organized

listen to the pronunciation of organized
Englisch - Türkisch
{s} tertipli

Tom çok tertipli değildi. - Tom wasn't very organized.

Tom oldukça tertipli, değil mi? - Tom is quite organized, isn't he?

teşekküllü
teşkilatlanmak
organize

Şirketimiz, tüm Japonya'da konuşlanan, iyi organize edilmiş 200 satış ofisi ağına sahiptir. - Our company has a well organized system of 200 sales offices, located all over Japan.

Parti Mac tarafından organize edildi. - The party was organized by Mac.

{f} düzenle

Evleri Feng Shui'ye göre düzenlendi. - Their house is organized according to Feng Shui.

O, bir yaz rock festivali düzenledi. - He organized a summer rock festival.

{f} düzenle: adj.düzenlenmiş
{s} örgütlü

Kamuoyunun örgütlü suça olan hayranlığı çok rahatsız edicidir. - The public's fascination with organized crime is very disturbing.

{f} düzenle: adj.örgütlenmi
{s} düzenlenmiş
{s} organize olmuş
kur/düzenle
{s} düzenli

Tom düzenli, değil mi? - Tom is organized, isn't he?

Tom düzenli görünüyor. - Tom seems to be organized.

organ
organ
organize
düzenlemek

Sabahımı düzenlemek için yaklaşık yirmi dakikaya ihtiyacım var. - I need about twenty minutes to organize my morning.

Ayın sonundan önce programımı düzenlemek zorundayım. - I have to organize my schedule before the end of the month.

organize
{f} organize etmek

Dosyalarını organize etmek için hangi metodu kullanıyorsunuz? - What method do you use to organize your files?

İşleri sergi organize etmektir. - Their job is to organize exhibitions.

organized industrial zone
Organize sanayi bölgesi
organized by
(Bilgisayar) düzenleyen
organized labour
örgütlü işgücü
organized crime investigation
organize suç soruşturması
organized crime syndicates
(Askeri) organize suç grupları
organized labor
(Ticaret) sendikalaşmış işgücü
organized labor
(Ticaret) örgütlenmiş emek
organized militia
(Askeri) TEŞKİLATLI MİLİS: Bak. "militia"
organized militia
(Askeri) teşkilatlı milis
organized money market
(Ticaret) örgütlü para piyasası
organized panels
(Eğitim) planlanmış paneller
organized play
(Pisikoloji, Ruhbilim) örgütlü oyun
organized position
(Askeri) hazırlanmış mevzi
organized position
(Askeri) HAZIRLANMIŞ MEVZİ: İleride yapılacak muharebe için kıta ve silahların mevzilendirildiği ve sahra tahkimatının yapıldığı bölge
organized reserve
(Askeri) MÜŞEKKEL İHTİYATLAR: Bak. "Organized Reserve Corps"
organized reserve
(Askeri) organize ihtiyatlar
organized reserve corps
(Askeri) organize ihtiyat teşkilatı
organized reserve corps
(Askeri) MÜŞEKKEL İHTİYAT TEŞKİLATI: ABD Ordusu'nun asli teşkillerinden biri. Bu teşkilat; barış zamanında askeri eğitim sağlamak üzere teşkil ve idame ettiren personel ve birliklerle, milli bir tehlike halinde fiili göreve alınacak olan eğitim görmüş ihtiyatlardan müteşekkildir. Buna şimdi (Army Reserve) denilmektedir
organized reserve corps units
(Askeri) organize ihtiyat birlikleri
organized reserve corps units
(Askeri) MÜŞEKKEL İHTİYAT BİRLİKLERİ: Bu birlikler şu üç sınıfa ayrılır: a. Tam subay veya erat kadrosu ile teşkil edilen muharebe ve hizmet birlikleri b. Genellikle, tam subay ve hizmet çekirdek kadrosu ile teşkil edilen muharebe ve hizmet birlikleri. c. Genellikle, yalnız tam subay kadrosu ile teşkil edilen muharebe ve hizmet birlikleri. Buna şimdi (Army Reserve Units) denilmektedir
organized strength
(Askeri) GAYE KURULUŞ VE KADRO KUVVESİ: Ordu'ya ve Ordu'nun tali kısımlarına ait bütün teşkilat ve malzeme kadrolarının ve kuruluş dışı kadro birliklerinin resmi, programlı hakiki kuvvesi
organized trading system
(Politika, Siyaset) organize işlem sistemleri
organized unit
(Askeri) kurulu birlik
organized unit
(Askeri) MÜŞEKKEL İHTİYAT BİRLİĞİ: Her yıl, belirli eğitim devrelerine veya faal federal hizmet günlerine, ya da bunların bir kaçına iştirak etmesi icap eden bir müşekkel ihtiyat birliği
organized unit
(Askeri) teşkil edilmiş birlik
organize
{f} organize olmak
well-organized
İyi organize edilmiş

Karıncalar iyi organize edilmiş bir topluma sahiptir. - Ants have a well-organized society.

Benjamin Harrison'un kampanyası iyi organize edilmişti. - Benjamin Harrison's campaign was well-organized.

organ
mouth organ ağız mızıkası
organ
org

Bir kurbağayı, iç organlarını incelemek için kesip parçalara ayırdık. - We dissected a frog to examine its internal organs.

Her yıl, örgüt Frizyen dilinde yazılmış kitapları satmak için kapıdan kapıya giden gönüllülerle ilgili çok sayıda toplantı organize eder. - Every year, the organisation organises a number of meetings of volunteers who go door-to-door to sell Frisian books.

organize
(Tıp) Uzuvlaştırma,k organ oluşturmak
organize
teşkilâtlanmak
organize
(Biyoloji) organlaşmak
organize
tertiplemek
digit organized memory
(Bilgisayar) sayamak örgütlü bellek
organ
yayın organı
organ
(Ticaret) yayın aracı
organ
(Anatomi) üye

Tom bu örgütün bir üyesidir. - Tom is a member of this organization.

Ben beş yıldır bu organizasyonun bir üyesiyim. Oh bekle, hayır. Altı. - I've been a member of this organization for five years. Oh wait, no. Six.

organ
(Politika, Siyaset) heyet
organ
(Politika, Siyaset) idari birim
organize
tanzim etmek
organize
örgütleşmek
organize
örgütlenmek
organize
düzenini sağlamak
organize
teşkilatlandırmak
organize
düzenlemede bulunmak
organize
(Tıp) organize
organize
düzen altına almak
organize
düzen sağlamak
organize
hazırlamak
organize
tertip etmek
organ
yayın kılganı
organ
vasıta
organ
kılgan
organ
kitle iletişim araçları
organ
alet
organize
kurmak
organize
düzenle

O, bir yaz rock festivali düzenledi. - He organized a summer rock festival.

Sanırım bir parti düzenlememin zamanıdır. - I think it's time for me to organize a party.

organize
örgütlemek
nibble organized memory
otlanmak organize bellek
non-organized
olmayan organize
digit organized memory
sayamak orgutlu bellek
fight againist organized crime
örgütlü suçlarla mücadele
organ
organ grinder latarnacı
organ
org/organ
organ
{i} uzuv
organ
(Tıp) Organ, uzuv, organum
organ
{i} (Anatomi) organ, örgen, uzuv
organ
party organ parti organı
organ
{i} kuruluş

Müdür emekli olduktan sonra Tom kuruluşun başına tayin edildi. - Tom was named the head of the organization after the director retired.

Kuruluşumuzu güçlendirmeliyiz. - We must beef up our organization.

organ
haber organı
organ
{i} araç
organ
{i} örgüt

Terör örgütlerinden nefret ediyorum. - I hate terrorist organizations.

Rüşvet güç örgütleri ile birlikte ortaya çıkan bir şeydir. - Bribes are something that arises in conjunction with power organizations.

organ
organ stop org düğmesi
organ
erganun
organize
teşekkül etmek
organize
intizama sokmak
organize
tasnif etmek
organize
(Askeri) TEŞKİL ETMEK: Personel veya hem personel hem teçhizat vererek bir birliği fiilen meydana getirmek. Bu birlik, fiilen meydana getirilmeden de teşkil edilebilir
organize
(Tıp) Uzuvlaşmak
organize
kur/düzenle
Türkisch - Türkisch

Definition von organized im Türkisch Türkisch wörterbuch

ORGAN
(Osmanlı Dönemi) t. Uzuv. Canlılarda belli bir vazifeyi yapmak için bir arada yaratılmış nesiclerin teşkil ettiği vücud parçası. (El, ayak, baş, göz.. gibi)
ORGAN
(Osmanlı Dönemi) Bir fikre, bir gayeye hizmet için çalışan
ORGAN
(Osmanlı Dönemi) Âlet
organ
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı
organ
Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş
organ
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv
Englisch - Englisch
Simple past tense and past participle of organize
Of a person, characterised by efficient organisation

Your work desk is so neat and tidy - I've never met someone so organized before!.

being a member of or formed into a labor union; "organized labor"; "unionized workers"; "a unionized shop"
{s} arranged, ordered, systematized; established, set up; existing on a large scale; efficient; united; formed into a labor union (also organised)
past of organize
An organized activity or group involves a number of people doing something together in a structured way, rather than doing it by themselves. organised groups of art thieves. organised religion. years of steadfast, organized resistance
formed into a structured or coherent whole; "organized religion"; "organized crime"; "an organized tour"
being a member of or formed into a labor union; "organized labor"; "unionized workers"; "a unionized shop
Someone who is organized plans their work and activities efficiently. These people are very efficient, very organized and excellent time managers. disorganized
methodical and efficient in arrangement or function; "how well organized she is"; "his life was almost too organized"
or·ga·nized in BRIT, also use organised
organized baseball
Major League Baseball and its associated minor leagues. This does not include amateur leagues, most professional international leagues, the former Negro Leagues, and independent leagues
organized crime
The crimes perpetrated by those organizations

Organized crime has dramatically increased in our neighbourhood.

organized crime
A set of large criminal organizations (often competing for markets and territories) that deal in illegal goods and services

Organized crime is largely responsible for the nation’s illicit drug trafficking.

organized religion
A religion in which rules exist to govern the means by which adherents participate in the religion
organized religions
plural form of organized religion
organized crime
mafia, extensive network of criminals who work together to accomplish illegal activities without getting caught
organized crime
underworld organizations
organized crime
or·ga·nized crime in BRIT, also use organised crime Organized crime refers to criminal activities which involve large numbers of people and are organized and controlled by a small group. a large and powerful organization of criminals. Crime committed on a national or international scale by a criminal association; also, the associations themselves. Such associations engage in offenses such as cargo theft, fraud, robbery, kidnapping for ransom, and the demanding of "protection" payments. Their principal source of income derives from the supply of illegal goods and services for which there is continuous public demand, such as drugs, prostitution, "loan-sharking" (i.e., the lending of money at extremely high interest rates), and gambling. They are characterized by a hierarchy of ranks with assigned responsibilities; the coordination of activities among subgroups; the division of geographic territory among different associations; a commitment to total secrecy; efforts to corrupt law-enforcement authorities; and the use of extreme violence, including murder, against rival associations, informers, and other enemies. International rings of smugglers, jewel thieves, and drug traffickers have existed throughout Europe and Asia, and Sicily and Japan have centuries-old criminal organizations. In the U.S., organized crime flourished in the 20th century, especially during the Prohibition era. In the late 20th and early 21st centuries, it became immensely powerful in Russia, taking advantage of a weak and impoverished government and widespread official corruption. See also Mafia; yakuza
organized labor
{i} unionized labor, work forces that are in unions
organized tour
{i} group sightseeing tour; trip that was prepared and organized in advance
organ
A musical instrument that has multiple pipes which play when a key is pressed, or an electronic instrument designed to replicate such
organ
A largest part of an organism, composed of tissues that perform similar functions
organ
The penis
organ
An official magazine, newsletter, or similar publication of an organization
organ
A species of cactus (Stenocereus thurberi)
organize
To furnish with organs; to give an organic structure to; to endow with capacity for the functions of life; as, an organized being; organized matter; — in this sense used chiefly in the past participle
organize
To arrange in working order
organ
{n} a natural or musical instrument
organize
{v} to construct, form, frame
getting organized
putting things in order
organ
wind instrument whose sound is produced by means of pipes arranged in sets supplied with air from a bellows and controlled from a large complex musical keyboard a fully differentiated structural and functional unit in an animal that is specialized for some particular function a periodical that is published by a special interest group; "the organ of the communist party"
organ
(From Greek organon: "tool" or "instrument ") An agency that carries on specific functions within a larger organization
organ
A natural part or structure in an animal or a plant, capable of performing some special action (termed its function), which is essential to the life or well- being of the whole; as, the heart, lungs, etc
organ
An organ is a large musical instrument with pipes of different lengths through which air is forced. It has keys and pedals rather like a piano. see also barrel organ, mouth organ
organ
part of the body with a specific function
organ
A musical instrument so expensive and bulky that they are often designed and custom built for a particular building Organs are the primary musical instrument used to accompany religious services in Christendom's churches The primary musical instrument used in Kingdom Halls is the {CD} or cassette player The accompaniments to songs for meetings are all recorded on piano When live music is provided, it is always by means of piano accompaniment [142] Halls with respectable pianos and musicians who can play them well enough are becoming increasingly rare
organ
a government agency or instrument devoted to the performance of some specific function; "The Census Bureau is an organ of the Commerce Department"
organ
Any multicellular structural or functional unit of an animal of plant, often composed of different tissues that perform specific roles, such as the liver and leaf
organ
A part of the body that consists of different types of tissue and that performs a particular function Examples include the kidneys, heart and brain
organ
To supply with an organ or organs; to fit with organs; to organize
organ
An organ is a part of your body that has a particular purpose or function, for example your heart or lungs. damage to the muscles and internal organs. the reproductive organs. organ transplants. see also sense organ
organ
Two or more tissues working together to do a job for the body Examples: bone, brain, and stomach
organ
A unit of semi-circular stepped shelving containing hundreds of bottles of raw materials
organ
A wind instrument consisting of at least one row of pipes, which are made to sound by air being directed under pressure from a wind-raising device, and key- and pedal-boards, which admit air to the pipes by means of valves
organ
A keyboard instrument in which sounds are generated by air blowing through pipes or reeds, or an electronic simulation of such an instrument
organ
a part of an animal or plant that has some special purpose
organ
A keyboard instrument dating back to 200 AD To generate the large volumes of air it requires, the organ was first powered by foot pedals, gravity and water More recently organs have been powered by steam, hydraulics, gas and electricity The essential components of the traditional organ are pipes, wind supply and wind chest, key and stop actions, and case The many sounds of the organ are manipulated when the keyboard controlling the flow of air changes the air supply to the pipes Organs can be very complicated ranging broadly in musical dynamics and size
organ
Group of cells and tissues that have a particular function for an organism
organ
You refer to a newspaper or organization as the organ of the government or another group when it is used by them as a means of giving information or getting things done. The Security Service is an important organ of the State = mouthpiece. Keyboard instrument in which pressurized air produces notes by means of a series of tuned pipes. The simplest organs consist of a single rank of pipes, each corresponding to a single key. They are arranged over a wind chest connected to the keys by a set of valves and fed with a supply of air by electrically or mechanically activated bellows. By pulling out knobs, called stops, the player engages new ranks of pipes. Two distinct types of pipes are used: flue pipes (both open and stopped) produce sound by directing air against the edge of an opening in the pipe, whereas reed pipes sound by means of a thin metal tongue inside the pipe that vibrates against a fixed projection next to it. A large organ may have five or more banked keyboards, or manuals, each of which controls a distinctive group of pipes. Most organs also have pedalboards played with the feet. A large organ's pipes may vary in length from about 1 in. to 32 ft (2.5 cm to 10 m), resulting in a huge nine-octave range. The earliest organ ( 250 BC) was the Greek hydraulis, in which the wind was regulated by water pressure. The bellows-fed organ appeared about the 7th century AD. The organ became firmly associated with the church by the 10th century. As organs became widespread, different regions pursued different modes of construction and sought different tonal ideals. The Baroque German organ is ideally suited to polyphony, while the French taste for variety of timbres eventuated in Aristide Cavaillé-Coll's vast "orchestral" organs. See also harmonium. mouth organ reed organ Organ Pipe Cactus National Monument
organ
(music) an electronic simulation of a pipe organ
organ
a periodical that is published by a special interest group; "the organ of the communist party"
organ
are organs of animals; the root, stem, foliage, etc
organ
are organs of plants
organ
Keyboard instrument consisting of pipes and reeds Today almost exclusively used in churches
organ
A keyboard instrument with a variety of sizes and construction The largest kind of organ is a church organ, built right into the structure of a sanctuary and featuring a large number of pipes; the keys send an electric signal to send air into a particular pipe or set of pipes There are also smaller portable organs, in which the sound is entirely electronic, and organs of intermediate size, not portable but still electronic These smaller organs are actually more similar in construction to a synthesizer than a church organ
organ
1 A keyboard instrument with both manual and pedal keyboards that produces sound by sending air through pipes of various lengths 2 An electronic instrument that creates the sounds made by a pipe organ
organ
{i} internal body part; musical instrument that makes sound by pressing air through a system of graduated pipes; any instrument that makes sound similar to an organ (but without the use of pipes)
organ
a fully differentiated structural and functional unit in an animal that is specialized for some particular function
organ
are organs of the steam engine
organ
Part of a plant with a particular structure and function
organ
A medium of communication between one person or body and another; as, the secretary of state is the organ of communication between the government and a foreign power; a newspaper is the organ of its editor, or of a party, sect, etc
organ
a free-reed instrument in which air is forced through the reeds by bellows
organ
a government agency or instrument devoted to the performance of some specific function; "The Census Bureau is an organ of the Commerce Department
organ
Organs are made of many tissues that work together to perform a specific function in the organism
organ
a part of the body made of several tissues, with a particular function
organ
are organs of government
organ
A wind instrument containing numerous pipes of various dimensions and kinds, which are filled with wind from a bellows, and played upon by means of keys similar to those of a piano, and sometimes by foot keys or pedals; formerly used in the plural, each pipe being considired an organ
organ
– structure made up of different types of tissues that work together to do a certain job
organ
Collection of tissues which performs a particular function or set of functions in an plant's body The leaf, stem, and root are three organs found in many plants Organs are composed of tissues
organ
An instrument or medium by which some important action is performed, or an important end accomplished; as, legislatures, courts, armies, taxgatherers, etc
organ
A component part performing an essential office in the working of any complex machine; as, the cylinder, valves, crank, etc
organize
To arrange or constitute in parts, each having a special function, act, office, or relation; to systematize; to get into working order; applied to products of the human intellect, or to human institutions and undertakings, as a science, a government, an army, a war, etc
organize
bring order and organization to; "Can you help me organize my files?" arrange by systematic planning and united effort; "machinate a plot"; "organize a strike"; "devise a plan to take over the director's office" cause to be structured or ordered or operating according to some principle or idea
organize
If someone organizes workers or if workers organize, they form a group or society such as a trade union in order to have more power. helping to organize women working abroad It's the first time farmers have decided to organize. organised labour
organize
To constitute in parts, each having a special function, act, office, or relation; to systematize
organize
If you organize something that someone wants or needs, you make sure that it is provided. I will organize transport He rang his wife and asked her to organize coffee and sandwiches
organize
To furnish with organs; to give an organic structure to; to endow with capacity for the functions of life; as, an organized being; organized matter; in this sense used chiefly in the past participle
organize
If you organize a set of things, you arrange them in an ordered way or give them a structure. He began to organize his materials the way in which the Army is organised
organize
To sing in parts; as, to organize an anthem
organize
create (as an entity); "social groups form everywhere"; "They formed a company"
organize
or·gan·ize organizes organizing organized in BRIT, also use organise
organize
bring order and organization to; "Can you help me organize my files?"
organize
{f} arrange, order, systematize; establish, set up; unite; coordinate something; orchestrate, manage; unionize, form a union; organize into a labor union (also organise)
organize
form or join a union; "The autoworkers decided to unionize"
organize
cause to be structured or ordered or operating according to some principle or idea
organize
To furnish with organs; to give an organic structure to; to endow with capacity for the functions of life; as, an organized being; organized matter; - in this sense used chiefly in the past participle
organize
plan and direct (a complex undertaking); "he masterminded the robbery"
organize
If you organize yourself, you plan your work and activities in an ordered, efficient way. changing the way you organize yourself Go right ahead, I'm sure you don't need me to organize you Get organised and get going
organize
arrange by systematic planning and united effort; "machinate a plot"; "organize a strike"; "devise a plan to take over the director's office"
organize
If you organize an event or activity, you make sure that the necessary arrangements are made. In the end, we all decided to organize a concert for Easter. a two-day meeting organised by the United Nations The initial mobilisation was well organised
Türkisch - Englisch

Definition von organized im Türkisch Englisch wörterbuch

organ
organ
organ
member

I've been a member of this organization for five years. Oh wait, no. Six. - Ben beş yıldır bu organizasyonun bir üyesiyim. Oh bekle, hayır. Altı.

She's a member of this organization. - O bu organizasyonun bir üyesidir.

organ
(Ticaret) organization

That organization depends on voluntary contributions. - Bu organizasyon gönüllü katkılara bağlıdır.

The organization failed. - Organizasyon başarısız oldu.

organ
limb

Tom Skeleton was shaking and trembling in every limb. - Tom Skeleton'un her organı sallanıyordu ve titriyordu.

organize
(Tıp) organize
organize
organised

The festival was not well organised. - Festival iyi organize edilmemiş.

organize
organized

We should get more organized. - Biz daha organize olmalıyız.

The new law should take a bite out of organized crime. - Yeni yasa birazcık organize suçu kapsamalıdır.

Organ
(Tıp) membrum
organ
(Anatomi) organ
organ
(Hukuk) body

The skin is the largest organ of the body. - Deri, vücudun en büyük organıdır.

The brain is the most complex organ in the body. - Beyin vücuttaki en karmaşık organdır.

organ
agency
organ
publication, organ, mouthpiece
organ
organ, member
organ
organ, instrumentality, agency
organized
Favoriten