ilgisiz

listen to the pronunciation of ilgisiz
Türkçe - İngilizce
irrelevant

Is it that irrelevant? - Bu o kadar ilgisiz mi?

Your opinion continues to be irrelevant. - Fikriniz ilgisiz olmaya devam ediyor.

uninterested

Tom looks uninterested. - Tom ilgisiz görünüyor.

She seemed uninterested in our problems, so we stopped asking her for help. - O bizim sorunlara ilgisiz görünüyordu, bu yüzden ondan yardım istemeyi durdurduk.

careless

The actions she took were too careless, and she was left defenseless. - Onun açtığı davalar çok ilgisiz ve o savunmasız bırakıldı.

disinterested

A disinterested third party resolved the dispute. - Bir ilgisiz üçüncü taraf anlaşmazlığı çözdü.

Tom had a bored, disinterested look on his face. - Tom'un yüzünde bıkkın, ilgisiz bir görünüş vardı.

indifferent

The police were indifferent to the matter. - Polis konuya ilgisizdi.

Jiro is indifferent about clothing. - Jiro giyim hakkında ilgisiz.

unconcerned

Tom seemed unconcerned. - Tom ilgisiz görünüyordu.

Tom looked like he was unconcerned. - Tom ilgisiz gibi görünüyordu.

apathetic
casual
unbothered

Tom seems unbothered. - Tom ilgisiz görünüyor.

Tom seemed unbothered. - Tom ilgisiz görünüyordu.

cool
irrelative
lax
clinical
lackadaisic
distant
(Dilbilim) no bearing on
unconnected
bloodless
phlegmatical
superior
inapprehensive
unallied
derelict
(Konuşma Dili) neither here nor there
phlegmatic
lackadaisically
disinterest

Tom had a bored, disinterested look on his face. - Tom'un yüzünde bıkkın, ilgisiz bir görünüş vardı.

A disinterested third party resolved the dispute. - Bir ilgisiz üçüncü taraf anlaşmazlığı çözdü.

negligent
tepid
unenthusiastic
apathetical
(Hukuk) irrelevance
aloof
lukewarm
indifferent, disinterested, absent, lukewarm, aloof, apathetic, casual; irrelevant, unconnected
unrelated

These two problems appear unrelated. - Bu iki sorun ilgisiz görünüyor.

These two things are completely unrelated. - Bu iki şey tamamen ilgisiz.

standoffish
complacent

If you knew what I knew, you wouldn't be so complacent. - Eğer benim bildiğimi bilseydin bu kadar ilgisiz olmazdın.

We'll never be complacent. - Asla ilgisiz olmayacağız.

nonchalant
insensible
incurious
listless
uninterested, apathetic, indifferent
oblivious
insouciant
impertinent
oblivious to
lackadaisical
absent
irrevelant
{s} unobliging
does not apply
pococurante
aloofly
ilgi
attention

You must give close attention to the merest details. - Sadece detaylara yakın ilgi göstermelisin.

My children share my attention. - Çocuklar benim ilgimi paylaşırlar.

ilgi
{i} relevance

Relevance is a key element in communication. - İlgi, iletişimde anahtar bir unsurdur.

Objection. This certainly has no relevance. All objections have been waived till the trial. - İtiraz ediyorum. Bunun kesinlikle hiç bir ilgisi yok. Bütün itirazlar duruşmaya kadar ertelenmiştir.

ilgi
{i} relevancy
ilgi
{i} interest

He has no interest in politics. - Onun politikaya ilgisi yok.

It seems interesting to me. - O bana ilginç görünüyor.

ilgi
concern

This does not concern you at all. - Bu seni hiç ilgilendirmez.

The man is not concerned in this project. - Adam bu proje ile ilgilenmiyor.

ilgisiz kalma
(Ticaret) disregarding
ilgisiz olmak
be unconcerned
ilgisiz olmak
be uninterested
ilgisiz, bağlantısız, işlemez
disinterested, disconnected, does not work
ilgisiz bir halde
nonchalantly
ilgisiz bir şekilde
standoffishly
ilgisiz bir şekilde
aloofly
ilgisiz bir şekilde
unrelatedly
ilgisiz kalmak
(deyim) not turn a hair
ilgisiz kişi
laodicean
ilgisiz olma hali
dismissiveness
ilgisiz olmak
be far out
ilgisiz sonuç
non sequitur
ilgi
care

She takes care of her old mother. - O, yaşlı annesiyle ilgilenir.

He took care of the business after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra işle ilgilendi.

ilgi
{i} thought

I thought you might be interested in this. - Bununla ilgilenebileceğini düşündüm.

I asked Tom what he thought of Mary. - Tom'a Mary ile ilgili ne düşündüğünü sordum.

ilgi
interesse
ilgi
concerns

What I have to say concerns everyone here. - Söylemek zorunda olduğum şey, buradaki herkesi ilgilendirir.

It concerns the State. - Bu devleti ilgilendiriyor.

ilgi
connecting link
ilgi
countenance
ilgi
relevant

I don't see how that's relevant. - Onun nasıl ilgili olduğunu anlamıyorum.

I thought his opinion was relevant. - Onun fikrinin konu ile ilgili olduğunu düşünmüştüm.

ilgi
solicitude
ilgi
bug
ilgi
involvement

Tom denied any involvement in the killing. - Tom cinayetle herhangi bir ilgisi olduğunu yalanladı.

ilgi
rapport
ilgi
pertinence
ilgi
relationship

If indifference is the kiss of death for a relationship, then complacency is the kiss of death for a business. - İlgisizlik bir ilişki için ölüm öpücüğü ise öyleyse rahatlık bir iş için ölüm öpücüğüdür.

My relationship with Tom isn't your concern. - Tom'la olan ilişkim seni ilgilendirmez.

ilgi
liking
İlgi
ınterest

He has no interest in politics. - Onun politikaya ilgisi yok.

I had an interesting conversation with my neighbor. - Komşumla ilginç bir muhabbet ettim.

ahlâk ile ilgisiz
amoral
dava ile ilgisiz iddia
surplusage
ilgi
relation

I'm not interested in a serious relationship. - Ciddi bir ilişki ile ilgilenmiyorum.

I can describe China, especially in relation to big cities like Beijing, in one sentence - China is a country whose pace of life is both fast and leisurely. - Ben, özellikle Pekin gibi büyük şehirler ile ilgili olarak Çin'i tek bir cümleyle açıklayabilirim. - Çin, yaşam hızı hem hızlı hem de keyifli bir ülkedir.

ilgi
respect

With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company. - Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir.

With respect to these letters, I think the best thing is to burn them. - Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır.

ilgi
attachment
ilgi
{i} connection

Two men have been arrested in connection with Tom's murder. - Tom'un öldürülmesiyle ilgili olarak iki adam tutuklandı.

I have no connection the matter. - Konuyla hiçbir ilgim yok.

ilgi
sympathies
ilgi
sympathy
ilgi
relativeness
ilgi
interest, concern
ilgi
regard

The members of the family had grave doubts regarding the explanation they received from the army. - Aile üyelerinin ordudan alınan açıklama ile ilgili ciddi şüpheleri vardı.

The family had grave doubts regarding the explanation it received from the army. - Ailenin ordudan alınan açıklama ile ilgili ciddi şüpheleri vardı.

ilgi
relation, connection; relevance
ilgi
curiosity
ilgi
chem. affinity
ilgi
affinity
ilgi
connexion
ilgi
bearing
ilgi
relation, connection, bearing; concern, interest; care, attention; affinity
ilgi
reference

I apologize that I'm not able to give a better reference to this work. - Bu işle ilgili daha iyi bir referans veremeyeceğim için özür dilerim.

I copied down several useful references on gardening. - Bahçecilikle ilgili birkaç faydalı referansı kopyaladım.

ilgi
tieup
ilgi
relatedness
konuyla ilgisiz
beside the point
konuyla ilgisiz
off the point
politika ile ilgisiz
unpolitical
Türkçe - Türkçe
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alakasız, lakayıt, bigâne
ilgi
Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik
ilgi
Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi
ilgi
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk
ilgi
Alaka

Konuşmasının muhtevası, mevzu ile alakalı değildir. - Konuşmasının içeriği, konu ile ilgili değildir.

Bir web sitenin gördüğü alaka onun muhtevasına bağlıdır. - Bir web sitenin gördüğü ilgi onun içeriğine bağlıdır.

ilgi
Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma
İlgi
nazarıdikkat
İlgi
alaka

Bir web sitenin gördüğü alaka onun muhtevasına bağlıdır. - Bir web sitenin gördüğü ilgi onun içeriğine bağlıdır.

Konuşmasının muhtevası, mevzu ile alakalı değildir. - Konuşmasının içeriği, konu ile ilgili değildir.

İlgisiz
(Hukuk) BİGANE
ilgisiz