protection

listen to the pronunciation of protection
Englisch - Türkisch
{i} korunma

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

koruma

Mary ve John onu öldürmekle tehdit ettikten sonra, Tom polis koruması istedi. - Tom asked for police protection after Mary and John threatened to kill him.

O, polislerden koruma istedi. - She asked the police for protection.

{i} himaye
dayılık
koruma aracı
koruyucu
korunma aracı
{i} tedbir
barınak
protectionismyüksek gümrük koymak suretiyle
rüşvetle elde edilen güvenlik
{i} muhafaza
{i} önlem
{i} kayırma
(Tıp) Koruma, korunma, herhangi br şeyin zararlı etkilerinden korunma amacıyla alınmış önlem
{i} haraç

Tom haraç vermeyi reddetti. - Tom refused to pay protection money.

sığınacak yer
korunacak yer
ithalat üzerine gümrük koyarak yerli malları koruma
serbest seyahat vesikası
(Politika, Siyaset) savunma
koltuk
vikaye
esirgeme
protect
{f} korumak

Tom kendini korumak zorunda. - Tom has to protect himself.

Ordu sınırı korumak için kuzeydedir. - The army is in the north to protect the border.

protection area
(Turizm) koruma bölgesi
protection class
koruma sınıfı
protection factor
(Çevre) koruma faktörü
protection level
koruma seviyesi
protection measure
(Politika, Siyaset) koruma tedbiri
protection relay
(Elektrik, Elektronik) koruma rölesi
protection system
koruma sistemi
protection protection
koruma koruma
protection ring
koruma halkası
protection switch
koruma şalteri, koruma anahtarı
protection tips
korunma ipuçları
protection;
korunması
Protection screen
(Tekstil) Koruyucu elek
protection box
muhafaza kutusu
protection category
(Askeri) koruma kategorisi
protection complete penetration
(Askeri) KORUNMAYI GEREKTİREN TAM NÜFUZ: Bir çelik levhaya vuran merminin veya parçalarının ya da merminin kopardığı levha parçalarının bu levha gerisine geçenler kendisine çarpacak şekilde yerleştirilmiş 24 ST, 020 inç kalınlığındaki bir alüminyum karışımı levhaya, levhayı delecek bir enerji ile fırlatıldıkları nüfuz. Bu şartların, daha kalın çelik levha deneylerinde olduğu gibi, alüminyum levha kullanılmadan karşılanması mümkün olan hallerde alüminyum levhadan vazgeçilir
protection cover
muhafaza kapağı
protection earth
(Askeri) koruma topraklaması
protection effect
(Ticaret) koruma etkisi
protection features
(Nükleer Bilimler) koruma sistemleri
protection fence
koruma parmaklığı
protection forest
(Marangozluk) muhafaza ormanı
protection forestry
(Marangozluk) koruma ormancılığı
protection from
(Fiili Deyim ) -den korumak
protection from the eyes
(Askeri) Gizleme
protection of interests
(Ticaret) çıkarların korunması
protection partial penetration
(Askeri) KORUNMAYI GEREKTİREN KISMİ NÜFUZ: Korunmayı gerektiren tam nüfuz icaplarına yaklaşan fakat tam olarak karşılamayan nüfuz
protection plate
pul-koruyucu bilezik
protection plating
koruma kaplaması
protection reef
(Askeri) koruma resifi
protection sleeve
koruyucu kovan
protection switch
koruma şalteri
protection switch
koruma anahtarı
protection tariff
(Ticaret) himaye tarifesi
protection works
koruma işleri
privacy protection
gizlilik koruması
protect
gözetmek
protect
iltimas etmek
protect
koru

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

İnsan ailesini korumak zorundadır. - One has to protect his family.

protect
sakınmak
protect
himaye eden
protect
{f} muhafaza etmek
protect
protectingkoruyan
protect
{f} himaye etmek
protect
{f} sahip çıkmak
protect
vikaye etmek
protect
kollamak
protect
arkalamak
protect
yabancı mallara yüksek gümrük koymak suretiyle yerli malları korumak
protect
kayırmak
protect
esirgemek
protect
(Bilgisayar) koruma

Mary ve John onu öldürmekle tehdit ettikten sonra, Tom polis koruması istedi. - Tom asked for police protection after Mary and John threatened to kill him.

İnsan ailesini korumak zorundadır. - One has to protect his family.

protect
kanat açmak
witness protection program
(Kanun) tanık koruma programı
protect
{f} savunmak
Wildlife protection area
yaban hayatı koruma sahası
consumer protection
tüketicinin korunması
consumer protection law
(Ticaret) tüketiciyi koruma kanunu
corrosion protection
korozyondan koruma
crop protection equipment
bitki koruma ekipmanı
environment protection
çevre koruma
environmental protection
cevre koruma
environmental protection
(Ticaret) çevre koruması
environmental protection
(Çevre) çevre korunması
equal protection
(Politika, Siyaset) eşit koruma
global protection
(Bilgisayar) genel koruma
lightning protection
yıldırımdan korunma
nature protection
doğayı koruma
overcurrent protection
(Elektrik, Elektronik,Teknik) aşırı akım koruması
overload protection
aşırı yük koruması
overspeed protection device
(Bilgisayar,Teknik) aşırı hız koruyucusu
passive protection
(Askeri) pasif korunma
password protection
(Bilgisayar) şifre güvenliği
password protection
(Bilgisayar) parola güvenliği
protect
muhafaza altına almak
sun protection
güneşten koruma
theft protection
kilitli kontak
witness protection act
(Kanun) tanık koruma kanunu
accident protection
kazalardan korunma
antiskid protection
kayma önleme
architectural protection
yapısal koruma
cathodic protection
katotik koruma
cell protection
Hücre Koruması
circuit protection
devre koruması
consumer protection
tüketiciyi koruma
copy protection
kopya koruması
data dependent protection
veri bağımlı koruma
data protection
veri koruma
dust protection helmet
tozdan koruma kaskı
environmental protection
çevre koruma
file protection
dosya koruma
file protection device
dosya koruma aygıtı
fire protection
yangın korunması
flood protection
taşkından korunma
protect
yabancı mala yüksek gümrük koyarak yerli malı korumak
radiation protection
radyasyondan korunma
rot protection
çürümeden koruma
self protection
kendini koruma
software protection
yazılım korunumu
write protection
yazma engelleme
Society for the Protection of Children
çocuk esirgeme kurumu
The worthless need no protection
(Atasözü) Acı patlıcanı kırağı çalmaz
anti-scald protection
Yanmaya/haşlanmaya karşı koruma
asset protection
varlık koruma
canine protection
Köpek koruması, köpeklerle yapılan koruma işi
cathodic protection
Su altındaki metal yapıların elektrik katoduymuş gibi yapılandırılıp paslanma ve aşınmaya karşı korunmaları yöntemi
cell protection
hücre koruması
effective external protection
etken dış koruma
environmental protection agengy
çevre koruma agengy
foreign protection
dış koruma
human rights protection
insan haklarının korunması
input protection
giriş koruması
interim protection
(Kanun) Geçici koruma
lightning protection
(Elektrik, Elektronik) YıLDıRıMDAN KORUNMA: Bütün depolarda, paratonerler konmak ve bütün madeni kısımlar bir kaç noktadan gömülü bakır veya grafit çubuklara bağlanmak suretiyle alınan korunma tedbiri
memory protection
bellek koruması
over protection
koruması
overvoltage protection
aşırı gerilimden koruma
plant protection
bitki koruma
protect
koruyup kollamak
protect
korur
protect
koruyan
sanitary protection
sağlık koruma
self-protection
kendini koruma
society for protection of children
Çocuk esirgeme kurumu
storage protection
bellek koruma
subsidiary protection
(Kanun) (Avrupa Birliği) Mülteciler hakkındaki 1951 Cenova Konvansiyonu kapsamına girmeyen, kendi ülkelerinde eziyet gören kişilerin yasal korunması
surface protection
yüzey koruma
surge protection
dalgalanma koruması
system protection
sistem koruması
take somebody into protection
birinin korunmaya alınması
to be under someone's protection
himayesi altına girmek
transmission protection
sinyal koruması
witness protection
tanık koruma
CI force protection source
(Askeri) İKK kuvvet koruma kaynağı
Key Assets Protection Program
(Askeri) Kritik Unsurlar Koruma Programı
United Nations protection force
(Askeri) BM koruma gücü
acquisition systems protection program
(Askeri) tespit sistemleri koruma programı
antiterrorism/force protection
(Askeri) antiterörizm/kuvvet koruması
assistance and protection
yardım ve koruma
automatic data protection
Özdevimli Veri Koruma
avalanche protection
(Coğrafya) çığ koruması
avalanche protection
(Coğrafya) çığdan koruma
bellows protection kit
körük koruma kiti
biological protection
(Nükleer Bilimler) biyolojik korunma
blast protection
(Havacılık) blast koruması
civil protection
(Avrupa Birliği) sivil savunma (afetlere karşı)
coast protection
sahil koruması
coast protection
kıyı koruması
coastal protection
(Askeri) Kıyı koruması
collective protection
(Askeri) TOPLU KORUNMA: Personel, malzeme ve hayvanları- kimyasal, biyolojik ve radyolojik olanlar dahil- her türlü taarruza karşı koymak maksadıyla, bir birlik veya daha küçük bir grup tarafından kullanılan tesisler, teçhizat ve alınan tedbirler
collective protection shelter
(Çevre) toplu korunma sığınağı
command and control protection
(Askeri) komuta ve kontrol koruması
copy protection
kopyalamaya karşı koruma
corner protection
köşe koruması
corrosion protection rules
korozyondan korunma kuralları
customs protection
(Avrupa Birliği) gümrük vergileri ile koruma
drip rail protection
damlalık rayı koruması
electronic protection; emergency procedures; execution planning
(Askeri) elektronik korunma; acil durum usulleri; icra planlaması
enviromental protection
(Nükleer Bilimler) çevre koruma
facade protection
cephe koruma
field protection
alan korumasi
finger protection
parmak koruması
firing point; force protection; frequency panel
(Askeri) ateşleme noktası; kuvvet muhafazası; frekans paneli
fishery protection
(Denizbilim) balıkçılığı koruma
force health protection
(Askeri) kuvvet sağlık korunması
force protection source
(Askeri) kuvvet muhafaza ihtiyatı
freezing protection
dondan korunma
frost protection
dona karşı koruma
give protection
(Askeri) İyi koruma temin etmek
health protection
sağlık korunması
hybrid collective protection
(Çevre) karma kolektif korunma
inadequate police protection
(Askeri) Yetersiz polis koruması
laser eye protection; linear error probable
(Askeri) lazer göz koruma; doğrusal hata ihtimalli
lightning protection earth
yıldırımlık topraklaması
local protection
(Askeri) MAHALLİ EMNİYET, MEVZİİ EMNİYET, YAKIN EMNİYET: Bak. "local security". LOCAL PURCHASE (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): YEREL SATINALMA: Merkezi olmayan bir maddenin Savunma Bakanlığı dışındaki kaynaklardan temin edilmesi işlemi. Bak. "purchase". LOCAL PURCHASE (AMERİKAN SAVUNMA KURULU): YEREL SATINALMA: Merkezi olmayan bir maddenin askeri kuruluşlar dışındaki kaynaklardan temin edilmesi işlemi
lot quality protection
(İstatistik) parti kalite muhafazası
moisture protection
nemden koruma
overpressure protection
aşırı basınç koruması
passive protection
(Askeri) PASİF KORUNMA: Bak. "passive defense"
pollution protection fence
(Askeri) kirliliği önleme çiti
respiratory protection
(Tıp) respiratuar korunma
rust protection agent
pastan koruyucu madde
scour protection
(Askeri) oyulmayı önleme
shore protection facilities
(Askeri) kıyı koruma tesisleri
shore protection works
(Askeri) kıyı koruma çalışmaları
sucking protection
(Askeri) emme koruması
temporary protection
(Kanun) geçici koruma
turbine and generator protection sys
(Nükleer Bilimler) türbin ve jeneratör koruma sistemi
Englisch - Englisch
Immunity from harm obtained by illegal payments, as bribery or extortion
Coverage
The state of being safe
A contraceptive device
Restrictions on foreign competitors that limit their ability to compete with domestic producers of goods or services
The process of keeping (something or someone) safe
An instance of a security token associated with a resource (such as a file.)
preservation from harm, danger, annoyance, or any other evil
{n} a defense, shelter, passport
Government measures, including both tariff and non-tariff measures, that raise the cost of imported goods or otherwise restrict their entry and thus strengthen the competitive position of domestic goods compared to foreign products
A promise to reimburse for losses or specified sums by an insurer
The counter-balancing concept of privacy protection provides that public institutions should protect the privacy of individuals with respect to information about themselves held by institutions, and that individuals have a right of access to their own personal information
defense against harm or danger
Agate, Alum, Amber, Apache Tear, Asbestos, Black Tourmaline, Calcite, Carnelian, Cat's Eye, Chalcedony, Chrysoprase, Citrine, Clear Zircon, Coral, Diamond, Emerald, Flint, Fossils, Garnet, Holey Stones, Jade, Jasper, Jet, Lapis Lazuli, Lava, Lepidolite, Malachite, Marble, Mica, Moonstone, Mother of Pearl, Obsidian, Olivine, Onyx, Pearl, Peridot, Petrified Wood, Pumice, Quartz Crystal, Red Tourmaline, Red Zircon, Ruby, Salt, Sard, Sardonyx, Serpentine, Staurolite, Sulpher, Sunstone, Tiger's Eye, Topaz, Turquoise
a covering that is intend to protect from damage or injury; "they had no protection from the fallout"; "wax provided protection for the floors"
Used interchangeably with "coverage" to denote insurance provided under the terms of a policy
A security function that prevents the contents of a cell block or the entire worksheet from being changed
kindly endorsement and guidance; "the tournament was held under the auspices of the city council"
If a government has a policy of protection, it helps its own industries by putting a tax on imported goods or by restricting imports in some other way. Over the same period trade protection has increased in the rich countries. consumer protection Environmental Protection Agency equal protection International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
In insurance, a term used interchangeably with the word ``coverage'' to denote the insurance provided under the terms of a policy
n Gear placed on a climb to protect the climber in the event of a fall ie: nuts, pitons, cams, bolts, quickdraws
{i} defense, shelter, safety; act of safeguarding, act of defending
(n ) The safeguarding of a file from accidental erasure or from unwanted inspection of others You can protect a file, for example, by using chmod to deny others the right to read a file
the condition of being protected; "they were huddled together for protection"; "he enjoyed a sense of peace and protection in his new home
payment extorted by gangsters on threat of violence; "every store in the neighborhood had to pay him protection" the activity of protecting someone or something; "the witnesses demanded police protection" the imposition of duties or quotas on imports in order to protect domestic industry against foreign competition; "he made trade protection a plank in the party platform" the condition of being protected; "they were huddled together for protection"; "he enjoyed a sense of peace and protection in his new home
in relation to a resource under the Conservation Act 1987, means its maintenance, so far as is practicable, in its current state but includes restoration to some former state and augmentation, enhancement or expansion Conservation Act 1987
To give or be protection against something unpleasant means to prevent people or things from being harmed or damaged by it. Such a diet is widely believed to offer protection against a number of cancers It is clear that the primary duty of parents is to provide protection for our children
the condition of being protected; "they were huddled together for protection"; "he enjoyed a sense of peace and protection in his new home"
A writing that protects or secures from molestation or arrest; a pass; a safe-conduct; a passport
Protect yourself and your opponent and adversary from emotional and physical injury whenever possible
= (1) A term used interchangeably with "coverage" to denote insurance provided under the terms of a policy (2) The fire-fighting facilities in the area in which a risk is located
the activity of protecting someone or something; "the witnesses demanded police protection"
The prevention of unauthorized users from reading, or writing, a particular piece of data Also known as "authentication", "access control", etc
(1) A term used interchangeably with "coverage" to denote insurance provided under the terms of a policy (2) The fire-fighting facilities in the area in which a risk is located (G)
That which protects or preserves from injury; a defense; a shield; a refuge
steps taken to keep current or future releases of water into ground or groundwater safe
If an insurance policy gives you protection against an event such as death, injury, fire, or theft, the insurance company will give you or your family money if that event happens. The new policy is believed to be the first scheme to offer protection against an illness
Life assurance, income protection (PHI), critical illness cover and ASU (Accident, Sickness, Unemployment) cover
(Couverture or Protection) The coverage afforded by the policy and is frequently used interchangeably with the word "coverage " Also refers to the protection of a fire risk in areas served by a fire department
the imposition of duties or quotas on imports in order to protect domestic industry against foreign competition; "he made trade protection a plank in the party platform"
payment extorted by gangsters on threat of violence; "every store in the neighborhood had to pay him protection"
defense against financial failure; financial independence; "his pension gave him security in his old age"; "insurance provided protection against loss of wages due to illness"
means taking care of a place by managing impacts to ensure that natural significance is retained
A theory, or a policy, of protecting the producers in a country from foreign competition in the home market by the imposition of such discriminating duties on goods of foreign production as will restrict or prevent their importation; opposed to free trade
Coverage afforded by an insurance contract
- (1) Term used interchangeably with the word "coverage" to denote the insurance provided under the terms of a policy (2) Term used to indicate the existence of fire-fighting facilities in an area known as a "protected" area
In legal terms, preservation is the action required to provide the conditions for a monument, site or historic area to survive The term is also related to the physical protection of historic sites to ensure their security against theft or vandalism, as well as environmental attack and visual intrusions Buffer zones also provide protection to historic areas Legal protection, which is based on legislation and planning norms, aims to guarantee defense against any harmful treatment, provide guidelines for proper action, and institute corresponding punitive sanctions Physical protection includes the addition of roofs, shelters, coverings, etc , or even removing an endangered object to safety (MGL)
The act of protecting, or the state of being protected; preservation from loss, injury, or annoyance; defense; shelter; as, the weak need protection
  Synonym lockout (def #5)
prophylactic
safeguarding
protection course
A sacrificial material used to shield a waterproofing material from damaging external forces
protection money
money paid by businesses to underworld figures as "insurance" against attacks on their businesses
protection plug
plug that prevents software from being copied
program protection
security of programs, safeguarding programs
close protection
professionally trained bodyguards
copy protection
A software or hardware mechanism designed to prevent copying
sun protection factor
an indication of how long a sunscreen remains effective when applied to the skin

Example: If someone normally burns in 10 minutes with no sunscreen, then a sunscreen with factor 20 will provide protection for up to 20x10 = 200 minutes.

protect
{v} to defend, shield, cover from harm
subsidiary protection
(Kanun) (European Community) The term used for the protection given to certain categories of persecuted people, who are not covered by the 1951 Geneva Convention on refugees
Brand Equity Protection
(Reklam) Is the implementation of strategies to reduce risk and liability from the effects attributable to counterfeiting, diversion, tampering and theft so that the differentiating thoughts and feelings about the brand are maintained and remain valued and valuable
Environmental Protection Agency
{i} U.S. government agency that sets and enforces standards for protecting the environment, EPA
Environmental Protection Agency
the EPA a US government organization whose aim is to protect the land, air, and water from pollution, for example by dangerous chemicals, smoke, or industrial waste. U.S. government agency that sets and enforces national pollution-control standards. It was established by Pres. Richard Nixon (1970) to supersede a welter of confusing and ineffective state environmental laws. Its early accomplishments include banning the use of DDT (1972), setting deadlines for the removal of lead from gasoline (1973), establishing health standards for drinking water (1974), and monitoring fuel efficiency in automobiles (1975). The EPA's enforcement was in large part responsible for a decline of one-third to one-half in most air-pollution emissions in the U.S. from 1970 to 1990, and during the 1980s the pollution standards index improved by half in major cities; water quality and waste disposal also improved significantly. The EPA also oversees the cleanup of abandoned waste sites through Superfund. Its existence has resulted in heightened awareness and concern for the environment worldwide
Ministry of Environmental Protection
government office responsible for protecting and improving the environment
Society for the Protection of Nature in Israel
group which deals with protecting all the plants and wildlife in Israel as well as being responsible for approving organized trips
cathodic protection
An electrical system for prevention of rust, corrosion, and pitting of metal surfaces which are in contact with water or soil
cathodic protection
method of preventing corrosion of iron or steel by suspending stainless steel anodes in the tank and passing a small current continuously through the system
cathodic protection
a means of corrosion prevention whereby electrons are supplied to the structure to be protected from an external source such as anoother more reactive metal or a dc power supply
cathodic protection
The process in which a structural metal, such as iron, is protected from corrosion by connecting it to a metal that has a more negative reduction potential
cathodic protection
A method of preventing oxidation (rusting) of exposed metal structures, such as bridges and pipelines, by imposing between the structure and the ground a small electrical voltage that opposes the flow of electrons and that is greater than the voltage present during oxidation
cathodic protection
a method in which an active metal, such as magnesium, is connected to steel in order to protect it from corrosion
cathodic protection
Placing a more reactive piece of metal in contact with a metal to prevent rusting The more reactive metal is a sacrificial (anode) electrode
cathodic protection
any one of several methods for protecting underground tanks and pipelines from corrosion Corrosion results from an electric current which is caused by contact between metal surfaces, water, and the chemicals present in soils and water; cathodic protection counteracts this current
cathodic protection
The process in which a structural metal, such as iron, is protected from corrosion by connecting it to a metal that has a more negative reduction half-cell potential
cathodic protection
Reducing the corrosion of a metal by making the particular surface a cathode of an electrochemical cell
consumer protection
Legal framework promoting customer safety and education and providing protection from hazardous or substandard products and from fraud. In the U.S., the Federal Trade Commission (established 1914) and the Food and Drug Administration (established 1927) help ensure consumer protection. Regulations address manufacture and design, advertising, labeling, and sales methods. In 1985 the UN produced its Guidelines for Consumer Protection (updated 1995); they cover consumer safety and product standards and education, providing a framework and a benchmark for governments (particularly of less developed countries) to establish a legal basis for consumer protection. See also consumerism, Ralph Nader
consumer protection act
law which protects the rights of customers
consumer protection law
law which protects the rights of customers
data protection
Day-count convention Convention regulating the number of days included in the calculation of interest on credits The ESCB will apply the day-count convention Act /360 in its monetary policy operations DAI Abbreviation for Deutsches Aktieninstitut [German Share Institution] Data protection The purpose of data protection, as defined by the Federal Data Protection Act (BDSG) is to counteract any adverse effects on natural living persons resulting from electronic data processing (protection of personal rights) The subject of the protection is any kind of access to personal data This protection not only covers the storage, modification, transmission, disabling and deletion phases embraced by the term 'processing', but also the application and use of such data The law governing data belonging to legal entities does not apply
data protection
The prevention of the passing of an individual's personal information from one computer system where the information legitimately resides to other computer systems without the consent of the individual In the United Kingdom the Data Protection Act of 1984 requires the registration of every data user who processes personal information
data protection
protection of information, protecting data from alteration or illegal copying
data protection
uci Functional capabilities that guard against unauthorized data access, data tampering, user errors, and computer failure [MIL-HDBK-1908B]
diskette software protection
protective diskette which must be found in the drive during the activation of a program (Computers)
equal protection
in U.S. law, the constitutional guarantee that no person or group will be denied such protection under the law as is enjoyed by similar persons or groups i. e., persons similarly situated must be treated similarly. The 14th Amendment to the Constitution of the United States prohibits states from denying any person "the equal protection of the laws." Until the mid-20th century the requirement was applied minimally except in some cases of racial discrimination, such as the use of literacy tests and grandfather clauses to restrict the voting rights of blacks. In Plessy v. Ferguson (1896), the Supreme Court of the United States upheld "separate but equal" facilities for the races, thus sanctioning racial segregation. Beginning in the 1960s, the court under Chief Justice Earl Warren dramatically expanded the concept, applying it to cases involving welfare benefits, exclusionary zoning, municipal services, and school financing. During the tenure of Chief Justices Warren E. Burger and William H. Rehnquist, the court continued to add to the types of cases that might be adjudicated under equal protection, including cases involving sexual discrimination, the status and rights of aliens, abortion rights, and access to the courts
fire protection
is design features, systems or equipment in a building, structure or other fire risk, to reduce danger to persons and property by detecting, extinguishing or containing fires
fire protection
Prevention, avoidance, and suppression of fires and provision of ambulance, medical, rescue, or auxiliary services provided by fire protection agencies Source: U S Census Bureau Government Finance and Employment Classification Manual
fire protection
act of defending against fire, act of guarding against flames; safeguard against flames, defense against fire
fire protection
All activities designed to protect an area (including human life, property, assets and values) from damage by fire
flank protection
guarding the sides of (an army, fortification, etc.) from harm or attack
force protection
any collection or combination of measures to prevent or mitigate damage or disruption to an aggregation of military personnel, weapon systems, vehicles, installations, or support
force protection
Security program developed to protect service members, civilian employees, family members, facilities and equipment, in all locations and situations, through the planned and integrated application of combating terrorism, physical security, operations security, personal protective services supported by intelligence, counterintelligence, and other security programs
hard disk software protection
type of protective program put in the hard drive at the same time that a program is installed (Computers)
hardware protection
preventing the copying of programs using hardware components (usually a plug)
means of protection
action or object which helps in self-defense
protect
If an insurance policy protects you against an event such as death, injury, fire, or theft, the insurance company will give you or your family money if that event happens. Many manufacturers have policies to protect themselves against blackmailers
protect
shield from danger, injury, destruction, or damage; "Weatherbeater protects your roof from the rain"
protect
To keep safe; to defend; to guard; to prevent harm coming to
protect
(1) To keep your hand or a chip on your cards This prevents them from being fouled by a discarded hand, or accidentally mucked by the dealer (2) To invest more money in a pot so blind money that you've already put in isn't "wasted " Example: "He'll always protect his blinds, no matter how bad his cards are "
protect
To protect someone or something means to prevent them from being harmed or damaged. So, what can women do to protect themselves from heart disease? The government is committed to protecting the interests of tenants
protect
To cover or shield from danger or injury; to defend; to guard; to preserve in safety; as, a father protects his children
protect
to defend against harm or danger
protect
{f} defend, save from harm; watch over, guard
protect
To protect a hand is to bet so as to reduce the chances of anyone outdrawing you (by getting them to fold) A hand that needs protection is one that is almost certainly best, but that is vulnerable to being outdrawn Large pots make it difficult to protect hands, since players will be willing to chase more long shots The structure of a game has a large impact on how easy it is to protect a hand, as do the personalities of the players at the table It's easiest to protect a hand in no-limit play, where you can potentially make it as expensive as you like for someone to draw To protect your cards is to place a chip or some other small object (players often have particular artifacts they like to use) on top of them so that they don't accidentally get mucked by the dealer, mixed with another player's discards, or otherwise become dead when you'd like to play them
protect
data and information
protect
(1) (B) (verb) balance
protect
shield from danger, injury, destruction, or damage; "Weatherbeater protects your roof from the rain" use tariffs to favor domestic industry
protect
To guarantee a customer an execution at a certain price (the "protect price") The customer has the option of accepting the execution or refusing it
protect
use tariffs to favor domestic industry
protect
To induce folding in order to prevent another player from outdrawing you is protecting your hand This is done by betting and raising so that someone on a draw will fold rather than call to see if their cards come off A protectable hand is one that is almost always the best, but is vulnerable to being outdrawn It's easiest to protect a hand in no-limit play, where you can potentially make it as expensive as you like for someone to draw To protect your cards is to put a chip or some other artifact on them so the dealer does not muck them
protections
plural of protection
respiratory protection
same as respirators
surge protection
Relates to the temporary overload above 115% of the steady state power consumption of an electrical device A properly sized UPS (Uninteruptable Power Supply) will protect against these surges
surge protection
The process to reduce voltage surges that may occur as a result of lighting or a power supply surge which can produce more than twice the voltage normally expected from the power source
Türkisch - Englisch

Definition von protection im Türkisch Englisch wörterbuch

çevre korunması environmental protection, protection of
the environment
protection
Favoriten