disposal

listen to the pronunciation of disposal
Englisch - Türkisch
{i} ortadan kaldırma
imha etme
(Çevre) uzaklaştırma
elden çıkarma
yerleştirme
yerleştirme düzeni
(Çevre) tasfiye
kontrol
idare
düzenleme
yönetim
kullanım
(hukuk) tasarruf, kullanım
satma; elden çıkarma
bertaraf
bertarafı
tertipleme
{i} düzen
(Askeri) SON İŞLEMİ; KAYIT SİLME: Kayıtların, dokümanların, fazla demode ve genel fazla durumundaki malların, yetki dahilinde, elde çıkarılması. Son işlem; bu durumdaki maddelerin -yeniden dağılma hariç- devri, hibe olarak verilmesi, satılması, terki veya takribi suretiyle yapılır; fakat sadece bunlarla sınırlı kalmaz
{i} yok etme
{i} huk. tasarruf, kullanım
{i} emir
{i} devir
imha

Patlayıcı madde imha ünitesi patlamamış bombayı güvenli bir şekilde imha etti. - The explosive ordnance disposal unit safely disposed of the unexploded bomb.

Tom bir bomba imha uzmanıdır. - Tom is a bomb disposal expert.

{i} satış
elden çıkarma,tanzim
(Nükleer Bilimler) depolama,son depolama
(Mukavele) satış, satma, elden çıkarma; düzen
(Ticaret) tasarruf hakkı
hibe
(Kanun) tasarruf etme
disposal area
boşaltım yeri
disposal site
atık alanı
disposal value
elden çıkarma değeri
disposal value
satış değeri
disposal agency
(Askeri) MAL SON İŞLEM DAİRESİ: Genel fazla durumundaki malın beyan edildiği özel bir hükümet dairesi
disposal agency
(Askeri) mal son işlem dairesi
disposal center
(Askeri) MAL SON İŞLEM MERKEZİ: Genel fazla durumundaki malları depolayan ve teşhir ederek satan ve genellikle mal son işlem dairesinin idaresi altında bulunan yer
disposal centre
(Askeri) mal son işlem merkezi
disposal classification
(Askeri) SON İŞLEM SINIFLANDIRMASI, KAYIT SİLME SINIFLANDIRMASI: Bak. "classification for disposal"
disposal classification
(Askeri) son işlem sınıflandırması
disposal list
(Askeri) İMHA EDİLECEK EVRAK LİSTESİ: Ordu teşkilatının emir ve nezareti altında bulunmakla beraber, yürürlükteki muameleler için lüzumlu olmadığı gibi, hükümet tarafından daha fazla saklanmalarını gerektirecek derecede idari, kanuni, ilmi veya başka bir değeri de bulunmayan evrakın ortadan kaldırılmalarına müsaade almak için ABD Arşiv Dairesi Başkanı'na sunulmak üzere hazırlanmış olan liste
disposal list
(Askeri) imha edilecek evrak listesi
disposal of products
(Politika, Siyaset) ürünlerin imha edilmesi
disposal of products
(Politika, Siyaset) ürünlerin pazara sürümü
disposal of records
(Askeri) KAYITLARIN SON İŞLEMİ, KAYITLARIN İMHASI: Kıymetsiz kayıtların imha veya tasfiyesi
disposal of records
(Askeri) kayıtların imhası
disposal of records
(Askeri) kayıtların son işlemi
disposal plant
yoketme tesisi
disposal procedure
(Askeri) imha prosedürü
disposal schedule for record
(Askeri) kayıt imha süre listesi
disposal schedule for record
(Askeri) KAYIT İMHA SÜRE LİSTESİ, EVRAK İMHA SÜRE LİSTESİ: Ordu teşkilatında birikmiş veya birikecek olan evrakın, belirli bir süre sonra, imha veya tasfiyesine müsaade almak maksadıyla, ABD Arşiv Dairesi Başkanı'na sunulmak üzere hazırlanmış listesi
disposal schedule for record
(Askeri) evrak imha süre listesi
disposal standard
(Askeri) KAYIT MUHAFAZA SÜRESİ, EVRAK MUHAFAZA SÜRESİ: Ordunun birden fazla birlik veya teşkilinin müşterek çalışma ve faaliyetlerinin bir sonucu olarak biriken belirli bazı dosya ve kayıtlarını Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından konulan ve bu gibi dosyaların, imhasına kadar, elde tutulmaları ve faydalanılmaları gereken süre
disposal standard
(Askeri) evrak muhafaza süresi
disposal standard
(Askeri) kayıt muhafaza süresi
bomb disposal
(Askeri) bomba imha
refuse and waste disposal
(Çevre) atık ve atık boşaltımı
refuse disposal facilities
atık boşaltım tesisleri
refuse disposal works
çöp yok etme işleri
sewage disposal
(Çevre) atık su boşaltımı
sewage disposal
(Askeri) lağım boşaltma
sludge disposal
(Çevre) çamur tasfiyesi
garbage disposal
çöp yokedici
mine disposal
mayını zararsız hale getirme
refuse disposal
çöp toplama
sewage disposal
lağım boşaltma usulü
waste disposal
artıkların yok edilmesi
Disposal of
atılması
I am at your disposal
Emrinizdeyim! Emrinize amâdeyim!
at his disposal
elinde
at my disposal
benim emrinde
at one's disposal
emrine amade
at one's disposal
Emrine amade, hizmetinde
at one's disposal
elinin altında
at one's disposal
(Jeoloji) birinin emrine amade
at one's disposal
Birinin emrinde, elinin altında, hizmetinde, emrine amade olmak
bomb disposal
Bomba imha işlemi
bomb disposal expert
Bomba imha uzmanı
garbage disposal
Mutfak tipi çöp öğütücü
letter of disposal
tasarruf mektubu
material disposal
malzeme atma
waste disposal
Atıkların yok edilmesi
waste disposal
Atık imha işlemi

Waste Disposal Facilities - Atık imha tesisleri.

waste-disposal
atık bertaraf
be at s.o.'s disposal
birinin emrinde olmak: While I'm away my house is at your disposal. Ben yokken evim emrinizde
bomb disposal
bomba imhası
bomb disposal
bombayı etkisiz hale getirme
bomb disposal
(Askeri) BOMBALARI ZARARSIZ HALE GETİRME: Patlamış bomba ve mermilere müdahale ve bunları zararsız bir hale getirmede veya patlatmak suretiyle tahripte takip edilen bilimsel ve teknik usul
bomb disposal unit
(Askeri) BOMBA İMHA BİRLİĞİ, BOMBALARI ZARARSIZ HALE GETİRME BİRLİĞİ: Bknz. "explosive ordnance unit"
chemical disposal
kimyasal tasfiye
classification for disposal
(Askeri) KAYIT SİLME SINIFLANDIRMASI, SON İŞLEM SINIFLANDIRMASI: Malzemenin, elden çıkarılmalarını tespit maksadı ile ayrılması (Classification I items I. sınıf HEK maddeler), sivil ve harp sanayii sahalarında kullanılmayan askeri malzemedir. (Classification II items II nci HEK maddeler) ise geri kalan her cins malzeme demektir. Buna "disposal classification" de denir
classification for disposal
(Askeri) son işlem sınıflandırması
costs of disposal
(Ticaret) elden çıkarma maliyetleri
emergency disposal
(Askeri) acil imha
explosive ordnance disposal
(Askeri) patlayıcı malzemenin imhası
explosive ordnance disposal
(Askeri) patlayıcı madde imhası
explosive ordnance disposal
(Askeri) PATLAYICI ORDUDONATIM MALZEMESİNİN İMHASI VEYA ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ: Henüz patlamamış patlayıcı ordudonatım malzemesinin tespit edilmesi, tanımlanması, saha değerlendirmesi, emniyetli hale getirilmesi, toplanması ve nihai imhası. Ayrıca, normal olarak imha işine tayin edilen personelin bazı patlayıcı ordudonatım malzemesini imha etmeye imkan ve kabiliyeti yetmezse bu hasar görmüş veya bozulmuş patlayıcı ordudonatım malzemesinin emniyetli hale getirilmesi ve/veya imha edilmesi de buna dahil edilebilir
explosive ordnance disposal
(Askeri) patlayıcıları etkisiz hale getirme
explosive ordnance disposal badge
(Askeri) PATLAYICI ORDUDONATIM MADDELERİ SON İŞLEM BRÖVESİ: Patlayıcı ordudonatım maddeleri ile ilgili bir öğretim kursunun bitirildiğini bu işle ilgili askeri meslek ihtisası kazanıldığını ve patlayıcı ordudonatım maddeleri son işlem personeli görevinin iyi bir şekilde yerine getirildiğini gösteren madeni bröve, nezaretçi ve uzman olarak iki sınıftır
explosive ordnance disposal incident
(Askeri) PATLAYICI ORDUDONATIM MALZEMESİ İMHA HALİ/ OLAYI: Çalışmalar, tesisler, personel veya malzeme için tehlike arz eden patlamamış veya hasar görmüş patlayıcı ordudonatım malzemesinin şüphelenilen veya tespit edilen mevcudiyeti. Bu tanıma dahil edilmeyenler, yüksek derecede patlayıcı, malzemenin imhası, teknik hizmet montaj çalışmaları ve mayın ya da tahrip maddelerinin yerleştirilmesinde oluşacak kaza ile ateşlenme durumları veya diğer durumlardır
explosive ordnance disposal procedures
(Askeri) PATLAYICI ORDUDONATIM MADDELERİNİ İMHA YÖNTEMLERİ/AMELİYELERİ: Bir patlayıcı ordudonatım malzemesi imha durumuyla ilgili patlayıcı ordudonatım maddesi veya herhangi tehlikeli malzemeye yaklaşma, teşhis etme, emniyetli hale getirme, toplama ve nihai imha için patlayıcı ordudonatım maddesi imha personeli tarafından takip edilen özel yollar ve yöntemler
explosive ordnance disposal unit
(Askeri) PATLAYICI ORDUDONATIM MALZEMESİ İMHA BİRLİĞİ: Patlayıcı ordudonatım maddelerinde (bomba, mayın, mermi veya bubi tuzağı) emniyeti sağlayan, bu gibi ordudonatım malzemesi hakkında istihbarat raporu düzenleyen ve emniyetle kaldırılmalarına nezaret eden, özel surette yetiştirilmiş ve teçhiz edilmiş personel. Buna Deniz'de kısaca EOD birliği denir
final disposal
(Nükleer Bilimler) son depolama
final disposal procedures
(Askeri) NİHAİ TAHRİP YÖNTEMLERİ/AMELİYELERİ: Bir yerde tahrip edilmesi veya yakılması, bir tahrip bölgesine taşınması veya diğer uygun vasıtalarla tahrip edilmesini içerebilecek, patlayıcı ordudonatım malzemesinin son tahrip işlemi
garbage disposal plant
çöp yoketme tesisi
mine disposal
(Askeri) mayın tahrip
mine disposal
(Askeri) mayın imhası
mine disposal
(Askeri) MAYINI ZARARSIZ HALE GETİRME: Mayınların uygun nitelikli personel tarafından güvenli hale getirilmesi, etkisiz kılınması, çıkarılması, taşınması veya tahrip edilmesi işlemi
property disposal officer
(Askeri) MAL SORUMLUSU: Bir tesiste, şahsi malların teslim alınması bakımı ve verilen yetki dahilinde son işlemi ile sorumlu şahıs. Bu şahıs; bir tesisteki bütün HEK mal ve kayıt silme faaliyetlerinden sorumludur. Buna eskiden (salvage officer) denirdi
put at the disposal of
emrine hazır bulundurmak
safe disposal of nonrecoverable waste
(Avrupa Birliği) geri dönüşümsüz atıkların güvenli bertaraf edilmesi
safe disposal of nonrecoverable waste, residues
(Avrupa Birliği) geri dönüşümsüz atıkların güvenli bertaraf edilmesi
sewage disposal
(Askeri) LAĞIM BOŞALTMA (İS): Lağım pisliğini yoketme veya faydalanılır hale getirme sistemi
sewage disposal plants
atık su boşaltım tesisleri
sludge disposal
çamur tasviyesi
spent fuel disposal
(Nükleer Bilimler) tüketilmiş yakıtın zararsızlaştırılması
ultimate disposal
nihai bertaraf
ultimate disposal site
kesin depolama alanı
ultimate radioactive waste disposal site
(Nükleer Bilimler) nihai stoklama alanı
underground disposal
(Nükleer Bilimler) yeraltında depolama,yeraltın(d)a son depolama
waste disposal
çöp öğütme
waste disposal
atık tasfiyesi
waste disposal
atık ortadan kaldırma
Englisch - Englisch
the power to use something or someone
a disposing of or getting rid of something
An arrangement, categorization or classification of things
{n} management, regulation, command
the sale of assets
a waste-disposal unit
the action or process of disposing
Regulation of the fate, condition, application, etc
The discharge, deposit, injection, spilling, leaking, or placing of any solid waste or hazardous waste into the environment (land, surface water, ground)
The discharge, deposit, injection, dumping, spilling, leaking or placing of any hazardous waste into or on any land or water so that such hazardous waste or any constituent thereof may enter the environment or be emitted into the air or discharged into any waters, including ground water SWM Rule 1200-1-11- 01(2)(a) or 40 CFR § 270 2
The discharge, deposit, injection, dumping, spilling, leaking, or placing of any solid waste or hazardous waste into or on any land/water so that its constituent may enter the environment or be emitted into the air or discharged into any waters, including ground waters
A term used in some countries such as the USA to mean that an application has been resolved by being withdrawn, rejected or granted It can also have the connotation of being rejected only
Waste emplacement designed to ensure isolation of waste from the biosphere, with no intention of retrieval for the foreseeable future, and requiring deliberate action to regain access to the waste
(1) The actions taken regarding temporary records after their retention periods expire and consisting usually of destruction or occasionally of donation See also DESTRUCTION, DISPOSING OF, DISPOSITION (1), DONATION (1), FINAL DISPOSITION, TEMPORARY RECORDS
a kitchen appliance for disposing of garbage
The process leading to and including any of the following: The discharge, deposit, dumping, or placing of any discarded appliance into or on any land or water The disassembly of any appliance for discharge, deposit, dumping, or placing of its discarded component parts into or on any land or water The disassembly of any appliance for reuse of its component parts
the final handling of solid waste, following collection, processing, or incineration Disposal most often means placement of wastes in a dump or a landfill
alienation, or parting; as, a disposal of property
Power or authority to dispose of, determine the condition of, control, etc
a method of tending to (especially business) matters
the act or means of getting rid of something a kitchen appliance for disposing of garbage the power to use something or someone; "used all the resources at his disposal
Ordering; regulation; adjustment; management; government; direction
The act of disposing, or disposing of, anything; arrangement; orderly distribution; a putting in order; as, the disposal of the troops in two lines
The discharge, deposit, injection, dumping, spilling, leaking, or placing of any solid waste or hazardous waste into or on any land or water, so that such solid waste or any constituent thereof may not enter the environment
If you have something at your disposal, you are able to use it whenever you want, and for whatever purpose you want. If you say that you are at someone's disposal, you mean that you are willing to help them in any way you can. Do you have this information at your disposal? If I can be of service, I am at your disposal
The discharge, deposit, injection, dumping, spilling, leaking, or placing of any solid waste or hazardous waste into the environment (land, surface water, ground water, and air)
The final placement or destruction of toxic, radioactive or other wastes Disposal may be accomplished through the use of approved secure landfills, surface impoundments, land farming, deep well injection, ocean dumping, or incineration
the act or means of getting rid of something
The collection, storage, and subsequent destruction of all syringes and needles to avoid any accidents
- Method of final disposition that does not provide any beneficial use Disposal includes landfilling and incineration Sludge-only lagoons where sludge remains for more than two years are also defined as disposal by regulation
Best: Use up or give away Second best: Hold for a household hazardous waste collection In Oregon, call 1-800-732-9253 to find out if there is a hazardous waste collection event scheduled in your community, or call your garbage hauler, local government solid waste department or the Oregon Department of Environmental Quality at (503) 229-5913 or toll-free at 1-800-452-4011
{i} getting rid of; act of disposing, arranging; device that grinds up garbage
the removal of materiel from a supply system by sale, trade-in or destruction Within the federal government, disposal is normally arranged through the PWGSC Crown Assets Distribution Directorate/Centre
A multilateral treaty adopted at Basel on March 22, 1989, and in force from May 5, 1992 It forbids exports of hazardous wastes and other wastes to non-states parties and to states parties unwilling or incapable of handling them It also requires states to reduce their production of hazardous wastes
For diversion purposes, disposal is all waste created by all businesses and residents which is disposed at CIWMB-permitted landfills or at transformation facilities, or is exported from the state The CIWMB tracks tons of waste disposed by each jurisdiction using its disposal reporting system
the discharge, deposit, injection, dumping, spilling, leaking, or placing of any hazardous substance into or on any land or water so that the hazardous substance or any constituent of the hazardous substance may enter the environment or be emitted into the air or discharged into any groundwater or surface water
Waste emplacement designed to ensure isolation of the waste from the biosphere, with no intention of retrieval for the foreseeable future, and requiring deliberate action to regain access to the waste
the power to use something or someone; "used all the resources at his disposal"
Waste emplacement designed to ensure isolation of waste from the biosphere, with no intention of retrieval for the foreseeable future
The discharge, deposit, injection, dumping, spilling, leaking, or placing of a waste into its permanent, final location
especially in the phrase at, or in, the disposal of
Final placement or destruction of toxic, radioactive, or other wastes; surplus or banned pesticides or other chemicals; polluted soils; and drums containing hazardous materials from removal actions or accidental releases Disposal may be accomplished through use of approved secure landfills, surface impoundments, land farming, deep-well injection, ocean dumping, or incineration
Disposal is the act of getting rid of something that is no longer wanted or needed. methods for the permanent disposal of radioactive wastes
In some countries, such as the USA, this refers to where an application has been resolved by being withdrawn, rejected or granted It can also have the connotation of being rejected only
The process of appraising records Within the Victorian public sector, records are appraised to determine their significance (business, legal or historical) and then judged to be either of temporary or permanent value to the state
of anything; the transference of anything into new hands, a new place, condition, etc
discharging, depositing, injecting, dumping, incinerating, leaking or placing of any waste into or on any land, air or water
disposement
disposal of waste
removal of refuse or garbage
garbage disposal
An electric device in a kitchen drain that gets rid of food waste by shredding it to tiny bits that wash down
garbage disposal
A garbage disposal or a garbage disposal unit is a small machine in the kitchen sink that breaks down waste matter so that it does not block the sink. a small machine in the kitchen sink which breaks vegetable waste into small pieces so that it washes down the drain of the sink British Equivalent: waste disposal
garbage disposal
a kitchen appliance for disposing of garbage
bomb disposal
The process by which hazardous explosive devices are rendered safe. Bomb disposal is an all encompassing term to describe the separate, but interrelated functions in the following fields:
at his disposal
at his service, at his command
be at one's disposal
be at one's service, be ready to help someone
bomb disposal
Bomb disposal is the job of dealing with bombs which have not exploded, by taking out the fuse or by blowing them up in a controlled explosion. an Army bomb disposal squad. the job of dealing with bombs that have not exploded, and making them safe bomb disposal experts/team/squad/unit
bomb disposal
disassembly and deactivation of bombs
mine disposal
the disposal of explosive mines
ordnance disposal
elimination of unused ammunition and explosives by disassembling and destroying them
police bomb-disposal expert
police officer that is an expert at disabling bombs and other explosives
put at his disposal
presented for his personal use, gave to him to use as he wished
put at one's disposal
make available
sewage disposal
spilling of waste into the drainage
sewage disposal
the disposal of sewage
sewage disposal plant
a plant for disposing of sewage
waste disposal
A waste disposal or a waste disposal unit is a small machine in a kitchen sink that chops up vegetable waste
disposal
Favoriten