foundation

listen to the pronunciation of foundation
Englisch - Türkisch
{i} kurum
temel

Bir ev, çimentodan yapılmış sağlam bir temel üstüne inşa edilmiştir. - A house is built on top of a solid foundation of cement.

Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz. - So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning.

dayanak

Bu iddialar bir bilimsel dayanaktan yoksun. - These claims lack a scientific foundation.

kuruluş
vakıf

Dan eski kütüphanesini iyileştirmek için yerel vakıflardan fon aldı. - Dan received funds from local foundations to improve his old library.

Öğrencilerin Vakıf Günü'nde bir tatili var. - Students have a holiday on Foundation Day.

(Tıp) Temel, kaide, dayanak, üzerine herhangi birşey kurulan veya oturtulan kısım
{i} kurma
{i} esas
özül
döşek
yapma

O, vakıf adına araştırma yapmak için bir burs kazandı. - He was awarded a scholarship to do research for the foundation.

Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz. - So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning.

temel yapısı
(Ticaret) işletme
altyapı
tesis
(Kozmetik) Fondöten: Kadınların, cildi pürüzsüz göstermesi, renk vermesi için yüzlerine sürdükleri yarı sıvı veya boyalı krem
{i} makyaj altı kremi
{i} astar
{i} korse
{i} fondöten
{i} asıl

Suçlamalarınızın hepsi asılsız. O masum ve biz bunu kanıtlayacağız. - All of your accusations are without foundation. She's innocent and we're going to prove it.

foundation garment korse
temel/kuruluş
tesis etme
(Askeri) zemin
vakfı
enfrastrüktür
evkaf
foundation ground
(Çevre) temel zemini
foundation pit
(İnşaat,Teknik) temel çukuru
foundation university
vakıf üniversitesi
foundation year
kuruluş yılı
foundation anniversary
kuruluş yıldönümü
foundation ceremony
temel atma töreni
foundation engineering
temel mühendisliği
foundation engineering
temel tekniği
foundation garment
korse
foundation pile
temel kazığı
foundation plate
temel plakası
foundation soil
temel toprağı
foundation soil
temel zemini
foundation stone
temel taşı
foundation wall
temel duvarı
foundation wall
taban duvarı
foundation bolt
Vakıf cıvata
foundation course
Hazırlık kursu, hazırlık sınıfı
foundation engineering
temel mühendisliği, temel tekniği
foundation level
temel seviye
foundation of trust
güven temeli
foundation plan
Kurulum planı

Can you provide the foundation plans before delivery, in order to prepare the site before the playground equipments arrive?.

foundation shutters
(İnşaat) (Çoğul isim) Temel kalıbı/kalıpları
foundation soil
temel zemini, temel toprağı
foundation agreement
dernek sözleşmesi
foundation bar
temel çubuğu
foundation bar
(Bilgisayar) kuruluş çubuğu
foundation bar
temel ölçü çubuğu
foundation bearing capacity
(Askeri) TEMEL TAŞIMA KAPASİTESİ: eşitli zemin tiplerinin k /cm2 cinsinden taşıyabilecekleri azami yük
foundation bed
(İnşaat) temel tabanı
foundation boring
temel sondajı
foundation coefficient
temel katsayısı
foundation condition
(İnşaat,Teknik) temel durumu
foundation condition
temel şartları
foundation cream
makyaj altı kremi
foundation cream
fondöten
foundation depth
temel derinliği
foundation ditch
(İnşaat) temel hendeği
foundation excavation
(İnşaat) temel kazısı
foundation failure
(İnşaat,Teknik) temel göçmesi
foundation feature data
(Askeri) kuruluş temel özellik verileri
foundation funds
vakıf sandıkları
foundation grill
(İnşaat) temel ızgarası
foundation improvement
(Askeri) temel iyileştirmesi
foundation improvement
(Askeri) zemin ıslahı
foundation mat
(İnşaat) temel hasırı
foundation on cassion
keson üzerine temel
foundation on piles
kazıklı temel
foundation on wells
kuyu temel
foundation plan
(İnşaat) temel planı
foundation plate
(Tekstil) alt levha
foundation plate
(İnşaat) temel plağı
foundation plate
(İnşaat) temel levhası
foundation pour
(İnşaat) temel betonu dökmek
foundation pressure
temel basıncı
foundation raft
(Mimarlık) radye temel
foundation raft
(İnşaat) temel döşeği
foundation rock
temel kayası
foundation settlement
(İnşaat) temel oturması
foundation slab
(İnşaat) temel döşemesi
foundation slab
(İnşaat) bir zemin biçimi
foundation stock
(Tarım) anaç tohumluk
foundation stone
(İnşaat) temel atma taşı
foundation test
temel testi
foundation theory
temel teorisi
foundation trench
(İnşaat) temel hendeği
foundation trust
(Ticaret) kuruluş vakfı
foundation vibration
(İnşaat) temel titreşimi
foundation voucher
(Kanun) vakıf senedi
foundation walls
(İnşaat) mesnet duvarları
comb foundation
(Arılık) temel petek
community foundation
(Politika, Siyaset) hemşehri vakfı
community foundation
(Politika, Siyaset) topluluk vakfı
pious foundation
vakıf
pious foundation
(Turizm) hayrat
provide foundation
dayanak sağlamak
provide foundation
dayanak teşkil etmek
raft foundation
(İnşaat) radye jeneral
rigid foundation
rijit temel
set up a foundation
vakıf kurmak
since its foundation
kuruluşundan beri
since its foundation
kuruluşundan bu yana
since its foundation
kuruluşundan itibaren
concrete foundation
beton temel
economic foundation
ekonomik kuruluş
lay a foundation
temel atmak
lay the foundation stone
temelini atmak
pile foundation
kazık temel
pile foundation
kazıklı temel
spread foundation
yayık taban
stable foundation
devamlı özül
stable foundation
sağlam temel
Tema foundation
Tema vakfı
Turkish Diabetes Foundation
Türkiye Diyabet Vakfı
a foundation
bir vakıf
deep foundation
derin temel
earth replaced around a foundation
yeryüzünde bir vakıf etrafında yerini
economic foundation
ekonomik kuruluş, ekonomik tesis
european foundation for quality management
Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı
european foundation of quality management
Avrupa kalite yönetimi vakfı
foundational
temel
foundationally
Temel olarak, kaide olarak
foundations
altyapılar
international foundation
uluslararası kurum
justice is the foundation of the state
adalet mülkün temelidir
lay foundation
temelini
legal foundation
yasal temeli
let the animals live foundation
hayvanların temel yaşasın
mattress foundation
Baza. Yatağın yerden yüksek olmasını sağlayan veya sandık olarak kullanılan boş bölmesi
natural foundation
tabii temel, yüzeysel temel, sığ temel
pad foundation
(İnşaat) Tekil temel
pier foundation
ayaklar üzerine temel
pile foundation
kazık temel, kazıklı temel
private foundation
Özel vakıf
to lay a foundation
temel atmak
National Science Foundation
(Askeri) Milli Bilim Vakfı
be shaken off its foundation
temelinden sarsılmak
boiler foundation
kazan döşeği
buoyant foundation
(İnşaat) yüzer temel
circular foundation
dairesel temel
consolidation of foundation
(Askeri) temelin konsolidasyonu
corporate foundation
(Ticaret) kurumsal vakıf
corporate foundation
(Politika, Siyaset) şirket vakfı
dept of foundation
temel derinliği
dig a foundation
temel kazmak
dig out a foundation
temel kazmak
director of foundation waters
(Ticaret) vakıf sular müdürü
european foundation for the improvements of life and working conditions
(Avrupa Birliği) Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı
excavation for foundation
(İnşaat) temel kazısı
excavation for foundation
(Askeri) temel için kazı
foundations
temeller

Gıda, giyim ve barınak hayatta kalmanın temelleridir. - Food, clothing and shelter are the foundations of survival.

Zayıf temeller evin çökmesine yol açtı. - Weak foundations caused the house to subside.

foundations
temel

Zayıf temeller evin çökmesine yol açtı. - Weak foundations caused the house to subside.

Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz. - So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning.

foundations
(isim) temeller
indirect foundation
indirek temel
isolated foundation
(İnşaat) ayrık temel
lay the foundation stone
temel taşını koymak
machinery foundation
makine temeli
mat foundation
radye temel
microsoft foundation classes
(Bilgisayar) microsoft foundation classes
modulus of foundation
temel katsayısı
pier foundation
ayak temel
piled foundation
kazıklı temel
president of foundation
dernek başkanı
quay wall foundation
rıhtım duvarı temeli
radial foundation
radyal temel
raft foundation
(Mukavele) radye temel
raft foundation
yayılı temel
rubble foundation
(Askeri) taş temel
rubble mound foundation
(Askeri) taş dolgu temel
scouring of foundation
(İnşaat) temelin oyulması
shake the foundation of
temelinden sarsmak
shallow foundation
yüzeysel temel
shallow foundation
sığ temel
slab foundation
plak temel
solid foundation
sabit zemin
stepped foundation
(İnşaat) basamaklı temel
strip foundation
şerit temel
turbine foundation
türbin döşeği
wall foundation
duvar temeli
well foundation
kuyu temeli
wired foundation
(Arılık) tellenmiş temel petek
without any foundation
asılsız
without any foundation
boş
without any foundation
temelsiz
without foundation
asılsız
without foundation
boş
without foundation
temelsiz

Söylenti tamamen temelsizdi. - The rumor was completely without foundation.

yielding of foundation
(İnşaat) temel çökmesi
Englisch - Englisch
Cosmetic cream roughly skin-colored, designed to make the face appear uniform in color and texture
That upon which anything is founded; that on which anything stands, and by which it is supported; the lowest and supporting layer of a superstructure; groundwork; basis
A donation or legacy appropriated to support a charitable institution, and constituting a permanent fund; endowment
That which is founded, or established by endowment; an endowed institution or charity

The Wikimedia Foundation, Inc. is the parent organization of the Wiktionary collaborative project.

The act of founding, fixing, establishing, or beginning to erect

The foundation of his institute has been wrought with difficulty.

The lowest and supporting part or member of a wall, including the base course and footing courses; in a frame house, the whole substructure of masonry

The foundations of this construction have been laid out.

lowest support of a structure; "it was built on a base of solid rock"; "he stood at the foot of the tower" education or instruction in the fundamentals of a field of knowledge; "he lacks the foundation necessary for advanced study"; "a good grounding in mathematics" an institution supported by an endowment the basis on which something is grounded; "there is little foundation for his objections
{i} base, substructure; establishing, founding; institution; cosmetic cream used as a base for makeup
the structure on which the building rests
The foundations of a building or other structure are the layer of bricks or concrete below the ground that it is built on
{n} a bottom, rise, establishment, cause
{i} science fiction series written by Isaac Asimov
A kind of pile The goal of many solitaire games is to eventually move all the cards onto the foundation piles Usually the foundations are empty at the start of a game, but in some games they may begin with a starter card
the rationale for the attributes and domains covered by the teacher evaluation Foundations can include teacher duties and professional responsibilities, research on teaching, governmental policies, professional expertise, and theories of teaching and learning Through descriptive or prescriptive analysis, foundations become the basis upon which the domains to be covered by the evaluation are determined and the elements, indicators, and descriptors are identified This approach will help ensure that the criteria reflect the school's and district's missions and policies See Criterion, Model
the basis on which something is grounded; "there is little foundation for his objections"
The supporting portion of a structure located below the structure and supported only by soil or rock
If a story, idea, or argument has no foundation, there are no facts to prove that it is true. The allegations were without foundation Each complaint is analysed very closely, and if it has no foundation it is rejected
The supporting substructure of a building or other structure, including but not limited to basements, slabs, sills, posts or frost walls
The goal of many solitaire games is to eventually move all the cards onto the foundation piles Usually the foundations are empty at the start of a game, but in some games they may begin with a starter card
The footing and below grade level walls upon which the upper part of the structure rests
The substructure which supports a building or other structure
and footing courses; in a frame house, the whole substructure of masonry
the supporting substructure of a building or other structure including but not limited to basements, slabs, sills, posts or frost walls
A strike in the ninth frame; base for three possible strikes in the tenth frame
pertaining to the establishment of cathedrals: about half of the medieval cathedrals were monastic, and half were secular There are nine Old Foundation secular cathedrals in England, including Lichfield With the dissolution of the monasteries during the Reformation the monks in monastic cathedrals were replaced by secular clergy and were given a new constitution by Henry VIII Those cathedrals are known as cathedrals of the New Foundation, but cathedrals which had always had secular clergy retained their old constitutions with deans and canons, and are known as cathedrals of the Old Foundation
The supporting portion of a structure below the first floor construction, or below grade, including the footings
lowest support of a structure; "it was built on a base of solid rock"; "he stood at the foot of the tower"
The foundation of something such as a belief or way of life is the things on which it is based. The issue strikes at the very foundation of our community This laid the foundations for later modern economic growth. If an event shakes the foundations of a society or a system of beliefs, it causes great uncertainty and makes people question their most deeply held beliefs. The destruction of war and the death of millions of young people shook the foundations of Western idealism
the act of starting something for the first time; introducing something new; "she looked forward to her initiation as an adult"; "the foundation of a new scientific society"; "he regards the fork as a modern introduction"
The supporting material upon which the substructure portion of a bridge is placed (2) Functional Classification The grouping of individual roads in a road system according to their purpose and the type of traffic they serve (4)
the supporting material upon which the substructure portion of a bridge is placed
The lowest and supporting part or member of a wall, including the base course (see Base course (a), under Base, n
A private nonprofit organization with funds and a program managed by its own trustees and directors, established to further social, educational, religious or other charitable activities by making grants A private foundation receives its funds from, and is subject to control of, an individual family, corporation or other group of limited number In contrast, a community foundation receives its funds from multiple public sources and is classified by the IRS as a public charity
Technically, the foundation is the part of a building that meets the ground, where all loads are transferred to the ground
an institution supported by an endowment
A private non-profit organisation with funds and a program managed by its own trustees and directors, established to further social, educational, religious or other charitable activities by making grants A private foundation receives its funds from, and is subject to control of, an individual family, corporation or other group of limited number In contrast, a community foundation receives its funds from multiple public sources and is classified in the US by the IRS as a public charity
an institution supported by an endowment the basis on which something is grounded; "there is little foundation for his objections
Foundation is a skin-coloured cream that you put on your face before putting on the rest of your make-up. see also found. Part of a structural system that supports and anchors the superstructure of a building and transmits its loads directly to the earth. To prevent damage from repeated freeze-thaw cycles, the bottom of the foundation must be below the frost line. The foundations of low-rise residential buildings are nearly all supported on spread footings, wide bases (usually of concrete) that support walls or piers and distribute the load over a greater area. A concrete grade beam supported by isolated footings, piers, or piles may be placed at ground level, especially in a building without a basement, to support the exterior wall. Spread footings are also used in greatly enlarged form for high-rise buildings. Other systems for supporting heavy loads include piles, concrete caisson columns, and building directly on exposed rock. In yielding soil, a floating foundation consisting of rigid, boxlike structures set at such a depth that the weight of the soil removed to place it equals the weight of the construction supported may be used. Nongovernmental, nonprofit organization with assets provided by donors and managed by its own officials and with income expended for socially useful purposes. Foundations can be traced back to ancient Greece. The late 19th century first saw the establishment of large foundations with broad purposes and great freedom of action, usually originating in the fortunes of wealthy industrialists. Today foundations are classified as community (having support from many donors and located in a specific community), corporation-sponsored, and independent. Notable examples include the Smithsonian Institution (1846), the Carnegie Corp. of New York (1911), the Rockefeller Foundation (1913), and the Ford Foundation (1936), one of the largest in the world. Nongovernmental organizations are known colloquially as "NGOs.". Ford Foundation Rockefeller Foundation mathematics foundations of
The basis for a homes The foundation is located at the lowest portion of the home and is used to support the structure built upon it (More on foundations)
The base that structures (buildings and bridges) are rest on They help reduce the pressure (or loading) on a soil by spreading it over a larger area or transfering it to a stronger layer of soil
A strike in the ninth frame; so he called because it lays a foundation for a strong finish, with the possibility of three more strikes in the tenth
The lowest and supporting part or member of a wall, including the base course (see Base course (a), under Base, n.) and footing courses; in a frame house, the whole substructure of masonry
The portion of a building that has the sole purpose of transmitting structural loads from the building into the earth
education or instruction in the fundamentals of a field of knowledge; "he lacks the foundation necessary for advanced study"; "a good grounding in mathematics"
Lower part of a structure which transmits the load to the earth The excavated surface upon which a dam is placed
Lower part of a structure that transmits loads directly to the soil The excavated surface upon which a dam is placed The foundation at Horsetooth Dam includes a layer of limestone that has been channeling water from the reservoir, under the dam, to the valley downstream of the dam
Survey of residence under construction showing structure foundation in relation to property boundary
the fundamental assumptions from which something is begun or developed or calculated or explained; "the whole argument rested on a basis of conjecture"
A foundation is an organization which provides money for a special purpose such as research or charity. the National Foundation for Educational Research
a woman's undergarment worn to give shape to the contours of the body
fundament
foundation course
Foundation course or introductory course is a college or university course that introduces students to a subject and prepares them for studying it at a higher level
foundation course
A foundation course is a course that you do at some colleges and universities in order to prepare yourself for a longer or more advanced course. a general course of study that introduces students to a subject, and is taught in the first year at some universities in Britain
foundation garment
A woman's supporting undergarment, such as a corset or girdle
foundation garment
a woman's undergarment worn to give shape to the contours of the body
foundation meeting
gathering of members
foundation stocks
stocks owned by people who started a company (usually providing their owners with special rights and privileges)
foundation stone
a stone laid at a ceremony to mark the founding of a new building
foundation stone
A foundation stone is a large block of stone built into a large public building near the bottom. It is often involved in a ceremony for the opening of the building, and has writing on it recording this. The Princess of Wales laid the foundation stone for the extension to the Cathedral
foundation stone
stone which is part of a structure's foundation; basis
foundation stone
The foundation stone of something is the basic, important thing which its existence or success depends on. these foundation stones of the future: education, training, research, development
Ford Foundation
U.S. philanthropic foundation. It was established in 1936 with gifts and bequests from Henry Ford and his son, Edsel (1893-1943). By the early 21st century its assets exceeded $10 billion. Its chief concerns have been international affairs (particularly population control and alleviation of food shortages), humanities and the arts, communications (especially public television), and, in later years, resources and the environment
foundational
fundamental or underlying
foundationless
Without foundation; unfounded
lay a foundation
To make a start

You should lay a foundation, even if you can't finish the project.

lay a foundation
To elicit information from a witness to show that the witness has knowledge of a matter before the witness testifies to the matter itself

In order to lay a foundation for the witness to describe the murder, the prosecutor first had to show that the witness was present when the murder occurred.

lays a foundation
Third-person singular simple present indicative form of lay a foundation
European Foundation for Quality Management
European Foundation for Quality Management (EFQM) a non-profit membership foundation , is the primary source for organizations in Europe looking to excel in their market and in their business. Founded in 1989 by the CEOs of prominent European businesses, EFQM is now the hub of excellent, globally minded organizations of all sizes and sectors, and both private and public. Specifically designed to help organizations achieve excellence in their business initiatives, the EFQM organization works to capture the best practices of globally-minded organizations and to turn this knowledge into practical resources for the business community. EFQM is a vibrant network of organizations that share the same ambitions to drive excellence through the organization and aspire to reach excellence results
pad foundation
(İnşaat) An isolated, concrete slab on-grade that serves as a foundation
raft foundation
A foundation (usually on soft ground) consisting of an extended layer of reinforced concrete
American Zionist Youth Foundation
educational organization for Jewish youth established and funded by American Zionist groups, AZYF
Application Foundation Classes
(Computers) collection of Java class libraries used to build Java-based applications (produced by Microsoft), AFC
Bill & Melinda Gates Foundation
charitable organization that seeks to assist people through better health and learning
David and Lucile Packard Foundation
philanthropic foundation which provides grants to various nonprofit organizations
Elie Wiesel Foundation
organization founded by Elie Wiesel to advance the cause of human rights worldwide by creating forums for the discussion and resolution of urgent ethical issues
Free Software Foundation
FSF, organization that promotes freedom of use of software and removal of ownership and property restrictions on the Internet
Jewish Foundation Fund
fund set up by the Zionist Organization and the Jewish Agency to support the development of Israel
Let the Animals Live Foundation
foundation whose donations go towards aiding and treating deserted animals
Make-A-Wish Foundation
a US charity organization that helps children who are extremely ill get something that they want very much
National Foundation of the Arts and the Humanities
an American government organization which develops and supports arts and humanities. It works with the National Endowment for the Arts and the National Endowment for the Humanities
National Science Foundation
a US government organization that provides money and support for scientific study
National Science Foundation Network
{i} NSFNet, main and high-speed network of Internet's backbone that began in 1992 (composed of 16 nodes connected to a 45Mb per second facility)
National Science Foundation Network
{i} main and high-speed network of Internet's backbone that began in 1992 (composed of 16 nodes connected to a 45Mb per second facility), NSFNet
Open Software Foundation
OSF an international organization, whose members include large computer companies, telecommunications companies, and important computer scientists, which is trying to set international standards for the systems that make computers operate. Its aim is for computers made by different companies to be able to work together
Rockefeller Foundation
U.S. philanthropic organization. It was endowed by John D. Rockefeller and chartered in 1913 to alleviate human suffering worldwide. Rockefeller was assisted in its management by his son John D. Rockefeller, Jr. Among its many activities, the foundation supports medical research and education. It also provides grant and fellowship programs in the social sciences, agricultural sciences, and global environmental studies, and in building democracy and international philanthropy
The Ford Foundation
philanthropic organization which provides grants or loans that build knowledge and strengthen organizations and networks
a foundation
cill
company foundation
building of a company, starting of a business
foundational
of, or relating to a foundation or foundations
foundational
{s} of a foundation, of a base; of an establishment; of a fund
foundationless
Having no foundation
foundations
{i} base, substructure (i.e. of a building)
foundations
Plural of foundation
have no foundation
have no base, have no support; groundless, baseless, unfounded
lay foundation
place a cornerstone, lay the base
nationaol science foundation
an independent agency of the federal government responsible for the promotion of progress in science and engineering by supporting programs in research and education
partnership foundation
establishment of a partnership, building of a cooperative
philanthropic foundation
a foundation that provides funds for science or art or education or religion or relief from disease etc
private foundation
a charity that does not receive a major part of its support from the public
solid foundation
sturdy base, stable base
Türkisch - Englisch

Definition von foundation im Türkisch Englisch wörterbuch

duvar ayağı the foundation of
a wall; the foot of a wall
microsoft foundation classes
(Bilgisayar) microsoft foundation classes
foundation
Favoriten