civil

listen to the pronunciation of civil
İngilizce - Türkçe
sivil

Dört asker ve on iki sivil öldürüldü. - Four soldiers and twelve civilians were killed.

Hükümet sivil ilişkilerden zarar görüyor. - A government suffers from civil affairs.

{s} laik
{s} resmi

Bu kitap, İç Savaş sırasında Amerika'daki yaşamın iyi bir resmini verir. - This book gives a good picture of life in America during the Civil War.

yurttaşlıkla ilgili
mülkiye

Eğer tarih bize bir şey öğrettiyse, o da özel mülkiyetin medeniyetin ayrılmaz bir parçası olduğudur. - If history could teach us anything, it would be that private property is inextricably linked with civilization.

nezaketli
medeni

Tom Akdenizin eski medeniyetlerinin öğrenimini görüyor. - Tom is studying the ancient civilizations of the Mediterranean.

O, medeni haklarından mahrum edildi. - He was deprived of his civil rights.

kibar

Ona kibar bir cevap yazacağım. - I will write him a civil answer.

nazik

Yerini yaşlı adama teklif etmesi, onun nazik bir davranışıydı. - It was civil of him to offer his seat to the old man.

uygar

Antik uygarlıkların kalıntılarını korumaya çalışmalıyız. - We must try to preserve the remains of ancient civilizations.

Eski bir uygarlıkla ilgili kalıntılar bulduk. - We discovered relics of an ancient civilisation.

İnşaat işleri, inşai
{s} vatandaşlarla ilgili
{s} devlete ait
{s} bireysel, ferdi
civil death manevi ölüm
{s}

Davis, iç savaş istemiyordu. - Davis did not want civil war.

İç savaş sırasında, ülke anarşik bir durum içindeydi. - While the civil war went on, the country was in a state of anarchy.

{s} medeni hukuk ile ilgili
vatandaşlık icaplanndan
{s} hükümete ait, milli
{s} hükümete ait
civil disobedience yurttaşın haksız bulduğu bir kanuna karşı itaatsiz
ferdt
{s} yurttaşlık ile ilgili
civil defense sivil savunma
kamu

20 yıl önce,kolejin hemen adından kamu hizmetine girdi. - He entered civil service 20 years ago right after college.

halka ait
dahili
terbiyeli
ferdi
edepli
(Hukuk) vatandaşlara ait
medeni hukukla ilgili
civil servant
memur
civilization
{i} uygarlık

En eski uygarlıklar Mezopotamya'da ortaya çıktı. - The earliest civilizations arose in Mesopotamia.

Çağdaş uygarlık, bilim ve eğitim temeli üzerine dayanmaktadır. - Modern civilization rests on a foundation of science and education.

civilized
{s} uygar

Bütün uygar ülkeler savaşa karşıdır. - All civilized countries are against war.

Biz uygar bir toplumda yaşıyoruz. - We live in a civilized society.

civilization
{i} medeniyet

Tom Akdenizin eski medeniyetlerinin öğrenimini görüyor. - Tom is studying the ancient civilizations of the Mediterranean.

Medeniyetimiz bir gün çökecek mi? - Will our civilization collapse one day?

civilized
medeni

Misyonerler yerlileri medenileştirdi. - The missionaries civilized the natives.

Biraz daha medeni olamaz mısın? - Can't you be a little more civilized?

civil law
medeni kanun
civil dispute
(Fizik) Vatandaşlık ile ilgili hukukî anlaşmazlık
civil society services
Toplum hizmetleri
civil defense
sivil savunma
civil engineer
{i} inşaat mühendisi

Babam inşaat mühendisidir. - My father is a civil engineer.

civil rights
medeni haklar

O, medeni haklarından mahrum edildi. - He was deprived of his civil rights.

Medeni haklarımızı korumak için mücadele etmeliyiz. - We must fight to preserve our civil rights.

civil rights
siyasi haklar
civil rights
insan hakları

İnsan hakları umurumda değil. - I don't care about civil rights.

civil rights
vatandaşlık hakları

Vatandaşlık haklarımı ihlal ediyorsun. - You're violating my civil rights.

Vatandaşlık haklarımızı korumak için mücadele etmeliyiz. - We must fight to safeguard our civil rights.

civil servant
kamu hizmetlisi
civil court
(Kanun) asliye hukuk
civil division
(Kanun) hukuk davaları bölümü
civil engineering
(İnşaat) sivil mimarlık
civil engineers
(İnşaat) inşaat mühendisleri
civil justice
(Kanun) hukuk mahkemeleri
civil liberties
temel haklar
civil penalty
(Kanun) para cezası
civil servants
memurlar
civil service
devlet memurları
civil service
(Kanun,Politika, Siyaset) amme hizmeti
civil society
burjuva toplumu
civil status
(Kanun) ahvali şahsiye
civil war
içsavaş
civil war
milli savaş
civil work
yapım
civil work
inşaat
civil work
inşaat işi
civil wrong
(Kanun) haksızlık
civil wrong
(Kanun) haksız muamele
civil wrong
(Kanun) haksız fiil
civil administration
sivil idare
civil airport
sivil havaalanı
civil authority
sivil otorite
civil aviation
sivil havacılık
civil case
hukuk davası
civil code
medeni kanun
civil commotion
halk ayaklanması
civil defence
sivil savunma
civil disobedience
kanunlara itaat etmeme
civil engineering
inşaat mühendisliği
civil government
sivil idare
civil law
medeni hukuk

Polis memuru medeni hukuku uygular. - The police officer enforces civil law.

civil liberties
insan hakları
civil liberty
insan hakları
civil life
sivil yaşam
civil marriage
medeni nikâh
civil population
sivil halk
civil servant
devlet memuru
civil service
devlet hizmeti
civil service
milkiye memurluğu
civil service
devlet memurluğu
civil service
kamu görevi
civil state
medeni hal
civil suit
hukuk davası
civil time
günlük zaman
civil tribunal
hukuk mahkemesi
civil twilight
günlük tan
civil war
iç savaş

Davis, iç savaş istemiyordu. - Davis did not want civil war.

İç savaş sırasında, ülke anarşik bir durum içindeydi. - While the civil war went on, the country was in a state of anarchy.

civil year
mali yıl
civil-spoken
nazik
civil-spoken
terbiyeli
Civil Affairs Group
(Askeri) Sivil İlişkiler Grubu
Civil Division of the Court of Cassation
(Kanun) Yargıtay Hukuk Dairesi
civil action
hukuk davası
civil association
sivil toplum örgütü
civil ceremonies
sivil törenleri
civil ceremony
sivil tören
civil charge
para cezası gerektiren (hapis gerektirmeyen) suçlar
civil code
(Kanun) Yurtdaşlık yasası
civil court
(Kanun) Asliye hukuk mahkemesi
civil court of first instance
asliye hukuk mahkemesi
civil disobedience
Sivil itaatsizlik
civil establishment
memurlar
civil foreman
inşaat ustası
civil law
1. medeni hukuk. 2. Roma hukuku
civil law jurisdiction
sivil yasanın yargı yetkisi
civil liberty
sivil özgürlük
civil registry
Sivil kayıtlar
civil registry manager
Nüfus müdürü
civil remedy
sivil çözüm
civil rights movement
yurttaşlık hakları hareketi
civil servant
devlet personeli
civil service
sivil devlet memurları
civil society approach
sivil toplumculuk
civil union
sivil sendika
civil unrest
halk ayaklanması
civil war
İç savaş

Bu bir iç savaş engelledi. - It prevented a civil war.

Bir iç savaş tehlikesi vardı. - There was a danger of civil war.

civil wedding
sivil düğün
Civil Affairs command
(Askeri) Sivil İşler Komutanlığı
Civil Air Patrol; civil augmentation program; combat air Patrol; configuration a
(Askeri) Sivil Hava Devriyesi; sivil kadro artırımı programı; muharebe hava Devriyesi; konfigürasyon ve alarm paneli; Konsolide işler süreci (Birleşmiş Milletler); kriz müdahele planlaması
civil administration; civil affairs; combat assessment
(Askeri) civil administration; civil affairs; combat assessment
civil appropriation
(Askeri) SİVİL İŞLER TAHSİSATI: Kara Kuvvetleri tarafından yapılan askeri işlerden ayrı olarak, sadece bazı sivil işlerin yapılması için ayrılmış ve Kara Kuvvetlerince idare edilen bir tahsisat; bir örnek olarak "Kara Kuvvetleri Mezarlık Masrafları" tahsisatı
civil claim
(Kanun) sivil mahkemede açılan dava
civil day
(Ticaret) takvim günü
civil disturbance
(Askeri) (RIOT) Ayaklanma karışıklık
civil engineer support office
(Askeri) inşaat mühendisliği destek bürosu
civil engineering file; common equipment facility
(Askeri) inşaat mühendisiği dosyası; ortak teçhizat tesisi
civil engineering support plan group; civil engineering support planning generat
(Askeri) inşaat mühendisliği destek planı grubu; inşaat mühendisliği destek planı oluşturucusu
civil nuclear power
(Askeri) SİVİL NÜKLEER GÜÇ: Nükleer silahların geliştirilmesi amacıyla nükleer teknoloji kullanma potansiyeline sahip ancak bilhassa kullanmamaya karar vermiş bir ülke. Ayrıca bakınız: "nuclear power"
civil relife
sivil direniş
civil rights activist
(fiil)tandaşlık hakları savunucusu
civil time
(Askeri) MEMLEKET SAATİ
civil rights
(Politika, Siyaset) sivil haklar
civil rights
kamu hakları
civil rights
(Kanun) medeni ve siyasi haklar
civility
nezaket

O, onu soğuk nezaketle yanıtladı. - She answered him with cold civility.

civil code
medeni hukuk
civil procedure
medeni yargılama
civil servant
(Askeri) sivil memur
civil service
(Politika, Siyaset) sivil servis
civil service
(Kanun,Politika, Siyaset) kamu hizmeti
civil society
sivil halk
civil work
yapı
civil works
(Askeri) sivil inşaat işleri
civility
edep
civilized
medenileşmiş
civilized
hoş
civilized
terbiyeli
civility
incelik
civilization
uygarlaştırma
civilization
modern toplum
civilized
sosyal
civilized
{f} medenileştir

Misyonerler yerlileri medenileştirdi. - The missionaries civilized the natives.

Civil society
sivil toplum
civil law
hukuk

Polis memuru medeni hukuku uygular. - The police officer enforces civil law.

civilization
sivilleşme
civil court
hukuk mahkemesi
civil engineer
(isim) inşaat mühendisi
civil law
kamu hukuku
civil law
yurttaşlar yasası
civil law
(Kanun) kanunu medeniye
civil law
(Kanun) hukuku medeniye
civil liberty
(Politika, Siyaset) kişisel dokunulmazlık
civil liberty
(Kanun) beşer hukuku
civil right
(Politika, Siyaset) sivil hak

Amerika Birleşik Devletlerinde sivil haklar için mücadele 1954 yılında başladı, hükümetin herkese okul açılmak zorunda olduğunu söylediğinde. - The fight for civil rights in the United States started in 1954, when the government said school had to be open to everyone.

Eyalet yönetimi vatandaşlarının sivil haklarını mahrum etti. - The state government deprived the civil rights of their citizen.

civil servant
İng. devlet memuru
civil servant
kamu personeli
civil service
devlet memuriyeti,milkiye memurluğu
civil service
sivil kamu hizmetleri
civil war
dahili harp
civil works
(Askeri) SİVİL İNŞAAT İŞLERİ: İstihkam Sınıfının, askeri maksatlarla tali derecede ilgili ve daha çok sivil mahiyette işleri. Örneğin; nehir, liman ve su baskısını önleme tesislerinin inşaası, bakımı ve işletilmesi gibi
civility
{i} kibarlık
civility
kibarllk
civility
{i} terbiye, edep; nezaket, kibarlık
civilization
uygarlaşma
civilization
{i} medenileştirme
civilization
{i} medenilik
civilization
ekinç
civilized
{s} kibar
civilized
{s} ince
civilized
{s} nazik
civilized
ekinsel
civilized
ekinçsel
civilly
nazikçe
civilly
medenice
civilly
kibarca
civilly
yasal/kibar bir şekilde
Türkçe - Türkçe
İngilizce - İngilizce
Having to do with people and government office as opposed to the military or religion

She went into civil service because she wanted to help the people.

Behaving in a reasonable or polite manner

It was very civil of him to stop the argument.

{a} pertaining to society, and opposed to criminal, military, and eclesiastical, as a civil suit, civil magistrate civilized, kind, obliging, polite
Maugham (of divisions of time) legally recognized in ordinary affairs of life; "the civil calendar"; "a civil day begins at mean midnight" applying to ordinary citizens; "civil law"; "civil authorities" of or relating to or befitting citizens as individuals; "civil rights"; "civil liberty"; "civic duties"; "civic pride" of or occurring within the state or between or among citizens of the state; "civil affairs"; "civil strife"; "civil disobediece"; "civil branches of government
(of divisions of time) legally recognized in ordinary affairs of life; "the civil calendar"; "a civil day begins at mean midnight"
action or suit distinct from criminal proceedings
of or in a condition of social order; "civil peoples"
Law Relating to the rights of private individuals and legal proceedings concerning these rights, where no offense has been committed against society at large Distinguished from criminal, military, or international regulations or proceedings
of or occurring within the state or between or among citizens of the state; "civil affairs"; "civil strife"; "civil disobediece"; "civil branches of government
Relating to private rights and remedies sought by civil actions as contrasted with criminal proceedings Civil actions being actions brought to enforce or protect private rights
Rights Act (pregnancy provision) - a federal law requiring that women affected by pregnancy, childbirth, or related medical conditions be treated the same for employment-related purposes as other persons who are not so affected but who are similar in their ability to work
Relating to private rights and remedies sought by civil actions as contrasted with criminal proceedings
not rude; marked by satisfactory (or especially minimal) adherence to social usages and sufficient but not noteworthy consideration for others; "even if he didn't like them he should have been civil"- W
a restraining order which is enforced by civil process; if the restrained party violates the order, the attorney files a Motion advising the court of the violation; the court issues an Order To Show Cause requiring the party to appear at court, and then determines whether, and how, to punish the Contempt of Court
{s} pertaining to citizens, of civilians; polite
Maugham (of divisions of time) legally recognized in ordinary affairs of life; "the civil calendar"; "a civil day begins at mean midnight"
Subject to government; reduced to order; civilized; not barbarous; said of the community
You use civil to describe people or things in a country that are not connected with its armed forces. the US civil aviation industry. military
Performing the duties of a citizen; obedient to government; said of an individual
Pertaining to a city or state, or to a citizen in his relations to his fellow citizens or to the state; within the city or state
You use civil to describe the rights that people have within a society. a United Nations covenant on civil and political rights
You use civil to describe things that are connected with the state rather than with a religion. They were married on August 9 in a civil ceremony in Venice. Jewish civil and religious (Hukuk) religious
Generally pertains to disputes, not involving crimes, including family matters, contracts, collection of debts, and compensation for personal injury or property loss
Relating to rights and remedies sought by action or suit distinct from criminal proceedings
applying to ordinary citizens; "civil law"; "civil authorities"
of or relating to or befitting citizens as individuals; "civil rights"; "civil liberty"; "civic duties"; "civic pride"
Pertaining to civic life and affairs, in distinction from military, ecclesiastical, or official state
of or in a condition of social order; "civil peoples" not rude; marked by satisfactory (or especially minimal) adherence to social usages and sufficient but not noteworthy consideration for others; "even if he didn't like them he should have been civil"- W
1 The branch of law that pertains to suits other than criminal practice and is concerned with the rights and duties of persons in contract, tort, etc
= 4) var MyWin = window open(targURL,'_new','height=500,width=700,scrollbars=yes,resizable=yes,status=yes,menubar=yes'); } //--> Noncriminal See civil case See Topic: Lawsuits & Mediation
You use civil to describe events that happen within a country and that involve the different groups of people in it. civil unrest
Someone who is civil is polite in a formal way, but not particularly friendly. As visitors, the least we can do is be civil to the people in their own land. = polite + civilly civ·il·ly The man nodded civilly to Sharpe, then consulted a notebook. + civility ci·vil·ity civility to underlings. adj. American Civil Liberties Union American Civil War Civil War Civil Constitution of the Clergy civil defense civil disobedience civil engineering civil law civil liberty civil religion Civil Rights Act of 1964 civil rights movement civil service English Civil Wars German Civil Code Greek Civil War Lebanese Civil War Code Civil Pendleton Civil Service Act Russian Civil War Spanish Civil War
Having the manners of one dwelling in a city, as opposed to those of savages or rustics; polite; courteous; complaisant; affable
civil action
: In the United States, a lawsuit between private parties, including an action by a private person against a government entity, which will be treated as a private party by the court
civil action
Roman Dutch Law: a lawsuit which is not criminal in nature. It may be between the state and a private party. It is usually based in contract, or delict (tort)
civil discourse
An engagement in conversation intended to enhance understanding
civil enforcement officer
A person employed to enforce parking, traffic and other restrictions and laws in England and Wales, formerly known as a parking attendant
civil enforcement officers
plural form of civil enforcement officer
civil engineer
An engineer who is specificallly trained for and/or specialised in civil engineering
civil engineering
The technical design and construction of public works (buildings, roads, harbors, public greens ...) and/or technically equivalent private (usually corporate) ones
civil engineers
plural form of civil engineer
civil law
The body of law dealing with the private relations between members of a community; it contrasts with criminal law, military law and ecclesiastical law
civil law
Roman law based on the Corpus Juris Civilis; it contrasts with common law
civil laws
plural form of civil law
civil marriage
A marriage performed by a government official instead of by a member of the clergy
civil partnership
A similar arrangement in other jurisdictions, including the Australian Capital Territory
civil partnership
In the United Kingdom, an arrangement granted under the Civil Partnership Act of 2004, which gives same-sex couples rights and responsibilities identical to civil marriage
civil partnerships
plural form of civil partnership
civil procedure
a body of rules that regulate the administration of civil trials and appeals
civil rights
Those rights which are expressly enumerated in the U.S. Constitution and are considered to be unquestionable; deserved by all people under all circumstances, especially without regard to race, creed, color, gender and disabilities
civil servant
A person employed in the civil service; a government employee
civil servants
plural form of civil servant
civil service
the body of civilian employees of any level of government, not subject to political appointment and removal, normally hired and promoted largely on the basis of competitive examination

He's got a steady job in civil service.

civil service
In parliamentary forms of government, the branches of government that are not military, legislative or judicial, but work to apply its laws and regulations
civil services
plural form of civil service
civil society
All of the institutions, voluntary organizations and corporate bodies that are less than the state but greater than the family
civil time
Mean solar time reckoned from midnight by adding twelve hours
civil trial
A trial in which a plaintiff seeks damages or other remedy from a defendant; a lawsuit
civil twilight
The period in which the sun is less than 6° below the horizon in the morning and evening
civil union
A legal union similar to marriage, established to allow similar rights to same-sex couples as the partners in a traditional marriage have
civil war
A war fought between members of a single nation or similar political entity
civil wars
plural form of civil war
civil wrong
A wrongful act by one person against another for which the other person may recover damages in a lawsuit
civil wrongs
plural form of civil wrong
civil-law
Attributive form of civil law

civil-law country.

civil-marriage
Attributive form of civil marriage

civil-marriage couple.

civil-service
Alternative spelling of civil service
civil-society
Attributive form of civil society, noun

A civil-society expert is coming to talk at our uni.

civil dispute
A disagreement whereby one of the parties has not broken any laws, but has wronged the other party in one way or another. An example of a civil dispute would be if an employee has been injured at work and seeks compensation for their injuries
civil war
war between different factions of the same nation
civil court
(Kanun) A court dealing with non-criminal cases
civil penalty
A civil penalty or civil fine is a term used to describe when a state entity or a government agency seeks monetary relief against an individual as restitution for wrongdoing by the individual. The wrongdoing is typically defined by a codification of legislation, regulations, and decrees. The civil fine is not considered to be a criminal punishment, because it is primarily sought in order to compensate the state for harm done to it, rather than to punish the wrongful conduct. For example, if a person were to dump toxic waste in a state park, the state would have the same right to seek to recover the cost of cleaning up the mess as would a private landowner, and to bring the complaint to a court of law, if necessary
civil procedure
Civil procedure is the body of law that sets out the process that courts will follow when hearing cases of a civil nature (a "civil action", as opposed to a criminal action). These rules govern how a lawsuit or case may be commenced, what kind of service of process is required, the types of pleadings or statements of case, motions or applications, and orders allowed in civil cases, the timing and manner of depositions and discovery or disclosure, the conduct of trials, the process for judgment, various available remedies, and how the courts and clerks must function
civil procedure
The steps taken and methods used in bringing and conducting a civil action; also : a course of study in the rules of procedure in civil actions
Civil Constitution of the Clergy
(July 12, 1790) Act, passed by the National Assembly during the French Revolution, that subordinated the Roman Catholic church in France to the state. Under its provisions, enfranchised citizens would elect bishops and parish priests and the state would pay the clergy's wages. The act soon provoked opposition, and when the National Assembly ordered the clergy to take an oath supporting the Civil Constitution, many refused. The resulting schism within the French church caused many devout Catholics to turn against the Revolution
Civil Defence
organized action taken by citizens to defend themselves or repair damage caused by war or disaster
Civil List
The Civil List is money paid by the state every year to members of the British Royal Family to cover their living expenses. the civil list the sum of money given every year by Parliament to the King or Queen of Britain and members of their family
Civil Service
The Civil Service of a country consists of its government departments and all the people who work in them. In many countries, the departments concerned with military and legal affairs are not part of the Civil Service. a job in the Civil Service. the civil service the government departments that manage the affairs of the country. Body of government officials employed in civil occupations that are neither political nor judicial. In well-ordered societies, they are usually recruited and promoted on the basis of a merit-and-seniority system, which may include examinations; elsewhere, corruption and patronage are more important factors. They often serve as neutral advisers to elected officials and political appointees. Though not responsible for making policy, they are charged with its execution. The civil service originated in the earliest known Middle Eastern societies; the modern European civil services date to 17th-and 18th-century Prussia and the electors of Brandenburg. In the U.S., senior officials change with each new administration. In Europe, regulations were established in the 19th century to minimize favouritism and to ensure a wide range of knowledge and skills among civil service officers. See also Chinese examination system; spoils system
civil action
An action maintained to protect a private, civil right, or to compel a civil remedy, as distinguished from a criminal prosecution
civil action
An action brought in a civil court of law by a plaintiff against a defendant where the plaintiff usually claims the defendant has injured the plaintiff or the plaintiff's property in some way or the defendant has violated some law, regulation, or ordinance A lawsuit
civil code
Laws regulating relations among individuals; alleged violators are sued by presume victims, who ask courts to award damages and otherwise offer relief
civil code
private law practised in Québec that is based on both the French Napoleonic Code and Roman law
civil death
Total deprivation of civil rights, often resulting from conviction for treason or a felony
civil disobedience
a group's refusal to obey a law because they believe the law is immoral (as in protest against discrimination); "Thoreau wrote a famous essay justifying civil disobedience
civil engineering
designing of roads bridges and other public works structures
civil judgement
ruling concerning a civil case
civil law
(1) The legal system derived from Roman and Germanic practice and set out in national law codes (2) As distinguished from public law, the body of law dealing with the rights of private citizens
civil law
Law based on a series of written codes or laws
civil law
The portion of law that deals with interactions between individual The two branches of civil law are Contract law and tort law
civil law
Rules defining relationships among private citizens
civil law
the legal code of ancient Rome; codified under Justinian; the basis for many modern systems of civil law
civil law
law concerned with non criminal matters
civil law
the law laid down by the State regarding the rights of inhabitants Also known as Roman law
civil law
All law that is not criminal law
civil law
1 Roman law embodied in the Justinian Code and presently prevailing in most western European states, it is also the foundation of the law of Louisiana 2 The law concerned with noncriminal matters 3 The body of laws established by a state or nation, as distinguished from natural law
civil law
The branch of law concerned with conflicts betwen individuals
civil law
the body of laws established by a state or nation for its own regulation
civil liberty
fundamental individual right protected by law and expressed as immunity from unwarranted governmental interference one's freedom to exercise one's rights as guaranteed under the laws of the country
civil list
Now applied to expenses voted annually by Parliament to pay the personal expenses of the Sovereign, the household expenses, and the pensions awarded by Royal bounty; but before the reign of William III it embraced all the heads of public expenditure, except those of the army and navy
civil official
civil servant, employee of the civil service
civil order
the form of government of a social organization
civil proceeding
legal proceedings dealing with civil matters
civil remedy
solution that a court of law provides in a civil case
civil rights
Civil rights are the rights that people have in a society to equal treatment and equal opportunities, whatever their race, sex, or religion. the civil rights movement. violations of civil rights. the rights that every person should have, such as the right to vote or to be treated fairly by the law, whatever their sex, race, or religion civil rights demonstration/movement etc
civil rights
Whereas the rights of African-Americans should have been secured with the Thirteenth and Fourteenth Constitutional Amendments (1865-1868), it was actually a full century before a complete Civil Rights Act (1965) entered the books It guaranteed voting rights, which had been incomplete in the face of local registration requirements, and prohibited various sorts of discrimination and segregation This act had implications not only for blacks, but for all minorities; it spoke against gender-based discrimination also
civil rights
- protections and privileges given to all U S citizens by the Constitution and Bill of rights
civil rights movement
movement in the United States beginning in the 1960s and led primarily by Blacks in an effort to establish the civil rights of individual Black citizens
civil service
a generic term referring to the body of men and women employed by the government to carry out public services It embraces all branches, subdivisions, and instrumentalities of the government, including national and local officials and employees, both appointive and elective, and other personnel in government-owned and/or -controlled corporations
civil service
{i} governmental authorities and institutions and the services they offer (besides the military, judicial and legislative branches)
civil service commission
In the United States, a commission appointed by the President, consisting of three members, not more than two of whom may be adherents of the same party, which has the control, through examinations, of appointments and promotions in the classified civil service
civil service reform
esp
civil society
the general community, interest groups and constituencies who may be represented by civic organisations, ratepayers’ associations, business and others
civil time
the official time in a local region (adjusted for location around the Earth); established by law or custom
civil twilight
The time between the moment of sunset, when the sun's apparent upper edge is just at the horizon, until the center of the sun is 6° directly below the horizon
civil war
A war between opposing groups within the same state
civil war
a war between groups of people living in the same country
civil wrong
action which creates a base for responsibility for damages
civil year
year which begins on January 1st and end of December 31st
civility
Politeness; an individual act or a manner of behaving which conforms to social conventions of propriety
civilization
An organized culture encompassing many communities, often on the scale of a nation or a people; a stage or system of social, political, or technical development

Modern civilization is a product of industrialization and globalization.

civilization
The act or process of civilizing or becoming civilized

The teacher's civilization of the child was no easy task.

civilization
Human society, particularly civil society

I'm glad to be back in civilization after a day with that rowdy family.

civilization
The state or quality of being civilized

He was a man of great civilization.

civilized
Showing evidence of moral and intellectual advancement; humane, reasonable, ethical
civility
{n} freedom, kindness, politeness
civilization
{n} the act of civilizing, a civilized state, refinement, improvement, politeness
civilized
{a} polished, improved, polite, civil
civilly
{a} kindly, politely, well, with respect
civilly
{a} neighborly
civilly
{a} mannerly
Civil law
(Kanun) ius civile
civil code
code governing all legal and judicial matters pertaining to the conduct of a society
civil code
Enacted by the Quebec National Assembly, the Civil Code encompasses a series of articles These specified rules are the basis of the legal system in Quebec from which decisions are reached
civil code
1) The civil law of the Province of Quebec 2) The reduction of law to a set of rules In some countries for example, France, most of the laws of the country were at one time reduced to a set of rules after the style of the Roman Code although these too have subsequently been subject to certain new statutes In some jurisdictions, certain sections of the law are reduced and simplified to a "Civil Code "
civil court
- a court that only hears civil cases - no criminal cases are heard
civil court
court which hears civil lawsuits
civil court
- the place where disputes between people are solved, or between people and the government
civil court
court handling rights of individuals, for example lawsuits
civil disobedience
Civil disobedience is the refusal by ordinary people in a country to obey laws or pay taxes, usually as a protest. The opposition threatened a campaign of civil disobedience. Refusal to obey civil laws in an effort to induce change in governmental policy or legislation, characterized by the use of passive resistance or other nonviolent means. when people, especially a large group of people, refuse to obey a law in order to protest in a peaceful way against the government. or passive resistance Refusal to obey government demands or commands and nonresistance to consequent arrest and punishment. It is used especially as a nonviolent and usually collective means of forcing government concessions and has been a major tactic of nationalist movements in Africa and India, of the U.S. civil rights movement, and of labour and antiwar movements in many countries. Civil disobedience is a symbolic or ritualistic violation of the law, rather than a rejection of the system as a whole. The civil disobedient, finding legitimate avenues of change blocked or nonexistent, sees himself as obligated by a higher, extralegal principle to break some specific law. By submitting to punishment, the civil disobedient hopes to set a moral example that will provoke the majority or the government into effecting meaningful political, social, or economic change. The philosophical roots of civil disobedience lie deep in Western thought. Cicero, Thomas Aquinas, and John Locke, among others, appealed to systems of natural law that take precedence over the laws created by communities or states (positive law). More modern advocates and practitioners of civil disobedience include Henry David Thoreau, Mohandas K. Gandhi, and Martin Luther King, Jr
civil disobedience
refusal to obey laws for personal or moral reasons, non-violent protest
civil engineer
{i} one who designs roads bridges and other public works structures
civil engineer
An engineer who plans, designs and supervises construction of public structures
civil engineer
A civil engineer is a person who plans, designs, and constructs roads, bridges, harbours, and public buildings. An engineer trained in the design and construction of public works, such as bridges or dams, and other large facilities.civil engineering n
civil engineer
an engineer trained to design and construct and maintain public works roads or bridges or harbors etc
civil engineer
An engineer that deals primarily, but not exclusively, with site work, such as road design, drainage design and grading
civil engineer
an engineer trained to design and construct and maintain public works (roads or bridges or harbors etc )
civil engineer
In many countries such as Norway, Sweden and Austria, the term "civil engineer" simply means non-military engineer, as it did originally in the UK, where it is now restricted to the branch of engineering dealing with public works , construction etc Thus in Austria we find that a geodetic engineer is a subset of "civil ingenieur" and the English "civil engineer" translates as "bauingenieur"
civil engineering
the branch of engineering concerned with the design and construction of such public works as dams or bridges
civil engineering
Civil engineering is the planning, design, and building of roads, bridges, harbours, and public buildings. The Channel Tunnel project is the biggest civil engineering project in Europe. the planning, building, and repair of roads, bridges, large buildings etc engineer. Profession of designing and executing structural works that serve the general public, including bridges, canals, dams, harbors, lighthouses, roads, tunnels, and environmental works (e.g., water-supply systems). The modern field includes power plants, aircraft and airports, chemical-processing plants, and water-treatment facilities. Civil engineering today involves site investigations and feasibility studies, structural design and analysis, construction, and facilities maintenance. The design of engineering works requires the application of design theory from many fields (e.g., hydraulics, thermodynamics, nuclear physics). Research in structural analysis and the technology of materials such as steel and concrete has opened the way for new concepts and greater economy of materials. The engineer's analysis of a building problem determines the structural system to be used. Structural designs are rigorously analyzed by computers to determine if they will withstand loads and natural forces
civil law
民法
civil law
Constitution
civil law
The body of law relating to contracts and suits as contrasted with criminal law Civil law covers suits of one party by another for such matters as breach of contract or negligence The standard of proof in civil cases is preponderance of evidence - a greater weight of evidence for than against, which is a weaker standard than absence of a reasonable doubt
civil law
* The body of law relating to contracts and suits as contrasted with criminal law Civil law covers suits of one party by another for such matters as breach of contract or negligence The standard of proof in civil cases is preponderance of evidence - a greater weight of evidence for than against, which is a weaker standard than absence of a reasonable doubt
civil law
Civil law is the part of a country's set of laws which is concerned with the private affairs of citizens, for example marriage and property ownership, rather than with crime. criminal law. the area of law relating to the affairs of private citizens rather than crime criminal law. Body of law developed from Roman law and used in continental Europe and most former colonies of European nations, including the province of Quebec and the U.S. state of Louisiana. The most significant codifications of modern civil law were the French (Napoleonic Code) and the German (German Civil Code). The basis of law in civil-law jurisdictions is statute, not custom; civil law is thus to be distinguished from common law. In civil law, judges apply principles embodied in statutes, or law codes, rather than turning to case precedent. French civil law forms the basis of the legal systems of The Netherlands, Belgium, Luxembourg, Italy, Spain, most of France's former possessions overseas, and many Latin American countries. German civil law prevails in Austria, Switzerland, the Scandinavian countries, and certain countries outside Europe, such as Japan, that have westernized their legal systems. The term is also used to distinguish the law that applies to private rights from the law that applies to criminal matters. See also criminal law; tort
civil law
Refers to all areas of law which do not involve the state as a party, but concern the relationships between individuals and groups Ranges from multi-million dollar contract disputes to claims of negligence against drivers involved in collisions
civil law
Derived from Roman law, civil law codifies legal principles into one statute In Quebec, the Civil Code embodies most legal obligations, such as family law, property law, responsibility for negligent behaviour (tort law does not exist), and commercial transactions Most European countries, Scotland, the province of Quebec, and the state of Louisiana are governed by civil law
civil law
laws concerned with civil or private rights and remedies, as contrasted with criminal law; body of law established by a nation, commonwealth, county or city, also called municipal law
civil law
Law courts in jurisdictions which follow civil law will aim to follow a highly structured legal code to the letter Common practice is immaterial, and so juries are irrelevant Cases are decided by an expert judge Most of the nations of continental Europe and their former colonies are civil law jurisdictions The expression is also used within common law jurisdictions to distinguish the law governing actions between private parties as opposed to criminal law
civil law
Concerned with the relationship between individuals A civil action is generally brought by the person who has been injured or otherwise suffered loss as the result of a wrong which only directly affected him (e g trespass to private land) Usually the claim will be for compensation
civil law
Law inspired by old Roman Law, the primary feature of which was that laws were written into a collection; codified, and not determined, as is common law, by judges The principle of civil law is to provide all citizens with an accessible and written collection of the laws which apply to them and which judges must follow
civil law
laws which regulate private matters (as opposed to criminal or military matters); method of lawmaking that began in ancient Rome
civil law
Codes, statutes, and case law governing civil actions
civil law
Law that regulates the informal relationships of contract and exchange between private parties
civil law
A body of laws regulating relations between individuals or between individuals and corporations concerning property rights, personal dignity and freedom, and personal injury
civil law
A system of law codified by statutes (See common law, constitutional law, Roman Civil Law, statutory law)
civil law
The body of law dealing with the private rights of individuals This body of law deals with such things as marriage, divorce, buying and selling property, etc , and is quite different from Criminal Law which deals with crimes and misdemeanors such as murders, robberies, fraud, etc
civil liberty
civil liberties the right of all citizens to be free to do whatever they want while respecting the rights of other people. Freedom from arbitrary interference in one's pursuits by individuals or by government. The term is usually used in the plural. Civil liberties are protected explicitly in the constitutions of most democratic countries. (In authoritarian countries, civil liberties are often formally guaranteed in a constitution but ignored in practice.) In the U.S., civil liberties are guaranteed by the Bill of Rights and the 13th, 14th, and 15th Amendments to the Constitution of the United States. The Constitution's 13th Amendment prohibits slavery and involuntary servitude; the 14th bars the application of any law that would abridge the "privileges and immunities" of U.S. citizens or deprive any person of "life, liberty, or property...without due process of law" or deny any person equal protection under the law; and the 15th guarantees the right of all U.S. citizens to vote. The related term civil right is often used to refer to one or more of these liberties or indirectly to the obligation of government to protect certain classes of people from violations of one or more of their civil liberties (e.g., the obligation to protect racial minorities from discrimination on the basis of race). In the U.S., civil rights are protected by the Civil Rights Act of 1964 and subsequent legislation. See also American Civil Liberties Union
civil liberty
right of a person to do what he wants as long as he harms no one in the process
civil procedure
regulations governing legal proceedings dealing with civil matters
civil procedure
The rules and process by which a civil case is tried and appealed, including the preparations for trial, the rules of evidence and trial conduct, and the procedure for pursuing appeals
civil procedure
the rules and process that govern how a civil case is presented in court; includes presentation of evidence, trial conduct, and the process of appealing a decision
civil procedure
The rules and processes by which a civil case is tried and appealed, including the preparations for trial, the rules of evidence and trial conduct and the procedure for pursuing appeals In the Northern District, parties must follow both the federal and local rules of civil procedure
civil right
right or rights belonging to a person by reason of citizenship including especially the fundamental freedoms and privileges guaranteed by the 13th and 14th amendments and subsequent acts of Congress including the right to legal and social and economic equality
civil rights
1 The nonpolitical rights of all citizens, especially those rights relating to personal liberty Civil rights differ from civil liberties in that civil rights are positive in nature, and civil liberties; that is, civil liberties are immunities from governmental interference or limitations on governmental action (as in the First Amendment) that have the effect of reserving rights to individuals
civil rights
basic rights of citizens, civil liberties, citizen's rights
civil rights
right or rights belonging to a person by reason of citizenship including especially the fundamental freedoms and privileges guaranteed by the 13th and 14th amendments and subsequent acts of Congress including the right to legal and social and economic equality
civil rights
Embody the right to equal treatment under the law
civil rights
The rights of citizens to liberty and equality (for example, freedom to access information or to vote)
civil rights
Rights bestowed by governments on their citizens
civil rights
the rights of citizens to political and social freedom and equality Disabled people are denied many rights that non-disabled people take for granted
civil rights
The right of every citizen to be treated equally under the law and to have equality of opportunity The rights are granted by the Constitution, especially by amendments to the Consititution (See CONSTITUTIONAL GUARANTEES)
civil rights
The rights that go with citizenship, that one acquires simply by being a citizen Not all of these are inalienable rights, however - see rights For example, a citizen may lose the right to vote if convicted of certain crimes
civil rights
- The rights guaranteed to citizens by the Constitution
civil rights
* The rights that go with citizenship, that one acquires simply by being a citizen Not all of these are inalienable rights, however--see rights For example, a citizen may lose the right to vote if convicted of certain crimes
civil rights
The rights of a citizen of the United States that deal with the right to due process, informed consent, appeal, petition for change, equal protection under the law, adult patterns of behavior, education, equal opportunity, and opportunities in a least restrictive setting
civil rights
A legal requirement that all government classifications must be reasonable
civil rights
protections and privileges given to all U S citizens by the Constitution and the Bill of Rights
civil servant
government employee
civil servant
A civil servant is a person who works in the Civil Service in Britain and some other countries, or for the local, state, or federal government in the United States. A person employed in the civil service. someone employed in the civil service
civil servant
a public official who is a member of the civil service
civil service
The merit system provided by M G L c 31 and the rules used for filling vacant positions covered by civil service in state and municipal government
civil service
government bureaucracy; employees of the government
civil service
encompasses all offices and employments in the service of the State or any of its civil divisions, except offices and employments in the Division of Military and Naval Affairs The Civil Service is divided into the unclassified and classified service
civil service
This job was filled from the inside six months ago
civil service
government workers; usually hired on the basis of competitive examinations
civil service
A system in which government employees are chosen according to their educational qualifications, performance on examinations, and work experience
civil society
"All civic organisations, associations and networks which occupy the 'social space' between the family and the state except firms and political parties; and who come together to advance their common interests through collective action Includes volunteer and charity groups, parents and teachers associations, senior citizens groups, sports clubs, arts and culture groups, faith-based groups, workers' clubs and trades unions, non-profit think-tanks, and 'issue-based' activist groups By definition, all such civic groups are non-government organisations (NGOs) " (From a DfID glossary )
civil society
- the key actor in the cultural sphere of society Civil society can be viewed as engaging in private effort for the public good In its modern form, civil society means the active and organized formations and associations in the cultural sphere, as found among NGOs, POs, academia, and Church groups among others More
civil society
n voluntary associations, organizations, movements and networks that live and work in the social space outside the state and the private sector
civil society
Non-profit, organised groups, clubs and associations in society that operate independently from government and the state Examples of groups in civil society include universities, non-governmental organisations, environmental movements, indigenous peoples' associations, organised local communities and trade unions Civil society can be organised at the local, national and international level
civil society
Relationships not controlled by the state or, more commonly, all forms of association outside of state and market Currently also denotes work of nongovernmental organizations Used by critics and movement activists to refer to source of resistance to and the sphere of social life to be protected against globalization For examples of term in use by UN, click here; by World Bank, click here
civil society
the population of a nation and its institutions aside fromgovernment and business, such as individuals, non-governmental organizations, neighborhood and civic associations, religious groups, voluntary associations, schools, and universities
civil society
the multitude of associations around which society voluntarily organizes itself to advocate and take action primarily for social development and public interest It includes, among others, nongovernment organizations; peoples' organizations; the academe; civic clubs; trade unions; gender, cultural, and religious groups; charities; social and sports clubs; cooperatives; environmental groups; professional associations; academic and policy institutions; consumers/consumer organizations; and the media
civil suit
A non-criminal legal action between parties relating to a dispute or injury seeking remedies for a violation of contractual or other personal rights
civil suit
lawsuit that does not involve criminal proceedings
civil suit
A suit involving a dispute between two or more individuals or corporations, and usually involving a judgment awarding monetary damages
civil suit
a lawsuit alleging violations of civil law by the defendant
civil union
a voluntary union for life (or until divorce) of adult parties of the same sex; "parties to a civil union have all the same benefits, protections, and responsibilities under Vermont law as spouses in a marriage
civil war
a war between factions in the same country
civil war
A civil war is a war which is fought between different groups of people who live in the same country. the Spanish Civil War. a war in which opposing groups of people from the same country fight each other in order to gain political control
civil war
The war between the North and South in the United States (1861-1865), also known as the "War Between the States"
civil war
the conflict between the northern states and the southern states of the United States of America between April 12, 1861 to April 9, 1865
civil war
Noun (Plural: Civil Wars) An internal war between to factions within a country, i e The English Civil War and the Wars of the Roses
civility
politeness
civility
A civil office, or a civil process Courtesy; politeness; kind attention; good breeding; a polite act or expression
civility
The state of society in which the relations and duties of a citizen are recognized and obeyed; a state of civilization
civility
the act of showing regard for others
civility
{i} politeness, courtesy, graciousness
civility
formal or perfunctory politeness
civilization
with complex legal and political and religious organizations; "the people slowly progressed from barbarism to civilization"
Türkçe - İngilizce

civil teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

civil administration; civil affairs; combat assessment
(Askeri) civil administration; civil affairs; combat assessment
civil