coordinated

listen to the pronunciation of coordinated
Englisch - Türkisch
düzenle
düzenli

Tom çok düzenli değil. - Tom isn't very coordinated.

koordineli
kοοrdine
eşgüdümlü

Eşgüdümlü bir çabaya ihtiyacımız var. - We need a coordinated effort.

coordinate
{f} koordine etmek

Programları koordine etmek zordur. - Schedules are difficult to coordinate.

Coordinated Universal Time
Eşgüdümlü evrensel zaman
Coordinated Universal Time; unit type code
(Askeri) koordine evrensel saat; birlik türü kodu
coordinated attack
(Askeri) KOORDİNE TAARRUZ: Bir komutanlığa bağlı çeşitli unsurların güçlerinden bir bütün olarak komutanlık hesabına azami fayda sağlanacak şekilde kullandıkları dikkatle planlanmış ve tatbik edilmiş bir taarruz hareketi
coordinated defense
(Askeri) KOORDİNE HAVA SAVUNMASI: Tek bir savunma meydana getiremeyecek kadar birbirinden uzak fakat karşılıklı savunma ile malzeme tasarrufu ve daha büyük fayda sağlanacağı tasarlanan iki veya daha çok hassas bölgenin hava savunması
coordinated draft plan
(Askeri) KOORDİNE EDİLMİŞ TASLAK PLAN: Katılan ülkeler ile koordine edilmiş bulunan bir taslak plan. Gelecekteki planlama ve tatbikatlarda kullanılabilir ve acil durumlar esnasında uygulanabilir. Ayrıca bak. "initial draft plan", "draft plan", "final plan", "operation plan
coordinated exercise
(Askeri) KOORDİNE EDİLMİŞ TATBİKAT: Bak. "JCS coordinated exercise"
coordinated fire plan
(Askeri) KOORDİNE ATEŞ PLANI: Savunma sırasında azami ateş tesirini daima taarruz eden düşman kuvveti üzerinde bulundurmak için muharebeden önce komutanlar tarafından yapılan planlar
coordinated illumination fire
(Askeri) KOORDİNE EDİLMİŞ AYDINLATMA ATEŞİ: Aydınlatıcı ateşin ve kuvvetli patlayıcı bomba atışının, sadece hedefin tespiti ve kuvvetli patlayıcı bomba ateşinin tanzim edilmesi için gereken zamanda hedef ve hedefi çevreleyen bölgenin aydınlatılmasını temin etmek üzere koordine edildiği bir atış tipi
coordinated procurement
(Askeri) KOORDİNE TEDARİK: Bu şekil tedarik: (a) Karşılıklı anlaşmaya uyularak, bir kuvvet komutanlığı (veya müşterek büro) tarafından başka bir kuvvet komutanlığı için temin edilen ikmal maddelerini veya hizmetleri ya da (b) Münferit tedarik durumundaki ikmal maddeleri tedariki ile ilgili tedariki ifade eder. Bu tedarik müşterek (joint), münferit (single) ve tesis hesabına (plant cognizance) tedarik şekillerini içine alır
coordinated procurement assignee
(Askeri) KOORDİNELİ TEDARİK GÖREVLİSİ: Özel bir federal ikmal grubu/sınıfı, malı veya maddesine ilişkin Amerikan Savunma Bakanlığının bütün gereksinimleri için satılma sorumluluğunun verildiği teşkilat veya askeri sınıf
Contingency Planning Facilities List; coordinated fire line
(Askeri) Muhtemel Durum Planlama Tesisleri Listesi; ateş koordinasyon hattı
coordinate
{i} kordinat
coordinate
eşgüdümsel
coordinate
birbirine göre ayarlamak
coordinate
(Biyokimya) kon
coordinate
(Dilbilim) sıralı
coordinate
düzeltmek
coordinate
eşgüdüm sağlama
coordinate
birlikte çalışmak
coordinate
müsavi
coordinate
alıştırmak
coordinate
but
coordinate
eşgüdüm

Eşgüdümlü bir çabaya ihtiyacımız var. - We need a coordinated effort.

coordinate
(Denizbilim) konlar
coordinate
etkinliği artırmak için birlikte çalışmak
coordinate
{f} düzenle
be coordinated
koordine edilecektir
coordinate
koordinat

Bana koordinatları ver. - Give me the coordinates.

coordinate
düzenle(mek)
ill-coordinated
Kötü koordine edilmiş, iyi eşgüdümlenmemiş

The Austrians attacks were ill-coordinated but they were constant.

coordinate
denk/koordineli
coordinate
{i} eşit şey
coordinate
konaç
coordinate
ayarlamak
coordinate
{s} koordine

Programları koordine etmek zordur. - Schedules are difficult to coordinate.

Saldırı kötü bir şekilde koordine edildi. - The assault was poorly coordinated.

coordinate
(Askeri) KOORDİNE ETMEK: Bir işle ilgili olan bütün daire ve birliklerin verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak için işbirliği yapmak
coordinate
{i} apsis
coordinate
işbirliği yapmak
coordinate
{s} aynı derecede, eşit. i., mat., den., (Gökbilim) , kim. koordinat
coordinate
{f} düzenlemek
coordinate
Eşgüdümlemek
coordinate
{s} eşit
coordinate
[adj n] düzenli
coordinate
{f} uyum sağlamak
coordinate
düzenli

Tom çok düzenli değil. - Tom isn't very coordinated.

coordinate
(Tekstil) ayarı mükemmelleştirmek
coordinate
koordinat/denk
coordinate
koordine et

Programları koordine etmek zordur. - Schedules are difficult to coordinate.

universal time coordinated
Evrensel Zaman Koordinatı
well coordinated
derli toplu
Englisch - Englisch
Simple past tense and past participle of coordinate
Physically graceful or skillful
Organized, working together, cooperating
being dexterous in the use of more than one set of muscle movements; "she was usually good with her hands and well coordinated"- Mary McCarthy operating as a unit; "a unified utility system"; "a coordinated program"
being dexterous in the use of more than one set of muscle movements; "she was usually good with her hands and well coordinated"- Mary McCarthy
intentionally matched; "curtains and walls were color coordinated
operating as a unit; "a unified utility system"; "a coordinated program"
intentionally matched; "curtains and walls were color coordinated"
past of coordinate
{s} matched, suited
Coordinated Universal Time
A high-precision atomic time standard (abbreviation UTC)
coordinated closure
blocking off of an area by the military
coordinated effort
harmonious effort, effort in which actions are made compatible
coordinated universal time
by international agreement, the local time at the prime meridian, which passes through Greenwich, England Therefore, it is known as Greenwich Mean Time (GMT), or sometimes simply Universal Time (UT)
coordinated universal time
equivalent to mean solar time at the prime meridian (0° longitude) which passes through Greenwich, United Kingdom, formerly known as Greenwich Mean Time (GMT); UTC is the standard time used by DXers around the world to express time; UTC is e g five hours ahead of Eastern standard time and four hours ahead of Eastern Daylight Savings Time - synonyms: World Time, Universal Time (UT), Zulu Time, Z Time
coordinated universal time
An international time standard that DTS uses The zero hour of Coordinated Universal Time is based on the zero hour of Greenwich (England) Mean Time
coordinated universal time
By international agreement, the local time at the prime meridian, which passes through Greenwich, England Therefore, it is also known as Greenwich Mean Time, or sometimes simply Universal Time
coordinated universal time
The international standard reference time It also corresponds to the local time at zero longitude The standards pertaining to the definition and maintenance of Coordinated Universal Time, which effectively replaced Greenwich Mean Time (GMT) on 1 January 1972, are promulgated in Recommendation 460 of the International Consultative Committee for Radio (Comite Consultatif International de Radiodiffusion or CCIR) of the International Telecommunications Union The CCIR is located at 2, rue de Varembe, 1211 Geneva 20, Switzerland Responsibility for time standards in the United States rests with the Time and Frequency Division of the National Institute of Standards and Technology (NIST) in Boulder, Colorado
coordinated universal time
Coordinated Universal Time (UTC) is the number of seconds past the base time of January 1, 1970 00: 00: 00, Greenwich Mean Time WorkManager stores time in this format
coordinated universal time
An internationally agreed-upon time scale maintained by the Bureau International de L'Heure (BIH), used as the time reference by nearly all commonly available time and frequency distribution systems, i e WWV, WWVH, LORAN-C, Transit, Omega, and GPS
coordinated universal time
This is an international standard time It is time at Greenwich, England With one clock as a standard, it ensures that operations which cross time zones do not have problems referencing the exact time
coordinated universal time
The time in the 0° meridian time zone (Greenwich, England)
coordinated universal time
Greenwich Mean Time updated with leap seconds
coordinated universal time
(aka Greenwich Mean Time [GMT]) Local time at zero degrees longitude at the Greenwich Observatory, England UTC uses a 24-hour clock, i e , 2: 00 a m is 0200 hours, 2: 00 p m is 1400 hours, midnight is 2400 or 0000 hundred hours
coordinated universal time
The international time standard is called Universal Coordinated Time or, more commonly, UTC, for "Universal Time, Coordinated" This standard has been in effect since 1972 by worldwide representatives within the International Telecommunication Union The UTC designation was chosen as a compromise among all the countries' abbreviations for Universal Coordinated Time UTC is maintained by the Bureau International de l'Heure (BIH) which forms the basis of a coordinated dissemination of standard frequencies and time signals
coordinated universal time
The international standard of time, kept by atomic clocks around the world
colour-coordinated
clothes, decorations etc that are colour-coordinated have colours which look good together
coordinate
To match (objects, especially clothes)
coordinate
Something that is equal to another thing
coordinate
Of the same rank, equal
coordinate
A number representing the position of a point along a line, arc, or similar one-dimensional figure
Universal Time Coordinated
UTC, basis for uniform calculation of time in all parts of the world that is based on the atomic clock (method that is more modern and precise than GMT)
coordinate
Location of a point in the design plane along the x (horizontal), y (vertical), and z (depth - 3D only) axes relative to the global origin
coordinate
bring (components or parts) into proper or desirable coordination correlation; "align the wheels of my car"; "ordinate similar parts"
coordinate
regulate, adjust or combine the actions of others to attain harmony
coordinate
Coordinaat A x,y location in a Cartesian coordinate system or a x,y,z coordinate in a three dimensional system Coordinates represent locations on the Earth's surface relative to other locations
coordinate
bring order and organization to; "Can you help me organize my files?"
coordinate
{s} equal, equivalent; of equal rank or authority
coordinate
To bring together in a common and harmonious action or effort *
coordinate
a number that identifies a position relative to an axis
coordinate
a number that identifies a position relative to an axis bring into common action, movement, or condition; "coordinate the painters, masons, and plumbers"; "coordinate his actions with that of his colleagues"; "coordinate our efforts"
coordinate
An x,y location in a Cartesian coordinate system or an x,y,z coordinate in a three dimensional system Coordinates represent locations on the Earth's surface relative to other locations
coordinate
From Columns or other applicable formations Circulate; 1/2 Circulate; Center 6 Trade; Very Centers Veer Out as Very Outsides do your part Fan The Top Columns end in Parallel Two-Faced Lines
coordinate
A position relative to an origin, expressed in Vutrax as X and Y values relative to some arbitrary 0, 0 position They may be expressed in Imperial or Metric values For Vutrax the coordinates can take either sign - Positive X is to the right, Positive Y is downwards
coordinate
An x,y location in a Cartesian coordinate system or an x,y,z location in a three-dimensional coordinate system Coordinates represent locations on the Earth's surface relative to other locations Planar coordinates describe a two-dimensional x,y location in terms of distance from a fixed reference See also vector and Cartesian coordinate system
coordinate
A systematic exchange of information among principal participants in order to carry out a unified response in the event of an emergency
coordinate
The position of point is space in respect to a Cartesian coordinate system (x, y and/or z values) In GIS, a coordinate often represents locations on the earth's surface relative to other locations
coordinate
(Spatial User's Guide and Reference)
coordinate
In mathematics or cartography, a number representing the position of a point along a line, arc, or similar one-dimensional figure. A set of coordinates specifies position in a multi-dimensional system, with one number corresponding to the position along each of a set of independent (usually mutually perpendicular) lines, arcs, etc. In two dimensions, Cartesian coordinates specify a distance to the right (x) and a distance up (y), so "(2,3)" means 2 to the right and 3 up from a given origin. In three dimensions, three coordinates are needed to specify a unique position in space
coordinate
A single point on a grid having vertical (Y) and horizontal (X) values
coordinate
A variable or value that specifies a location in a two-dimensional graphical window
coordinate
If a point A is located at a certain real number on a scaled number line, then that real number is the coordinate of the point A
coordinate
of equal importance, rank, or degree
coordinate
an x,y location in a Cartesian coordinate system or an x,y,z location in a three dimensional matrix Coordinates represent locations in relation to other locations
coordinate
To synchronize (activities)
coordinate
The ordered pair that states the location on a coordinate plane Used to describe location and or position
coordinate
A set of numbers that designates location in a given reference system, such as x,y in a planar coordinate system, or x,y,z in a three-dimensional coordinate system Coordinates represent locations on the earth's surface relative to other locations
coordinate
be co-ordinated; "These activities co-ordinate well"
coordinate
n bring parts into proper relation Coordinating processes are used to manage how a task is displayed and modified Usually only one person is involved in the application of the process
coordinate
North/south, west/east and altitude values that determine the location in a world 1 AW coordinate = 10 meters
coordinate
The coordinate of a point is the two or three dimensional definition of this point along the axes in a refernce coordinate system Usually defined in X (horizontal, Y (vertical) and Z (depth) axes of a rectilinear coordinate system, these may also refer to cylindical (Alpha, Radius, Elevation) or spherical coordinates (Alpha, Beta, Radius)
coordinate
A set of numbers that designate location in a given reference system, such as x,y in a planar coordinate system or an x,y,z in a three-dimensional coordinate system Coordinates represent locations on the Earth's surface relative to other locations
coordinate
{f} arrange in proper order
coordinate
bring into common action, movement, or condition; "coordinate the painters, masons, and plumbers"; "coordinate his actions with that of his colleagues"; "coordinate our efforts"
coordinate
{i} reference point, coordinate point; geographical location
coordinate
coordinate system galactic coordinate spherical coordinate system
coordinate
A specified position in Cartesian space The value takes the form of a short or long floating point value Z values (if any) are ignored during the enforcement and use of planar graphs
coordinate
Starting formation -Columns TIMING - 8
coordinate
A set of numbers that designate location Coordinates in geographic terms represent locations on the Earth's surface relative to other locations For example, latitude and longitude
coordinate
Starting formation - columns All dancers single file circulate once and a half The center six (three adjacent pairs) trade (turn 180°) The very center two dancers release handholds and walk diagonally outward to the end of the forming lines The two lonesome dancers walk ahead, moving in a quarter circle, to become the other ends of the forming lines
coordinated
Favoriten