senior

listen to the pronunciation of senior
İngilizce - Türkçe
kıdemli

O, bana göre üç yıl kıdemli. - She is senior to me by three years.

Kim ondan iki yıl kıdemliydi. - Kim was two years senior to him.

{i} üst

O hükümette üst düzey bir konuma sahiptir. - She holds a senior position in the government.

İngilizce ve matematik üst düzey liselerde çok yapılır. - English and mathematics are made much of in senior high schools.

{s} yaşça büyük
{s} son sınıfa ait
{i} büyük
kıdemlilik
yaşça daha büyük
(Ticaret) emektar

Tabii, birçok emektar vatandaş emeklilikten memnundur. - Of course, many senior citizens are happy with retirement.

kıdemli kişi
daha yaşlı olan kişi
son sınıf öğrencisi

Hyogo Üniversitesinde son sınıf öğrencisiyim. - I am a senior at Hyogo University.

O, Harvard'da son sınıf öğrencisi. - He is now a senior at Harvard.

son sınıfa ilişkin
{i} yaşça büyük olan kimse
{i} yaşça büyük kimse
{s} yaşlı

Yaşlı birine yerini verdi. - She gave her seat to a senior citizen.

Yaşlıların ruhları kötü havaya rağmen yüksekti. - The senior citizens' spirits were high in spite of the bad weather.

{s} son sınıfla ilgili
(Askeri) KIDEMLİ ÜST: Hizmet süresi diğerlerinden fazla olan; sınıflandırmalarda esas olarak alınan tipe nazaran ileri derecede bulunan
{s} daha yaşlı
i yaşça büyük kıdemli
{i} kıdemli kimse
senior high school
senior citizen yaşlı kimse
{i} baba
yasça daha büyük adam
kıdem

Biz onu iyi bir kıdemli olarak görünüyoruz. - We look up to him as a good senior.

O, bana göre üç yıl kıdemli. - She is senior to me by three years.

(Askeri) üst devre
üst düzey

Bu seminer Japon firmalarından üst düzey pazarlama liderlerini hedef alacaktır. - This seminar will target senior marketing leaders from Japanese firms.

İngilizce ve matematik üst düzey liselerde çok yapılır. - English and mathematics are made much of in senior high schools.

seniority
kıdem
senior associate
kıdemli ortak
senior auditor
uzman denetçi
senior biologist
uzman biyolog
senior chief master sergeant
(Askeri) kademeli kıdemli başçavuş
senior chief petty officer
(Askeri) astsubay başçavuş
senior civil engineer
(Eğitim) yüksek inşaat mühendisi
senior consultant
(Ticaret) uzman danışman
senior engineer
yüksek mühendis
senior general
(Askeri) kıdemli general
senior general manager
(Ticaret) kıdemli genel müdür
senior grade
yüzbaşı
senior lieutenant commander
(Askeri) kıdemli deniz binbaşı
senior major
(Askeri) kıdemli binbaşı
senior manager
(Ticaret) üst düzey yönetici
senior managing director
(Ticaret) kıdemli genel müdür
senior master sergeant
(Askeri) astsubay başçavuş
senior military attaché
(Askeri) kıdemli askeri ataşe
senior military representitive
(Askeri) kıdemli askeri temsilci
senior officers course
(Askeri) kıdemli subaylar kursu
senior officials
(Askeri) üst düzey görevliler
senior programme officer
(Ticaret) kıdemli program yöneticisi
senior project leader
(Askeri) kıdemli proje lideri
senior resource board
(Askeri) üst kaynak kurulu
senior security
(Ticaret) rüçhanlı hisse senetleri
senior soldier
(Askeri) üst devre
senior staff
(Ticaret) yönetim kadrosu
senior year
(Eğitim) son sınıf
senior citizen
yaşlı kimse
senior citizen
kıdemli vatandaş
senior executive
yüksek düzey idareci
senior officer
kıdemli subay
senior officer
üst düzey subay
senior pilot
kıdemli pilot
senior status
kıdemlilik
senior vice president
kıdemli başkan yardımcısı
Senior Political Committee
(Askeri) Üst Düzey Politik Komite (NATO)
senior consultant
Başhekim
senior editor
kıdemli editörü
senior engineer
Kıdemli mühendis
senior fellow
Akademik, yönetim vs. câmiada kıdemli ve tecrübeli olan arkadaş
senior investigating officer
kıdemli soruşturma memuru
senior moment
kıdemli an
senior nurse
yüksek hemşire
senior project
üst düzey proje
senior sergeant
(Askeri) Astsubay kıdemli çavuş

My rank is senior sergeant.

senior staff
Üst düzey personel
senior tourism
üst düzey turizm
Senior North Atlantic Treaty Organization (NATO) Logisticians Conference
(Askeri) NATO Üst Düzey Lojistik Sorumlular Komitesi
Senior Readiness Oversight Council; Southern Region Operational Center, United S
(Askeri) Üst Hazırlık Nezaret Konseyi; Güney Bölge Harekat Merkezi; Birleşik Devletler Güney Komutanlığı
senior accountant
(Ticaret) baş muhasebeci
senior accountant
(Ticaret) yetkili kamu muhasebecisi
senior army aviator
(Askeri) KIDEMLİ KARA ORDUSU HAVACISI: A. B. D. Kara Ordusu'na mensup bir şahsa, Kara Kuvvetleri Komutanı veya bunun yetkilendirdiği subaylar tarafından verilmiş bir havacılık sıfatı
senior balloon pilot
(Askeri) BALON BAŞ PİLOTU: Bu dereceyi kazanmış şahıs
senior battle staff; support battle staff
(Askeri) üst muharebe karargahı; destek muharebe karargahı
senior citizen
ihtiyar ya da emekli kimse
senior citizen
(isim) yaşlı
senior citizen
{i} yaşlı

Yaşlıların ruhları kötü havaya rağmen yüksekti. - The senior citizens' spirits were high in spite of the bad weather.

Yaşlı birine yerini verdi. - She gave her seat to a senior citizen.

senior citizen discount
yaşlılar için indirim
senior citizens
ihtiyarlar
senior citizens
yaşlılar
senior common room
öğretmenler odası
senior contracting official; state coordinating officer
(Askeri) üst sözleşme yetkilisi; durum koordinasyon subayı
senior debt
(Ticaret) kıdemli borç
senior high school
on, on bir ve on ikinci sınıfların karşılığı olan okul, lise
senior high school
lise

Lise son sınıf öğrencisi misin? - Are you a senior high school student?

Onun yüzü bana lise günlerimdeki arkadaşlarımdan birini hatırlatıyor. - His face reminded me of one of my friends in my senior high school days.

senior information resources management official
(Askeri) kıdemli bilgi kaynakları yönetim yetkilisi
senior intelligence officer; special information operations
(Askeri) kıdemli istihbarat subayı; özel bilgi harekatı
senior meteorological and oceanographic officer; strategic mobility office(r); s
(Askeri) kıdemli meteoroloji ve oşinografi subayı; stratejik hareket subayı; askeri harekat desteği
senior military attache
(Askeri) KIDEMLİ ASKERİ ATAŞE: Rütbece veya Milli Savunma Bakanlığı'nca tasrih edilmiş olması dolayısıyla, diğerlerine nazaran kıdemli durumda olan askeri ataşe
senior officer
(Askeri) ÜSTSUBAY: Rütbece binbaşı (dahil) dan tuğgenerale (hariç) kadar subaylara verilen unvan. Bak. "company officer" ve "company grade"
senior officer
üst rütbeli subay
senior officer of the intelligence community
(Askeri) istihbarat kıdemli subayı
senior officer present afloat
(Askeri) denizde en kıdemli subay
senior officer present afloat
(Askeri) DENİZDE EN KIDEMLİ SUBAY: Yetkili makam tarafından belirtilmiş bir mevkide veya bölge dahilinde, denizde harekat halindeki kuvvetlerle birlikte bulunan ve bu kuvvetlere mensup bir birliğe komuta eden, faal görev durumunda ve denizde emir ve komuta kudretine sahip kıdemli güverte subayı. Belirtilen mevkide su üzerinde harekatta bulunan kuvvetlere mensup deniz birliklerini müştereken etkileyen konuların idaresinden sorumludur
senior official
üst düzey yetkili
senior pilot
(Askeri) baş pilot
senior pilot
(Askeri) BAŞ PİLOT: Bir askeri uçağı idare etmeye ehliyetli ve ABD Hava Kuvvetlerine mensup bir kimseye verilen derece. Bu derece, mümtaz pilotluk (command pilot) derecesinden bir alt derecedir
senior management
(Ticaret) üst yönetim
seniority
(Ticaret) yaşça büyük
seniority
öncelik
seniority
kıdemlilik
discussions between senior members
kıdemli üyeleri arasında tartışmalar
have a senior moment
(deyim) Bir şeyi hatırlayamamak

I am having a senior moment here, could you help me recall something??.

lieutenant, senior grade
yüzbaşı
are there any discounts for senior citizens
yaşlılar için indirim var mı
be one's senior
yaşça büyük olmak
be senior to smb
yaşça büyük olmak
lieutenant senior grade
yüzbaşı
lieutenant, senior
yüzbaşı
seniority
üstlük
seniority
eskilik
seniority
yaşça büyüklük
seniority
(Askeri) KIDEM, KIDEMLİLİK: Nasip ve tayin tarihi; faal hizmet süresi vs. sebeplerle, bir askerin diğer bir askere nazaran askeri mertebe (rank) bakımından haiz bulunduğu üstünlük. İki kişi, aynı rütbeye aynı gün naspedilmiş bulunuyorlarsa, bu hak, bu hak fiili hizmet süresi daha uzun olana aittir
seniority
kıdem/büyüklük
the senior class
son sınıf
İngilizce - İngilizce
a final-year student at a high school or university
an older person

four years her senior.

Higher in rank within a publicly traded company or other organization
Older; superior
of or pertaining to a student's final academic year at a high school or university
{a} older that another
{n} one who is older
Senior is used when indicating how much older one person is than another. For example, if someone is ten years your senior, they are ten years older than you. She became involved with a married man many years her senior. junior
an undergraduate student during the year preceding graduation
The senior people in an organization or profession have the highest and most important jobs. senior officials in the Israeli government. the company's senior management Television and radio needed many more women in senior jobs. junior
A student with at least 92 semester hours of credit earned
advanced in years; (`aged' is pronounced as two syllables); "aged members of the society"; "elderly residents could remember the construction of the first skyscraper"; "senior citizen"
older; higher in rank; longer in length of tenure or service; "senior officer"
A student who has accumulated at least 90 semester hours of credit
If you take part in a sport at senior level, you take part in competitions with adults and people who have reached a high degree of achievement in that sport. This will be his fifth international championship and his third at senior level. used after the name of a man who has the same name as his son
A student who has completed 90 or more hours of college credit but has not received a bachelor’s degree
{s} older, elder; having a higher rank; elderly, aged; pertaining to students in their final year at a school or university
A class of securities which have high or the highest claim against a borrower or assets of the borrower Often they are secured or collateralized, or have a prior claim against the assets
An aged person; an older
One older in office, or whose entrance upon office was anterior to that of another; one prior in grade
An undergraduate student who has accumulated at least 86 credits, including credits transferred to UM
older

John is two years older than I am. - John is senior to me by two years.

A student who has completed 135 or more term credits toward an undergraduate degree
a person who is older than you are
of or pertaining to a students final academic year at a high school or university
A 5Kw Fresnel or open face fixture
used of the fourth and final year in United States high school or college; "the senior prom"
a student who has earned over 90 credit hours in college
More advanced than another in age; prior in age; elder; hence, more advanced in dignity, rank, or office; superior; as, senior member; senior counsel
In high school, a student in grade twelve is called a senior In college, a senior is a student who has completed more than the required number of credits hours for completion of the third year of study, but has not completed the requirements for the fourth year
student who has earned 90 or more semester hours
A person who is older than another; one more advanced in life
{i} student in his final year at a school or university; person of higher rank; older person, elder; senior citizen
student in the 12th grade
If someone is senior to you in an organization or profession, they have a higher and more important job than you or they are considered to be superior to you because they have worked there for longer and have more experience. The position had to be filled by an officer senior to Haig junior Your seniors are the people who are senior to you. He was described by his seniors as a model officer. junior
A fourth-year, undergraduate student This classification is based on the number of course credit hours completed
Seniors are students in a high school, university, or college who are the oldest and who have reached an advanced level in their studies
A student in the last year of high school, college, or university
A fourth-year undergraduate student
One in the fourth or final year of his collegiate course at an American college; originally called senior sophister; also, one in the last year of the course at a professional schools or at a seminary
The older, or earliest established name
an undergraduate student during the year preceding graduation older; higher in rank; longer in length of tenure or service; "senior officer
Belonging to the final year of the regular course in American colleges, or in professional schools
Senior Circuit
The National League, the older of Major League Baseball's two leagues
senior captain
a military rank for a naval officer above that of captain and below the admiral ranks or flag ranks
senior captain
a military rank for a field officer above that of captain and below that of major
senior captains
plural form of senior captain
senior chief petty officer
A non-commissioned officer in the United States Navy and United States Coast Guard, ranking above chief petty officer and below master chief petty officer
senior chief petty officers
plural form of senior chief petty officer
senior citizen
An old person; generally, a senior citizen is considered to be over sixty years of age
senior citizens
plural form of senior citizen
senior colonel
a military rank for a field officer above that of colonel and below the general ranks or flag ranks
senior colonels
plural form of senior colonel
senior moment
A brief interval of forgetfulness or inattention
senior moments
plural form of senior moment
senior note
A bond that takes priority for receit of principal and interest over other debt securities sold by the issuer in the event the issuer goes bankrupt
senior status
In the United States federal court system, a form of semi-retirement in which a judge continues to engage in judicial activities including the disposition of cases on a limited basis
senior synonym
In zoological nomenclature, a name which describes the same taxon as one or more subsequently published names
senior synonyms
plural form of senior synonym
senior consultant
A Chief Physician, also called Head Physician, Senior Consultant, Chief of Medicine, is a physician in a senior management position at a hospital or other institution. In many institutions, it's the title of the most senior physician, but it may also be used as the title of the most senior physician of a particular department within a larger institution. A Chief Physician generally is in charge of medical matters and often is the superior of other physicians (including Consultants or Attending physicians), but may also be in charge of other professional groups and areas of responsibility
senior fellow
A senior fellow is the most experienced, or most successful of an elite group of people who work together as peers in an academic setting or institution. Although the word fellow has traditionally referred to males, women can also be considered a senior fellow under this definition of the word. The duties and responsibilities of a senior fellow differ according to the organization that the fellow is working with
senior moment
(deyim) A time when you cannot remember something, because you are getting older – used humorously

I had a senior moment and just couldn’t think of his name.

senior project
Senior Project is an educational program designed to challenge high school or college seniors in the United States. It was conceived in Medford, Oregon, in 1985 and has since spread across the country
senior tourism
The practice of providing touristic services for old people
Senior Master Sergeant
{i} noncommissioned officer in the United States Air Force having a rank above master sergeant, SMSgt
senior citizen
an elderly person

She gave her seat to an elderly person. - She gave her seat to a senior citizen.

senior citizen
A senior citizen is an older person who has retired or receives an old age pension. = pensioner. someone who is over 60 years old or who is retired
senior citizen
{i} elderly person, person of retirement age
senior citizens residence
{i} home for the elderly, residence for the aged
senior class
final grade or class in high school or college
senior class
{i} final grade in high school or college; final class in high school or college
senior creditor
creditor that as preference over the other creditors when the debt is not repaid
senior debt
A class of corporate debt that has priority with respect to interest and principal over other classes of debt and over all classes of equity by the same issuer
senior editor
one of the lead editors, editor which experience and authority
senior employee
high-ranking worker, worker at the top level
senior equity
(Economics) nickname for preferred stocks whose owners receive payouts before owners of regular stocks in the event of a company collapse
senior high school
a public secondary school usually including grades 9 through 12; "he goes to the neighborhood highschool
senior high school
higher grades in an American high school
senior high school
A high school usually constituting grades 10, 11, and
senior high school
high school junior high school
senior lecturer
speaker which is at a high academic level
senior lecturer
A university teacher, especially one ranking next below a reader
senior man
{i} elder man
senior management
That level of executive or operational management above the product development team which has approval authority or controls resources important to the development effort
senior management
Those individuals who are employed at the Division Director level and above (FEDSIM, 1993)
senior management
Deputy Minister, Assistant Deputy Minister, Operations; Director, Forest Enterprises Branch, and specified Regional Managers who have executive authority to determine and enact strategic policies with the organization
senior management
That level of executive or operational management above the product-development team, which has approval authority or controls resources important to the development effort
senior management
Personal in a company or organization who directly control the overall operation of that entire group or specific parts of it and are in a position to make decisions for the entire company or organization
senior management
This group, which includes people who have titles such as President, CEO, CTO, or CFO, needs to be able to evaluate a product from a business perspective This need is usually met by Salespeople and Marketing Literature, but technical documentation can be a differentiating factor between products Consequently, the technical documentation needs to support the sales message and it needs to look "professional "
senior management
those with responsibility in any educational institution for the strategic leadership and management of a whole organisation This will include the person with ultimate responsibility for the educational institution under study In the school setting, the term 'headteacher' is typically used ('principal' in the USA , Canada and Australia); the term 'principal' is often used in a college setting, the term 'vice-chancellor' in a university setting
senior member of the press
senior journalist, very experienced journalist
senior moment
a momentary lapse of memory (especially in older people)
senior officer
officer with a high rank, superior officer
senior partner
partner who holds preferred rights in the company or business, voting partner of a company or business
senior police sources
sources that are of high rank in the police force
senior school
a secondary school
senior service
Royal Navy (UK)
senior staff
high level personnel
senior vice president
the ranking vice president in a firm that has more than one
senior writer
one of the lead writers, writer with experience and authority
senior year
final year in school
senior(a)
used of the fourth and final year in United States high school or college; "the senior prom
senior-citizen center
{i} location where various activities are offered for the elderly
senior-high school teacher
secondary school teacher
seniority
{n} eldership, priority of birth or order
have a senior moment
(deyim) Not to remember something, because you are getting older – used humorously

I had a senior moment and just couldn’t think of his name.

Seniority
seniory
Seniority
ancienty
Seniors
jobs
disciplinary senior NCO
person who is responsible for the carrying out of instructions, soldier in charge of maintaining order and discipline on a base
home for senior citizens
place where elderly people live
senior officer
top brass
seniority
{i} rank or status awarded according to the length of service (in a job, union, etc.); priority of birth; state of being older
seniority
Status determined by the length of service an employee has with a given employer
seniority
The state of being older than another or others or higher in rank than another or others; length of service in a position
seniority
A member of Congress's consecutive years of service on a particular committee
seniority
A measure of the amount of time a person has been a member of an organization, as compared to other members, and with an eye towards awarding privileges to those who have been members longer
seniority
- a regular employee's length of continuous service in his or her present class and all higher-paying classes since original appointment to the present class
seniority
shall mean total continuous full-time equivalent service as a regular employee unless the context herein indicates otherwise
seniority
The length of service an individual has with the City of Columbia In cases of several personnel appointed on the same day, seniority shall be determined by the order of their position on the eligible register
seniority
The quality or state of being senior
seniority
The order of repayment In the event of bankruptcy, senior debt must be repaid before subordinated debt is repaid
seniority
A person's seniority in an organization is the importance and power that they have compared with others, or the fact that they have worked there for a long time. He has said he will fire editorial employees without regard to seniority
seniority
the property of being long-lived
seniority
A workers' length of service with the employer Seniority often determines promotions, recall or transfers
seniority
The status given Members according to their length of service, which entitles a Member with greater seniority to preferential treatment in matters such as committee assignments
seniority
Length of service as bearing on duties or functions
seniority
higher rank than that of others especially by reason of longer service
seniority
A method of designating an employee's status relative to other employees of the bargaining unit Seniority can be based on length of service alone or in combination with other factors such as ability, skills, or union office Seniority provisions are codified within the collective agreement
seniors
plural of senior
senior