sink

listen to the pronunciation of sink
İngilizce - Türkçe
batmak
suya batmak
batırmak
lavabo

Tom lavaboyu su ile doldurdu. - Tom filled the sink with water.

Tom kirli bulaşıkları çoğunlukla lavaboda bırakır. - Tom often leaves dirty dishes in the sink.

{i} musluk taşı
{i} küvet

Banyoda bir lavabo, bir bide, bir tuvalet ve bir duş var. Bir küvet vardı. - In the bathroom there's a sink, a bidet, a toilet, and a shower. There used to be a bath.

Bu ürünü küvet, lavabo, duş, yüzme havuzu ya da su ve rutubetin olduğu başka herhangi bir yerin yanında kullanmayınız. - Do not use this product near a bathtub, sink, shower, swimming pool, or anywhere else where water or moisture are present.

{i} pislik çukuru
{i} yer kapağı [tiy.]
{i} bataklık
{f} gömülmek
{i} batak

Gökdelen'in bataklığa batması bekleniyor. - The skyscraper is expected to sink into the bog.

{f} azaltmak
{i} lağım çukuru
{i} çukur
{f} saplanmak
{i} eviye
daldırmak
(Denizbilim) batma

Gemi batmaya başladı. - The ship began to sink.

Gemi her zaman batmaya hazırdı. - The ship was ready to sink any time.

atık su kanalı
(Ticaret) sermaye yatırmak
değeri azalmak
mahvolmak
(Bilgisayar) çıkış düğümü
yutak
(Bilgisayar) alış noktası
açmak
kazmak
azalmak
güçten kesilmek
kötüye gitmek
{f} bat

Biz ufkun altında güneşin batışını gördük. - We saw the sun sink below the horizon.

Ben denizde geminin battığını gördüm. - I saw the ship sink in the sea.

lağım
yatırmak
{f} yatırmak (sermaye)
halsizlikten düşmek
{f} mahvetmek
tesir etmek
{f} basmak
çukurlaşmak
garkolmak
etkilemek
{f} düşmek
{f} alçalmak
{f} kırılmak
{f} dalmak
{f} unutulmak
{f} feragat etmek
gurup etmek
{f} durumu bozulmak
{f} çökmek
{f} azalmak; (bir şeyin) değeri azalmak
{f} alçaltmak
ağır ağır inmek
{f} hafiflemek
{f} düşürmek
irtifa kaybetmek
{f} gömmek
{f} kafasına girmek
{f} örtbas etmek
{f} inmek
{f} fakirleşmek
{f} (sank/sunk, sunk/sunk.en)
{f} vazgeçmek
içine işleyip girmek
{f} kötüleşmek
derinliğine gitmek
{f} yerleştirmek
{f} işlemek
yıkılmak
{f} fenalaşmak
sinking
{i} batma

RMS Lusitania'nın batması uluslararası bir protestoya neden oldu. - The sinking of the RMS Lusitania caused an international outcry.

Antina'nın midesinde bir batma hissi vardı. - Antina had a sinking feeling in her stomach.

sunken
{s} çökük
sinking
{i} batırma
sinking
batış

Ufukta güneşin batışını izledik. - We watched the sun sinking below the horizon.

Titanik'in batışında 1490 ila 1635 kişi öldü. - Between 1,490 and 1,635 people died in the sinking of the Titanic.

sink in
akıllarda yeretmek
sink into
gömmek
sink or swim
(deyim) ya batarsin ya cikarsin
sink a caisson
kesonu batırmak
sink a ship
gemi batırmak
sink back against pillow
yastığa yaslanmak
sink condition
(Tıp) çanak koşulu
sink conditions
(Tıp) çökme koşulları
sink deeper into depression
depresyona sürüklenmek
sink fast
günlerini saymak
sink fast
günleri sayılı olmak
sink in
nüfuz etmek
sink into
batırmak
sink into
saplanmak
sink into a depression
bunalıma girmek
sink into debt
borç batağına sürüklemek
sink into despair
çaresizliğe düşmek
sink into despair
umutsuzluğa düşmek
sink into desperation
karamsarlığa düşmek
sink into desperation
karamsarlığa kapılmak
sink into pessimism
karamsarlığa düşmek
sink into pessimism
karamsarlığa kapılmak
sink into sleep
uykuya dalmak
sink of corruption
(Konuşma Dili) kötülük yuvası
sink of corruption
(Konuşma Dili) günah yuvası
sink of iniquity
(Konuşma Dili) kötülük yuvası
sink of iniquity
(Konuşma Dili) günah yuvası
sink one's troubles in drink
içkiyle dertlerini unutmak
sink to someone's level
(deyim) birisinin seviyesine inmek
sink without a trace
sırra kadem basmak
sink in
içine işlemek
sink in
iyice anlaşılmak
sink into
batır
sink into
saplamak
sink into
sokmak
sink one's teeth into
bir yere kapağı atmak
sink or swim
ya herrü ya merrü
sink shaft
keson kuyu
sink shaft
batırma kuyu
sink back
geri lavabo
sink down
aşağı lavabo
sink flow
lavabo akışı
sink mark
lavabo işareti
sink marks
lavabo işaretleri
sink one's teeth into
(deyim) Dişini sıkmak, başarmak için bir işin üzerine gidip elinden geleni yapmak
sink one´s troubles in drink
içkiyle dertlerini unutmak
sink shaft
keson kuyu, batırma kuyu
sink unit
lavabo ünitesi
sink a well
kuyu kazmak
sink bowl
(Mukavele) eviye
sink fast
(ağır hasta) son günlerini yaşamak, günleri sayılı olmak, günlerini saymak
sink in
anlaşılmak
sink in
(deyim) tam analamak
sink in
kafasına girmek
sink into
dalmak
sink into
kapılmak
sink into
gömülmek
sink into
düşmek
sink into
içine işlemek
sink into
(Fiili Deyim ) 1- işlemek , nüfuz etmek 2- gömmek , gömülmek , saplanmak
sink into
girmek (koma vb.)
sink into
işlemek
sink into a chair
sandâlyeye gömülmek
sink into a chair
bir koltuğa çökmek
sink into a chair
koltuğa gömülmek
sink into a deep sleep
derin bir uykuya dalmak
sink into a depression
depresyona girmek
sink into oblivion
unutulmak
sink into the grave
toprağa verilmek
sink into the grave
mezara gömülmek
sink low
(fiyat) çok düşmek
sink low
çok alçalmak (güneş/ay)
sink low
(güneş/ay) çok alçalmak
sink low
çok düşmek (fiyat)
sink one's teeth into
(deyim) bir işe girişmek
sink one's troubles in
içkiyle dertlerini unutmak
sink sternmost
kıçtan batmak (gemi)
sink the shop
topu atmak
sink the shop
dükkânı batırmak
sink the shop
işi gizli tutmak
sink the shop
iflâs etmek
sink their differences
aralarındaki anlaşmazlıkları bertaraf etmek
sink to one's knees
diz çökmek, dizlerinin üzerine çökmek
sink to one's knees
dizlerinin üzerine çökmek
sink to the bottom
dibe çökmek
sink to the bottom
dibine çökmek
sink under
altında ezilmek
sink without a trace
sırra kadem basmak. Her heart sank. Birdenbire umutsuzluğa düştü
sink#into
batir
sank
sink koy/düş/batır/bat
sunk
çökük
sunken
batık, suya gömülmüş
(the sun) sink
güneş batmak
heat sink
soğutucu
heat sink
(Otomotiv) soğutucu bloğu
sank
batmış

Bu geminin batmış olduğu açıktır. - It is clear that the ship sank.

sinking
çöküntü
sinking
{f} bat

Güneş Batıdan batıyor. - The sun is sinking in the west.

Fareler batan gemiyi terkederler. - Rats leave a sinking ship.

sinking
çökme
sinking
bel verme
sinking
batmak
sinking
inme
sinking
indirme
sunk
gömülmüş
sunk
batık

Batık bir gemide büyük bir hazine keşfedildi. - A great treasure was discovered in a sunken ship.

sunken
su altındaki
sunken
su altında
sunken
basık
sunken
sokur
data sink
veri biriktirici
electron sink
elektron batması
sank
bat

Zaman geçtikçe, umutlarımız battı. - As time went on, our hopes sank.

Atina'ya giden bir yük gemisi, bir iz bırakmadan Akdeniz'de battı. - A cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.

sinking
yavaş yavaş ödeme
sinking
amorti eden
sunk
havşalı
sunk
bat

Güneş ufuktan yeni battı. - The sun has just sunk below the horizon.

Batan gemide kaç tane denizci vardı? - How many sailors were aboard the ship that sunk?

sunk
batmış

Gökyüzü sanki güneş batmış kadar karanlık oldu. - The sky became as dark as if the sun had sunk.

Onlar geminin batmış olduğu sonucuna vardılar. - They came to the conclusion that the ship must have sunk.

sunken
çukur
sunken
içeri gömük
sunken
batmış
sunken
çökmüş
sunken
{f} bat

Batık bir gemide büyük bir hazine keşfedildi. - A great treasure was discovered in a sunken ship.

sinking
açlıktan dermansızlık
Sinks
eviy
They left him to sink or swim
Onu kendi kaderine terkettiler
We´re going to do it, sink or swim!
Ya herrü, ya merrü, onu yapacağız!
bathroom sink
banyo lavabosu
carbon sink
karbon lavabo
counter sink
tezgah
everything but the kitchen sink
her şeyi ama evye
float and sink analysis  yüzdürme
çökeltme analizi, yüzdürme-çökeltme çözümlemesi
information sink
bilgi lavabo
it made his knees sink
o dizlerinin lavabo yaptı
kitchen sink drama
evye drama
kitchen sink realism
950-1960 yıllarında ortaya çıkan ve İngiliz sosyal aile hayatını anlatan drama çeşidi
plunge, sink, fall
dalma, lavabo sonbahar
sinking
batarak
sinking
azalan
sinking
amorti etme
sinks
lavabolar
slip back into, sink down into
arkasına, aşağı gömülmek kayma
stainless steel sink
paslanmaz çelik evye
steel sink
çelik evye
They left him to sink
Onu kendi kaderine terkettiler
behavioral sink
(Pisikoloji, Ruhbilim) davranış batağı
data sink
veri batağı veri alıcısı
Türkçe - Türkçe

sink teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

sank
Kuş pisliği
İngilizce - İngilizce
A sinkhole
An object or callback that captures events; event sink
A heat sink
A basin used for holding water for washing
A depression in land where water collects, with no visible outlet
A place that absorbs resources or energy
Describing metaphorically the experience of apprehension, disappointment, or momentary depression as felt via an internal human organ (usually the heart)

Peter's heart sank. Don't you think it is dreadful? he asked.

To push (something) into something
To descend into a liquid or other substance or material
To submerge (something) in a liquid or other substance or material
The motion of a sinker pitch

Jones' has a two-seamer with heavy sink.

To cause (a ship, etc) to sink
{v} to fall gradually, settle, decline, diminish, depress, degrade, suppress, conceal, plunge, pierce, dig
{n} the head of a drain, a place of filth
If you sink money into a business or project, you spend money on it in the hope of making more money. He has already sunk $25million into the project. = plough see also sinking, sunk
To conseal and appropriate
The process of providing storage for a substance For example, plants--through photosynthesis--transform carbon dioxide in the air into organic matter, which either stays in the plants or is stored in the soils The plants are a sink for carbon dioxide
as in a kitchen
go under, "The raft sank and its occupants drowned
To decrease in volume, as a river; to subside; to become diminished in volume or in apparent height
A sink is a large fixed container in a kitchen, with taps to supply water. It is mainly used for washing dishes. The sink was full of dirty dishes. the kitchen sink
If something sinks, it moves slowly downwards. Far off to the west the sun was sinking
Any process, activity or mechanism which removes a greenhouse gas, an aerosol or a precursor of a greenhouse gas or aerosol from the atmosphere
Hence, to enter so as to make an abiding impression; to enter completely
happens in a riparian corridor when nutrients are taken up by plants and stored in plant tissue for extended periods of time
A reservoir that uptakes a pollutant from another part of its cycle Soil and trees tend to act as natural sinks for carbon
To enter deeply; to fall or retire beneath or below the surface; to penetrate
A part of a plant that is actively growing and requires large amounts of photosynthetic sugars to support its development In many plants, reproductive structures such as flowers and fruits are large sinks for photosynthetic products
A place where water stops flowing on the surface and instead begins to flow underground
The lowest part of a natural hollow or closed basin whence the water of one or more streams escapes by evaporation; as, the sink of the Humboldt River
A hole or low place in land or rock, where waters sink and are lost; called also sink hole
1) Place in the environment where a compound or material collects 2) A process in which chemicals are removed from the environment or are otherwise made no longer available For example, the ocean is a sink for CO2 because crustaceans use a significant amount in building their shells of calcium carbonate (CaCO3)
A locally asymptotically stable fixed point
In pollution terminology, any location where wastes are or ultimately become deposited, e g , in underground burial places, in underwater deposits, in ocean water
(technology) a process that acts to absorb or remove energy or a substance from a system; "the ocean is a sink for carbon dioxide"
{i} wash basin; sewer, drain; cesspool; place where criminals gather; device that disposes of excess energy within an electrical circuit (Electronics); receiver, device that receives data or heat (Computers)
A sink is the same as a washbasin or basin. The bathroom is furnished with 2 toilets, 2 showers, and 2 sinks
If you say that someone will have to sink or swim, you mean that they will have to succeed through their own efforts, or fail. The government doesn't want to force inefficient firms to sink or swim too quickly to sink without trace: see trace
A place where pollutants are collected by means of processes such as absorption The opposite of source
cause to sink; "The Japanese sank American ships in Pearl Harbor"
1 In the mathematical representation of fluid flow, a hypothetical point or place at which the fluid is absorbed
To cause to sink; to put under water; to immerse or submerge in a fluid; as, to sink a ship
To put a window just below the lowest view
descend into or as if into some soft substance or place; "He sank into bed"; "She subsided into the chair"
If someone sinks a well, mine, or other large hole, they make a deep hole in the ground, usually by digging or drilling. the site where Stephenson sank his first mineshaft
{f} submerge, fall down below the surface (especially in water); move down to a lower level; invest; fall, descend; slope or dip downward; become submerged; penetrate, permeate
is a scientific term for storage or removal of a substance For example, plants through photosynthesis, transform carbon dioxide from the air into organic matter which is then "stored" in the plant or in the soil Plants are thus said to be sinks" for carbon One of the key uncertainties regarding climate is that the quantity of carbon held in the various sinks and the rates of exchange between them are not well known
a covered cistern; waste water and sewage flow into it
To reduce or extinguish by payment; as, to sink the national debt
People use sink school or sink estate to refer to a school or housing estate that is in a very poor area with few resources. unemployed teenagers from sink estates
A place in the environment where a compound or material collects See reservoir
A shallow box or vessel of wood, stone, iron, or other material, connected with a drain, and used for receiving filthy water, etc
Any natural or man-made systems that absorb and store GHGs, including CO2 from the atmosphere To be considered a sink, a system must be absorbing more CO2 than it is releasing so that the store of carbon must be expanding
If your heart or your spirits sink, you become depressed or lose hope. My heart sank because I thought he was going to dump me for another girl
fall or drop to a lower place or level; "He sank to his knees"
To be overwhelmed or depressed; to fall slowly, as so the ground, from weakness or from an overburden; to fail in strength; to decline; to decay; to decrease
go under, "The raft sank and its occupants drowned"
Place in the environment where a compound or material collects
A collapsed blister or bubble leaving a depression in a product
A drain to carry off filthy water; a jakes
If something sinks, it disappears below the surface of a mass of water. A fresh egg will sink and an old egg will float. float
To keep out of sight; to suppress; to ignore
appear to move downward; "The sun dipped below the horizon"; "The setting sun sank below the tree line"
plumbing fixture consisting of a water basin fixed to a wall or floor and having a drainpipe (technology) a process that acts to absorb or remove energy or a substance from a system; "the ocean is a sink for carbon dioxide"
a depression in the ground communicating with a subterranean passage (especially in limestone) and formed by solution or by collapse of a cavern roof
fall or sink heavily; "He slumped onto the couch"; "My spirits sank"
To make (a depression) by digging, delving, or cutting, etc
a complex fold in which a corner of the model is turned inside out to become a pocket Sinks may be either open or closed An open sink is one in which the layers of the paper can be opened to allow the sink to be achieved in a structured manner A closed sink is one where the layers of the paper cannot be opened and the sink must be performed in an ad hoc manner Closed sinks can often be turned into open sinks by a careful restructuring of the layers
(1) Site of the storage of some material
A sinking air mass Commonly found outside thermals, between lift sources or in rotors
sink estate
A council estate characterised by high levels of economic and social deprivation, often associated with high crime rates
sink estates
plural form of sink estate
sink hole
A depression in the land formed from the collapse or erosion of the underlying rock or soil
sink holes
plural form of sink hole
sink in
Become clear in one's mind

He knows he's been naughty, but it will take a while for it to sink in.

sink one's teeth into
To become involved in; particularly in an enthusiastic manner

He can't wait to sink his teeth into the new project.

sink or swim
To fail or succeed, no matter what
sink flow
(Mühendislik) (fluid mechanics) In three-dimensional flow, a point into which fluid flows uniformly from all directions. In two-dimensional flow, a straight line into which fluid flows uniformly from all directions at right angles to the line
sink one's teeth into
(deyim) To have something real or solid to think about; go to work on seriously; struggle with

Frank chose a subject for his report that he could sink his teeth into.

sink a well
dig a well, dig into the earth to create a water well
sink as lead
drop to the bottom quickly due to heavy weight
sink in
pass through; "Water permeates sand easily"
sink in
become clear or enter one's consciousness or emotions; "It dawned on him that she had betrayed him"; "she was penetrated with sorrow"
sink in
When a statement or fact sinks in, you finally understand or realize it fully. The implication took a while to sink in
sink into oblivion
be forgotten
sink into poverty
fall into poverty, have one's financial situation deteriorate until one is poor
sink into the grave
die, pass away
sink mark
a depression or dimple found on the surface of an injection-molded part, due to localized collapse
sink mark
A depression on the surface of moulded part caused by differential shrinkage
sink one's eyes
lower one's eyes
sink or swim
all or nothing, bet it all, fail or succeed
everything and the kitchen sink
Alternative form of everything but the kitchen sink
everything but the kitchen sink
Almost everything, whether needed or not

She must have brought everything but the kitchen sink along on the trip, and how she lifted her suitcase, I do not know.

heat sink
A material capable of absorbing heat
heat sink
An object, system or environment that absorbs and dissipates heat from objects in thermal contact (either direct or radiant) with it
heat sink
A place toward which the heat moves in a system
heavy sink
The motion of a sharply diving sinker pitch

His two-seamer has some heavy sink.

sinking
The act or process of sinking

I witnessed the sinking of my ship from the shore.

sinks
plural form of sink
sunken
caused, by natural or unnatural means, to be submerged
sunken
Past participle of sink
time sink
Something that consumes a great deal of time, usually with little benefit; a waste of time
sinking
1. Being submerged2. (metalworking), a metalworking technique
Belfast sink
{i} glazed white porcelain kitchen sink
adjective sink 3
sink estate/school an area where people live or a school that is in a very bad condition and seems unlikely to improve
carbon sink
a large area of forest that is believed to help the environment by taking in carbon from the air so that the effects of global warming are reduced
dry sink
A wooden cabinet that supports a wash basin not connected to a water supply
everything but the kitchen sink
large number of miscellaneous objects or items (e.g. "I have got everthing but the kitchen sink in my purse")
heat sink
1 In thermodynamic theory, a means by which heat is stored, or is dissipated or transferred from the system under consideration
heat sink
Any material used to absorb heat In the environment, this is usually air or water that absorbs waste heat produced in the operation of electric power plants or other industrial facilities
heat sink
1) A body that is capable of accepting and storing heat, and therefore may also act as a heat source 2) A building component such as a wall or floor that is capable of absorbing heat and reradiating it over a period of many hours
heat sink
Made of a heat conductive material, a heat sink is used to dissipate heat over an increased surface area
heat sink
metallic object which is connected to electronic components and prevents overheating
heat sink
Part of the frame of the speaker used to conduct and radiate heat away from the motor assembly 4
heat sink
Good thermal conductor used to remove destructive heat from an area
heat sink
Facility to provide cooling of PAR and MSR components while "buttoned up" during a nuclear attack Water for component cooling was re-circulated through an underground storage cavern where its heat was dumped Click here for photo (B17)
heat sink
A device which possesses low thermal resistance in order to effectively transfer dissipated heat to the ambient temperature Heat Sink Compound A compound which is used to assure a good thermal connection between a heat dissipating device and a heat sink Hertz A unit of frequency named after Heinrich R Hertz (1857-1894) which is equal to one cycle per second
heat sink
A component, typically zinc alloy, that dissipates heat CPUs require heat sinks
heat sink
A reservoir that absorbs heat without a significant increase in temperature
heat sink
a metal conductor specially designed to conduct (and radiate) heat
heat sink
– Metal plate, extrusion, case, etc used to transfer heat away from sensitive components and/or circuits Also see Base Plate
heat sink
A metal base or plate onto which one or more components are mounted to absorb, carry away, or radiate the heat generated by the component(s) Overheating may result in the malfunction or destruction of the part(s) generating the heat or might cause damage to other parts of the circuit
heat sink
Device which conducts heat away from a heat-producing component so that it stays within its safe working temperature range
heat sink
A component designed to lower the temperature of an electronic device by dissipating heat into the surrounding air All modern CPUs require a heat sink Some also require a fan A heat sink without a fan is called a passive heat sink; a heat sink with a fan is called an active heat sink Heat sinks are generally made of a zinc alloy and often have fins
heat sink
The area or media where heat is deposited (inside a home, etc )
heat sink
1 Thermodynamic A body which can absorb thermal energy 2 Practical A finned piece of metal used to dissipate the heat of solid state components mounted on it
heat sink
An assembly that serves to dissipate, carry away, or radiate into the surrounding atmosphere heat that is generated by an active electronic device
heat sink
a piece of metal used to mount components and draw heat away from them It is usually made of finned aluminum
heat sink
A metal plate, thermally conductive potting material, extrusion, case, etc that is used to transfer heat away from sensitive components and/or circuits See Base Plate
heat sink
(sol) A body that is capable of accepting and storing heat It therefore may also act as a heat source F - puits de chaleur S - sumidor de calor
heat sink
The medium - air, water or earth - which receives heat rejected from a heat pump
heat sink
1 Thermodynamic A body that can absorb thermal energy 2 Practical A finned piece of metal used to dissipate the heat of solid-state components mounted on it
heat sink
– Thermal mass placed in direct contact with a processing or other device to improve heat dissipation
heat sink
A substance or device used to dissipate or absorb unwanted heat, as from a manufacturing process (or, with lasers, from reflected rays)
heat sink
A component, typically zinc alloy, that dissipates heat  CPUs require heat sinks
kitchen sink
a sink in a kitchen
kitchen sink drama
a serious play or film about problems that families have at home
kitchen sink drama
{i} form of British drama that portrays the working-class life
sank
of Sink
sank
Sank is the past tense of sink. A past tense of sink. the past tense of sink
sank
simple past of sink
sinkable
capable of being sunk
sinkable
{s} can be sunk, can be caused to sink
sinking
A cold finishing operation to obtain exactly the desired diameter and/or to improve mechanical properties Performed by pulling a tube through a hardened die without using an interior tool (mandrel)
sinking
In atmospheric optics, a refraction phenomenon, the opposite of looming, in which an object on or slightly above the geographic horizon apparently sinks below it Compare inferior mirage, stooping
sinking
{i} descent; gradual decline or fall; uneasy or apprehensive feeling
sinking
present participle of sink
sinking
{f} submerge, fall down below the surface (especially in water); move down to a lower level; invest; fall, descend; slope or dip downward; become submerged; penetrate, permeate
sinking
a feeling caused by uneasiness or apprehension; "with a sinking heart"; "a sinking feeling in the pit of my stomach"
sinking
The term is used here to describe the way a switch is connected in the circuit If the switch completes the electrical circuit by connecting the load to ground/(-) it is considered to be sinking the load In a solid state device this is equivalent to a NPN ouput
sinking
If you have a sinking feeling, you suddenly become depressed or lose hope. I began to have a sinking feeling that I was not going to get rid of her. see also sink
sinking
{s} falling down below the surface; moving to a lower level; falling, descending; sloping downward; penetrating, permeating
sinking
a slow fall or decline (as for lack of strength); "after several hours of sinking an unexpected rally rescued the market"; "he could not control the sinking of his legs"
sinking
a feeling caused by uneasiness or apprehension; "with a sinking heart"; "a sinking feeling in the pit of my stomach
sinking
A smithing technique to give form and volume to sheet metal by hammering the sheet into a recess
sinking
from Sink
sinking
Surface deformation on parts
sinking
Controlling oil spills by using an agent to trap the oil and sink it to the bottom of the body of water where the agent and the oil are biodegraded
sinking
In this procedure, the tube is drawn through a die without inner tool, whereat essentially only outer and inner diameter is reduced and the wall thickness can increase or decrease to a low extend depending on the reduction ratio
sinking
a descent as through liquid (especially through water); "they still talk about the sinking of the Titanic"
sinks
Under the Kyoto Protocol, developed countries can include changes in net emissions (calculated as emissions minus removals of CO2) from certain activities in the land-use change and forestry sector Calculating the effects of sinks (growing vegetation tends to absorb carbon dioxide from the atmosphere) is methodologically complex and still needs to be clarified
sinks
Third person singular simple present of to sink
sinks
The processes (or places that encompass particular processes) that remove greenhouse gases from the atmosphere
sinks
Ecosystems, notably forests and oceans, which can remove carbon from the atmosphere by absorbing and storing it, thereby offsetting CO2 emissions The Kyoto Protocol allows certain terrestrial human-induced sinks activities undertaken since 1990 to be counted towards Annex I Parties' emission targets See also LULUCF
sinks
- a process that removes greenhouse gases from the atmosphere, either by destroying them through chemical processes or storing them in some other form Carbon dioxide is often stored in ocean water, plants or soils where it can be released at a later time
sinks
plural of sink
sinks
growing vegetation tends to absorb carbon dioxide (CO2) from the atmosphere Calculating the effect of sinks (by land-use change and forestry) is methodologically complex and still needs to be clarified
sinks
Interrupted drainage develops on limestone or dolomite beds through the dissolving action of water on the formation Consequently, streams can disappear into subterranean caverns, often not re-emerging until they have traveled underground for a considerable distance The term sink (or sinkhole) or karst drainage is sometimes used to describe this unusual stream pattern
sinks
natural systems forests and wetlands, for example that absorb and store greenhouse gases
sinks
ecosystems which absorb carbon dioxide naturally through micro-organisms and plants (i e forests and oceans)
sunk
If you say that someone is sunk, you mean that they have no hope of avoiding trouble or failure. Without him we'd be well and truly sunk. the past tense and past participle of sink
sunk
{s} doomed, ruined, beyond help (Informal)
sunk
past participle of sink
sunk
of Sink
sunk
doomed to extinction
sunk
Sunk is the past participle of sink
sunken
{s} submerged; below the level of that which surrounds it; hollow, depressed
sunken
at the bottom of a body of water; "sunken treasure"; "a sunken ship
sunken
Sunken eyes, cheeks, or other parts of the body curve inwards and make you look thin and unwell. Her eyes were sunken and black-ringed
sunken
Sunken gardens, roads, or other features are below the level of their surrounding area. The room was dominated by a sunken bath
sunken
Sunken ships have sunk to the bottom of a sea, ocean, or lake. The sunken sailing-boat was a glimmer of white on the bottom Try diving for sunken treasure
sunken
under water; e
sunken
under water; e g at the bottom of a body of water; "sunken treasure"; "a sunken ship"
sunken
having a sunken area; "hunger gave their faces a sunken look"
sunken
Lying on the bottom of a river or other water; sunk
sunken
Archaic past participle of to sink
the storm is beginning to sink
the tempest is starting to calm down, the storm is subsiding
Türkçe - İngilizce

sink teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

sank
(Tıp) shank
musluk taşı stone sink
(under a faucet)
sink