keeping

listen to the pronunciation of keeping
Englisch - Türkisch
saklama

Sır saklamada iyi olmadığın için sana söylemeyeceğim. - I'm not going to tell you because you're not good at keeping secrets.

Bunu benden ne kadar bir süre bir sır olarak saklamayı planlıyordun? - How long were you planning on keeping this a secret from me?

geçimini sağlama
(evrak vb) muhafaza etme
(dükkan vb) işletme
konumunda tutma
{i} tutma

Tom sır tutmakta iyi değildir. - Tom isn't good at keeping secrets.

Bir günlük tutmak iyi bir alışkanlıktır. - Keeping a diary is a good habit.

koruma

Var olan müşterileri korumak, yenilerini bulmak kadar önemlidir. - Keeping existing clients is just as important as finding new ones.

{i} uyum
{i} bakım
dayanıklı
{i} himaye
{i} nezaret
geçimini temin etme
keep sürdür/dur/bak/tut
{i} işletme
{i} geçindirme
geçim
muhafaza etme
yerine getirme
(defter) tutma
keep
{f} tutmak

It'll keep you warm - Seni sıcak tutar She keeps a diary - Günlük tutuyor. He keeps the books - Defter tutuyor.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

Lojban'ın geliştirilmesinde, dili ilk aşamasından beri tarafsız tutmak için çabalar tutarlı olarak yapılmıştır. - In the development of Lojban, efforts were consistently made since the initial phase to keep the language culturally neutral.

keep
saklamak

Bu sırrı saklamak zorundasın, tamam mı? - You've got to keep this secret, OK?

Onu sır olarak saklamak için ona söz verdim. - I promised him to keep it secret.

keeping faith
inanç tutmak
keeping fish at home
balık beslemek
keeping in
tutarak
keeping in mind
göz önünde bulundurarak
keeping out
dışarı tutmak
keeping still
hala koruma
keeping the track
takip
keeping track
koruma iz
keeping up with
ayak uydurarak
keeping warm
sıcak tutmak
keeping aloof
uzak durma
keeping apples
kış elması
keeping apples
dayanıklı elma
keeping away
uzak durma
keeping books
(Ticaret) ticari defter tutma
keeping in stock
stokta bulundurma
keeping one's word
söz tutma
keeping secret
sır tutma
keeping time
(Nükleer Bilimler) muhafaza (dayanma) süresi
keep
{f} tutmak: .It'll keep you warm. Seni sıcak tu(Tarih) She keeps a diary. Günlük tutuyor. He keeps the books. Defter tutuyor
keep
{f} devam ettirmek

Gelenekleri farklı bağlamlarda devam ettirmek zordur. - It's difficult to keep traditions in different contexts.

Çocuklarımı okula devam ettirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to keep my children in school.

keep
korumak

Tom soğukkanlılığını korumak için mücadele etti. - Tom struggled to keep his composure.

Kendini soğuktan korumak için kazak giydi. - He wore a pullover sweater to keep from getting cold.

keep
(Bilgisayar) sakla

O, asla sır saklayamaz. - She can never keep a secret.

Parayı güvenli bir yerde saklayın. - Keep the money in a safe place.

keep
{f} sürdürmek

Teklifimle ilgili patronumun yaptığı ağır eleştiriden sonra, burada çalışmayı ne kadar süre sürdürmek istediğimden emin değilim. - After the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.

Bir insanı birinin arkadaşı yapmak kolaydır fakat onu öyle sürdürmek zordur. - It is easy to make a man one's friend, but hard to keep him so.

keep
saklamak (sır)
keep
bulundur
keep
muhafaza etmek
keep
{f} durmak

Tren o kadar kalabalıktı ki ben bütün yol boyunca ayakta durmak zorunda kaldım. - The train was so crowded that I had to keep standing all the way.

keep
alıkoymak

Kendinizi esnemekten alıkoymak için en iyi yol nedir? - What's the best way to keep yourself from yawning?

in keeping with
-e uygun olarak
keep
zabıt tutmak
keep
geçindirmek

Böylesine büyük bir evi geçindirmek için çok para gerekir. - It takes a lot of money to keep up such a big house.

keep
konumunda tutmak
keep
kayıt tutmak
keep
yemek

Mary en iyi yemek takımlarını o dolapta tutar. - Mary keeps her best dishes in that cabinet.

Nuh peygamber hayvanları birbirlerini yemekten nasıl uzak tuttu? - How did Noah keep the animals from eating each other?

keep
almak

Onu içeriye sokmamak için, ihtiyati tedbirler almak zorunda kaldım. - I would have to take precautionary steps to keep him out.

keep
yönelmek
keep
ilerlemek
keep
elinde bulundurmak
keep
defter

Tom Mary'nin adres defterini nerede sakladığını büyük ihtimalle bilmiyor. - Tom isn't very likely to know where Mary keeps her address book.

keep
(Bilgisayar) koru

Tom soğukkanlılığını korumak için mücadele etti. - Tom struggled to keep his composure.

Gücünü korumak için gerektiği şekilde yemelisin. - You must eat properly to keep up your strength.

keep
yerine getirmek
keep
uymak
in keeping
bağdaşan
in keeping
uyan
in keeping with
le uyum sağlayarak
intensive poultry keeping
yoğun tavuk barındırma
keep
kale

Çocuk kalemlerini keskin tutmayı severdi. - The boy liked to keep his pencils sharp.

Tom her zaman kulağının arkasında bir kalem tutar. - Tom always keeps a pencil behind his ear.

keep
yiyecek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Kurumu 1990'da kayıt tutmaya başladığından beri, yiyecek fiyatları en yüksek seviyesindedir. - Food prices are at their highest level since the United Nations Food and Agriculture Organization began keeping records in 1990.

Bütün bu yiyecekleri tutacak bir yerimiz yok. - We have no place to keep all this food.

keep
(belli bir durumda) engellemek
keep
elde tutmak
keep
bulundurmak
keep
geçim

Seninle kalıyorken geçimimi sağlamak istiyorum. - I'd like to earn my keep while I'm staying with you.

keep
-de kalmak
keep
boğaz
keep
{i} erzak
out of keeping
bağdaşmayan
out of keeping
zıt
out of keeping with
ile uyumsuz olarak
book keeping
Muhasebe, defter tutma
conformity or harmony
uygunluk veya uyum
gate keeping
kapı koruma
in keeping
tutulması
in keeping with
-le uyum sağlayarak
keep
{i} bakım

TV aklınızı pasif durumda tutması bakımından zararlıdır. - TV is harmful in that it keeps your mind in a passive state.

keep
konumunda tut(mak)
keep
{i} iç kale
out of keeping
dışarı tutmanın
safe keeping
tutarak güvenli
stock keeping
stok tutma
stock keeping unit
stok kodu
time keeping
zamanı izleme
be in keeping with
-e uygun olmak
be out of keeping with
(deyim) uyumsuz olmak
be out of keeping with
(deyim) uygun olmamak
gate keeping
(Politika, Siyaset) kapı tutma
have in one's keeping
himayesine almak
home keeping
evden çıkmayan kimse
home keeping
hep evde kalan kimse
in keeping (with)
(deyim) (bir şeye) uygun
intensive poultry keeping
(Tarım) yoğun tavuk barmdırma
keep
{f} kalmak

Yalnız kalmak istemiyorsanız size eşlik edebilirim. - If you don't want to stay alone, I can keep you company.

Sadece sessiz kalmak zorundasın. - You have only to keep silent.

keep
idame etmek
keep
{f} işletmek
keep
hıfzetmek
keep
sahibi olmak
keep
metres olarak tutmak
keep
{f} temelli almak
keep
{f} kutlamak
keep
{f} sağlamak

Bu kasabada düzeni sağlamak zordur. - It's difficult to keep order in this town.

Seninle kalıyorken geçimimi sağlamak istiyorum. - I'd like to earn my keep while I'm staying with you.

keep
(fiil) tutmak, bulundurmak, sağlamak, korumak, temelli almak, sürdürmek, devam ettirmek, alıkoymak, bakmak, gözkulak olmak, işletmek, uymak, kalmak, durmak, kutlamak
keep
yedirip içirmek
keep
ücretle maiyetinde tutmak
keep
{f} (kept)
keep
{f} bakmak

Kız arkadaşım hamile ve bebeğe bakmak istiyor. - My girlfriend is pregnant and she wants to keep the baby.

Bir köpeğin yerine bir kedi bakmak istiyorum. - I want to keep a cat instead of a dog.

keep
{i} içkale
keep
{i} himaye
keep
himaye etmek
keep
işletmek beslemek
keep
geçimlik
out of keeping (with)
(deyim) (bir şeye) uygun olmamak
peaceful keeping force
barış gücü
store keeping
(Tekstil) ambar işletme
Englisch - Englisch
charge or care
conformity or harmony

The songs are new but in keeping with tradition.

Present participle of keep
{n} custody, support, protection, feed
conformity or harmony; "his behavior was not in keeping with the occasion
Maintenance; support; provision; feed; as, the cattle have good keeping
{i} guarding, watching over; observance, obeying; maintaining; agreement, accordance, harmony; holding, retaining; keep, maintenance
Harmony or correspondence between the different parts of a work of art; as, the foreground of this painting is not in keeping
the act of keeping in your possession
A holding; restraint; custody; guard; charge; care; preservation
Conformity; congruity; harmony; consistency; as, these subjects are in keeping with each other
conformity or harmony; "his behavior was not in keeping with the occasion"
the responsibility of a guardian or keeper; "he left his car in my keeping"
keeping on
Present participle of keep on
keeping one's options open
Present participle of keep one's options open
keeping up
Present participle of keep up
keeping wicket
Present participle of keep wicket
keeping accounts
keeping a financial record
keeping away
staying away, not coming near; preventing from approaching
keeping busy
staying active, occupying oneself with various activities
keeping one's distance
staying far away from, staying a safe distance away from
keeping one's word
be faithful to a promise, fulfill one's promises
keeping quiet
being quiet, not making any noise
keeping the Commandments
obeying the biblical commands
keeping up-to-date
pay attention to news, be open to change, be open to modernization
book keeping
Maintaining the accounts, by written record in the books, or by electronic data entries
keep
To wait for, keep watch for

And than Sir Trystrames rode prevayly unto the posterne where kepte hym La Beale Isode, and there she made hym grete chere, and thanked God of his good spede.

keep
To remain in a state

The rabbit avoided detection by keeping still.

keep
To remain edible or otherwise usable

Latex paint won't keep indefinitely.

keep
to supply with necessities and financially support a person
keep
Care, notice

So Sir Gareth strayned hym so that his olde wounde braste ayen on bledynge; but he was hote and corragyous and toke no kepe, but with his grete forse he strake downe the knyght .

keep
To remain in, to be confined to

The wrathful skies / Gallow the very wanderers of the dark / And make them keep their caves.

keep
The main tower of a castle or fortress, located within the castle walls
keep
To continue

I keep taking the tablets, but to no avail.

keep
To restrain

I keep my brother out of trouble by keeping him away from his friends and hard at work.

keep
To protect, guard (someone from something)

May the Lord keep you from harm.

keep
The food or money required to keep someone alive and healthy; one's support, maintenance

He works as a cobbler's apprentice for his keep.

keeping.
keeps
wicket-keeping gloves
protective gloves worn by a wicket keeper to cushion the hands when repeatedly catching balls
keep
{n} custody, guard, restraint, a strong tower
keep
{v} to preserve save, maintain, hold, detain, conceal, obey
Stock Keeping Unit
number assigned to a specific product and used to keep track of current supplies of that product, SKU
bee keeping
raising of bees
book keeping
person who keeps a systematic record of business transactions
keep
The state of being kept; hence, the resulting condition; case; as, to be in good keep
keep
a cell in a jail or prison
keep
Someone's keep is the cost of food and other things that they need in their daily life. Ray will earn his keep on local farms while studying
keep
A keep is the main tower of a medieval castle, in which people lived
keep
to keep someone company: see company to keep a straight face: see face to keep your head: see head to keep pace: see pace to keep the peace: see peace to keep a secret: see secret to keep time: see time to keep track: see track
keep
to raise; to care for
keep
If you keep something in a particular place, you always have it or store it in that place so that you can use it whenever you need it. She kept her money under the mattress To make it easier to contact us, keep this card handy
keep
To maintain, as an establishment, institution, or the like; to conduct; to manage; as, to keep store
keep
If you keep something to yourself, you do not tell anyone else about it. I have to tell someone. I can't keep it to myself
keep
When you keep something such as a promise or an appointment, you do what you said you would do. I'm hoping you'll keep your promise to come for a long visit
keep
supply with room and board; "He is keeping three women in the guest cottage"; "keep boarders"
keep
To reside for a time; to lodge; to dwell
keep
If you keep or you are kept in a particular position or place, you remain in it. Keep away from the doors while the train is moving He kept his head down, hiding his features Doctors will keep her in hospital for at least another week
keep
fail to spoil or rot; "These potatoes keep for a long time"
keep
To be in session; as, school keeps to-day
keep
Enables the saving of a partially completed Purchase Request by an originator pending further action, and/or enables a completed Purchase Request to saved as a Template Accessible from: the Order Information and Review of Purchase Request screens
keep
fail to spoil or rot; "These potatoes keep for a long time
keep
To cause to remain in a given situation or condition; to maintain unchanged; to hold or preserve in any state or tenor
keep
vi [to have for a long time] menyimpan (simpan)
keep
To preserve from danger, harm, or loss; to guard
keep
To continue in, as a course or mode of action; not to intermit or fall from; to hold to; to maintain; as, to keep silence; to keep one's word; to keep possession
keep
If you keep animals, you own them and take care of them. I've brought you some eggs. We keep chickens
keep
A strong stone tower; main tower; donjon; stronghold
keep
{f} retain possession of, hold onto; save, store; watch over, care for, look after, maintain; observe, obey, adhere; stay, remain; continue; stop, cease
keep
prevent from doing something or being in a certain state; "We must prevent the cancer from spreading"; "His snoring kept me from falling asleep"; "Keep the child from eating the marbles"
keep
keep under control; keep in check; "suppress a smile"; "Keep your temper"; "keep your cool"
keep
continue a certain state, condition, or activity; "Keep on working!"; "We continued to work into the night"; "Keep smiling"; "We went on working until well past midnight"
keep
To supply with necessaries of life; to entertain; as, to keep boarders
keep
That which is kept in charge; a charge
keep
Reads out all cameras in use Rescue from trouble only
keep
The central refuge of last resort In Norman castles, usually a very large square or round tower The lord's accommodations were usually inside the keep
keep
of Castle
keep
If food keeps for a certain length of time, it stays fresh and suitable to eat for that time. Whatever is left over may be put into the refrigerator, where it will keep for 2-3 weeks
keep
To act as wicket-keeper
keep
If someone keeps or is kept in a particular state, they remain in it. The noise kept him awake To keep warm they burnt wood in a rusty oil barrel For several years I kept in touch with her
keep
To have in custody; to have in some place for preservation; to take charge of
keep
If you keep a record of a series of events, you write down details of it so that they can be referred to later. Eleanor began to keep a diary
keep
"keep clean"; "hold in place"; "She always held herself as a lady"; "The students keep me on my toes" maintain in safety from injury, harm, or danger; "May God keep you" fail to spoil or rot; "These potatoes keep for a long time
keep
retain possession of; "Can I keep my old stuffed animals?"; "She kept her maiden name after she married"
keep
refers to the area where desired citations are temporarily stored during the search evaluation process and between further trademark searches Eventually this set is printed from
keep
If you keep at it, you continue doing something that you have started, even if you are tired and would prefer to stop. It may take a number of attempts, but it is worth keeping at it
keep
The fortified stronghold at the centre of the Castle Originally all the living quarters and stores were also in the Keep
keep
To have in one's service; to have and maintain, as an assistant, a servant, a mistress, a horse, etc
keep
If you keep something from someone, you do not tell them about it. She knew that Gabriel was keeping something from her
keep
To preserve from discovery or publicity; not to communicate, reveal, or betray, as a secret
keep
If someone or something keeps you from a particular action, they prevent you from doing it. Embarrassment has kept me from doing all sorts of things = stop
keep
supply with necessities and support; "She alone sustained her family"; "The money will sustain our good cause"; "There's little to earn and many to keep"
keep
The "keep" was the great tower In earlier periods, it was referred to as "donjon" by the Norman French The Keep was the structure designed for defense and residence of the overseeing lord
keep
hold and prevent from leaving; "The student was kept after school"
keep
maintain for use and service; "I keep a car in the countryside"; "She keeps an apartment in Paris for her shopping trips"
keep
kenbe, sere
keep
retain rights to; "keep my job for me while I give birth"; "keep my seat, please"; "keep open the possibility of a merger"
keep
Principal stronghold
keep
A cap for retaining anything, as a journal box, in place
keep
A term sometimes used for a staple or striking plate
keep
A Stronghold built outside the protection of a city or castle A Keep is founded with land rights, and the owning Dominion can collect taxes from that region as well
keep
also, to enter as accounts, records, etc
keep
v t
keep
conform one's action or practice to; "keep appointments"; "she never keeps her promises"; "We kept to the original conditions of the contract"
keep
To maintain possession of
keep
To attend upon; to have the care of; to tend
keep
To maintain the condition of
keep
A strong stone tower; the most heavily fortified part of a castle
keep
The means or provisions by which one is kept; maintenance; support; as, the keep of a horse
keep
the main tower within the walls of a medieval castle or fortress maintain by writing regular records; "keep a diary"; "maintain a record"; "keep notes"
keep
To last; to endure; to remain unimpaired
keep
If you try to keep from doing something, you try to stop yourself from doing it. She bit her lip to keep from crying
keep
prevent (food) from rotting; "preserved meats"; "keep potatoes fresh"
keep
{i} wages, living, livelihood; stronghold, strongest part of a medieval castle
keep
To take care; to be solicitous; to watch
keep
observe correctly or closely; "The pianist kept time with the metronome"; "keep count"; "I cannot keep track of all my employees"
keep
allow to remain in a place or position; "We cannot continue several servants any longer"; "She retains a lawyer"; "The family's fortune waned and they could not keep their household staff"; "Our grant has run out and we cannot keep you on"; "We kept the work going as long as we could"
keep
You can say or ask how someone is keeping as a way of saying or asking whether they are well. She hasn't been keeping too well lately
keep
raise; "She keeps a few chickens in the yard"; "he keeps bees"
keep
keep in a certain state, position, or activity; e g , "keep clean"; "hold in place"; "She always held herself as a lady"; "The students keep me on my toes"
keep
If someone or something keeps you, they delay you and make you late. `What kept you?' --- `I went in the wrong direction.'
keep
If you keep it up, you continue working or trying as hard as you have been in the past. You're doing a great job! Keep it up!
keep
Support
keep
If you keep off something or keep away from it, you avoid it. If you keep out of something, you avoid getting involved in it. You can also say that you keep someone off, away from or out of something. I managed to stick to the diet and keep off sweet foods The best way to keep babies off sugar is to go back to the natural diet and eat lots of fresh fruit
keep
If you keep doing something, you do it repeatedly or continue to do it. I keep forgetting it's December I turned back after a while, but he kept walking Keep on means the same as keep. Did he give up or keep on trying?
keep
The act or office of keeping; custody; guard; care; heed; charge
keep
keep in a certain state, position, or activity; e
keep
If you keep something, you continue to have it in your possession and do not throw it away, give it away, or sell it. Lathan had to choose between marrying her and keeping his job
keep
in a book
keep
look after; be the keeper of; have charge of; "He keeps the shop when I am gone"
keep
have as a supply; "I always keep batteries in the freezer"; "keep food for a week in the pantry"; "She keeps a sixpack and a week's worth of supplies in the refrigerator"
keep
If one thing is in keeping with another, it is suitable in relation to that thing. If one thing is out of keeping with another, it is not suitable in relation to that thing. His office was in keeping with his station and experience
keep
If you keep yourself to yourself or keep to yourself, you stay on your own most of the time and do not mix socially with other people. He was a quiet man who kept himself to himself socialize
keep
the main tower within the walls of a medieval castle or fortress
keep
the financial means whereby one lives; "each child was expected to pay for their keep"; "he applied to the state for support"; "he could no longer earn his own livelihood"
keep
the data with the voice message, even when the message is moved from one user to another
keep
store or keep customarily; "Where do you keep your gardening tools?"
keep
celebrate, as of holidays or rites; "Keep the commandments"; "celebrate Christmas"; "Observe Yom Kippur"
keep
That which keeps or protects; a stronghold; a fortress; a castle; specifically, the strongest and securest part of a castle, often used as a place of residence by the lord of the castle, especially during a siege; the donjon
keep
If you keep going, you continue moving along or doing something that you have started, even if you are tired and would prefer to stop. She forced herself to keep going
keep
maintain in safety from injury, harm, or danger; "May God keep you"
keep
To have habitually in stock for sale
keep
If you keep yourself or keep someone else, you support yourself or the other person by earning enough money to provide food, clothing, money, and other necessary things. She could just about afford to keep her five kids I just cannot afford to keep myself The pay was enough to keep him in whisky for a day or two
keep
"keep clean"; "hold in place"; "She always held herself as a lady"; "The students keep me on my toes"
keep
To hold; to restrain from departure or removal; not to let go of; to retain in one's power or possession; not to lose; to retain; to detain
keep
To care; to desire
keep
To record transactions, accounts, or events in; as, to keep books, a journal, etc
keep
The innermost central tower of a medieval castle which served both as a last defense and as a dungeon and which contained living quarters, a prison, and sometimes a chapel; or a tower-like fortress, square polygonal or round, generally built on a mound as a military outpost
keep
To remain in any position or state; to continue; to abide; to stay; as, to keep at a distance; to keep aloft; to keep near; to keep in the house; to keep before or behind; to keep in favor; to keep out of company, or out reach
keep
Keep is used with some nouns to indicate that someone does something for a period of time or continues to do it. For example, if you keep a grip on something, you continue to hold or control it. Until last year, the regime kept a tight grip on the country One of them would keep a look-out on the road behind to warn us of approaching vehicles
keep
maintain by writing regular records; "keep a diary"; "maintain a record"; "keep notes"
keep
Donjon Main tower; final defensive refuge
keep
The innermost and strongest structure of a medieval castle, the keep was sometimes used as living quarters as well as for defense
stock keeping unit
The standard unit by which a given item is carried in a given organization's inventory
stock keeping unit
A number generated by a customer organization to uniquely identify a product The Universal Product Code (UPC), a universally (by vendor and customer) accepted number, may be used as an SKU number
stock keeping unit
An individual color, size, flavor or pack of product that requires a separate code number to distinguish it from other items
stock keeping unit
Represents one unique inventory item Example: one style of skirt, in six colors and five collar sizes, would be 30 different SKUs
stock keeping unit
Numbering system that makes a product or item distinguishable from all others
stock keeping unit
An individual color, size, flavor or pack of a product that requires a separate code number to distinguish it from other items
stock keeping unit
Unit of measure
keeping
Favoriten