compound

listen to the pronunciation of compound
İngilizce - Türkçe
bileşim
birleştirmek
{i} mandıra
duvar
{i} duvarla çevrili binalar topluluğu
{i} bileşik

Amonyum karbonat, organik bir bileşiktir. - Ammonium carbonate is an organic compound.

Civalı nitrat iyonik bir bileşiktir. - Mercuric nitrate is an ionic compound.

kompaund
birleşik

Bir terimin birleşik anlamından dolayı, bir niteleyicinin kullanımı benzemeyen örnekleri engeller. - An application of a qualifier precludes non-partaking instances from the compound meaning of a term.

bileşik sözcük
halita
il
(Kanun) davadan vazgeçmek
şiddetlendirmek
bileştirmek
bölme
karıştırmak
(Mekanik) alıştırma macunu
arttırmak
(İnşaat) zımpara macunu
(Ticaret) bileşik faiz hesaplamak
katmak
(duvar/çit/vb.ile çevrili) binalar topluluğu
eklemek
artırmak
Yerleşke

They launched a mortar strike on a UN compound.

borç konusunda anlaşmak
{i} alaşım
terkip etmek
{s} karışık
{i} karıştırma
bir bütün haline getirmek
{f} örtbas etmek
(Askeri) Açık esir kampı
{f} çözmek
{i} ağıl
site/bileş
{f} halletmek
{f} anlaşmak
bileşik,v.art: adj.bileşik
compound a felony menfaat karşıIığında suçluyu dava etmekten vazgeçmek veya suçunu örtbas etmek
{f} uzlaşmak
(Askeri) AÇIK ESİR KAMPI: Harp esirlerinin kısa süre hapsedilmelerine yarayan, etrafı çevrili yer veya meydan
{i} içinde binalar bulunan etrafı duvarla çevrili yer
{i} karıştırılma
{f} takipten vazgeçmek
{i} bileşim, terkip
{i} bileşik kelime

Bir bileşik kelime iki küçük kelimeden oluşur. - A compound word consist of two smaller words.

{f} taksitle ödemek
compound the problem
Bir sorrunu daha kötü hâle getirmek
compound interest
bileşik faiz
compound arch
(İnşaat) bileşik kiriş
compound bending
birleşik eğilme
compound body
(Kimya) bileşik cisim
compound corals
(Jeoloji) bileşik mercanlar
compound curves
birleşik virajlar
compound curves
birleşik dönemeçler
compound curves
birleşik kurplar
compound die
(Mekanik,Teknik) tümleşik kalıp
compound diet
(Denizbilim) karma yem
compound eye
petekgöz
compound filter
birleşik süzgeç
compound fold
(Jeoloji) bileşik kıvrım
compound gage
manovakummetre
compound girder
(İnşaat) mürekkep kiriş
compound leaves
(Botanik, Bitkibilim) bileşik yapraklar
compound lens
(Fotoğrafçılık) bileşik objektif
compound load
bileşik yük
compound machine
bileşik makine
compound machine
birleşik makine
compound motor
(Elektrik, Elektronik,Teknik) kompaund motor
compound muscles
(Anatomi) bileşik kaslar
compound nouns
(Dilbilim) birleşik isimler
compound oil
bileşik yağ
compound option
(Ticaret) bileşik opsiyon
compound pigment
(Sanat) bileşik pigment
compound power
(Elektrik, Elektronik) bileşik güç
compound rest
(Mekanik) takım kızağı
compound rule
(Dilbilim) tamlama vurgusu
compound rule
(Dilbilim) bileşik sözcük vurgusu
compound section
bileşik profil
compound target
bileşik hedef
compound tense
(Dilbilim) bileşik zaman
compound tone
(Dilbilim) bileşik ton
compound unit
bileşik öğe
compound verb
birleşik eylem
compound walling
(İnşaat) karma duvar
compound winding
sargı
compound window
(İnşaat) bileşik pencere
compound adjective
sıfat tamlaması
compound adjective
bileşik sıfat
compound angle
bileşik açı
compound arch
kompoze kiriş
compound arch
bileşik kemer
compound beam
bileşik kiriş
compound by
art
compound circuit
bileşik devre
compound coil
bileşik bobin
compound connected transistor
bileşik bağlantılı transistor
compound curve
sepetkulpu eğrisi
compound curve
mürekkep eğri
compound duty
gümrük resmi
compound dynamo
bileşik dinamo
compound excitation
bileşik uyartım
compound eye
bileşik göz
compound fraction
bileşik kesir
compound fracture
açık kırık
compound fruit
bileşik meyve
compound function
bileşik fonksiyon
compound generator
kompaund jeneratör
compound girder
kompoze kiriş
compound girder
bileşik kiriş
compound interest method
bileşik faiz yöntemi
compound leaf
bileşik yaprak
compound lens
bileşik mercek
compound lever
çatma kol
compound microscope
bileşik mikroskop
compound motor
bileşik motor
compound noun
bileşik isim
compound noun
bileşik ad
compound nucleus
bileşik çekirdek
compound number
bileşik sayı
compound pendulum
bileşik sarkaç
compound proposition
bileşik önerme
compound sentence
bileşik cümle
compound sentence
bileşik tümce
compound signal
bileşik sinyal
compound statement
bileşik deyim
compound tariff
karma gümrük tarifesi
compound verb
birleşik fiil
compound winding
karma sargı
compound word
bileşik kelime
compound word
bileşik sözcük
compound wound
bileşik sargılı
compound adjective
bileşik sıfat, sıfat tamlaması
compound angle
bileşik acı
compound annual growth rate
yıllık bileşik büyüme oranı
compound bow
(Silahlar) İki ucunda makara sistemi bulunan yay, makaralı yay
compound creditors
borcu azar azar kapatmak
compound customs duty
bileşik gümrük vergisi
compound eye
Böcek türlerinde petek göz
compound girder
bileşik kırış, kompoze kırış, mürekkep kırış
compound journal
bileşik yevmiye maddesi
compound noun
bileşik isim, bileşik ad
compound roller
Bileşik makara
compound with -sh attached
bileşikle-sh ekli
compound with two oh groups
iki oh grupları ile bileşik
compound amount
(Ticaret) bileşik faiz tutarı
compound coil
çift makara
compound curve
(Havacılık) birleştirilmiş kurb
compound document
Bileşik Belge
compound document architecture
Bileşik Belge Mimarisi
compound document commands
bileşik belge komutları
compound document creation
Bileşik Belge Yaratma
compound document support
Bileşik Belge Desteği
compound documents
bileşik dokümanlar
compound entry
(Ticaret) bileşik yevmiye maddesi
compound expressions
bileşik ifadeler
compound fracture
kırılan kemik uçlarının deriyi delerek dışarı çıkması
compound helicopter
(Askeri) BİLEŞİK HELİKOPTER: Helikopter pervanesinin tek başına yapabildiğinden daha fazla itme gücü sağlayan, böylece ileri hızın artmasına imkan tanıyan yardımcı bir itme sistemine sahip olan bir helikopterdir; pervane sisteminde gelmesi gereken kaldırmayı azaltmak üzere kanatlar bulunabilir veya bulunmayabilir
compound instrument
(Ticaret) bileşik araç
compound number
(Matematik) bileşke sayısı
compound sentence
dilb. birleşik cümle
compound sentence
bağlı cümle
compound target
bilesik hedef
compound tariff
(Ticaret) karma tarife
compound tariff
(Ticaret) bileşik gümrük tarifesi
compound word
dilb. birleşik sözcük
compound word
(Dilbilim) birleşik sözcük
compound wound
iki sargılı
compound wound
(Elektrik, Elektronik,Teknik) karma sargılı
coordination compound
koordinasyon bileşiği
complex compound
(Nükleer Bilimler) kompleks bileşik
corrosion preventive compound
(Askeri) KOROZYON KORUYUCU BİLEŞİK: Pas veya korozyonu önlemek için metal yüzeylerine sürülen bir bileşik. Bu terim boya tabakalarından ayırt edilmeleri için genel olarak, su veya temizleme mahlulü ile giderilebilen bileşikler için kullanılır
corrosion preventive compound
(Askeri) korozyon koruyucu bileşik
joint compound
(Araçlar) Sızıntıları durdurmak için kullanılan bir tür macun
organophosphorus compound
(Tabiat Doğa) Organofosforlu bileşik
binary compound
(Kimya) ikili bileşikler
cluster compound
(Kimya) küme bileşiği
compounded
(Kimya) karışmış
sealing compound
salmastra
volatile organic compound
(Kimya) uçucu organik bileşik
addition compound
katılma bileşiği
aliphatic compound
alifatik bileşik
anionic compound
anyonik bileşik
azo compound
azo bileşiği
azoxy compound
azoksi bileşiği
binary compound
ikili bileşik
boiler cleansing compound
kazantaşı çözücüsü
carbon compound
karbon bileşiği
carburizing compound
karbonlama bileşiği
casking compound
macun
chemical compound
kimyasal bileşik
clathrate compound
molekülsel sıkışımla oluşmuş bileşik
clipped compound
kesintili birleşik
cyclic compound
halkalı bileşik
diazo compound
diyazo bileşiği
electron compound
elektron bileşiği
heterocyclic compound
heterosiklik bileşik
homocyclic compound
homosiklik bileşik
inorganic compound
anorganik bileşik
inorganic compound
inorganik bileşik
insulating compound
izolan madde
insulating compound
yalıtkan madde
ionic compound
iyon bileşik
labelled compound
etiketli bileşik
lapping compound
alıştırma macunu
leuco compound
lökotürev
organic compound
organik bileşik
ring compound
halka bileşiği
saturated compound
doymuş bileşik
aromatic compound
aromatik bileşik
burnishing compound
mıskala vurma bileşiği
clathrate compound
molekülsel sikisimla oluşmuş bileşik
exothermic compound
eksotermik bileşik, isisalan bileşik
oxide, compound of oxygen
oksijen oksit, bileşik
phyto-compound
bitki kökenli karışım
pickling compound
dekapaj bileşiği, paklama bileşiği
secondary compound
ikincil bileşik sözcük
to come together
araya gelip
antifreezing compound
(Tıp) Bir sıvıyı donmaktan koruşan alaşım
İngilizce - İngilizce
A substance made from any combination elements
This changes the meaning of an interval so that it is an octave higher than originally (i.e. a compound major second is equivalent to a major ninth)
to put together
Anything made by combining several things
to settle by agreeing on less than the claim
to come together
A substance formed by chemical union of two or more ingredients in definite proportions by weight
a group of buildings situated close together, eg. for a school or block of offices
A lexeme that consists of more than one stem; compound word; for example laptop, formed from lap and top
composed of elements; not simple
to add to
to come to terms of agreement
an enclosure within which workers, prisoners, or soldiers are confined
{n} a mass of ingredients, a misture
{v} to mingle, mix, come to terms
Composed of two or more elements, ingredients, parts; produced by the union of several ingredients, parts, or things; composite; as, a compound word
If something is a compound of different things, it consists of those things. Honey is basically a compound of water, two types of sugar, vitamins and enzymes. = mixture
a word formed by writing two or more words as one; for example "laptop", formed from "lap" and "top"
{f} mix, blend, combine
A model consisting of two or more polyhedra Compounds of interest usually have an interesting symmetry group overall, and the polyhedra usually have their symmetry groups at least partially aligned, share a common centre, and are often all the same It is also common to have a compound of a polyhedron with its dual
create by mixing or combining
Compound is used to indicate that something consists of two or more parts or things. a tall shrub with shiny compound leaves. the compound microscope. = composite simple
To effect a composition; to come to terms of agreement; to agree; to settle by a compromise; usually followed by with before the person participating, and for before the thing compounded or the consideration
kind of matter composed of atoms of two or more elements chemically combined in fixed proportions; substance that can be chemically decomposed into two or more elements
(chemistry) a substance formed by chemical union of two or more elements or ingredients in definite proportion by weight
A compound is a pure and homogeneous substance consisting of atoms or ions of different elements in definite proportions, usually having properties unlike those of its constituent elements A compound can be broken down into two or more other substances by chemical means
{s} consisting of more than one part
calculate principal and interest
A substance made by combining two or more parts or elements; water is a chemical compound made from hydrogen and oxygen
A compound is an enclosed area of land that is used for a particular purpose. Police fired on them as they fled into the embassy compound. a military compound. = enclosure
A formula or "recipe" of rubber composing a particular tire Different tracks require different tire compounds "Left-side" tires are considerably softer than "right-side" tires and it's against the rules to run left sides on the right
Made up of two or more definable parts
A substance composed of two or more chemical elements
To put together, as elements, ingredients, or parts, in order to form a whole; to combine, mix, or unite
of leaf shapes; of leaves composed of several similar parts or lobes
a substance with constant composition that can be broken down into elements by chemical processes
an enclosure of residences and other building (especially in the Orient)
consisting of two or more substances or ingredients or elements or parts; "soap is a compound substance"; "housetop is a compound word"; "a blackberry is a compound fruit"
To compose; to constitute
To modify or change by combination with some other thing or part; to mingle with something else
A compound is the atoms of different elements joined together
a whole formed by a union of two or more elements or parts
To compound a problem, difficulty, or mistake means to make it worse by adding to it. Additional bloodshed and loss of life will only compound the tragedy The problem is compounded by the medical system here. = add to. Any substance composed of identical molecules consisting of atoms of two or more elements. Millions are known, each unique, with unique properties. Most common materials are mixtures of compounds. Pure compounds can be obtained by physical separation methods, such as precipitation and distillation. Compounds can be broken down into their constituents to various degrees or changed into new compounds by chemical reactions. Atoms always combine into molecules in fixed proportions, distinguishing compounds from solutions and other mechanical mixtures. Compounds are often classified as inorganic and organic compounds; coordination complexes, which contain metal atoms (usually transition elements) bonded to ligands that may be organic, are somewhat in between. Compounds may also be classified by whether they have ionic or covalent bonds (many include both types). acrylic compound aromatic compound heterocyclic compound inorganic compound nitro compound organic compound
A substance with a constant composition that contains two or more elements
two of more elements combined; a substance having different properties than of the elements used
A chemical term denoting a combination of two or more distinct elements
When talking about tires, the firmer (harder) the compound, the longer life it will have, but it won't have as much grip as a softer tire would Most racers use a firm compound tire as the racing surface heats up during the day A softer compound tire is best used when the track is cool, such as in the morning or late evening Examples of these compounds include our 20R tires (our softest), 23R, 27R (medium), 33R and 35R (our firmest)
In chemistry, a compound is substance that is made by combining two or more elements to form another
In chemistry, a compound is a substance that consists of two or more elements. Organic compounds contain carbon in their molecules
In grammar, a compound noun, adjective, or verb is one that is made up of two or more words, for example `fire engine', `bottle-green', and `force-feed'
A combination of two or more elements, bonded together in some way It has different physical and chemical properties from the elements it is made of Compounds are often difficult to split into their elements and can only be separated by chemical reactions
In the East Indies, an inclosure containing a house, outbuildings, etc
A substance formed by a union of two or more elements in a definite proportion by weight
A pure and homogeneous substance consisting of atoms or ions of different elements in definite proportions, usually having properties unlike those of its constituent elements A compound can be broken down into two or more other substances by chemical means [Neurolab Glossary, NASA, US, 1997] http: //neurolab jsc nasa gov/glosscd htm
{i} enclosed area; mixture, substance composed of different elements
That which is compounded or formed by the union or mixture of elements ingredients, or parts; a combination of simples; a compound word; the result of composition
make more intense, stronger, or more marked; "The efforts were intensified", "Her rudeness intensified his dislike for her"; "Potsmokers claim it heightens their awareness"; "This event only deepened my convictions"
A substance composed of two or more elements
create by mixing or combining calculate principal and interest of leaf shapes; of leaves composed of several similar parts or lobes consisting of two or more substances or ingredients or elements or parts; "soap is a compound substance"; "housetop is a compound word"; "a blackberry is a compound fruit
In grammar, a compound sentence is one that is made up of two or more main clauses. Compare complex
an enclosure of residences and other building (especially in the Orient) a whole formed by a union of two or more elements or parts (chemistry) a substance formed by chemical union of two or more elements or ingredients in definite proportion by weight put or add together; "combine resources"
A substance which has its own properties but which can be broken down into other substances A compound is made of only one kind of molecule Chemists break down compounds using special chemical methods which may include heat, electricity, and adding other substances to the compounds
a combination of two or more words that is used as a single word The three different types of compound are noun compound, adjective compound and verb compound
also composed; an attack or riposte incorporating one or more feints to the opposite line that the action finishes in
combine so as to form a whole; mix; "compound the ingredients"
composed of two or more parts, a compound leaf is made of leaflets
composed of many distinct individuals united to form a whole or colony; "coral is a colonial organism"
To form or make by combining different elements, ingredients, or parts; as, to compound a medicine
To settle amicably; to adjust by agreement; to compromise; to discharge from obligation upon terms different from those which were stipulated; as, to compound a debt
A substance formed by the chemical combination of two or more elements in fixed proportion   The elements lose their individual chemical properties and the compound has new properties
compound attack
An attack consisting of more than one feint
compound eye
A visual organ found in arthropods such as insects and crustaceans. It consists of one to thousands of tiny independent photoreception units
compound eyes
plural form of compound eye
compound imperative
Two or more imperative clauses joined in a single sentence

e.g. speak now or forever hold your peace.

compound imperative
A word constructed from the imperative of a verb plus one or more pronouns

e.g. (in Italian) portiamoglieli - let's take them to him.

compound interest
Interest, as on a loan or a bank account, that is calculated on the total on the principal plus accumulated unpaid interest
compound interests
plural form of compound interest
compound machine
Any combination of simple machines working together
compound microscope
A microscope with more than one lens
compound microscopes
plural form of compound microscope
compound modifier
adjectival or adverbial phrase of multiple words
compound sentence
a sentence that has two or more independent clauses, joined by a conjunction (such as 'but', 'and') and/or punctuation (such as ','). Compare simple sentence
compound symbol
A symbol made by joining two or more others with punctuation (normally a period / full stop)
compound symbols
plural form of compound symbol
compound word
A word composed of two or more stems. Examples include pancake, two-tone, and school bus – it may or may not have a space or hyphen
compound words
plural form of compound word
compound-sentence
Attributive form of compound sentence, noun
compound-symbol
Attributive form of compound symbol, noun
compound the problem
1. Make the problem worse2. Intensify the negative aspects of something
compound bow
(Silahlar) A compound bow is a modern bow that uses a levering system of cables and usually cams and pulleys to draw the limbs back
compound eye
The eye of most insects and some crustaceans, which is composed of many light-sensitive elements, each having its own refractive system and each forming a portion of an image
compound adjective
{i} (Grammar) adjective comprising of two parts and in general written with a hyphen (e.g.: never-ending, worn-out)
compound clause
{i} clause consisting of two simple clauses (Grammar)
compound control
A system of control in which a separate manipulation, as of a rudder, may be effected by either of two movements, in different directions, of a single lever, etc
compound eye
in insects and some crustaceans: composed of many light-sensitive elements each forming a portion of an image
compound fraction
fraction of a fraction, fraction made up of fractions
compound fracture
A compound fracture is a fracture in which the broken bone sticks through the skin. A fracture in which broken bone fragments lacerate soft tissue and protrude through an open wound in the skin. a broken bone that cuts through someone's skin
compound fracture
bone fracture in which the broken bone is protruding through the skin
compound fracture
bone fracture associated with lacerated soft tissue or an open wound
compound gland
A gland composed of branching duct systems that combine, eventually to open into a secretory duct
compound interest
Compound interest is interest that is calculated both on an original sum of money and on interest which has previously been added to the sum. Compare simple interest. Interest computed on the accumulated unpaid interest as well as on the original principal. interest that is calculated on both the sum of money lent or borrowed and on the unpaid interest already earned or charged simple interest
compound interest
interest which is related to an exchange rate or to inflation
compound interest
interest calculated on both the principal and the accrued interest
compound leaf
composed of a number of leaflets on a common stalk
compound leaf
{i} (Botany) leaf that consists of more than one blade
compound lens
a lens system consisting of two or more lenses on the same axis
compound lever
a pair of levers hinged at the fulcrum
compound microscope
light microscope that has two converging lens systems: the objective and the eyepiece
compound microscope
A microscope consisting of an objective and an eyepiece at opposite ends of an adjustable tube
compound morphology
the part of grammar that deals with combinations of simple words into compound words
compound noun
{i} noun composed of two or more words (i.e.: southeast); noun that forms the plural by pluralizing the essential part of the word (such as: vice-presidents or attorneys general)
compound number
a quantity expressed in two different units; "one hour and ten minutes"
compound number
A quantity that is expressed in terms of two or more different units, such as 10 pounds 5 ounces or 3 feet 4 inches
compound number
{i} number which is a combination of real and imaginary numbers (Mathematics)
compound number
a quantity expressed in two different units; "one hour and ten minutes
compound period
period of time on which a calculation is based
compound pistil
consists of two or more fused carpels
compound sentence
A sentence of two or more coordinate independent clauses, often joined by a conjunction or conjunctions, as The problem was difficult, but I finally found the answer
compound sentence
a sentence composed of at least two coordinate independent clauses
compound sentence
sentence which contains two or more independent clauses
compound sugar
A sugar that yields two or more monosaccharides on hydrolysis
compound verbs
verbs combined with auxiliary verb (Grammar)
compound word
A word consisting of two free morphemes or meaning units that can stand alone, for example, mailbox, hallway, jellybean
compound word
a word made up of two or more existing words, often separated by a hyphen (e g , bull-headed)
compound word
a word made by putting two or more words together (cowboy)
compound word
a word made up of two other words, such as foot/ball, foot/fall Sometimes a hyphen is used between the two parts of the word, as in 'over-anxious'
compound word
Two or more words, most often nouns, combined to make one word: The boy kicked the football  (foot + ball)
compound word
(Grammar) words which are made of two or more words
coordination compound
a class of compounds in which a central metal atom (normally a transition element) is surrounded by a group of ions or molecules (ligands)
coordination compound
A chemical compound formed by joining independent molecules or ions usually to a central metallic atom by coordinate bonds. Also called coordination complex
Amadori compound
Any of a family of derivatives of aminodeoxysugars formed in food as part of the Maillard reactions
ansa compound
Any cyclophane in which the para positions of a benzene ring are connected by a bridge of at least 10 atoms
aromatic compound
Any compound which exhibits aromaticity
arsonium compound
Any compound containing a cation of general formula R4As+; the arsenic analogue of quaternary ammonium compounds
azo compound
an organic compound of the general formula R-N=N-R1; they are often coloured and are the basis of many synthetic dyes; a diazene
azoxy compound
any of a class of dipolar organic compounds having general formula RN=N+(O-)R
binary compound
A compound composed of an element and a radical (a group of atoms that behave as one piece)
binary compound
A chemical compound composed of only two elements
cage compound
any polycyclic compound having the form of a cage
catena compound
Any compound having two or more rings interconnected like the links of a chain, without a covalent bond
chelate compound
a cyclic compound in which a metal atom is bonded to at least two other atoms
chemical compound
Any single substance, either compound or element
chemical compound
Any substance formed by the union of two or more chemical elements in a fixed ratio, the union being a chemical bond
chemical-compound
Attributive form of chemical compound

chemical-compound table.

clathrate compound
a substance consisting of molecules of one element or compound contained within the cage-like structure of another
closed compound
A compound word without spaces in it. Some examples: dishcloth, keyboard, pancake, altogether, accuse, waterproof
compounded
Simple past tense and past participle of compound
compounder
A person who compounds (mixes ingredients, and tests the result)
diazo compound
any compound of general formula R2C=N+=N-
diazoamino compound
any compound of general formula RN=N-NR2 where not all R = H
diazonium compound
any compound having the general formula R-N2+ X-, especially one in which R is an aryl residue; they are important as intermediates in the production of azo dyes
fluxional compound
a compound whose molecule undergoes rapid intramolecular rearrangements among equivalent structures in which the component atoms are interchanged
hypervalent compound
any compound which contains more than eight formally assignable electrons in a valence shell directly associated with the central atom in direct bonding with a number of ligands
hyphenated compound
A compound word combined using hyphens, such as get-together, half-baked, two-tone, or broad-minded
inorganic compound
Any compound containing carbon atoms ionically bound to other atoms
inorganic compound
Any compound not containing carbon atoms
intercalation compound
a crystalline solid consisting of a host lattice containing voids into which guest atoms or molecules are inserted
intermetallic compound
any solid material, composed of two or more metal atoms in a definite proportion, that has a definite structure which differs from those of its constituent metals
isonitroso compound
any oxime
macrocyclic compound
a macrocycle
mesoionic compound
any of a class of compounds having five-membered ring heterocycles (or their benzo derivatives) which possess a sextet of π-electrons in association with the atoms comprising the ring, but which cannot be represented by any one covalent or polar structure; typically the ring structure contains both positive and negative delocalised charges which cannot be associated with any one ring atom, and the negative charge can also be associated with a conjugated exocyclic atom (typically oxygen, sulfur, or nitrogen)
metal cluster compound
any compound in which two ot more metal atoms are bonded to one another
non-stoichiometric compound
any chemical compound in which the number of atoms of each element is not expressible as the ratio of small integers; normally due to missing atoms in a solid state lattice
open compound
A compound word with spaces in it. For example: hang out, school bus, science fiction
organic compound
Any compound containing carbon atoms covalently bound to other atoms
organometallic compound
an organic compound having at least one metal-to-carbon bond
palmate compound
Alternative spelling of palmately compound
palmately compound
Having more then three leaflets attached directly to the petiole
parent compound
The simplest member of a class of compounds, from which the others are formally obtained by substituting radicals for hydrogen atoms
quaternary ammonium compound
An amine derivative, containing four radicals, of general formula R1R2R3R4-N+X-; the radicals may be the same, different, or part of a ring; X is any univalent cation such as OH-
sandwich compound
any compound in which a metal atom is located between the faces of two planes of atoms, especially between two rings
spiro compound
any polycyclic compound having a single atom (usually carbon) as the only common member of two rings
ternary compound
Any compound containing atoms of three different elements
volatile organic compound
organic chemical compounds which can significantly vaporize under conditions of normal atmospheric temperature and pressure
organophosphorus compound
Degradable organic compounds containing carbon–phosphorus bonds (thus excluding phosphate and phosphite esters, which lack this kind of bonding), used primarily in pest control as an alternative to chlorinated hydrocarbons that persist in the environment
compounded
{a} mixed, composed, formed
compounder
{n} one who brings to terms or mixes
Compound interest
anatocism
acid compound
acid made of two or more combined parts
compounded
combined into or constituting a chemical compound
compounded
If something is compounded of different things, it is a mixture of those things. an emotion oddly compounded of pleasure and bitterness
compounded
past of compound
compounder
One at a university who pays extraordinary fees for the degree he is to take
compounder
A Jacobite who favored the restoration of James II, on condition of a general amnesty and of guarantees for the security of the civil and ecclesiastical constitution of the realm
compounder
One who, or that which, compounds or mixes; as, a compounder of medicines
compounder
{i} one who mixes drugs or medications; one who compromises
compounder
One who attempts to bring persons or parties to terms of agreement, or to accomplish, ends by compromises
compounder
One who compounds a debt, obligation, or crime
compounding
Interest, dividends or capital gains accrued on both an original investment and its reinvested earnings When earnings are reinvested, you buy additional shares, which, in turn purchase even more shares
compounding
the act of combining things to form a new whole
compounding
When interest is earned on past interest this is called compounding For instance, if there is 5% on $100 for a year, then the next year the interest will be not only on the $100 but on the 5 dollars of interest earned
compounding
Financial advisers love to talk about the magic of compounding What magic? If your investments make 10% a year for five years, you earn not 50% but 61 1% Here's the reason: As time goes on, you make money not only on your original investment but also on your accumulated gains from earlier years See "The Power of Compounding " BACK TO TOP
compounding
All going well, this year you will earn a positive return on your investment Next year, all going well, you will earn a return on your initial investment plus a return on your year one returns When your returns are reinvested and then provide you more returns in subsequent years, you are benefiting from compounding Compounding occurs if you reinvest any returns, whether the returns are interest income, bond income or dividends from stocks or mutual funds Thanks to compounding, your investment may grow quickly
compounding
The growth of an investment that comes from earnings on both the original principal amount invested and the reinvested income and capital gains
compounding
Compounding refers to the reinvestment of returns, whether the returns are interest income, bond income or dividends from stocks or mutual funds
compounding
The process by which the value of your investment increases This is based not only on the money that you originally invested, but also on gains that may have been made in prior years
compounding
When an investment generates earnings on reinvested earnings
compounding
Interest paid on interest, resulting in a geometric rate of increase on the initial principal For example, a $100 investment that earns 5% generates $5 per year With compounding, it would generate $5 the first year, making a new basis of $105; then $5 25 the next year, for a basis of $110 25; $5 51 the next year; and so on In a mutual fund, reinvesting dividends and capital gains takes advantage of the power of compounding
compounding
The effect that interest has on a sum of money when the interest rate is applied to both the initial sum invested as well as the interest that has already been received on that sum For example, if $100 is invested for two years at a 5% interest rate, the investor will receive $5 the first year and $5 25 the second year This is because during the second year the interest rate is applied to the initial investment ($100) as well as the interest received from the first year ($5) Because of compounding, each interest payment is greater than the one prior to it; therefore the rate at which an investment grows increases over time (assuming compounding of interest and a fixed interest rate)
compounding
When you put money in the bank, it earns interest When that interest earns interest, the result is a "compound" interest In your retirement plan account, if income from bonds or dividends from stocks or mutual funds are reinvested into your account, their earnings compound as well Compounding can help your balance increase faster
compounding
The arithmetic process of finding the final value of an investment or series of investments when compound interest is applied That is, interest is earned on the interest as well as on the initial principal
compounding
Earnings on an investment's gains, which, over time, can produce significant growth in the value of an investment For example, if your investments earn 10% a year for five years, you earn 61 1%, not 50% That's because, as time goes on, you make money not only on your original investment, but also on your accumulated gains from previous years
compounding
Process by which income is earned on income that has been previously earned The end value of the investment includes both the original amount invested and the reinvested income
compounding
Earning interest on principal saved and on previously earned interest
compounding
– The process by which income is earned on income that has previously been earned The end value of the investment includes both the original amount invested and the reinvested income
compounding
When interest is applied to the initial amount of money invested and any interest earned previously on that initial amount For an example, if you invest $50 a year for two years at 5% interest rate, you will receive $2 50 the first year and $2 63 the second year
compounding
When interest is earned on both the principal amount and any interest already earned Because of compound interest, money grows much faster if the income from an investment is left in the account
compounding
Interest earned on interest previously earned and reinvested For example, if a security paid a fixed interest rate of 10% annually and an investor invested $500, by the end of the first year the investor would have earned $50 in interest If that interest was reinvested, the investor would enter the second year with $550 invested At the end of the second year, the investor would have earned $55 in interest -- earning an extra $5 in interest thanks to the reinvestment of the first year's interest
compounding
Refers to earning income on your income For example, on fixed income investments that pay interest over time at periodic intervals, compounding means making interest on your initial investment and also on the interest as it builds up (i e , earning interest on your interest)
compounding
The computation of interest paid using the principal plus the previously earned interest
compounding
The growth that comes from investment income and gains on both the original principal and reinvested income and capital gains on an investment
compounding
Earnings on an investment's earnings For example, if you invest $1,000 at a fixed rate of 5 percent per year, your initial investment is worth $1,050 after one year During the second year, assuming the same rate of return, earnings are based not on the original $1,000 investment, but also on the $50 in first-year earnings Over time, compounding can produce significant growth in the value of an investment
compounding
present participle of compound
compounding
The computation of interest paid, using the principal plus the previously earned interest Compounding measures the growth of an investment when dividends or appreciation are reinvested
compounding
The process by which any investment gains build up not only on the money originally invested, but also on gains made in previous years Also used to describe the frequency with which banks add interest onto principal The more often this happens (some banks compound daily), the higher your effective yield
compounds
if x and y are well formed formulas, and provided that no variable which is free in one is quantified in the other, then the following are all well formed formulas: <x^y>, <x v y>, <x É y> Eg: <0 = 0 v ~0 = 0>
compounds
third-person singular of compound
compounds
Pure substances that can be broken down by various chemical means into two or more different substances
compounds
plural of compound
compounds
Two or more different elements held together in fixed proportions by attractive forces called chemical bonds
compound