many

listen to the pronunciation of many
Englisch - Türkisch
birçok

O birçok geceyi yıldızlara bakarak geçirdi. - Many nights did he spend, looking up at the stars.

Londra'da birçok güzel park vardır. - There are many beautiful parks in London.

çok

Kaza çok fazla ölüme neden oldu. - The accident has caused many deaths.

Politik dünyada pek çok düşmanı var. - He has many enemies in the political world.

{i} bir çoğu

Takuboku'nun şiirlerini bir çoğunu ezbere öğrendim. - I learned many of Takuboku's poems by heart.

{s} (more, most) çok, bir hayli
{s} bir yığın

Gemide bir yığın fare var. - There are many rats on the ship.

O bir yığın dil konuşmaz. - She does not speak many languages.

a good many birçok
{s} bir hayli

Bir hayli üyemiz var. - We have many members.

Akvaryumda bir hayli nadir balık var. - There are many rare fish at the aquarium.

(isim) birçoğu
the many halk yığınları
sayıca çok
çoğu zaman

Bu kabilenin atasal ayinlerinin çoğu zamanla kaybedilmiştir. - Many of the ancestral rites of this tribe have been lost over time.

a great many pek çok
many a time çok kere
rengarenk
kanşık
(Askeri) (RAID SIZE) ÇOK (TAARRUZ EBADI): Bir hava durdurma görevinde, 8 veya daha fazla sayıda uçak kullanmak. Ayrıca bakınız: "few (raid size) "
çoğu

Oyuncuların çoğu grip yüzünden keyifsiz oldukları için koç oyunu iptal etti. - The coach called off the game because many of the players were down with the flu.

Çoğu hastalık yoksulluktan sonuçlanır. - Many diseases result from poverty.

sürüsüne bereket
kaç

Otobüs her gün kaç kez çalışır? - How many times does the bus run each day?

Kaç tane çocuğun var? - How many children do you have?

{i} birçoğu

Onların birçoğu acıydı. - Many of them were bitter.

İnsanların birçoğu öldü. - Many of the people died.

köp

Köpeğimi günde kaç kez beslemeliyim? - How many times a day should I feed my dog?

Bu şehirde birçok köprü vardır. - There are many bridges in this city.

adl

Tom adlı kaç tane çocuk, sizin sınıfınızdadır? - How many kids named Tom are in your class?

Tom adlı kaç kişiyi tanıyorsun? - How many people do you know named Tom?

bini bir paraya
birçokları
more
{s} daha fazla

O harcadığından daha fazla para kazanıyor. - She earns more than she spends.

Bir dörtlü, bir üçlüden bir üye daha fazladır. - A quartet has one more member than a trio.

most
{s} en çok

Bombay, Hindistan'ın en çok nüfusa sahip şehridir ve dünyadaki ikinci en çok nüfusa sahip şehirdir. - Mumbai is the most populous city in India and the second most populous city in the world.

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Windows'tur. - Windows is the most used operating system in the world.

most
en
more
daha

Ben senden daha güzelim. - I am more beautiful than you.

O harcadığından daha fazla para kazanıyor. - She earns more than she spends.

many a time
çoğu kez
many a true word is spoken in jest
(deyim) her şakada bir gerçeklik payı vardır
many pages
(Bilgisayar) çok sayfa
many thanks
çok teşekkürler
many times
çok kez

Bu bana pek çok kez oldu. - That's happened to me many times.

Daha önce de buraya çok kez geldim. - I've been here many times before.

many times
çok defa

Onu pek çok defa uyardım ama o, konuşmayı kesmeyecek. - I warned him many times, but he won't stop talking.

İyi bir yazar metnini pek çok defa yeniden şekillendirip geliştirebilir. - A good writer can reshape and improve his text many times.

many times
çok kere
many valued logic
çoklu değerli mantık
many a
birçok
many a time
sık sık
many body effect
çok kütleli etki
many electron theory
çok eletronlu yapılar kuramı
many more
çok
many of
in birçoğu
many times
birçok kere

Birçok kereler derse geç geldiği için öğretmeni onu müdürün odasına gönderdi. - His teacher sent him to the principal's office for being tardy too many times.

Birçok kere İtalya'da bulundum. - I've been to Italy many times.

many's the time
sık sık
many's the time
birçok kereler
many-sided
çok yanlı
Many a mickle makes a muckle
(Atasözü) Damlaya damlaya gol olur
Many drops make a shower
(Atasözü) Damlaya damlaya gol olur
Many hands make light work
(Atasözü) Bir elin nesi var, iki elin sesi var
many a
Birçok, nice, her biri

Many a man died in that battle.

many countries
Pek çok ülkede
many fold
çok katlı
many kinds
birçok çeşit
many men
pek çok erkek
many moons ago
(deyim) uzun zaman önce
many of
-in birçoğu
many of
birçok
many of them
çoğu
many of which
birçoğu

many of which,like cellobiose, lactose, maltose, and sucrose.

many one
birçok
many other
birçok
many reasons to
birçok nedenlerden
many sided
çok taraflı
many things
çok şey
many time
pek çok sefer
many to one
bir çok
many valued
çok değerli
many volumed set
çok hacimli set
many ways
birçok yönden
many years
uzun yıllar
Many thanks
{k} Çok teşekkür!/Çok mersi!
Many's the time ...
Çok kez ...: Many's the time I've wanted to call you. Çok kez sana telefon etmek istedim
many a little makes a mickle
damlaya damlaya göl olur
many a mickle makes a muckle
damlaya damlaya göl olur [İsk.]
many a time
çok kere
many kinds of
türlü türlü
many thousands of times
binlerce kere
many times
birçok kez

O birçok kez bize doğru baktı ve uzaklaştı. - He looked back at us many times and walked away.

Birçok kez okuyuncaya kadar şiiri kavrayamazsın. - You can not appreciate the poem until you have read it many times.

many times more
kat kat
many valued function
(Matematik) çokdeğerli fonksiyon
many valued logic
coklu degerli mantik
many years since
bundan çok sene evvel
most
{i} çoğu

Çoğu Japon, suyu musluktan içer. - Most Japanese drink water from the tap.

Çoğu ebeveyn, kendi çocuklarını, dünyada en iyi olarak görüyor. - Most parents see their own children as the best in the world.

most
{s} pek çok

Bugün pek çok okul kapalı. - Most schools are closed today.

Bu adadaki pek çok yılan zararsızdır. - Most snakes on this island are harmless.

most
{i} en fazla miktar
most
ekseri
how many
kaç tane

Kaç tane çocuğun var? - How many kids do you have?

Kaç tane dolma kalemin var? - How many pens do you have?

most
çokluk
most
ekseriyetle
so many
bu kadar

Niçin bu kadar çok insan Kyoto'yu ziyaret ediyor? - Why do so many people visit Kyoto?

Bu kadar çok ünlü insanlarla tanışabileceğimi bir an bile asla hayal etmedim. - I never for a moment imagined that I'd be able to meet so many famous people.

too many cooks
(deyim) too many cooks (spoil the broth) [atasozu] idarecinin cok oldugu yerde is yurumez
More
biraz daha

Eşyaları biraz daha ciddi bir şekilde al. - Take things a little more seriously.

Biraz daha biber ekle. - Add a little more pepper.

more
daha çok

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

Kahveyi çaydan daha çok seviyorum. - I like coffee much more than tea.

how many days
kaç gün
how many minutes
kaç dakika
how many times
kaç defa
how many times
kaç kez
in so many words
açıkça
in so many words
açık seçik bir şekilde
just how many
(deyim) tamı tamına ne kadar
just how many
(deyim) tamamı kaç tane
more
daha (çok)
more
(Bilgisayar) ek bilgi
more
(Bilgisayar) devam

Artık düşünmeye devam etmek işe yaramaz. - It's useless to keep on thinking any more.

Burada devam eden göründüğünden daha fazlası var. - There's more going on here than meets the eye.

more
(Bilgisayar) tüm

Tüm istediğim biraz daha dikkatti. - All I wanted was a little more attention.

Ateistlerin tüm dindar ve sosyalistlerden daha merhametli olduğunu biliyorum. - I know atheists that have more humanity than all these religious and these socialists.

more
ziyade

Doktor kırık parmağından ziyade Tom'un ayak bileği hakkında daha endişeli olduğunu söyledi. - The doctor said he was more concerned about Tom's ankle than his broken finger.

Daha fazla insanın yaptıkları şeylerden daha ziyade söyledikleri şeylerden başı belaya girer. - More people get into trouble for things they say rather than for what they do.

more
(Bilgisayar) başka

Tom tanıdığım başka herhangi birinden daha çok kitap okur. - Tom reads more books than anyone else I know.

İnekler bu ülkede başka bir hayvandan daha faydalıdır. - Cows are more useful than any other animal in this country.

more
(Bilgisayar) en çok
more
(Bilgisayar) tümü
more
töre

300,000'den daha fazla kişi Kanada Günü törenine katılmak için yağmur ve soğuğa göğüs gerdiler. - More than 30,000 people braved the rain and cold to attend the Canada Day parade.

more
(Bilgisayar) diğer

Sarışınlar diğer saç rengine sahip kadınlardan % 7 daha fazla kazanırlar. - Blondes earn 7% more than women with any other hair color.

Maymunlar niçin diğer hayvanlardan daha çok evrim geçirdi? - Why have the apes evolved more than other animals?

more
(Bilgisayar) yardım

Bu kursta, daha çok bir yerli gibi konuşmanıza yardım ederek zaman geçireceğiz. - In this course, we'll spend time helping you sound more like a native speaker.

Tom daha yardımsever olamazdı. - Tom couldn't have been more helpful.

more
-den daha
more
(Bilgisayar) ayrıntılar
more
(Bilgisayar) büyük

Büyükannem bana istediğimden daha fazlasını verdi. - My grandmother gave me more than I wanted.

Büyükannem bir motosiklet sürebilir, ve dahası bir bisikleti de. - My grandmother can ride a motorcycle, and what's more, a bicycle.

more
-den daha çok
more
(Bilgisayar) tüm seçenekler
more
fazlalık
more
(Bilgisayar) daha fazla bilgi
most
pek

O süpermarkete giderseniz, günlük hayatta kullandığınız pek çok şeyi satın alabilirsiniz. - If you go to that supermarket, you can buy most things you use in your daily life.

Uzaktan bakıldığında pek çok şey hoş görünecektir. - If you look from afar, most things will look nice.

most
ekseriyet
most
birçoğu

Birçoğu okuyamıyordu ya da yazamıyordu. - Most were unable to read or write.

most
çok

Çok sayıda misafir vardı-onlardan çoğu bizim öğretmenin sınıf arkadaşları ve arkadaşlarıydı. - There were many guests - most of them were our teacher's classmates and friends.

Futbol, dünyada en çok bilinen spordur. - Football is the most known sport in the world.

pretty many
haylice
resemble in many aspects
birçok açıdan benzemek
resemble in many aspects
bir çok açıdan benzemek
so many
belirli bir miktar
too many chiefs and not enough indians
(deyim) sen ağa ben ağa bu ineği kim sağa
more
bir kat daha
more
çok

Doğal gıdalardan çok işlenmiş gıdalar yiyoruz. - We eat more processed food than natural food.

Jon, Tom'dan çok daha çekicidir. - Jon is far more attractive than Tom.

as many as
kadar çok

O her hafta yirmi kadar çok sayıda kitap okur. - He reads as many as twenty books every week.

Bu parkta iki yüz kadar çok sayıda kiraz ağaçları vardır. - There are as many as two hundred cherry trees in this park.

know how many beans make five
cin gibi olmak
most
(zarf) en
most
s
most
adl

Çoğu takımyıldızı adlarını verdikleri yaratıklara ve karakterlere benzemez. - Most constellations don't really resemble the creatures or characters they are named after.

most
son derece

O, son derece nazik bir komşudur. - She is a most gracious neighbor.

so many
pekçok
too many
çok fazla

Tom çok fazla defalarca işi kaçırdı. - Tom has missed work way too many times.

Parkta çok fazla kişi var. - There are too many people in the park.

most
en büyük kısım
most
{s} çoğu, pek çok: Most of these people spend their evenings watching television. Bu insanların çoğu gece televizyon izler
most
at most olsa olsa
More
{i} fazla şey

Aç gözlü insanlar her zaman daha fazla şey ister. - Greedy people always want more stuff.

İnsan oğlu hayvanlardan çok daha fazla şey başardı. - Human beings have achieved a lot more than animals.

Most
çoğunda
as many
kadar

Gençken, okuyabildiğim kadar fazla kitap okumayı denedim. - When I was young, I tried to read as many books as I could.

Lucy benim sahip olduğum kadar çok sayıda arkadaşa sahip. - Lucy has as many friends as I do.

as many
Aynı sayıda

O, üç tane yedi ve yine aynı sayıda yiyebileceğini söyledi. - He ate three and said he could eat as many again.

as many as
gibi çok

Ne kadar uğraşırsan uğraş, bir gün içinde beş roman gibi çok sayıda kitap okuyamayacaksın. - Try as you may, you will not be able to read as many as five novels in a day.

be one too many
çok fazla kişi olmak
covards die many times before their deaths
(Atasözü) Korkunun ecele faydası yok
for many years
uzun yıllar boyunca
have a finger in many pies
(deyim) On parmağında on marifet olmak
have many irons in the fire
k. dili kırk tarakta bezi olmak
how many days are left to it!? be patient
kaç gün kaldı ki şunun şurasında
how many days are there in a week
bir haftada kaç gün var
in many cases
birçok durumda

Birçok durumda, onu yapmak imkansız. - In many cases, doing that is impossible.

just as many
sadece çok gibi
living for many years
yıllarca yaşayan
many times
birçok defa
most
başlıca
most
for the most part umumiyetle
much power makes many enemies
kadar güç birçok düşman yapar
of many words
pek çok kelime
pepper used in many hot sauces
biber çok sıcak soslar kullanılır
producing many effects
üreten çok sayıda etkileri
producing many or young
üreten ya da çok genç
so many men so many ideas
(Atasözü) Zevkler ve renkler tartışılmaz
the many
birçok

Hayatta yaşadığı birçok trajediye rağmen, o, kalbinin saflığına sahip olmayı sürdürüyor. - Despite the many tragedies she has had in life, she remains to have the pureness of her heart.

Standart İngilizce dediğimiz şey sadece bütün dünyada konuşulan birçok lehçeden biridir. - What we call 'Standard English' is only one of the many dialects spoken all over the world.

there are many species
birçok türü bulunmaktadır
way too many
Haddinden fazla sayıda
way too many
Çok fazla, oldukça fazla
many times
kerrat
many times
çoğu kez
more
tam o kadar
more
takriben
more
fazla bir şey

Size söyleyebileceğim daha fazla bir şey yok. - There's nothing more I can tell you.

Bu sahte çevrecilikten daha fazla bir şey değil. - That's nothing more than greenwashing.

more
bir kat fazla
more
{s} daha çok, daha fazla: He needs more money. Daha çok paraya ihtiyacı var
more
az çok

Tom operasyondan sonra az çok normal bir hayat yaşayabildi. - Tom was able to live a more or less normal life after the operation.

Onun sorunlarını az çok anlıyor. - He understands her problems more or less.

more
more or less oldukça
more
{s} daha: one more time bir kez daha. two more oranges iki
more
tam öyle
more
neither more nor less ne fazla ne eksik
most
{s} en fazla

O, en fazla sadece yirmi dolar ödeyebilir. - He can only pay twenty dollars at most.

Beşimizin arasında, en fazla dil konuşabilen kişi kesinlikle odur. - Among the five of us, he's surely the one who can speak the most languages.

most
{i} en fazlası
Türkisch - Türkisch

Definition von many im Türkisch Türkisch wörterbuch

MANİ
(Hukuk) Engel, önleme
Mani
manya
mani
şiddet devinimleri oluşturacak kadaraşırı uyarılmayla belirgin ruh hastalığı
mani
iç güdüsel-duygusal dürtülerin denetiminde çıkmış biçimde yükselerek düşünce ve davranışlarına egemen olması
mani
Kişinin sevinç, güven ve her tür devimsel etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
mani
(Osmanlı Dönemi) râzı olunan şeyler
mani
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
mani
Eskiden, Düşmanlara karşı büyü yapmak için kullanılan balmumundan heykelcik
mani
Manişeizm Dini'nin kurucusu
mani
Ortak halk yazınında bir deyiş türü
mani
Halk edebiyatının en yaygın şiir türü
mani
Engel
mâni
(Osmanlı Dönemi) engel
Englisch - Englisch
A collective mass of people

A great many do not understand this.

An indefinite large number of

There are many different ways to define a word.

An indefinite large number of people or things

Many are called, but few are chosen.

{s} large in number, abundant, numerous
Consisting of a great number; numerous; not few
You use many in expressions such as `not many', `not very many', and `too many' when replying to questions about numbers of things or people. `How many of the songs that dealt with this theme became hit songs?' --- `Not very many.' How many years is it since we've seen each other? Too many, anyway
emphasis You use many followed by `a' and a noun to emphasize that there are a lot of people or things involved in something. Many a mother tries to act out her unrealized dreams through her daughter
You use many after `how' to ask questions about numbers or quantities. You use many after `how' in reported clauses to talk about numbers or quantities. How many years have you been here? No-one knows how many people have been killed since the war began. Many is also a pronoun. How many do you smoke a day?
You use many to indicate that you are talking about a large number of people or things. I don't think many people would argue with that Not many films are made in Finland Many holidaymakers had avoided the worst of the delays by consulting tourist offices Acting is definitely a young person's profession in many ways. few Many is also a pronoun. We stood up, thinking through the possibilities. There weren't many. few, some Many is also a quantifier. So, once we have cohabited, why do many of us feel the need to get married? It seems there are not very many of them left in the sea Many is also an adjective. Among his many hobbies was the breeding of fine horses The possibilities are many
The populace; the common people; the majority of people, or of a community
A retinue of servants; a household
A large or considerable number
{i} great number of people or things, multitude, plenty
{a} numerous, several, sundry
emphasis You use a good many or a great many to emphasize that you are referring to a large number of things or people. We've both had a good many beers For a great many men and women, romance can be a most important part of marriage
You use many to mean `many people'. Iris Murdoch was regarded by many as a supremely good and serious writer
emphasis You use as many as before a number to suggest that it is surprisingly large. As many as four and a half million people watched today's parade
many happy returns: see return in so many words: see word
The many means a large group of people, especially the ordinary people in society, considered as separate from a particular small group. The printing press gave power to a few to change the world for the many
You use many with `as' when you are comparing numbers of things or people. I've always entered as many photo competitions as I can We produced ten times as many tractors as the United States. Many is also a pronoun. Let the child try on as many as she likes
a quantifier that can be used with count nouns and is often preceded by `as' or `too' or `so' or `that'; amounting to a large but indefinite number; "many temptations"; "the temptations are many"; "a good many"; "a great many"; "many directions"; "take as many apples as you like"; "too many clouds to see"; "never saw so many people"
plurality
fele
manyfold
poly
many a
many, a plentiful supply of
many a mickle makes a muckle
a lot of small amounts together, become a large amount
many a time and oft
frequently

The three girl friends were seated on the rocks, enjoying the evening scene and the air which was fresh but not too chilly. Many a time and oft were they wont to come there to that favourite nook to have a cosy chat beside the sparkling waves and discuss matters feminine.

many an
many a, as used before a vowel
many hands make light work
A large number of people co-operating can perform tasks easily
many happy returns
A greeting, usually for birthdays, in reference to the passing year; Happy birthday!

Many happy returns of ye day to us my Dr Love.

many thanks
An expression of gratitude, expressing greater gratitude than thank you or thanks
many-sided
Having many sides; polygonal
many-sided
Having many aspects
many-sidedness
The fact or quality of having many sides or facets

Leaning back in the cab, this amateur bloodhound carolled away like a lark while I meditated upon the many-sidedness of the human mind.

many-sorted logic
A logic that directly supports classification of entities into disjunct sorts
many-worlds interpretation
is an interpretation of quantum mechanics that claims to resolve all the "paradoxes" of quantum theory by allowing every possible outcome to every event to define or exist in its own "history" or "world"
many a true word is spoken in jest
(deyim) a humorous remark not intended to be taken seriously may turn out to be accurate after all
many a
Each of a large indefinite number
many moons ago
(deyim) a long time ago
Many happy returns!
congratulations!, All the best!
many a time
often, frequently, on many occasions
many a(a)
each of a large indefinite number; "many a man"; "many another day will come
many generations
numerous successions of descent
many happy returns of the day
may you live a long and full life; have many more happy days
many more
much greater in number; "there were many more people than chairs"
many more(a)
much greater in number; "there were many more people than chairs
many thanks
numerous thanks, thank you very much
many times
several times, on many occasions
many valued function
function in which an image has many different sources
many's the time
often, frequently, on many occasions
many-sided
having multiple sides
many-sided
having many aspects; "a many-sided subject"; "a multifaceted undertaking"; "multifarious interests"; "the multifarious noise of a great city
many-sided
full of variety or interest; "a many-sided personality"
many-sided
consisting of many different qualities or features
many-sidedness
richness, state of being varied, state of having many facets
many-valued logic
Formal system in which the well-formed formulae are interpreted as being able to take on values other than the two classical values of truth or falsity. The number of values possible for well-formed formulae in systems of many-valued logic ranges from three to uncountably many
man of many talents
one who is familiar with many subjects, knowledgeable person; capable man, talented man
More
The Volta-Congo language of the Mossi people, mainly spoken in part of Burkina Faso
More
A surname
Too Many Mouths
A receptor-like protein in plants which, when absent, leads to an overproduction of stomata
have one's fingers in many pies
to be involved in many different things
how many
What number
in so many words
Verbatim; using exactly the given words

He said he liked you. At least, not in so many words, but that was the idea.

many.
poly-
more
a carrot; a parsnip
more
a root
more
Comparative form of many: more many, in greater number. (for a discrete quantity)

There are more ways to do this than I can count.

more
Comparative form of much: more much, in greater quantity, amount, or proportion. (for a continuous quantity)

There's more caffeine in my coffee than in the coffee you get in most places.

more
An increased amount or quantity

When it comes to parties, the more, the merrier.

most
Superlative form of many
most
Superlative form of much

Most want the best for their children.

most
A record-setting amount
most
To a great extent or degree; highly; very

This is a most unusual specimen.

most
The greatest amount

The most I can offer for the house is $150,000.

so many
A certain number of

But the fact of the matter is, there's only so many people we can take, it's time to take Canada over there.

so many
Great in number; very numerous; a large number of

I am honored and humbled to stand here, where so many of America's leaders have come before me, and so many will follow.

success has many fathers, failure is an orphan
Many will seek credit for success, few will accept responsibility for failure
there's many a slip twixt cup and lip
In any situation, however well planned, something can always go wrong
too many cooks spoil the broth
If too many people try to take charge at a task, the end product might be ruined
more
A greater quantity, amount, or number; that which exceeds or surpasses in any way what it is compared with
more
In addition; further; besides; again
more
Greater in number; exceeding in numbers; with the plural
more
To make more; to increase
more
{n} a greater number or quantity
more
{a} greater in degree, number or quantity
more
{a} upward
most
{a} greatest in number or quantity
as many
The same in number

I saw three plays in as many days.

one too many
If you have had one too many, you have drunk too much alcohol
Mani
or Manes or Manichaeus born April 14, 216, southern Babylonia died 274?, Gundeshapur Persian founder of Manichaeism. He had his first vision of an angel in his boyhood, and when he was 24 the angel reappeared and called him to preach a new religion. He traveled to India and made converts there. The Persian king Shapur I permitted him to preach in the Persian empire, but, during the reign of Bahram I, Mani was attacked by Zoroastrian priests. After a 26-day trial he was sentenced to prison, where he died
More
{i} family name; Sir Thomas More (1478-1535), English statesman and scholar, author of "Utopia
More
an English surname
More
the Volta-Congo language of Burkina Faso
Most
mest
mani
founder of Manichaeism, a Gnostic religion with Zoroastrian elements, considered an arch-heretic (lived from 216 A C -275 A C )
mani
ATM Multiplexer and Network Interface Module
mani
EN money
mani
A jewel, gem, precious stone; especially a pearl bead or other globular ornament
more
{s} larger in quantity; in additional amounts; extra; greater in number, larger in size; further; greater in degree
more
Additional; other; as, he wept because there were no more worlds to conquer
more
If you do something more than before or more than someone else, you do it to a greater extent or more often. When we are tired, tense, depressed or unwell, we feel pain much more What impressed me more was that she knew Tennessee Williams. less
more
English statesman who opposed Henry VIII's divorce from Catherine of Aragon and was imprisoned and beheaded; recalled for his concept of Utopia, the ideal state used to form the comparative of some adjectives and adverbs; "more interesting"; "more beautiful"; "more quickly"
more
With a verb or participle
more
You use more to refer to an additional thing or amount. You can use `a little', `a lot', `a bit', `far' and `much' in front of more. They needed more time to consider whether to hold an inquiry. More is also an adjective. We stayed in Danville two more days Are you sure you wouldn't like some more wine? More is also a pronoun. Oxfam has appealed to western nations to do more to help the refugees `None of them are very nice folks.' --- `Tell me more.'
more
browse or page through a text file
more
You use more to indicate that there is a greater amount of something than before or than average, or than something else. You can use `a little', `a lot', `a bit', `far', and `much' in front of more. More and more people are surviving heart attacks He spent more time perfecting his dance moves instead of gym work. teaching more children foreign languages other than English less More is also a pronoun. As the level of work increased from light to heavy, workers ate more He had four hundred dollars in his pocket. Billy had more. More is also a quantifier. Employees may face increasing pressure to take on more of their own medical costs in retirement
more
filter for displaying text one screen at the time
more
To be no more To exist no longer; to be dead “Cassius is no more ” Shakespeare: Julius Caesar More Kicks than Hapence Like the monkey which plays tricks for his master The monkey gets the kicks and the master the ha'pence
more
That which is in addition; something other and further; an additional or greater amount
more
If you say that something is more one thing than another, you mean that it is like the first thing rather than the second. The exhibition at Boston's Museum of Fine Arts is more a production than it is a museum display He's more like a film star than a life-guard, really She looked more sad than in pain Sue screamed, not loudly, more in surprise than terror She's more of a social animal than me. less
more
comparative of many
more
You use more to indicate that something or someone has a greater amount of a quality than they used to or than is average or usual. Prison conditions have become more brutal We can satisfy our basic wants more easily than in the past. less
more
A hill
more
You use more in conversations when you want to draw someone's attention to something interesting or important that you are about to say. Europe's economies have converged in several areas. More interestingly, there has been convergence in economic growth rates More seriously for him, there are members who say he is wrong on this issue. less
more
{i} larger quantity; additional amount; greater degree
more
emphasis You can use what is more or what's more to introduce an extra piece of information which supports or emphasizes the point you are making. You should remember it, and what's more, you should get it right. = moreover, furthermore
more
vagueness If something is more or less true, it is true in a general way, but is not completely true. The Conference is more or less over He more or less started the firm
more
Further, in addition, longer
more
emphasis You use no more than or not more than when you want to emphasize how small a number or amount is. He was a kid really, not more than eighteen or nineteen. no less than
more
With an adjective or adverb (instead of the suffix -er) to form the comparative degree; as, more durable; more active; more sweetly
more
existing or coming by way of addition; "an additional problem"; "further information"; "there will be further delays"; "took more time"
more
emphasis If you say that someone or something is nothing more than a particular thing, you are emphasizing that they are only that thing, and nothing more interesting or important. The newly discovered notes are nothing more than Lang's personal journal
more
You use more than before a number or amount to say that the actual number or amount is even greater
more
comparative of much
more
To break down or rot
more
You can use more to indicate that something continues to happen for a further period of time. Things might have been different if I'd talked a bit more. You can use some more to indicate that something continues to happen for a further period of time. We walked some more
more
If you are looking for more definitions, you can try these sites: WhatIs com Ask Jeeves
more
comparative of much; to a greater degree or extent; "he works more now"; "they eat more than they should
more
You can use more and more to indicate that something is becoming greater in amount, extent, or degree all the time. Her life was heading more and more where she wanted it to go
more
(comparative of `many' used with count nouns) quantifier meaning greater in number; "a hall with more seats"; "we have no more bananas"; "more than one"
more
Used in forming the comparative form of many adjectives and almost all comparable adverbs
more
Greater in amount
more
A larger quantity or amount of
more
You use more than to say that something is true to a greater degree than is necessary or than average. Lithuania produces more than enough food to feed itself
more
In a greater quantity; in or to a greater extent or degree
more
more More is often considered to be the comparative form of much and many
more
If something is more than a particular thing, it has greater value or importance than this thing. He's more than a coach, he's a friend
more
used to form the comparative of some adjectives and adverbs; "more interesting"; "more beautiful"; "more quickly"
more
The More indicator appears in the lower right corner of each window
more
Greater; superior; increased Greater in quality, amount, degree, quality, and the like; with the singular
more
to a greater degree; additionally; further; again
more
comparative of much; to a greater degree or extent; "he works more now"; "they eat more than they should"
more
Label word used to describe a food that contains at least 10 percent more of the Daily Value for protein, vitamins, minerals, dietary fiber, or potassium per Reference Amount Also labeled "fortified," "enriched," or "added " Must be accompanied by information about the comparison food
more
You use more to indicate that something is repeated. For example, if you do something `once more', you do it again once. This train would stop twice more in the suburbs before rolling southeast toward Munich The breathing exercises should be repeated several times more
more
Displays output one screen at a time Superceeded in most cases by the switch /P
more
(comparative of `much' used with mass nouns) a quantifier meaning greater in size or amount or extent or degree; "more land"; "more support"; "more rain fell"; "more than a gallon"
more
The characteristic shape of individual mineral crystals and their faces, or of grains when crystal faces are absent Aggregate habit, though, has to do with groups or masses of either crystals or grains of a particular mineral When encountering mineral specimens that contain multiple well-formed crystals, the observer should record
most
(superlative of `many' used with count nouns and often preceded by `the') quantifier meaning the greatest in number; "who has the most apples?"; "most people like eggs"; "most fishes have fins"
most
superlative of much
most
very; "a most welcome relief"
most
the superlative of `much' that can be used with mass nouns and is usually preceded by `the'; a quantifier meaning the greatest in amount or extent or degree; "made the most money he could"; "what attracts the most attention?"; "made the most of a bad deal"
most
all
most
You use most to indicate that someone or something has a greater amount of a particular quality than most other things of its kind. He was one of the most influential performers of modern jazz If anything, swimming will appeal to her most strongly least
most
used to form the superlative; "the king cobra is the most dangerous snake" very; "a most welcome relief
most
Greatest in degree; as, he has the most need of it
most
the majority of

The majority of them are decent people. - Most of them are decent people.

most
most Most is often considered to be the superlative form of much and many
most
emphasis You use most to emphasize an adjective or adverb. I'll be most pleased to speak to them
most
(of actions or states) slightly short of or not quite accomplished; `near' is sometimes used informally for `nearly' and `most' is sometimes used informally for `almost'; "the job is (just) about done"; "the baby was almost asleep when the alarm sounded"; "we're almost finished"; "the car all but ran her down"; "he nearly fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the recording is well-nigh perfect"; "virtually all the parties signed the contract"; "I was near exhausted by the run"; "most everyone agrees"
most
The majority of a specified group
most
To a great extent or degree; highly
most
You use most to refer to the majority of a group of things or people or the largest part of something. By stopping smoking you are undoing most of the damage smoking has caused Sadly, most of the house was destroyed by fire in 1828. Most is also a determiner. Most people think the Queen has done a good job over the last 50 years Most is also a pronoun. Seventeen civilians were hurt. Most are students who had been attending a twenty-first birthday party
most
{s} highest in number; largest; predominant; principal; highest in degree; greatest in extent, almost (Old English)
most
Forms the superlative of many adjectives
most
You use most in conversations when you want to draw someone's attention to something very interesting or important that you are about to say. Most surprisingly, quite a few said they don't intend to vote at all
most
Consisting of the greatest number or quantity; greater in number or quantity than all the rest; nearly all
most
to the greatest extent, to the highest degree; mainly; nearly (Old English)
most
In the greatest or highest degree
most
The majority of people in general
most
If you do something the most, you do it to the greatest extent possible or with the greatest frequency. What question are you asked the most?
most
If you make the most of something, you get the maximum use or advantage from it. Happiness is the ability to make the most of what you have
most
superlative of many
most
You use the most to mean a larger amount than anyone or anything else, or the largest amount possible. The President himself won the most votes Most is also a pronoun. The most they earn in a day is ten roubles
most
You use at most or at the most to say that a number or amount is the maximum that is possible and that the actual number or amount may be smaller. Poach the pears in apple juice for perhaps ten minutes at most. staying on at school for two extra years to study only three, or at the most four subjects
most
used to form the superlative; "the king cobra is the most dangerous snake"
most
You use most to indicate that something is true or happens to a greater degree or extent than anything else. What she feared most was becoming like her mother Professor Morris, the person he most hated. least You use most of all to indicate that something happens or is true to a greater extent than anything else. She said she wanted most of all to be fair
most
for the most part: see part
most
{i} highest in number; largest; majority; principal; highest degree; greatest degree
most
Highest in rank; greatest
most
very; "a most welcome relief
most
mostest
so many countries so many customs
every country has its own manner of doing things
the many
masses, populace, general public
Türkisch - Englisch

Definition von many im Türkisch Englisch wörterbuch

mani
(Hukuk) obstacle
mani
{i} hindrance
mani
(Politika, Siyaset) barrier
mani
turkish poem
mani
(Politika, Siyaset) handicap
mani
stumble
mani
stop

Don't let me stop you. - Ben sana mâni olmayayım.

Don't let us stop you. - Biz size mâni olmayalım.

mani
stumbling block
mani
determent
mani
mania
mani
impediment
mani
crimp
mani
{i} slashing
mani
remora
mani
deter
mani
psych. mania
mani
{i} disincentive
mâni
shackle
mâni
obstacle, impediment, hindrance engel
mâni
obstacle, something which prevents; hindrance
mâni
hitch
mâni
preventing; hindering
mâni
set
mâni
encumber
many
Favoriten