büyüklük

listen to the pronunciation of büyüklük
Türkçe - İngilizce
size

We arranged the books according to size. - Kitapları büyüklüklerine göre düzenledik.

Asia is roughly four times the size of Europe. - Asya yaklaşık olarak Avrupa'nın dört katı büyüklüktedir.

greatness

Neither gold nor greatness make us happy. - Ne altın ne de büyüklük bizi mutlu eder.

magnitude
greatness, enormity, magnitude; size; importance, gravity; seniority
enormity
hugeness
enormousness
importance, gravity
bigness
grandness
bigness, largeness
substantiality
grandeur
ampleness
superiority

He has a superiority complex. - Onun bir büyüklük kompleksi var.

generosity
vastness
supremacy
largeness
sovereignty
(Nükleer Bilimler) extent
vast
gravity
bulk
grand
(Pisikoloji, Ruhbilim) delusion of grandeur
(Gıda) dimension
amplitude
sizeableness
mightiness
capaciousness
muchness
capacious
büyük
large

After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop. - Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar.

Osaka is the second largest city of Japan. - Osaka, Japonya'nın ikinci en büyük şehridir.

büyük
grand

It was my grandfather that told me that story. - O hikayeyi bana anlatan büyükbabamdı.

It's been a long time since I visited my grandmother. - Büyükannemi ziyaret edeli uzun zaman oldu.

büyük
major

The new law was a major reform. - Yeni yasa büyük bir reformdu.

My house needs major repairs. - Evimin büyük onarımlara ihtiyacı var.

büyük
great

To our great surprise, he suddenly resigned. - Onun birden istifade etmiş olması, bizim için büyük sürpriz.

I had great difficulty in finding my ticket at the station. - İstasyonda biletimi bulurken büyük zorluk yaşadım.

büyük
big

Tokyo is a very big city. - Tokyo çok büyük bir şehirdir.

He broke his promise, which was a big mistake. - Büyük bir hataydı ki, o caydı.

büyüklük göstermek
to be magnanimous
büyüklük göstermek
to show generosity, act nobly
büyüklük hastalığı
megalomania
büyüklük kompleksi
delusions of grandeur
büyüklük sabuklaması
delusion of grandeur
büyüklük taslamak
to put on airs, to become self-important
büyüklük taslamak
to put on airs
büyüklük taslamak
patronize

You don't have to patronize me. - Bana büyüklük taslamak zorunda değilsin.

büyük
huge

The huge building seemed to touch the sky. - Büyük bina gökyüzüne dokunacak gibi görünüyordu.

He lives in a huge house. - O, büyük bir evde yaşıyor.

büyük
long

These days, the lion's share usually means the biggest share; but not so long ago, it meant all of it. - Bu günlerde, aslan payı genellikle en büyük pay anlamına gelmektedir; fakat çok geçmeden önce onun hepsi anlamına geliyordu.

Those shadows appeared in a way like giant dinosaurs, with a long neck and a very big jaw without teeth. - Bir bakıma uzun boyunlu ve dişsiz çok büyük çenesi olan dev dinozorlar gibi şu görüntüler ortaya çıktı.

büyük
wide

There is a wide gap in the opinions between the two students. - İki öğrenci arasında fikirlerde büyük bir uçurum vardır.

büyük
{s} mighty
büyük
capital

You must begin a sentence with a capital letter. - Cümleye büyük harfle başlamalısın.

Sentences begin with a capital letter. - Cümleler büyük harfle başlar.

büyük
{s} exalted
sonsuz büyüklük
infinity
büyük
{s} handsome

He was big and handsome. - O, büyük ve yakışıklıydı.

büyük
{s} older

He looks older than my brother. - O benim erkek kardeşimden daha büyük görünüyor.

He's three years older than I am. - O benden üç yaş daha büyük.

büyük
large scale

He gave a party on a large scale. - O büyük ölçekte bir parti verdi.

It is hoped that this new policy will create jobs on a large scale. - Bu yeni politikanın büyük ölçekli işler yaratacağı umuluyor.

büyük
high

His essay gave only a superficial analysis of the problem, so it was a real surprise to him when he got the highest grade in the class. - Onun denemesi, sorunun sadece yüzeysel bir analizini yaptı, bu yüzden sınıfta en yüksek notu aldığında ona gerçekten büyük bir sürpriz olmuştu.

What I most noticed about my Japanese high school, however, was the great respect shown by students toward their teachers. - Her nasılsa, Japon lisem hakkında en fazla fark ettiğim şey öğrenciler tarafından öğretmenlerine gösterilen büyük saygıydı.

büyük
bigger

Tokyo is bigger than Rome. - Tokyo Roma'dan daha büyüktür.

In Japan, there is no lake bigger than Lake Biwa. - Japonya'da, Biwa gölünden daha büyük bir göl yoktur.

büyük
ambitious

My father was an ambitious man and would drink massive amounts of coffee. - Babam hırslı bir adamdı ve büyük miktarda kahve içerdi.

büyük
oldest

My grandmother is the oldest in this town. - Büyükannem bu kasabada en yaşlıdır.

How old is your oldest son? - En büyük erkek evladın kaç yaşında?

büyük
ranch

Tom rode a horse last week when he was at his grandfather's ranch. - Tom büyükbabasının çiftliğindeyken geçen hafta ata bindi.

Tom is the owner of the largest ranch in the area. - Tom, bölgedeki en büyük çiftliğin sahibidir.

büyük
eldest

The eldest son succeeded to all the property. - En büyük oğlan bütün mülkiyetin varisi oldu.

Fatima is the eldest student in our class. - Fatma sınıfımızdaki en büyük öğrencidir.

büyük
{i} senior
büyük
hamper
büyük
burning
büyük
outsize
büyük
colossal
büyük
(Tıp) hypertrophic
büyük
profound
büyük
gross

You must be more careful to avoid making a gross mistake. - Büyük bir hata yapmaktan kaçınmak için daha dikkatli olmalısın.

büyük
singular
büyük
stupendous
büyük
signal

Tom's grandfather was a signal officer in the army. - Tom'un büyükbabası orduda bir muhabere subayıydı.

büyük
towering
büyük
voluminous
büyük
(Bilgisayar) more

Sometimes, Grandma is more dangerous than the KGB. - Bazen büyükanneler, KGB'den daha tehlikelidir.

My grandmother gave me more than I wanted. - Büyükannem bana istediğimden daha fazlasını verdi.

büyük
expansive
büyük
redoubtable
büyük
{s} precious
büyük
bulky

This box is too bulky to carry. - Bu kutu taşımak için çok fazla büyüktür.

These presents are really bulky. - Bu hediyeler gerçekten büyük.

büyük
considerable

The earthquake caused considerable damage. - Deprem, büyük ölçüde hasara yol açtı.

Tom's experience attracted considerable attention. - Tom'un deneyimi büyük ilgi gördü.

büyük
ample
büyük
untold
büyük
massive

The bad harvest caused massive food shortages. - Kötü hasat büyük gıda sıkıntısına neden oldu.

This is the most massive structure I have ever seen. - Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük yapıdır.

büyük
dire

The castle was in dire need of major repairs. - Kale, büyük onarımlara çok ihtiyaç duyuyordu.

büyük
tremendous

Tom is taking a tremendous chance. - Tom çok büyük bir risk alıyor.

The earthquake created a tremendous sea wave. - Deprem büyük bir deniz dalgası yarattı.

büyük
no end of
büyük
sizable

Tom won a sizable amount of money. - Tom oldukça büyük bir miktarda para kazandı.

büyük
prize

To my great delight, he won the first prize. - Benim için büyük sevinç, o birincilik ödülünü kazandı.

Kaoru, yours is the best reaction so far - you win the grand prize. - Kaoru, şimdiye kadar en iyi tepki sizinki - büyük ödülü kazanırsınız.

büyük
edifice
büyük
grown-up
büyük
legend
büyük
widely
büyük
sizeable

He won a sizeable amount of money. - O büyük miktarda para kazandı.

büyük
substantial

The stability of Chinese economy is substantially overestimated. - Çin ekonomisinin istikrarı büyük ölçüde abartılmıştır.

büyük
sumptuous
büyük
{s} rousing

The concert was a rousing success. - Konser büyük bir başarıydı.

Büyük
the older
Büyük
large-scale

Tatoeba is a mini-LibriVox, it just needs to be written before the large-scale reading aloud would start. - Tatoeba bir mini-LibriVox'tur. O, yüksek sesle büyük ölçekli okuma başlamadan önce sadece yazılması gerekiyor.

büyük
the greatest

He is one of the greatest artists in Japan. - Japonya'daki en büyük sanatçılardan biridir.

I think Beethoven is the greatest composer who ever lived. - Sanırım Beethoven, şimdiye kadar yaşamış en büyük besteci.

büyük
greater

A fool always finds a greater fool to admire him. - Bir aptal her zaman kendisine hayran olacak daha büyük bir aptal bulur.

Nothing gave her greater pleasure than to watch her son growing up. - Hiçbir şey ona oğlunun büyüdüğünü görmekten daha büyük bir zevk vermedi.

büyük
a big
büyük
the biggest
büyük
a great
büyük
great of
büyük
the great

The Lake Van is the greatest lake of Turkey. - Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür.

Eleanor though the daughter of a king and brought up in the greatest luxury determined to share misfortune with her husband. - Bir kralın kızı olarak düşünülen ve büyük lüks içinde yetiştirilen Eleanor kocasıyla bu tersliği paylaşmaya karar verdi.

büyük
the largest
sonlu büyüklük
finite size
Büyük
(Tıp) magnus
aktif büyüklük
(Ticaret) size of assets
beklenen büyüklük
(Politika, Siyaset) expected scale
büyük
extensive

The earthquake in Hokkaido caused extensive damage. - Hokkaido'daki deprem büyük hasara sebep oldu.

The flood did the village extensive damage. - Sel köye büyük hasar verdi.

büyük
enormous

He lives in an enormous house. - O, çok büyük bir evde yaşar.

The new building is enormous. - Yeni bina çok büyüktür.

büyük
out

My grandmother used to go out for a walk almost every day, but now she seldom, if ever, goes out. - Büyükannem hemen hemen her gün bir yürüyüş için dışarı çıkardı fakat şimdi o nadiren, kırk yılda bir, dışarı çıkar.

Watch out! There's a big hole there. - Dikkat et! Orada büyük bir çukur var.

büyük
keen
büyük
mega
büyük
no end
büyük
big, large
büyük
big, large, great, grand, massive, colossal, tremendous; extensive; important, serious, chief; great, exalted; old, older, elder; oldest, eldest
büyük
elder

My elder son is Lech Zaręba. - En büyük oğlum Lech Zaręba'dır.

My elder daughter Magdalena is like an angel. - Büyük kızım Magdalena bir melek gibidir.

büyük
one's senior, older person; person whose rank or qualities command respect
büyük
magniloquent
büyük
maxi

The largest muscle in the human body is the gluteus maximus. - İnsan vücudundaki en büyük kas gluteus maximus'tur.

büyük
Cyclopean
büyük
old; older, senior
büyük
capacious
büyük
megalo
büyük
macro
büyük
extended
büyük
great, grand, exalted
büyük
important; grand, chief, major
büyük
almighty
büyük
bongo
büyük
healthy

His grandmother looks healthy. - Onun büyükannesi sağlıklı görünüyor.

My grandfather is very healthy. - Büyük babam çok sağlıklı.

büyük
{s} stout
büyük
majuscule
büyük
bough

This desk, which I bought yesterday, is very big. - Dün aldığım bu masa çok büyük.

Tom bought an engagement ring for Mary with money he inherited from his grandfather. - Tom büyükbabasından miras kalan parayla Mary için bir nişan yüzüğü aldı.

büyük
{s} swingeing
büyük
star

Every sentence that starts with I'm not racist, but is likely to be very racist indeed. - Irkçı değilim, ama ile başlayan her cümle aslında büyük ihtimalle çok ırkçıdır.

Stars are big, because they're hot; when their fuel is exhausted, they collapse. - Yıldızlar büyüktür, çünkü onlar sıcaktır; onların yakıtı bittiğinde, onlar çökerler.

büyük
{s} sublime
büyük
crying
büyük
{s} smart

Tom's new smartphone is really big. It doesn't even look like a phone anymore. - Tom'un yeni akıllı telefonu gerçekten büyük. Artık bir telefona bile benzemiyor.

büyük
walloping
büyük
goodly
büyük
hard

He works hard to support his large family. - O, büyük ailesini geçindirmek için sıkı çalışıyor.

He worked hard to support a large family. - O, büyük bir aileyi geçindirmek için çok çalıştı.

en iyi büyüklük
(Denizbilim) optimum size
gerçek büyüklük
full scale
kompleks büyüklük
complex quantity
kritik büyüklük
(Fizik,Teknik) critical size
nisbi büyüklük
(Pisikoloji, Ruhbilim) relative size
nominal büyüklük
nominal size
optimum büyüklük
(Denizbilim) optimum size
ortalama büyüklük
average size
periyodik büyüklük
periodic quantity
skaler büyüklük
scalar quantity
yaşça büyüklük
seniority
Türkçe - Türkçe
Büyük olma durumu, ululuk
Büyük olma durumu, ululuk: "Bu büyüklük değil, ancak mertçe bir davranıştır."- N. Araz
Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış
ihtişam
(Osmanlı Dönemi) İZEM
(Osmanlı Dönemi) TEBARÜK
(Osmanlı Dönemi) azamet
büyüklük hastalığı
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
Büyük
muhteşem
Büyük
(Osmanlı Dönemi) REBUZ
büyük
(Osmanlı Dönemi) azıme
büyük
(Osmanlı Dönemi) azîme
büyük
Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık. Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra
büyük
Somut nesneler için boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç
büyük
Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin. Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç
büyük
Soyut kavramlar için çok, ortalamayı aşan: "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa
büyük
Niceliği çok olan
büyük
Önemli
büyük
Üstün niteliği olan
büyük
Çok, ortalamayı aşan
büyük
Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
büyük
Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş
negatif büyüklük
Aynı türden pozitif bir büyüklükle ters yönde olan büyüklük
sonlu büyüklük
Ölçüsü sonlu bir sayıyla ifade edilen büyüklük
büyüklük