concerned

listen to the pronunciation of concerned
İngilizce - Türkçe
endişeli

Tom hakkında endişeliyim. - I'm concerned about Tom.

Tom Mary hakkında endişeli. - Tom is concerned about Mary.

ilgili

Tom'la ilgili endişeliyim. - I've been concerned about Tom.

O, babasının rahatsızlığı ile ilgili endişe duymaktadır. - He is concerned about his father's illness.

{s} ilgilenen
alâkalı
ilişki
merak etmek
ilgili/kaygılı
ilişkili
be concerned for veya about endişe duymak
{f} ilgilen

Zaman geçerken, insanlar konuyla gittikçe daha az ilgilendiler. - As time went on, people grew less and less concerned about the matter.

Adam bu proje ile ilgilenmiyor. - The man is not concerned in this project.

x kaygılandır/ilgilendir
kaygılı

Tom kendi güvenliği için kaygılıdır. - Tom is concerned for his safety.

Herkes kaygılı ve endişeli. - Everyone is concerned and worried.

{s} endişeli, düşünceli
{s} meşgul
{s} ilgili, alakalı
concern
ilgilendirmek
concern
endişe

Tom hakkında endişeliyim. - I'm concerned about Tom.

Bay Johnson dikkatsiz yönetimi nedeniyle kaybedilen para miktarı hakkında endişe ediyordu. - Mr Johnson was concerned about the amount of money that was being lost because of careless management.

concern
ilgi

Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu. - The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily.

Adam bu proje ile ilgilenmiyor. - The man is not concerned in this project.

concerned with
alakadar olmak
concerned authority
(Politika, Siyaset) ilgili makam
concerned oneself with
karışmak
concerned of
ile ilgili
concerned; causing concern
ilgili; neden endişe
concerned; occupied
ilgili; işgal
concern
{i} alâka
concern
{i} (birini) ilgilendiren şey: It's one of our major concerns. Bizi en çok ilgilendiren şeylerden biri
concern
{f} endişelendirmek
concern
{i} ilgi: I understand the reason for
concern
{i} umur
concern
{i} tasa

Bu ürün güvenlik için en yüksek kaygı ile tasarlanmıştır. - This product has been designed with the highest concern for safety.

concern
{i} irtibat
concern
{i} merak

Arkadaşların senin sağlığını gerçekten merak ediyorlar. - Your friends are really concerned about your health.

concern
{i} bağlantı
concern
{i} pay

Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu. - The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily.

O endişeleri paylaşıyor musunuz? - Do you share those concerns?

as far as i am concerned
anladığım kadarıyla
concern
{i} kuruluş
concern
{f} karışmak
concern
tesir etmek
concern
{f} etkilemek
concern
ilişiği olmak
concern
{f} ilgilen

Adam bu proje ile ilgilenmiyor. - The man is not concerned in this project.

Zaman geçerken, insanlar konuyla gittikçe daha az ilgilendiler. - As time went on, people grew less and less concerned about the matter.

concern
(Ticaret) müessese
concern
{f} ilişkisi olmak
concern
(Kanun) ticari işletme
concern
{i} şey

Bob'a kalırsa, bir şey dönüyor. Buna karşılık, Jane çok dikkatli. - As far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.

Bu kendinizi endişelendirmenizi gereken bir şey değil. - That's nothing you need to concern yourself with.

concern
ait olmak
as far as i am concerned
bildiğim kadarıyla
concern
(Kanun) iktisadi teşebbüs
concern
alakalandırmak
concern
taalluk etmek
concern
(Ticaret) ekonomik girişim
concern
ilgili olmak
concern
aidiyet
concern
(Kanun) ticari teşebbüs
concern
(Ticaret) işletme
concern
(Ticaret) kurum
concern
(Ticaret) teşebbüs
concern
endişe uyandırmak
concern
yakınlık
concern
bir kimseyi ilgilendiren şey
concern
ortaklık
concern
tecessüs
concern
ırgalamak
concern
ilgilenmek

Bu kitap en çok pasif içiciliğin etkileriyle ilgilenmektedir. - This book is chiefly concerned with the effects of secondhand smoking.

concern
sorun

Sorun beni ilgilendirmez. - The question doesn't concern me.

Osteoporoz ileri yaşlarda daha yaygındır ve genellikle menopoz sonrası kadınlar için bir sorundur. - Osteoporosis is more common in advanced age, and is often a concern for post-menopausal women.

concern
mesele

Bu mesele seni ilgilendirmiyor. - This matter doesn't concern you.

Mesele beni ilgilendirmiyor. - The matter does not concern me.

concern
madde
concern
dokunmak
concern
gerek

Araba kazaları ile ilgili mevcut yasa değişiklikler gerektirir. - The existing law concerning car accidents requires amending.

Endişeli olmamız gerekiyor mu? - Should we be concerned?

concern
firma

Bu, firmamızı ilgilendirmiyor. - It is no concern of our firm.

as far as I'm concerned
bence
as far as I'm concerned
bana kalırsa
concern
kaygı

Senin için kaygılandım. - I've been concerned about you.

Bu ürün güvenlik için en yüksek kaygı ile tasarlanmıştır. - This product has been designed with the highest concern for safety.

concern

Tom her zaman kendini ilgilendirmeyen işlere karışır. - Tom always meddles in affairs that do not concern him.

Hans Bethe 1967'de yıldızlarda enerji üretimi hakkındaki işi için fizik nobel ödülünü kazandı. - Hans Bethe won the 1967 Nobel Prize in Physics for his work concerning energy production in stars.

concern
şirket
concern
kaygılandırmak
concern
hakkında olmak
as far as concerned
kadar ilgili
as far as i am concerned
Bana göre, benim şahsi düşüncem, bence
as far as i am concerned
Bana göre
as far as s.o. is concerned
-e göre: İt´s fine as far as İ´m concerned. Bana göre iyi
as far as somenone is concerned
Birinin fikrince, birine göre
as far as someone is concerned
e göre
as far as something is concerned
Birşeyle ilgili olarak, birşeye ilişkin olarak
as long as i am concerned
bildiğim kadarıyla
concern
endiş
where s.o. is concerned
-e gelince: You´re very solicitous where she´s concerned. Ona gelince çok ilgi gösteriyorsun
all concerned
(Askeri) bütün ilgililer
as far as he is concerned
ona sorarsan
as far as he is concerned
ona kalırsa
as far as we are concerned
anladığımız kadarıyla
be concerned about
-den kaygılanmak, -den endişe duymak, -i merak etmek
concern
ucu dokunmak
concern
alâkadar etmek
concern
concern oneself with karışmak
concern
müdahale etmek
concern
ticarethane
concernedly
kaygılı bir şekilde
i am not concerned
beni ilgilendirmez
the parties concerned
ilgili taraflar
where s.o. is concerned
e gelince: You're very solicitous where she's concerned. Ona gelince çok ilgi gösteriyorsun
İngilizce - İngilizce
{a} engaged, affected, troubled
culpably involved; "all those concerned in the bribery case have been identified"; "named three officials implicated in the plot"; "an innocent person implicated by circumstances in a crime"
If you are concerned to do something, you want to do it because you think it is important. We were very concerned to keep the staff informed about what we were doing
{s} worried; interested, involved in something
in a manner showing concern
Disturbed; troubled; solicitous; as, to be much concerned for the safety of a friend
in relation (or in regard) to; especially as in the phrases; "as far as x is concerned"; "where x is concerned
past of concern
in relation (or in regard) to; especially as in the phrases; "as far as x is concerned"; "where x is concerned"
involved in or affected by or having a claim to or share in; "a memorandum to those concerned"; "an enterprise in which three men are concerned"; "factors concerned in the rise and fall of epidemics"; "the interested parties met to discuss the business"
feeling or showing worry or solicitude; "concerned parents of youthful offenders"; "was concerned about the future"; "we feel concerned about accomplishing the task at hand"; "greatly concerned not to disappoint a small child"
concerned him
was about him, regarded him
concern
That which affects one's welfare or happiness

Mark's health was of great concern to Connie.

concernedly
In a concerned manner; worriedly
as far as I am concerned
as far as it touches me, as far as I know, as for myself
concern
{i} worry; interest; business
concern
{v} to affect, move, trouble, belong to
concern
{n} an affair, importance, care, trouble
as far as someone is concerned
From the point of view of someone
as far as something is concerned
Having to do with something; pertaining to something; as for something
as far as he is concerned
in his opinion, concerning him
as far as is concerned
everything that is tied to-, everything that is connected with- (used in combination, e.g. "as far as cooking is concerned")
be concerned about
be worried with regards to, be uneasy or anxious about
concern
That which affects the welfare or happiness; interest; moment
concern
If you concern yourself with something, you give it attention because you think that it is important. I didn't concern myself with politics + concerned con·cerned The agency is more concerned with making arty ads than understanding its clients' businesses
concern
a feeling of sympathy for someone or something; "She felt strong concern for those less fortunate"
concern
something that interests you because it is important or affects you; "the safety of the ship is the captain's concern"
concern
You can say as far as something is concerned to indicate the subject that you are talking about. As far as starting a family is concerned, the trend is for women having their children later in life
concern
If something is of concern to someone, they find it worrying and unsatisfactory. Any injury to a child is a cause of great concern to us The survey's findings are a matter of great concern
concern
Interest in, or care for, any person or thing; regard; solicitude; anxiety
concern
be on the mind of; "I worry about the second Germanic consonant"
concern
That which affects ones welfare or happiness
concern
A worry about current and future conditions An analysis of Assets and Concerns for an area often forms the foundation for a sustainability indicator assessment
concern
A business, firm or enterprise; a company
concern
The expression of solicitude, anxiety, or compassion toward a thing or person
concern
something that interests you because it is important or affects you; "the safety of the ship is the captain's concern" something or someone that causes anxiety; a source of unhappiness; "New York traffic is a constant concern"; "it's a major worry" a feeling of sympathy for someone or something; "She felt strong concern for those less fortunate" an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up out of fear of public reaction" be on the mind of; "I worry about the second Germanic consonant
concern
something or someone that causes anxiety; a source of unhappiness; "New York traffic is a constant concern"; "it's a major worry"
concern
To relate or belong to; to have reference to or connection with; to affect the interest of; to be of importance to
concern
consideration; regard for others; a demonstration of respect; the sense of responsibility one has for the well-being of others; an essential element of caring leadership See care and caring leadership
concern
is a matter brought to the Board's attention, but not filed as a formal complaint
concern
A Third World development agency
concern
A topic of management or public interest that is not well enough defined to become a planning issue, or does not involve controversy or dispute over resource management activities or land use allocations, or lend itself to designating land use alternatives A concern may be addressed in analysis, background documents, or procedures, or in a noncontroversial decision
concern
If a company is a going concern, it is actually doing business, rather than having stopped trading or not yet having started trading. The receivers will always prefer to sell a business as a going concern
concern
{f} interest; affect, involve; worry
concern
Concern is worry about a situation. The group has expressed concern about reports of political violence in Africa The move follows growing public concern over the spread of the disease There is no cause for concern
concern
If a situation or problem is your concern, it is something that you have a duty or responsibility to be involved with. The technical aspects were the concern of the Army I would be glad to get rid of them myself. But that is not our concern. = affair, business
concern
be on the mind of; "I worry about the second Germanic consonant
concern
Concern for someone is a feeling that you want them to be happy, safe, and well. If you do something out of concern for someone, you do it because you want them to be happy, safe, and well. Without her care and concern, he had no chance at all He had only gone along out of concern for his two grandsons
concern
A concern is a fact or situation that worries you. His concern was that people would know that he was responsible Unemployment was the electorate's main concern. = worry
concern
Persons connected in business; a firm and its business; as, a banking concern
concern
You can say `as far as I'm concerned' to indicate that you are giving your own opinion. As far as I'm concerned the officials incited the fight
concern
That which relates or belongs to one; business; affair
concern
You can refer to a company or business as a concern, usually when you are describing what type of company or business it is. If not a large concern, Queensbury Nursery was at least a successful one
concern
If something is of concern to you, it is important to you. How they are paid should be of little concern to the bank as long as they are paid
concern
have to do with or be relevant to; "There were lots of questions referring to her talk"; "My remark pertained to your earlier comments"
concern
an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up out of fear of public reaction"
concern
To make somebody worried
concern
To engage by feeling or sentiment; to interest; as, a good prince concerns himself in the happiness of his subjects
concern
To be of importance to
concern
Someone's concerns are the things that they consider to be important. Feminism must address issues beyond the concerns of middle-class whites
concern
Someone's concern with something is their feeling that it is important. a story that illustrates how dangerous excessive concern with safety can be
concern
If something such as a book or a piece of information concerns a particular subject, it is about that subject. The bulk of the book concerns Sandy's two middle-aged children Chapter 2 concerns itself with the methodological difficulties. + concerned con·cerned Randolph's work was exclusively concerned with the effects of pollution on health
concern
If a situation, event, or activity concerns you, it affects or involves you. It was just a little unfinished business from my past, and it doesn't concern you at all. + concerned con·cerned It's a very stressful situation for everyone concerned I believe he was concerned in all those matters you mention
concern
To be of importance
concern
a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it; "he bought his brother's business"; "a small mom-and-pop business"; "a racially integrated business concern"
concern
If something concerns you, it worries you. The growing number of people seeking refuge in Thailand is beginning to concern Western aid agencies It concerned her that Bess was developing a crush on Max. + concerned con·cerned Academics and employers are deeply concerned that students are not sufficiently prepared mathematically for university courses. a phone call from a concerned neighbor
concernedly
in a manner showing concern; "`Are you all right,' he asked concernedly
concernedly
In a concerned manner; solicitously; sympathetically
concernedly
anxiously, worriedly; interestedly; in the manner of being involved
the concerned parties
those who are relevant to the issue
Türkçe - İngilizce

concerned teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

ilgililer those concerned
the interested parties
concerned