subject

listen to the pronunciation of subject
İngilizce - Türkçe
özne

İngilizcede normal cümle yapısı özne - yüklem - nesne /tümleçtir. - In English, the usual sentence structure is Subject - Verb - Object/Complement.

Aşağıdaki sözcüklere adıl denir ve cümlede özne olarak kullanılırlar. Onlar bir kişi veya nesne sunarlar. - The following words are called pronouns and are used as the subject of a sentence. They represent a person or a thing.

konu

Konuyu değiştirmeye çalıştım. - I tried to change the subject.

Ben, dikkatimi konuya yoğunlaştırdım. - I concentrated my attention on the subject.

ders

İngilizce en sevdiğim ders oldu. - English has become my favorite subject.

Fizik benim zayıf dersim. - Physics is my weak subject.

{i} tema
tabi kılmak
{i} husus
{f} bağımlı kıl
{i} konu olan şey
{i} sebep
{i} branş

Tarih onun ana branşı değil. - History is not his major subject.

Esas branş olarak hangi konuyu seçtin? - What subject do you major in?

{i} söz konusu
bağımlı kılmak
uğratmak
hürriyetsiz
{i} mevzu
hür olmayan
şahıs
taba
{i} fail
bende
bağlı
meyilli
muhtemel
denek
bağımlı
kul
(to ile) tabi tutmak
olası
tabi

Güçlü bir adam yolsuzluğa tabi olamaz. - A man of strong will is not subject to corruption.

İthalat malları yüksek vergilere tabidir. - Import goods are subject to high taxes.

subject to maruz kılmak
özne,v.bağımlı kıl: n.konu
{i} kadavra
arz etmek
{i} kobay
tesiri altında bırakmak
{i} okul, lise veya üniversitede belirli bir
{i} vatandaş

Kral, vatandaşları üzerinde hüküm sürer. - The king rules over his subjects.

{i} hastalığa eğilimi olan kimse
subject bağımlı kıl
{f} boyun eğdirmek
{f} çektirmek
(Tıp) Tedavi altına alınan şahıs veya hayvan
{f} (birini) (olumsuz bir şeye) maruz bırakmak: Don't subject yourself to this. Kendini buna maruz bırakma
konu özne
öz
{f} etmek
(Tıp) Tıp talebelerinin disseksiyon için kulandıkları ceset
{f} maruz bırakmak
{s} karşı karşıya olan
itaat ettirmek
{f} (birine) (olumsuz bir şey)
{f} mecbur etmek
{s} maruz

Jack çamı kozalakları, örneğin, büyük bir ısıya maruz kalıncaya kadar tohumlarını bırakmak için kolayca açılmazlar. - The cones of the jack pine, for example, do not readily open to release their seeds until they have been subjected to great heat.

Tom fiziksel ve duygusal istismara maruz kalmıştı. - Tom was subject to physical and emotional abuse.

{i} uyruk
{i} (hükümdarlığa tabi olan) vatandaş: a British subject Britanya vatandaşı
mahkum etmek mecbur tutmak
uyruk/özne/konu
{s} çeken
{s} eğilimi olan
kurban
nokta
madde
nesne

İngilizcede normal cümle yapısı özne - yüklem - nesne /tümleçtir. - In English, the usual sentence structure is Subject - Verb - Object/Complement.

İngilizce bir SVO dilidir, çünkü özne önce gelir, ardından fiil ve daha sonra nesne gelir. - English is an SVO language because the subject comes first, followed by the verb and then the object.

(Kanun) dava konusu
(Dilbilim) ozne
maruz kalmak
bahis
teba
mevzi
mevzubahis
subject to
tabi

Güçlü bir adam yolsuzluğa tabi olamaz. - A man of strong will is not subject to corruption.

Plan onun onayına tabidir. - The plan is subject to his approval.

subject to
maruz kalan

İnsan embesil olmaya maruz kalan tek hayvandır. - Man is the only animal subject to becoming an imbecile.

subject contrast
(Nükleer Bilimler) parça (cisim) kontrastı
subject to
maruz bırakmak
subject as goal
(Dilbilim) etkilenen özne
subject bias
(Pisikoloji, Ruhbilim) denek yanlılığı
subject cataloging
konu kataloglaması
subject deletion
(Dilbilim) özne silimi
subject demotion
(Dilbilim) düzey düşme
subject fields
(Ticaret) konu alanları
subject focus
(Bilgisayar) konu alanı
subject headings
konu başlıkları
subject line
(Bilgisayar) konu satırı
subject matter
(Kanun) mevzuu
subject name
(Bilgisayar) konu ad
subject name
(Bilgisayar) ilgili adı
subject of
uyruklu
subject of activity
faaliyet konusu
subject of discussion
bahis konusu
subject of dispute
(Kanun) anlaşmazlık konusu
subject of homework
ödev konusu
subject of the case
(Kanun) davanın konusu
subject of the tax
(Ticaret) vergi konusu
subject phone
(Bilgisayar) konu telefonu
subject prefix
(Bilgisayar) konu öneki
subject race
(Kanun) tabi ırk
subject to
bağlı olmak
subject to
bağlı olarak
subject to
ile karşı karşıya kalma
subject to
buyruğu altına almak
subject to
karşı karşıya getirmek
subject to
koşulu ile
subject to acceptance
(Sigorta) kabule tabi
subject to being open
açık olması koşuluyla
subject to customs
(Ticaret) gümrüklü
subject to duty
(Ticaret) gümrüğe tabi
subject to law
kanuna tabi olmak
subject to licence
(Ticaret) lisansa tabidir
subject to load
yüklemeye tabi
subject usage
(Bilgisayar) konu kullanımı
subject variable
(Dilbilim) konu değişkeni
subject matter
konu

Ezbere öğrenme sınavları geçmenizde fayda sağlayabilir ama konuyu gerçekten anlayacağınızın teminatı değildir. - Rote learning might help you to pass exams, but it's no guarantee that you'll really understand the subject matter.

subject matter
mesele
subject to
s_h.karşı karşıya getir+e.bağlı ol
subject area
konu alanı
subject country
konu ülke
subject guide
konu kılavuzu
subject matter expert
(Teknoloji) İhtisas uzmanı, özel bir alanda uzman olan kişi
subject of interest
ilgi alanı
subject pronoun
özne zamirleri
subject specialist
Konu uzmanı
subject to
maruz kalmak
subject to
-e bağlı, -e tabi, ... ile karşı karşıya olan, -e maruz kalan
subject to all regulations
tüm düzenlemelere tabi
subject to marginalization
marjinalleşmeye tabi
subject to mobilization
seferberlik tabi
subject to positive verification
pozitif doğrulama tabi
subject to prior sale
önceden satışa konu
subject to public supervision
kamu denetime tabi
subject to the
tabi
subject, topic, main idea
Konu, ana konu fikir
subject heading
konu başlığı
subject identification code
(Askeri) konu tanıma kodu
subject matter
mevzu
subject matter
ana fikir
subject matter
dava konusu
subject matter expert
(Askeri) ilgili konu uzmanı
subject schedule
(Askeri) KONU PLANI: Belirli bir konuda eğitim için hazırlanan teferruatlı talimat
subject to
karşı karşıya olan
subject to
çeken
subject to
meyilli
subject to
bağlı

Biz Japonya anayasasına bağlıyız. - We are subject to the Constitution of Japan.

subject to
eğilimi olan
subject to approval
(Sigorta) onaya tabi
subject to approval
onaya bağlı
subject to discount
indirime tabi olan
subject to discount
indirime konu olan
subject to elimination
elemeye tabi
subject to frost attack
don tesirine dayanıksız
subject to review
ileride değiştirme şartıyla
subject to review
(Ticaret) incelenmek koşuluyla
subject to the conditions
(Avrupa Birliği) öngörülen koşullara bağlı olarak
subject to your consent
senin rızana bağlı
be subject to
tabi olmak
compulsory subject
zorunlu ders
optional subject
seçmeli ders
required subject
zorunlu ders
subject to
tabi olmak
subject to
tabi tutmak
be subject to
bağımlı olmak
be subject to
bağlı olmak
choose a subject
konu seçmek
comment subject
(Bilgisayar) açıklama konusu
cover a topic/subject
(Eğitim) ders anlatmak
cover a topic/subject
(Eğitim) konu anlatmak
discuss a subject
konu işlemek
edit subject
(Bilgisayar) konuyu düzenle
find out the subject
konuyu öğrenmek
national subject
(Politika, Siyaset) vatandaş
national subject
(Politika, Siyaset) tebaa
national subject
(Politika, Siyaset) yurttaş
research subject
araştırma konusu
subject to
konu olmak
subjection
kontrolü altına alma
subjection
özgürlükten yoksunluk
subjection
buyruğu altına alma
subjection
tabi kılma
subjects
halk

Her biri için bir dizüstü bilgisayar yerine bütün konularım için üç halkalı klasör kullanırım. - I use a three-ring binder for all my subjects instead of a notebook for each one.

wander off the subject
konudan sapmak
liege subject
kölelik konusu
short subject
kısa konu
subjection
itaat
subjection
tabi olma
subjection
boyun eğme
subjection
bağımlılık
be subject
tabi
be subject
tabi olma
be subject
konu almak
subjection
boyun eğme, itaat, bağımlılık (sib'çeksin)
subjects
konular

En çok hangi konuları seversin? - What subjects do you like the best?

Tüm konuların içinde en çok İngilizceyi severim. - I like English the best of all the subjects.

the subject
Konu
to be subject
tabi olmaya
subjection
hükmü altına alma
İngilizce - İngilizce
A citizen in a monarchy

I am a British subject.

The main topic of a paper, work of art, discussion, etc
A person ruled over by another, especially a monarch or state authority
To cause (someone or something) to undergo a particular experience, especially one that is unpleasant or unwanted
A particular area of study

Her favorite subject is physics.

In a clause: the word or word group (usually a noun phrase) that is dealt with. In active clauses with verbs denoting an action, the subject and the actor are usually the same

“In the sentence ‘The mouse is eaten by the cat in the kitchen.’, ‘The mouse’ is the subject, ‘the cat’ being the agent.”.

of a person, people or place who are ruled by another

The Roman Empire ruled many subject territories.

cause to experience or suffer or make liable or vulnerable to; "He subjected me to his awful poetry"; "The sergeant subjected the new recruits to many drills"; "People in Chernobyl were subjected to radiation"
{n} one who is under the dominion of another, a matter in debate, a thing treated of
{v} to put under, enslave, submit, expose
Definitions and Clinger Cohen
The principal theme, or leading thought or phrase, on which a composition or a movement is based
An artist's subjects are the people, animals, or objects that he or she paints, models, or photographs. Her favourite subjects are shells spotted on beach walks
being under the power or sovereignty of another or others; "subject peoples"; "a dependent prince"
To make subservient
Obedient; submissive
Specifically: One who is under the authority of a ruler and is governed by his laws; one who owes allegiance to a sovereign or a sovereign state; as, a subject of Queen Victoria; a British subject; a subject of the United States
If an event will take place subject to a condition, it will take place only if that thing happens. They denied a report that Egypt had agreed to a summit, subject to certain conditions
Re: Re[2]: Additional charset definitions?
make subservient; force to submit or subdue
Someone or something that is the subject of criticism, study, or an investigation is being criticized, studied, or investigated. Over the past few years, some of the positions Mr. Meredith has adopted have made him the subject of criticism He's now the subject of an official inquiry
(logic) the first term of a proposition
coin definitions
being under the power or sovereignty of another or others; "subject peoples"; "a dependent prince
The incident, scene, figure, group, etc
Placed or situated under; lying below, or in a lower situation
{s} under the rule of; subordinate, under the control of; exposed to, liable to; conditional, dependant upon
If you subject someone to something unpleasant, you make them experience it. the man who had subjected her to four years of beatings and abuse
To expose; to make obnoxious or liable; as, credulity subjects a person to impositions
Hence, that substance or being which is conscious of its own operations; the mind; the thinking agent or principal; the ego
which it is the aim of the artist to represent
Debian GNU/Linux Dictionary (fwd)
If someone is subject to a particular set of rules or laws, they have to obey those rules or laws. The tribunal is unique because Mr Jones is not subject to the normal police discipline code
Re: revised CDL data dictionary
make accountable for; "He did not want to subject himself to the judgments of his superiors"
a person who owes allegiance to that nation; "a monarch has a duty to his subjects"
(grammar) one of the two main constituents of a sentence; the grammatical constituent about which something is predicated (logic) the first term of a proposition the subject matter of a conversation or discussion; "he didn't want to discuss that subject"; "it was a very sensitive topic"; "his letters were always on the theme of love"
The main topic or theme that a book, article or other publication is about; usually assigned by a cataloger or indexer
An active entity in the Trusted Solaris Operating Environment, usually a process running on behalf of a user or role, that causes information to flow among objects or changes the system state
That which is placed under the authority, dominion, control, or influence of something else
multiple definitions of free() in posix lib?
Re: correcting dictionary entries in PC-Pine
Re: [xml] finding definitions in included files in Relax NG
A subject is the entity (Attribute Authority, Certification Authority, or End–entity) named in a certificate Subjects can be human users, computers (as represented by Domain Name Service (DNS) names or Internet Protocol (IP) addresses), or even software agents
Some more definitions for EXPRESS clause 3 3
In an experiment or piece of research, the subject is the person or animal that is being tested or studied. `White noise' was played into the subject's ears through headphones
"The Oxford English Dictionary is a historical dictionary of English, covering the language from the earliest times to the present day It aims to show not only the current meanings of words, but also to trace their development through time Entries contain detailed etymological analysis, and are illustrated by quotations from a wide range of English language sources from around the world, making the OED a unique historical record "
To bring under control, power, or dominion; to make subject; to subordinate; to subdue
Bug Report: forgotten macro definitions
Re: dictionary problem for i18n
Dictionary for a ligand
That of which anything is affirmed or predicated; the theme of a proposition or discourse; that which is spoken of; as, the nominative case is the subject of the verb
A subject is an area of knowledge or study, especially one that you study at school, college, or university. a tutor in maths and science subjects
To submit; to make accountable
For BLAST analyses, this refers to the sequence in the database that shares similarity to your query sequence
not exempt from tax; "the gift will be subject to taxation"
That in which any quality, attribute, or relation, whether spiritual or material, inheres, or to which any of these appertain; substance; substratum
The person who is treated of; the hero of a piece; the chief character
To be subject to something means to be affected by it or to be likely to be affected by it. Prices may be subject to alteration In addition, interest on Treasury issues isn't subject to state and local income taxes
That which is subjected, or submitted to, any physical operation or process; specifically Anat
That which is brought under thought or examination; that which is taken up for discussion, or concerning which anything is said or done
a dead body used for the purpose of dissection
the part of a sentence that indicates what acts upon the verb It is always a noun, pronoun, or noun clause For example, "explaining grammar" is the subject of the sentence "Explaining grammar is one of my favorite activities" In both English and Welsh, it must agree in person and number with the main verb of the sentence Other than that, it can be as disagreeable as it wants
When someone involved in a conversation changes the subject, they start talking about something else, often because the previous subject was embarrassing. He tried to change the subject, but she wasn't to be put off
something (a person or object or scene) selected by an artist or photographer for graphic representation; "a moving picture of a train is more dramatic than a still picture of the same subject"
{i} topic; branch of studies, major; person or thing that is studied or examined; citizen; motive; doer of an action in a sentence, noun to which the verb phrase in a sentence refers (Grammar)
CIF core dictionary revisions List #5
Cf
Exposed; liable; prone; disposed; as, a country subject to extreme heat; men subject to temptation
Object, n
subject case
The nominative case, especially in the context of Old French grammar
subject cases
plural form of subject case
subject clause
a clause that is the subject of a sentence
subject complement
A complement which is coupled to a subject

In the sentence That house seems haunted!, 'that house' is the subject and 'haunted' is the subject complement (in this case an adjective).

subject heading
The name of a category in which a bibliographical record is included
subject indexing
The act of describing a document by index terms to indicate what the document is about or to summarize its content, the index terms often coming from a controlled vocabulary
subject matter jurisdiction
: In the law of civil procedure, the ability of a court to hear a case based on the authority granted to the court to hear that particular type of case

The divorce court was overturned when it rendered a criminal conviction against a party, because it lacked the subject matter jurisdiction to hear a criminal case.

subject pronoun
A pronoun that is used as the subject of a sentence, such as "I", "he" or "we" in English
subject pronouns
plural form of subject pronoun
subject-clause
Attributive form of subject clause, noun
subject-control
whose shared object is its subject
subject-matter
The matter or thought presented for consideration in some statement or discussion; that which is made the object of thought or study
subject matter expert
A Subject Matter Expert (SME) is a person who is an expert in a particular area. Invariably, the term is used when there are professionals with technical project knowledge but without expertise in the field of application. Sometimes the acronym is voiced ("smee") and other times spelled ("S-M-E")
subject catalogue
magazine with topics
subject clause
dependent clause which makes up the subject of the main clause
subject line
Please enter a subject line for your email above
subject line
the line on the e-mail message that tells you what it's about
subject line
- The line in e-mail messages where you insert the subject being discussed This is an important place to add "spin" to a marketing message
subject line
The title of the email communication This is the first element of the communication recipients will see when they access their email It has to grab attention and be credible or the email will not get opened Did the title of this article make you want to open and read it? The subject line is one of the most important elements of successful email marketing, but most email marketers still don't know how to craft a good one Think of the subject line as the purest distillation of your email marketing message If you understand what motivates your target audience -- what their pain points are in relation to your product or service -- you have a good chance of getting a click
subject matter
The symbols or content used in a work of art that convey what the artist wants to communicate
subject matter
the objects or people depicted in representational art
subject matter
The literal, visible image in a design; its denotative, direct aspects
subject matter
David B Hannaway, Oregon State University
subject matter
what a communication that is about something is about
subject matter
The subject matter of something such as a book, lecture, film, or painting is the thing that is being written about, discussed, or shown. Then, attitudes changed and artists were given greater freedom in their choice of subject matter Her subject matter is herself. = subject. Matter under consideration in a written work or speech; a theme. what is being talked about in speech or writing, or represented in art
subject matter
topic, content
subject matter expert
A person from a specific department who is an expert in the procedure - a process owner
subject matter expert
A person who can perform a job or a selected group of tasks to standards Her experience and knowledge of the job designates her as a technical expert She must know what is critical to the performance of the task and what is nice-to-know She must have recent job experience, otherwise, her knowledge of the task may be outdated by new procedures or equipment Back to top Target Population The total collection of a population that is scheduled to enter a given instructional program
subject matter expert
A person who has had extensive training or experience in a particular area and performs tasks which require a high degree of problem solving, data analysis, and synthesis A professional, a specialist in a specific area (Bennett and Clasper)
subject matter expert
An employee at LLNL that is a recognized authority in a particular field This might include a person from the Hazards Control Department, the Environmental Protection Department, Engineering, Plant Engineering, Chemistry & Materials Science, Computations, etc
subject matter expert
An employee identified by both management and co-workers who demonstrates "Best Work Practices" This employee is used to teach new employees core work processes
subject matter expert
the role that is played by a person who acts as an expert in a given subject matter Synonym for domain expert
subject matter expert
An individual with a wealth of knowledge in a certain field who can guide others in learning that field
subject matter expert
Persons that posses great amounts of knowledge or expertise in specific areas, such as business unit representatives
subject matter expert
Staff member who brings knowledge of a specific area or function and provides input to the project Including Subject Matter Experts throughout stages of the vision, process redesign and implementation ensures the representation of that area or function is appropriately considered
subject matter expert
an individual with expertise in a certain subject area; within the context of KM, this person may be seen as an authority and act as the gatekeeper of knowledge for their particular subject area View records related to this term
subject matter expert
The member of a project team who is most knowledgeable about the content being instructed upon Frequently, the SME is an expert contracted or assigned by an organization to consult on the training being created
subject of dispute
topic of argument, subject of controversy
subject property
in appraisal, the property being appraised
subject property
The property for which the proceeds of the mortgage loan will be applied
subject property
A reference to the real property under discussion, or the real property under appraisal (See appraisal)
subject property
The property that is the subject of an appraisal
subject property
A term used to identify the property being dealt with, examined or considered, as distinguished from other properties
subject property
The reference made to the property being appraised in an appraisal report
subject to
Usually referred to as the condition of title that exists at the time of acquisition by the buyer, such as subject to a Deed of Trust or record
subject to
subordinate to -, under the influence of -, inferior to -
subject to
Depending upon as a condition
subject to
The purchase of a property with an existing lien against the title without assuming any personal liability for the liens payment
subject to
Usually referred to as the condition of title that exists at the time of acquisition by the buyer, such as subject to a peed of Trust of record
subject to
An indication that title to a property includes an obligation of some sort, an easement, right of way, lien, right of claim Opposite of "together with"
subject to
The purchase of real property subject to a mortgage, whereby the original holder remains personally liable for the mortgage
subject to
Usually referred to as the condition of title that exists at the time of acquisition by the buyer, such as subject to a deed of trust of record
subject to
A situation in which a buyer takes control of a property title that has a lien on it, but they do not agree to be responsible for that lien
subject to
Typically referring to wages or compensation that are liable to taxation
subject to
Taking title to property with a lien but not agreeing to be personally responsible for the lien If the holder who forecloses the lien can take the property but may not collect any money from the owner who took "subject to " Compare, ASSUMPTION
subject to
The buyer agrees to make payments on the existing mortgage, without notifying the lender The seller remains liable for making payments on the loan if the buyer does not make the mortgage payment The buyer is not personally liable for mortgage payments, but must make payments to keep the property See also Assumable Mortgage
subject to abuse
victim of abuse; used excessively
subject to approval
depends on authorization, will go into effect only after approval
subject to certification
depends on authorization, will go into effect only after certification
subject to change
is open to alterations, can be changed at any time, is open to modification
subject to changes
is likely to change, flexible, not final
subject to instructions
according to instructions that will be given
subject to provisions
according the the agreed conditions
subject to public supervision
is liable to criticism from government institutions
subject to the law
according to the law
subject(p)
not exempt from tax; "the gift will be subject to taxation
fee simple subject to condition subsequent
A defeasible fee created with language reserving the right of the grantor to reclaim ownership of the land upon the occurrence of a specified condition (e.g. "if X event occurs, grantor reserves the right to reenter and retake"); upon occurrence of the condition, the grantor may decide to retake ownership or not
fee simple subject to executory interest
A defeasible fee created with clear durational language expressing a condition (e.g. "so long as", "until", "while") which causes ownership of a property to revest in a third party identified by the grantor if that condition comes about
fee simple subject to executory limitation
Alternate name for a fee simple subject to executory interest
fee simples subject to condition subsequent
plural form of fee simple subject to condition subsequent
fee simples subject to executory interest
plural form of fee simple subject to executory interest
fee simples subject to executory limitation
plural form of fee simple subject to executory limitation
impersonal subject
a pronoun such as it use as the subject of a clause involving weather or time
impersonal-subject
Attributive form of impersonal subject, noun
subjection
The act of bringing something under the control of something else
subjection
The state of being subjected
vested remainder subject to open
A future interest held by a member of a class, for which the interest is certain to vest, but for which new members may enter the class before the interest vests, thereby reducing each members share of the total interest
vested remainders subject to open
plural form of vested remainder subject to open
subjection
the act of bringing into a state of submission
subjection
{n} a being under government, the act of subduing
subjected
past of subject
subjected
Subjacent
subjected
{s} brought under the control of another; under the rule of; subordinate, under the control of; exposed to, liable to; reduced to subjection; subjacent, located below, situated beneath
subjected
Exposed; liable; subject; obnoxious
subjected
Reduced to subjection; brought under the dominion of another
subjecting
present participle of subject
subjection
Subjection to someone involves being completely controlled by them. their complete subjection to their captors. the worst forms of economic subjection and drudgery. when a person or a group of people are controlled by a government or by another person in subjection
subjection
forced submission to control by others
subjection
The act of subjecting, or of bringing under the dominion of another; the act of subduing
subjection
The state of being subject, or under the power, control, and government of another; a state of obedience or submissiveness; as, the safety of life, liberty, and property depends on our subjection to the laws
subjection
the act of subjecting, or the state of being subjected
subjection
{i} act of subjecting; condition of being subject
subjection
the act of conquering
subjects
General reference
subjects
Subject terms are used because the title of a book may not give an indication of its content, or include details of all the subjects covered We add subjects to the catalogue record to give an indication of a book's content, so that such titles are listed when you search on a particular topic
subjects
1342 men and women, aged 18 y and older from across the weight spectrum
subjects
– See “Human Subject ”
subjects
Document Type Definitions (DTD) MARC
subjects
Terminology used to describe elements of the TCB, in a system it is the users and system processes
subjects
Art
subjects
Literature & Language
subjects
English language: meanings, etymology, variant spellings, pronunciation
subjects
Essential learnings listed below Language ArtsScience, LifeTechnology
subjects
Covers every aspect of the visual arts - painting, sculpture, graphic arts, architecture, decorative arts and photography - from prehistory to the present day
subjects
third-person singular of subject
subjects
Outsourcing xSP ASP Services Data Center
subjects
English language Date of Publication: 1996 Size/Contents: 1st ed 1755 and 4th ed 1773 Access: cdrom -- Koerner Reference Data Producer: University of Birmingham Supplier/Vendor: Cambridge University Press Library Contact: Joseph Jones Further Help: Koerner Reference Desk 1/98
subjects
Links to other organizations and programs that offer services in the same subject category
subjects
plural of subject
subjects
English Language Arts (1) Shakespeare, William, 1564-1616 -- Dictionaries -- Interactive multimedia Characters and characteristics in literature -- Dictionaries -- Interactive multimedia English drama -- Early modern and Elizabethan, 1500-1600 -- Dictionaries -- Interactive multimedia English drama -- 17th century -- Dictionaries -- Interactive multimedia
subject