simple

listen to the pronunciation of simple
İngilizce - Türkçe
sade

Bu sadece bu kadar basit. - It's just that simple.

O sade bir elbise giymişti. - She wore a simple dress.

basit

O, basit aritmetiği bile yapamadı. - He couldn't do even simple arithmetic.

Tom basit sorulara bile cevap veremedi. - Tom couldn't even answer the simple questions.

yalın

Bu küçük hikaye her şeyi açıklamak için çok yalın. - This little story is too simple to explain everything.

{s} sade ve basit

Tom, sade ve basit bir yemek yedi. - Tom ate plain and simple food.

Fadıl cinayetten ceza almadı. Sade ve basit. - Fadil got away with murder. Plain and simple.

{s} kolay

Genel bir kural olarak, eleştirmek kolaydır ama alternatif öneri üretmek zordur. - As a general rule, it's simple to criticize, but difficult to produce alternative suggestions.

Çince eğitimi zor gibi görünse de, düşündüğünüzden daha kolaydır. - Although studying Chinese seems difficult, it's simpler than you think.

{s} gösterişsiz
{s} kendi

Kendini zeki sanan bir aptal, basit bir aptaldan daha kötüdür. - Worse than a simple fool is a fool believing himself intelligent.

Her şeyden önce, lütfen basit bir kendini tanıtım yap. - First of all, please do a simple self-introduction.

{s} sade, süssüz: a simple style sade bir stil
{s} anlaması/yapılması kolay, kolay, basit: a simple solution kolay bir çözüm
{s} tam

O tam olarak o kadar basit değildi. - It wasn't quite that simple.

{i} kocakarı ilacı
anlaması kolay
bönlük
bunak
yapması kolay
saflık
basitlik

Bizler gerçeklerin basit olduğunu düşünme hatasına düşmeye meyilliyiz çünkü basitlik, görevimizin amacı. - We are apt to fall into the error of thinking that the facts are simple because simplicity is the goal of our quest.

sehil
geri zekalı
yalınç
sıradan (kimse)
karmaşık olmayan
içinde kötülük olmayan
katışıksız
masum
dürüst
süssüz
olağan

Olağanüstü şeyler asla basit ve sıradan yollarla gerçekleşmez. - Extraordinary things never happen in simple and ordinary ways.

toy
sıradan

Maria çok kibar, sıradan bir kız. - Maria is a very polite, simple girl.

Olağanüstü şeyler asla basit ve sıradan yollarla gerçekleşmez. - Extraordinary things never happen in simple and ordinary ways.

kolay anlaşılır
içten
saf
ehemmiyetsiz
{s} alçakgönüllü
bileşik olmayan
(Tıp) Basit, mürekkep olmayan
(Tıp) İlaçlık ot veya kök
yalın zool
(isim) kocakarı ilacı
suni olmayan
münferit
(Tıp) Kocakarı ilacı, simplex
{s} temiz kalpli
{s} acemi
tabii
adi
{s} kendi halinde
ahmakça
alık
{s} iradesiz
kolayca aldatılabilen
sadek
temel
simply
basit bir şekilde
simple box trail
(Askeri) basit tek kollu kundak
simple clinch
(Askeri) rigavo
simple form
(Dilbilim) yalın sözcük
simple job
çok kolay
simple job
çocuk oyuncağı
simple module
(Matematik) yalınç modül
simple past
(Dilbilim) di’li geçmiş
simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
simple point
(Matematik) bayağı nokta
simple pole
yalın kutup
simple protein
(Tıp) holoprotein
simple root
yalın kök
simple tense
(Dilbilim) yalın zaman
simple form
basit kelime
simple fraction
bayağı kesir
simple fracture
önemsiz kırık
simple fracture
basit kırık
simple fruit
basit meyve
simple future tense
basit gelecek zaman
simple harmonic component
basit harmonik bileşen
simple interest
basit faiz
simple leaf
basit yaprak
simple letter of credit
basit akreditif
simple machine
basit makina
simple microscope
basit mikroskop
simple minded
cahil
simple past tense
-di'li geçmiş zaman
simple present tense
geniş zaman
simple sentence
yalın tümce
simple-hearted
saf yürekli
Simple Network Time Protocol
(Bilgisayar) Basit Ağ Zaman Protokolü
simple account
Basit usulde defter tutma işi
simple arc
basit ark
simple buffering
kolay tamponlama
simple chain
basit zincir
simple closed curve
basit kapalı eğri
simple fact
yalın gerçek
simple form
basit kelime, yalın sözcük
simple guarantee
adı garanti
simple job
kolay iş
simple key
basit anahtar
simple logic
basit mantık
simple meaning
Basit anlamı
simple name
Basit bir isim
simple past of burn
yanık basit geçmiş
simple past of fly
sinek basit geçmiş
simple past of forbid
korusun basit geçmiş
simple past of grovel
sürünmek basit geçmiş
simple past of overdo
abartmak basit geçmiş
simple past of spring
bahar geçmiş
simple past of the verb to slay
fiilin geçmiş öldürtmek
simple pendulum
basit sarkaç, yalın sarkaç
simple present
(Dilbilim) (Simple Present Tense) Şimdiki Zaman
simple steam engine
basit buhar makinesi
simple sugar
basit şeker
simple tense
basit zaman, yalın zaman
simple tone
basit ton, saf ton
simple touch
basit dokunuş
simple-minded
Kıt akıllı, kıt zekâlı, anlayışı kıt
simple alert
(Askeri) BASİT ALARM
simple arbitrage
(Ticaret) basit arbitraj
simple area chart
(Bilgisayar) basit alan grafiği
simple binds
Yalın Bağlantılar
simple box trail
(Askeri) BASİT TEK KOLLU KUNDAK: Bak. "box trail"
simple carburetor
basit karbüratör
simple chinese
(Bilgisayar) temel çince
simple circuit
(Elektrik, Elektronik) basit devre
simple citizen
(Konuşma Dili) sade vatandaş
simple contract
(Ticaret) basit sözleşme
simple curve
(Matematik) yalınç eğri
simple economy
(Ticaret) basit ekonomi
simple entry
(Ticaret) basit madde
simple epithelium
(Hayvan Bilim, Zooloji) tek sıralı epitel
simple equation
birinci derece denklem
simple equation
basit denklem
simple equation
birinci dereceden denklem
simple folks
kendi halinde insanlar
simple harmonic motion
yalin harmonik (uyumcul) devinim
simple heald wire
(Tekstil) basit gücü teli
simple hearted
kolay inanan
simple hearted
tecrübesiz
simple hearted
saf
simple hearted
safdil
simple hearted
temiz kalpli
simple hearted
kendi halinde
simple hearted
alçakgönüllü
simple journal
(Ticaret) iki sütunlu yevmiye
simple line chart
(Bilgisayar) basit çizgi grafiği
simple list
yalın liste
simple majority
(Avrupa Birliği) basit çoğunluk
simple minded
saf
simple minded
kendi halinde
simple minded
safdil
simple minded
kolay inanan
simple minded
temiz kalpli
simple mindedness
temiz kalplilik
simple mindedness
saflık
simple mindedness
safdillik
simple mindedness
kerizlik
simple mindedness
kolay inanırlık
simple monster
(Tıp) üniter yaratık
simple multiplier
(Ticaret) basit çoğaltan
simple ownership
(Ticaret) çıplak mülkiyet
simple password
(Bilgisayar) basit parola
simple pendulum
matematiksel sarkaç
simple pie chart
(Bilgisayar) basit pasta grafik
simple pole
yalin kutup
simple process factor
(Nükleer Bilimler) basit işlem etkeni
simple query wizard
Yalın Sorgu Sihirbazı
simple revised
(Askeri) basit düzeltme
simple root
yalin kok
simple satin
(Tekstil) adi saten
simple sentence
dilb. yalın cümle
simple sill
(Jeoloji) basit sil
simple simon
saf
simple simon
budala
simple span
tek açıklıktan
simple span
bir açıklık
simple text
(Bilgisayar) basit metin
simple thing
kolay şey
simple twisting
basit burulma
simple twisting
yalın burulma
simple vowel
(Dilbilim) yalın ünlü
simple word
basit sözcük
simple, spanned, mirrored, striped, or raid5 volume
Dağıtımlı
simple: band
(Bilgisayar) basit: bant
simple: column
(Bilgisayar) basit: sütun
simple: ledger
(Bilgisayar) basit: defter
simply
basitçe

Basitçe yeterli zaman yok. - There's simply not enough time.

Basitçe gerçeği söylemek zorundayım. - I simply have to tell the truth.

simply
sade bir şekilde

Lütfen onu daha sade bir şekilde açıklar mısın? - Would you please explain it more simply?

simplest
en kolay
simply
tamamen

Geçen gün onun bize söylediğinin tamamen bir anlamı yok, değil mi? - What he told us the other day simply doesn't make sense, does it?

Şunu kabul edelim ki bu cümle tamamen kötü. - Let's face it: this sentence is simply bad.

simply
sadece

Hastalar çoğunlukla sadece hastalıklarına boyun eğdikleri için ölürler. - Patients often die simply because they yield to their diseases.

Tatoeba'nın çok dilli olmasının nedeni budur. Fakat o tür çok dilli değil. Dillerin sadece birlikte eşleştirildiği ve bazı çiftlerin geride bırakıldığı tür değil. - This is why Tatoeba is multilingual. But not that kind of multilingual. Not the kind where languages are simply being paired up together, and where some pairs are left behind.

simply
sırf
simply
adeta
simply
gösterişsiz bir şekilde
simply
tek yapmanız gereken
simply
kolay bir şekilde
simply
bayağı
simply
mücerret
simply
yalın biçimde
simpleness
basitlik
simpler
{f} daha basit

Bu daha basit ve daha güvenilir. - It's simpler and more reliable.

Glisinden daha basit bir amino asit var mı? - Is there a simpler amino acid than glycine?

simply
son derece
simply
gerçekten

O, partide o kadar komikti ki gerçekten gülmeme engel olamadım. - He was so funny at the party that I simply couldn't restrain my laughter.

simply
basit/sade bir şekilde
simply
çok

O her zaman çok sade şekilde giyinir. - She always dresses very simply.

Bugün sadece bir şey yapamayacak kadar çok sıcak. - It's simply too hot to do anything today.

keep it simple short and simple
tutmak basit, kısa ve basit
keep it simple simple sherlock
tasarımı basit tutmak
keep it simple simple sweetheart
tutmak basit basit tatlım
keep it simple sweet and simple
almak o sade tatlı ve basit
simpleness
sadelik
simpler
basit

O günlerde her şey daha basitti. - Everything was simpler in those days.

Bu her şeyi daha basit yapar. - That makes everything simpler.

simple minded
tecrübesiz
simple minded
alçakgönüllü
simple sentence
basit cümle
simpleness
(isim) sadelik
simples
(Tıp) 1. İlaç olarak kullanılan ot ve bitkiler grubu, şifalı ot ve bitkiler
simply
açık ve samimi bir şekilde
simply
yanız
simply
basit olarak
simply
budalaca
simply
Bir şeyin tekliğini vurgulamak için kullanılır: He writes
simply
özentisiz
simply
açıkça

Açıkçası, yapmak istediğim her şeyi yapmak için zamanım yoktu. - I simply haven't the time to do everything I want to do.

Üzgünüm ama bu, açıkçası olanaksızdır. - I'm sorry, but that is simply impossible.

İngilizce - İngilizce
A preparation made from one plant, as opposed to something made from more than one plant
Trivial; insignificant

That was a symple cause,’ seyde Sir Trystram, ‘for to sle a good knyght for seyynge well by his maystir.’.

Feeble-minded; foolish
Uncomplicated; taken by itself, with nothing added, pure

There is no simple way to define precisely a complex arrangement of parts, however homely the object may appear to be.

Consisting of one single substance; uncompounded
Undistinguished in social condition; of no special rank
A simple or atomic proposition
Free from duplicity; guileless, innocent, straightforward
To gather simples, ie, medicinal herbs
Of a group: having no normal subgroup
Without ornamentation; plain
{v} to gather physical herbs
{n} a single ingredient, herb, plant, drug
{a} artless, plain, silly, single, unmingled
Normal, everyday, well-vinified table wine of straightforward character
Savings Incentive Match Plan for Employees
any herbaceous plant having medicinal properties not elaborate in style; unornamented; "a simple country schoolhouse"; "her black dress--simple to austerity"
apart from anything else; without additions or modifications; "only the bare facts"; "shocked by the mere idea"; "the simple passage of time was enough"; "the simple truth"
any herbaceous plant having medicinal properties
easy and not involved or complicated; "an elementary problem in statistics"; "elementary, my dear Watson"; "a simple game"; "found an uncomplicated solution to the problem"
In English grammar, a simple sentence consists of one main clause. Compare compound, complex. see also simply
lacking mental capacity and devoid of subtlety
having few parts; not complex or complicated or involved; "a simple problem"; "simple mechanisms"; "a simple design"; "a simple substance"
To gather simples, or medicinal plants
Plain; unadorned; as, simple dress
A medicinal plant; so called because each vegetable was supposed to possess its particular virtue, and therefore to constitute a simple remedy
usually of a leaf: not compound, not divided into leaflets
Descriptive of an action made in a single move or count
Not luxurious; without much variety; plain; as, a simple diet; a simple way of living
{i} stupid person, foolish person; something simple; substance unmixed with other substances; commoner; plant with medicinal qualities, herbal medication (Archaic)
Savings Incentive Match Plan for Employees A retirement plan that allows employees of small (100 or fewer employees) businesses and self-employed individuals to make salary-reduction contributions to an IRA SIMPLE plan contributions cannot exceed $8,000 per year (2003 limit), and the contributions must be a percentage of the participant's earnings
Artless in manner; unaffected; unconstrained; natural; inartificial;; straightforward
Savings incentive match plans for employee of small employers: Employees are allowed to contribute a percentage of their salary each pay check and to have their employer match their contribution Employees can set aside up to $6,000each year by payroll deduction Employers can either match employee contributions, dollar for dollar- up to 3 percent of an employees wage – or make a fixed contribution of 2 percent of pay for all eligible employees instead of matching contribution This savings option for employers of 100 or fewer employees involves a type of individual retirement account (IRA) and is the result of the Small Business Job Protection Act of 1996
A herb used solo in treatment of a medical condition
a person lacking intelligence or common sense
(of leaves) Not divided or lobed in any way
A simple task is easy to do. The simplest way to install a shower is to fit one over the bath. = easy + simply simp·ly Simply dial the number and tell us your area
having few parts or features; having no special features
Not compounded (leaves) or branched (stems, flower clusters)
If a problem is simple or if its solution is simple, the problem can be solved easily. Some puzzles look difficult but once the solution is known are actually quite simple I cut my purchases dramatically by the simple expedient of destroying my credit cards
Not capable of being decomposed into anything more simple or ultimate by any means at present known; elementary; thus, atoms are regarded as simple bodies
A type of leaf which is comprised of only one part and not completely divided into separate segments Compare "compound"
A part of the apparatus for raising the heddles of a drawloom
feeble-minded
Humble; lowly; undistinguished
A request for a study by a standing committee of one house of the legislature
uncomplicated, as in: She likes to wear simple styles in beautiful colors and patterns
not elaborate in style; unornamented; "a simple country schoolhouse"; "her black dress--simple to austerity"
Not given to artifice, stratagem, or duplicity; undesigning; sincere; true
(botany) of leaf shapes; of leaves having no divisions or subdivisions having few parts; not complex or complicated or involved; "a simple problem"; "simple mechanisms"; "a simple design"; "a simple substance
Generally refers to an action which is un-convoluted and of one period in fencing time
not divided or lobed solitary flower not associated with other flowers in a head or inflorescence spadix elongated club-like flower head spathe leaf-like bract or sheath enclosing a flower head
Wine with straightforward character
Single; not complex; not infolded or entangled; uncombined; not compounded; not blended with something else; not complicated; as, a simple substance; a simple idea; a simple sound; a simple machine; a simple problem; simple tasks
Homogenous
Cf
an attack (or riposte) that involves no feints
{s} not mixed with anything; easy, uncomplicated; modest, unaffected; ordinary; plain, not elaborate, unadorned; stupid, dumb, not intelligent
emphasis You use simple to emphasize that the thing you are referring to is the only important or relevant reason for something. His refusal to talk was simple stubbornness. = plain
A feast which is not a double or a semidouble
In grammar, simple tenses are ones which are formed without an auxiliary verb `be', for example `I dressed and went for a walk' and `This tastes nice'. Simple verb groups are used especially to refer to completed actions, regular actions, and situations. Compare continuous
a single leaf blade with a bud at the base of the leafstem
(The) Charles III of France (879, 893-929 ) Simples cut (See Battersea )
exhibiting childlike simplicity and credulity; "childlike trust"; "dewy-eyed innocence"; "simple courtesy"
A drawloom
Without subdivisions; entire; as, a simple stem; a simple leaf
Weak in intellect; not wise or sagacious; of but moderate understanding or attainments; hence, foolish; silly
Opposite of complex; straightforward
Used to describe a wine that has few characteristics which follow the initial impression Not necessarily a disparaging term, it's often used to describe inexpensive, young wine
If you describe something as simple, you mean that it is not complicated, and is therefore easy to understand. simple pictures and diagrams. pages of simple advice on filling in your tax form Buddhist ethics are simple but its practices are very complex to a western mind. complicated + simply simp·ly When applying for a visa state simply and clearly the reasons why you need it
simple English
Constructed language created by Charles Kay Ogden which only contains a small number of words
simple English
Controlled language originally developed for aerospace industry maintenance manuals
simple connectedness
The state of being simply connected
simple connectivity
The state of being simply connected
simple function
Any complex-valued measurable function whose range is finite
simple functions
plural form of simple function
simple future
The future tense
simple future
Describing the tense which describes a future action. In English this uses forms of will, shall or be going to
simple harmonic motion
oscillating motion (as of a pendulum) in which the acceleration of the oscillator has an equal magnitude but opposite direction to the displacement of it from the equilibrium position
simple interest
interest paid only on the principal
simple machine
A device that only requires the application of a single force to work
simple machines
plural form of simple machine
simple microscope
A microscope with only one lens
simple microscopes
plural form of simple microscope
simple past
A tense used to describe something that happened in the past, formed by inflection of a single word (i.e., without any auxiliary verb such as be or have)
simple pasts
plural form of simple past
simple pendulum
A hypothetical pendulum consisting of a weight suspended by a weightless string
simple present
the present tense; a sentence in this tense
simple quadruple time
A meter or rhythm with four beats to a measure and four beats to a whole note. Specifically common time
simple sentence
A sentence that contains one independent clause and no dependent clause. Compare compound sentence
simple sentences
plural form of simple sentence
simple-minded
Lacking mental capacity; feeble-minded
simple-minded
Lacking subtlety or sophistication
simple-past
Attributive form of simple past, noun
simple-present
Attributive form of simple present, noun
simple majority
support of the largest number of voters
simple predicate
(Dilbilim) The predicate in the sentence is the word or it can be a group of words that will tell you what the noun is doing
Simple Mail Transport Protocol
protocol used for transferring electronic mail on the Internet
Simple Network Management Protocol
SNMP protocol, protocol for managing complex networks
Simple Simon
a stupid person who believes everything he is told, from the name of a stupid young man in a nursery rhyme (=an old song or poem for young children) . The rhyme goes: Simple Simon met a pieman/Going to the fair;/Says Simple Simon to the pieman/"Let me taste your ware
simple closed curve
A curve, such as a circle, that is closed and does not intersect itself. Also called Jordan curve
simple closed curve
a closed curve that does not intersect itself
simple equation
mathematical comparison that is not complicated
simple eye
an eye having a single lens
simple folk
simple people
simple folks
{i} simple people
simple fraction
A fraction in which both the numerator and the denominator are whole numbers
simple fraction
fraction who nominators and denominators are whole numbers, fraction that is not complex
simple fracture
A bone fracture that causes little or no damage to the surrounding soft tissues. an injury in which a bone in your body is broken but does not cut through the flesh that surrounds it compound fracture
simple fruit
A fruit, such as a pea pod, orange, or tomato, that develops from a single pistil
simple fruit
an indehiscent fruit derived from a single ovary having one or many seeds within a fleshy wall or pericarp: e
simple harmonic motion
Repetitive back-and-forth movement through a central, or equilibrium, position in which the maximum displacement on one side is equal to the maximum displacement on the other. Each complete vibration takes the same time, the period; the reciprocal of the period is the frequency of vibration. The force that causes the motion is always directed toward the equilibrium position and is directly proportional to the distance from it. A pendulum displays simple harmonic motion; other examples include the electrons in a wire carrying alternating current and the vibrating particles of a medium carrying sound waves
simple harmonic motion
periodic motion in which the restoring force is proportional to the displacement
simple interest
interest that is not compounded, interest paid only on the original principal
simple interest
Simple interest is interest that is calculated on an original sum of money and not also on interest which has previously been added to the sum. Compare compound interest. compound interest. Interest paid only on the original principal, not on the interest accrued. interest that is calculated on the sum of money that you first invested, and does not include the interest it has already earned compound interest
simple interest
interest paid on the principal alone
simple leaf
not divided into parts
simple logic
easy way of understanding something
simple machine
A machine that requires only the force of a human to perform work The six types are: the lever, the wheel and axle (including the gear), the pulley, the inclined plane, the wedge, and the screw
simple machine
A simple device, such as a lever, pulley, or inclined plane; a machine without moving parts
simple machine
machine: a device for overcoming resistance at one point by applying force at some other point
simple machine
Machine consisting of only one lever, inclined plane, wedge, screw, pulley, or wheel and axle
simple mastectomy
removal of a breast leaving the underlying muscles and the lymph nodes intact
simple meaning
elementary significance, simple significance
simple microscope
A microscope having one lens or lens system, such as a magnifying glass or hand lens
simple moving average
The mean, calculated at any time over a past period of fixed length
simple moving average
(Ticaret) A moving average calculation in which all past periods considered have equal weight and are not factored or smoothed
simple moving average
The average price of a given time period, (5, 10 min , daily, etc ) where each of the chosen periods carries the same weight for the average Example: Day 1 close, USD/JPY 124 00 Day 2 close, 126 00 Day 3 close 125 00 The 4 day SMA is 125 00
simple pendulum
a hypothetical pendulum suspended by a weightless frictionless thread of constant length
simple phobia
any phobia (other than agoraphobia) associated with relatively simple well-defined stimuli
simple pistil
consists of one carpel
simple protein
a protein that yields only amino acids when hydrolyzed
simple sentence
{i} sentence that has only one subject and one predicate (Grammar)
simple sentence
A sentence having no coordinate or subordinate clauses, as The cat purred
simple-hearted
honest, sincere, frank
simple-minded
lacking subtlety and insight; "a simple-minded argument
simple-minded
lacking mental capacity and devoid of subtlety
simple-minded
disapproval If you describe someone as simple-minded, you believe that they interpret things in a way that is too simple and do not understand how complicated things are. Sylvie was a simple-minded romantic. not very intelligent, and unable to understand complicated things
simple-minded
lacking subtlety and insight; "a simple-minded argument"
simpler
One who grows or gathers simples (medicinal herbs)

may with no great impropriety be termed going a simpling; but with this special difference, that your field simpler never picks up a nettle for a marsh-mallow; a mistake which your tour simpler is very liable to.

simpler
Comparative form of simple: more simple. Less complicated or challenging
simples
plural form of simple
simples
Third-person singular simple present indicative form of simple
simples
That is easy to understand

Look, the vast majority of F1 viewers don't have HD TV. There for the numbers don't add up. When they do, you will have your HD TV. Simples.

simply
absolutely, positively

That was a simply wonderful dessert.

simply
Plainly; without art or subtlety; clearly; obviously; unquestionably
simply
Frankly

Simply, he just fired you.

simply
In a simple way or state; considered in or by itself; without addition; alone
simply
merely; solely

I was simply asking a question.

simpleness
{n} a simple state, weakness, folly
simpler
{n} one who gathers herbs
simply
{a} without art, sillily, only, merely
keep it simple short and simple
The term KISS is an acronym of the phrase "Keep It Simple, Stupid", and the KISS principle states that design simplicity should be a key goal and unnecessary complexity avoided. It serves as a useful and frequent verbal exhortation (or even dedicated policy) in software development, animation, engineering, and in strategic planning (especially military operations). Other versions of the phrase include "Keep It Simple & Stupid" (most recently used in west-European literature), "Keep It Sweet & Simple," "Keep It Short & Simple," "Keep it Simple, Sweetheart," and "Keep it Simple, Sherlock," and the obvious scatological variation
keep it simple simple sherlock
The term KISS is an acronym of the phrase "Keep It Simple, Stupid", and the KISS principle states that design simplicity should be a key goal and unnecessary complexity avoided. It serves as a useful and frequent verbal exhortation (or even dedicated policy) in software development, animation, engineering, and in strategic planning (especially military operations). Other versions of the phrase include "Keep It Simple & Stupid" (most recently used in west-European literature), "Keep It Sweet & Simple," "Keep It Short & Simple," "Keep it Simple, Sweetheart," and "Keep it Simple, Sherlock," and the obvious scatological variation
keep it simple simple sweetheart
The term KISS is an acronym of the phrase "Keep It Simple, Stupid", and the KISS principle states that design simplicity should be a key goal and unnecessary complexity avoided. It serves as a useful and frequent verbal exhortation (or even dedicated policy) in software development, animation, engineering, and in strategic planning (especially military operations). Other versions of the phrase include "Keep It Simple & Stupid" (most recently used in west-European literature), "Keep It Sweet & Simple," "Keep It Short & Simple," "Keep it Simple, Sweetheart," and "Keep it Simple, Sherlock," and the obvious scatological variation
keep it simple sweet and simple
The term KISS is an acronym of the phrase "Keep It Simple, Stupid", and the KISS principle states that design simplicity should be a key goal and unnecessary complexity avoided. It serves as a useful and frequent verbal exhortation (or even dedicated policy) in software development, animation, engineering, and in strategic planning (especially military operations). Other versions of the phrase include "Keep It Simple & Stupid" (most recently used in west-European literature), "Keep It Sweet & Simple," "Keep It Short & Simple," "Keep it Simple, Sweetheart," and "Keep it Simple, Sherlock," and the obvious scatological variation
simple minded
Beotian
simple sentence
a sentence having no coordinate clauses or subordinate clauses
simpleness
the quality of being simple or uncompounded; "the simplicity of a crystal"
simpleness
The property of being simple
simpleness
The quality or state of being simple; simplicity
simpleness
{i} state or quality of being simple, simplicity; lack of sophistication; plainness; guilelessness; lack of intelligence
simpler
Less complicated or challenging
simpler
One who collects simples, or medicinal plants; a herbalist; a simplist
simplest
superlative of simple
simply
emphasis You use simply to emphasize that something consists of only one thing, happens for only one reason, or is done in only one way. The table is simply a chipboard circle on a base Most of the damage that's occurred was simply because of fallen trees = just
simply
Weakly; foolishly; stupidly
simply
and nothing more; "I was merely asking"; "it is simply a matter of time"; "just a scratch"; "he was only a child"; "hopes that last but a moment"
simply
Plainly; without art or subtlety
simply
absolutely; altogether; really; "we are simply broke
simply
emphasis You use simply to emphasize what you are saying. This sort of increase simply cannot be justified So many of these questions simply don't have answers = just see also simple
simply
absolutely; "I just can't take it anymore"; "he was just grand as Romeo"; "it's simply beautiful!"
simply
In a simple manner or state; considered in or by itself; without addition; alone; merely; solely; barely
simply
In a simple manner or state; considered in or by itself; without addition; along; merely; solely; barely
simply
with simplicity, clearly, basically; plainly; sincerely; only, merely; foolishly
simply
Weakly; foolishly
simply
in a simple manner; without extravagance or embellishment; "she was dressed plainly"; "they lived very simply"
simply
absolutely; altogether; really; "we are simply broke"
Türkçe - İngilizce

simple teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

simple data element
(Ticaret) basit veri elemanı
simple