sorun

listen to the pronunciation of sorun
Türkçe - İngilizce
trouble

The rich have trouble as well as the poor. - Zenginlerin fakirler kadar sorunu vardır.

The trouble is that my son does not want to go to school. - Sorun oğlumun okula gitmek istememesidir.

issue

How do you feel about the issue? - Sorun hakkında nasıl hissediyorsun?

Listen to the facts relative to the issue. - Sorunla ilgili gerçekleri dinleyin.

problem

I'm having some problems compiling this software. - Bu yazılımı derlerken bazı sorunlarla karşılaşıyorum.

There seems to be some genetic problem with this animal. - Bu hayvanın, bazı kalıtsal sorunları varmış gibi görünüyor.

challenge

I could hardly refuse Tom's challenge. - Tom'un sorununu güçlükle reddedebildim.

This problem is a real challenge. - Bu mesele gerçek bir sorundur.

drawback
complication
cause

Tom causes me a lot of trouble. - Tom bana çok sorun çıkarıyor.

A traffic accident caused us a lot of trouble. - Bir trafik kazası, bize bir sürü soruna neden oldu.

problem, question, matter, strife, complication, affair, case problem, mesele
puzzle
affair

A new affair is agitating the police administration. - Yeni bir sorun polis yönetimini tahrik ediyor.

The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP. - Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır.

strife
worry

Don't worry about such a trivial problem. - Böyle önemsiz bir sorun hakkında endişelenmeyin.

Don't worry about it. It's not your problem. - Dert etmeyin. O sizin sorununuz değil.

snafu
(Kanun) dispute

Industrial disputes are still a problem. - Endüstriyel anlaşmazlıklar hala bir sorundur.

(Ticaret) job

My job is to anticipate problems. - Benim işim sorunları öngörmek.

As you know, I've lost my job, so I'm having trouble paying all my bills. - Bildiğin gibi, işimi kaybettim, bu yüzden bütün faturalarımı ödemekte sorun yaşıyorum.

look-out
(Bilgisayar) error
concern

Osteoporosis is more common in advanced age, and is often a concern for post-menopausal women. - Osteoporoz ileri yaşlarda daha yaygındır ve genellikle menopoz sonrası kadınlar için bir sorundur.

The question doesn't concern me. - Sorun beni ilgilendirmez.

problem, question, matter; issue, point under consideration
ill

Illegal immigration is a serious problem in this country. - Yasadışı göç, bu ülkede ciddi bir sorundur.

Illegal immigration is a serious problem. - Yasadışı göç ciddi bir sorundur.

lookout
packet
question

There is not an answer for your question. - Sorun için cevap yok.

knot
funeral
proposition
issue , problem
hurdle

The biggest hurdle for pupils writing the exam was question fourteen. - Sınava giren öğrencilerin en büyük engeli on dördüncü sorundu.

difficulty

I had difficulty in making myself understood in French. - Derdimi Fransızca anlatmada sorun yaşadım.

We can get over the problem without difficulty. - Biz zorluk olmadan sorunun üstesinden gelebiliriz.

hangup
case

You have a serious case of sunburn. - Senin ciddi bir güneş yanığı sorunun var.

I'll always stand by you in case of trouble. - Ben her zaman sorun durumunda hep yanında olacağım.

grievance
chose

I chose to ignore the problem. - Ben sorunu görmezden gelmeyi seçtim.

(Konuşma Dili) hornets' nest
(Konuşma Dili) a hornet's nest
tribulation
matter

I would like to talk with you about this matter. - Bu sorun hakkında seninle konuşmak istiyorum.

Tom argued with Mary about the matter. - Tom sorun hakkında Mary ile tartıştı.

business

It's his problem. It's none of my business. - Bu onun sorunu. Benim işim değil.

trouble of
sorun değil
that's ok

If you don't want to tell me, that's OK. - Bana söylemek istemiyorsan, sorun değil.

If you want to stay at my place when you're in Boston, that's OK. - Boston'dayken benim evimde kalmak istiyorsan, sorun değil.

sorun değil
No problem

I can do it, no problem. - Ben yapabilirim, sorun değil.

Like I said, no problem. - Söylediğim gibi, sorun değil.

sorun kaynağı
trouble spot
sorun çıkarmak
make a fuss
sorun analizi
(Politika, Siyaset) problem analysis
sorun ağacı
(Politika, Siyaset) problem tree
sorun değil
not at all
sorun değil
(deyim) it's all right
sorun değil
it's ok

If he's late, it's OK to start the meeting without him. - Eğer o geç kalırsa toplantıya onsuz başlamak sorun değil.

If you want to change your mind, it's OK with me. - Fikrini değiştirmek istiyorsan benim için sorun değil.

sorun değil
(deyim) that's all right
sorun gider
(Bilgisayar) troubleshoot
sorun giderici
(Bilgisayar) troubleshooter
sorun giderme
(Bilgisayar) troubleshoot
sorun giderme süreci
(Ticaret) grievance procedure
sorun gidermek
troubleshoot
sorun hata
(Bilgisayar) error
sorun nedir?
what's the matter?
sorun tanımlama
problem description
sorun yaratan
troubler
sorun çöz
(Bilgisayar) fix a problem
sorun çözme
trouble shooting
sorun çözme
problem solving
sorun çözmek
resolve a problem
sorun çözmek
solve a problem
sorun çıkaran
troublemaker
sorun çıkaran
trouble maker
sorun çıkaran
troubler
sorun çıkaran
mischief-maker
sorun çıkaran
bad hat
sorun çıkarmak
stir up trouble
sorun çıkarmak
raise an issue
sorun çıkarmak
act up
sorun yaşamak
to have issues with, to have trouble with

I am having trouble with the car = araba ile sorun yaşıyorum.

sorun çözmek
solve an issue
sorun başlığı
(Bilgisayar) problem title
sorun betimi
problem description
sorun bulundu
(Bilgisayar) problem found
sorun dili
problem language
sorun doğurmak
cause a problem
sorun gidericiler
(Bilgisayar) troubleshooters
sorun haline getirmek
turn it into a problem
sorun haline getirmek
turn it into a big deal
sorun kimliği
(Bilgisayar) problem id
sorun oluşmak
(problem) to arise
sorun oluşmak
(problem) to occur
sorun oluşmak
(problem) to come up
sorun parada değil
money is no object
sorun programı
problem program
sorun tanımı
problem definition
sorun yaratan
headachy
sorun yaratan
problem
sorun yaratma
trouble-making
sorun yaratma
problems can arise
sorun yaratmak
to make difficulties
sorun yaratır mı
is it ok
sorun yaşamak
have a trouble
sorun yaşamak
have problem
sorun yönetimi
(Ticaret) issues management
sorun çözmeli pazarlama
(Turizm) problem solving marketing
sorun çözücü diplomasi
(Politika, Siyaset) conflict-resolution diplomacy
sorun çözücü uygulamalar
problem-solving type exercise
sorun çıkaran kimse
troublemaker
sorun çıkarmak
to stir up trouble, to act up
sosyal sorun
social problem
gayret gerektiren (sorun vb)
challenging
ekonomik sorun
(Ticaret) economic problem
engel sorun
hurdle
sorun yaratmak
pose a problem
sorun yok
all good
yeni sorun
complication
zor sorun
teaser
önemli sorun
important problem
sorun çıkarmak
play up
(sorun) çözmek
get out
sorun değil
that is all right
sorun olmak
be in troubles
sorun yok
everything is alright
sorunlar
issues
sorunlar
problems

On TV someone with a serious look on his face is talking about the problems of our country's future. - Televizyonda, yüzünde ciddi bir görünümü olan birisi ülkemizin geleceği ile ilgili sorunlar hakkında konuşuyor.

He behaves well in school but at home he causes problems. - O okulda iyi davranıyor ama evde sorunlara neden oluyor.

asıl sorun
the name of the game, main point
ateşlemede bir sorun var
There is something wrong with the ignition
bayrağa yönelik sorun
(Bilgisayar,Teknik) flag oriented problem
benzin pompasında bir sorun var
There is something wrong with the fuel pump
bilinmeyen sorun
(Bilgisayar) unknown problem
bir sorun mu var
Something wrong
bütün sorun
the whole issue
ciddi bir sorun olduğunu mu düşünüyorsunuz
Do you think it is serious
elektrik sisteminde bir sorun var
There is something wrong with the electrical system
etik bir sorun
an ethical problem
flaşörde bir sorun var
There is something wrong with the blinker
herhangi bir sorun olduğu takdirde arayabileceğim birkaç numara verin lütfen
Please give me some numbers to call in case of trouble
hukuki sorun
(Kanun) question of law
kapı kolunda bir sorun var
There is something wrong with the door handle
lütfen müşteri hizmetlerine sorun
Please ask customer service
maddi sorun
(Kanun) question of fact
maddi sorun
financial difficulty
maddi sorun
financial trouble
maddi sorun
financial problem
regresyon analizinde bir sorun
(Ticaret) multicollinearity
starterde bir sorun var
There is something wrong with the starter
söz konusu olan sorun
the case in point
temel sorun
primary concern
vantilatör kayışında bir sorun var
There is something wrong with the fan belt
vantilatörde bir sorun var
There is something wrong with the fan
vites kolunda bir sorun var
There is something wrong with the gear shift
vites kutusunda bir sorun var
There is something wrong with the transmission
viteste bir sorun var
There is something wrong with the gears
yazılım sorun raporu
(Askeri) software problem report
yağ basıncında bir sorun var
There is something wrong with the oil pressure
çözümü zor sorun
brain twister
Türkçe - Türkçe
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
çözüm bekleyen karmakarışık durum
Sıkıntı veren durum, dert
dava
mesele
Sorunlar
mesail