di̇kkat

listen to the pronunciation of di̇kkat
Türkçe - İngilizce

di̇kkat teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

dikkat
care

If you're not careful, you might slip and fall on the icy steps. - Eğer dikkatli olmazsan ,kayabilir ve buzlu basamakların üstüne düşebilirsin.

The doctor thinks carefully before deciding what medicine to give. - Doktor, hangi ilacı vereceğine karar vermeden önce dikkatlice düşünür.

dikkat
attention

Although many European researchers have studied ancient Persian literature in the nineteenth century, the new world is not paying attention to our contemporary literature. - Birçok Avrupalı ​​araştırmacılar on dokuzuncu yüzyılda eski Fars edebiyatı eğitimi almasına rağmen, yeni dünya çağdaş edebiyatımıza dikkat etmiyor.

By lack of attention, she hit the post with her car. - Dikkatsizlikten,arabasıyla direğe çarptı.

dikkat
caution

Please proceed with caution. - Lütfen dikkatli olun.

He cautioned me against being careless of my health. - O beni benim sağlığıma karşı dikkatsiz olmama karşı uyarıda bulundu.

dikkat çekici
remarkable

The recent advances in medicine are remarkable. - Tıptaki son gelişmeler dikkat çekicidir.

Tom is really quite a remarkable person. - Tom gerçekten oldukça dikkat çekici bir kişidir.

dikkat etmek
pay attention

Tom doesn't have to pay attention to what Mary says. - Tom Mary'nin söylediklerine dikkat etmek zorunda değil.

You have to pay attention. - Dikkat etmek zorundasın.

dikkat etmek
be careful

If you want to lose weight, you'll have to be careful about what you eat. - Eğer zayıflamak istiyorsan ne yediğine dikkat etmek zorundasın.

We have to be careful with expenses. - Giderlerimize dikkat etmek zorundayız.

dikkat etme
watch

Do we need to watch out for tigers around here? - Buradaki kaplanlara dikkat etmeli miyiz?

You should watch your language when you talk to her. - Onunla konuşurken lisanına dikkat etmelisin.

dikkat etmek
watch out

You have to watch out. - Dikkat etmek zorundasınız.

You have to watch out for avalanches at this time of the year. - Yılın bu zamanında çığlara dikkat etmek zorundasın.

dikkat
attention, caution; care, carefulness, heed, assiduity, regard; Look out!, Watch out!, Be careful!, Attention!
dikkat
warning

Tom failed to heed warning signs. - Tom uyarı işaretlerine dikkat edemedi.

He paid no attention to my warning. - Uyarımı dikkate almadı.

dikkat
(Hukuk) consideration

Out of consideration to the pig farming industry the name 'pig influenza' has been changed into 'influenza A(H1N1)'. - Domuz yetiştiriciliği endüstrisini dikkate almazsak 'domuz gribi' adı 'A gribi (H1N1) olarak değişti.

You must take the fact into consideration. - Gerçeği dikkate almalısın.

dikkat
regard

Tom regarded the statue carefully. - Tom heykele dikkatlice baktı.

He came regardless of my instructions. - Benim talimatlarımı dikkate almadan geldi.

dikkat
beware of

Beware of falling rocks! - Düşen kayalara dikkat edin!

Beware of pickpockets. - Yankesicilere dikkat edin.

dikkat
circumspection
dikkat
be careful!

You must be careful not to make him angry. - Onu kızdırmamak için dikkatli olmalısın.

I advise you to be careful in making notes for the lecture. - Dersi not alırken dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

dikkat
fetish
dikkat
(Bilgisayar) careful

He seldom gets sick because he is careful about his health. - Sağlığı hakkında dikkatli olduğundan dolayı o nadiren hastalanır.

The doctor thinks carefully before deciding what medicine to give. - Doktor, hangi ilacı vereceğine karar vermeden önce dikkatlice düşünür.

dikkat
mind

I wasn't being mindful and got on a wrong bus by mistake. - Dikkatli değildim ve yanlışlıkla hatalı otobüse bindim.

I make a point of arranging sentences in my mind before writing them down. - Yazmadan önce cümleleri aklımda düzenlemeye dikkat ederim.

dikkat
diligence
dikkat
nota bene
dikkat
look out!

Look out! There's a car coming. - Dikkat! Gelen bir araba var.

Look out for the wild dog! - Vahşi köpeğe dikkat edin!

dikkat
cate
dikkat
watch out!

Watch out for pickpockets. - Yankesicilere dikkat et.

Watch out for pickpockets. - Yankesicilere dikkat edin.

dikkat
carefulness
dikkat
Be careful!/ Look out!
dikkat
remark

She achieved remarkable results. - O, dikkate değer sonuçlar elde etti.

Recent advances in medicine are remarkable. - Tıptaki son gelişmeler dikkat çekiyor.

dikkat
watchfulness
dikkat
cautiousness
dikkat
application
dikkat
note

Please take note of that. - Lütfen ona dikkat et.

There is one very noteworthy element in this stage. - Bu aşamada dikkat çeken bir husus vardır.

dikkat
fore

If you go into the forest, watch out for the ogres who eat children! - Eğer ormana giderseniz, çocukları yiyen canavarlara dikkat edin!

The forest fire occurred through carelessness. - Orman yangını dikkatsizlik yüzünden oldu.

dikkat
shun
dikkat
Notice!

I hope my mistake will escape his notice. - Hatamın onun dikkatinden kaçacağını umuyorum.

He took no notice of my advice. - O, benim tavsiyemi dikkate almadı

dikkat
Beware!

Beware of pickpockets here. - Burada yankesicilere dikkat edin.

Beware! There's a car coming! - Çok dikkat et! Gelen bir araba var!

dikkat
cave
dikkat
attentiveness

Do your work with more attentiveness. - Biraz daha dikkatli çalışır mısın?

dikkat
ware
dikkat
careful attention
dikkat çekmek
stand out
dikkat etmek
behold
dikkat dağıtan
distracting
dikkat eder
(Hukuk) notes
dikkat etmek
a) to pay attention (to), to pay heed to, to give heed (to) b) to be careful, to watch out, to beware (of) c) to notice, to note, to observe d) to take care of
dikkat göstermek
favor
dikkat çekici
eye catching
dikkat çekici
conspicuous

It's too conspicuous. - Bu çok dikkat çekici değil.

He was conspicuous in his suit. - O, takım elbisesinin içinde dikkat çekiciydi.

dikkat çekici
spectacular
dikkat çekici biçimde
conspicuously
dikkat çekmeden
inconspicuously
dikkat çekmek
point out

Sorry, but I want to point out a few errors. - Üzgünüm ama birkaç hataya dikkat çekmek istiyorum.

dikkat çekmek
attract attention

Tom likes to attract attention. - Tom dikkat çekmekten hoşlanıyor.

Don't do anything to attract attention to yourself. - Kendinize dikkat çekmek için bir şey yapmayın.

dikkat dağıtmak
distract
dikkat dağıtmak
divert
dikkat edeme
fail to notice
dikkat eden
attentive
dikkat eden
advertent
dikkat et!
look out!
dikkat et!
take care!
dikkat et!
look sharp!
dikkat et!
watch it!
dikkat etmek
take care

Do you want to take care of that? - Ona dikkat etmek ister misin?

It gets cold in the mornings and evenings, so I want to take care how I dress. - Sabahları ve akşamları hava soğur, bu yüzden nasıl giyineceğime dikkat etmek istiyorum.

dikkat etmek
look sharp
dikkat etmek
pay attention to

We must pay attention to the traffic light. - Trafik ışıklarına dikkat etmek zorundayız.

I told you you had to pay attention to your legs and feet. - Size söyledim, bacaklarınıza ve ayaklarınıza dikkat etmek zorundaydınız.

dikkat etmek
keep an eye on (someone)
dikkat etmek
watch one's step
dikkat etmek
(Latin) cavere
dikkat etmek
pay heed to
dikkat etmek
(Dilbilim) give heed
dikkat etmek
look out for

You'll have to look out for Tom. - Tom'a dikkat etmek zorunda kalacaksın.

I have an obligation to look out for Tom's interests. - Tom'un çıkarlarına dikkat etmek zorundayım.

dikkat etmek
take care of

Do you want to take care of that? - Ona dikkat etmek ister misin?

dikkat etmek
keep track of
dikkat etmek
attend to
dikkat etmek
watch out for

You have to watch out for avalanches at this time of the year. - Yılın bu zamanında çığlara dikkat etmek zorundasın.

dikkat etmek
take heed of
dikkat etmek
take note of
dikkat etmek
look to
dikkat etmek
be cautious
dikkat etmek
careful

If you want to lose weight, you'll have to be careful about what you eat. - Eğer zayıflamak istiyorsan ne yediğine dikkat etmek zorundasın.

We have to be careful with expenses. - Giderlerimize dikkat etmek zorundayız.

dikkat etmek
look out

I have an obligation to look out for Tom's interests. - Tom'un çıkarlarına dikkat etmek zorundayım.

You'll have to look out for Tom. - Tom'a dikkat etmek zorunda kalacaksın.

dikkat etmek
be wary of
dikkat etmek
be mindful of
dikkat etmek
listen for
dikkat etmek
see
dikkat etmek
(Konuşma Dili) have one's eyes on
dikkat etmek
make a point of
dikkat etmek
remark
dikkat etmek
take trouble
dikkat etmek
give heed to
dikkat etmek
ware
dikkat etmek
(deyim) have an eye on
dikkat etmek
take heed
dikkat etmek
beware of
dikkat etmek farkına varmak
note
dikkat etmemek
lose track of
dikkat etmeyen
mindless
dikkat kesilmek
pay attention to
dikkat kesilmek
be all ears
dikkat kesilmek
all ears
dikkat satırı
(Bilgisayar) attention line
dikkat süresi
(Pisikoloji, Ruhbilim) attention span
dikkat vermek
pay attention to
dikkat çekici
attention-grabbing
dikkat çekici
attention getting
dikkat çekici
gripping
dikkat çekici
eye-catching
dikkat çekici
attention grabbing
dikkat çekme
(Pisikoloji, Ruhbilim) attention getting
dikkat çekmek
attract notice
dikkat çekmek
draw attention

Layla likes to draw attention to herself. - Leyla kendisine dikkat çekmekten hoşlanıyor.

She wears flamboyant clothes to draw attention. - O, dikkat çekmek için süslü giysiler giyer.

dikkat çekmek
remark
dikkat çekmeyen
unobtrusive
dikkat! sakın!
cave
dikkat dağınıklığı
Inattentiveness
dikkat dağınıklığı
Aprosexia
dikkat ederek, dikkatlice
by considering carefully
dikkat eksikliği
Attention deficit disorder
dikkat et!
be careful!
dikkat çekici
striking

Striking differences existed between the two boys. - İki oğlan arasında dikkat çekici farklılıklar vardı.

dikkat çekme
conspicuousness
dikkat çekme
pay attention
dikkat çekmek
point to
dikkat öncesi işlem
(Psikoloji, Ruhbilim) Preattentive processing
Dikkat et!
Watch it!, Look out!
dikkat artımı
(Pisikoloji, Ruhbilim) hypervigilance
dikkat bölgesi
(Askeri) caution area
dikkat dağınıklığı
aprosexia, inattentiveness
dikkat dağıtıcı
(Pisikoloji, Ruhbilim) distracter
dikkat eden
observant
dikkat edersen
if you pay careful attention
dikkat edersen
if you look carefully at
dikkat edersen
if you pay attention to
dikkat edersen
if you pay close attention to
dikkat edersen
if you take note (of)
dikkat edersen
if you pay attention
dikkat edilmemiş
unobserved
dikkat edilsin
for the record
dikkat edin
(Konuşma Dili) hang on to your hat
dikkat edin
handle with care
dikkat edin
(Konuşma Dili) hold on to your hat
dikkat et
nota bene
dikkat etme
heed

They gave no heed to the warning. - Uyarıya dikkat etmediler.

dikkat etmek
keep an eye on
dikkat etmek
1. to pay attention to. 2. to be careful
dikkat etmeme
inattention
dikkat etmeme
nonattention
dikkat etmemek
be unobservant of
dikkat etmemek
not to pay attention
dikkat etmemek
be heedless of
dikkat etmeyen
inattentive
dikkat etsene
have a care
dikkat filtresi
(Pisikoloji, Ruhbilim) attentional filter
dikkat göstermek
favour [Brit.]
dikkat kesilmek
to be all ears, pay careful attention
dikkat kesilmek
pore
dikkat kesilmek
to be all ears
dikkat köpek var
beware of the dog
dikkat kırılır
with care
dikkat marjı
(Pisikoloji, Ruhbilim) margin of attention
dikkat merkezi
center of attraction
dikkat refleksi
(Pisikoloji, Ruhbilim) attention reflex
dikkat toplamak
gather attention
dikkat toplaşımı
concentration
dikkat çeken
salient
dikkat çeken şey
eye catcher
dikkat çeken şey
stopper
dikkat çeken şey
cynosure
dikkat çekerek
arrestingly
dikkat çekici
signal
dikkat çekici
arresting
dikkat çekici
egregious
dikkat çekici
salient
dikkat çekici
well marked
dikkat çekici
striking, conspicuous
dikkat çekici
marked
dikkat çekici reklam yapmak
stunt
dikkat çekmek
fix
dikkat çekmek
to attract attention

Don't do anything to attract attention to yourself. - Kendinize dikkat çekmek için bir şey yapmayın.

Tom didn't want to attract attention. - Tom dikkat çekmek istemiyordu.

dikkat çekmek
call attention to

Tom didn't want to call attention to himself. - Tom kendine dikkat çekmek istemiyordu.

dikkat çekmekten kaçınmak
make oneself inconspicuous
dikkat çekmeme politikası
low profile
dikkat çekmesini sağlamak
lionize
dikkat çekmesini sağlamak
relieve
dikkat çekmesini sağlamak
make a lion of
dikkat çekmesini sağlamak
throw into relief
dikkat çekmeyen
unobservant
dikkat öncesi
preattentive
dikkat, patent bilgisiyle ilgili
(Askeri) caution, proprietary information involved
dikkat/dikkati çekmek
to attract attention
dikkat
discretion
aman dikkat
beware of
kendine dikkat et
take care of yourself
dikkat
(Bilgisayar) look out

Look out! There's a truck coming! - Dikkat! Buraya gelen bir kamyon var!

Look out for the wild dog! - Vahşi köpeğe dikkat edin!

çekmek (dikkat/ilgi)
draw
dikkat
{i} notice

He took no notice of my advice. - O, benim tavsiyemi dikkate almadı

I didn't notice the light turn red. - Işığın kırmızıya döndüğüne dikkat etmedim.

Dikkat!
On guard!
dikkat
solicitude
dikkat
count

At last, they began to count down cautiously. - Sonunda, dikkatlice geri saymaya başladılar.

In recent years, some Muslim countries have prospered and attracted the attention of the world. - Son yıllarda, bazı Müslüman ülkeler zenginleşmiş ve dünyanın dikkatini çekmişlerdir.

dikkat
heed

Tom failed to heed warning signs. - Tom uyarı işaretlerine dikkat edemedi.

They gave no heed to the warning. - Uyarıya dikkat etmediler.

dikkat
intentness
dikkat!
oyez
adımlarına dikkat et
watch your steps
bastığın yere dikkat et
watch your steps
dikkat
considerations
dikkat
in attention
dikkat
taking care of
dikkat!
careful!
dikkat!
watch out!
harama helala dikkat etmeyen
do not pay attention to forbidden helala
ilgi ve dikkat çekici olma durumu
state interest and be attractive
nazarı dikkat
careful consideration of
adımına dikkat et
mind your step
adımına dikkat etmek
watch one's step
adımınıza dikkat edin
Watch your step
davranışlarına dikkat etmek
to mind one's p's and q's
davranışlarına dikkat etmek
mind one's p's and q's
davranışlarına dikkat etmesi konusunda uyarmak
read the riot act to
dikkat
watch out

Watch out for pickpockets. - Yankesicilere dikkat edin.

Watch out for pickpockets. - Yankesicilere dikkat et.

dikkat
cognizance
dikkat
beware

Beware of pickpockets. - Yankesicilere dikkat edin.

Beware of pickpockets here. - Burada yankesicilere dikkat edin.

dikkat
rigor
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) İncelik, dakik oluş. Ehemmiyet ve kıymet verme
dikkat
Dikkat ediniz! anlamında bir uyarma sözü
dikkat
Dikkat ediniz!
dikkat
İlgi, özen
dikkat
Bilinç etkinliğinin belli bir nesne üzerinde yoğunlaşması
dikkat
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık: "Dikkatle bakınca güvertedeki insanların gidip gelişini kolaylıkla seçebiliyor."- Y. K. Karaosmanoğlu. İlgi, özen
dikkat
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
dikkat öncesi işlem
(Psikoloji, Ruhbilim) Algısal girdinin (görülen, işitilen şeyin) farkına varılmadan önce bilinçdışında hızlı bir şekilde belli işlemlerden geçirilmesi
dikkat etmek
Gözüne çarpmak veya ilgisini çekmek
dikkat etmek
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplamak, uyanık davranmak
dikkat toplaşımı
Dikkatin sürekli olarak bir nesne veya konunun belirli bir yönü üzerinde toplanması, konsantrasyon
CALİBİ DİKKAT
(Hukuk) Dikkat çekici
Dikkat
(Osmanlı Dönemi) SAAL
Dikkat
(Osmanlı Dönemi) ÇÜ
di̇kkat