beam

listen to the pronunciation of beam
İngilizce - Türkçe
kiriş

Cimnastikçi denge kirişi üzerinde kaydı. - The gymnast slipped on the balance beam.

Bu kirişler çatının ağırlığını taşımazlar. - These beams will not carry the weight of the roof.

ışın

Lazer ışını alarm tetikleyicilerini kontrol ediyorum. - I'm checking for laser beam alarm triggers.

Işık ışınları bulutların arasında parlıyordu. - Beams of light shone through the clouds.

{i} huzme
{f} ışık saçmak
ışık

Cadı bir büyü yaptı ve asasından dışarı bir ışık demeti fırladı. - The witch cast a spell and a beam of light shot out of her wand.

Işık ışınları bulutların arasında parlıyordu. - Beams of light shone through the clouds.

{f} yayın yapmak
{f} parlamak
yüzü sevinçle parlamak
(Hayvan Bilim, Zooloji) geyiğin boynuz kökü
sinyal
ok
(Askeri) en
(Çevre) ışın huzmesi
(Askeri) tam genişlik
levende sarmak
gülümse
yanlış
(Askeri,Telekom) hüzme
gülümsemek
yayılmak
(Jeoloji) ışık hüzmesi
kirişli
neşretmek
saçmak (ışık)
yayımlamak
kalas
ışıldamak
gülüş
dalga
iletmek
sevimli ve içten bakış
{f} ışık yay
tek yönde yollanan ünalgı dalgaları
parıldamak
direk
(ünalgı/sınalgı) dalgaları göndermek
ışık demeti

Penceremden parlayan bir ışık demeti ile uyandırıldım. - I was wakened by a beam of light shining through my window.

Cadı bir büyü yaptı ve asasından dışarı bir ışık demeti fırladı. - The witch cast a spell and a beam of light shot out of her wand.

Araba veya saban oku
kiriş, hatıl, putrel
şua, işin (radyo,güneş)
Terazi kolu
Geyiğin boynuzu
(den.) kemere; geyiğin boynuz
{i} işin
(İnşaat) Kolon
(den.) kemere
{i} tatlı bakış
{i} radyo sinyalleri
{f} ışımak
(Askeri) RADYOFAR SİNYALİ, RADYORENÇ BACAK GENİŞLİĞİ: Bir radyorenç istasyonu tarafından, tayyarelerin seyrüseferine yardım için gönderilen bir telsiz sinyali
{i} araba/saban oku
{i} çulha silindiri
işık hüzmesi
on the beam doğru yönde
tek yönde
(Tıp) Işın 8güneş ve röntgen
parlama
{f} (yüzü sevinçle) parlamak
{i} kalça genişliği
{i} den. kemere
{f} gözleri parlamak
off the beam doğru
geyigin boynuz
kökü be on her beam ends alabora olurcasına yana yatmak
{i} ışı

Işık ışınları bulutların arasında parlıyordu. - Beams of light shone through the clouds.

Bulutların arasından güneş ışığı demeti geldi. - A beam of sunlight came through the clouds.

{i} saban oku
{i} kemere
doğru
hatıl
{f} s_h.gülümse+e.ışı
beam hole
(Fizik) ışın çıkış deliği
beam mold
(İnşaat) kiriş kalıbı
beam up
ışınlamak
beam width
(Askeri) ışın genişliği
beam width
(Telekom) hüzme genişliği
beam action
ışın eylemi
beam alignment
ışın dizilmesi
beam angle
demet açısı
beam antenna
huzme anten
beam antenna
hüzme anten
beam array
hüzme anten dizisi
beam bender
iyon tutucu
beam convergence
hüzme yaklaştırma
beam current
ışın akımı
beam deflection tube
hüzme saptırmalı tüp
beam deflection valve
hüzme saptırmalı valf
beam direction indicator
ışın yönü göstergesi
beam dyeing
levent boyama
beam dyeing apparatus
levendi boyama aparatı
beam foil spectroscopy
ışın yaprak spektroskopisi
beam forming electrode
hüzme biçimlendirici elektrot
beam hole
hüzme deliği
beam interferometer
demetli girişim ölçer
beam jitter
hüzme titremesi
beam modulation
demet modülasyonu
beam of light
ışın
beam pocket
kiriş yuvası
beam power valve
ışınlı güç tüpü
beam splitter prism
ışık bölücü prizma
beam suppression
hüzme bastırma
beam tetrode
ışınlı tetrot
beam transmission
yönelik yayın
beam transmitter
ışın yayıcısı
beam trap
ışın tutucu
beam width
demet genişliği
beam with both ends built in
her iki ucu ankastre kiriş
beam with overhange
çıkmalı kiriş
beam action
işin eylemi
beam bridge
Kirişli köprü
beam deflection
huzme saptırma
beam ends
kiriş uçları
beam hardening
kiriş sertleştirme
beam line
işin huzmesi yolu
beam out
Bkz. beam
beam trammels
kiriş trammels
beam trawl
kiriş trol
beam width
HuZME GENİŞLİÐİ: Eksenin her iki yanındaki istikametler arasındaki, telsiz frekans alanı yoğunluğunun eksende sahip olduğu değerin yarısına düştüğü açı
beam with joy
sevinçle kiriş
beam with overhang
çıkmalı kırış
beam aerial
radyofar anteni
beam aerial
radyo dalgalarını yönlendiren anten
beam antenna
radyofar anteni
beam antenna
radyo dalgalarını yönlendiren anten
beam area
(Çevre) ışın huzmesi alanı
beam attack
(Askeri) YANDAN (ZAVİYELİ) TAARRUZ: Hava önlemede 45° den fazla fakat 135° den daha az açıyı geçen bir istikamette sona eren bir önleyici uçak taarruzudur
beam axis
(Nükleer Bilimler) demet ekseni
beam box
(İnşaat) elektrik panosu
beam depth
(İnşaat) kiriş yüksekliği
beam dump
ışın huzmesi emicisi
beam dyeing apparatus
(Tekstil) çözgü levendi, boyama aparatı
beam foil spectroscopy
ışın-yaprak spektroskopisi
beam hole
(Nükleer Bilimler) ışın çıkış deliği,huzme kanalı,ışın deliği
beam index
(Nükleer Bilimler) demet indeksi
beam joint
(İnşaat) kiriş bağlantısı
beam levent
(Tekstil) levende sarmak
beam on smb
gözleri parlamak
beam on smb
gözlerinin içi gülmek
beam overlap
(Nükleer Bilimler) ışın bindirme
beam power
(Nükleer Bilimler) ışın gücü
beam reactor
(Nükleer Bilimler) nötron çıkış demetli reaktör
beam rider
(Askeri) HUZME GÜDÜMLÜ FÜZE: Radar veya telsiz huzme güdümlü füze. - Elektronik huzme güdümlü füze
beam rider guidance
(Askeri) HUZME İLE GÜDÜM, HUZME GÜDÜMLÜ FÜZE: Bir radar veya telsiz huzmesiyle sevkedilen, hedefe böyle bir huzme ile yöneltilen füze
beam seat
(İnşaat) kiriş mesnedi
beam section
(İnşaat) kiriş kesidi
beam side
(İnşaat) kiriş yan yüzü
beam side
(İnşaat) kiriş yanağı
beam slab
(İnşaat) kirişli döşeme
beam slap
kirişli plak
beam span
(İnşaat) kiriş açıklığı
beam splitter
huzme bolucu
beam spread
(Nükleer Bilimler) demet açılımı veya genişlemesi
beam test
(İnşaat) kiriş deneyi
beam tic
(İnşaat) yüktaşır bağlantı kirişi
beam transmission
ışın transmisyonu
beam transmitter
ışın yayıcı
beam trawl
(Denizbilim) bim trolü
beam tube
(Nükleer Bilimler) huzme tübü
beam upon smb
gözleri parlamak
beam upon smb
gözlerinin içi gülmek
beam web
(İnşaat) kiriş gövdesi
beam width
(Askeri) HUZME GENİŞLİĞİ: Eksenin her iki yanındaki istikametler arasındaki, telsiz frekans alanı yoğunluğunun eksende sahip olduğu değerin yarısına düştüğü açı
beavertail beam
kunduz kuyruğu ışın
axle beam
(Otomotiv) travers
buffer beam
tampon traversi
cross beam
çapraz kiriş
diagonal beam
kuşak
edge beam
kenar enine kirişi
half beam
(Askeri) öksüz kemere
high beam
yüksek huzme
hollow beam
(İnşaat) kutu kiriş
hollow beam
(İnşaat) sandık kiriş
horizontal beam
aşık
interior beam
iç kiriş
lower beam
(Otomotiv) alt hüzme
on the beam
doğru
on the beam
tam
pencil beam
(Askeri) dar huzme
rigid beam test
rijit kiriş testi
simply supported beam
basit mesnetli kiriş
simply supported beam
yalın dayanaklı kiriş
single beam
(Denizbilim) tek ışınlı
spot beam
noktasal ışın demeti
tie beam
duvar latası
tie beam
(Arkeoloji) alt gergi
tie beam
bağlantı kirişi
warp beam
(Tekstil) çözgü levendi
which has a beam
huzmeli
wide beam lamp
geniş huzmeli far
wide flange beam
(Askeri) geniş başlıklı kiriş
adjacent beam
bitişik kiriş
antenna beam width
anten ışın genişliği
arched beam
kemerli kiriş
balanced beam relay
dengeli ışın rölesi
beaming
{f} ışı
beaming
parlak
beaming
sevinçle parlayan (yüz)
broad beam
geniş ışın
broad beam headlamp
geniş hüzmeli far
broad beam headlight
geniş hüzmeli far
buffer beam
tampon kirişi
built-up beam
bileşik kiriş
built-up beam
mürekkep kiriş
cantilever beam
konsol kiriş
cathode beam
katot ışın demeti
ceiling beam
tavan kirişi
cloth beam
kumaş roliği
composite beam
bileşik kiriş
compound beam
bileşik kiriş
concrete beam
beton kiriş
continuous beam
sürekli kiriş
deck beam
güverte kirişi
dipped beam
kısa huzme
double beam cathode ray tube
çift hüzmeli katot ışını tüpü
double-beam
çift huzmeli
dragon beam
çıkma kiriş
dye beam
boya levendi
electron beam
elektron demeti
electron beam drilling
elektron ışınlı delme
electron beam recording
elektron demetiyle kayıt
electron beam tube
elektron demeti tüpü
İngilizce - İngilizce
Any large piece of timber or iron long in proportion to its thickness, and prepared for use
A horizontal bar which connects the stems of two or more notes to group them and to indicate metric value
The crossbar of a mechanical balance, from the ends of which the scales are suspended
The pole of a carriage
The principal stem of the antler of a deer
A heavy iron lever having an oscillating motion on a central axis, one end of which is connected with the piston rod from which it receives motion, and the other with the crank of the wheel shaft; -- called also working beam or walking beam
A ray or collection of parallel rays emitted from the sun or other luminous body; as, a beam of light, or of heat
One of the long feathers in the wing of a hawk; -- called also beam feather
The maximum width of a vessel; as, one vessel is said to have more beam than another; also called breadth. (FM 55-501)
The straight part or shank of an anchor
A cylinder of wood, making part of a loom, on which weavers wind the warp before weaving; also, the cylinder on which the cloth is rolled, as it is woven; one being called the fore beam, the other the back beam
To smile broadly or especially cheerfully
The central bar of a plow, to which the handles and colter are secured, and to the end of which are attached the oxen or horses that draw it
One of the principal horizontal timbers of a building; one of the transverse members of a ship's frame on which the decks are laid - supported at the sides by knees in wooden ships and by stringers in steel ones
To transmit matter or information via a high-tech wireless mechanism

Beam me up, Scotty; there's no intelligent life down here.

A ray; a gleam; as, a beam of comfort
{v} to throw out rays, dart, glitter, shine
{n} a main timber, balance of scales, ray of the sun yoke of a chariot, horn of a stag
A structural member, usually horizontal and narrow in proportion to its depth, which supports superimposed loads primarily by its internal resistance to bending The bending effect at any point in a beam is found by calculating the bending moment The principal structural materials for beams are: steel, light alloy, timber, reinforced concrete, prestressed concrete or composite materials
the widest part of the boat
Location of lighting in the auditorium ceiling, over the audience, for illuminating the apron and front part of the stage Also known as the front-of-house, ceiling spotlight or ante-proscenium lighting position The term also refers to the mounting location of head blocks at the top of a counterweight system, typically as part of the phrase "head block beam"
a signal transmitted along a narrow path; guides pilots in darkness or bad weather
To emit beams of light
A heavy iron lever having an oscillating motion on a central axis, one end of which is connected with the piston rod from which it receives motion, and the other with the crank of the wheel shaft; called also working beam or walking beam
The particle stream produced by an accelerator usually clustered in bunches
long thick piece of wood or metal or concrete, etc , used in construction
The widest part of a vessel measured between the gunwales
Structural member supported at two or more points, but not throughout its full length, transversely supporting a load, subjected to axial load and flexure but primarily flexure (8)
experience a feeling of well-being or happiness, as from good health or an intense emotion; "She was beaming with joy"; "Her face radiated with happiness"
A structural member transversely supporting a load
A beam is a line of energy, radiation, or particles sent in a particular direction. high-energy laser beams. a beam of neutrons
1 A ray or collection of focused rays of radiated energy See beam width, radiation pattern
The greatest breadth of the boat
One of the long feathers in the wing of a hawk; called also beam feather
A unidirectional or approximately unidirectional flow of electromagnetic radiation or particles More Information: Strip Beam Position Monitors
One of the principal horizontal timbers of a building or ship
A unidirectional or approximately unidirectional flow of electromagnetic radiation or particles
If something beams radio signals or television pictures or they are beamed somewhere, they are sent there by means of electronic equipment. The interview was beamed live across America The live satellite broadcast was beamed into homes across America. a ship which is due to begin beaming radio broadcasts to China
A structural member, usually horizontal, whose main function is to carry loads transverse to its longitudinal axis These loads usually cause bending of the beam member Some types of beams are simple, continuous, and cantilever
express with a beaming face or smile; "he beamed his approval"
smile radiantly; express joy through one's facial expression
The width of the hull, the maximum width of a vessel
If something such as the sun or a lamp beams down, it sends light to a place and shines on it. A sharp white spot-light beamed down on a small stage All you see of the outside world is the sunlight beaming through the cracks in the roof
Fig
especially of the complexion: show a strong bright color, such as red or pink; "Her face glowed when she came out of the sauna"
To send forth; to emit; followed ordinarily by forth; as, to beam forth light
A beam is a long thick bar of wood, metal, or concrete, especially one used to support the roof of a building. The ceilings are supported by oak beams. see also off-beam. In building construction, a horizontal member spanning an opening and carrying a load. The load may be a wall above the opening (see post-and-beam system) or it may be a floor or roof. Beams may be of wood, steel or other metals, reinforced or prestressed concrete, plastic, or even brick with steel reinforcement. For weight reduction, metal beams are I-shaped, having a thin vertical web and thicker horizontal flanges where greater stress occurs. A joist is any of a series of small parallel beams supporting a floor or roof. See also girder, spandrel
A unidirectional flow of radio waves concentrated in a particular direction A term commonly used to refer to an antenna's radiation pattern by analogy with a light beam It is most often used to describe the radiation pattern of satellite antennas The intersection of a satellite beam with the earth's surface is referred to as the (beam's) footprint
The width of a vessel; as, one vessel is said to have more beam than another
1 In radio interferometry, the inverse Fourier transform of the u-v sampling distribution, or of a weighted u-v sampling distribution, possibly convolved with a gridding convolution function: the idealized response to a point, or unresolved, radio source 2 A numerical approximation to 1 3 A digitized version of 2, sampled on a regular grid (usually regarded as an image) 4 Synonymous with point spread function 5 (Occasionally) as above, but taking into account instrumental effects, so that the beam depends on position in the sky See dirty image Occasionally, any one of the above, other than 5, is termed the synthesized beam
One of the principal horizontal timbers of a building; one of the transverse members of a ships frame on which the decks are laid - supported at the sides by knees in wooden ships and by stringers in steel ones
The main part of a plow, to which the handles and colter are secured, and to the end of which are attached the oxen or horses that draw it
The bar of a balance, from the ends of which the scales are suspended
The greatest width of the boat
long thick piece of wood or metal or concrete, etc
The maximum width of a vessel; as, one vessel is said to have more beam than another; also called breadth
a column of light (as from a beacon)
The maximum horizontal dimension of the boat in any transverse section, excluding any rubbing strake or toerail
A horizontal line which shows two eighth or sixteenth notes belonging to the beat shown on the bottom of the time signature
A horizontal framing member designed to carry a load from a set of joists or a roof and spanning an open space Beams are typically 6 inches by 6 inches or 4 inches by 10 inches or larger
Measurement of a boat at its widest point Also, a transmitted radio, sonar or radar signal
A horizontal framing member designed to carry a load from a set of joists or a roof and spanning an open space Usually 6" x 6" or 4" x 10" or larger
If you say that someone is beaming, you mean that they have a big smile on their face because they are happy, pleased, or proud about something. Frances beamed at her friend with undisguised admiration `Welcome back,' she beamed. the beaming face of a 41-year-old man on the brink of achieving his dreams
A principal horizontal load carrying structural timber or steel member of a building
{f} smile with joy; light up; radiate
(nautical) breadth amidships
A horizontal structural member that carries a load
a group of nearly parallel lines of electromagnetic radiation
A straight structural member that acts primarily to resist nonaxial loads
The principal stem or horn of a stag or other deer, which bears the antlers, or branches
beam splitter
An optical device that splits a beam of light in two by reflecting a portion and transmitting the remainder
beam splitters
plural form of beam splitter
beam up
To teleport (someone or something) using a (fictional) device, especially from the surface of a planet to an orbiting starship
beam up
To be teleported, or to teleport oneself, in this manner
beam-ends
The ends of the transverse beams of a ship

Note: A ship is on her beam-ends when she has heeled over such that the beams are vertical and she cannot be brought back to an upright position.

beam balance
{i} balance made up of lever with two identical arms and a pan hanging from each arm
beam balance
a balance consisting of a lever with two equal arms and a pan suspended from each arm
beam of light
shaft of light, ray of light
beam radiation
Solar radiation that is not scattered by dust or water droplets
beam radiation
synonym for direct normal irradiance, the amount of solar radiation from the direction of the sun
beam spread
The diameter of the pattern of light produced by a lamp or lamp and luminaire together
beam spread
(in any plane) the angle between the two directions in the plane in which the candlepower is equal to a stated percent (usually ten percent) of the maximum candlepower in the beam
beam spread
a measure of the spread of light from a reflectorized light source The beam spread may be narrow (narrow spot), wide (wide flood), or something in-between (narrow flood) back to top
beam spread
A measure used for directional type lamps The angle between two directions in any plane in which light intensity (in candlepower) is equal to a stated percentage of the maximum beam intensity Generally, the percentage is 10% for flood lamps and 50% for photographic lamps
beam spread
-With regard to outdoor lightg, the angle between the two directions in a plane in which the intensity is equal to a stated percentage of the maximum beam intensity The percentage is typically 10% for floodlights and 50% for roadway luminaires
beam tree
A tree (Pyrus aria) related to the apple
beam-ends
(nautical) at the ends of the transverse deck beams of a vessel; "on her beam-ends"
beam-ends
means heeled over on the side so that the deck is almost vertical
beta-beam
A beam of beta particles, electron neutrinos or of radioactive ions
balance beam
The horizontal member of any balance (scale,) usually carrying pans at each end, supported at its center by a fulcrum
balance beam
A narrow wooden rail used in gymnastics
balance-beam
Attributive form of balance beam, noun

That gymnast is a balance-beam expert.

beaming
Smilingly happy; showing happy emotion

The honest Captain, with his Heart's Delight in the house, and Susan tending her, was a beaming and a happy man. As the days flew by, he grew more beaming and more happy, every day.

beaming
Present participle of beam
beamingly
In a beaming way, or while beaming
broad across the beam
without fat on the hips and the bottom
broad in the beam
without fat on the hips and the bottom
chemical beam epitaxy
a form of molecular beam epitaxy that uses a gaseous source
country beam
A headlight setting intended for empty country roads at night

When cars are near.”.

dragon beam
A type of jetty that runs diagonally from one corner to another and supports the corner posts above, while being supported by corner posts below
high-beam
The setting of an automobile's headlights adjusted to brighten a longer distance in front of the car, than when on the normal (low-beam) setting

Turn off your high-beams - you're blinding the oncoming traffic.

laser beam
The light emitted by a laser

Depending on whether the laser beam is defocused or focused, the CO2 laser can perform two distinct therapeuteic functions.

molecular beam epitaxy
a technique, used in the production of thin films of ultra-pure semiconductors, that grows the film by condensation of evaporated atoms
particle beam
A beam of atoms, ions or subatomic particles that has been accelerated by some device and collimated by magnets and/or electrostatic lenses
sealed beam
A type of electric lamp for producing a beam of light in which the filament is sealed inside a unit consisting of the reflector and lens so as to ensure the alignment of the beam and to protect the reflector from becoming dirty or tarnished

The new Sealed Beam Headlights are designed to maintain substantially their initial efficiency throughout their life.

straining beam
A horizontal truss joining the queen posts in rafters
tractor beam
A science fiction device used to attract other objects
traffic beam
A headlight setting intended for roads with traffic on them at night

When cars are near.”.

h-beam
(İnşaat) I-beams, also known as H-beams, W-beams (for "wide flange"), rolled steel joist (RSJ), or double-T (especially in Polish, Spanish and German) are beams with an I- or H-shaped cross-section. The horizontal elements of the "I" are flanges, while the vertical element is the web. The web resists shear forces while the flanges resist most of the bending moment experienced by the beam. Beam theory shows that the I-shaped section is a very efficient form for carrying both bending and shear loads in the plane of the web. On the other hand, the cross-section has a reduced capacity in the transverse direction, and is also inefficient in carrying torsion, for which hollow structural sections are often preferred
w-beam
(İnşaat) I-beams, also known as H-beams, W-beams (for "wide flange"), rolled steel joist (RSJ), or double-T (especially in Polish, Spanish and German) are beams with an I- or H-shaped cross-section. The horizontal elements of the "I" are flanges, while the vertical element is the web. The web resists shear forces while the flanges resist most of the bending moment experienced by the beam. Beam theory shows that the I-shaped section is a very efficient form for carrying both bending and shear loads in the plane of the web. On the other hand, the cross-section has a reduced capacity in the transverse direction, and is also inefficient in carrying torsion, for which hollow structural sections are often preferred
waler beam
(Hayvan Bilim, Zooloji) A light saddle horse of mixed breed developed in Australia and exported to the British military forces in India during the 19th century
a beam
girder
beamed
Furnished with beams, as the head of a stag
beamed
past of beam
beaming
A term coined by Palm to descibe the way one transmits data from one PDA to another via infrared ports
beaming
radiating or as if radiating light; "the beaming sun"; "the effulgent daffodils"; "a radiant sunrise"; "a refulgent sunset" cheerful and bright; "a beaming smile"; "a glad May morning" pleased and proud; "beaming parents
beaming
pleased and proud; "beaming parents"
beaming
cheerful and bright; "a beaming smile"; "a glad May morning"
beaming
radiating or as if radiating light; "the beaming sun"; "the effulgent daffodils"; "a radiant sunrise"; "a refulgent sunset"
beaming
The act of transferring data from one Palm to another via the infrared port
beaming
Beaming is a technique of distant healing It is a line of sight distant reiki sending to a person Although a distant healing technique, this is generally done in the presence of another when hands on reiki touch might be inappropriate (abuse cases, burn victims) Beaming is common to other healing systems such as in the Johrei Fellowship
beaming
the tendency of a loudspeaker to concentrate the sound in a narrow path instead of spreading it
beaming
Operation in which many ends of yarn from a creel are combined on a section beam
beaming
A tendency of a loudspeaker to concentrate the sound in a narrow path instead of spreading it
beaming
pleased and proud; "beaming parents
beaming
The phenomenon of sound being emitted within a comparatively small solid angle This characteristic becomes more acute as the frequency increases
beaming
The operation of winding warp yarns onto a beam in preparation for weaving or warp knitting Also called warping
beaming
Transmitting data to or receiving data from another device via an infrared-based connection See also Infrared and Squirting
beaming
{s} bright, shining, gleaming, radiant
beaming
"Term coined by Palm to descibe the way to transmit data from one PDA to another via infrared ports " --About com
beaming
Winding a prepared warp onto the warp beam
beaming
Emitting beams; radiant
beaming
(warping)The process of winding warp yarns onto a beam to prepare for weaving or warp knitting
beamingly
brightly, brilliantly, radiantly; cheerfully, joyfully
beamingly
In a beaming manner; radiantly
beams
are horizontal
beams
Third-person singular simple present of to beam
beams
Plural of beam
beams
Structural steel shapes usually of W or S configuration used to support loads
beams
Pulling and pushing beams, tractor beams, pressor beams
beam

  Türkçe nasıl söylenir

  bim

  Zıt anlamlılar

  frown, scowl, be dark

  Telaffuz

  /ˈbēm/ /ˈbiːm/

  Etimoloji

  [ bEm ] (noun.) before 12th century. From Middle English beem, from Old English bēam (“tree, cross, gallows, column, pillar, wood, beam, splint, post, stock, rafter, piece of wood”), from Proto-Germanic *baumaz, *bagmaz (“tree, beam, balk”), from Proto-Indo-European *bhū- (“to grow, swell”). Cognate with West Frisian beam (“tree”), Dutch boom (“tree”), German Baum (“tree”).

  Zamanlar

  beams, beaming, beamed

  Ortak Eşdizimliler

  beam up

  Videolar

  ... very foundation of matter and energy.  We physicists invented the laser beam, we invented ...
  ... If I have a light beam right here and I could look at it with a super-microscope, I would ...

  Günün kelimesi

  doxology