more

listen to the pronunciation of more
Englisch - Türkisch
{s} daha fazla

Bir dörtlü, bir üçlüden bir üye daha fazladır. - A quartet has one more member than a trio.

Kollarımızdaki pazularımızdan çok daha fazlasına sahibiz,Per. - We've got a lot more than just biceps in our arms, Per.

daha

Bir gece daha kalmak istiyorum. Mümkün mü? - I'd like to stay one more night. Is that possible?

Ben senden daha güzelim. - I am more beautiful than you.

-den daha çok
(Bilgisayar) tüm seçenekler
ziyade

Yarasa, bir kuş olmaktan ziyâde, bir sıçandır. - A bat is no more a bird than a rat is.

Daha fazla insanın yaptıkları şeylerden daha ziyade söyledikleri şeylerden başı belaya girer. - More people get into trouble for things they say rather than for what they do.

(Bilgisayar) ek bilgi
(Bilgisayar) yardım

Tom kesinlikle partimizi daha eğlenceli yapmak için yardım etti. - Tom certainly helped make our party more fun.

Bu kursta, daha çok bir yerli gibi konuşmanıza yardım ederek zaman geçireceğiz. - In this course, we'll spend time helping you sound more like a native speaker.

töre

300,000'den daha fazla kişi Kanada Günü törenine katılmak için yağmur ve soğuğa göğüs gerdiler. - More than 30,000 people braved the rain and cold to attend the Canada Day parade.

(Bilgisayar) diğer

Biri diğerinden çok daha canlı olduğundan, orijinal ve kopya kolayca ayırt edilirler. - The original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other.

Ben onu diğer çocukların herhangi birinden daha çok seviyorum. - I love him more than any of the other boys.

-den daha
(Bilgisayar) başka

Zaman başka herhangi bir şeyden daha değerlidir. - Time is more precious than anything else.

Tom tanıdığım başka herhangi birinden daha çok kitap okur. - Tom reads more books than anyone else I know.

(Bilgisayar) büyük

Büyükannem bana istediğimden daha fazlasını verdi. - My grandmother gave me more than I wanted.

Bazen büyükanneler, KGB'den daha tehlikelidir. - Sometimes, Grandma is more dangerous than the KGB.

(Bilgisayar) tüm

Tüm istediğim biraz daha dikkatti. - All I wanted was a little more attention.

Ateistlerin tüm dindar ve sosyalistlerden daha merhametli olduğunu biliyorum. - I know atheists that have more humanity than all these religious and these socialists.

(Bilgisayar) en çok
(Bilgisayar) tümü
(Bilgisayar) ayrıntılar
daha çok

Alçak gönüllülük çoğunlukla kibirden daha çok yükseltir. - Humility often gains more than pride.

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

{i} fazla şey

Tom'un ekleyecek daha fazla şeyi yoktu. - Tom had nothing more to add.

Tom'un söyleyecek daha fazla şeyi yoktu. - Tom had nothing more to say.

{i} çok

Kahveyi çaydan daha çok seviyorum. - I like coffee much more than tea.

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

{i} fazlalık
{s} daha çok, daha fazla: He needs more money. Daha çok paraya ihtiyacı var
tam öyle
neither more nor less ne fazla ne eksik
bir kat daha
bir kat fazla
az çok

Utanma. Telaffuzun az çok doğru. - Do not be shy. Your pronunciation is more or less correct.

Bunu az çok anlıyorum. - I understand it more or less.

takriben
{s} daha: one more time bir kez daha. two more oranges iki
fazla bir şey

İçecek daha fazla bir şey yok. - There's nothing more to drink.

Daha fazla bir şey var mı? - Is there something more?

tam o kadar
more or less oldukça
biraz daha

Eşyaları biraz daha ciddi bir şekilde al. - Take things a little more seriously.

Biraz daha biber ekle. - Add a little more pepper.

(Bilgisayar) daha fazla bilgi
(Bilgisayar) devam

Artık düşünmeye devam etmek işe yaramaz. - It's useless to keep on thinking any more.

Tom'un gittikçe daha çok kafası karışmaya devam etti. - Tom kept getting more and more confused.

daha (çok)
more and more
gitgide

Dünya gitgide artan bir hızla değişiyor. - The world is changing more and more quickly.

Gitgide daha çok insan obezleşiyor. - More and more people are becoming seriously overweight.

more or less
aşağı yukarı

Tom ve Mary aşağı yukarı aynı ağırlıktalar. - Tom and Mary are more or less the same weight.

Onlar aşağı yukarı aynı boyuttalar. - They are more or less the same size.

more or less
az çok

Tom operasyondan sonra az çok normal bir hayat yaşayabildi. - Tom was able to live a more or less normal life after the operation.

Onun sorunlarını az çok anlıyor. - He understands her problems more or less.

many
birçok

Londra'da birçok güzel park vardır. - There are many beautiful parks in London.

O birçok geceyi yıldızlara bakarak geçirdi. - Many nights did he spend, looking up at the stars.

much
fazla

Bugün, çok fazla ödevim var. - I have too much homework today.

Çok fazla içmek seni hasta edecek. - Too much drinking will make you sick.

much
çok

Bugün, çok fazla ödevim var. - I have too much homework today.

Çok fazla yersen şişmanlarsın. - If you eat too much you will become fat.

many
çok

Politik dünyada pek çok düşmanı var. - He has many enemies in the political world.

Konserde çok fazla kişi vardı. - There were too many people at the concert.

once more
bir kez daha

Onu bir kez daha yapmayı dene. - Try doing it once more.

Onu bir kez daha açıkla, Jerry. - Explain it once more, Jerry.

once more
bir daha
more likely
olması daha muhtemel
more likely to
büyük bir olasılıkla
more recently
çok yakın geçmişte
more than
-den daha fazla
more arrows
(Bilgisayar) daha fazla ok
more by token
munzam delil olarak
more choices
(Bilgisayar) diğer seçenekler
more choices
(Bilgisayar) daha fazla seçenek
more clearly
daha açık bir ifadeyle
more color
(Bilgisayar) daha fazla renk
more colorful
daha renkli
more colors
(Bilgisayar) daha fazla renk
more colors
(Bilgisayar) diğer renkler
more colors
(Bilgisayar) tüm renkler
more contrast
(Bilgisayar) daha fazla karşıtlık
more current
daha güncel
more deeply
daha derin
more deeply
daha derin bir biçimde
more detail
(Bilgisayar) çok ayrıntı
more discount
(Ticaret) daha fazla indirim
more dots
(Bilgisayar) diğer noktalar
more effects
(Bilgisayar) diğer efektler
more files
(Bilgisayar) tüm dosyalar
more files
(Bilgisayar) diğer dosyalar
more frequent
daha sık
more general
daha genel
more groups
(Bilgisayar) tüm gruplar
more help
(Bilgisayar) daha fazla yardım
more info
(Bilgisayar) diğer bilgiler
more info
(Bilgisayar) daha çok bilgi

Sanırım daha çok bilgiye ihtiyacımız var. - I think we need more information.

more info
(Bilgisayar) ek bilgi
more info
(Bilgisayar) daha bilgi

Biraz daha bilgi almalıyız. - We should get more information.

Önce biraz daha bilgi alalım. - Let's get some more information first.

more items
(Bilgisayar) ek öğeler
more items
(Bilgisayar) diğer öğeler
more jobs
(Bilgisayar) diğer işler
more lines
(Bilgisayar) daha fazla çizgi
more links
(Bilgisayar) daha fazla bağlantı
more media
(Bilgisayar) daha çok ortam
more modern
daha modern
more names
(Bilgisayar) daha fazla ad
more options
(Bilgisayar) diğer seçenekler
more or less
yaklaşık

O yaklaşık olarak benim yaşımda. - She's more or less my age.

more or less
takriben
more or less
az ya da çok

Bu az ya da çok şu anda söyleyebileceğim şey. - That's more or less all I can say at the moment.

Az ya da çok sorunlarını anlıyor. - He understands more or less his problems.

more or less
oldukça
more pages
(Bilgisayar) diğer sayfalar
more powerful
(Bilgisayar) daha güçlü
more quality
daha kaliteli
more results
(Bilgisayar) diğer sonuçlar
more royalist than the king
kraldan çok kralcı olmak
more sheets
(Bilgisayar) tüm sayfalar
more space
(Bilgisayar) çok alan
more speed
(Bilgisayar) daha çok hız
more speed
(Bilgisayar) çok hız
more subwebs
(Bilgisayar) diğer alt webler
more text
(Bilgisayar) tüm metin
more text
(Bilgisayar) ek metin
more than
(Bilgisayar) iletinin yaşı
more than
(Bilgisayar) büyüktür
more than half of
yarısından çoğu
more than once
bir çok kez
more time
(Bilgisayar) kez daha

Bir kez daha deneyelim. - Let's try one more time.

Onu bir kez daha okuyun, lütfen. - Read it one more time, please.

more times
(Bilgisayar) daha fazla kez
more times
(Bilgisayar) kez daha
more tips
(Bilgisayar) ek ipucu
more toolbars
(Bilgisayar) diğer araç çubukları
more toolbars
(Bilgisayar) tüm araç çubukları
more windows
(Bilgisayar) tüm pencereler
more windows
(Bilgisayar) daha çok pencere
more wizards
(Bilgisayar) diğer sihirbazlar
more and more
gittikçe

O heyecanlandığında, gittikçe daha hızlı konuştu. - As he grew excited, he spoke more and more rapidly.

Banka hizmetleri gittikçe daha pahalı oluyor. - Bank services are getting more and more expensive.

more feasible
daha uygun
more of a
daha çok

Tom bir gitaristten daha çok birşarkıcıdır. - Tom is more of a singer than a guitarist.

more of an
daha ziyade
more often
çoğunlukla

Çoğunlukla, insanlar kendilerine söylediğine inanırlar. - More often than not, people believe what you tell them.

more often than not
çoğu zaman
more often than not
genellikle
more or less
ortalama
more than
den çoğu
more than enough
ihtiyaçtan fazla
more than meets the eye
göründüğünden fazla
more than one
birçok defa
more's the pity
ne yazık ki
More haste less speed
(Atasözü) Acele işe şeytan karışır
More haste more waste
(Atasözü) Acele işe şeytan karışır
More than ever before
Daha önce hiç olmadığı kadar

More than ever before, consumers are desiring for ‘greener’ products.

more alien
Daha fazla yabancı
more and quick
fazla ve çabuk
more bulky
Daha hacimli
more cleft
daha fazla yarık
more curly
Daha fazla kıvırcık
more dangerous
daha tehlikeli
more delicate
daha hassas
more endless
daha sonsuz
more excessive
daha fazla
more exciting
daha heyecanlı
more expensive
daha pahalı
more favourable
daha elverişli
more formal
daha resmi
more grumpy
Daha huysuz
more haste
Daha fazla acele
more ideal
daha ideal
more important
daha önemli
more intense
daha yoğun
more legible
daha okunaklı
more less
çok daha az
more mature
daha olgun
more more
daha fazla
more morose
daha suratsız
more oily
daha yağlı
more or less circular
az veya çok yuvarlak
more particular
daha belirli
more quickly
daha hızlı
more quiet
daha sessiz
more rare
Daha nadir
more secure
daha güvenlim
more seductive
daha baştan çıkarıcı
more silent
daha sessiz
more slowly
daha yavaş
more sly
daha sinsi
more suitable
daha uygun
more than ever
her zamankinden daha/çok
more than ever
Her zamankinden çok
more than meets the eye
(in, to sth) göründüğü gibi değil
more than one can shake a stick at
sürüsüne bereket
more thorough
daha ayrıntılı
more tropical
Daha fazla tropikal
more uniform
daha düzgün
more venerable
Daha saygıdeğer
more versatile
fazla özellikli
many
{i} bir çoğu

Takuboku'nun şiirlerini bir çoğunu ezbere öğrendim. - I learned many of Takuboku's poems by heart.

many
{s} (more, most) çok, bir hayli
many
{s} bir yığın

O bir yığın dil konuşmaz. - She does not speak many languages.

Gemide bir yığın fare var. - There are many rats on the ship.

many
a good many birçok
many
{s} bir hayli

O, bu sabah bir hayli mektup aldı. - He received a good many letters this morning.

Bir çekirge ve bir hayli karınca bir tarlada yaşadı. - A grasshopper and many ants lived in a field.

much
{i} çok şey

Korkarım ki yardım etmek için yapabileceğim çok şey yok. - There is not much I can do to help, I am afraid.

Nasıl oluyor da Japon tarihi hakkında o kadar çok şey biliyorsun? - How come you know so much about Japanese history?

much
{s} (more, most) çok, epey, hayli: There's much work still to be done. Hâlâ yapacak epey iş var. z
many
çoğu zaman

Bu kabilenin atasal ayinlerinin çoğu zamanla kaybedilmiştir. - Many of the ancestral rites of this tribe have been lost over time.

many
sayıca çok
many
the many halk yığınları
many
(isim) birçoğu
many
a great many pek çok
many
many a time çok kere
much
{s} hayli
much
pek

Tom ve Mary'nin pek çok ortak şeyleri yoktur. - Tom and Mary don't have much in common.

Bana pek mantıklı gelmiyor fakat Tom koleje gitmemeye karar verdi. - It doesn't make much sense to me, but Tom has decided not to go to college.

much
fazlaca
many
birçoğu

Birçoğu sömürgecilik altında uzun süre baskı ve zorluktan çekti. - Many have long suffered oppression and hardship under colonialism.

Onların birçoğu acıydı. - Many of them were bitter.

many
rengarenk
many
kanşık
many
(Askeri) (RAID SIZE) ÇOK (TAARRUZ EBADI): Bir hava durdurma görevinde, 8 veya daha fazla sayıda uçak kullanmak. Ayrıca bakınız: "few (raid size) "
many
sürüsüne bereket
many
kaç

Kaç tane dolma kalemin var? - How many pens do you have?

Kaç tane çocuğun var? - How many kids do you have?

many
bini bir paraya
more info
(Bilgisayar) bilgi

Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. - We need more information.

Sanırım daha çok bilgiye ihtiyacımız var. - I think we need more information.

more info
(Bilgisayar) daha fazla bilgi
more or less
iyi kötü
more than
(Bilgisayar) en az
more than
daha fazla

1,000 yenden daha fazlasına sahip değilim. - I had no more than 1,000 yen.

Kollarımızdaki pazularımızdan çok daha fazlasına sahibiz,Per. - We've got a lot more than just biceps in our arms, Per.

mores
(Latin) örf ve adet
much
belirli bir miktar
much
ziyade
much
aşağı yukarı

Buradan Belediye binasına yürümek aşağı yukarı ne kadar zaman alır? - How much time, more or less, does it take to walk from here to the town hall?

Bu sandalyeyi onartmak aşağı yukarı ne tutar? - About how much would it cost to have this chair repaired?

many
adl

Tom adlı kaç tane çocuk, sizin sınıfınızdadır? - How many kids named Tom are in your class?

Tom adlı kaç kişiyi tanıyorsun? - How many people do you know named Tom?

many
köp

Bu şehirde birçok köprü vardır. - There are many bridges in this city.

Birçok köpek sahipleri köpeklerini sadece günde bir kez beslerler. - Many dog owners only feed their dogs once a day.

many
çoğu

Onunla karşılaşmadan önce, Pizzaro adamlarının ve silahlarının çoğunu kasaba yakınında sakladı. - Before meeting him, Pizzaro hid many of his men and guns near the town.

Çok sayıda misafir vardı-onlardan çoğu bizim öğretmenin sınıf arkadaşları ve arkadaşlarıydı. - There were many guests - most of them were our teacher's classmates and friends.

much
köp

Bir köpeğin koku alma duygusu, bir insanınkinden çok daha keskindir. - A dog's sense of smell is much keener than a human's.

Büyük bir köprü değildi. - It wasn't much of a bridge.

much
hemen hemen

Bütün bilmen gereken hemen hemen bu. - That's pretty much all you need to know.

Bilmen gereken her şey hemen hemen bu. - That's pretty much everything you need to know.

much
birçok yönden
the more the more
ne kadar o kadar
as more and more
gitgide artan

information is also found wanting, as more and more companies demand knowledge.

be more
daha fazlası
many
birçokları
more or less
hemen hemen
more than
-den çoğu
more than ever
Daima,sonsuza değin

My love will last more than ever.

the more more
daha fazla
Englisch - Englisch
A surname
The Volta-Congo language of the Mossi people, mainly spoken in part of Burkina Faso
An increased amount or quantity

When it comes to parties, the more, the merrier.

a root
a carrot; a parsnip
Comparative form of many: more many, in greater number. (for a discrete quantity)

There are more ways to do this than I can count.

Comparative form of much: more much, in greater quantity, amount, or proportion. (for a continuous quantity)

There's more caffeine in my coffee than in the coffee you get in most places.

A greater quantity, amount, or number; that which exceeds or surpasses in any way what it is compared with
In addition; further; besides; again
Greater in number; exceeding in numbers; with the plural
{n} a greater number or quantity
To make more; to increase
{a} greater in degree, number or quantity
an English surname
{i} family name; Sir Thomas More (1478-1535), English statesman and scholar, author of "Utopia
the Volta-Congo language of Burkina Faso
comparative of many
emphasis You can use what is more or what's more to introduce an extra piece of information which supports or emphasizes the point you are making. You should remember it, and what's more, you should get it right. = moreover, furthermore
In a greater quantity; in or to a greater extent or degree
more More is often considered to be the comparative form of much and many
vagueness If something is more or less true, it is true in a general way, but is not completely true. The Conference is more or less over He more or less started the firm
You can use more and more to indicate that something is becoming greater in amount, extent, or degree all the time. Her life was heading more and more where she wanted it to go
If something is more than a particular thing, it has greater value or importance than this thing. He's more than a coach, he's a friend
Further, in addition, longer
used to form the comparative of some adjectives and adverbs; "more interesting"; "more beautiful"; "more quickly"
{i} larger quantity; additional amount; greater degree
You use more in conversations when you want to draw someone's attention to something interesting or important that you are about to say. Europe's economies have converged in several areas. More interestingly, there has been convergence in economic growth rates More seriously for him, there are members who say he is wrong on this issue. less
If you do something more than before or more than someone else, you do it to a greater extent or more often. When we are tired, tense, depressed or unwell, we feel pain much more What impressed me more was that she knew Tennessee Williams. less
filter for displaying text one screen at the time
English statesman who opposed Henry VIII's divorce from Catherine of Aragon and was imprisoned and beheaded; recalled for his concept of Utopia, the ideal state used to form the comparative of some adjectives and adverbs; "more interesting"; "more beautiful"; "more quickly"
With a verb or participle
You use more to refer to an additional thing or amount. You can use `a little', `a lot', `a bit', `far' and `much' in front of more. They needed more time to consider whether to hold an inquiry. More is also an adjective. We stayed in Danville two more days Are you sure you wouldn't like some more wine? More is also a pronoun. Oxfam has appealed to western nations to do more to help the refugees `None of them are very nice folks.' --- `Tell me more.'
browse or page through a text file
A hill
You use more to indicate that something or someone has a greater amount of a quality than they used to or than is average or usual. Prison conditions have become more brutal We can satisfy our basic wants more easily than in the past. less
You use more to indicate that there is a greater amount of something than before or than average, or than something else. You can use `a little', `a lot', `a bit', `far', and `much' in front of more. More and more people are surviving heart attacks He spent more time perfecting his dance moves instead of gym work. teaching more children foreign languages other than English less More is also a pronoun. As the level of work increased from light to heavy, workers ate more He had four hundred dollars in his pocket. Billy had more. More is also a quantifier. Employees may face increasing pressure to take on more of their own medical costs in retirement
Additional; other; as, he wept because there were no more worlds to conquer
To be no more To exist no longer; to be dead “Cassius is no more ” Shakespeare: Julius Caesar More Kicks than Hapence Like the monkey which plays tricks for his master The monkey gets the kicks and the master the ha'pence
That which is in addition; something other and further; an additional or greater amount
You use more than to say that something is true to a greater degree than is necessary or than average. Lithuania produces more than enough food to feed itself
(comparative of `much' used with mass nouns) a quantifier meaning greater in size or amount or extent or degree; "more land"; "more support"; "more rain fell"; "more than a gallon"
A larger quantity or amount of
Label word used to describe a food that contains at least 10 percent more of the Daily Value for protein, vitamins, minerals, dietary fiber, or potassium per Reference Amount Also labeled "fortified," "enriched," or "added " Must be accompanied by information about the comparison food
Displays output one screen at a time Superceeded in most cases by the switch /P
{s} larger in quantity; in additional amounts; extra; greater in number, larger in size; further; greater in degree
Greater; superior; increased Greater in quality, amount, degree, quality, and the like; with the singular
The characteristic shape of individual mineral crystals and their faces, or of grains when crystal faces are absent Aggregate habit, though, has to do with groups or masses of either crystals or grains of a particular mineral When encountering mineral specimens that contain multiple well-formed crystals, the observer should record
With an adjective or adverb (instead of the suffix -er) to form the comparative degree; as, more durable; more active; more sweetly
existing or coming by way of addition; "an additional problem"; "further information"; "there will be further delays"; "took more time"
emphasis If you say that someone or something is nothing more than a particular thing, you are emphasizing that they are only that thing, and nothing more interesting or important. The newly discovered notes are nothing more than Lang's personal journal
You use more than before a number or amount to say that the actual number or amount is even greater
comparative of much
You use more to indicate that something is repeated. For example, if you do something `once more', you do it again once. This train would stop twice more in the suburbs before rolling southeast toward Munich The breathing exercises should be repeated several times more
If you say that something is more one thing than another, you mean that it is like the first thing rather than the second. The exhibition at Boston's Museum of Fine Arts is more a production than it is a museum display He's more like a film star than a life-guard, really She looked more sad than in pain Sue screamed, not loudly, more in surprise than terror She's more of a social animal than me. less
Greater in amount
To break down or rot
You can use more to indicate that something continues to happen for a further period of time. Things might have been different if I'd talked a bit more. You can use some more to indicate that something continues to happen for a further period of time. We walked some more
If you are looking for more definitions, you can try these sites: WhatIs com Ask Jeeves
comparative of much; to a greater degree or extent; "he works more now"; "they eat more than they should"
emphasis You use no more than or not more than when you want to emphasize how small a number or amount is. He was a kid really, not more than eighteen or nineteen. no less than
comparative of much; to a greater degree or extent; "he works more now"; "they eat more than they should
to a greater degree; additionally; further; again
(comparative of `many' used with count nouns) quantifier meaning greater in number; "a hall with more seats"; "we have no more bananas"; "more than one"
The More indicator appears in the lower right corner of each window
Used in forming the comparative form of many adjectives and almost all comparable adverbs
{a} upward
more after the jump
Used to introduce an inline advertisement in a webpage etc
more and more
Progressively more

What was expressed by the whole of the count's plump figure, in Marya Dmitrievna found expression only in her more and more beaming face and quivering nose.

more and more
In a manner that progressively increases

To show their deadly rage.

more and more
Indicates that the statement is becoming progressively more true

More and more it is not the soul and Nature, but the eye and print, whose resultant is thought.

more and more
Increasingly more; a growing number of; a growing quantity of

There are more and more people who keep pets these days.

more cry than wool
Asserted but not grounded in reality

In rebuttal, the petitioner offers more cry than wool. He points first to the vague threats that his family and friends relayed to him during his 1990 return to El Salvador, and speculates that members of the FMLN still sought to harm him at that time. This is unabashed surmise. Aguilar-Solis v. INS, case no. 98-1484 (1st Cir. 1998).

more equal
Ostensibly equal, but in reality more privileged

He clearly believes some states are more equal than others.

more haste, less speed
When we are in a hurry, we often end up completing our task slower
more like
Used to challenge another's use of a term, replacing it with something the speaker or writer considers more pertinent

Nothing to do with his physical prowess. Bullshit and crap more like — very funny though.

more like it
Better, more desirable
more often than not
usually; more than half the time; more likely to happen than not to happen

More often than not, tomato seeds will sprout even if they are a couple of years old.

more or less
almost

I've more or less guaranteed myself a top mark in my final exams.

more or less
approximately

The sporophyte foot is also characteristic: it is very broad and more or less lenticular or disciform, as broad or broader than the calyptra stalk , and is sessile on the calyptra base.

more than one can poke a stick at
occurring in abundance; of a large quantity; many

Check out this shop! They have more kinds of carpet than you can poke a stick at!.

more than one can shake a stick at
occurring in abundance; of a large quantity; many

Any English High Street has more Indian Restaurants than you can shake a stick at.

more than you can shake a stick at
Alternative form of more than one can shake a stick at
more'n
more than
more-or-less
Alternative spelling of more or less
more often than not
Most of the time

More often than not, a student will come up with the right answer.

more and more
increasingly, to a larger and larger degree
more and more
advancing in amount or intensity; "she became increasingly depressed"
many
An indefinite large number of people or things

Many are called, but few are chosen.

many
A collective mass of people

A great many do not understand this.

mores
A set of moral norms or customs derived from generally accepted practices. Mores derive from the established practices of a society rather than its written laws

All of us seem to need some totalistic relationships in our lives. But to decry the fact that we cannot have only such relationships is nonsense. And to prefer a society in which the individual has holistic relationships with a few, rather than modular relationships with many, is to wish for a return to the imprisonment of the past—a past when individuals may have been more tightly bound to one another, but when they were also more tightly regimented by social conventions, sexual mores, political and religious restrictions.

much
A large amount or great extent

From those to whom much has been given much is expected.

much
A large amount of

I don't have much money.

much
Often; frequently

Does he get drunk much?.

much
A great number; many. (Used with designations of people.)

There wasn't much people about that day.

the more things change, the more they stay the same
A proverb making the observation that turbulent changes do not affect reality on a deeper level other than to cement the status quo
many
{s} large in number, abundant, numerous
many
Consisting of a great number; numerous; not few
many
You use many to indicate that you are talking about a large number of people or things. I don't think many people would argue with that Not many films are made in Finland Many holidaymakers had avoided the worst of the delays by consulting tourist offices Acting is definitely a young person's profession in many ways. few Many is also a pronoun. We stood up, thinking through the possibilities. There weren't many. few, some Many is also a quantifier. So, once we have cohabited, why do many of us feel the need to get married? It seems there are not very many of them left in the sea Many is also an adjective. Among his many hobbies was the breeding of fine horses The possibilities are many
many
You use many after `how' to ask questions about numbers or quantities. You use many after `how' in reported clauses to talk about numbers or quantities. How many years have you been here? No-one knows how many people have been killed since the war began. Many is also a pronoun. How many do you smoke a day?
many
{i} great number of people or things, multitude, plenty
many
A large or considerable number
many
A retinue of servants; a household
many
The populace; the common people; the majority of people, or of a community
many
emphasis You use many followed by `a' and a noun to emphasize that there are a lot of people or things involved in something. Many a mother tries to act out her unrealized dreams through her daughter
many
You use many in expressions such as `not many', `not very many', and `too many' when replying to questions about numbers of things or people. `How many of the songs that dealt with this theme became hit songs?' --- `Not very many.' How many years is it since we've seen each other? Too many, anyway
many
{a} numerous, several, sundry
much
{n} a great deal, sum, quantity, burden
Many
fele
Many
plurality
More and more
increasingly

I increasingly need your help. - I need your help more and more.

More often
ofter
Much
mochel
Much
moche
Much
muchel
Much
muckle
many
emphasis You use a good many or a great many to emphasize that you are referring to a large number of things or people. We've both had a good many beers For a great many men and women, romance can be a most important part of marriage
many
An indefinite large number of
many
manyfold
many
poly
many
many happy returns: see return in so many words: see word
many
You use many to mean `many people'. Iris Murdoch was regarded by many as a supremely good and serious writer
many
emphasis You use as many as before a number to suggest that it is surprisingly large. As many as four and a half million people watched today's parade
many
a quantifier that can be used with count nouns and is often preceded by `as' or `too' or `so' or `that'; amounting to a large but indefinite number; "many temptations"; "the temptations are many"; "a good many"; "a great many"; "many directions"; "take as many apples as you like"; "too many clouds to see"; "never saw so many people"
many
You use many with `as' when you are comparing numbers of things or people. I've always entered as many photo competitions as I can We produced ten times as many tractors as the United States. Many is also a pronoun. Let the child try on as many as she likes
many
The many means a large group of people, especially the ordinary people in society, considered as separate from a particular small group. The printing press gave power to a few to change the world for the many
more likely
very likely, more probably
more often
oftener
more or less
Term often found in a property description intended to cover slight, unimportant or insubstantial inaccuracies to which both parties are willing to assume risk
more or less
to a lesser or greater degree; approximately
more or less
Term often found in a property description intended to cover slight, unimportant or unsubstantial inaccuracies of which both parties are willing to assume the risk
more or less
A term used in metes and bounds descriptions and in Agreements between Vendors and Purchasers of land to indicate that the measurement given may not be exact
more or less
Used in the legal description of land to denote that the total acreage given in the description is an approximation
more or less
(of quantities) imprecise but fairly close to correct; "lasted approximately an hour"; "in just about a minute"; "he's about 30 years old"; "I've had about all I can stand"; "we meet about once a month"; "some forty people came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so people were at the party"
more than
comparing quantity or quality; "by the time she was 4 she was more than half her father's height
more than
greater -, larger than -
more than
greater in number relative to something else; "more than one person stood up"
more than
(comparative of `much' used with mass nouns) a quantifier meaning greater in size or amount or extent or degree; "more land"; "more support"; "more rain fell"; "more than a gallon"
more than
comparing quantity or quality; "by the time she was 4 she was more than half her father's height"
more than
in excess of
mores
customs conformity to which is more or less obligatory; customary law
mores
The mores of a particular place or group of people are the customs and behaviour that are typically found in that place or group. the accepted mores of British society. the customs, social behaviour, and moral values of a particular group (plural of mos; MORAL)
mores
Customs and conventions or folk ways containing the moral views of a people and having the force of law through long use [see note accompanying "moral" above]
mores
Strongly held norms with moral and ethical connotations that may not be violated without serious consequences in a particular culture
mores
{i} traditional customs of a community; conventions; accepted public manners
mores
A must behavior, the basic patterns of ideas and acts of a people-obligatory in nature
mores
Customs; habits; esp
mores
the customs, or customary practices, rules, etc regarded as essential to or characteristic of a group
mores
Norms deemed highly necessary to the welfare of a society (p 76)
mores
Customs that emphasize the moral aspects of behavior Frequently, mores apply to forbidden behaviors, such as the showing of skin by women in fundamentalist Moslem countries
mores
(sociology) the conventions that embody the fundamental values of a group
mores
Norms deemed highly necessary to the welfare of a society (See 62)
mores
manners, customs
mores
The fixed morally binding customs of of a particular group
mores
A set of generally accepted moral governances that are not necessarily formalized
much
You use much in the expression as much when you are comparing amounts. Their aim will be to produce as much milk as possible
much
emphasis You use very much to emphasize that someone or something has a lot of a particular quality, or that the description you are about to give is particularly accurate. a man very much in charge of himself
much
frequently or in great quantities; "I don't drink much"; "I don't travel much
much
very; "he was much annoyed"
much
So much for is used to indicate that you have finished talking about a subject. Well, so much for the producers. But what of the consumers?
much
If you say so much for a particular thing, you mean that it has not been successful or helpful. He has spent 19 million pounds, lost three cup finals and been relegated. So much for money
much
You use much in the expression how much to ask questions about amounts or degrees, and also in reported clauses and statements to give information about the amount or degree of something. How much money can I afford? See just how much fat and cholesterol you're eating Much is also an adverb. She knows how much this upsets me but she persists in doing it Much is also a pronoun. How much do you earn?
much
Great in quantity; long in duration; as, much rain has fallen; much time
much
You use much less after a statement, often a negative one, to indicate that the statement is more true of the person, thing, or situation that you are going to mention next. They are always short of water to drink, much less to bathe in
much
(quantifier used with mass nouns) great in quantity or degree or extent; "not much rain"; "much affection"; "much grain is in storage"
much
frequently or in great quantities; "I don't drink much"; "I don't travel much"
much
a great amount or extent; "they did much for humanity" (degree adverb used before a noun phrase) for all practical purposes but not completely; "much the same thing happened every time" very; "he was much annoyed" to a great degree or extent; "she's much better now" frequently or in great quantities; "I don't drink much"; "I don't travel much
much
(degree adverb used before a noun phrase) for all practical purposes but not completely; "much the same thing happened every time"
much
{s} a great deal; more than; plenty; very; to a great extent
much
You use much to indicate that you are referring to a large amount of a substance or thing. They are grown on the hillsides in full sun, without much water The Home Office acknowledges that much crime goes unreported Much is also a pronoun. eating too much and drinking too much There was so much to talk about. little Much is also a quantifier. Much of the time we do not notice that we are solving problems She does much of her work abroad
much
If one thing is much the same as another thing, it is very similar to it. The day ended much as it began Sheep's milk is produced in much the same way as goat's milk
much
{i} many; great deal; large extent; large amount
much
a great amount or extent; "they did much for humanity"
much
a bit much: see bit not up to much: see up
much
You use much to indicate the great intensity, extent, or degree of something such as an action, feeling, or change. Much is usually used with `so', `too', and `very', and in negative clauses with this meaning. She laughs too much Thank you very much My hairstyle hasn't changed much since I was five
much
to a very great degree or extent; "we enjoyed ourselves very much"; "she was very much interested"; "this would help a great deal"
much
If you do not see much of someone, you do not see them very often. I don't see much of Tony nowadays
much
You use much as to introduce a fact which makes something else you have just said or will say rather surprising. Much as they hope to go home tomorrow, they're resigned to staying on until the end of the year
much
You use as much in expressions such as `I thought as much' and `I guessed as much' after you have just been told something and you want to say that you already believed or expected it to be true. You're waiting for a woman -- I thought as much
much
If you say that something is not so much one thing as another, you mean that it is more like the second thing than the first. I don't really think of her as a daughter so much as a very good friend
much
To a great extent
much
to a great degree or extent; "she's much better now"
much
If a situation or action is too much for you, it is so difficult, tiring, or upsetting that you cannot cope with it. His inability to stay at one job for long had finally proved too much for her
much
If something does not happen much, it does not happen very often. He said that his father never talked much about the war Gwen had not seen her Daddy all that much, because mostly he worked on the ships Do you get back East much? = often
much
Many in number
much
A thing uncommon, wonderful, or noticeable; something considerable
much
You use much in expressions such as not much, not very much, and too much when replying to questions about amounts. `Can you hear it where you live?' He shook his head. `Not much.' `Do you care very much about what other people think?' --- `Too much.'
much
To a great degree or extent; greatly; abundantly; far; nearly
much
emphasis You use as much as before an amount to suggest that it is surprisingly large. The organisers hope to raise as much as £6m for charity
much
A great quantity; a great deal; also, an indefinite quantity; as, you have as much as I
much
You use so much so to indicate that your previous statement is true to a very great extent, and therefore it has the result mentioned. He himself believed in freedom, so much so that he would rather die than live without it
much
emphasis You use much in front of `too' or comparative adjectives and adverbs in order to emphasize that there is a large amount of a particular quality. The skin is much too delicate You'd be so much happier if you could see yourself the way I see you = far
much
You say nothing much to refer to something that is not very interesting or important. `What was stolen?' --- `Oh, nothing much.'
much
emphasis If you say that someone did not do so much as perform a particular action, you are emphasizing that they did not even do that, when you were expecting them to do more. I didn't so much as catch sight of him all day long
much
If you describe something as not much of a particular type of thing, you mean that it is small or of poor quality. It hasn't been much of a holiday
much
a great deal; more than; considerably; very; to a great extent
much
High in rank or position
the more
to the degree that, as much as (used in combination to indicate a connection between two things, e.g. "the more one practices, the better one gets")
more
Favoriten