tom can't hold down a job. He's always getting fired.

hold down
(işi) yürütmek
hold down
tutunmak
hold down
düşük düzeyde tutmak
hold fast
dayan

Bu ağaca sıkı dayanın. - Hold fast to this tree.

hold firm
sıkı dur
hold firmly
sıkı dur
hold forth
nutuk çekmek
hold forth
lafı iyice uzatmak
hold good
geçerli olmak
hold good
değerini korumak
hold in
zapt etmek
hold in
yap
hold in
tutmak
hold in contempt
hor gör
hold in esteem
saygı göstermek
hold in high esteem
el üstünde tutmak
hold in high regard
el üstünde tutmak
hold mode
tutma modu
hold no brief
başı boş olmamak
hold off
geciktirmek
hold off
yaklaştırmamak
hold on
devam etmek
hold on
beklemek
hold on
bekle

Biraz daha bekler misiniz? - Can you hold on a little longer?

Bir dakika bekle,lütfen. - Hold on a minute, please.

hold on
bırakmamak
hold on
(çınkada) beklemek
hold one's breath
heyecanla beklemek
hold one's breath
nefesini tutmak
hold one's ground
yerini korumak
hold one's ground
durumunu muhafaza etmek
hold one's peace
sesini çıkarmamak
hold one's peace
susmak
hold one's tongue
sesini kesmek
hold one's tongue
dilini tutmak
hold one's tongue
çenesini kapatmak
hold open
açık tut
hold out
öner
hold out
vermek
hold out
dayanmak
hold out
ileri sürmek
hold out for
beklemek
hold out the olive branch
zeytin dalı uzatmak
hold over
ertelemek
hold over
ertele
hold over
geri bırakmak
hold queue
tutma kuyruğu
hold relay
tutma rölesi
hold sth against
suçlamak
hold sth cheap
kıymetini bilmemek
hold sth cheap
hor görmek
hold the bag
kabak başında patlamak
hold the fort
göz kulak olmak
hold the line
hatta kalmak
hold the line
hatta kal

Hatta kalın lütfen. Ben sizi onun ofisine bağlayacağım. - Hold the line please. I'll put you through to his office.

Hat şimdi meşgul. Lütfen hatta kalın. - The line is busy now. Please hold the line.

hold the line
çınkada beklemek
hold the market
piyasayı elinde tutmak
hold the phone line open
hatta kal
hold the reins
dizginleri ele almak
hold to
izlemek
hold to
bağlı kal
hold to
korumak
hold to
sürdürmek
hold together
bir arada tutmak
hold together
tutturmak
hold together
ayrılmamak
hold up
ertele
hold up
geciktirmek
hold with
aynı düşüncede olmak
horizontal hold
yatay lineerlik ayarı
İngilizce - İngilizce

hold#up teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Hold 'em
Texas hold 'em
hold
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}

So I felt my way down the passage back to the vault, and recked not of the darkness, nor of Blackbeard and his crew, if only I could lay my lips to liquor. Thus I groped about the barrels till near the top of the stack my hand struck on the spile of a keg, and drawing it, I got my mouth to the hold.

hold
To maintain, to consider

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

hold
A position or grip used to control the opponent

He got him in a tight hold and pinned him to the mat.

hold
To reserve

Hold a table for us at 7:00.

hold
To win one's own service game
hold
To contain or store

This package holds six bottles.

hold
To have and keep possession of something

The general ordered the colonel to hold his position at all costs.

hold
Something reserved or kept

We have a hold here for you.

hold
An instance of holding one's service game, as opposed to being broken
hold
The cargo area of a ship, (often cargo hold)

Put that in the hold.

hold
To cause to wait or delay

Hold the elevator.

hold
To be or remain valid; to apply; to hold true; to hold good
hold
A grasp or grip

Keep a firm hold on the handlebars.

hold
To detain

Hold the suspect in this cell.

hold
To grasp or grip

Hold the pencil like this.

hold
The percentage the house wins on a gamble
hold a candle
To compare; to be even remotely of the same quality, skill, etc. as another

The old computer just doesn't hold a candle to the latest models.

hold a grudge
To stay angry (at someone or something) far longer than is reasonable

I made a mistake. That's not a good reason to hold a grudge against me.

hold a torch for
Alternative form of carry a torch for
hold all the aces
To be in a strong position when one is competing with someone else, having all the advantages
hold back
to delay, especially in school

He's a year older than his classmates because he was held back in second grade.

hold back
to contain; stop

The dam can't hold back that much water.

hold back
to act with reserve; to contain one's full measure or power

Don't hold back. Hit it as hard as you can.

hold down
To restrain; to check

You hold him down while I search him.

hold down
To continue, to hold and to manage well

I held down that job for years.

hold forth
To extend or offer, propose
hold forth
Talk at great length; expatiate; harangue
hold hands
Of two or more people, to clasp another's hand with one's own hand
hold hard
to remain still

Hold hard, here come the sheep.

hold hostage
Any situation or leverage used to entrap or corner someone without physical restraint
hold hostage
To have possession or custody of a person as security for performance against a treaty, a pledge, or a demand, especially now an extra-legal demand
hold it
Wait to excrete when you need to
hold it
Wait a minute; stop

Hold it. What did you say his name was?.

hold off
To delay someone or something temporarily; to keep at bay

Let's try to hold off the lawyers until we are ready for them.

hold off
To delay commencing an action (until some specified time or event has passed)

Hold off on baking until I get there.

hold off
To delay commencing (an action until some specified time or event has passed)

Hold off baking until I get there.

hold on
To stay loyal

He didn't give up his fandom when others were; he held on.

hold on
To persist
hold on
Wait a short while

Hold on while I get my coat.

hold on
To hold, grasp, or grip

Hold on tight to the railing.

hold on
To keep; to store something for someone

Hold on to my umbrella while I ride the roller coaster.

hold one's breath
To wait, as if breathlessly
hold one's head above water
Alternative form of keep one's head above water
hold one's horses
To be patient; to wait

I would ask everybody to hold their horses until we go through the process, ElBaradei said.

hold one's liquor
To be resistant to intoxication or to show few signs of intoxication, even after consuming a significant amount of alcohol

When I first came to London and fell in with Sebastian and Evangeline, neither could hold their liquor, nor judge which glass should be their last.

hold one's own
To demonstrate oneself to be capable; to provide a respectable performance or worthy competition; to stick up for oneself

But Ford, and Chrysler continued to hold their own against the latest competition from the Japanese.

hold one's serve
to win a game when one is serving
hold one's tongue
to keep quiet; especially, to leave something unsaid

I don't like his ideas, but I will hold my tongue.

hold one's urine
Not to urinate (for some period of time)

Because urinating tends to wash out the urethra, and because the urethra can be a rich source of diagnostic material, the sample will be more useful if the patient has held his urine for at least three hours.

hold one's water
To hold one's urine
hold one's water
To be patient; to control one's impulses
hold out
To set something aside or save it for later

Pack the boxes, but hold out a few blue ones for later.

hold out
Alternative spelling of holdout
hold out
To survive, endure

How long can they hold out without water?.

hold out
To hold (something) out; to extend (something) forward

I held out my hand, and the horrible, soft-spoken, eyeless creature gripped it in a moment like a vise. I was so much startled that I struggled to withdraw; but the blind man pulled me close up to him with a single action of his arm.

hold out
To withhold something

You've got a key! Why have you been holding out on me?.

hold out
To wait, or refuse in hopes of getting something better (from a negotiation, etc.)

How long has he been holding out?.

hold over
something left from an earlier time

The QWERTY keyboard layout is a holdover from the days when manual typewriters jammed.

hold over
to save, delay

We will have to hold over these files until tomorrow.

hold over someone's head
To harp on; to remind continuously (especially of a misstep or defeat)

I get one parking ticket and he holds it over my head for six months.

hold somebody's hand
To grasp or hold a person's hand
hold somebody's hand
To guide somebody through the basics or assist with excessively small details

I'll give you advice on writing an article, but I won't hold your hand through the entire process.

hold someone's feet to the fire
To maintain personal, social, political, or legal pressure on someone in order to induce him or her to comply with one's desires; to hold someone accountable for his or her actions

He kept tabs on presidents, monitored members of Congress, held bureaucrats' feet to the fire.

hold sway
Be pre-eminent; have the greatest influence (over someone or something); dominate
hold that thought
Used to acknowledge that one's attention needs to be diverted from what an speaker was saying

.... and then .... / John, hold that thought. I need to take this call..

hold that thought
To pause in a conversation for an interruption
hold the fort
To assume responsibility, especially in another’s absence
hold the fort
To maintain a secure position
hold the phone
stop; wait; woah. What's this? Look at this!

Hold the phone! We've had this problem before, with the other machine.

hold the phone
To hold; to wait for someone at the other end of a telephone connection

They asked me to hold the phone while they went to look up the answer.

hold the purse strings
To be in control of spending; to have financial power and responsibility
hold the reins
To be in charge, to be in control, as of a business, political organization, or other group

While conservatives hold the reins at the SBC, moderates have retained control of the Baptist General Convention of Texas.

hold tight
To hold on to something for security

Hold tight to me, the bus is going round a sharp bend.

hold tight
To hold something securely

Hold tight to that vase, and don't drop it.

hold tight
To hold something or someone closely

Hold me tight and kiss me.

hold true
to be true, valid or applicable
hold true
to remain true, valid or applicable; to apply

However the case may be with societies under widely different conditions of development, the law of mass and individuality holds true of the social facts known to us.

hold up
To wait or delay

Hold up a minute. I want to check something.

hold up
to fulfil / fulfill or complete one's part of an agreement

I don't think he's holding up his end of the bargain.

hold up
To support or lift

Hold up the table while I slide this underneath.

hold up
To withstand; to stand up to; to survive

hold up to heavy use.

hold up
to rob at gunpoint

The guy tried to hold up a bank.

hold up one's end
To hold up one's end of the bargain; to fulfill one's promise or obligation

I'm holding up my end and you had better hold up yours.

hold water
To withstand scrutiny or criticism; to be valid

Young man, he said, upon this point I can only say that your story is grossly improbable. It won't hold water..

hold with the hare and run with the hounds
To oppose an action or behavior and yet engage in the same action or behavior; to be a hypocrite

Well, if you ask me, Pastor Hawkins is trying to hold with the hare and run with the hounds by opposing casino gambling when his church operates a bingo game every Thursday night.

hold with the hare and run with the hounds
To remain neutral by attempting to placate two factions or both sides of a controversy

Julianna needs to be careful if she keeps holding with the hare and running with the hounds; she might wind up making enemies of both labor and management.

hold your fire
Wait, don't retaliate, calm down, be quiet

Hold your fire and let me explain.

hold your fire
Do not discharge your weapon. Used originally for weapons needing a spark or lighting of a fuse to ignite gunpowder, now sometimes used to mean any weapon launching a projectile
hold'em
Texas hold 'em
hold-up
Women's stockings designed to be worn without suspenders
hold-up
A delay or wait

What is the holdup?.

hold-up
a robbery at gunpoint

This is a hold-up! Give us all your money.

hold-up play
A play where an attacker retains possession of the ball, while the teammates can move up the field
hold-ups
Women's stockings designed to be worn without suspenders

Yet the conventions of cheating possess an odd kind of romance, of the love affair perpetually stalled in its first stages, when no one on the platform at Paddington knows you're only wearing hold-ups under your mac and you can briefly return to the drama of being the woman you thought had died of boredom somewhere on the thousand-and-eleventh trip to Waitrose.

hold-ups
plural form of hold-up
hold
(Senate only) An informal practice by which a Senator informs his or her floor leader that he or she does not wish a particular bill or other measure to reach the floor for consideration The Majority Leader need not follow the Senator's wishes, but is on notice that the opposing Senator may filibuster any motion to proceed to consider the measure
hold
A hold on a book guarantees that a book checked out to another person will be saved for you when the book is returned You may request a hold on a book at the Circulation Desk
hold
A term given to the act of holding a balance intact until an item or items have been collected By placing a hold on an account, the Bank will not permit the withdrawal of the uncollected portion of a deposit until it is certain that the items have been collected Back to Top
hold
Status applied to an item being held at the Circulation Desk A valid borrower may request that a circulating book or other material be held upon its return to the Library The patron will be notified when the material becomes available
hold
When item needed by a library user is out to someone else, one can place a hold on the item through the library online system A hold will ensure that the library user will be next in line when the item is returned and becomes available In Webcat the term Request is used for placing a hold
hold
A borrower may request that a circulating book be held upon its return The patron will be notified when it becomes available
hold dear
value, cherish, esteem, appreciate, treasure
hold in
If you hold in an emotion or feeling, you do not allow yourself to express it, often making it more difficult to deal with. Depression can be traced to holding in anger Go ahead and cry. Don't hold it in
hold
{e} stop! stay! cease! leave off! forbear
hold
{v} to support grasp, keep, retain, detain, stick, continue
hold
{n} a support, catch, power, custody, place, the interior of a ship
hold by the throat
(deyim) Completely hold your attention or emotions. Usage notes: also used in the forms 'grab by the throat' or 'take by the throat'
hold something in high regard
Think well of something
hold the key
(deyim) Have control of something:

Because the two main parties have won almost the same number of votes, the minority group holds the key to the result.

hold#up

  Telaffuz

  Etimoloji

  [ 'hOld ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English healdan; akin to Old High German haltan to hold, and perhaps to Latin celer rapid, Greek klonos agitation.

  Videolar

  ... SAL KHAN: The universe soon, if you hold up ...

  Günün kelimesi

  adamantine