public

listen to the pronunciation of public
İngilizce - Türkçe
{i} halk

Lütfen halka açık yerlerde sigara içmekten imtina edin. - Please refrain from smoking in public places.

Halka açık yerleri temiz tutalım. - Let's keep public places clean.

{s} umumi

Almanya'da her şey için ödeme yapmak zorundasın, umumi tuvaleti kullanmak için bile. - In Germany, you have to pay for everything, even to to use a public bathroom.

Çok hijyenik olmadıkları için umumi tuvaletleri kullanmayı reddediyorum. - I refuse to use public restrooms, as they are very unhygenic.

kamu

Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu. - The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily.

Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkını haizdir. - Everyone has the right of equal access to public service in his country.

açıkça
(Tıp) publik
kamuya ait
kamusal

Seçilmek istiyorsan kamusal imajını geliştirmek zorunda kalacaksın. - If you want to get elected, you're going to have to improve your public image.

Kamusal alanda onunla dalga geçmek iyi değil. - It is not good to ridicule him in public.

ulusal

Bu ulusal hazine yılda yalnızca bir kez halk tarafından görülebilir. - This national treasure can be seen by the public only once a year.

Şarkıcı ve aktris Selena Gomez mesleğine yedi yaşındayken çocukların ulusal televizyon gösterisi Barney and Friends'te başladı. - Singer and actress Selena Gomez started her career at age seven on the children's public television show Barney and Friends.

herkesin bildiği
herkese açık

Bir veri yapısının tüm bileşenleri varsayılan olarak herkese açıktır. - All the elements of a data structure are public by default.

Bir hayran sayfası her zaman herkese açıktır. - A fan page is always public.

herkesçe bilinen
halk için

Tom halk içinde konuşmayı sevmez. - Tom hates speaking in public.

Dilinizi halk içinde konuşmaktan neden utanıyorsunuz? - Why are you ashamed to speak your language in public?

devlete ait
herkese ait
aleni

Çevrimiçi yaptığın bir şeyin aleni olduğunu varsaymalısın. - You should assume that anything you do online is public.

genel

Halkın geneli mevcut hükümetten memnun değil. - The public at large are dissatisfied with the present government.

Belediye başkanı genele hitap etti. - The mayor addressed the general public.

{i} seyirciler. public-address system havaalanı
umuma ait
{s} milli
halka ait
publicad dress system hoparlor tertibatı
{i} amme
seyirciler
{i} halk, ahali, kamu, umum
{i} bar [brit.]
açık

Gerçekler uzun yıllar boyunca açıklanmadı. - The facts did not become public for many years.

Lütfen halka açık yerlerde sigara içmekten imtina edin. - Please refrain from smoking in public places.

{i} seyirci
herkese mahsus
{s} halka açık

Halka açık yerleri temiz tutalım. - Let's keep public places clean.

Kale restore edildi ve halka açık. - The castle has been restored and is open to the public.

{s} halka/herkese açık
public baths halk hamamları
{i} birahane [brit.]
public buildings halka mahsus binalar
public credit umumi
otel
(Politika, Siyaset) cumhur
halk+
ortak
halktan
bar

Her yerde insanlar dünya barışına adanmış kamu liderleri için özlem duyuyorlar. - People everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.

public toilet
umumi tuvalet
publication
(Hukuk) yayın

Kitabın yayınlanması yazarın doğum günü ile aynı zamana denk getirildi. - Publication of the book was timed to coincide with the author's birthday.

Kitap şimdi yayın için hazır. - The book is now ready for publication.

publicity
(Hukuk) tanıtım

Tanıtım konusunda endişelenmek zorunda değilsin. - You don't have to worry about publicity.

O bir tanıtım dublörlüğüydü. - It was a publicity stunt.

notary public
noter
public policy
(Avrupa Birliği) kamu düzeni
public capital
Kamusal sermaye
public defender
Kamu avukatı
public hospital
Devlet hastanesi
public service broadcasting
kamu spotu
public affairs
(Askeri) KAMU İŞLERİ: Milli Savunma Bakanlığının çeşitli unsurları tarafından genel halk meselelerine yöneltilmiş basın ve halkla ilişkiler faaliyetleri
public holiday
resmi tatil
public interest
kamu yararı
public aids
(Politika, Siyaset) devlet yardımları
public apathy
genel umursamazlık
public art
kamu sanatı
public baths
halk hamamları
public baths
hamamlar
public bill
(Politika, Siyaset) kamusal önerge
public bond
(Ticaret) devlet tahvili
public bond
(Ticaret) kamu tahvili
public bus
halk otobüsü
public case
(Politika, Siyaset) kamu davası
public choice theory
(Ticaret) kamu tercihi teorisi
public claims
kamu alacakları
public debst
kamu borçları
public debts
kamu borçlar
public debts
devlet borçları
public debts
düyunu umumiye
public dose
(Çevre) ferdi doz
public garden
park
public good
kamusal mal
public goods
(Ticaret) kamu kesimi tahvilleri
public goods
kamu malları
public house
pab
public key
(Bilgisayar) genel anahtar
public key
kamusal anahtar
public key
(Askeri,Ticaret) açık anahtar
public keys
(Bilgisayar) ortak anahtarlar
public land
kamu arazisi
public life
kamusal yaşam
public loan
(Ticaret) kamu istikrazı
public loan
(Ticaret) devlet istikrazı
public loan
(Ticaret) kamu kredisi
public loan
(Ticaret) devlet kredisi
public memory
toplumsal hafıza
public moral
(Kanun) genel ahlak
public moral
(Kanun) ahlaki umumiye
public opinion
kamu

Kamu oyu dengesi kendi lehine kalır. - The balance of public opinion remains in his favor.

Kamuoyu değişmeye başladı. - Public opinion began to change.

public opinion
imaj
public opinion
efkar-ı umumiye
public opinion poll
(Pisikoloji, Ruhbilim) kamuoyu araştırması
public opinion polls
kamuoyu yoklamaları
public opinion survey
kamuoyu yoklaması
public panel
(Ticaret) halk paneli
public park
genel park
public park
şehir parkı
public park
halka mahsus park
public peace
(Politika, Siyaset) asayiş
public peace
(Politika, Siyaset) kamu düzeni
public place
(Turizm) umuma açık yer
public policy
(Eğitim) kamu politikaları
public policy
(Ticaret) amme nizamı
public pool
halka açık yüzme havuzu
public port
(Bilgisayar) genel bağlantı noktası
public price
(Ticaret) satış fiyatı
public price
(Ticaret) perakende fiyatı
public prosecutor
müddeiumumi
public queue
(Bilgisayar) genel sıra
public relief
kamu yardımı
public relief
ayni yardım
public relief
kamusal sosyal yardım
public road
kamu yolu
public road
umum yol
public road
umumi yol
public room
kabul salonu
public safety
kamu güvenliği
public safety
kamu düzeni
public sale
(Ticaret) açık artırmayla satış
public sale
(Ticaret) aleni satış
public sale
(Ticaret) açık artırma veya eksiltme
public sale
(Ticaret) müzayede
public security branch office
asayiş şube müdürlüğü
public service
kamusal hizmet
public service vehicle
toplu taşıma aracı
public space
kamusal alan
public store
(Ticaret) kamuya ait depo veya mağaza
public taw
(Kanun) amme hukuku
public use
kamu kullanımı
public wale
(Kanun) kamu yararı
public weal
(Kanun) kamu yararı
public works
kamu çalışmaları
public accounting
yetkili muhasebeci
public address system
hoperlör düzeni
public administration
kamu idaresi
public assistance
sosyal yardım
public auction
açık artırma
public bank
kamu bankası
public borrowing
kamu borçlanması
public buildings
halka ait bina
public company
halka açık limitet şirket
public conveniences
halk tuvaleti
public corporation
kamu işletmesi
public corporation
kamu teşebbüsü
public credit
kamu kredisi
public debt
kamu borcu
public debt
kamu borçları
public debt
devlet borcu
public domain
kamu arazisi
public domain software
telif haksız yazılım
public economy
kamu ekonomisi
public enemy
halk düşmanı

Plastik torba bir numaralı halk düşmanı haline gelmiştir. - The plastic bag has become public enemy number one.

public enterprise
kamu işletmesi
public enterprise
kamu teşebbüsü
public expenditure
kamu harcaması
public finance
kamu maliyesi
public fund
devlet borcu
public health
kamu sağlığı
public holiday
resmi tatil günü
public house
otel
public house
birahane
public housing
lojman
public information
halkı uyarı
public institutions
kamu kuruluşları
public investment
kamu yatırımı
public lavatory
genel tuvalet
public lavatory
umumi hela
public law
amme hukuku
public law
kamu hukuku
public lecture
konferans
public library
halk kütüphanesi

Bu kasaba büyük bir halk kütüphanesiyle övünür. - This town boasts a large public library.

Selam, burası Boston Halk Kütüphanesi mi? - Hi, is this the Boston Public Library?

public life
sosyal hayat
public limited company
halka açık şirket
public limited company
kamu şirketi
public monopoly
kamu tekeli
public network
halka açık ağ
public notice
genel duyuru
public offer
halka arz
public official
kamu görevlisi
public opinion
kamuoyu

Kamuoyu değişmeye başladı. - Public opinion began to change.

Plan, kamuoyunun baskısı altında terk edildi. - The plan was given up under the pressure of public opinion.

public opinion poll
kamuoyu yoklaması
public ownership
kamu mülkiyeti
public participation administration
kamu ortaklığı idaresi
public presentation
genel sunuş
public property
kamu mülkiyeti
public property
umumi mal
public prosecutor
cumhuriyet savcısı
public purse
devlet hazinesi
public relations
halkla ilişkiler
public relief
sosyal yardım
public revenue
kamu gelirleri
public revenues
devlet gelirleri
public school
parasız resmi okul
public school
özel okul
public sector
kamu kesimi
public sector
kamu sektörü
public securities
devlet tahvilleri
public servant
devlet memuru

Ben bir devlet memuruydum. - I was a public servant.

public service
kamu hizmeti

Tom bütün hayatını kamu hizmetine adadı. - Tom devoted his whole life to public service.

public service
devlet hizmeti
public service corporation
kamu hizmeti şirketi
public service vehicle
kamu ulaşım aracı
public speaker
sözcü
public speaking
topluluk huzurunda konuşma
public spirited
yardımsever
public spirited
kamu yararına çalışan
public transportation
toplu taşıma
public utilities
kamu hizmet kuruluşları
public utility
genel hizmet
public utility
kamu yararı
public works
bayındırlık hizmetleri
public works
bayındırlık işleri
public order
asayiş
public apology
Kamu özrü, kamu tarziyesi
public choice
halkın seçimi
public debate
kamuoyu tartışması
public joint stock company
sermayesi bölünmüş şirket
public peace
Kamu barış
public tender
Kamu ihalesi
Public Affairs Office; public affairs officer
(Askeri) Halkla İlişkiler Ofisi; halkla ilişkiler subayı
public order (public peace)
kamu düzeni
İngilizce - İngilizce
Funded by the government
Traded publicly via a stock market
Pertaining to the affairs or official affairs of all people, not just those of a private group; contrasted with private
The people in general, regardless of membership of any particular group

Bush and Blair stand condemned by their own publics and face imminent political extinction.

Open to all
{a} open, notorious, common, general
{n} the body of a nation, an open view
You can refer to a set of people in a country who share a common interest, activity, or characteristic as a particular kind of public. Market research showed that 93% of the viewing public wanted a hit film channel
If someone is a public figure or in public life, many people know who they are because they are often mentioned in newspapers and on television. I'd like to see more women in public life, especially Parliament
a body of people sharing some common interest; "the reading public" affecting the people or community as a whole; "community leaders"; "community interests"; "the public welfare" not private; open to or concerning the people as a whole; "the public good"; "public libraries"; "public funds"; "public parks"; "a public scandal"; "public gardens"; "performers and members of royal families are public figures
A Java(TM) programming language keyword used in a method or variable declaration It signifies that the method or variable can be accessed by elements residing in other classes
to wash your dirty linen in public: see dirty. notary public Public Broadcasting Service Committee of Public Safety public debt National Public Radio New York Public Library public health public house public relations public school public utility Public Works Administration Public Works of Art Project
On a public list, who and which information is available to other subscribers Anyone can use the archive commands index and get
people in general considered as a whole; "he is a hero in the eyes of the public"
Of or pertaining to the people; belonging to the people; relating to, or affecting, a nation, state, or community; opposed to private; as, the public treasury
Open to common or general use; as, a public road; a public house
The public keyword is a visibility modifier that can be applied to classes and interfaces and to the method and field variables of classes and interfaces A public class or interface is visible everywhere A non-public class or interface is visible only within its package A public method or variable is visible everywhere its class is visible When none of the private, protected or public modifiers is specified, a field is visible only within the package of which its class is a part
Open to the knowledge or view of all; general; common; notorious; as, public report; public scandal
Public is used to describe statements, actions, and events that are made or done in such a way that any member of the public can see them or be aware of them. The National Heritage Committee has conducted a public inquiry to find the answer The comments were the ministry's first detailed public statement on the subject + publicly pub·lic·ly He never spoke publicly about the affair
Any contractor, subcontractor, Government official, or other individual who does not require access to information (classified or unclassified) in furtherance of the performance of the classified contract under which the information was provided to the contractor
not private; open to or concerning the people as a whole; "the public good"; "public libraries"; "public funds"; "public parks"; "a public scandal"; "public gardens"; "performers and members of royal families are public figures
As defined by the NCP includes citizens directly affected by a site, other interested citizens or parties, organized groups, elected officials, and potentially responsible parties
{s} open to all people, freely accessible; pertaining to an entire population; general, universal
Traded publically via a stock market
Any group that has an actual or potential interest in or impact on an organization's ability to achieve its objectives
A public place is one where people can go about freely and where you can easily be seen and heard. the heavily congested public areas of international airports I avoid working in places which are too public. private
Indicates that the response MAY be cached by any cache, even if it would normally be non-cacheable or cacheable only within a non- shared cache (See also Authorization, section 14 8, for additional details )
Public means that everyone, including guest readers, can read the book
A public house; an inn
Public means relating to all the people in a country or community. The President is attempting to drum up public support for his economic program
Pertaining to a class member that is accessible to all functions Contrast with private, protected
Members which are accessible throughout the program
the entire population of a province, including all organizations, companies, and groups
Java keyword to specify unrestricted access to variables methods and classes
affecting the people or community as a whole; "community leaders"; "community interests"; "the public welfare"
{i} place that is accessible to the general population; population as a whole, populace; community, group of people with common interests or qualities
Online Access to your information will be available to any requestor
Anyone with Internet access but is not registered as a User
In trade parlance, non-professional speculators as distinguished from hedgers and professional speculators or traders
specifies that the method can be accessed by any SCL program
If a fact is made public or becomes public, it becomes known to everyone rather than being kept secret. Blair wants any new evidence on IRA pub bombs made public
1 the keyword indicating that a method or variable is part of the public interface of a class and can be referred to by any other classes methods
Public means relating to the government or state, or things that are done for the people by the state. The social services account for a substantial part of public spending. = government, state + publicly pub·lic·ly publicly funded legal services
a body of people sharing some common interest; "the reading public"
If a company goes public, it starts selling its shares on the stock exchange. In 1951 AC went public, having achieved an average annual profit of more than £50,000
A member available outside the class, that is inherited by subclasses (everything is public in ecma)
A Java keyword An interface, class, method, field, or constructor declared public is visible everywhere
A JavaTM programming language keyword used in a method or variable declaration It signifies that the method or variable can be accessed by elements residing in other classes
If someone is in the public eye, many people know who they are, because they are famous or because they are often mentioned on television or in the newspapers. One expects people in the public eye to conduct their personal lives with a certain decorum
roads or highways Fuel transportation vehicle includes, but is not limited to, a transport truck and a tank wagon Fuel transportation vehicle does not include a vehicle transporting a nurse tank or limited volume auxiliary-mounted supply tank used for fueling an implement of husbandry
You can refer to people in general, or to all the people in a particular country or community, as the public. Lauderdale House is now open to the public Pure alcohol is not for sale to the general public Trade unions are regarding the poll as a test of the public's confidence in the government
The general body of mankind, or of a nation, state, or community; the people, indefinitely; as, the American public; also, a particular body or aggregation of people; as, an author's public
Public buildings and services are provided for everyone to use. The new museum must be accessible by public transport. a public health service available to all. private
Variables declared using the Public Statement are visible to all procedures in all modules in all applications
means open to common use, regardless of whether there is public ownership
If you say or do something in public, you say or do it when a group of people are present. By-laws are to make it illegal to smoke in public
A list where the name of the list is available to the public
the entire population of British Columbia, including all organizations, companies, and groups
pub

He's used to speaking in public. - He is used to speaking in public.

They didn't oppose the project just because they feared public opinion. - They did not oppose the project just because they feared public opinion.

Public Health Service
The Public Health Service is a major division of the Department of Health and Human Services dedicated to promoting the public health of the United States
Public Health Service Commissioned Corps
The Public Health Service Commissioned Corps is the uniformed service of the Public Health Service and organized under the Department of Health and Human Services (DHHS). The Public Health Service Commissioned Corps (PHS Corps) is one of the seven United States Uniformed Services. The Surgeon General of the United States, a vice admiral, directs the PHS Corps, which provides licensed medical and health sciences professionals to the PHS, DHHS, other United States Uniformed Services and other government agencies
public access
A shortened form of the term public access television
public access
Media production technology and distribution methods made available to community producers and viewers, allowing them to participate in the local, national, and global electronic common areas that include, but are not limited to television, radio and the internet
public access television
A segment of the PEG (short for public, educational, and government access) television model of local cable television production. It provides training and access to media production technology and distribution methods so that community producers and viewers may participate
public address system
An electronic voice-amplification apparatus used for broadcasting in public areas
public authorities
The whole of such public authorities, the governmental administration in the widest sense
public authorities
the plural of public authority
public authority
Any authority which has a legal mandate to govern, administrate a part or aspect of public life, such as all branches of the executive power of a state, province, municipality etc
public authority
In a wider sense also various chartered organisations holding their authority from the above without being run by public officials
public domain
The feature of intellectual property being not protected under patent or copyright, i.e. no person or other legal entity can establish proprietary interests

This book is in public domain.

public domain
Open land such as unowned prairie in the western and southwestern United States. Space not subject to a land patent
public domain
Not subject to any copyright or patent restrictions
public domain
Information about a subject which is accessible to anyone

There is very little information about the treaty which is in the public domain..

public enemies
plural form of public enemy
public enemy
A criminal widely regarded as dangerous or antisocial
public figure
A famous person whose life is the subject of public interest
public figures
plural form of public figure
public finance
a field of economics concerned with paying for collective or governmental activities, and with the administration and design of those activities
public good
a good that is non-rivalrous and non-excludable
public good
The general welfare of the people; the best interests of the community
public health
The science and practice of community hygiene; includes preventive medicine, health education, sanitation and environmental safety
public holiday
A national or regional holiday from work on a specific day, usually for cultural reasons or celebrations
public holidays
plural form of public holiday
public house
An establishment licensed to sell alcoholic beverages to be consumed on or off the premises; they often provide meals and sometimes accommodation
public interest
common good
public intoxication
The criminal offence of being drunk in a public place

People despise you if they find out you have been attested for public intoxication.

public key
The public one of the two keys used in asymmetric cryptography
public key certificate
a certificate which uses a digital signature to bind together a public key with an identity — used to verify that a public key belongs to an individual
public key cryptography
The subfield of cryptography in which all information used to encode a message is assumed to be publicly available
public keys
plural form of public key
public law
A category of law governing the relationship between the state on one hand and persons (citizens or legal persons including corporations) on the other. Constitutional law, administrative law and criminal law are some of the major subdivisions of public law
public library
A library provided essentially as a public service, financed largely out of public money, open with few restrictions to the population of a given area for a small payment or no payment
public life
The aspects of social life which are (happening in) public, in the open, as opposed to more private social interaction within families, private clubs etc
public limited companies
plural form of public limited company
public limited company
A publicly traded limited liability company in the United Kingdom and some other jurisdictions
public office
A position or occupation established by law or by the act of a government body, for the purpose of exercising the authority of the government in the service of the public
public officer
One who holds public office; an official or employee of the government
public officers
plural form of public officer
public offices
plural form of public office
public opinion
The opinion of the public, the popular view
public opinions
plural form of public opinion
public policy
The set of policies (laws, plans, actions, behaviors) of a government. (Since governments claim authority and responsibility (to varying degrees) over a large group of individuals, they see fit to establish plans and methods of action that will govern that society.)

In Johnson v. Superior Court, the California Court of Appeal determined that a provision of a contract limiting the discovery of the identity of a sperm donor was against public policy and that the privacy interest did not protect against disclosure of this information. Although the court's analysis of the public policy exception to the enforcement of contracts was unnecessary, the opinion properly balances California's and petitioners' interests against an anonymous donor's privacy right..

public property
Property, assets or information directly owned by or under the control of the state
public record
Being a matter of public record (see above); being in the public record
public record
Information that has been filed with or recorded by a government agency

Political donations are a matter of public record; your vote is private, but anyone can see how you donate.

public relations
Communication by a person or an organization with the purpose of creating a favorable public image; commonly referred to as PR
public school
A publicly administered school
public school
A fee-charging private or independent school
public schools
plural form of public school
public sector
Industries or services provided or funded by the government
public sector
Of or relating to industries or services provided or funded by the government
public sectors
plural form of public sector
public servant
A person employed by the government
public servant
In the days when Australia was a penal colony: a convict assigned to work on public projects
public service
A service, usually provided by the government, for the general public or its specific section
public service
A service asserted to be for the public good provided by a for-profit enterprise or trade association

This has been a public service announcement from the Advertising Council.

public services
plural form of public service
public speaking
speaking to a group of people in a structured manner; oratory
public transport
Any form of transport that can be used by a member of public (for a fee); as opposed to private ownership of e.g. cars
public works
Technical projects, often construction or engineering, carried out by the government on behalf of the community
public-house
Alternative spelling of public house
public-intoxication
Attributive form of public intoxication

public-intoxication arrest.

public-law
Attributive form of public law

public-law expert.

public-relations
public relations
public-school
Attributive form of public school

public-school student.

public-sector
Alternative spelling of public sector
public-spirited
Having personal motivation toward the betterment of the public
public consultation
Public consultation, or simply consultation, is a regulatory process by which the public's input on matters affecting them is sought. Its main goals are in improving the efficiency, transparency and public involvement in large-scale projects or laws and policies. It usually involves notification (to publicise the matter to be consuled on), consultation (a two-way flow of information and opinion exchange) as well as participation (involving interest groups in the drafting of policy or legislation)
publication
The act of publishing printed or other matter
publication
An issue of printed or other matter, offered for sale or distribution
publication
The communication of information to the general public etc
publication
{n} publishing, edition, work
Public service
kamu hizmeti
public eye
Public attention and scrutiny
public eye
A focus of public attention
Public Enemy
{i} American rap music group
Public Relations
pr
Public relations
procedures
public affairs
JP 1-02
public affairs
issues of concern to the public
public affairs
The process of communicating an organisation's point of view on issues or causes to political audiences such as MPs and lobbying groups
public affairs
events and questions, especially political ones, which have an effect on most people
public affairs
Those public information, command information, and community relations activities directed toward both the external and internal publics with interest in the Department of Defense PA activities expedite the flow of accurate and timely information to the internal audience (the SJFHQ and the JTF) and the external audience (the public) Increasing availability of this information to these audiences may have a significant effect on national will, political direction, and national security objectives and policy PA activities will not be used in support of military deception capability or to provide disinformation to either audience
public body
Most frequently, this term refers to units of state and local government, or entities established by state and local governments R
public body
Any State, territory, or possession of the United States, any political subdivision thereof, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, and any agency or instrumentality of any of the foregoing, any Indian tribe, or any agency of the Federal Government (Refers to donations instead of destruction or ultimate disposal; see Chapter 6, Donations, Loans, or Exchanges; Chapter 8, Abandonment or Destruction; and Chapter 9, Disposal of Foreign Excess Personal Property )
public body
The state of Washington or any state agency, county, city, or town, conservation district, special purpose district, and tribe
public debt
the total of the nation's debts: debts of local and state and national governments; an indicator of how much public spending is financed by borrowing instead of taxation
public debt
debt of a country, national debt
public defender
a lawyer who represents indigent defendants at public expense
public defender
lawyer chosen by the court to defend an accused person who cannot pay for a private lawyer in a criminal case
public defender
A public defender is a lawyer who is employed by a city or county to represent people who are accused of crimes but cannot afford to pay for a lawyer themselves. An attorney or a staff of attorneys, usually publicly appointed, having responsibility for the defense of those unable to afford or obtain legal assistance. a lawyer who is paid by the government to defend people in court, because they cannot pay for a lawyer themselves district attorney
public discussion
discussion that is open to the public, discussion that takes place in a public place
public discussion
free and open discussion of (or debate on) some question of public interest; "such a proposal deserves thorough public discussion
public domain
property rights that are held by the public at large
public domain
land owned by a government
public domain
The territory ceded to the Federal government by the original thirteen states, plus additions by treaty, cession, purchase and theft
public domain
These are things that are available to the public at no charge because their copyrights, trademarks or patents have expired or somehow, been nullified This may include information on government sites This does not include information that is publicly visible on private or commercial websites Just because it's there, does not mean you may copy it for your own site or publications without permission from the copyright holder
public domain
A kind of software which is made freely available, with no copyright restrictions, by the developer In the early days of computers, most software developed was put into the "public domain", as different programmers would develop some utility they considered useful, and make it freely available to others, with the assumption that others would reciprocate Related concepts are freeware and open source
public domain
Implies that the source code for a software product can be freely distributed and modified Oftentimes, a notice must be retained in the product indicating that the original source code was public domain, and, in some cases, cannot be sold for profit The author of the code also generally requests that his name be carried around in any modified code
public domain
A work is said to be in the public domain if it is not protected by copyright, or if the copyright for it has expired
public domain
Land owned by the government and belonging to the community at large
public domain
If information is in the public domain, it is not secret and can be used or discussed by anyone. It is outrageous that the figures are not in the public domain. something that is in the public domain is available for anyone to have or use
public domain
Information or software freely available to the public Could be freeware, shareware, or donationware
public domain
The territory ceded to the Federal government by the original thirteen states, plus additions by treaty cession, and purchase
public domain
Any work that is not covered by copyright registration is considered to be in the public domain This includes works created before 1922, created for public use, or those works that have over the years fallen into public domain because the copyright expired This includes documents of the United States government, unless stated otherwise
public domain
Computer software on which no copyright exists (usually by a specific statement to that effect by the author), and which may be freely used and distributed
public domain
any work that is not copyright protected is considered to be in the "public domain", and includes materials created prior to 1922, works created for public use, government documents unless otherwise specified, and works whose copyright has expired
public domain
Any material that can be freely used by the public, and does not come under the protection of a copyright, trademark, or patent
public domain
The territory ceded to the Federal government by the original thirteen states, plus additions by treaty, cession, and purchase
public domain
Not copyrighted, either because it never was or because the copyright has expired or lapsed; public domain material can be used without attribution or permission, though good writing practice means making a note of sources
public domain
The status of a particular graphic, writing or software wherein the item is legally and morally within the right for anyone to use by virtue of source declaration, limited license or a particular degree of conversion whereby the item was made legally different from the original Public domain software is typically called "freeware" (See also: clip art)
public domain
Works which are no longer owned by anyone because the creator has been dead a certain amount of time and, therefore, the work is no longer protected by copyright law (Unit 8> Giving Credit Where Credit is Due)
public domain
Software which has been entered into the public domain The author has given up all rights to the software You may sell it, modify it, redistribute it, burn it, and so on You can do anything you want to the software (except copyright it, since it is "PD") Once software has entered the public domain, it cannot go back It is forever free HOWEVER, if a new version is released (updates, etc ), then the status may be changed A simple change in something like the name or author may not be enough, but changes or upgrades in functionality usually are This type of software is usually the only type in which the author gives up his or her rights For the other types of software here, the author usually retains full rights, including copyright, unless otherwise noted by the author
public domain
public land; lands that belong to the government; creative works that are available for public use because they are not copyrighted or patented
public domain
A term which is often used to refer to computer software for which the author has released rights to the general public Such software may be used freely without licensing or fees See also: shareware
public domain
Of all the kinds of software or information you can download, public domain had the fewest strings attached With public domain downloads, there are no copyright restrictions whatsoever
public domain
Software that you can use freely, distribute freely, and modify in any way you wish
public domain
Information in the public domain is open for free use by the public, so public domain software can be copied, modified and redistributed free of charge and restriction Other information can also be in the public domain, such as books, music and documentation
public domain
Software that is free to be used, distributed or modified It has been given up to the public free of copyright infringement
public domain
Intellectual property, including software, Web documents, images etc that are not protected by copyright or patent regulations and are freely available for use by anyone
public domain
pd
public enemy
{i} person who poses a threat to the public
public figure
A famous person whose life and behavior are the focus of intense public interest and scrutiny
public figure
person well known to the public
public figure
a well-known or notable person; "they studied all the great names in the history of France"; "she is an important figure in modern music"
public good
a good, such as national defense, that costs little or nothing for an extra individual to enjoy, and the costs of preventing any individual from the enjoyment of which are high; public goods have the properties of nonrivalrous consumption and nonexcludability
public good
a good, such as national defense, that costs little or nothing for an extra individual to enjoy and the costs of preventing any individual from the enjoyment of which are high; public goods have the properties of nonrivalrous consumption and nonexcludability
public good
a good or service that has the characteristics of non-rivalry in consumption and non-excludability (chapter 15)
public good
A good or service whose benefits may be provided to a group at no more cost than that required to provide it for one person The benefits of the good are indivisible and individuals cannot be excluded For example, a public health measure that eradicates smallpox protects all, not just those paying for the vaccination
public good
A good with a low excludability and high substractability factor
public good
Those goods whose benefits are available to everyone and from which no one can be excluded, and no one can fully appropriate the benefits
public good
Freely accessible good which users do not compete with one another to consume Thus, nobody can appropriate the air, and consumption by one user does not impede consumption by others
public good
A good that is both nonexcludable and nonrival A good is nonexcludable if it is not possible to prevent anyone from consuming the good once it has been made available to the public A good is nonrival if one person's consumption of that good does not reduce the quantity available for consumption by someone else
public good
A good (or a service) that will not be produced and delivered if we rely solely on the free market These are called public goods by economists because they are consumed by the public, and their use cannot be restricted to the benefit of a single buyer or group of buyers Economists call this characteristic "non-excludability " There is no way to produce a public good without producing a value to society at large This in turn makes it all the more unlikely that an individual would pay out of his own pocket to see that the good is produced
public good
The general services provided by government that are indispensable to the existence of an organised state and cannot be allocated to particular groups or beneficiaries
public good
a product whose benefits cannot be restricted to certain individuals
public good
Good with properties of being nonrival in consumption (one person's usage of it does not diminish another's ability to use it) and non exclusive (no one can be excluded from using it) such as national defense
public good
a good which, once provided to one user, must be provided in the same amount to all users due to its non-rival and non-excludable nature [GBA]
public goods
- goods that may be enjoyed by any number of people without affecting other peoples' enjoyment For example, an aesthetic view is a pure public good No matter how many people enjoy the view, others can also enjoy it
public goods
Public goods are goods that would not be provided in a pure free-market system This is because they are goods that display two particular characteristics: Non-rivalry - consumption by one person does not reduce the amount available for others Non-excludability - once the good is provided it is impossible to stop people consuming it even if they haven't paid An example of this is defence It is impossible to charge people for defence as they consume it as the whole country is being defended at once Also one person being defended does not stop others being defended
public goods
"Public goods" are goods or services that cannot be withheld from customers who refuse to pay for them (nonexclusion), where the consumption of products or services by one person does not reduce its usefulness to others Examples include national defense, street lighting, flood control, public safety, and fire protection in a crowded neighborhood See also "private goods "
public goods
A good which can only be supplied to all if it is supplied to one and the availability of which is not diminished by any one consumer's use of it
public goods
benefit that can be enjoyed by other people, even if they did not pay for the benefit There is no way to exclude someone from benefitting from a public good
public goods
These are a type of common resource with a special feature, namely the impossibility of dividing the resource up into separate parts The obvious example is air Not only is the air not formally owned, but it cannot be partitioned The air you breathe is the same air I breathe (Jacobs, M 1993)
public goods
Goods characterized by very low levels of subtractibility and excludability, by contrast with Private goods above Low subtractability implies that a good is available to all consumers at the same time, and consumption by one consumer does not use up or reduce the supply available for another consumer Low excludability implies that if a good is provided to a consumer in a defined region then other consumers in that region cannot be easily excluded from consuming the same good An example of a pure public good is national security, which is available to all citizens of a country simultaneously Several other goods are quasi-public, having low levels of subtractibility and excludability Public goods are generally provided under public ownership, although several can be provided, through contract and regulation, under private ownership
public house
tavern consisting of a building with a bar and public rooms; often provides light meals
public house
pub, tavern, bar, meeting place where alcoholic drinks are served
public house
A public house is the same as a pub. A place, such as a tavern or bar, that is licensed to sell alcoholic beverages. a pub. or pub Establishment that serves alcoholic beverages for consumption on the premises, especially in Britain. Under English common law, inns and taverns were declared public houses responsible for the well-being of travelers. They were expected to receive all travelers in reasonable condition who were willing to pay for food, drink, and lodging. In Tudor England, certain innkeepers were obliged by royal act to maintain stables; others served as unofficial postmasters. The early public houses were identified by simple signs that featured creatures such as lions, dolphins, or swans. In the 18th century, the word Arms was added to many pub names to indicate that the establishment was under the protection of a noble family. Though British public houses were traditionally owned and operated by independent licensed proprietors, by the early 20th century many were owned or associated with brewery companies
public housing
Housing that is built, operated, and owned by a government and that is typically provided at nominal rent to the needy. in the US, houses or apartments built by the government for poor people
public interest
The notion that there is some kind of general interest of the community as a whole which can be affected by the actions of governments or private agents
public interest
Benefiting the general public, a large class of persons or the natural world Not something which only benefits one person or a small number of people at the expense of the general public or our environment
public interest
good of the general population, good of the community
public interest
Those activities of government funded through budget appropriation
public life
Public service or a term of public service by an appointed or elected official
public offering
The sale of a new securities issue to the public by way of an underwriter, a transaction that must be registered with the Securities and Exchange Commission
public offering
(Economics) offer of stock that were previously offered for sale to the general public (and not through the regular market); appeal to the public to buy securities or goods
public office
government position
public office
a position concerning the people as a whole
public opinion
general mood of the public, viewpoint of the population
public opinion
        Views and attitudes held by people on significant issues
Türkçe - İngilizce

public teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

public relations
{k} PR
Public transport
toplu taşıma
public