complex

listen to the pronunciation of complex
İngilizce - Türkçe
{s} karışık

Olaylar hep düşündüğümüzden daha karışık. - Things are always more complex than we think.

{i} karışık şey
(Tıp) Bilinçaltında daimi baskı altında tutulan fakat kişinin davranışlarını büyük ölçüde etkileyen fikir veya duygu, kompleks
{s} karmaşık

İnsan karmaşık bir organizmadır. - Man is a complex organism.

Vahşi hayat çok basit ve toplumlarımız çok karmaşık makine! - The savage life is so simple, and our societies are such complex machinery!

saplantı
mürekkep
(Politika, Siyaset) muğlak
çapraşık
(Biyokimya) tümleşik
güçlük
(Bilgisayar) karmaşık sayı
(Pisikoloji, Ruhbilim) kargaşa
kompleks

Onun bir aşağılık kompleksi var. - He has an inferiority complex.

Kompleks karbonhidratlar hakkında bir şey biliyor musun? - Do you know anything about complex carbohydrates?

{i} karmaşa

Dünya görünüşte sonsuz karmaşanın olduğu bir yer. - The world is a place of seemingly infinite complexity.

{i} site
çok parçalı
birçok parçadan oluşmuş
Spor ve eğlence merkezi
(Tıp) Basit olmayan karışık, muğlak
{s} mat. kompleks, karmaşık
{i} bileşik şey
bileşik veya karışık herhangi bir şey
{i} ruhb. kompleks, karmaşa
(Tıp) Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik
{i} blok
{i} ekon. kompleks
komplek

Kompleks karbonhidratlar hakkında bir şey biliyor musun? - Do you know anything about complex carbohydrates?

Spor onun aşağılık kompleksini tedavi etti. - Sports cured him of his inferiority complex.

{s} bileşik
superiority complex kendini üstün görme duygusu
(Tıp) Elektrokardiyogram'da kalp faaliyetindeki belli bir olayı gösteren dalga kısmı, dalga kompleksi
inferiority complex aşağılık duygusu
{i} bileşik/karışık şey
{s} komplike
(Turizm) tesis
kullik
girişik
complex admittance
(Bilgisayar) karmaşık geçiri
complex function
(Matematik) karmaşık fonksiyon
complex functions
(Matematik) karmaşık fonksiyonlar
complex matrix
(Matematik) karmaşık matris
complex molecule
(Biyokimya) karmaşık
complex molecule
(Denizbilim) karmaşık özdecik
complex power
karmaşık güç
complex product
(Politika, Siyaset) bileşik ürün
complex sentence
(Dilbilim) karmaşık tümce
complex target
karmaşık hedef
complex tone
karmaşık ton
complex variable
(Bilgisayar,Matematik) karmaşık değişken
complex variables
(Jeoloji) karmaşık değişkenler
complex body part
kompleks vücut parçası
complex conjugate
karmaşık eşlenik
complex domain
karmaşık bölge
complex fault
karmaşık fay
complex fraction
kompleks bölüm
complex function
kompleks fonksiyon
complex ion
kompleks iyon
complex linear space
karmaşık doğrusal uzay
complex manifold
kompleks manifolt
complex measure
karmaşık ölçüm
complex number
kompleks sayı
complex of inferiority
aşağılık kompleksi
complex periodic weve
karmaşık periyodik dalga
complex plane
karmaşık düzlem
complex ratio
kompleks oran
complex root
kompleks kök
complex salt
kompleks tuz
complex sentence
bileşik cümle
complex sequence
karmaşık dizi
complex spectrum
kompleks spektrum
complex valued function
karmaşıkdeğerli işlev
complex vector space
karmaşık doğrusal uzay
complex wave
karmaşık dalga
complex wave generator
kompleks dalga jeneratörü
complex waveform
karmaşık dalga biçimi
complex goods
karmaşık mallar
complex numbers
Karmaşık sayılar
complex plane
karmaşık düzlemde
complex term
karmaşık terim
complex term
karmaşık öge
complex to
karmaşık
complex verb
birleşik fiil
complex admittance
karmasik geciri
complex anion
kompleks anyon
complex bold
(Bilgisayar) karmaşık kalın
complex cation
kompleks katyon
complex compound
(Nükleer Bilimler) kompleks bileşik
complex conjugate pole
karmasik eslenik kutuplar
complex disaster
(Çevre) karmaşık afet
complex fault
(Jeoloji) karmaşık kırık
complex form
(Dilbilim) karmaşık biçim
complex fraction
karmaşık bayağı kesir
complex fraction
(Matematik) tamsayılı üleşke
complex fraction
(Matematik,Teknik) kompleks kesir
complex french curve
(Tekstil) kompleks fransız eğrisi
complex frequency
karmasik siklik
complex frequency
(Bilgisayar,Teknik) karmaşık sıklık
complex impedance
(Bilgisayar) kompleks impedans
complex links
(Bilgisayar) karmaşık bağlantılar
complex manifold
(Matematik) karmaşık katmanlı uzay
complex multiplier
(Ticaret) karmaşık çoğaltan
complex of oedipus
(Pisikoloji, Ruhbilim) oidipus kompleksi
complex organic mixture
karmaşık organik karışım
complex pocket
(Diş Hekimliği) birkaç diş yüzünü birden ilgilendiren ancak tek yüzden açılımı olan periodontal cep
complex power
karmasik guc
complex quantity
kompleks büyüklük
complex ratio
(Matematik) karmaşık oran
complex root
(Matematik) karmaşık kök
complex salt
(Kimya,Teknik) karmaşık tuz
complex scripts
(Bilgisayar) karmaşık yazılar
complex scripts
(Bilgisayar) karmaşık kodlar
complex scripts
(Bilgisayar) karmaşık komut dosyaları
complex segment
(Dilbilim) karmaşık parça
complex sentence
dilb. girişik cümle
complex spectrum
(Fizik) karmaşık izge
complex symbol
(Dilbilim) karmaşık simge
complex target
karmasik hedef
complex tone
karmasik ton
complex travelling
(Sinema) çapraşık kaydırma
complex twins
(Jeoloji) kompleks ikizler
complex variable
karmasik degisken
complex vector pace
(Matematik) karmaşık vektör uzayı
conjugate complex number
karmaşık eşlenik sayı
command complex
komutu karmaşık
conjugate complex
karmaşık eşlenik
computer complex
(Bilgisayar) bilgisayar kompleksi
conjugate complex numbers
(Matematik) karmaşık eşlenik sayılar
subliminal inferiority complex
bilinçaltı aşağılık kompleksi
complexes
kompleksler

Aşağılık kompleksleri düşündüğümüzden daha yaygındır. - Inferiority complexes are more common than we think.

Aşağılık kompleksleri hakkında kötü şey onlara yanlış insanların sahip olması. - The bad thing about inferiority complexes is that the wrong people have them.

golgi complex
(Biyoloji) golgı kompleksi
height complex
boy kompleksi
site complex
alan kompleksi
soil complex
(Tarım) toprak kompleksi
superiority complex
(Pisikoloji, Ruhbilim) üstünlük kompleksi
superiority complex
(Tıp) superiyorite kompleksi
target complex
(Askeri) hedef kümeleri
target complex
(Askeri) hedef manzumesi
too complex
çok karışık
Oedipus complex
(tm) dip kompleksi
antigen antibody complex
immün kompleks
building complex
inşaat kompleksi
complexness
karmaşıklık
inferiority complex
aşağılık duygusu
metal complex dyeing
metal kompleks boyama
metal complex dyestuff
metal kompleks boyama maddesi
symptom complex
sendrom
vitamin b complex
b vitamin kompleksi
The complex
kompleksi olan
cluster, group, complex
küme, grup, karmaşık
complexation
kompleksleşme
complexes
kompleksleri

Aşağılık kompleksleri düşündüğümüzden daha yaygındır. - Inferiority complexes are more common than we think.

Aşağılık kompleksleri hakkında kötü şey onlara yanlış insanların sahip olması. - The bad thing about inferiority complexes is that the wrong people have them.

complexing
kompleks
complexly
kompleks
electra complex
electra kompleksi
have a complex
Bir müşkülü olmak, bir derdi olmak
have a complex
sorunu sıkıntısı endişesi olmak
inferiority complex
aşağılık kompleksi
major histocompatibility complex
MHC kompleksi
most complex
en karmaşık
the most complex
en karmaşık
Oedipus complex
erkek çocuğun annesini babasından kıskanması
Oedipus complex
odip kompleksi [tıp.]
base complex
(Askeri) Bknz. "Air force base; Army base; Marine base; Naval base; Naval or marine (air) base". Ayrıca bakınız: "noncontiguous facility"
building complex
site
castration complex
(Sosyoloji, Toplumbilim) iğdiş edilme kompleksi
castration complex
(Sosyoloji, Toplumbilim) kastrasyon kompleksi (fre)
complexly
karmaşa içinde
complexness
[n] karışıklık
complexness
kompleks duygusu
dementia complex
(Tıp) bunama kompleksi
field of complex numbers
(Matematik) karmaşık sayılar cismi
guilt complex
suçluluk kompleksi
inferiority complex
(Tıp) n.Aşağılık komplkesi
inferiority complex
aşağılık duygusu/kompleksi
insulin receptor complex
(Tıp) insülin reseptör kompleksi
joint imagery production complex
(Askeri) müşterek görüntü üretim kompleksi
launching complex
(Askeri) FIRLATMA SİSTEMİ, FIRLATMA DİZİNİ: Sınırlanmış bir saha içinde, füze veya uzay aracının uçuş öncesi ve fırlatma safhası kontrolü bakımından hayati önemdeki bütün destek tesislerini anlatmak için kullanılan genel bir terim
maintenance complex
(Askeri) BAKIM SİSTEMİ: Bir üs veya faaliyet merkezinde bakım görevlerini kontrol eden, yöneten ve yapan bakım işleriyle meşgul büro ve müttefik karargah görevleri, bakım teşkilatı ve bağlı tesislerinin topluca ifadesi
metal complex dyestuff
(Tekstil) metal kompleks boyarmaddesi
multi enzyme complex
(Biyokimya) tümleşik özgen
oedipean complex
erkek çocuğun annesini babasından kıskanması
oedipean complex
odip kompleksi [tıp.]
oedips complex
(Sosyoloji, Toplumbilim) ödip kompleksi (freud)
oedipus complex
(Tıp) Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu bilinçsiz kıskanması, bu durumdan suçluluk hissine kapılması ve birçok ruhsal çöküntülerin ortaya çıkması
orestes complex
(Pisikoloji, Ruhbilim) orestes kompleksi
particular complex
(Pisikoloji, Ruhbilim) özel kompleks
persecution complex
herkesi kendine düşman görme
port complex
(Askeri) LİMAN SİSTEMİ: Müşterek bir yurtiçi ulaştırma sistemine tabi oldukları veya konvoylar için müşterek bir ilk varış noktası teşkil ettikleri için, faaliyetleri coğrafi bakımdan birbirine bağlı, değişik önemdeki bir veya daha çok liman bölgesini içine alan liman sistemi
reef complex
(Denizbilim) resif kompleksi
remote communication complex
(Askeri) UZAK MUHAREBE SİSTEMİ: Stratejik hava komutanlığı-4651 proje sayılı- kontrol sistemi ile aralarında basılı muharebeye imkan vermek üzere, stratejik hava komutanlığı üsleri, füze filoları ve fırlatma kontrol merkezlerine yerleştirilmiş gerekli terminal teçhizatı
ring complex
halka karmaşığı
ring complex
halka kompleksi
superiority complex
üstünlük duygusu/kompleksi
superiority complex
büyüklük kompleksi
target complex
(Askeri) HEDEF MANZUMESİ: Coğrafi bakımdan bir bütün olarak kabul edilebilecek, seri halinde hedef kümeleri
universal complex
(Pisikoloji, Ruhbilim) evrensel kompleks
urban complex
(İnşaat) kentsel bütün
urban complex
(İnşaat) şehir kompleksi
İngilizce - İngilizce
Not simple or straightforward
To form a complex with another substance
A psychologically based dislike or fear of a particular thing

Jim has a real complex about working for a woman boss.

Made up of multiple parts; intricate or detailed
A curve, polygon or other figure that crosses or intersects itself
A problem
A structure consisting of a central atom or molecule weakly connected to surrounding atoms or molecules
Of a number, of the form a + bi, where a and b are real numbers and i is the square root of −1

complex function.

A collection of buildings with a common purpose, such as a university or military base
A thunderstorm that forms when two storm fronts collide
complicated
A complex is a single hardware configuration that can support more than one instance of an operating system by means of partitions A complex is the sum of all the hardware resources in, and attached to, one or more CPU cabinets that are cabled together Configuration information about a complex is stored in the Complex Profile (see below), and maintained by the Guardian Service Processor (GSP)
{a} compounded of many parts
{n} a compound, a collection
a conceptual whole made up of complicated and related parts; "the complex of shopping malls, houses, and roads created a new town" (psychoanalysis) a combination of emotions and impulses that have been rejected from awareness but still influence a person's behavior a compound described in terms of the central atom to which other atoms are bound or coordinated complicated in structure; consisting of interconnected parts; "a complex set of variations based on a simple folk melody"; "a complex mass of diverse laws and customs
n an object of type complex
(a) A large-scale field association or assemblage of different rocks of any age or origin, having structural relations so intricately involved or otherwise complicated that the rocks cannot be readily differentiated in mapping (b) A rock-stratigraphic unit that includes a mass of rock "composed of diverse types of any class or classes or characterized by highly complicated structure"
Almost a synonym for "breed" Possesses that elusive quality where many layers of flavour separate a great wine from a very good one Balance combines all flavour and taste components in almost miraculous harmony
Of a number, of the form a + bi, where a and b are real numbers and i is the square root of -1
complicated in structure; consisting of interconnected parts; "a complex set of variations based on a simple folk melody"; "a complex mass of diverse laws and customs"
A descriptor for fine wines that have many layers of aromas and flavors, usually well integrated by maturity
A central molecule surrounded by ligand molecules attached by electrostatic attractions They have a structure, but the bonds are often weak enough that the ligands can be readily exchanged in solution
a compound described in terms of the central atom to which other atoms are bound or coordinated
Multifaceted aroma and/or flavor Most wines considered great exhibit a combination of flavor and aroma elements
Seven separate prison facilities located in Northern Virginia that house Department of Corrections prisoners
or queue complex in NQS was a set of queues within a batch server The purpose of a complex was to provide additional control over resource usage The advanced scheduling features of PBS eliminates the requirement for complexes
If someone has a complex about something, they have a mental or emotional problem relating to it, often because of an unpleasant experience in the past. I have never had a complex about my height. a deranged attacker, driven by a persecution complex. see also guilt complex, inferiority complex. Clovis complex complex number complex variable Folsom complex inferiority complex Oedipus complex vitamin B complex
A word used to describe the rich variety of bouquet and flavors in a fine wine
Assemblage of related things; collection; complication
A patterned grouping of similar artifact assemblages from two or more sites, presumed to represent an archaeological culture (Moratto 1984: 588)
A wine with numerous odors and flavors, each one usually rather subtle
In grammar, a complex sentence contains one or more subordinate clauses as well as a main clause. Compare compound
(psychoanalysis) a combination of emotions and impulses that have been rejected from awareness but still influence a person's behavior
a molecular entity formed by loose association involving two or more component molecular entities (ionic or uncharged), or the corresponding chemical species The bonding between the components is normally weaker than in a covalent bond Complexation is the formation of this complex
Two or more individual incidents located in the same general area which are assigned to a single Incident Commander or to Unified Command
{s} composite, made up of interconnected parts; complicated
It has become common to use complicated and complex interchangeably ... The essence of 'complicated' is hard to figure out Complex, on the other hand is a term reserved for systems that display properties that are not predictable from a complete description of their components, and that are generally considered to be qualitatively different from the sum of their parts [Editorial, "Complicated is not complex" Nature Biotechnology 17: 511 June 1999] Would it be fair to say that Mendelian genetics is linear, while genomics and polygenic diseases/traits are nonlinear?
a whole structure (as a building) made up of interconnected or related structures
A group of closely related species once thought to be a single species
A group of associations that are not distinguishable from one another on aerial photography and so are grouped into a map unit Compare with mosaic
from a term borrowed by the German psychologist Zeihen and used by Eugen Breuer, then Jung and Freud: a cluster of emotionally charged associations, usually unconscious and gathered around an archetypal center (and so a blend of environment and disposition) Repressed emotional themes Complexes were first noticed by Aristotle, who in his Psyche called them part-souls, and behave like little personalities (and have unconscious fantasy systems), often even after partially incorporated into awareness A more powerful complex will either blend with one less powerful or replace it, and its constellating power corresponds to its energy value
Describes both aromas and flavors, and the existence of several facets simultaneously
Two or more individual incidents located in the same general area which are assigned to a single incident commander or unified command
A complex is a group of buildings designed for a particular purpose, or one large building divided into several smaller areas. plans for constructing a new stadium and leisure complex. a complex of offices and flats
Composed of two or more parts; composite; not simple; as, a complex being; a complex idea
{i} compound, various objects that form a whole; interconnected group (of objects, buildings, etc.); obsessive feeling; repressed feelings or concepts that lead to exceptional mental condition or behavior
Almost a synonym for "breed" Possesses that elusive quality where many layers of flavor separate a great wine from a very good one Balance combines all flavor and taste components in almost miraculous harmony
(psychoanalysis) a combination of emotions and impulses that have been rejected from awareness but still influence a person's behavior a compound described in terms of the central atom to which other atoms are bound or coordinated complicated in structure; consisting of interconnected parts; "a complex set of variations based on a simple folk melody"; "a complex mass of diverse laws and customs
used here to reference an integrated mosaic of natural communities and/or aquatic features
a conceptual whole made up of complicated and related parts; "the complex of shopping malls, houses, and roads created a new town"
Something that is complex has many different parts, and is therefore often difficult to understand. in-depth coverage of today's complex issues. a complex system of voting. her complex personality. complex machines. = complicated simple
Involving many parts; complicated; intricate
 Two or more individual incidents located in the same general area that are assigned to a single Incident commander or unified command
a characteristic of engineering work which requires consideration of the interaction of a number of factors rather than focussing on one factor at a time; applied to a system, process or activity has a large number of entities or influences with high level of interaction where cause and effect are not simply related Additionally the subject requires complex model for adequate description: cannot be treated adequately by considering a part or aspect; has state, that is current behaviour is influenced by past trajectory; has a large number of operational responses; or is sensitive to disturbance or parameter variation
complex analysis
The branch of mathematics that studies holomorphic functions
complex conjugate
Of a complex number x, the complex number \overline x formed by changing the sign of the imaginary part: The complex conjugate of a + bi is a - bi
complex function
A function whose range is a subset of the set of complex numbers
complex ion
any ion containing more than one atom. e.g. sulphate as opposed to sulphide
complex ion
any ion in which a central metal atom (normally a transition element) is surrounded by a group of ions or molecules (ligands). e.g. ferricyanide
complex ions
plural form of complex ion
complex measure
A function whose domain is a σ-algebra, whose codomain is the set of complex numbers, and which is countably additive
complex number
A number of the form a + bi, where a and b are real numbers and i 2 = −1
complex numbers
plural form of complex number
complex plane
a representation of the space of complex numbers
complex post-traumatic stress disorder
A form of post-traumatic stress disorder that results from extended exposure to extreme trauma
complex sentence
a sentence that contains an independent clause as well as one or more dependent clauses, joined by a sub-ordinating conjunction such as 'however'
complex system
A system composed of interconnected parts that as a whole exhibit one or more properties not obvious from the properties of the individual parts, i.e. the behaviour of the system cannot be understood by studying only its parts without taking into account the interaction between the parts
complex systems
plural form of complex system
complex -
A patterned grouping of similar artifact assemblages from two or more sites, presumed to represent an archaeological culture (Moratto 1984: 588)
complex -
A descriptor for fine wines that have many layers of aromas and flavors, usually well integrated by maturity
complex -
(psychoanalysis) a combination of emotions and impulses that have been rejected from awareness but still influence a person's behavior
complex -
complicated in structure; consisting of interconnected parts; "a complex set of variations based on a simple folk melody"; "a complex mass of diverse laws and customs"
complex -
n an object of type complex
complex -
A complex is a single hardware configuration that can support more than one instance of an operating system by means of partitions A complex is the sum of all the hardware resources in, and attached to, one or more CPU cabinets that are cabled together Configuration information about a complex is stored in the Complex Profile (see below), and maintained by the Guardian Service Processor (GSP)
complex -
Seven separate prison facilities located in Northern Virginia that house Department of Corrections prisoners
complex -
A word used to describe the rich variety of bouquet and flavors in a fine wine
complex -
a characteristic of engineering work which requires consideration of the interaction of a number of factors rather than focussing on one factor at a time; applied to a system, process or activity has a large number of entities or influences with high level of interaction where cause and effect are not simply related Additionally the subject requires complex model for adequate description: cannot be treated adequately by considering a part or aspect; has state, that is current behaviour is influenced by past trajectory; has a large number of operational responses; or is sensitive to disturbance or parameter variation
complex -
or queue complex in NQS was a set of queues within a batch server The purpose of a complex was to provide additional control over resource usage The advanced scheduling features of PBS eliminates the requirement for complexes
complex -
from a term borrowed by the German psychologist Zeihen and used by Eugen Breuer, then Jung and Freud: a cluster of emotionally charged associations, usually unconscious and gathered around an archetypal center (and so a blend of environment and disposition) Repressed emotional themes Complexes were first noticed by Aristotle, who in his Psyche called them part-souls, and behave like little personalities (and have unconscious fantasy systems), often even after partially incorporated into awareness A more powerful complex will either blend with one less powerful or replace it, and its constellating power corresponds to its energy value
complex -
It has become common to use complicated and complex interchangeably ... The essence of 'complicated' is hard to figure out Complex, on the other hand is a term reserved for systems that display properties that are not predictable from a complete description of their components, and that are generally considered to be qualitatively different from the sum of their parts [Editorial, "Complicated is not complex" Nature Biotechnology 17: 511 June 1999] Would it be fair to say that Mendelian genetics is linear, while genomics and polygenic diseases/traits are nonlinear?
complex -
A central molecule surrounded by ligand molecules attached by electrostatic attractions They have a structure, but the bonds are often weak enough that the ligands can be readily exchanged in solution
complex -
Almost a synonym for "breed" Possesses that elusive quality where many layers of flavour separate a great wine from a very good one Balance combines all flavour and taste components in almost miraculous harmony
complex -
building complex: a whole structure (as a building) made up of interconnected or related structures
complex -
a conceptual whole made up of complicated and related parts; "the complex of shopping malls, houses, and roads created a new town"
complex -
A wine with numerous odors and flavors, each one usually rather subtle
complex -
Two or more individual incidents located in the same general area which are assigned to a single incident commander or unified command
complex -
A group of associations that are not distinguishable from one another on aerial photography and so are grouped into a map unit Compare with mosaic
complex -
A group of closely related species once thought to be a single species
complex -
a compound described in terms of the central atom to which other atoms are bound or coordinated
complex -
Describes both aromas and flavors, and the existence of several facets simultaneously
complex -
Two or more individual incidents located in the same general area which are assigned to a single Incident Commander or to Unified Command
complex -
used here to reference an integrated mosaic of natural communities and/or aquatic features
complex -
 Two or more individual incidents located in the same general area that are assigned to a single Incident commander or unified command
complex -
Almost a synonym for "breed" Possesses that elusive quality where many layers of flavor separate a great wine from a very good one Balance combines all flavor and taste components in almost miraculous harmony
complex -
Multifaceted aroma and/or flavor Most wines considered great exhibit a combination of flavor and aroma elements
complex -
a molecular entity formed by loose association involving two or more component molecular entities (ionic or uncharged), or the corresponding chemical species The bonding between the components is normally weaker than in a covalent bond Complexation is the formation of this complex
complex -
(a) A large-scale field association or assemblage of different rocks of any age or origin, having structural relations so intricately involved or otherwise complicated that the rocks cannot be readily differentiated in mapping (b) A rock-stratigraphic unit that includes a mass of rock "composed of diverse types of any class or classes or characterized by highly complicated structure"
complex absence
petit mal seizure accompanied by other abnormalities (atonia or automatisms or vasomotor changes)
complex carbohydrates
polysaccharides(starch, some fibers, glycogen)
complex carbohydrates
Starchy foods that are good sources of energy and nutrients, such as bread, rice, pasta and grains
complex carbohydrates
Complex carbohydrates, also known as polysaccharides, are foods of plant origin consisting of three or more simple sugars bound together The starch in grains is an example Compared to simple carbohydrates (refined carbohydrates such as table sugar and white flour products), complex carbs require a prolonged enzymatic process for digestion and thus provide a slow, even flow of energy This avoids fluctuations in glucose (blood sugar) levels which can affect energy Complex carbohydrates are a source of dietary fibre
complex carbohydrates
Starches, such as grains, breads, rice, pasta, vegetables and beans They get their name from their complex, chainlike structure During digestion, starches are typically broken down into sugars and used by the body for energy Complex carbohydrates offer you more sustained energy levels than simple carbohydrates
complex carbohydrates
carbohydrates made of many simple carbohydrates that are chemically bound together
complex conjugate
Either one of a pair of complex numbers whose real parts are identical and whose imaginary parts differ only in sign; for example, 6 + 4i and 6 - 4i are complex conjugates
complex fraction
A fraction in which the numerator or the denominator or both contain fractions. Also called compound fraction
complex fraction
a fraction with fractions in the numerator or denominator
complex fraction
fraction which is combined together with a whole number (such as 3 1/2)
complex function
function that involves complex functions
complex instruction set computing
(computer science) a kind of computer architecture that has a large number of instructions hard coded into the cpu chip
complex manufacturing
(Ticaret) Manufacturing processes characterized by high mix variation, long design/production cycles, many component items and deep bills of material, and use of multiple production departments or facilities
complex number
a number of the form a+bi where a and b are real numbers and i is the square root of -1
complex number
Any number of the form a + bi, where a and b are real numbers and i is an imaginary number whose square equals -1. Any number consisting of both real numbers and imaginary numbers. It has the form a + bi, where a and b are real numbers and i = SquareRoot(-1); a is called the real part and bi the imaginary part. Because a or b can equal 0, any real or imaginary number is also a complex number. Invented as an extension of the real numbers so that certain algebraic equations such as x^2 + 1 = 0 would have solutions, the complex numbers form an algebraic field, meaning that they obey the commutative law and the associative law (with respect to addition and multiplication), as well as certain other rules in much the same way real numbers do (see field theory)
complex number
A number consisting of an ordered pair of real numbers, expressible in the form a+bi, where a and b are real numbers and i squared equals -1
complex number
The sum of a real number and an imaginary number is called a complex number (See also number and imaginary number ) Examples: 1 + i, -3 + 2i, -3 7 - i are complex numbers
complex number
A complex number is made up of two parts: a real part and an imaginary part A complex number can be represented by an ordered pair (a, b ), where a is the value of the real part and b is the value of the imaginary part The same complex number could also be represented as a + bi, where i is the square root of -1
complex number
A number of the form a + bi where a and b are real numbers and i is the square root of -1
complex number
number which is a combination of real and imaginary numbers, non-concrete numbers (Mathematics)
complex number
The sum of a real and an imaginary number written in the form a + bi
complex number
A complex number is two-dimensional and can be placed on a number plane defined by a real number axis (horizontal) and an imaginary number axis (vertical) It can also be written in the form a + bi, where a represents the position along the real axis, while b represents the position along the imaginary axis Learn more about real and complex numbers at Cut the Knot
complex numbers
number which is a combination of real and imaginary numbers, non-concrete numbers (Mathematics)
complex personality
depth and subtlety of personality
complex plane
A plane whose points have complex numbers as their coordinates
complex sentence
sentence which contains both an independent and a dependent clause
complex sentence
a sentence composed of at least one main clause and one subordinate clause
complex variable
An expression of the form x + iy, where x and y are real variables and i = -1. In mathematics, a variable that can take on the value of a complex number. In basic algebra, the variables x and y generally stand for values of real numbers. The algebra of complex numbers (complex analysis) uses the complex variable z to represent a number of the form a + bi. The modulus of z is its absolute value. A complex variable may be graphed as a vector from the origin to the point (a,b) in a rectangular coordinate system, its modulus corresponding to the vector's length. Called an Argand diagram, this representation establishes a connection between complex analysis and vector analysis. See also Euler's formula
cochain complex
A particular form of a chain complex
command complex
large collection of many separate commands
CW complex
A collection of balls of various dimensions, with higher-dimensional ones mapped along their respective boundaries to lower-dimensional ones
Cayley complex
A 2-dimensional CW complex encoding information about a group and its presentation
Electra complex
The theory that a female's psychological development involves a sexual attachment to the father and jealousy of the mother
Frankenstein complex
Fear that an artificial intelligence will turn against humans
God complex
A narcissistic personality disorder
Oedipus complex
In Freudian theory, the complex of emotions aroused in a child by an unconscious sexual desire for the parent of the opposite sex
QRS complex
a record of the measurement of the movement of electrical impulses through the lower heart chambers
Werner complex
a coordination compound
activated complex
A transitional structure, in an energetically excited state, that forms between the reactants of a chemical reaction and breaks down to form the products
anaphase-promoting complex
A complex of several proteins which is activated during mitosis to initiate anaphase
apartment complex
a set of buildings containing many apartments and ancillary functions
bithorax complex
A complex of genes that controls segmentation in fly embryos
chain complex
A sequence of Abelian groups, together with a sequence of boundary homomorphisms
complexation
The formation of a complex
complexed
Combined in the form of a complex
complexed
Simple past tense and past participle of complex
complexing
The formation of a complex; complexation
complexing
Present participle of complex
cyclopentadienyl complex
an organometallic compound formed from cyclopentadiene (or a derivative) and a transition element or other metal
exosome complex
A multi-protein complex capable of degrading various types of RNA molecules and found in eukaryotic cells and archaea
flag complex
A simplicial complex that contains a simplex wherever the adjacency of vertices permits one
hydrido complex
A complex hydride, such as sodium borohydride, containing a hydride ligand bonded to a central atom
hydro complex
a hydrido complex
launch complex
The facilities and support equipment needed to assemble, test and launch a rocket-powered vehicle
leadership-industrial complex
The self-propagating relationship between the leadership industry, organizations and individuals in leadership positions within those organizations. The term is reflective of the pejorative military-industrial complex
military-entertainment complex
cooperation and sharing between the military and entertainment industries to their mutual benefit, especially in such fields as multimedia and virtual reality
military-industrial complex
the armed forces of a nation together with the industries that supply their weapons and materiel
nuclear pore complex
A proteinaceous assembly that selectively transports cargoes across the nuclear envelope
protein complex
A group of two or more associated proteins that are stable over time
sexual complex
A psychological complex involving fixations of a sexual nature; a fetish
simplicial complex
A collection of simplices of various dimensions, connected to one another according to certain rules
ternary complex
Any of several forms in which three different molecules are tightly bound together
vitamin B complex
A group of water-soluble vitamins, once thought to be a single vitamin, occurring in yeast, liver, eggs etc
parabrachial complex
In the human brain, the parabrachial area (parabrachial complex) is a horseshoe-shaped strip of gray matter comprising the Kölliker-Fuse nucleus, the lateral parabrachial nucleus and the medial parabrachial nucleus. It is located at the junction of the midbrain and pons in the lateral reticular formation, rostral to the parvocellular reticular nucleus near the superior cerebellar peduncle. It gets its name from its closeness to the superior cerebellar peduncle, which is also known as the "brachia conjunctiva."
complexly
{a} intricately, obscurely, darkly
complexness
{n} complex state
apartment complex
An apartment building, block of flats or tenement is a multi-unit dwelling made up of several (generally four or more) apartments (US) or flats (UK). Where the building is a high-rise construction, it is termed a tower block in the UK and elsewhere. The term apartment building is used regardless of height in the US
madonna-whore complex
(Psikoloji, Ruhbilim) The term Madonna-whore complex refers to a psychological complex in Freudian psychoanalysis that is said to develop in the human male. The term is also used popularly, often with subtly different meanings. According to Freudian psychology, this complex often develops when the sufferer is raised by a cold and distant mother. Such a man will often court women with qualities of his mother, hoping to fulfill a need for intimacy unmet in childhood. Often, the wife begins to be seen as mother to the husband — a Madonna figure — and thus not a possible object of sexual attraction. For this reason, in the mind of the sufferer love and sex cannot be mixed, and the man is reluctant to have sexual relations with his wife, for that, he thinks unconsciously, would be as incest. He will reserve sexuality for "bad" or "dirty" women, and will not develop "normal" feelings of love in these sexual relationships
AIDS dementia complex
The neurological disease complex that is sometimes experienced by AIDS patients, caused by neuron injury and death and characterized by cognitive impairment
Clovis complex
Widely distributed prehistoric culture of North America characterized by leaf-shaped flint projectile points with fluted sides. The complex also includes bone tools, hammerstones, scrapers, and unfluted points. It derives its name from the first site examined, in 1932, near Clovis, N.M. Clovis projectile points, dating from 10,000 BC, have been found in association with mammoth bones and indicate the existence of a big-game hunting tradition among the earliest settlers of North America. See also Folsom complex
Electra complex
incestuous desire of a daughter for her father
Electra complex
In psychoanalysis, a daughter's unconscious libidinal desire for her father
Folsom complex
Prehistoric culture of North America on the eastern side of the Rocky Mountains that is known from stone tools. It is characterized by leaf-shaped flint projectile points having a concave base with side projections and a longitudinal groove on each face. The complex was first identified at Folsom, N.M., U.S. It includes a variety of scrapers, knives, and blades and is generally dated to 8000-9000 BC. Like the earlier Clovis complex, it is considered to be part of a Paleo-Indian big-game hunting tradition
Kandinsky complex
{i} (Psychiatry) erotomania, Clerambault-Kandinsky syndrome, disorder in which a person believes and has a delusion that another person of higher social status is in love with them
Oedipus complex
psychological complex characterized by a son's sexual attraction toward his mother and jealousy of his father
Oedipus complex
If a boy or man has an Oedipus complex, he feels sexual desire for his mother and has hostile feelings towards his father. In psychoanalysis, a subconscious sexual desire in a child, especially a male child, for the parent of the opposite sex, usually accompanied by hostility to the parent of the same sex. according to Freudian psychology, when a son unconsciously feels sexual desire for his mother, combined with a hatred for his father. In psychoanalytic theory, a desire for sexual involvement with the parent of the opposite sex and a sense of rivalry with the parent of the same sex. The term was introduced by Sigmund Freud in his Interpretation of Dreams (1899) and is derived from the mythological Oedipus, who killed his father and married his mother; its female analogue is the Electra complex. Considered a normal stage in the development of children ages three to five, it ends when the child identifies with the parent of the same sex and represses its sexual instincts. Freud believed that the process of overcoming the Oedipus complex gave rise to the superego
b complex
B-complex vitamin: originally thought to be a single vitamin but now separated into several B vitamins
b-complex vitamin
originally thought to be a single vitamin but now separated into several B vitamins
building complex
a whole structure (as a building) made up of interconnected or related structures
complexation
The ionic bonding of one or more central ions or molecules by one or more surrounding ions or molecules
complexation
Electrostatic association of positively charged metal ions and negatively charged organic matter, usually with two or more points of attachment See Chelate
complexation
A water treatment that involves adding certain chemicals to water to prevent any iron in it from oxidizing and changing the water’s colour
complexed
Complex, complicated
complexes
plural of complex
complexly
involving complex numbers
complexly
in a complicated manner, intricately
complexly
in a complex manner
complexly
In a complex manner; not simply
complexness
{i} intricacy, complicatedness
complexness
The state of being complex; complexity
complexness
The state or quality of being complex
electra complex
a complex of females; sexual attraction to the father
guilt complex
disapproval If you say that someone has a guilt complex about something, you mean that they feel very guilty about it, in a way that you consider is exaggerated, unreasonable, or unnecessary
inferiority complex
Someone who has an inferiority complex feels that they are of less worth or importance than other people. A persistent sense of inadequacy or a tendency to self-diminishment, sometimes resulting in excessive aggressiveness through overcompensation. a continuous feeling that you are much less important, clever etc than other people. Acute sense of personal inferiority, often resulting in either timidity or (through overcompensation) exaggerated aggressiveness. Though once a standard psychological concept, particularly among followers of Alfred Adler, it has lost much of its usefulness through imprecise popular misuse
inferiority complex
strong feelings of insecurity and inadequacy which influence all of a person's interactions
inferiority complex
a sense of personal inferiority arising from conflict between the desire to be noticed and the fear of being humiliated
major histocompatibility complex
A group of genes that code for cell-surface histocompatibility antigens and are the principle determinants of tissue type and transplant compatibility
military industrial complex
network of business relationships between the U.S. Department of Defense and military contractors (extremely large and influences U.S. Security policies)
military-industrial complex
         Alliance between top industry and top military personnel who protect their common interests in arms production and use
military-industrial complex
a country's military establishment and the industries that produce arms and other military equipment; "we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex"--Dwight David Eisenhower
military-industrial complex
A phrase first coined by President Eisenhower in his 1961 farewell address describing the close linkage between the U S military and private contractors in the military industry
military-industrial complex
The three components (the military establishment, the industries that manufacture weapons, and the members of Congress from states and districts that depend heavily on the arms industry) that mutually benefit from a high level of defense spending
military-industrial complex
A concept coined by President Eisenhower in his farewell address, in which he was referring to the threats to American democracy that may arise from too close a friendship between major corporations in the defense industry and the Pentagon This is one example of the larger political phenomenon of the iron triangle
military-industrial complex
the close association among the federal government, the military and defense industries
oedipus complex
a complex of males; desire to possess the mother sexually and to exclude the father; said to be a source of personality disorders if unresolved
persecution complex
a mental illness in which someone believes that other people are trying to harm them
sexual complex
problem with relating to the other gender, fixation in the Oedipal stage
superiority complex
an exaggerated estimate of your own value and importance
superiority complex
condition in which a person believes himself to be better than others
vitamin B complex
Water-soluble organic compounds with loosely similar properties, distribution in natural sources, and physiological functions. Most are coenzymes, and all appear essential to the metabolic processes of all animal life. They include thiamin (B1), riboflavin (B2), niacin, vitamin B6, pantothenic acid, folic acid, biotin, and vitamin B12 (cobalamin); some authorities also include choline, carnitine, lipoic acid, inositol, and para-aminobenzoic acid. Vitamin B6 is needed for metabolism of amino acids and prevention of skin and nerve disorders. Vitamin B12 prevents pernicious anemia and is involved in nucleic-acid synthesis, fat metabolism, and conversion of carbohydrate to fat. The B complex vitamins are particularly abundant in cereal grains, meats, nuts, and some fruits and vegetables
complex