carelessly

listen to the pronunciation of carelessly
İngilizce - Türkçe
dikkatsizce

Eğer dikkatsizce sürersen, sıranı kaçıracaksın. - If you drive carelessly, you will miss your turn.

Ben dikkatsizce e-posta adresini sildim ve onun için Yeni Zelandadaki Russel'den rica etmek zorunda kaldım. - I carelessly deleted your e-mail address and had to ask Russell in New Zealand for it.

körlemesine
sere-serpe
dikkat etmeden
düşüncesizce
z. dikkatsizce
ilgisizce
kaygısızca

Genç kız kaygısızca kahkaha attı. - The young girl laughed carelessly.

ihmâlkârlıkla
pervasızca
ilgisiz/dikkatsiz şekilde
yalan yanlış
careless
dikkatsiz

Kaza onun dikkatsizliğinden dolayıydı. - The accident was due to his carelessness.

Dikkatsiz davranışının hesabını vermelisin. - You must answer for your careless conduct.

care
dikkat

Doktor, hangi ilacı vereceğine karar vermeden önce dikkatlice düşünür. - The doctor thinks carefully before deciding what medicine to give.

Eğer dikkatli olmazsan ,kayabilir ve buzlu basamakların üstüne düşebilirsin. - If you're not careful, you might slip and fall on the icy steps.

care
{f} önem vermek
care
özen göstermek
careless
özensiz

O özensiz ve dikkatsiz. - She's sloppy and careless.

care
önemsemek
care
özen

Sadece en iyi malzemeleri kullanmak için büyük özen gösterilmiştir. - Great care has been taken to use only the finest ingredients.

Tom büyük özenle kalktı. - Tom rose with great care.

careless
{s} aldırışsız
careless
umursamaz

O kaza onun umursamazlığının iyi bir örneğidir. - That accident is a good example of his carelessness.

Umursamaz olmasını istemiyorum. - I do not want him to be careless.

careless
ilgisiz

Onun açtığı davalar çok ilgisiz ve o savunmasız bırakıldı. - The actions she took were too careless, and she was left defenseless.

care
umursamak
care
aldırmak
care
bakım

Hastane yoğun bakım ünitesine girebilen ziyaretçi sayısını kısıtlıyor. - The hospital restricts the number of visitors who can enter the intensive care unit.

Bebeğin bakımı benim görevim. - Taking care of the baby is my job.

care
{i} itina

Onu itinayla ambulansa kaldırdılar. - They lifted him carefully into the ambulance.

care
{f} ilgilenmek

Biri Tom'la ilgilenmek zorunda. - Someone has to take care of Tom.

Beni sorunla ilgilenmek için tuttular. - I've been hired to take care of the problem.

careless
{s} ihmalkâr

Kapıyı kitlemeyi unutmak benim ihmalkarlığımdı. - It was careless of me to forget to lock the door.

Mektubuna cevap yazmayı unutmak benim ihmalkarlığımdı. - It was careless of me to forget to answer your letter.

care
kaygı

Onun hiçbir kaygısı yok. - He is free from care.

Genç kız kaygısızca kahkaha attı. - The young girl laughed carelessly.

care
ilgi

İyi bir işçi her zaman aletleriyle ilgilenir. - A good workman always takes care of his tools.

Sen gerçekten iyi bir sekretersin. Her şeyle ilgilenmemiş olsaydın , ben hiçbir şey yapamazdım. Sen harikasın. - You are a really good secretary. If you didn't take care of everything, I couldn't do anything. You are just great.

careless
{s} pervasız
careless
{s} kaygısız

Genç kız kaygısızca kahkaha attı. - The young girl laughed carelessly.

care
{i} aldırış
careless
{s} ihmalci
care
sevmek
careless
düşüncesiz
care
ilgilenme

Sen gerçekten iyi bir sekretersin. Her şeyle ilgilenmemiş olsaydın , ben hiçbir şey yapamazdım. Sen harikasın. - You are a really good secretary. If you didn't take care of everything, I couldn't do anything. You are just great.

Çiçeklerle fazla ilgilenmem. - I don't care for flowers very much.

care
umurunda olmak
care
{f} hoşlanmak
care
yükümlülük
care
ihtiyat
care
takmak
care
ilgili olmak
care
istemek
care
iplemek
care
umrunda olmak
careless
dikkatsizce

Dikkatsizce sürdü ve bir kaza geçirdi. - He drove carelessly and had an accident.

Ben dikkatsizce e-posta adresini sildim ve onun için Yeni Zelandadaki Russel'den rica etmek zorunda kaldım. - I carelessly deleted your e-mail address and had to ask Russell in New Zealand for it.

careless
sallapati
careless
bilgisiz
careless
baştan savma yapılmış
careless
baştan savmacı
careless
dikkatsizlik etmek
careless
meraksız
careless
gaflete düşmek
careless
ihmal

Ev ödevini unutman senin ihmalkarlığındı. - It was careless of you to forget your homework.

Mektubuna cevap yazmayı unutmak benim ihmalkarlığımdı. - It was careless of me to forget to answer your letter.

careless
itinasız
care
{f} ilgili ol
care
sorumluluk
care
koruma

Hepimiz ulusal mirasımızı korumak için özen göstermeliyiz. - We must all take care to preserve our national heritage.

Yaşlıları korumak için üzerimize düşeni yapmak amacıyla, bakım çalışmalarımız sırasında müşterilerimizi eğitmeye ve onlara göz kulak olmaya çalışıyoruz. - To do our part to protect the elderly, we work to educate and watch out for our clients during our caregiving activities.

careless
dikkatsizce/baştan savma yapılmış
care
bakıma
careless
{s} düşünmeden söylenmiş ya da yapılmış
careless
{s} lakayt
careless
{s} kayıtsız
careless
{s} gafil
CARE
(Askeri) Her Bölgede Yardım ve Kurtarma İşbirliği (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere)
behave carelessly
dikkatsizce davranmak
care
{i} himaye
care
{f} ilgi duymak
care
{f} beğenmek
care
hevesli olmak
care
endişe

Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındılar. - Cares and worries were pervasive in her mind.

O, hasta annesi için endişe ediyor. - She cares for her sick mother.

care
{f} endişelenmek
care
merak

Tom ve benim kendimize bakabilip bakamayacağımızı merak ediyorum. - I wonder if Tom and I can take care of ourselves.

Merak etmeyin. Onunla ilgileneceğim. - Don't worry. I'll take care of that.

care
üzüntü

Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındılar. - Cares and worries were pervasive in her mind.

care
care iste/önemse
care
borç
care
{f} umurumda olmak
care
eski üzüntü
care
kendini üzmek
care
{f} kafaya takmak
care
{i} yapılması gereken şey
care
{f} merak etmek
care
(Tıp) İhtimam, bakım
care
muhafaza etmek
care
in care of eliyle
care
{i} bakım: He's in intensive care. O yoğun bakımda. He left him in his sister's care. Onu kız kardeşine emanet etti
care
gaile
care
{i} tasa

O iç tasarımda kariyerine devam etmektedir. - She is pursuing her career in interior design.

Onun tasasız bir hayatı vardır. - Her life is free from care.

care
{i} vecibe
care
{i} dert, kaygı, tasa
care
kaygı/ilgi/koruma/özen
care
sıkıntı
careless
tasasız
careless
carelessness dikkatsizlik
careless
düşünülmeden söylenmiş veya yapılmış
careless
dikkat etmeden
careless
carelessly ihmalkar bir şekilde
İngilizce - İngilizce
Done without care or attention; inattentively

Distracted by the salesperson, he carelessly read the contract.

Giving the appearance of carelessness; relaxedly

The papers were carelessly strewn on the table.

{a} without care, heedlessly, giddily
recklessly, without caution; indifferently
If someone does something carelessly, they do it without much thought or effort. He carelessly left the garage door unlocked `Oh,' he said carelessly. `I'm in no hurry to get back.' see also careless = casually
without caution or prudence; "one unfortunately sees historic features carelessly lost when estates fall into unsympathetic hands"
without care or concern; "carelessly raised the children's hopes without thinking of their possible disappointment
in a rakish manner; "she wore her hat rakishly at an angle"
without care or concern; "carelessly raised the children's hopes without thinking of their possible disappointment"
In a careless manner
care
To be concerned about, have an interest in

I don't care what you think.

care
Close attention; concern; responsibility

Care should be taken when holding babies.

care
the state of being cared for by others

in care.

care
Polite or formal way to say want

Would you care to dance?.

care
To look after

Young children can learn to care for a pet.

care
The treatment of those in need (especially as a profession)
care
Grief, sorrow

Than Feraunte his cosyn had grete care and cryed full lowde .

care
worry

I don't have a care in the world.

care
maintenance, upkeep

dental care.

careless
Not concerned or worried (about)
careless
Not giving sufficient attention or thought, especially concerning the avoidance of harm or mistakes

Jessica was so careless that she put her shorts on backwards.

careless
Free from care; unworried, without anxiety

Good-humored, easy, and careless, he presided over his whale-boat as if the most deadly encounter were but a dinner, and his crew all invited guests.

Care
flying fuck
care
be concerned with; "I worry about my grades"
care
Capitalised Replacement of Equipment
care
politeness You can ask someone if they would care for something or if they would care to do something as a polite way of asking if they would like to have or do something. Would you care for some orange juice? He said he was off to the beach and would we care to join him. = like
care
a cause for feeling concern; "his major care was the illness of his wife"
care
If you take care to do something, you make sure that you do it. Foley followed Albert through the gate, taking care to close the latch
care
{f} be concerned with -; look out for -, watch over -; like, be fond of -
care
Care International - International NGO
care
attention and management implying responsibility for safety; "he is in the care of a bodyguard"
care
be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She managed her parents' affairs after they got too old"
care
feel concern or interest; "I really care about my work"; "I don't care"
care
formulae You can say `Take care' when saying goodbye to someone
care
To take care of a problem, task, or situation means to deal with it. They leave it to the system to try and take care of the problem `Do you need clean sheets?' --- `No. Mrs. May took care of that.' = deal with
care
If you say that someone does something when they care to do it, you mean that they do it, although they should do it more willingly or more often. The woman tells anyone who cares to listen that she's going through hell Experts reveal only as much as they care to. = choose
care
{i} attention, concern; caution; supervision, management
care
CARE Australia
care
If you do something with care, you give careful attention to it because you do not want to make any mistakes or cause any damage. Condoms are an effective method of birth control if used with care We'd taken enormous care in choosing the location
care
Ceramic Applications for Reciprocating Engines
care
emphasis You can say `Who cares?' to emphasize that something does not matter to you at all. `But we might ruin the stove.' --- `Who cares?'. Cooperative for American Relief Everywhere. Cooperative for American Relief to Everywhere a US organization that sends special boxes of food, clothing, and medicine called "CARE packages" to anywhere in the world where they are needed
care
Your cares are your worries, anxieties, or fears. Lean back in a hot bath and forget all the cares of the day Johnson seemed without a care in the world. = worry see also caring, aftercare, day care, intensive care
care
Attention or heed; caution; regard; heedfulness; watchfulness; as, take care; have a care
care
the work of caring for or attending to someone or something; "no medical care was required"; "the old car needed constant attention"
care
prefer or wish to do something; "Do you care to try this dish?"; "Would you like to come along to the movies?"
care
provide care for; "The nurse was caring for the wounded
care
management [Health] the assessment of health care needs, development of a plan of care, coordination of those services assessed to be needed, and appropriate monitoring/follow-up of the extent and quality of the services provided similar to ASOP No 18]
care
concern for the well-being of others and commitment to the accomplishment of a task Caring is the emotional element required for successful leadership See concern and commitment
care
If you say that you do not care for something or someone, you mean that you do not like them. She had met both sons and did not care for either
care
If you care about something, you feel that it is important and are concerned about it. a company that cares about the environment. young men who did not care whether they lived or died Does anybody know we're here, does anybody care?
care
If you take care of someone or something, you look after them and prevent them from being harmed or damaged. There was no one else to take care of their children You have to learn to take care of your possessions. = look after
care
emphasis You can use for all I care to emphasize that it does not matter at all to you what someone does. You can go right now for all I care
care
{n} uneasiness, charge, regard, caution, attention
care
The object of watchful attention or anxiety
care
activity involved in maintaining something in good working order; "he wrote the manual on car care" the work of caring for or attending to someone or something; "no medical care was required"; "the old car needed constant attention" attention and management implying responsibility for safety; "he is in the care of a bodyguard" a cause for feeling concern; "his major care was the illness of his wife" feel concern or interest; "I really care about my work"; "I don't care" provide care for; "The nurse was caring for the wounded
care
activity involved in maintaining something in good working order; "he wrote the manual on car care"
care
If someone sends you a letter or parcel care of a particular person or place, they send it to that person or place, and it is then passed on to you. In American English, you can also say in care of. Please write to me care of the publishers
care
Children who are in care are looked after by the state because their parents are dead or unable to look after them properly. a home for children in care She was taken into care as a baby
care
approval If you care for someone, you feel a lot of affection for them. He wanted me to know that he still cared for me. people who are your friends, who care about you. + caring car·ing the `feminine' traits of caring and compassion
care
judiciousness in avoiding harm or danger; "he exercised caution in opening the door"; "he handled the vase with care"
care
(Continuing Assistance to Retired Escapees) is located at Rainbow's End park in Livingston, Texas, the site of the headquarters of the Escapees RV Club The CARE center will allow Escapees who are no longer able to travel actively to continue to live in their RVs and be part of the way of life while receiving the assistance they need The CARE center, includes serviced parking sites that can be leased, in-rig assistance, and a day care/activity center, all adjacent to the regular RV park/club headquarters at Rainbow's End (NOTE: CARE is now a licensed adult day care center )
care
provide care for; "The nurse was caring for the wounded"
care
Center for Art and Religion in Education
care
n care, trouble, sorrow; worry kares pl [OE Angl caru]
careless
{a} heedless, unconcerned, giddy, gay
care
v to like; to protect; to feel worry or interest
care
emphasis If you say that you couldn't care less about someone or something, you are emphasizing that you are not interested in them or worried about them. In American English, you can also say that you could care less, with the same meaning. I couldn't care less about the bloody woman I used to be proud working for them; now I could care less. I'm just out here for the money
care
If you care for someone or something, you look after them and keep them in a good state or condition. They hired a nurse to care for her. these distinctive cars, lovingly cared for by private owners. well-cared-for homes. Care is also a noun. Most of the staff specialise in the care of children. sensitive teeth which need special care She denied the murder of four children who were in her care
care
The agent must exercise a reasonable degree of care while transacting the business entrusted to him or her by the principal The principal expects the agent's skill and expertise in real estate matters to be superior to that of the average person The most fundamental way in which the agent exercises care is to use that skill and knowledge in the principal's behalf The agent should know all facts pertinent to the principal's affairs, such as the physical characteristics of the property being transferred and the type of financing being used (See agent, law of agency, principal)
care
To be anxious or solicitous; to be concerned; to have regard or interest; sometimes followed by an objective of measure
care
an anxious feeling; "care had aged him"; "they hushed it up out of fear of public reaction"
care
A concern or responsibility
care
Not looked after by parents or foster parents (in care)
care
A burdensome sense of responsibility; trouble caused by onerous duties; anxiety; concern; solicitude
care
To be mindful of
care
The career/subject of looking after people
care
Charge, oversight, or management, implying responsibility for safety and prosperity
careless
Having no care; not taking ordinary or proper care; negligent; unconcerned; heedless; inattentive; unmindful; regardless
careless
(usually followed by `of') without due thought or consideration; "careless of the consequences"; "the (Atasözü)ial grasshopper--thoughtless of tomorrow"; "crushing the blooms with regardless tread"
careless
{s} not cautious, reckless; apathetic, indifferent
careless
Not receiving care; uncared for
careless
Not concerned or worried about
careless
Free from care or anxiety
careless
effortless and unstudied; "an impression of careless elegance"; "danced with careless grace"
careless
showing an unthinking lack of consideration; "a careless remark
careless
showing an unthinking lack of consideration; "a careless remark"
careless
marked by lack of attention or consideration or forethought or thoroughness; not careful; "careless about her clothes"; "forgotten by some careless person"; "a careless housekeeper"; "careless proofreading"; "it was a careless mistake"; "hurt by a careless remark"
careless
hence, cheerful; light-hearted
careless
effortless and unstudied; "an impression of careless elegance"; "danced with careless grace" marked by lack of attention or consideration or forethought or thoroughness; not careful; "careless about her clothes"; "forgotten by some careless person"; "a careless housekeeper"; "careless proofreading"; "it was a careless mistake"; "hurt by a careless remark" showing an unthinking lack of consideration; "a careless remark
careless
Without thought or purpose; without due care; without attention to rule or system; unstudied; inconsiderate; spontaneous; rash; as, a careless throw; a careless expression
careless
If you are careless, you do not pay enough attention to what you are doing, and so you make mistakes, or cause harm or damage. I'm sorry. How careless of me Some mothers were a bit careless with money Mr Clarke had pleaded guilty to causing death by careless driving. careful + carelessly care·less·ly She was fined £100 for driving carelessly carefully + carelessness care·less·ness The defence conceded stupid goals through sheer carelessness
careless
Showing no interest or effort
careless
If you say that someone is careless of something such as their health or appearance, you mean that they do not seem to be concerned about it, or do nothing to keep it in a good condition. He had shown himself careless of personal safety where the life of his colleagues might be at risk That shows a fairly careless attitude to clothes, doesn't it?
Türkçe - İngilizce

carelessly teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

körü körüne blindly, carelessly
at random
carelessly