purpose

listen to the pronunciation of purpose
İngilizce - Türkçe
{i} gaye

Oda bu amaç için gayet uygun. - The room is perfectly suitable for this purpose.

amaç

Pek çok insan amaçsızca hayatın içinde sürükleniyor. - Many people drift through life without a purpose.

Alan askeri amaç için kullanılır. - The site is used for military purposes.

{i} maksat
{i} niyet
isteyerek
{i} azim
{f} tasarlamak
{f} amaçlamak
{i} mesaj (hikâye)
{f} niyet etmek
(Bilgisayar) amacı

O, resim eğitimi amacıyla Paris'e gitmeye karar verdi. - He decided to go to Paris for the purpose of studying painting.

Ziyaretinizin amacı nedir? - What is the purpose of your visit?

kararlılık
uğur
{i} verilmek istenen mesaj
erek
kasıt

Biz kasıtlı olarak onun sırasını atladık. - We skipped his turn on purpose.

O onu kasıtlı yapmadı. - He didn't do it on purpose.

mahsus

Bunu mahsus yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

{f} kastetmek
bile bile
faydalı surette
murat
serve the purpose işine gelmek
maksa

Okumaktan asıl maksadın ne olursa olsun, kitaplar sana her zaman memnuniyet ve tatminkârlık duygusu verecektir. - No matter what your main purpose is in reading, books should never fail to provide contentment and satisfaction.

meram
kasten

Bunu kasten yaptın, değil mi? - You did this on purpose, didn't you?

Bunu kasten yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

on purpose mahsus
maksadına hizmet etmek
at cross purposes birbirinin maksadına aykırı
to good purpose iyi netice vererek
yol

Yolculuğunun amacı nedir? - What's the purpose of your trip?

mesaj (hikaye)
(Bilgisayar) amaca göre
âmil
devindirici
on purpose
bile bile

Onu bile bile yaptın, değil mi? - You did that on purpose, didn't you?

Onu bile bile yaptın. - You did that on purpose.

on purpose
kasten

Tom bunu kasten yapmadı. - Tom didn't do it on purpose.

Çocuk kasten ayağıma bastı. - The boy stepped on my foot on purpose.

on purpose
bilerek

Tom onu bilerek yaptı. - Tom did it on purpose.

O hatayı bilerek mi yaptın? - Did you make that mistake on purpose?

on purpose
mahsus

Bunu mahsus yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

purpose of the dam
barajın gayesi
purpose-built
belli bir amaç için özel yapılmış
purpose of punishment
(Kanun) Cezalandırma amacı
purpose statement
amaç beyanı
purpose, aim, end
amaç, amaç, son
purpose trained
özel amaçlı eğitilmiş
purpose trained
özel yetiştirilmiş
punishment purpose
(Kanun) Cezalandırma amacı
purposeful
kasıtlı
purposeful
maksatlı
purposefully
amaçlı
purposely
kasten
purposely
bilerek

Ben onu bilerek yapmadım. - I purposely didn't do that.

Tom bilerek son sayfayı boş bıraktı. - Tom purposely left the last page blank.

purposely
inadına
dual purpose
(Askeri,Ticaret) çift amaçlı
evil purpose
kasıt
for the purpose of
üzere
for the purpose of
gayesiyle
for the purpose of
niyetine
intended purpose
(Ticaret) beyan edilen amaç
lack of purpose
amaçsızlık
on purpose
tasarlayarak
on the purpose of
amacıyla
purposeful
ehemmiyetli
purposeful
bir amaca yönelik
purposefulness
maksatlı
purposefulness
amaçlılık
purposefulness
manalı
purposefulness
kasten
purposefulness
ehemmiyetli
purposeless
ereksiz
purposeless
niyetsiz
purposeless
gayesiz
purposely
kasıtlı

Kasıtlı olarak yanlış cevap verdin, değil mi? - You purposely gave the wrong answer, didn't you?

Onu kasıtlı olarak mı yaptın? - Did you do that purposely?

purposely
tasarlayarak
purposely
kasti olarak
sense of purpose
belirgin bir amaca sahip olma
sense of purpose
amaç sahibi olma
sense of purpose
amaçlarının bilincinde olma
serve a purpose
amaca hizmet etmek
serve a purpose
bir amaca hizmet etmek
serve no purpose
hiçbir amaca hizmet etmemek
serve someone's purpose
birinin ihtiyacını görmek
serve the purpose of
amacına hizmet etmek
special purpose
(Askeri) özel maksat
to the purpose
yerinde
all purpose
çok maksatlı
all purpose glue
çok maksatlı yapıştırıcı
all purpose tyre
çok maksatlı lastik
all-purpose
her amaca uygun
all-purpose
kullanışlı
all-purpose
çok maksatlı
beginner's all purpose symbolic instruction code
basic programlama dili
conjunctions of purpose
istek bağlaçları
dual purpose
çift maksatlı
dual purpose
iki işlevli
dual purpose weapon
çift maksatlı silah
for the purpose of
amacıyla

O müzik eğitimi amacıyla Avusturya'ya gitti. - He went to Austria for the purpose of studying music.

O, üzerine ev inşa etmek amacıyla arsayı aldı. - He bought the land for the purpose of building a house on it.

general purpose
her amaca uygun
general purpose
her işe elverişli
general purpose register
genel amaçlı yazmaç
general-purpose computer
genel amaçlı bilgisayar
general-purpose language
genel amaçlı dil
have as a purpose
amaç olarak al
multi-purpose
çok maksatlı
multiple-purpose
çok maksatlı
purposeful
amaçlı
serve the same purpose
aynı işi görmek
serve the same purpose
amacı karşılamak
special purpose computer
özel amaçlı bilgisayar
special-purpose
özel amaçlı
special-purpose computer
özel amaçlı bilgisayar
all-purpose
Pek çok işe yarayan; çok maksatlı
all-purpose
çok amaçlı
all-purpose flour
çok amaçlı un
all-purpose pump
çok amaçlı pompa
answer/serve the same purpose
aynı işi görmek, amacı karşılamak
clauses of purpose
maksat cümlecikleri, amaç cümlecikleri
conjunctions of purpose
istek baglaçlari
cross purpose
çapraz amaç
cross-purpose
karşıt maksat
deflect s.o. from his/her purpose
birini amacından çevirmek
do on purpose
bilerek yapmak
double-purpose
İki farklı amaç için kullanılabilen
evil purpose
kötü emel
for our purpose
amaçlarımız için
for that purpose
bu amaçla
for the purpose of prophylaxis
profilaksi amacıyla
for the purpose that
sin diye, ...mek için, ...mesi için, ... için
for this purpose
bu amaçla
general purpose computer
genel amaçlı bilgisayar
general purpose register
genel amaçlı kayıt
he did it on purpose.
diye bilerek bunu yaptı
he is wanting in purpose
O amaçla istediğini
intend, propose, tend to, purpose
tasarlamak, önermek amacı, eğilimindedir
multi-purpose
çok amaçlı
purpose of
amaçlama
purposes
amaçlar

Özel kuvvetler özel amaçlar için kullanılır. - Special forces are used for special purposes.

Araştırma amaçları için bir oda ayırın. - Allocate a room for research purposes.

serve its purpose
amacına hizmet
serve purpose
amaca hizmet
special-purpose vehicle
özel amaçlı taşıt
that suits my purpose
uyan amacım
the purpose
amaç
the purpose of creation
yaratılış amacı
turn s.t. to one´s purpose
bir şeyden yararlanmak
with the purpose of
amacı ile
adverbs of purpose
(Dilbilim) amaç belirten zarflar
all purpose
kullanışlı
all purpose
çok yönlü
all purpose canister
(Askeri) GENEL MAKSAT SÜZGECİ: Dikdörtgen şeklinde, kırmızı renkte bir gövdeden ibaret bir süzgeç. İçinde, dolgu maddesi olarak, karbon monoksit, amonyak, asit ve organik buharlara karşı koruyucu bir kimya maddeleri grubu vardır. Bir özel maksatlı maskenin ana parçası
all purpose hand held weapon
(Askeri) ELDE TAŞINAN GENEL MAKSAT SİLAHI: Hem bölge, hem de nokta hedeflerini ateş altına alabilmek için gerekli cephaneyi kullanabilen, elde taşınır hafif silah
answer the purpose
iş görmek
attached for administrative purpose only
(Askeri) YALNIZ İDARİ MAKSATLA EMRE VERİLMİŞ; YALNIZ İDARİ MAKSATLA EMRE VERİLEN: Bak. "administrative control"
charitable purpose
(Politika, Siyaset) yardım maksadı
chief purpose
öncelikli amaç
cross purpose
karşıt maksat
dual purpose
iki amaçlı
dual purpose generator
(Elektrik, Elektronik) çift maksatlı jeneratör
dual purpose gun
(Askeri) çift maksatlı silah
dual purpose gun
(Askeri) ÇİFT MAKSATLI SİLAH: Hem hava hem yerüstü hedeflerine tesirli ateş yapabilen silah
dual purpose improved conventional munitions
(Askeri) çift maksatlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat
dual purpose trawl
(Denizbilim) çift amaçlı trol
dual purpose vessel
(Denizbilim) çift amaçlı tekne
dual purpose weapon
(Askeri) ÇİFT MAKSATLI SİLAH: Hem hava hem kara ve suüstü hedeflerine karşı etkili ateş edebilecek şekilde imal edilmiş silah
fit for purpose
amaca uygun
fit for purpose guarantee
(Ticaret) amaca uygunluk garantisi
for the purpose of
-mek amacıyla
general purpose
genel amaçlı,her amaca uygun
general purpose control
genel amacli denetim
general purpose encryption equipment
(Askeri) genel amaçlı kriptolama cihazı
general purpose english
(Dilbilim) genel amaçlı ingilizce
general purpose system '
(Askeri) GENEL MAKSATLI (KRİPTO) SİSTEM: Bir haberde kullanılan belirli kripto sistemi
general purpose vehicle
(Askeri) GENEL MAKSAT ARACI: Genel mahiyetteki motorlu nakil aracı ihtiyaçlarını, karşılamak için yapılmış motorlu araç. Bu araç; karoseri ve şasi kısımlarında tadilat yapılmadan personel, ikmal maddesi, mühimmat ve teçhizat taşır; top veya römork çeker
general purpose; group
(Askeri) genel amaç; grup
go beyond one's purpose
amacını aşmak
in line with this purpose
bu amaç doğrultusunda
in parallel with this purpose
bu amaç doğrultusunda
infirmity of purpose
kararsızlık
intentness of purpose
azimkârlık
maritime special purpose force
(Askeri) deniz özel amaç kuvveti
multi purpose truck
(Otomotiv) çok amaçlı kamyon
municipal purpose
(Ticaret) kamu maksadı
particular purpose quay
(Askeri) özel amaçlı rıhtım
prime purpose
öncelikli amaç
principal purpose
öncelikli amaç
purposeful
{s} anlamlı
purposeful
kasten
purposeful
{s} niyetli
purposeful
purposefullymahsus
purposeful
manalı
purposefully
mahsus
purposeless
{s} anlamsız
purposeless
{s} maksatsız
purposeless
{s} amaçsız
purposeless
anlamsız/maksatsız
purposeless
{s} boş
purposelessness
amaçsızlık
purposely
mahsus
purposely
kasıtlı olarak

Kasıtlı olarak yanlış cevap verdin, değil mi? - You purposely gave the wrong answer, didn't you?

Onu kasıtlı olarak mı yaptın? - Did you do that purposely?

purposely
bile bile
roam with no purpose
amaçsızca dolanmak
serve s.o.'s purpose
birinin ihtiyacını görmek
serve the purpose
iş görmek
serve the same purpose
aynı görevi görmek
singleness of purpose
kendini tek bir amaca verme
singleness of purpose
tek amacı olma
singleness of purpose
ne istediğini bilme
special purpose
(İnşaat) özel amaç
special purpose
(Askeri) ÖZEL MAKSAT, ÖZEL MAKSATLI
special purpose aviation
(Askeri) ÖZEL GÖREV HAVACILIĞI: Askeri havacılığın; kıta nakli ve hava fotoğrafçılığı gibi, özel taktik görevleri yapan şubesi. Planörle nakliyatta buna dahildir. Bak. "combat aviation"., "experimental aviation", ve "training aviation"
special purpose canister
(Askeri) ÖZEL MAKSAT MASKE SÜZGECİ: Bak. "canister"
special purpose ration
(Askeri) ÖZEL DURUM RASYONU, ÖZEL MAKSAT RASYONU: Kıta ve şahıslar tarafından özel durum ve şartlar kullanılmak üzere tertiplenmiş özel yiyecek, şekerleme vs. den mürekkep rasyon. Bu rasyon yemek olarak verilmez. Bak. "ration"
special purpose system
(Askeri) ÖZEL MAKSATLI KRİPTO SİSTEMİ: Bazı tip mesajlar için kullanılmak üzere hazırlanmış özel kripto vasıtaları. Bunların başlıcaları Genel yardımcı Muhabere Kitapları (General Auxiliary Signal Book) , Muhabere sözlüğü (Signal Vocabulary). Parola Sistemleri (Authenticator System), Uçak Kodları (Aircraft Codes) ve Av Harekat Terimleri vs. yi içine alır
strenght of purpose
azim
strenght of purpose
sebat
strenght of purpose
kararlılık
task, purpose, method, and effects
(Askeri) görev, amaç, yönetm ve etkiler
the purpose of this directive is to.
(Avrupa Birliği) bu direktifin amacı
therapeutic purpose
tedavi amaçlı
to the purpose
isabetli, yerinde
turn to good purpose
yararı dokunmak
İngilizce - İngilizce
Have set as one's purpose; resolve to accomplish; intend; plan
A result that is desired; an intention
The reason for which something is done, or the reason it is done in a particular way
The subject of discourse; the point at issue
An object to be reached; a target; an aim; a goal
The act of intending to do something; resolution; determination
Designed for some purpose
{n} an intention, design, effect, example
{v} to intend, design, mean, resolve
an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions; "his intent was to provide a new translation"; "good intentions are not enough"; "it was created with the conscious aim of answering immediate needs"; "he made no secret of his designs"
To set forth; to bring forward
The branch has no authority in agreements where there was never any intent to create a landlord and tenant relationship But, sometimes a tenant and landlord relationship is created when a mortgage is in default The branch does become involved if, at a certain point, the mortgagee/new owner and former owner agree that a landlord and tenant relationship now exists under a tenancy agreement
Proposal to another; discourse
MPI_Abort shuts down all the processes in a given communicator and returns an error code to the invoking environment
reach a decision; "he resolved never to drink again"
{i} goal, aim; intention, objective
propose or intend; "I aim to arrive at noon"
Brief summary of the overarching purpose or primary goal of a program
The overall goal or function of a system
To propose, as an aim, to one's self; to determine upon, as some end or object to be accomplished; to intend; to design; to resolve; often followed by an infinitive or dependent clause
the quality of being determined to do or achieve something; "his determination showed in his every movement"; "he is a man of purpose"
simple statement of the reason that a unit of the national park system was created These statements are broad goals generally derived from the enabling legislation or legislative history They are used to guide development of more detailed visions and management plans for an area
Purpose is the feeling of having a definite aim and of being determined to achieve it. The teachers are enthusiastic and have a sense of purpose. see also cross-purposes
- In proposal writing, the "purpose" is the same thing as a "goal "
Instance; example
The purpose of the lab provides the wider view; it answers the why question, why you are doing the lab in the first place Instead of focusing just on the specific actions of the experimental procedure, purpose looks at the experimental procedure within the learning context The point is to show how what you are doing in the lab is related to that learning context This is important because learning something is the overall purpose of the lab You should describe how achieving the objective(s) of the lab will enhance your knowledge concerning the scientific concept or procedure that the lab is about
Think of your purpose as the work your essay will do Generally in college writing your purpose will be either to persuade, or to inform your readers
That which a person sets before himself as an object to be reached or accomplished; the end or aim to which the view is directed in any plan, measure, or exertion; view; aim; design; intention; plan
to transfer values and beliefs of the culture to the students to ensure a homogenous knowledge base to establish respect for authority and order to support the natural development of individual potential to provide models of excellence and congruence for children to emulate to provide students with insight into human process and provide a comprehensive and positive model towards global harmony
reach a decision; "he resolved never to drink again
what something is used for; "the function of an auger is to bore holes"; "ballet is beautiful but what use is it?"
The overall goal or function of a system (2)
a summary of the intentions with which the data set was developed
The purpose of something is the reason for which it is made or done. The purpose of the occasion was to raise money for medical supplies Various insurance schemes already exist for this purpose. the use of nuclear energy for military purposes He was asked about casualties, but said it would serve no purpose to count bodies = aim
the objective or point of doing something The desired Impact on the Target Group or institution which a project is expected to achieve if completed successfully The main reason for project implementation
This document describes the spatial and tabular data included with the ArcInfo coverages distributed by the Washington State Department of Ecology's Water Quality Program to assist interested parties in using the 1998 Section 303(d) Impaired and Threatened Water Bodies listings For additonal information on 303(d), please refer to the Water Quality Program's website at: http: //www ecy wa gov/wq/303d/index html
To have a purpose or intention; to discourse
What the writer wants to accomplish with a particular piece of writing
The positive improved situation that a project or programme is accountable for achieving
The author's aim or intent is classically defined as to inform, to persuade, or to entertain One might also include to express self or to write what one thinks, as in a diary One could reasonably claim that most purposes are aesthetic, that is, to seek a clearer, more beneficial, or more pleasant state For our purposes though we will stay with the classical definitions English 113 emphasizes expository writing as explanation of cause and effect, the scientific method, rational analysis, and reducing error Thus, the primary purpose of papers written for 113 is to analyze and clarify issues (disagreements) of a factual or conceptual nature And to define problems and make proposals And to test inferences To recognize meaningful fragments As in, did the reader go so far as to read to this line If so, score 10
A sense of meaning found in a person's sense that a goal is worthwhile and that the value of that goal permeates beyond the effort to achieve it This occurs when humans value a goal outside themselves and participate in pursuing it, and do so in such a way that its value permeates each of the steps taken toward achieving it and the surrounding experience (even if those steps are difficult and unpleasant in themselves and the goal is not immediately reached) (See Purpose Page
To define all terms used in the game in one place
This guidance provides definitions of terms used in this series of guidance on Annual Returns These definitions relate to this guidance only
To compare the effect of immediate therapy to lower IOP (lasertrabeculoplasty and betaxolol) versus late or no treatment on the progression of newly detected open-angle glaucoma Also to determine the extent of IOP reduction attained by treatment; expore the factors that may influence progression; and describe the natural history of newly detected glaucoma
Prepared by Chemical Manufacturers or Importers to describe characteristics of the product and to provide information concerning potential hazards
Your purpose is the thing that you want to achieve. They might well be prepared to do you harm in order to achieve their purpose His purpose was to make a profit by improving the company's performance. = aim, objective
A component of the UP Stated as one, single purpose; says why the team wants to solve this particular UP Usually prefaced by 'so that ' Should link closely to the KVP
You use for all practical purposes or to all intents and purposes to suggest that a situation is not exactly as you describe it, but the effect is the same as if it were. For all practical purposes the treaty has already ceased to exist = in effect
{f} intend, plan, design, aim
The overall objective (also called strategic objective) of the program, for example "to increase the accessibility to and use of palliative care facilities in (a particular geographic area)" The program should be able to achieve this objective if the design is successfully implemented The purpose is the ultimate measure of the program's effectiveness
(in the universe): Is there an inherent purpose of your life in the greater scheme of things OR is there no inherent purpose of your existence
If you do something on purpose, you do it intentionally. Was it an accident or did David do it on purpose? = intentionally
result or goal that is desired, as in: The purpose of my call is to tell you about our new product
end
purpose statement
An affidavit stating the purpose or a proposed loan
purpose statement
A mission statement
purpose statement
(Finans) A form filed by a borrower that describes how a loan backed by securities will be used, and guarantees that the loaned funds will not be used illegally to buy securities against Federal Reserve regulations
purpose-built
A purpose-built building has been specially designed and built for a particular use. The company has recently moved into a new purpose-built factory. designed and made for a particular purpose
purpose-built
designed and constructed to serve a particular purpose
accidentally on purpose
While appearing to be an accident, done deliberately
all-purpose
for all purposes; general-purpose
common purpose
Of a group: having the same purpose or intent in some action or series of actions
cross-purpose
A contrary or conflicting purpose or understanding, especially an unintentional or misconceived one
dative of purpose
The dative case in its use to indicate purpose

The dative of purpose is rare in this type of writing.

dative of purpose
A specific use of the dative case in this way

This poem is filled with datives of purpose.

dual-purpose
Having two purposes; able to be used for two separate things
fit for purpose
appropriate, and of a necessary standard, for its intended use
game with a purpose
A computer game that serves some purpose for the people setting up the game by harnessing human abilities in an entertaining setting
games with a purpose
plural form of game with a purpose
infinitive of purpose
The use of the "to" infinitive form of a verb in answer to the implied question "why?"

I bought a pen and some paper to write a note, is an example of an infinitive of purpose.

infinitives of purpose
plural form of infinitive of purpose
multi-purpose
Designed or intended to fit more than one type of function or application
on purpose
Purposefully; with intention; deliberately

That wasn't an accident! You did it on purpose!.

purposed
Of a person: determined
purposed
Intentional
purposed
Simple past tense and past participle of purpose
purposeful
Having a purpose in mind; resolute; determined
purposely
{a} on purpose, by or with design
all-purpose
Able to be used in any situation

An all-purpose cleaner.

for the purpose that
With the result or aim that
special purpose entity
(Finans) A special purpose entity (SPE; or, especially in Europe, special purpose vehicle/SPV, in Ireland – FVC financial vehicle corporation) is a legal entity (usually a limited company of some type or, sometimes, a limited partnership) created to fulfill narrow, specific or temporary objectives. SPEs are typically used by companies to isolate the firm from financial risk. A company will transfer assets to the SPE for management or use the SPE to finance a large project thereby achieving a narrow set of goals without putting the entire firm at risk. SPEs are also commonly used in complex financings to separate different layers of equity infusion. In addition, they are commonly used to own a single asset and associated permits and contract rights (such as an apartment building or a power plant), to allow for easier transfer of that asset. Moreover, they are an integral part of public private partnerships common throughout Europe which rely on a project finance type structure
special purpose vehicle
(Finans) A special purpose entity (SPE; or, especially in Europe, special purpose vehicle/SPV, in Ireland – FVC financial vehicle corporation) is a legal entity (usually a limited company of some type or, sometimes, a limited partnership) created to fulfill narrow, specific or temporary objectives. SPEs are typically used by companies to isolate the firm from financial risk. A company will transfer assets to the SPE for management or use the SPE to finance a large project thereby achieving a narrow set of goals without putting the entire firm at risk. SPEs are also commonly used in complex financings to separate different layers of equity infusion. In addition, they are commonly used to own a single asset and associated permits and contract rights (such as an apartment building or a power plant), to allow for easier transfer of that asset. Moreover, they are an integral part of public private partnerships common throughout Europe which rely on a project finance type structure
statement of purpose
A statement of purpose is a brief and focused essay about one's career or research goals, and is frequently required for applicants to universities, graduate schools, and professional schools. A statement of purpose (SoP) is a concise essay about one's career goals, identified means to achieve them and accomplishments so far towards those goals. It is a required document when applying for admission to most professional programs in the United States. Often, SoP is used as a yardstick to assess the capabilities of a prospective student in terms of critical thinking, analytical abilities, interests, aims and aspirations. It is a good way for an applicant to communicate with the admissions committee. Most admissions committees look for a short, crisp and ideologically clear SoP
achieve one's purpose
attain one's aim, obtain one's goal
all-purpose
You use all-purpose to refer to things that have lots of different uses or can be used in lots of different situations. Use all-purpose flour if you cannot find pastry flour. able to be used in any situation
all-purpose cloth
material used for many purposes
cross purpose
contrary purpose, purpose that opposes another, involuntarily conflicting purpose
cross-purpose
a contrary aim; "at cross-purposes"
defeat the purpose
make the wanted result less possible, fail the objective
dual purpose
double purpose, purpose which serves two different uses
general purpose
GENERAL-PURPOSE DICTIONARIES 1000 dictionariesEnglish Glossaries and Dictionaries (RECOMMENDED) Acronyms and Abbreviations Dictionary com English - French traveller's dictionary French / English Dictionary French - English Traveller's Dictionary English-Spanish Traveller's Dictionary English - Italian Traveller's Dictionary English - German Dictionary Multi-lingual general-purpose dictionary Multi-lingual travel dictionaries Roget's thesaurus Quotations Science Social Sciences Glossary Word Frequency Indexer
general purpose computer
computer which can perform various tasks and is not intended for one particular task
general purpose language
programming language that is suitable for many different uses
general-purpose
not limited in use or function
general-purpose bomb
a large bomb (500 to 2,000 pounds that is 50% explosive) whose explosion creates a blast and whose metal casing creates some fragmentation effect
infirm of purpose
lack of purpose or will
legitimate purpose
justifiable goal, warrantable purpose
multi purpose
having many uses
multi-purpose savings
savings account which has flexible conditions and can be used for many purposes
on purpose
with intention; in an intentional manner; "he used that word intentionally"; "I did this by choice"
on purpose
purposefully, intentionally
purposed
past of purpose
purposeful
Having purpose; intentional
purposeful
Important; material
purposeful
having meaning through having an aim; "led a happy purposeful life" serving as or indicating the existence of a purpose or goal
purposeful
serving as or indicating the existence of a purpose or goal
purposeful
{s} having a purpose, having a goal; definitive, decisive; full of meaning
purposeful
having meaning through having an aim; "led a happy purposeful life"
purposeful
If someone is purposeful, they show that they have a definite aim and a strong desire to achieve it. She had a purposeful air, and it became evident that this was not a casual visit. casual + purposefully pur·pose·ful·ly He strode purposefully towards the barn. casually. having a clear aim or purpose = determined
purposefully
In a purposeful manner
purposefully
in a purposeful manner; "he caught the motorcycles in the full glare of his headlights, braked and slipped purposefully out of the car
purposefully
with a purpose, with a goal; definitively, decisively; intentionally, by design
purposefulness
the quality of having a definite purpose
purposefulness
The state of being purposeful
purposefulness
{i} resoluteness, determinedness; significance, meaningfulness
purposeless
{s} lacking a goal, aimless; meaningless, lacking significance
purposeless
Having no purpose or result; objectless
purposeless
If an action is purposeless, it does not seem to have a sensible purpose. Time may also be wasted in purposeless meetings Surely my existence cannot be so purposeless? = senseless, pointless. not having a clear aim or purpose
purposeless
Without purpose
purposeless
lacking import; "a pointless remark"; "a life essentially purposeless"; "senseless violence"
purposeless
not evidencing any purpose of goal
purposelessly
without a clear purpose; "let's not purposelessly dispense the aid"
purposelessly
In a purposeless manner
purposelessly
without a clear purpose; "let's not purposelessly dispense the aid
purposelessly
aimlessly, without a goal, without specific intent
purposelessness
{i} aimlessness, state of lacking a goal, state of lacking specific intent
purposelessness
the quality of lacking any definite purpose
purposelessness
The state of being purposeless
purposely
With purpose or design; intentionally; with predetermination; designedly
purposely
on purpose; intentionally
purposely
with intention; in an intentional manner; "he used that word intentionally"; "I did this by choice"
purposely
If you do something purposely, you do it intentionally. They are purposely withholding information. deliberately = on purpose
purposely
intentionally, by design, deliberately; calculatedly, consciously; maliciously, with evil intent
purposes
third-person singular of purpose
purposes
plural of purpose
purposing
present participle of purpose
serve its purpose
be used for a particular reason
to the purpose
for the interest; relevant, belonging
without purpose
lacking an aim, lacking a purpose, without a goal, without end, pointlessly, vaguely, indefinitely
Türkçe - İngilizce

purpose teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

some purpose
instrumentality
purpose