nose

listen to the pronunciation of nose
İngilizce - Türkçe
burun

Sen hiç yazın bir burun kanaması yaşadın mı? - Have you ever had a nosebleed in summer?

Tom'un burun halkası hakkında ne düşünüyorsun? - What do you think of Tom's nose ring?

{f} koklayarak bulmak
yavaş ilerlemek
apaçık
(Avcılık) çekirdeğin ucu
(Askeri) baş

Başka insanların işine burnunu sokma! - Don't stick your nose into other people's business.

Burnumu başkalarının işine sokmam. - I don't poke my nose into other people's business.

(Tıp) noz
gitmek
{f} yavaş ilerle
burnunu sürmek
itmek
yavaşça ya da dikkatle ilerlemek
koklamak
koku alma gücü
kokusunu almak
burnu ile dürtmek
bir şeyin ön/uç kısmı
ağır ağır ilerlemek
burun ile dokunmak veya burnu sürmek
koklayarak aramak
(Askeri) BAŞ, UÇ, BURUN: Bir mermi, bomba, uçak, panel, köprü vesairenin önü, ucu veya ileri tarafı
{i} koklama duyusu
{i} (uçakta) burun
{i} koku alma yeteneği
{f} koku almak
{i} emzik [mot.]
{i} meme [mot.]
uçağın ön kısmı
koklama hissi
burun gibi çıkıntılı yer veya şey
{f} dikkatle ve yavaşça sürmek (araba)
burun,v.yavaş ilerle: n.burun
{i} burun gibi çıkıntı
{f} genizden çıkarmak (ses)
(isim) burun, koku alma yeteneği, emzik [mot.], meme [mot.], uçak burnu
{i} uçak burnu
(Tıp) Burun, nasus
enf
burundan
emzik
nose dive
pike
nose strips
Burun bandı
nose fuze
(Askeri) baş tapa
nose into
burnunu sokmak
nose out
az bir farkla yenmek
nose out
kıl payı farkla yenmek
nose plug
(Askeri) kör tapa
nose cone
uzay roketinin huni şeklindeki ön kısmı
nose cone
roketin ön kısmı
nose dive
ani düşüş
nose dive
balıklama dalış
nose drop angle
burun düşme açısı
nose drops
burun damlası
nose landing gear
burun iniş takımı
nose spar
burun lonjeronu
nose up manoeuvre
burun yukarı manevrası
nose wheel
burun tekerleği
nose butt
popo burunlu
nose cone
uzay roketinin huni şeklindeki on kısmı
nose drop angle
burun düşme acısı
nose gay
burun gay
nose in
burun
nose job
Burna yapılan estetik ameliyat, rinoplasti
nose radiator
burun kısmı radyatörü
nose rib
burun sınırı
nose wheel landing gear
burun tekerlek iniş takımı
nose wheel undercarriage
burun tekerlekli iniş takımı
nose-clip
Burun tıkacı
nose about
{k} (deyim) kolaçan etmek
nose ape
uzun burunlu maymun
nose around
koklamak
nose around
{k} (deyim) kolaçan etmek
nose around
koku almak
nose block
burun bloğu
nose bushing
(İnşaat) dayama burcu
nose diseases
(Tıp) burun hastalıkları
nose fuze
(Askeri) BAŞ TAPA: Bir bomba veya merminin ön tarafına yerleştirilmiş olan tapa. Bir baş tapa, dip tapadan biraz daha çabuk patlar
nose gun
(Askeri) BURUN SİLAHI: Bir uçağın burnuna yerleştirilmiş olan silah
nose gun
(Askeri) burun silahı
nose heavy
(Askeri) burnu ağır uçak
nose heavy
(Askeri) BAŞI AĞIR UÇAK: Burnu aşağıya doğru dalan bir uçak için kullanılan terim
nose heavy
(Askeri) başı ağır uçak
nose height
(Havacılık) burun yüksekliği
nose irritant
(Askeri) aksırtıcı harp maddesi
nose irritant
(Askeri) AKSIRTICI GAZ: Bak. " sternutator"
nose loading device
(Havacılık) burundan yükleyici araç
nose neoplasms
(Tıp) burun tümörleri
nose opening door
(Havacılık) burun açma kapağı
nose out
koklayarak bulmak
nose out
(Fiili Deyim ) koklayarak arayıp bulmak
nose out
kıl payı kazanmak
nose out
-i kıl payı farkla yenmek, -i az bir farkla yenmek
nose out
kokusunu almak
nose out
burun farkı ile kazanmak
nose over
burnu üzerine çakılmak
nose over
burnu üzerine dikilmek
nose part
burun kısmı
nose pier
orta ayak ucu
nose pier
ayak ucu
nose remodelling
burun estetiği
nose reshaping
(Tıp) burun düzeltme
nose ring
burun halkası

Tom'un burun halkası hakkında ne düşünüyorsun? - What do you think of Tom's nose ring?

Neden küpe takmak tamam da burun halkası takmak değil? - Why is it okay to wear earrings, but not nose rings?

nose spinner
(Havacılık) burun abağı
nose split flap
(Havacılık) önden yarık flap
nose split flap
(Havacılık) burnu yarık flap
nose spray
(Askeri) paralanma baş parçaları
nose spray
(Askeri) PARALANMA BAŞ PARÇALARI: Patlayan bir mermide, uçuş hattının ilerisine doğru saçılan parçalar. Bak. " base spray" ve "side spray"
nose temperature
burun sıcaklığı
nose tire
(Askeri) burun lastiği
nose tire slip
(Havacılık) burun tekerleği kayması
nose up
tırmanışa geçmek (uçak)
nose up
yükselmek
nose velocity
(Denizbilim) burun hızı
no skin off my nose
(deyim) Bana farketmez! Dert değil! Olmasa da olur!
poke one's nose into something
Burnunu sokmak, üzerine vazife olmayan bir işe karışmak
runny nose
sümüklü
thumb one's nose at
{k} -i küçümsemek, -i hor görmek, -e burun kıvırmak
be no skin off someone's nose
(deyim) umurunda olmamak
be no skin off someone's nose
(deyim) birisinin umurunda olmamak
bite someone's nose off
birine ters cevap vermek
nose cone
(Askeri) burun konisi
poke one's nose in
burnunu sokmak
poke one's nose into something
bir işe burnunu sokmak
turn up one's nose at
beğenmemek
be no skin off sb's nose
birinin umurunda olmamak
blow one's nose
fınkırmak
brown nose
{i} dalkavuk
follow one's nose
dosdoğru gitmek
go into a nose dive
başaşağı gitmek
go up the nose
buruna kadar yüksel
have one's nose in a book
kitaptan başını kaldırmamak
have one's nose in the air
burnu havada olmak
keep one's nose clean
etliye sütlüye karışmamak
keep one's nose to the grindstone
dirsek çürütmek
lead by the nose
parmağında oynat
lead sb by the nose
parmağında oynatmak
look down one's nose at
hor görmek
look down one's nose at
-e tepeden bakmak
needle nose pliers
kargaburun
nosing
damlalık
nosing
çıkıntı
pay through the nose
aşırı para ödemek
pay through the nose
kazık yemek
poke one's nose into
bir işe burnunu sokmak
poke one's nose into sth
burnunu sokmak
pug nose
yassı burunlu
put one's nose to the grindstone
canla başla çalışmak
put sb's nose out of joint
gözden düşürmek
put sb's nose out of joint
havasını söndürmek
put sb's nose out of joint
kıskandırmak
rub sb's nose in it
birinin ipliğini pazara çıkarmak
stick one's nose into
burnunu sokmak
thumb one's nose at sb
birine nanik yapmak
turn up one's nose at
burun kıvırmak
under sb's nose
burnunun dibinde
under sb's very nose
burnunun dibinde
under sb's very nose
gözünün önünde
runny nose
burnu akan kimse
bottle nose
şişe burun
false nose
yalancı burun
had one's nose to the grindstone
(deyim) Çok çalışmak, çabalamak
have a bottle nose
Bir şişe burun var
have a running nose
Çalışan bir burun var
it's no skin off my nose
(deyim) Bana farketmez! Dert değil! Olmasa da olur!
keep nose in
içinde burun tutmak
keep one's nose to the grindstone
(deyim) Canını dişine takarak çalışmak
keep one´s nose to the grindstone
k. dili durmadan çalışmak
landing on nose
burun üzerine iniş
look down one´s nose at
-i hor görmek
nosed
burunluk
poke one´s nose into s.t
bir işe burnunu sokmak
pug nose
boksör burnu
put so.'s nose out of joint
koymak o kadar. 'burun sürtmek
rub nose
ovmak burun
rub sb's nose in it the dirt
yüzüne vurmak, başına kakmak
running nose
burun koşma
situated under the nose (anatomy)
burun (anatomi altında yer)
snout, muzzle, nose
burnu, ağızlık, burun
snub nose
kalkık burun
thumb one's nose
thumb burnunu
to drive nose to tail
burnundan kuyruğuna götürmek
turn your nose up
(deyim) Bkz. turn öne's nose up
nosed
{s} burunlu
nosed
(sıfat) burunlu
nosing
basamak burnu
nosing
(İnşaat) basamak ön kenarı
nosing
basamak çıkıntısı
nosing
(Gıda) damıtık içkileri koklamak
İngilizce - İngilizce
Skill at finding information

A successful reporter has a nose for news.

To push with one's nose
Bouquet, the smell of something, especially wine
The organ of the face used to breathe or smell

She has a cold in the nose.

To win by a narrow margin
The tip of an object (e.g. the nose of a fighter plane)

We submerged very slowly and without headway more than sufficient to keep her nose in the right direction, and as we went down, I saw outlined ahead of us the black opening in the great cliff.

To detect by smell or as if by smell

stairs into the lobby.

To nuzzle
The length of a horse’s nose, used to indicate the distance between horses at the finish of a race, or any very close race

Red Rum only won by a nose.

A snout, the nose of an animal
The skill in recognising bouquet

It is essential that a winetaster develops a good nose.

To move cautiously

The ship nosed through the minefield.

To snoop

She was nosing around other people’s business.

{n} a part of the face
{v} to bluster, oppose, scent
The power of smelling; hence, scent
If you follow your nose, you do something in a particular way because you feel it should be done like that, rather than because you are following any plan or rules. You won't have to think, just follow your nose
catch the scent of; get wind of; "The dog nosed out the drugs"
A specialized structure that serves as an organ of the sense of smell as well as part of the respiratory system; the term includes both the external nose and the nasal cavity
To utter in a nasal manner; to pronounce with a nasal twang; as, to nose a prayer
To smell; to sniff; to scent
Describes the junction of the leading edges for delta shaped kites For kites with a single leading edge, it is that leading edge The coordinate positions used in the key elements and descriptions are given for the nose of the kite unless otherwise indicated
the front of the skateboard, from the front truck bolts to the end
to put someone's nose out of joint: see joint. if a vehicle, boat etc noses forward, or if you nose it forward, it moves forward slowly = edge nose its way along/through etc sth. Prominent structure between and below the eyes. With the complex nasal cavity behind it, it functions for breathing and smelling. Behind the front section (vestibule), which includes the nostrils, it is divided vertically by three convoluted ridges (conchae) into air passages. In the highest one, the olfactory region, a small segment of mucous membrane lining contains neurons covered by a moisture layer, in which microscopic particles in inhaled air dissolve and stimulate the neurons. The rest of the cavity warms and moistens inhaled air and filters particles and bacteria out of it. Sinus cavities in the bone on both sides of the nose drain into the air passages. During swallowing, the soft palate closes off the back of the nose against food
a natural skill; "he has a nose for good deals"
(See also aroma and bouquet ) Another term to describe the way a wine smells
the front or forward projection of a tool or weapon; "he ducked under the nose of the gun"
If you say that someone or something gets up your nose, you mean that they annoy you. He's just getting up my nose so much at the moment
The front tip of the snowboard
To push or move with the nose or front forward
To rub someone's nose in something that they do not want to think about, such as a failing or a mistake they have made, means to remind them repeatedly about it. His enemies will attempt to rub his nose in past policy statements
a projecting spout from which a fluid is discharged
disapproval If you say that someone is cutting off their nose to spite their face, you mean they do something that they think will hurt someone, without realizing or caring that it will hurt themselves as well. There is evidence that the industry's greed means that it is cutting off its nose to spite its face
The character of a wine as determined by the olfactory sense Also called aroma; includes bouquet
The sensation of the vapors released from brewed coffee as they are exhaled while swallowing Ranges from caramelly to nutty to malty
If you follow your nose to get to a place, you go straight ahead or follow the most obvious route. Just follow your nose and in about five minutes you're at the old railway
the organ of smell and entrance to the respiratory tract; the prominent part of the face of man or other mammals; "he has a cold in the nose"
To touch with the nose; to push the nose into or against; hence, to interfere with; to treat insolently
Term frequently used in place of "smell" or "aroma," as in "The nose of this wine is very flowery "
rub noses
disapproval If someone pokes their nose into something or sticks their nose into something, they try to interfere with it even though it does not concern them. We don't like strangers who poke their noses into our affairs Why did you have to stick your nose in? = meddle
A term used by wine enthusiasts to describe the smell of a wine
the sense of smell (especially in animals); "the hound has a good nose"
advance the forward part of with caution; "She nosed the car into the left lane"
The aroma of brewed tea
The part of the dog that sniffs, and leaves wet patches on whatever it touches
Your nose is the part of your face which sticks out above your mouth. You use it for smelling and breathing. She wiped her nose with a tissue She's got funny eyes and a big nose
a small distance; "my horse lost the race by a nose"
To pry officiously into what does not concern one
To confront; be closely face to face or opposite to; meet
n The extreme outpost of the face From the circumstance that great conquerors have great noses, Getius, whose writings antedate the age of humor, calls the nose the organ of quell It has been observed that one's nose is never so happy as when thrust into the affairs of others, from which some physiologists have drawn the inference that the nose is devoid of the sense of smell
noun The part of the skateboard intended to be the forward end when riding
You can refer to your sense of smell as your nose. The river that runs through Middlesbrough became ugly on the eye and hard on the nose
If you do something under someone's nose, you do it right in front of them, without trying to hide it from them. Okay so have an affair, but not right under my nose
The organ of the face used to smell things
If you say that someone has a nose for something, you mean that they have a natural ability to find it or recognize it. He had a nose for trouble and a brilliant tactical mind
Not the fleshy sense-organ/projection on the human face Is near synonym word for "aroma" and includes "bouquet" Strictly applied it refers to the totality of the detectable odour, (grape variety, vinous character, fermentation smells), whether desirable or defective, found in a wine One would speak of a mature wine as having, for example, "varietal aromas, flowery bouquet and hint of vanilla oak combining to give balanced nose" The sense organs of the human nose can be educated by the use of purchased odour comparison kits known by such names as "Le Nez du Vin", "Component Collection" or "Winealyser" These can sometimes be obtained at the various Home Wine Makers mail suppliers (etc ) around the country
a front that resembles a human nose (especially the front of an aircraft); "the nose of the rocket heated up on reentry" the front or forward projection of a tool or weapon; "he ducked under the nose of the gun" the organ of smell and entrance to the respiratory tract; the prominent part of the face of man or other mammals; "he has a cold in the nose" a natural skill; "he has a nose for good deals" the sense of smell (especially in animals); "the hound has a good nose" a small distance; "my horse lost the race by a nose" defeat by a narrow margin advance the forward part of with caution; "She nosed the car into the left lane
If you thumb your nose at someone, you behave in a way that shows that you do not care what they think. He has always thumbed his nose at the media
If you keep your nose clean, you behave well and stay out of trouble. If you kept your nose clean, you had a job for life
If vehicles are nose to tail, the front of one vehicle is close behind the back of another. a line of about twenty fast-moving trucks driving nose to tail
defeat by a narrow margin advance the forward part of with caution; "She nosed the car into the left lane
disapproval If you say that someone looks down their nose at something or someone, you mean that they believe they are superior to that person or thing and treat them with disrespect. They rather looked down their noses at anyone who couldn't speak French
defeat by a narrow margin
To furnish with a nose; as, to nose a stair tread
The front end of the board, from the front two truck bolts, to the tip of the deck
To smell; to scent; hence, to track, or trace out
To push with ones nose
We speak about the nose when we are talking about a wine's bouquet
The length of a horse's nose, used to indicate the distance between horses at the finish of a race, or any very close race
nose bags
plural form of nose bag
nose candy
Cocaine

I told him that it just tasted sort of sugary and fizzy, like Pop Rocks for your nose, and he said, Hence the name nose-candy, baby!.

nose cone
The forwardmost part of an aircraft, rocket or missile; it is shaped to minimise aerodynamic resistance
nose flute
a Polynesian musical instrument
nose flutes
plural form of nose flute
nose guard
An item of protection worn over the nose
nose guard
A middle guard
nose guards
plural form of nose guard
nose job
A plastic surgical procedure to alter the appearance of the nose, especially for cosmetic reasons; the resulting physical appearance of the nose

Ashley Tisdale says she was somewhat distressed when she first saw her new profile after her recent nose job.

nose jobs
plural form of nose job
nose out of joint
An emotional state where someone in in a bad mood because he has been offended or taken exception by some action

I think he got his nose out of joint when they promoted his friend but not him.

nose pad
The small leathery part of a cat's nose
nose pad
Either of the small pieces on many eyeglasses that rest on the wearer's nose
nose pads
plural form of nose pad
nose poke
An instance of this activity
nose poke
To make a selection in a psychological experiment by poking the nose through one of several apertures in order to break a light beam
nose poked
Simple past tense and past participle of nose poke
nose pokes
Third-person singular simple present indicative form of nose poke
nose pokes
plural form of nose poke
nose poking
Present participle of nose poke
nose ring
A ring affixed to the snout of cattle, to make them follow immediately when a chain is attached to the ring
nose ring
A ring worn on a person's nose, for jewelry
nose test
An informal method for determining whether something is authentic, credible, or ethical, by using one's common sense or sense of propriety

In many cases, said Henry J. Stern, the president of the Citizens Union, a civic group, and a former city Parks Commissioner, you have to apply the nose test. Does it smell? he said, referring to such deals. Is it based on a personal relationship? Does it run contrary to the city's interest?.

nose test
An inspection of an object using the sense of smell, as for freshness of food

Make the nose test sniffing for fumes, before starting engines.

nose test
An inspection of the nasal passages or a trial of their function, as for breathing difficulties

The pollen blocker cream appeared to help; after using the cream, people did better on the nose test.

nose to tail
Moving slowly in this manner
nose to tail
Close to each other, one behind the other
nose to the grindstone
To work hard, or focus heavily on work

If he'd keep his nose to the grindstone a bit more, he could be a pretty good student.

nose to the grindstone
Hard at work

Nose to the grindstone, he was up all night.

nose-candy
Alternative spelling of nose candy
nose-pick
To pick boogers from the nose

Children should not nose-pick.

nose-picked
He nose-picked. (He picked his nose)
nose-picked
Simple past of nose-pick
nose-picker
One who picks their nose
nose-picker
He is a nose-picker
nose-picking
Insertion of one's finger into one's nostril, especially to remove mucus
nose-picks
He nose-picks all the time. (He picks his nose)
nose-picks
plural form of nose-pick, pick one's nose
nose about
(deyim) Investigate, explore, ferret (about/around), rummage, search; delve into, peer into; prowl around; snoop about/around/round
nose around
(deyim) Investigate, explore, ferret (about/around), rummage, search; delve into, peer into; prowl around; snoop about/around/round
nose in
(deyim) To move in close; move slowly in with the front first: The ship nosed into the pier. The car nosed into the curb
nose in
(deyim) Prying or pestering interest in; unwelcome interest in; impolite curiosity: He always had his nose in other people's business
nose out of
(deyim) Curious attention; bothering. Usually used with a possessive and usually used with "keep": When Billy asked his sister where she was going she told him to keep his nose out of her business
nose round
(deyim) Investigate, explore, ferret (about/around), rummage, search; delve into, peer into; prowl around; snoop about/around/round
nose-clip
A clip to prevent water from entering the nose of a swimmer or diver
nose cone
The cone-shaped leading end of a rocket vehicle, consisting (a) of a chamber or chambers in which a satellite, instruments, animals, plants, or auxiliary equipment may be carried, and (b) of an outer surface built to withstand high temperatures generated by aerodynamic heating
nose cone
The forwardmost, usually separable section of a rocket or guided missile that is shaped to offer minimum aerodynamic resistance and often bears protective cladding against heat
nose cone
The foremost surface of a model rocket, generally tapered in shape to reduce drag, usually made of balsa or plastic
nose cone
front consisting of the conical head of a missile or rocket that protects the payload from heat during its passage through the atmosphere
nose cone
Another term for front nose
nose dive
a steep nose-down descent by an aircraft
nose dive
fast dive, rapid plunge toward Earth (of an aircraft); rapid fall, sharp descent (in prices or value)
nose drops
medication administered through the nose with a dropper
nose flute
a flute that is played by blowing through the nostrils (used in some Asian countries)
nose job
A nose job is a surgical operation that some people have to improve the shape of their nose. I've never had plastic surgery, though people always think I've had a nose job. Plastic surgery on the nose, especially to improve its appearance; rhinoplasty. a medical operation on someone's nose to improve its appearance plastic surgery, cosmetic surgery cosmetic surgery
nose job
cosmetic surgery to improve the appearance of your nose
nose out
sniff out: recognize or detect by or as if by smelling; "H can smell out trouble"
nose poker
nosy person, one who involves himself in other people's business, meddler
nose rag
{i} handkerchief, small piece of fabric for wiping the eyes or nose
nose ring
a ring worn on the nose as an ornament or on the nose of an animal to control it
nose ring
piece of jewelry worn through a hole in the nose
nose wipe
{i} handkerchief for wiping the nose, tissue for wiping the nose
no skin off one's nose
No harm to one

You can be as critical of them as you like. It's no skin off my nose.

no skin off my nose
No bother to me, will not hurt me. "If he doesn't come to my party it's no skin off my nose."
no skin off my nose
(deyim) No bother to me, will not hurt me

If he doesn't come to my party it's no skin off my nose.

Australasian pig-nose turtle
A species of soft-shelled turtle native to freshwater streams, lagoons and rivers of the Northern Territory of Australia and of southern New Guinea
Australasian pig-nose turtles
plural form of Australasian pig-nose turtle
I've got your nose
A young children's game in which someone simulates stealing the victim's nose from their face and demonstrates this by having their thumb protruding between the index and middle fingers
Red Nose Day
A day, usually every other year, on which the Comic Relief organisation encourages the public to engage in fundraising for charity
Roman nose
An aquiline nose
aquiline nose
A human nose with a hooked, bent shape
bloodied nose
A nose that is bleeding internally
bloody nose
A nose that is bleeding internally
blow one's nose
To expel mucus or other matter from one’s nasal passages, via one’s nostril, by force of lung power
camel's nose
A metaphor for a situation where the permitting of some small act will lead consequently to a larger undesirable act or circumstance
cut off one's nose to spite one's face
To harm oneself as a result of attempting to harm an adversary
cutting off one's nose to spite one's face
Present participle of cut off one's nose to spite one's face
e-nose
An electronic device able to detect specific combinations of chemicals in gaseous form
ear, nose and throat
A branch of medicine dealing with diseases of the ear, nose and throat (often used attributively). Abbreviated to ENT
get up someone's nose
To annoy someone; to get on somebody's nerves
hawk nose
A variant spelling of hawknose
hawk-nose
A variant spelling of hawknose
in front of one's nose
Plain; clearly apparent; obvious

All that time we've been searching for the answer, and it was right in front of our noses.

keep one's nose clean
To stay out of trouble
look down one's nose
To regard as inferior or distasteful; to hold in contempt

he has such a superior look about her, you know, like some snooty society matron, looking down her nose at the rest of us.

nosed
Having some specific type of nose
nosed
Simple past tense and past participle of nose
on the nose
smelly, malodorous

That bucket of raw prawns you left in the sun is a bit on the nose.

on the nose
Exactly; precisely

His estimate that they would consume 23 boxes was right on the nose.

parson's nose
The tail of a cooked fowl
pay through the nose
To pay a high price, especially an exorbitant or excessive amount, either in money or in some other manner

That fellow would milk the settlements somehow, and make his family pay through the nose to keep him out of bankruptcy.

pick one's nose
To insert a finger or other object into one's nostril to remove obstructions, especially dried mucus

You can pick your friends; you can pick your nose; but you can't pick your friends' noses.

pig-nose turtle
The Australasian pig-nose turtle
pig-nose turtles
plural form of pig-nose turtle
plain as the nose on one's face
Extremely clear and plain to see
poke one's nose into
to interfere or try to intervene in an issue that does not concern one

Have a nice day, Mr Perelman! said the cabbie. Listen! he said, Don't poke your nose into my affairs. I'll have the kind of day I want to..

pope's nose
The tail end piece of a cooked chicken

He took heart and began to mend immediately; and gobbled up all the jelly, and picked the last bone of the chicken—drumsticks, merry-thought, sides’-bones, back, pope’s nose, and all.

powder one's nose
To use the toilet (nearly always refers to women only)

I'll be right back; I just have to powder my nose.

powder one's nose
To temporarily leave the company of others, often to a restroom, for a brief respite from a crowd, to engage in private conversation, reapply make-up, etc

C'mon girls; let's go powder our noses.

pug nose
A short nose which is flattened and whose tip is turned up
red-nose tetra
firehead tetra
rummy nose
Firehead tetra (fish)
rummy-nose tetra
firehead tetra
runny nose
A condition of discharge of mucus from the nose, often a symptom of the common cold
snub-nose
Having a nose that is short and turned upward at the tip
socked on the nose
a cancellation mark, typically round, centered on the stamp
stick one's nose in
To be nosy; to meddle or interfere in the affairs of another

I was doing just fine before he came and stuck his nose in my business.

stick one's nose into
to interfere or try to intervene in (an issue that does not concern one)

Social studies gives you an excuse to stick your nose into a broad range of subjects.

the nose knows
Despite the addressee's belief that the speaker was unaware of something, the speaker, in fact, was already aware
thumb one's nose
To place a thumb upon the tip of the nose, typically with the fingers spread and while simultaneously wiggling one's fingers, in a gesture of disrespect

My brother thumbed his nose in reply to my snide remarks.

thumb one's nose
To act disrespectfully, especially by flouting the object of disrespect

Richard Feynman delighted in thumbing his nose at bureaucracy.

turn up one's nose
To make the gesture of raising one's nose, as a sign of scorn, contempt or disgust

'What do you mean? What's not like that?'.

turn up one's nose
To regard with contempt or scorn, especially in conjunction with the gesture of raising one's nose; to treat with contempt or scorn; to ignore or disregard in a contemptuous or scornful way

Lovely as he was, Satan could be cruelly offensive when he chose; and he always chose when the human race was brought to his attention. He always turned up his nose at it, and never had a kind word for it.

turn up one's nose
To refuse, especially with disgust, contempt or scorn, and especially in conjunction with the gesture of raising one's nose; to refuse with apparent disregard about offending the offerer

What I want to know is what he gets to eat there. A piece of dried fish now and then--what? That's coming down pretty low for a man who turned up his nose at my table d'hote!.

under one's nose
directly in front of one; clearly visible

I searched for my glasses for twenty minutes, and finally found them right under my nose.

under one's nose
obvious or apparent

If we had paid more attention, we would have found that answer was under our noses the whole time.

wax-nose
A nose made of wax
white nose syndrome
A malady associated with the deaths of bats in North America, identifiable by a distinctive ring of fungal growth around the muzzles and on the wings
keep one's nose to the grindstone
(deyim) Continue to work hard
lead by the nose
Conceal one's true motives from especially by elaborately feigning good intentions so as to gain an end, bamboozle, snow, hoodwink, pull the wool over someone's eyes, play false
stick one's nose
(deyim) Be nosy; to meddle or interfere in the affairs of another
turn one's nose up
(deyim) If someone turns their nose up at something, they reject it or look down on it because they don't think it is good enough for them
The nose
proboscis
The nose
sniffer
The nose
sneck
The nose
smeller
nosed
past of nose
nosed
having a nose (either literal or metaphoric) especially of a specified kind
nosed
{s} having a nose or snout; having a particular type of nose (i.e. snub-nosed)
nosed
Having a nose, or such a nose; chieflay used in composition; as, pug- nosed
noses
plural of nose
nosing
That part of the tread that overhangs the face of the riser Nosings are often rounded
nosing
{i} lip of a step, projection on the edge of a step
nosing
Metal edgeing of various widths but normally 10' long Used along the drip eaves and up the rakes to cover plywood, other layers of roofing, or just to give a finished look, especially when painted Nailed to deck, or on top of new roofing in high wind areas
nosing
The front edge of a stair tread
nosing
The front edge of the tread which projects beyond the face of the riser It is usually rounded, chamfered or sometimes shaped
nosing
The projecting edge of a molding or drip Usually applied to the projecting molding on the edge of a stair tread
nosing
That part of the treadboard of a stair which projects over the riser; hence, any like projection, as the projecting edge of a molding
nosing
The overhanging edge of a stair tread or counter top
nosing
A piece of hardwood that surrounds the landing, which the balusters are set into
nosing
Metal flashing bent at a 90º angle and is installed around roof perimeters, curbs, platforms, etc in order to protect the edge of the roofing system Nosing should not be used in place of drip edge To see the difference in the two, click here
nosing
The projecting edge of a stair tread or any other projecting edge of building materials
nosing
The portion of a tread or landing tread which protrudes beyond the face of the riser up
nosing
The part of a stair tread which projects beyond the riser, or any similar projection; a term applied to the rounded edge of a board
nosing
A special L-section member serving as the front or leading edge of a stair tread, or of grating at the head of a stair Usually manufactured of checkered plate, cast iron or aluminum abrasive material
nosing
present participle of nose
nosing
The projecting edge of a molding or drip or the front edge of a stair tread
nosing
A special L-section member serving as the front or leading edge of a stair tread, or of grating at the head of a stair
nosing
The portion of a tread or landing tread which protrudes beyond the face of the riser
nosing
The rounded overhanging edge of a stair tread, flat roof, window sill, etc
nose