specific

listen to the pronunciation of specific
İngilizce - Türkçe
özel

Konferansçı genel olarak Amerikan edebiyatı ve özellikle Faulkner hakkında konuştu. - The lecturer spoke generally about American literature and specifically about Faulkner.

Özellikli bilgi istiyorum. - I want specific information.

özgül
belirli

Tom belirli tarihlerden söz etmedi. - Tom didn't mention specific dates.

Amerikan futbolunda defansın belirli bir işi var. - In American football the defense has a specific job.

{s} spesifik

Daha spesifik olur musun? - Can you be more specific?

Tom daha spesifik olmalı. - Tom needs to be more specific.

{i} özel ilaç
{s} belli

Merkezin hedefi, diğer ülkelerden gelen gençleri belli bir zaman aralığında eğitmek olmalıdır. - The goal of the center should be to train young people from other countries within a specific time period.

{i} özel amaçlı ilaç
{s} kendine özgü

Bundan daha kendine özgü olmak zorundasın. - You have to be more specific than that.

{s} özellikli

Özellikli bilgi istiyorum. - I want specific information.

(Tıp) özgün
bilhassa
(Havacılık,Ticaret) açık

O, onun tuhaf davranışı için özel bir açıklama yapmadı. - He offered no specific explanation for his strange behavior.

Biraz daha açık olabilir misin? - Can you be a bit more specific?

bir türe özgü
kesin
özüne özgü
(Tıp) Türe ait
(Tıp) Bir hastalığa mahsus olan
tedavi edici tıb
öze

Keşke daha özel olabilsem. - I wish I could be more specific.

Özellikli bilgi istiyorum. - I want specific information.

ağırlık ve miktara göre alınan gümrük vergisine ait
belirli bir mikroptan husule gelen
{s} fiz., kim. özgül
özgü, belirli
{s} kesin ve apaçık
iyileştirici
(İnşaat) belirgin

Hiçbir şey çok belirgin değildi. - Nothing was very specific.

özellik

Teknik özellikler ve fiyat değişebilir. - Specifications and price are subject to change.

Konferansçı genel olarak Amerikan edebiyatı ve özellikle Faulkner hakkında konuştu. - The lecturer spoke generally about American literature and specifically about Faulkner.

specific weight
özgül ağırlık
specific ability
(Pisikoloji, Ruhbilim) özel beceri
specific absorbance
(Tıp) özgün absorbans
specific access code
(Telekom) özel erişim kodu
specific action energy
(Pisikoloji, Ruhbilim) özgül eylem enerjisi
specific agent
(Kimya) özgün etmen
specific bulk density
birim hacim ağırlığı
specific bulk density
özgül ağırlık
specific bulk gravity
birim hacim ağırlığı
specific bulk gravity
birim oylum ağırlığı
specific capacity
özgül kapasite
specific cases
(Kanun) belli davalar
specific charges
(Ticaret) özel ücretler
specific commodity tax
(Ticaret) spesifik mali vergisi
specific consumption
özgül harcama
specific customs duty
(Ticaret) spesifik gümrük vergisi
specific date
(Bilgisayar) belirli tarih
specific deformation
özgül deformasyon
specific duties
(Ticaret) spesifik vergiler
specific emission
özgül salım
specific engine weight
özgül makine ağırlığı
specific enthalpy
spesifik entalpi
specific entropy
özgül entropi
specific excitant
(Pisikoloji, Ruhbilim) özgül uyarıcı
specific files
(Bilgisayar) belirli dosyalar
specific goods
(Ticaret) özel mallar
specific gpo
(Bilgisayar) belirli grup ilke nesnesi
specific gravity
(Denizbilim,Meteoroloji) özgül yerçekimi
specific growth rate
(Denizbilim) özgül büyüme oranı
specific guidance
(Askeri) özel talimat
specific head
özgül direnç
specific heat flow
belirgin ısı akışı
specific hunger
(Pisikoloji, Ruhbilim) özgül açlık
specific immunity
(Biyokimya) özgül bağışıklık
specific inhibition
(Pisikoloji, Ruhbilim) özgül ketleme
specific latent heat
özgül gizli ısı
specific level
özgül seviye
specific nozzles
özel fıskiye
specific object
(Kanun) muayyen şey
specific objectivity
(Dilbilim) belirli özellikler
specific page
(Bilgisayar) belirli sayfa
specific parasite
özel asalak
specific phobia
(Pisikoloji, Ruhbilim) özgül fobi
specific pressure
özgül basınç
specific printer
(Bilgisayar) belirli yazıcı
specific procedures
(Kanun) özel prosedürler
specific programme
(Politika, Siyaset) özel program
specific question
(Dilbilim) özel nitelikli soru
specific ratation
(Denizbilim) özgül dönü
specific reinsurance
(Sigorta) ihtiyari reasürans
specific resistance
özdirenç
specific risk
özgün risk
specific strain
özgül şekil değiştirme
specific surface
özgül yüzey
specific surface area
(Tıp) spesifik yüzey alanı
specific surface area
özgül yüzey alanı
specific tariff
(Ticaret) özel tarife
specific tariff
(Ticaret) spesifik gümrük tarifesi
specific tariff
(Ticaret) spesifik tarife
specific tax
(Ticaret) spesifik vergi
specific text
(Bilgisayar) belirli metin
specific time
(Bilgisayar) belirli saatte
specific token
(Bilgisayar) özel belirteç
specific total loss
toplam özgül kayıp
specific transfer
(Pisikoloji, Ruhbilim) özgül transfer
specific type
(Bilgisayar) belirli bir tür
specific value
(Bilgisayar) belirtilen değer
specific value
(Bilgisayar) belirli değer
specific viscosity
(Biyokimya) özgül kıvamlılık
specific viscosity
özgül viskozite
specific volume
özgül oylum
specific width
(Bilgisayar) belirli genişlik
specific words
(Bilgisayar) belirli sözcükler
specific yield
özgül randıman
specific action
spesifik etki
specific address
özel adres
specific gravity
özgül ağırlık
specific heat
özgül ısı
specific heat
özgül sıcaklık
specific program
özel bağdarlama
specific refraction
özgül kırılma
specific speed
özgül hız
specific volume
özgül hacim
specific activity
özgül etkinlik
specific characteristic
belirli karakteristik
specific charge
özgül yük
specific code
özel kod
specific coding
özel kodlama
specific conductivity
özgül iletkenlik
specific dielectric strength
özgül dielektrik güç
specific energy
özgül enerji/erke
specific epithet
özel sıfat
specific features
belirli özellikler
specific gravity bottle
özgül ağırlık şişe
specific humidity
özgül nem
specific ionization
özgül iyonlaşma
specific of
özel
specific offense
Özel suç
specific point
belirli nokta
specific program
özel program
specific rotation
özgül dönme
specific routine
özel yordam
specific to
özel
specific topic
özel konu
specific, unique
Eşsiz özel
specific activity
(Nükleer Bilimler) özgül aktivite,özgül ışırlık,özgül etkinlik
specific aim
belli maksat
specific aim
belirli maksat
specific allotment
(Askeri) ÖZEL ÖDENEK PAYI: Her tahsisat veya kanuni karşılık gereğince borçlanmak üzere, ita amiri tarafından, belirli bir miktar dahilinde verilen bir yetki
specific burnup
(Nükleer Bilimler) özgül yanma
specific cost
(Ticaret) stok değerlemede
specific cryptosystem
(Askeri) özel kripto sistemi
specific cryptosystem
(Askeri) ÖZEL KRİPTO SİSTEMİ: Belirli bir kripto malzemesinin belirli kurallara göre kullanılması
specific density
(Nükleer Bilimler) özgül yoğunluk
specific duty
(Ticaret) spesifik gümrük resmi
specific emission
(Nükleer Bilimler) özgül yayınım
specific emitter identification
(Askeri) özel yayıcı tanımı
specific energy
özgül enerji
specific fuel consumption
(İnşaat) özgül yakıt tüketimi
specific gama activity
(Nükleer Bilimler) özgül gama sabiti
specific gamma constant
(Nükleer Bilimler) özgül gama sabiti
specific gamma ray constant
(Nükleer Bilimler) özgül gama değişmezi
specific heat
fiz. özgül ısı
specific heat
özısı
specific heat Capacity
(Nükleer Bilimler) özgül ısı kapasitesi
specific impulse
özgül itme
specific impulse
(Askeri) ÖZGÜL İTİCİ KUVVET: Bir tepki cihazında; bir litrelik faal sıvı akımının bir saniyede meydana getirdiği çekiş miktarı
specific impulse
(Askeri) özgül itici kuvvet
specific intelligence collection requirement
(Askeri) özel istihbarat toplama ihtiyacı
specific intelligence collection requirement
(Askeri) BELİRLİ ÖZEL İSTİHBARAT TOPLAMA İHTİYACI: Yalnızca toplama işlemiyle giderilebilen ve ilgili ihtiyaç kontrol makamı tarafından geçerli kılınan istihbarat bilgilerindeki belirlenen gedikler. Genelde SICR olarak bilinir
specific key
(Askeri) ÖZEL ANAHTAR: Bir harf, rakam, kelime, ibare, cümle, özel doküman, kitap veya özel surette hazırlanmış bir cetvelden meydana gelmiş bir unsur. Bu anahtarlar; genel olarak değişebilir mahiyette olur ve muhabereyi yapan kimselerin arzusuna göre kolayca değiştirilebilir; ya da, kendileri veya ilgili makamlar adına, daha yüksek makamlar tarafından önceden tertiplenebilir. Bu anahtarlar, bir haberin şifrelenme usulünü tespit etmek üzere, özel bir kripto sistemi ile birlikte kullanılır ve hem haber anahtar unsurunu (message keying element), hem de, günlük şifre anahtar unsurunu (daily keying element) ihtiva eder
specific legacy
(Kanun) muayyen şeyin vasiyeti
specific message
Belirli İleti
specific operational requirements
(Askeri) ÖZEL HAREKAT İHTİYAÇLARI: Yakın bir harekat ihtiyacını yerine getirmek üzere hazırlanmış bir silah, destek veya komuta kontrol sisteminin lüzumlu harekat veya çalışma özelliklerini deyimlerle belirten seri numaralı resmi bir doküman
specific performance
(Ticaret) spesifik performans
specific propellant consumption
(Askeri) ÖZGÜL YAKIT SARFİYATI: Özgül itici kuvvetin (specific impulse) karşıtı; yani, eşit; bir rokette bir librelik çekiş meydana getirmek için lüzumlu yakıt akımı. Ağırlık akış oranı çekişe bölünür
specific search
(Askeri) ÖZEL TARAMA: Belirli bilgiler için sınırlı sayıdaki noktaların keşfi
specific search
(Askeri) özel tarama
specific speed
spesifik hız
specific template
Belirli Şablon
task-specific
Göreve özgü
specifically
kesinlikle/özellikle
customer specific
(Ticaret) müşteriye özel
english for specific purposes
(Dilbilim) özel amaçlı ingilizce
specific gravity
(Denizbilim) öz ağırlık
vendor specific
(Bilgisayar) satıcıya özel
apparent specific gravity
zahiri özgül ağırlık
context specific
konuya özel
specifically
özel olarak

Tom özel olarak sizi istedi. - Tom specifically asked for you.

Bu daireler genç aileler için özel olarak tasarlanmıştır. - These apartments are designed specifically for young families.

specifically
özellikle

O, Alex'e her konuşmasında bir ceviz verme yerine, onu sadece özellikle ceviz dediğinde verecekti. - Instead of giving Alex a nut each time he said something, she'd only give it when he specifically said nut.

Özellikle, ben bir üniversite okutmanıyım. - Specifically, I'm a university lecturer.

To be specific
özgü olmak
approval for specific use
belirli bir işte kullanılması için onaylama
country-specific
(Sosyoloji, Toplumbilim) Ülkeye özel, ülkeye has
culture-specific
Kültüre özgü
especial, expert, special, specific
Uzman, özel, özel especial
field-specific
özel, belirli alana dahil

field-specific nouns.

gender specific
Cinsiyet temelli, sadece erkeğe ya da kadına ait
mono specific
mono özel
site-specific
siteye özgü
situation-specific
Duruma özgü
to be specific
özel olmak
vibrational specific heat
titreşim özgül ısısı
apparent specific gravity
birim ağırlık
apparent specific weight
görünen özgül ağırlık
culture specific syndrome
(Pisikoloji, Ruhbilim) kültüre özgü sendrom
designation of specific areas
özel bölgeler tasarımı
electron specific charge
(Nükleer Bilimler) elektron özgül yükü
mission specific data set
(Askeri) göreve özel veri dizisi
mission specific protection
(Askeri) göreve has korunma
race specific mortality rate
(Tıp) ırka özel mortalite hızı
seaborne assault landing hour; specific time an operation or exercise begins
(Askeri) muhasamatın başlama saati
serious incident report; specific information requirement
(Askeri) önemli hasar raporu; özel bilgi ihtiyacı
specific gravity
özgül ağırlık phys
specifics
özel ilaç/detay
time specific
belirli bir anda baslayan
İngilizce - İngilizce
a measure compared with a standard reference value by division, to produce a ratio without unit or dimension (e.g. specific refractive index is a pure number, and is relative to that of air)
intended for, or applying to a particular thing
explicit or definite
pertaining to a taxon at the rank of species
of, or relating to a species
limited to a particular antibody or antigen
Something particularly adapted for a particular use, as a remedy for a particular disorder
A distinguishing attribute or quality
Specification
being a remedy for a particular disease
similarly referring to a value divided by any measure which acts to standardize it (e.g. thrust specific fuel consumption, referring to fuel consumption divided by thrust)
The details; particulars
a value divided by mass (e.g. specific orbital energy)
special, distinctive or unique
{n} a remedy adapted to some one disease
{a} distinguishing one sort from another
a medicine that has a mitigating effect on a specific disease; "quinine is a specific for malaria" stated explicitly or in detail; "needed a specific amount" (sometimes followed by `to') applying to or characterized by or distinguishing something particular or special or unique; "rules with specific application"; "demands specific to the job"; "a specific and detailed account of the accident" being or affecting a disease produced by a particular microorganism or condition; used also of stains or dyes used in making microscope slides; "quinine is highly specific for malaria"; "a specific remedy"; "a specific stain is one having a specificaffinity for particular structural elements" relating to or distinguishing or constituting a taxonomic species; "specific characters
a remedy for a particular disorder
(sometimes followed by `to') applying to or characterized by or distinguishing something particular or special or unique; "rules with specific application"; "demands specific to the job"; "a specific and detailed account of the accident"
being limited to a particular antibody or antigen
Specifying; definite, or making definite; limited; precise; discriminating; as, a specific statement
Alan Cooper's Homonyms Brewer's Phrase and Fable Casey's Snow Day Reverse Dictionary
stated explicitly or in detail; "needed a specific amount"
Exerting a peculiar influence over any part of the body; preventing or curing disease by a peculiar adaption, and not on general principles; as, quinine is a specific medicine in cases of malaria
You use specific to refer to a particular fixed area, problem, or subject. Massage may help to increase blood flow to specific areas of the body There are several specific problems to be dealt with the specific needs of the individual. = particular
Agent or remedy that has a special effect on a particular disease
{i} something specific, something suited to a particular use or purpose; medical remedy suited to a particular illness or disorder
Something that is specific to a particular thing is connected with that thing only. Send your resume with a cover letter that is specific to that particular job. = peculiar Specific is also used after nouns. Most studies of trade have been country-specific. a job-specific course
relating to or distinguishing or constituting a taxonomic species; "specific characters"
a fact about some part (as opposed to general); "he always reasons from the particular to the general"
A modifier generally implying per unit mass
relating to or distinguishing or constituting a taxonomic species; "specific characters
Anything having peculiar adaption to the purpose to which it is applied
being or affecting a disease produced by a particular microorganism or condition; used also of stains or dyes used in making microscope slides; "quinine is highly specific for malaria"; "a specific remedy"; "a specific stain is one having a specificaffinity for particular structural elements"
pertaining or related to a species
Of or pertaining to a species; characterizing or constituting a species; possessing the peculiar property or properties of a thing which constitute its species, and distinguish it from other things; as, the specific form of an animal or a plant; the specific qualities of a drug; the specific distinction between virtue and vice
{s} suited to a particular use or purpose; limited, peculiar to; special, unique; precise, definite, particular; of or pertaining to a species (Biology)
a value divided by the mass (e.g. specific volume)
very clear, certain, exact, something particular (e g He wanted a specific brand of oil for his car )
If someone is specific, they give a description that is precise and exact. You can also use specific to describe their description. These nerve centres generate rhythmic movements; or to be more specific, rhythmic stomach movements This report offered the most specific and accurate description of the problems. = precise vague + specificity speci·fic·ity the kind of extreme specificity normally associated only with computer programmes
A specific remedy
a medicine that has a mitigating effect on a specific disease; "quinine is a specific for malaria"
See Specific, a
specifical
specific charge
The ratio of the electric charge to the mass of a particle
specific energy
The energy of a substance measured per unit mass
specific epithet
The second (uncapitalized) word in the scientific name of a species, following the name of the genus. This applies only to formal names of plants, fungi and bacteria. In formal names of animals an epithet does not occur (see specific name)

In Cannabis sativa the word sativa is the specific epithet.

specific fuel consumption
The ratio of the mass of fuel used to the output power of an engine (used especially of aircraft engines)
specific fuel consumptions
plural form of specific fuel consumption
specific gravities
plural form of specific gravity
specific gravity
The ratio of the mass of a substance to that of an equal volume of water at 4°C (or to some other reference substance)
specific heat
the amount of heat, in calories, needed to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius
specific heat
the ratio of the amount of heat needed to raise the temperature of a unit mass of substance by a unit degree to the amount of heat needed to raise that of the same mass of water by the same amount
specific heat capacities
plural form of specific heat capacity
specific heat capacity
The amount of heat that must be added (or removed) from a unit mass of a substance to change its temperature by one Kelvin
specific humidity
the ratio of the mass of water vapour to mass of air
specific impulse
The ratio of the thrust produced by a rocket or other jet engine to the rate of use of propellant
specific leaf area
a measure of leaf thickness, calculated by dividing the area of a portion of a leaf by the dry weight of that same portion of leaf
specific leaf areas
plural form of specific leaf area
specific name
The second word in the scientific name of a species, following the name of the genus
specific phobia
Catch-all for phobias to simple/isolated objects and situations that are too unusual to qualify for an individual name
specific phobia
Phobia to specific objects or situations, like tongues, fingers, or injections
specific phobias
plural form of specific phobia
specific power
The ratio of the power produced by an object to its mass

A female blue whale may produce a specific power of up to 16 kilowatts per tonne when sprinting.

specific rotation
D, the angle of rotation of the plane of polarization of a ray of monochromatic light that passes through 10cm of the substance in solution at a concentration of 1 gram per millilitre
specific thrust
the thrust per unit weight of a vehicle or engine
specific volume
The volume of unit mass of a substance; the reciprocal of its density
specific gravity bottle
The pycnometer (from the Greek puknos, meaning "density", also called pyknometer or specific gravity bottle), is a flask with a close-fitting ground glass stopper with a fine hole through it, so that a given volume can be accurately obtained. This enables the density of a fluid to be measured accurately, by reference to an appropriate working fluid such as water or mercury, using an analytical balance
specific phobia
(Psikoloji, Ruhbilim) A specific phobia is a generic term for any kind of anxiety disorder that amounts to an unreasonable or irrational fear related to exposure to specific objects or situations. As a result, the affected persons tend to actively avoid direct contact with the objects or situations, and in severe cases any mention or depiction of them
specific absorption rate
The number of Watts of RF energy per kilogram of body weight in an imaging sequence [Chapter 9]
specific absorption rate
A measure of the rate of energy absorbed by (dissipated in) an incremental mass contained in a volume element of dielectric materials such as biological tissues SAR is usually expressed in terms of watts per kilogram (W/kg) or milliwatts per gram (mW/g) Guidelines for human exposure to RF fields are based on SAR thresholds where adverse biological effects may occur When the human body is exposed to an RF field, the SAR experienced is proportional to the squared value of the electric field strength induced in the body
specific cause
(Medicine) one that produces a specific effect
specific charge
amount of electrical charge found in a unit of mass of a substance (usually one gram)
specific debt
debt whose rate is known
specific epithet
The uncapitalized Latin adjective or noun that follows a capitalized genus name in binomial nomenclature and serves to distinguish a species from others in the same genus, as saccharum in Acer saccharum (sugar maple). Also called trivial name
specific gravity
the ratio of the density of any substance to the density of water
specific gravity
The ratio of the density of any substance to the density of some other substance taken as standard, with water being the standard for solids
specific gravity
The ratio of the weight of a given substance to the weight of an equal volume of water at a specified temperature
specific gravity
The ratio of the mass of a solid or liquid to the mass of an equal volume of distilled water at 4°C (39°F) or of a gas to an equal volume of air or hydrogen under prescribed conditions of temperature and pressure. Also called relative density. the weight of a substance divided by the weight of the amount of water that would fill the same space. or relative density Ratio of the density of a substance to that of a standard substance. For solids and liquids, the standard substance is usually water at 39.2°F (4.0°C), which has a density of 1.00 kg/liter. Gases are usually compared to dry air, which has a density of 1.29 g/liter at 32°F (0°C) and 1 atmosphere pressure. Because it is a ratio of two quantities that have the same dimensions (mass per unit volume), specific gravity has no dimension. For example, the specific gravity of liquid mercury is 13.6, because its actual density is 13.6 kg/liter, 13.6 times that of water
specific gravity
A measure of the density of a material usually obtained by comparing it with water
specific gravity
The ratio of the weight of wood to an equal volume of water The higher the specific gravity, the heavier the wood
specific gravity
The ratio of the density (mass per unit volume) of a material to that of water
specific gravity
A measurement of a liquid's density relative to the density of water (specific gravity of water at 60°F is 1 000)
specific gravity
The ratio of the weight of a given volume of liquid to the weight of an equal volume of water
specific gravity
The weight of a material compared to the weight of an equal volume of water is an expression of the density (or heaviness) of a material Insoluble materials with specific gravity of less than 1 0 will float in (or on) water Insoluble materials with specific gravity greater than 1 0 will sink in water Most (but not all) flammable liquids have specific gravity less than 1 0 and, if not soluble, will float on water--an important consideration for fire suppression
specific gravity
The ratio of density of a given liquid to that of pure water Specific gravity is used to measure the salinity of seawater as compared to distilled water Distilled water has a specific gravity of 1 000 while natural seawater has a S G of about 1 025
specific gravity
In the case of liquids, the ratio between the weight of equal volumes of water and another substance measured at standard temperature, where the weight of the water is assigned the value 1
specific gravity
The ratio of the weight of a particular volume of a given substance to the weight of an equal volume of pure water
specific gravity
The density of a liquid compared to the density of an equal amount of water
specific gravity
the ratio of the weight of a given volume of material to the weight of an equal volume of distilled water at a specified temperature
specific gravity
The ratio of the mass density of a substance to that of water
specific gravity
Specific Gravity is the ratio of the density of a material to the density of water The density of water is about 1 gram per cubic centimeter (g/cc) Materials which are lighter than water (specific gravity less than 1 0) will float Most materials have specific gravities exceeding 1 0, which means they are heavier than water and will sink Knowing the specific gravity is important for planning spill clean-up and fire fighting procedures For example, a light flammable liquid such as gasoline may spread and if ignited burn on top of a water surface
specific gravity
relative weight of matter in contrast to the weight of the water in the volume
specific gravity
A comparison of the weights of equal volumes of a given liquid and water A ceramic slurry with a specific gravity of 1 8 is thus 1 8 times heavier than water The best way to measure specific gravity is to weigh a container and record its weight, then weigh the container full of water and then full of the liquid of unknown specific gravity Subtract the weight of the container from each weight and divide the weight of the liquid being measured by the weight of the water
specific gravity
The ratio of the density of a substance to the density of water
specific gravity
The ratio of the weight of a specific volume of a substance to the weight of the same volume of pure water at 4 C
specific gravity
The ratio of the weight of any volume to the weight of an equal volume of another substance taken as a standard For solids or liquids, the standards are usually water and for gases the standard is air
specific gravity
The ratio of the mass of a body to the mass of an identical volume of water at a specific temperature
specific gravity
The density (mass per unit volume) of a material divided by that of water at a standard temperature
specific gravity
the density of a substance relative to the density of water
specific gravity
The ratio of the specific weight of air or a gas to that of dry air at the same temperature and pressure
specific gravity
The ratio of the weight of a substance to the weight of an equal volume of distilled water at 4oC Water at that temperature has a specific gravity of 1 If the specific gravity of the other substance is greater than 1 it floats in water; if less than 1 it sinks
specific gravity
The ratio of the weight of a substance to the weight of an equal volume of water
specific gravity
(Ticaret) A measure of density that compares a given item or substance to the density of water
specific heat
The quantity of heat needed to raise a unit mass of substance by 1°C It is measured in joules per kelvin per kilogram
specific heat
The quantity of heat required to raise the temperature of a unit mass of substance one degree
specific heat
The amount of heat required to raise the temperature of one gram of substance one degree Celsius
specific heat
Is the heat capacity of a unit mass of a substance or heat needed to raise the temperature of 1 gram (g) of a substance 1 degree Celsius
specific heat
The ratio of thermal energy required to raise the temperature of a body 1° to the thermal energy required to raise an equal mass of water 1°
specific heat
The heat capacity of a material per unit mass
specific heat
Ratio of the quantity of heat required to raise the temperature of a body one degree to that required to raise the temperature of an equal mass of water one degree. The term is also used to mean the amount of heat, in calories, required to raise the temperature of one gram of a substance by one Celsius degree
specific heat
The amount of heat required to raise the unit weight of a substance one degree of temperature at constant pressure
specific heat
The quantity of heat required to raise the temperature of a unit weight of a substance by one degree (060)
specific heat
Temperature is measure of heat energy level whereas heat is a measure of total internal energy contained in a body When the same quantity of heat is given to equal masses of different substances, they do not result in the same rise in temperature The specific heat is defined as the quantity of heat energy which will rise the temperature of unit mass (1kg) of a substance by 10C Heat = mass x specific heat x Temperature rise
specific heat
The amount of heat required to raise the temperature of 1 lb of a substance 1oF
specific heat
The heat required to raise a unit mass of a substance through a degree of temperature difference Also the ratio of the thermal capacity of a substance to that of water The specific heat of fluids varies with temperature and pressure
specific heat
– the energy required to change the temperature of a unit mass of a substance by 1° Celsius
specific heat
The quantity of heat required to raise the temperature of a unit weight of granular activated carbon through a particular interval of temperature divided by the corresponding quantity of water
specific heat
amount of heat needed to raise the temperature of one unit of mass by one degree
specific heat
the heat required to raise the temperature of one gram of a substance one degree centigrade
specific heat
The quantity of heat required to raise the temperature of a unit weight of a substance by one degree of temperature; (whether Centigrade or Fahrenheit must be stated)
specific heat
It is the ratio of the heat required to raise the temperature of a given weight of a material through 1° F as compared to the heat required to raise the same weight of water from 62° F to 63° F
specific heat
- The amount of energy needed to raise the temperature of one gram of a pure substance by one degree C
specific heat
The ratio of the heat absorbed (or released) by unit mass of a system to the corresponding temperature rise (or fall) If this ratio varies with temperature, it must be defined as a differential quotient dQ/dT, where dQ is the infinitesimal increment of heat per unit mass and dT is the infinitesimal increment of temperature
specific heat
the ratio of thermal energy required to raise the temperature of a body one degree, to the thermal energy required to raise an equal mass of water one degree
specific heat
the amount of energy required to raise the temperature of 1 0 grams of a substance by 1 0 degree Celsius
specific heat
The amount of heat required to raise the temperature of 1g of a substance by either 1o C or 1 K See molar heat capacity
specific heat
the ratio of the thermal capacity of a substance to the thermal capacity of water
specific heat
The amount of heat energy that can be contained in a given weight of a substance compared to the amount of heat energy that can be contained in the same weight of water; expressed as a ratio with water equaling a specific heat of one (1)
specific heat
the amount of heat required to raise the temperature of a kilogram of a substance (water) by 1 degree Celsius
specific heat
The quantity of heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance one degree under specified conditions
specific heat
The amount of heat it takes for a substance to be raised one degree C
specific humidity
amount of water vapor that one cubic centimeter of air can absorb
specific impulse
A performance measure for rocket propellants that is equal to units of thrust per unit weight of propellant consumed per unit time. Also called specific thrust
specific performance
The performance of a contract as specified in its terms
specific performance
the performance of a legal contract as specified by its terms
specific performance
compliance with contractual obligations, fulfilling one's obligations in a contract
specific resistance
Electrical resistivity
specific weight
weight on one unit of a material in relation to a standard weight index
domain-specific language
A programming / specification language that is dedicated to a particular problem domain, a particular problem representation/solution technique
group specific antigen
The genetic material that codes for the structural protein of a retrovirus
group specific antigens
plural form of group specific antigen
serotonin-specific reuptake inhibitor
A selective serotonin reuptake inhibitor
specifically
for a specific purpose or reason
specifics
plural form of specific
specifics
Particulars; details
site-specific
art that is designed for a particular place
specifically
{a} according to the species, specially
sequence-specific DNA-binding factor
(Biyoloji) In molecular biology and genetics, a transcription factor (sometimes called a sequence-specific DNA-binding factor) is a protein that binds to specific DNA sequences, thereby controlling the flow (or transcription) of genetic information from DNA to mRNA. Transcription factors perform this function alone or with other proteins in a complex, by promoting (as an activator), or blocking (as a repressor) the recruitment of RNA polymerase (the enzyme that performs the transcription of genetic information from DNA to RNA) to specific genes
-specific
A modifier generally implying per unit mass
-specific
Alan Cooper's Homonyms Brewer's Phrase and Fable Casey's Snow Day Reverse Dictionary
-specific
relating to or distinguishing or constituting a taxonomic species; "specific characters"
-specific
stated explicitly or in detail; "needed a specific amount"
-specific
being or affecting a disease produced by a particular microorganism or condition; used also of stains or dyes used in making microscope slides; "quinine is highly specific for malaria"; "a specific remedy"; "a specific stain is one having a specific affinity for particular structural elements"
-specific
pertaining or related to a species
-specific
a medicine that has a mitigating effect on a specific disease; "quinine is a specific for malaria"
-specific
(sometimes followed by `to') applying to or characterized by or distinguishing something particular or special or unique; "rules with specific application"; "demands specific to the job"; "a specific and detailed account of the accident"
-specific
very clear, certain, exact, something particular (e g He wanted a specific brand of oil for his car )
-specific
Agent or remedy that has a special effect on a particular disease
-specific
particular: a fact about some part (as opposed to general); "he always reasons from the particular to the general"
Application Specific Integrated Circuit
microchip that is customized for use in a particular application (Computers)
Specif
grip
Specif
isomeric
Specif
bench mark
Specif
floccule
Specif
sentient
Specif
monosaccharide
Specif
apocrypha
Specif
province
Specif
transformer
Specif
dropper
Specif
instinct
Specif
telpherage
Specif
naturalism
Specif
side line
Specif
drive
Specif
meteor
Specif
offering
Specif
oddment
Specif
rid
Specif
purpureo
Specif
telpher
Specif
choky
Specif
lever
Specif
sectant
Specif
antichrist
Specif
standardbred
Specif
harbor
Specific Gravity
sg
Specifically
bitterling
for no specific reason
for no particular purpose, without specific motive
gender-specific
relating only to males or only to females
gender-specific
related to a particular gender, of or pertaining to either male or female specifically
in a specific sense
in a particular way, in a peculiar fashion
non-specific
Non-specific medical conditions or symptoms have more than one possible cause. non-specific headaches
non-specific
Something that is non-specific is general rather than precise or exact. I intend to use these terms in a deliberately non-specific and all-embracing way
prostate specific antigen
a protein manufactured exclusively by the prostate gland; PSA is produced for the ejaculate where it liquifies the semen and allows sperm cells to swim freely; elevated levels of PSA in blood serum are associated with benign prostatic hyperplasia and prostate cancer
prostate-specific antigen
(Medicine) substance secreted by the epithelial cells in the prostate (often tested as an indicator for prostate cancer), PSA
site-specific
Term used in conjunction with "forecast" or "warning" to convey the fact that a hydrologic (stream) forecast is produced for an individual stream gage location as opposed to a general area (e g , a city, zone, or county) as is commonly done in many types of weather forecasts
site-specific
designed and made to to be used in a particular place, or relating to a particular place
site-specific
pertaining to a specific planning unit
site-specific
pertaining to one onshore site where oil is stored in bulk
specific gravity
sp gr
specifically
If you state or describe something specifically, you state or describe it precisely and clearly. I specifically asked for this steak rare
specifically
in distinction from others; "a program specifically for teenagers"; "he is interested specifically in poisonous snakes"
specifically
emphasis You use specifically to emphasize that something is given special attention and considered separately from other things of the same kind. the first nursing home designed specifically for people with AIDS We haven't specifically targeted school children. the only book specifically about that event
specifically
In a specific manner
specifically
You use specifically to indicate that something has a restricted nature, as opposed to being more general in nature. a specifically female audience This is a European, and not a specifically British, problem
specifically
You use specifically to add something more precise or exact to what you have already said. the Christian, and specifically Protestant, religion. brain cells, or more specifically, neurons
specifically
in distinction from others; "a program specifically for teenagers"; "he is interested specifically in poisonous snakes
specifically
in a specific manner; in a limited manner; particularly
specifics
plural of specific
specifics
The specifics of a subject are the details of it that need to be considered. Things improved when we got down to the specifics = particulars
specifics
{i} details, specific items, particulars
specifics
particulars or details
specific