care

listen to the pronunciation of care
İngilizce - Türkçe
{f} önem vermek
önemsemek
{f} özen göstermek
umursamak
aldırmak
bakım

Bebeğin bakımı benim görevim. - Taking care of the baby is my job.

Hastane yoğun bakım ünitesine girebilen ziyaretçi sayısını kısıtlıyor. - The hospital restricts the number of visitors who can enter the intensive care unit.

{i} itina

Onu itinayla ambulansa kaldırdılar. - They lifted him carefully into the ambulance.

dikkat

Eğer dikkatli olmazsan ,kayabilir ve buzlu basamakların üstüne düşebilirsin. - If you're not careful, you might slip and fall on the icy steps.

Şeylerin üzerinde çok dikkatlice düşünmeyi seven tipim. - I'm the type who likes to think things over very carefully.

özen

Kış havasında araba kullanırken önemli ölçüde özen, tavsiye olunur. - Considerable care is advised when driving in winter weather.

Her zaman çocuklarına özen gösterir. - She always takes care of her children.

{f} ilgilenmek

İlgilenmek için kendi sorunlarım var. - I've got my own problems to take care of.

Beni sorunla ilgilenmek için tuttular. - I've been hired to take care of the problem.

{i} aldırış
ilgili olmak
iplemek
umrunda olmak
{f} hoşlanmak
yükümlülük
ihtiyat
umurunda olmak
kaygı

Birkaç kişi kaygısız. - Few people are free from cares.

Onun hiçbir kaygısı yok. - He is free from care.

istemek
{f} ilgili ol
koruma

Hepimiz ulusal mirasımızı korumak için özen göstermeliyiz. - We must all take care to preserve our national heritage.

Yaşlıları korumak için üzerimize düşeni yapmak amacıyla, bakım çalışmalarımız sırasında müşterilerimizi eğitmeye ve onlara göz kulak olmaya çalışıyoruz. - To do our part to protect the elderly, we work to educate and watch out for our clients during our caregiving activities.

sevmek
sorumluluk
ilgi

O, babasının ölümünden sonra işle ilgilendi. - He took care of the business after his father's death.

Bebekle kim ilgilenecek? - Who will take care of the baby?

üzüntü

Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındılar. - Cares and worries were pervasive in her mind.

(Askeri) Her Bölgede Yardım ve Kurtarma İşbirliği (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere)
kaygı/ilgi/koruma/özen
{i} himaye
{i} borç
{f} kafaya takmak
{f} merak etmek
{i} tasa

Onlar sağlık hizmetleri için bir yasa tasarısı hazırladılar. - They've written a bill for health care.

O iç tasarımda kariyerine devam etmektedir. - She is pursuing her career in interior design.

{i} yapılması gereken şey
{i} bakım: He's in intensive care. O yoğun bakımda. He left him in his sister's care. Onu kız kardeşine emanet etti
{f} hevesli olmak
sıkıntı
{i} merak

Beni gerçekten sevip sevmediğini merak ediyorum. - I wonder if you have ever really cared for me.

Tom ve benim kendimize bakabilip bakamayacağımızı merak ediyorum. - I wonder if Tom and I can take care of ourselves.

eski üzüntü
{f} umurumda olmak
{f} ilgi duymak
care iste/önemse
{f} kendini üzmek
{f} endişelenmek
{f} beğenmek
gaile
muhafaza etmek
(Tıp) İhtimam, bakım
{i} endişe

Bay Johnson dikkatsiz yönetimi nedeniyle kaybedilen para miktarı hakkında endişe ediyordu. - Mr Johnson was concerned about the amount of money that was being lost because of careless management.

O, hasta annesi için endişe ediyor. - She cares for her sick mother.

{i} dert, kaygı, tasa
{i} vecibe
in care of eliyle
ilgilenme

Tom gerçekten ilgilenmiş olsa bile Mary'nin geçmişiyle ilgilenmediğini söyledi. - Tom said he didn't care about Mary's past even though he really did.

Benimle ilgilenmene ihtiyacım yok. - I don't need you to take care of me.

takmak
bakıma
care about
önemsemek
carelessness
dikkatsizlik

Böyle sorunlar dikkatsizlikten kaynaklanır. - Such trouble stems from carelessness.

Dikkatsizlik çoğunlukla kazalarla sonuçlanır. - Carelessness often results in accidents.

careless
dikkatsiz

Dikkatsiz olduğu için, o, bir sınavı asla geçemedi. - Careless as she was, she could never pass an examination.

Kaza benim dikkatsizliğim nedeniyle meydana geldi. - The accident came about through my carelessness.

carelessly
dikkatsizce

Eğer dikkatsizce sürersen, sıranı kaçıracaksın. - If you drive carelessly, you will miss your turn.

Dikkatsizce uygulandığı zaman bilim tehlikeli olabilir. - Science can be dangerous when applied carelessly.

take care of
ilgilenmek

Bununla tek başına ilgilenmek zorunda kalacaksın. - You're going to have to take care of this by yourself.

Komşu çocuklarıyla ilgilenmek zorundayım. - I have to take care of the neighbor kids.

careful
{s} dikkatli

Eğer dikkatli olmazsan ,kayabilir ve buzlu basamakların üstüne düşebilirsin. - If you're not careful, you might slip and fall on the icy steps.

Sağlığı hakkında dikkatli olduğundan dolayı o nadiren hastalanır. - He seldom gets sick because he is careful about his health.

carefully
özenle

Özenle hazırladığım konuşmamı yaptım. - I gave my carefully prepared speech.

careless
özensiz

O özensiz ve dikkatsiz. - She's sloppy and careless.

careful
{s} itinalı
careless
{s} aldırışsız
careless
umursamaz

O kaza onun umursamazlığının iyi bir örneğidir. - That accident is a good example of his carelessness.

Umursamaz olmasını istemiyorum. - I do not want him to be careless.

careless
ilgisiz

Onun açtığı davalar çok ilgisiz ve o savunmasız bırakıldı. - The actions she took were too careless, and she was left defenseless.

care for
istemek: Would you care for some tea? Çay içmek ister
care for
(Fiili Deyim ) hoşlanmak ,-den zevk almak , sevmek , bakmak
care for
bakmak

O,o kediye bakmak için istekliydi. - He was willing to care for that cat.

Ona bakmak için para gönderdi. - He sent money to help care for her.

care of
eliyle (mektup)
care about
aldırmak
care for
(Dilbilim) ilgisini çekmek
care label
(Tekstil) bakım etiketi
care of
vasıtasıyla

Lütfen e-postamı babamın Tokyo'daki ofisi vasıtasıyla bana gönder. - Please send my mail to me in care of my father's office in Tokyo.

care of
vasıtası ile
care product
bakım ürünü
care service
bakım hizmeti
care set
bakım seti
care worker
bakıcı
care about
umursa

Tom diğer insanların ne düşündüğünü umursamıyor. - Tom doesn't care about what other people think.

Baban parayı hiç umursamaz. - My father doesn't care about money at all.

care for
istemek
care for
ilgilenmek
care for
hoşlan

Bu tür içkiden fazla hoşlanmam. - I do not much care for this kind of drink.

Sporlardan hoşlanmam. - I don't care for sports.

care for
sevmek
care for
hoşlanmak
Care killed a cat
(Atasözü) Ağacı kurt, insanı dert yer
care a toss
(deyim) (Genellikle olumsuz cümle yapısıyla kullanılır) Umursamak, aldırış etmek
care about
umursa(mak)
care assistant
bakım görevlisi
care free
ücretsiz bakım
care free
Tasasız, ilgisiz, merak duymayan
care giver
bakım veren
care home
bakım evine
care home for old age and poor people
yaşlı ve düşkünler yurdu
care provider
Bakım hizmetini sağlayan kişi, bakıcı
care-free
bakım-free
care-seeking
yardıma muhtaç
care about
(Fiili Deyim ) -i merak etmek , kaygılanmak , aldırmak , umursamak
care about
umursamak
care book
bakım kitabı (çocuk vb)
care for
-e bakmak: Who will care for us in our old age? Yaşlılığımızda bize kim bakacak?
care for the self
(Sosyoloji, Toplumbilim) benlik kaygısı (fou)
care nothing for
(Dilbilim) ilgilenmemek
care of
(Fiili Deyim ) -e bakmak , göz kulak olmak
care of
eliyle: Write me care of Cengiz Göksel. Bana mektup postaladığında zarftaki ismimin altına Cengiz Göksel eliyle diye yaz
care of supplies in storage
(Askeri) DEPOLAMADA KORUYUCU TEDBİRLER: Denetlemek, herhangi şekilde bozulmayı giderici tedbirler almak ve dağıtıma hazır hale getirmek suretiyle depolanmış ikmal maddeleri ve teçhizatın hizmete elverişli durumda muhafazalarını sağlayan bir program
care patient
hasta bakmak
care to
(Fiili Deyim ) istemek
care work
bakıcılık
take care of
-e bakmak, -in bakımıyla meşgul olmak: She's taking care of her daughter. Kızına bakıyor
careful
onat
careless
{s} ihmalkâr

Mektubuna cevap yazmayı unutmak benim ihmalkarlığımdı. - It was careless of me to forget to answer your letter.

Ev ödevini unutman senin ihmalkarlığındı. - It was careless of you to forget your homework.

carefully
dikkatlice

Doktor, hangi ilacı vereceğine karar vermeden önce dikkatlice düşünür. - The doctor thinks carefully before deciding what medicine to give.

Konuşmasını çok dikkatlice hazırladı. - He prepared his speech very carefully.

careful
tedbirli
careless
{s} pervasız
caring
{s} yardımsever
i don't care
umurumda değil
careless
{s} kaygısız

Genç kız kaygısızca kahkaha attı. - The young girl laughed carelessly.

hands-on care
Aktif katılımlı bakım
carefully
sıkı/dikkatli şekilde
acute care
akut tedavi
careful
{s} titiz

Bir karar vermeden önce seçenekleri titizlikle düşünüp taşınmalıyız. - We should weigh the options carefully before making a decision.

careful
{s} ölçülü
careless
{s} ihmalci
day care
günlük bakım

Tom günlük bakımda kızını aldı. - Tom picked up his daughter at day care.

Tom günlük bakımda Mary'yi düşürdü. - Tom dropped Mary at day care.

i don't care if i do
olabilir
take care of
özen göstermek
take care of
muhafaza etmek
careless
düşüncesiz
acute care
(Pisikoloji, Ruhbilim) akut bakım
body care
vücut bakımı
care about
önem vermek
care about
ilgilenmek
care for
bakımını üstlenmek
care for
sevmek (birini veya bir şeyi)
care of
(Ticaret) nezdinde
care of
dikkatine
careful
(Bilgisayar) dikkat

Eğer dikkatli olmazsan ,kayabilir ve buzlu basamakların üstüne düşebilirsin. - If you're not careful, you might slip and fall on the icy steps.

Sağlığı hakkında dikkatli olduğundan dolayı o nadiren hastalanır. - He seldom gets sick because he is careful about his health.

careful
dikkat etmek

Eğer zayıflamak istiyorsan ne yediğine dikkat etmek zorundasın. - If you want to lose weight, you'll have to be careful about what you eat.

Giderlerimize dikkat etmek zorundayız. - We have to be careful with expenses.

carefully
dikkatli şekilde
carefully
tutumlu
carefulness
dikkatli olma
careless
dikkatsizce

Dikkatsizce sürdü ve bir kaza geçirdi. - He drove carelessly and had an accident.

Eğer dikkatsizce sürersen, sıranı kaçıracaksın. - If you drive carelessly, you will miss your turn.

careless
bilgisiz
careless
baştan savmacı
careless
ihmal

Mektubuna cevap yazmayı unutmak benim ihmalkarlığımdı. - It was careless of me to forget to answer your letter.

Ev ödevini unutman senin ihmalkarlığındı. - It was careless of you to forget your homework.

careless
sallapati
careless
dikkatsizlik etmek
careless
gaflete düşmek
careless
meraksız
careless
itinasız
careless
baştan savma yapılmış
carelessly
yalan yanlış
caring
kayıt
caring
umur

Kimse bu hastayı umursamıyor. - No one is caring for this patient.

Hiç kimse bu hastayı umursamıyor. - No one is caring for this patient.

customer care
(Ticaret) müşteri ilişkileri
customer care
(Ticaret) müşteri hattı
elderly care
(Tıp) yaşlı bakımı
extreme care
büyük itina
foster home care
koruyucu aile
general care
(Tıp) genel bakım
great care
büyük özen
health care center
(Kanun) sağlık ocağı
intense care unit
(Askeri) yoğun bakım ünitesi
intensive care
(Tıp) reanimasyon
intensive care
(Tıp) ıntensıve care
intensive care unit
(Tıp) yoğun bakım servisi
intensive care unit
(Tıp) yoğun bakım
intensive care unit psychosis
(Pisikoloji, Ruhbilim) yoğun bakım ünitesi psikozu
intensive care units
(Tıp) yoğun bakım birimleri
long term care
(Tıp) uzun süreli bakım
medical care
sağlık yardımı
not to care
aldırmazlıktan gelmek
not to care
iplememek
personal care
kişisel bakım
primary care
(Tıp) temel bakım
primary care
(Tıp) birinci basamak tedavi
take care
gözetmek
take care of
gözetmek
take care of
bakımıyla meşgul olmak
take care of
göz-kulak olmak
take care of
göz kulak olmak
take care of
bakmak

Benim işim bebeğe bakmaktır. - My job is to take care of the baby.

Tom Mary'ye bakmak zorundaydı. - Tom had to take care of Mary.

take care of
(Konuşma Dili) bir görevi üzerine almak
take care of
karşılamak
take care of oneself
sakınmak
take care of yourself
sağlıcakla kal
take care!
ayağını denk al!
wound care
(Tıp) paraj
take care of
-i karşılamak: This money should take care of
careful
cimri
careful
sıkı
careful
özenli

Bir hediyeyi özenli biçimde seç. - Choose a present carefully.

careful
dikkatle yapılmış
carefully
dikkatle

Tom belgeleri dikkatle inceledi. - Tom looked over the documents carefully.

Talimatları dikkatle okursanız, yanlış yapmazsınız. - You can't go wrong if you read the instructions carefully.

carefully
usulcacık
carefulness
özen
carefulness
dikkat
careless
dikkatsizce/baştan savma yapılmış
carelessly
dikkat etmeden
carelessly
körlemesine
carelessly
sere-serpe
carelessness
ihmal
caring
şefkatli

Mary şefkatli bir eş ve annedir. - Mary is a caring wife and mother.

Dan çok şefkatli bir babaydı. - Dan was a very caring father.

child care
çocuk bakımı
coronary care
koroner bakım
day care center
günlük bakım merkezi
dental care
diş bakımı
devil may care
başıboş
devil-may-care
başıboş
devil-may-care
pervasız
due care
gerekli olan itina
easy-care
yıkanıp giyilebilen
easy-care
ütü istemeyen
for all I care
bana sorarsan
for aught I care
umurumda değil
for aught I care
bana ne
have a care
çaba sarf etmek
have a care
ihmal etmemek
İngilizce - İngilizce
the state of being cared for by others

in care.

To look after

Young children can learn to care for a pet.

To be concerned about, have an interest in

I don't care what you think.

Close attention; concern; responsibility

Care should be taken when holding babies.

To be mindful of
Polite or formal way to say want

Would you care to dance?.

maintenance, upkeep

dental care.

The treatment of those in need (especially as a profession)
Grief, sorrow

Than Feraunte his cosyn had grete care and cryed full lowde .

worry

I don't have a care in the world.

politeness You can ask someone if they would care for something or if they would care to do something as a polite way of asking if they would like to have or do something. Would you care for some orange juice? He said he was off to the beach and would we care to join him. = like
{f} be concerned with -; look out for -, watch over -; like, be fond of -
If you take care to do something, you make sure that you do it. Foley followed Albert through the gate, taking care to close the latch
a cause for feeling concern; "his major care was the illness of his wife"
be concerned with; "I worry about my grades"
Capitalised Replacement of Equipment
feel concern or interest; "I really care about my work"; "I don't care"
To take care of a problem, task, or situation means to deal with it. They leave it to the system to try and take care of the problem `Do you need clean sheets?' --- `No. Mrs. May took care of that.' = deal with
be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She managed her parents' affairs after they got too old"
formulae You can say `Take care' when saying goodbye to someone
If you say that someone does something when they care to do it, you mean that they do it, although they should do it more willingly or more often. The woman tells anyone who cares to listen that she's going through hell Experts reveal only as much as they care to. = choose
If you do something with care, you give careful attention to it because you do not want to make any mistakes or cause any damage. Condoms are an effective method of birth control if used with care We'd taken enormous care in choosing the location
CARE Australia
Care International - International NGO
{i} attention, concern; caution; supervision, management
attention and management implying responsibility for safety; "he is in the care of a bodyguard"
If you say that you do not care for something or someone, you mean that you do not like them. She had met both sons and did not care for either
If you take care of someone or something, you look after them and prevent them from being harmed or damaged. There was no one else to take care of their children You have to learn to take care of your possessions. = look after
the work of caring for or attending to someone or something; "no medical care was required"; "the old car needed constant attention"
prefer or wish to do something; "Do you care to try this dish?"; "Would you like to come along to the movies?"
If you care about something, you feel that it is important and are concerned about it. a company that cares about the environment. young men who did not care whether they lived or died Does anybody know we're here, does anybody care?
concern for the well-being of others and commitment to the accomplishment of a task Caring is the emotional element required for successful leadership See concern and commitment
Ceramic Applications for Reciprocating Engines
emphasis You can say `Who cares?' to emphasize that something does not matter to you at all. `But we might ruin the stove.' --- `Who cares?'. Cooperative for American Relief Everywhere. Cooperative for American Relief to Everywhere a US organization that sends special boxes of food, clothing, and medicine called "CARE packages" to anywhere in the world where they are needed
management [Health] the assessment of health care needs, development of a plan of care, coordination of those services assessed to be needed, and appropriate monitoring/follow-up of the extent and quality of the services provided similar to ASOP No 18]
Your cares are your worries, anxieties, or fears. Lean back in a hot bath and forget all the cares of the day Johnson seemed without a care in the world. = worry see also caring, aftercare, day care, intensive care
provide care for; "The nurse was caring for the wounded
Attention or heed; caution; regard; heedfulness; watchfulness; as, take care; have a care
approval If you care for someone, you feel a lot of affection for them. He wanted me to know that he still cared for me. people who are your friends, who care about you. + caring car·ing the `feminine' traits of caring and compassion
Center for Art and Religion in Education
(Continuing Assistance to Retired Escapees) is located at Rainbow's End park in Livingston, Texas, the site of the headquarters of the Escapees RV Club The CARE center will allow Escapees who are no longer able to travel actively to continue to live in their RVs and be part of the way of life while receiving the assistance they need The CARE center, includes serviced parking sites that can be leased, in-rig assistance, and a day care/activity center, all adjacent to the regular RV park/club headquarters at Rainbow's End (NOTE: CARE is now a licensed adult day care center )
emphasis You can use for all I care to emphasize that it does not matter at all to you what someone does. You can go right now for all I care
If someone sends you a letter or parcel care of a particular person or place, they send it to that person or place, and it is then passed on to you. In American English, you can also say in care of. Please write to me care of the publishers
n care, trouble, sorrow; worry kares pl [OE Angl caru]
The object of watchful attention or anxiety
judiciousness in avoiding harm or danger; "he exercised caution in opening the door"; "he handled the vase with care"
{n} uneasiness, charge, regard, caution, attention
activity involved in maintaining something in good working order; "he wrote the manual on car care" the work of caring for or attending to someone or something; "no medical care was required"; "the old car needed constant attention" attention and management implying responsibility for safety; "he is in the care of a bodyguard" a cause for feeling concern; "his major care was the illness of his wife" feel concern or interest; "I really care about my work"; "I don't care" provide care for; "The nurse was caring for the wounded
provide care for; "The nurse was caring for the wounded"
activity involved in maintaining something in good working order; "he wrote the manual on car care"
Children who are in care are looked after by the state because their parents are dead or unable to look after them properly. a home for children in care She was taken into care as a baby
To be anxious or solicitous; to be concerned; to have regard or interest; sometimes followed by an objective of measure
If you care for someone or something, you look after them and keep them in a good state or condition. They hired a nurse to care for her. these distinctive cars, lovingly cared for by private owners. well-cared-for homes. Care is also a noun. Most of the staff specialise in the care of children. sensitive teeth which need special care She denied the murder of four children who were in her care
v to like; to protect; to feel worry or interest
The agent must exercise a reasonable degree of care while transacting the business entrusted to him or her by the principal The principal expects the agent's skill and expertise in real estate matters to be superior to that of the average person The most fundamental way in which the agent exercises care is to use that skill and knowledge in the principal's behalf The agent should know all facts pertinent to the principal's affairs, such as the physical characteristics of the property being transferred and the type of financing being used (See agent, law of agency, principal)
an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up out of fear of public reaction"
emphasis If you say that you couldn't care less about someone or something, you are emphasizing that you are not interested in them or worried about them. In American English, you can also say that you could care less, with the same meaning. I couldn't care less about the bloody woman I used to be proud working for them; now I could care less. I'm just out here for the money
A burdensome sense of responsibility; trouble caused by onerous duties; anxiety; concern; solicitude
Not looked after by parents or foster parents (in care)
Charge, oversight, or management, implying responsibility for safety and prosperity
The career/subject of looking after people
A concern or responsibility
flying fuck
Care Bears
Fictional cartoon bears created as greeting card characters from American Greetings in 1981

One of my real aspirations of this is I wanna see interstellar wars between Care Bears and Klingons.

Care Sunday
Passion Sunday, the fifth Sunday in Lent
care for
To attend to the needs of, especially in the manner of a nurse or personal aide

I cared for my ailing mother for five years.

care for
To like or appreciate; to consider to be appealing, tasteful, or suitable

Still, while most Japanese may not care for the meat, many object to calls to stop whaling.

care of
For distribution by (the named intermediary)

Could you please send this package to Mr. John Smith, care of the Northwest Shelter?.

care package
A package sent from home or from friends or family, containing favorite foods or comfort items

While he was away at university, he looked forward to his mother's monthly care packages of cookies and supplies.

care packages
plural form of care package
care a toss
(deyim) (Usually with negative) care at all
care label
A small piece of cloth in a piece of clothing that tells you how to wash it
care a hang
show no concern or interest; always used in the negative; "I don't give a hoot"; "She doesn't give a damn about her job
care for
provide treatment for; "The doctor treated my broken leg"; "The nurses cared for the bomb victims"; "The patient must be treated right away or she will die"; "Treat the infection with antibiotics"
care for
want, wish for, would like (e.g: "Would you care for a drink?" )
care for
have a liking, fondness, or taste (for)
care for
watch over, tend to
care for
be fond of; be attached to
care for
be fond of; be attached to have a liking, fondness, or taste (for)
care free
not worried, free of concerns
care home
A care home is a large house or institution where people with particular problems or special needs are looked after. a residential care home for the elderly. a building where people who are old or ill live and are looked after
care of
through someone, via another, C/O (instruction on a letter indicating that it is to be delivered to someone who is staying at an address which is not their own)
care package
a package of food, sweets etc that is sent to someone living away from home, especially a student at college
care to
desire to -, want to -, feel like -
care worker
A care worker is someone whose job involves helping people who have particular problems or special needs, for example in a care home. see also health care worker. someone whose job is to look after people who need care
care-laden
11: 28
care-laden
burdened by cares; "all ye that labor and are heavy-laden"-Matt
camera care
keeping a camera in good working order
car care
keeping a car in good working order
casualty care research center
an agency in the Department of Defense that is a national center for research on all aspects of injury control and casualty care
careful
Full of care or grief; sorrowful, sad

Alas,’ sayde Sir Cadore, ‘now carefull is myne herte that now lyeth dede my cosyn that I beste loved.’.

careful
Conscientious and painstaking; meticulous

They made a careful search of the crimescene.

careful
Having care (for); attentive to potential danger, error or harm; cautious

He was a slow and careful driver.

careful
Full of cares or anxiety; worried, troubled
carefully
With attention to the result

He carefully avoided the subject all evening.

careless
Not giving sufficient attention or thought, especially concerning the avoidance of harm or mistakes

Jessica was so careless that she put her shorts on backwards.

careless
Not concerned or worried (about)
careless
Free from care; unworried, without anxiety

Good-humored, easy, and careless, he presided over his whale-boat as if the most deadly encounter were but a dinner, and his crew all invited guests.

carelessly
Done without care or attention; inattentively

Distracted by the salesperson, he carelessly read the contract.

carelessly
Giving the appearance of carelessness; relaxedly

The papers were carelessly strewn on the table.

carelessness
Lack of care

This accident was caused by carelessness.

caring
Present participle of care
caring
Kind, sensitive, empathetic

She's a very caring person; she always has a kind word for everyone.

could care less
Lacking interest; having apathy towards

Maybe it wasn't only time to move away from a job that was killing her spirit, but from people who could care less about her as a person, who saw her only as the good girl from next door, the one who would never do anything to upset anyone, who totally underestimated her.

day care center
A nursery for the supervision of preschool children while the parents work. Generally more entertaining and less educational than a preschool, but with longer hours of operation
devil-may-care
carefree or recklessly irresponsible
duty of care
A legal obligation imposed on an individual requiring that they adhere to a standard of reasonable care while performing any acts that could foreseeably harm others
foster care
A formal system by which a child is cared for, in a foster family, by people other than its own parents, but without being adopted
health care
The prevention, treatment, and management of illness and the preservation of mental and physical well-being through the services offered by the medical, nursing, and allied health professions
home care
health care provided in the patient's home by healthcare professionals
home care
health care provided in the patient's home by family and friends
intensive care
The support and monitoring of critically ill patients, especially by the use of instrumentation and specialized staff and equipment
primary care
The medical attention that a patient receives upon first contact with a healthcare system; either a general practitioner or the A&E; or ER department of a hospital
rooming-in care
Care of the newborn in a crib near the mother's bed, instead of in a nursery, during the hospital stay
standard of care
In tort law, the degree of caution that a reasonable person should exercise in a given situation so as to avoid causing injury
take care
good-bye (literally, take care of yourself)
take care
To be cautious, careful or prudent
take care
To mind, or be in charge of something
take care of
To kill

In the motion picture The Godfather gangster Virgil Sollozzo took care of Luca Brasi by having him strangled.

take care of
To deal with, handle

Can somebody take care of the customers while I clean this mess?.

take care of
To look after, to provide care for

My elderly mother needs to be taken care of.

take care of the pennies and the pounds will take care of themselves
If you take care of little things one at a time, they can add up to big things

Yes, it sounds on the melodramatic side,’ he said cheerfully, ‘but in wartime you can't be too careful about the smallest detail. Think of it as along the lines of taking care of the pennies, and the pounds will take care of themselves.’.

taken care
Past participle of take care
takes care
Third-person singular simple present indicative form of take care
taking care
Present participle of take care
tender loving care
considerate and compassionate care, especially as given by nurses when no other treatment is of use
took care
Simple past of take care
transmural care
The interface between primary and secondary care in medicine
careful
If you are careful, you give serious attention to what you are doing, in order to avoid harm, damage, or mistakes. If you are careful to do something, you make sure that you do it. Careful on those stairs! We had to be very careful not to be seen Pupils will need careful guidance on their choice of options. careless + carefully care·ful·ly Have a nice time, dear, and drive carefully He had chosen his words carefully in declaring that the murderers were madmen. carelessly
careful
{s} cautious; particular, painstaking; meticulous
careful
{a} full of cares, cautious, diligent, saving
carefully
{a} with care, with heed, with caution
careless
{a} heedless, unconcerned, giddy, gay
carelessly
{a} without care, heedlessly, giddily
carelessness
{n} heedlessness, inattention
taking care
being careful, watching oneself; treatment
health care
(noun) The prevention, treatment, and management of illness and the preservation of mental and physical well-being through the services offered by the medical and allied health professions
palliative care
Palliative care (from Latin palliare, to cloak) is any form of medical care or treatment that concentrates on reducing the severity of disease symptoms, rather than providing a cure. The goal is to prevent and relieve suffering and to improve quality of life for people facing serious, complex illness. Non-hospice palliative care is not dependent on prognosis and is offered in conjunction with curative and all other appropriate forms of medical treatment. It should not be confused with hospice care which delivers palliative care to those at the end of life. In the UK this distinction is not operative; hospices and non hospice based palliative care teams both provide care to those with life limiting illness at any stage of their disease
secondary care
(Tıp, İlaç) Medical care provided by a specialist or facility upon referral by a primary care physician
cared
past of care
careful
attentive to potential danger, error or harm; cautious
careful
ad acting safely; with much thought
careful
cautiously attentive; "careful of her feelings"; "heedful of his father's advice"
careful
full of cares or anxiety; "Thou art careful and troubled about many things"-Luke 10 41
careful
Careful work, thought, or examination is thorough and shows a concern for details. He has decided to prosecute her after careful consideration of all the relevant facts What we now know about the disease was learned by careful study of diseased organs. = painstaking + carefully care·ful·ly He explained very carefully what he was doing
careful
mindful of the future in spending money; "careful with money"
careful
If you are careful with something such as money or resources, you use or spend only what is necessary. It would force industries to be more careful with natural resources. = prudent
careful
If you tell someone to be careful about doing something, you think that what they intend to do is probably wrong, and that they should think seriously before they do it. I think you should be careful about talking of the rebels as heroes + carefully care·ful·ly He should think carefully about actions like this which play into the hands of his opponents
careful
If you are careful, you try to avoid having an accident, making a mistake, or upsetting someone
careful
full of cares or anxiety; "Thou art careful and troubled about many things"-Luke 10
careful
Filling with care or solicitude; exposing to concern, anxiety, or trouble; painful
careful
Calaenglish | adronato
careful
> xiao ixn
careful
Full of care; anxious; solicitous
careful
Taking care; giving good heed; watchful; cautious; provident; not indifferent, heedless, or reckless; often followed by of, for, or the infinitive; as, careful of money; careful to do right
careful
with care and dignity; "walking at the same measured pace"; "with all deliberate speed"
careful
exercising caution or showing care or attention; "they were careful when crossing the busy street"; "be careful to keep her shoes clean"; "did very careful research"; "careful art restorers"; "careful of the rights of others"; "careful about one's behavior"
carefully
taking care or paying attention; "they watched carefully
carefully
In a careful manner; with care that nothing goes wrong
carefully
taking care or paying attention; "they watched carefully"
carefully
cautiously; meticulously
carefully
with caution or prudence or tact; "she ventured cautiously downstairs"; "they handled the incident with kid gloves"
carefully
in a careful way   carelessly
carefully
In a careful manner
carefulness
the quality of being careful and painstaking; "I admired the carefulness of his work"
carefulness
The state of being careful
carefulness
Quality or state of being careful
carefulness
{i} caution
carefulness
the quality of being careful and painstaking; "I admired the carefulness of his work
carefulness
the trait of being cautious; being attentive to possible danger; "a man of caution"
careless
Free from care or anxiety
careless
{s} not cautious, reckless; apathetic, indifferent
careless
Not receiving care; uncared for
careless
Not concerned or worried about
careless
(usually followed by `of') without due thought or consideration; "careless of the consequences"; "the (Atasözü)ial grasshopper--thoughtless of tomorrow"; "crushing the blooms with regardless tread"
careless
hence, cheerful; light-hearted
careless
showing an unthinking lack of consideration; "a careless remark
careless
effortless and unstudied; "an impression of careless elegance"; "danced with careless grace" marked by lack of attention or consideration or forethought or thoroughness; not careful; "careless about her clothes"; "forgotten by some careless person"; "a careless housekeeper"; "careless proofreading"; "it was a careless mistake"; "hurt by a careless remark" showing an unthinking lack of consideration; "a careless remark
careless
Without thought or purpose; without due care; without attention to rule or system; unstudied; inconsiderate; spontaneous; rash; as, a careless throw; a careless expression
careless
effortless and unstudied; "an impression of careless elegance"; "danced with careless grace"
careless
If you are careless, you do not pay enough attention to what you are doing, and so you make mistakes, or cause harm or damage. I'm sorry. How careless of me Some mothers were a bit careless with money Mr Clarke had pleaded guilty to causing death by careless driving. careful + carelessly care·less·ly She was fined £100 for driving carelessly carefully + carelessness care·less·ness The defence conceded stupid goals through sheer carelessness
careless
If you say that someone is careless of something such as their health or appearance, you mean that they do not seem to be concerned about it, or do nothing to keep it in a good condition. He had shown himself careless of personal safety where the life of his colleagues might be at risk That shows a fairly careless attitude to clothes, doesn't it?
careless
Having no care; not taking ordinary or proper care; negligent; unconcerned; heedless; inattentive; unmindful; regardless
careless
Showing no interest or effort
careless
marked by lack of attention or consideration or forethought or thoroughness; not careful; "careless about her clothes"; "forgotten by some careless person"; "a careless housekeeper"; "careless proofreading"; "it was a careless mistake"; "hurt by a careless remark"
careless
showing an unthinking lack of consideration; "a careless remark"
carelessly
In a careless manner
carelessly
without caution or prudence; "one unfortunately sees historic features carelessly lost when estates fall into unsympathetic hands"
carelessly
If someone does something carelessly, they do it without much thought or effort. He carelessly left the garage door unlocked `Oh,' he said carelessly. `I'm in no hurry to get back.' see also careless = casually
carelessly
without care or concern; "carelessly raised the children's hopes without thinking of their possible disappointment
carelessly
recklessly, without caution; indifferently
carelessly
in a rakish manner; "she wore her hat rakishly at an angle"
carelessly
without care or concern; "carelessly raised the children's hopes without thinking of their possible disappointment"
carelessness
failure to act with the prudence that a reasonable person would exercise under the same circumstances
carelessness
{i} lack of caution; indifference
carelessness
the quality of not being careful or taking pains
carelessness
The quality or state of being careless; heedlessness; negligence; inattention
carelessness
lacking care
carer
A carer is someone who is responsible for looking after another person, for example, a person who is disabled, ill, or very young. Women are more likely than men to be carers of elderly dependent relatives. someone who looks after an old or ill person at home
carer
someone who looks after another, either as a job or often through family responsibilities
carer
{i} one who cares
carers
plural of carer
cares
plural of care
cares
third-person singular of care
caring
showing a care; "a caring mother
caring
The caring professions are those such as nursing and social work that are involved with looking after people who are ill or who need help in coping with their lives. The course is also suitable for those in the caring professions. the caring services. see also care
caring
having or displaying warmth or affection; "affectionate children"; "caring parents"; "a fond embrace"; "fond of his nephew"; "a tender glance"; "a warm embrace"
caring
a loving feeling
caring
showing a care; "a caring mother"
caring
{s} kind, showing care and concern
caring
feeling and exhibiting concern and empathy for others; "caring friends"
caring
If someone is caring, they are affectionate, helpful, and sympathetic. He is a lovely boy, very gentle and caring. a loving, caring husband
care