koruma

listen to the pronunciation of koruma
Türkisch - Englisch
protection

Tom works for the Environmental Protection Agency. - Tom Çevre Koruma Ajansı için çalışıyor.

They wanted protection. - Onlar koruma istediler.

guard

He remained there for many months under close guard. - Yakın koruma altında aylarca orada kaldı.

Tom couldn't get past the guard. - Tom korumayı geçemedi.

conservation

This has been designated a conservation area. - Bu bir koruma alanı olarak adlandırıldı.

The organization plays a principal role in wildlife conservation. - Örgüt, yaban hayatı korumasında başlıca rol oynar.

preservation

Sleep is essential for the preservation of life. - Uyku, yaşamı korumak için gereklidir.

maintenance
escort

The bus driver didn't stop at any bus stops, but continued until he arrived in Boston with a police escort. - Otobüs şoförü herhangi bir otobüs durağında durmadı, ancak bir polis korumasında Boston'a gelene kadar devam etti.

bodyguard

I don't think Tom needs a bodyguard. - Tom'un bir korumaya ihtiyacı olduğunu sanmıyorum.

Do you want me to be your bodyguard? - Koruman olmamı ister misin?

(Bilgisayar) protect

Tom asked for police protection after Mary and John threatened to kill him. - Mary ve John onu öldürmekle tehdit ettikten sonra, Tom polis koruması istedi.

They know the importance of protecting the earth. - Dünyayı korumanın önemini biliyorlar.

defending
guarding
(Tıp) prevention

This museum is equipped with a fire prevention system. - Bu müze bir yangın koruma sistemi ile donatılmıştır.

exclusivity
plantation
maintaining

I've been trying to find out who is responsible for maintaining this road. - Bu yolu korumak için kimlerin sorumlu olduğunu bulmaya çalışıyordum.

prophylaxis
saving

Protecting the environment means saving ourselves. - Çevreyi korumak kendimizi korumak anlamına gelir.

shelter

People devised shelters in order to protect themselves. - İnsanlar kendilerini korumak için sığınaklar tasarladı.

(Askeri) armouring
hedge
trust
(Politika, Siyaset) expulsion
shielding
(Ticaret) safe guards
cure
guardianship
defence
(İnşaat) storage
protecting

I'm responsible for protecting her. - Onu korumakla sorumluyum.

Protecting the environment means saving ourselves. - Çevreyi korumak kendimizi korumak anlamına gelir.

lifeguard

The lifeguards are here to protect us. - Can kurtaranların bizi korumak için burada.

convoy
egis
protective
defense

Tom claims he shot Mary in self defense. - Tom kendini korumak için Mary'yi vurduğunu iddia ediyor.

aegis [Brit.]
covering
conservancy
(Hukuk) protection, safeguard, shielding, preservation
patronage
favour [Brit.]
indemnity
keeping

Keeping existing clients is just as important as finding new ones. - Var olan müşterileri korumak, yenilerini bulmak kadar önemlidir.

favor

Eugenia shared with us her favorite oils for cleaning the face and protecting the skin. - Eugenia yüzü temizlemek ve cildi korumak için en sevdiği yağları bizimle paylaştı.

custody
protection, defence, guard; conservation; patronage; prevention, prophylaxis
asylum
{i} shield

All the police officers were equipped with shields to defend themselves against the rioters. - Bütün polis memurları kendilerini ayaklanmacılara karşı korumak için kalkanlarla donatıldı.

{i} umbrella
{i} retention
{i} safeguard

We must fight to safeguard our civil rights. - Vatandaşlık haklarımızı korumak için mücadele etmeliyiz.

(Bilgisayar) protect for
security
care

To do our part to protect the elderly, we work to educate and watch out for our clients during our caregiving activities. - Yaşlıları korumak için üzerimize düşeni yapmak amacıyla, bakım çalışmalarımız sırasında müşterilerimizi eğitmeye ve onlara göz kulak olmaya çalışıyoruz.

We must all take care to preserve our national heritage. - Hepimiz ulusal mirasımızı korumak için özen göstermeliyiz.

ward
body guard
safekeeping

The valuables are in the safekeeping of the bank. - Değerli şeyler bankanın korumasındadır.

{i} shade
patron
{i} aegis
muniment
{i} tutelage
{i} shadow
{i} auspices
{i} favour
protector
korumak
{f} protect

One has to protect his family. - İnsan ailesini korumak zorundadır.

Tom has to protect himself. - Tom kendini korumak zorunda.

korumak
preserve

All countries have a responsibility to preserve the ancestral relics of every people group within their borders, and to pass these on to the coming generations. - Bütün ülkelerin sınırları dahilinde her insan gurubuyla ilgili tarihi eserleri korumak ve bunları gelecek nesillere aktarmak için bir sorumluluğu vardır.

Salt helps to preserve food from decay. - Tuz yiyeceği çürümekten korumak için yardımcı olur.

korumak
{f} guard

Gold golems are guardians used to guard treasure. - Altın golemleri hazineyi korumak için kullanılan gardiyanlardır.

korumak
conserve

We've got to conserve water. - Suyu korumak zorundayız.

When bears sleep or lie down, their postures depend on whether they want to get rid of heat or conserve it. - Ayılar uyuduğunda ya da uzandığında onların duruşları ısıdan kurtulmak ya da onu korumak isteyip istemediklerine bağlıdır.

koruma görevlisi
bodyguard
koruma alanı
Conservation area
koruma altında
protected
koruma gazı
Protection gas
koruma tedbirleri
Protective measures
koruma alanı
sanctuary
koruma altına alınmış arazi
park
koruma altında devlet
(Hukuk) protectorate
koruma anahtarı
protection switch
koruma görevlisi
gorilla
koruma görevlisi
guard
koruma görevlisi
guard, bodyguard
koruma halkası
protection ring
koruma kuşağı
shelterbelt
koruma polisi
police bodyguard
koruma saati
watchdog timer
koruma teli
guard wire
koruma ünsüzü
phonetics buffer y between two vowels
koruma şalteri
protection switch
kolleksiyon ve koruma
collection and preservation
korumak
save

I think that everyone has to make efforts to save nature. - Sanırım doğayı korumak için herkes çaba göstermek zorunda.

They ran into the garden to save themselves from those blood-thirsty hounds. - Şu kana susamış köpeklerden kendilerini korumak için onlar bahçeye koştular.

korumak
defend

She didn't come here to defend herself against these accusations. - Kendini bu suçlamalara karşı korumak için buraya gelmedi.

All the police officers were equipped with shields to defend themselves against the rioters. - Bütün polis memurları kendilerini ayaklanmacılara karşı korumak için kalkanlarla donatıldı.

korumak
cover
korumak
patronize
korumak
keep

In order to keep his original idea from being copied, Henry resorted to reticence. - Orijinal fikrini kopyalanmaktan korumak için, Henry suskunluğa başvurdu.

Tom struggled to keep his composure. - Tom soğukkanlılığını korumak için mücadele etti.

korumak
secure

To secure his locker, he uses a padlock. - O, dolabını korumak için bir asma kilit kullanır.

korumak
harbour
korumak
(Hukuk) maintain

Proper posture is necessary to maintain good health. - Uygun duruş iyi sağlığı korumak için gereklidir.

I've been trying to find out who is responsible for maintaining this road. - Bu yolu korumak için kimlerin sorumlu olduğunu bulmaya çalışıyordum.

korumak
{f} safeguard

We must fight to safeguard our civil rights. - Vatandaşlık haklarımızı korumak için mücadele etmeliyiz.

korumak
{f} shield

All the police officers were equipped with shields to defend themselves against the rioters. - Bütün polis memurları kendilerini ayaklanmacılara karşı korumak için kalkanlarla donatıldı.

korumak
{f} ward
korumak
watch over
korumak
buffer
korumak
escort
arazi koruma
land conservation
besin koruma
(Gıda) food preservation
bitki koruma
(Botanik, Bitkibilim) plant conservation
enerji koruma
energy conservation
ferdi koruma
(Askeri) individual protection
hayvan koruma
animal protection
kendini koruma
self preservation
kendini koruma
self protection
korumak
safekeeping
korumak
defend from
korumak
insulate
korumak
hold up
korumak
ensure
korumak
grove
korumak
stand between
korumak
deliver
korumak
bring through
korumak
hold to
korumak
patrol
korumak
patron
korumak
hold
korumak
prevent
korumak
advocate
korumak
sheltering
korumak
patronise
korumak
cradle
korumak
ride herd on
korumak
retain

Whoever wants to retain everything lets everything escape. - Her şeyi korumak isteyen her şeyin kaçışına izin verir.

kuvvet koruma
(Askeri) force protection
orman koruma
forest conservation
sahil koruma görevlisi
coastguard
sayfa koruma
(Bilgisayar) page protect
sosyal koruma
social protection
tarihi koruma
historic preservation
yakın koruma
bodyguard
yasa koruma
(Askeri) law enforcement
çevre koruma
environmental preservation
çevre koruma
environmental conservation
ısıl koruma
thermal protection
korumak
safe guard
korumak
shelter

People devised shelters in order to protect themselves. - İnsanlar kendilerini korumak için sığınaklar tasarladı.

korumak
deliver from
korumak
reserve
korumak
sponsor
korumak
perpetuate
korumak
fence
doğayı koruma
nature conservancy
hukuksal koruma
(Kanun) Forensic protection
(anayasayı koruma federal bürosu)
(Askeri) Bundesamt für Verfassungsschutz (federal office for defending the Constitution)
Aktif Koruma Grubu
(Askeri) Active Guard and Reserve
Arazi Koruma Araştırma Enstitüsü
(Hukuk) Plant Protection Research Institutes
Arazi Koruma Merkezi Araştırma Enstitüsü
(Hukuk) Plant Protection Central Research Institute
Avrupa ve Akdeniz Toprak Koruma Örgütü
(Hukuk) European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO)
Avrupa Çevre Koruma Bürosu
(Hukuk) European Environmental Office
BM koruma gücü
(Askeri) United Nations protection force
Kritik Unsurlar Koruma Programı
(Askeri) Key Assets Protection Program
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığını Denetim ve Koruma Genel Müdürlüğü
(Hukuk) General Directorate of Protection and Control of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA)
askeri koruma teşkilatı; askeri hava tehlikesi
(Askeri) Militärischer Abschirmdienst (military protection service); military air distress
barış koruma; barış kadrosu; kişisel etkenler; program unsuru
(Askeri) peace enforcement; peacetime establishment; personal effects; program element
barışı koruma
(Hukuk) peace-keeping, securing peace
barışı koruma harekatı
(Askeri) peacekeeping operations
barışı koruma; öldürme ihtimali
(Askeri) peacekeeping; probability of kill
bellek koruma
(Bilgisayar) storage protection
bilgi koruma
data protection
bölüm koruma
(Bilgisayar) section protection
cephe koruma
facade protection
devrilme koruma sistemi
roll-over protection system
diplomatik koruma
(Hukuk) diplomatic protection
dosya koruma
file protection
doğal koruma alanı
reservation
doğal çevreyi koruma
environmental control
düello yaparak şerefini koruma
satisfaction
etken dış koruma
(Ticaret) effective external protection
etken koruma oranı
(Ticaret) rate of effective protection
etkin koruma
(Ticaret) effective promotion
fakirleri koruma yasası
poor law
geçici koruma
(Hukuk) temporary protection
görevsel koruma
(Hukuk) functional protection
güç koruma platformu; esas bağlantı panosu; öncelik belirleme programı
(Askeri) power projection platform; primary patch panel; priority placement program
hastalıktan koruma yöntemi
prophylaxis
izole kaplama koruma folisi
(İnşaat) insulation coating
kadro koruma için bölgesel yetkili makam
(Askeri) Landesamt für Verfassungsschutz (regional authority for constitutional protection)
kendini koruma
self defence [Brit.]
kendini koruma
self-preservation
kendini koruma
self defense

Tom claims he shot Mary in self defense. - Tom kendini korumak için Mary'yi vurduğunu iddia ediyor.

kendini koruma içgüdüsü
instinct of self preservation
korumak
keep guard
korumak
encourage
korumak
embosom
korumak
embower
korumak
(sihirli bir güçle) charm
korumak
to preserve, maintain
korumak
shade
korumak
to protect, guard, shield, watch over; to defend
korumak
to protect; to save; to defend; to guard; to watch over; to preserve, to conserve
korumak
screen
korumak
to cover, take care of (an expense)
korumak
cocoon
korumak
spare
korumak
indemnify
korumak
convoy
korumak
charm
korumak
{f} vindicate
korumak
fend
kütük koruma
file protection
kıyı koruma
shore protection
lazer göz koruma; doğrusal hata ihtimalli
(Askeri) laser eye protection; linear error probable
meleke koruma uçuşu
(Askeri) regular flight
nesne koruma
(Bilgisayar) object protection
nominal koruma oranı
(Ticaret) nominal rate of protection
orman koruma kuşağı
(Çevre) forest shelter belt
papa'nın koruma görevlisi
Swiss guard
pozitif koruma
(Ticaret) positive protection
sahil koruma
shore protection
sahil koruma
coast guard

A coast guard helicopter approached the ship. - Bir sahil koruma helikopteri gemiye yaklaştı.

sahil koruma
coastguard
sahil koruma botu
cutter
sahil koruma gemisi
(Askeri) coast guard ship
Türkisch - Türkisch
Korumak işi
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
Himaye
(Hukuk) SİYANET
(Osmanlı Dönemi) TESAHUB
(Hukuk) SIYANET
(Osmanlı Dönemi) HIRASET
(Hukuk) VİKAYE
(Osmanlı Dönemi) muhâfaza
koruma polisi
Can güvenliği tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi korumak üzere eğitilmiş ve bazı özel aletlerle donatılmış emniyet görevlisi
koruma ünsüzü
Bağlayıcı ünsüz
korumak
Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek
korumak
Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek
Korumak
sıyanet etmek
Korumak
(Osmanlı Dönemi) MUHAMAT
korumak
Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek
korumak
Karşılamak, denk gelmek
korumak
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek: "Beni kendi kardeşi gibi sever, babasının hışmından korurdu."- R. Enis
korumak
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek
korumak
Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden veya zor bir durumdan uzak tutmak, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek: "Orasını tozdan, yağmurdan korumak borcumuzdur."- O. S. Orhon
korumak
Tehlikeli, zararlı durumları önlemek
korumak
Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden veya zor bir durumdan uzak tutmak, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek
yakın koruma
Önemli kişi, kurum veya kuruluşları her türlü saldırıya karşı koruma işi
yakın koruma
Önemli kişileri her türlü saldırıya karşı korumakla görevli kimse
koruma
Favoriten