object

listen to the pronunciation of object
İngilizce - Türkçe
{f} itiraz etmek

Amacım önerine itiraz etmek değil. - I don't mean to object to your proposal.

{f} razı olmamak
{f} karşı çıkmak
{i} gaye
amaç

Erkekler amaçlarına ulaştı. - The men achieved their objectives.

{i} cisim

Cisimler, aynada gerçekte göründüklerinden daha yakındır. - Objects in mirror are closer than they appear.

Yolda duran garip bir cisim buldum. - I found a strange object lying on the road.

{i} nesne

Nesnenin yüzeyi oldukça pürüzlü. - The surface of the object is fairly rough.

Bir teleskopla uzak nesneleri görebiliriz. - We can see distant objects with a telescope.

obje

Objektif olarak bakınca, onun görüşleri rasyonalizmden epey uzak. - From an objective viewpoint, his argument was far from rational.

Değerlendirme her zaman objektif değildir. - Valuation is not always objective.

{i} hedef

Pazarlama bölümü ve satış bölümü hedefleri mutlaka aynı değildir. - The objectives of the marketing department and the sales department are not necessarily the same.

Bu çok önemli bir hedef ve ulaşmak oldukça zor olacak. - That is a very important objective and it will be quite tricky to achieve.

(Tıp) Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim
(Tıp) Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje
nesne,v.karşı ol: n.nesne
mahzur görmek
(Tıp) Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef
nesne, amaç nesne
görülür veya dokunulur şey
matah
karşı olmak
(Politika, Siyaset) karşı gelmek
(Bilgisayar) nesnesi
amaçsız
gık demek
(Bilgisayar) nesneyi biçimle
mevzu
konu

Onun kitabı eleştiri konusu haline geldi. - His book became an object of criticism.

Gerekirse özel bir ücret ödeme konusunda herhangi bir itirazım yok. - I have no objection to paying a special fee if it is necessary.

şey

Aslında beni hiç sevmiyorsun. Tek önem verdiğin şey matematik! Ne münasebet, seni seviyorum! Kanıtla! Peki. Sevdiğim şeyler A kümesi olsun... - You don't really love me at all. You only care about your math stuff! Not at all, I do love you! Prove it! Okay. Let A be the set of the objects I love...

Dehşet veren bir şeydi. - It was an object of terror.

madde
{i} cins adam
nişan
{f} (to) (-e) itiraz etmek, (-e) karşı çıkmak
object at issue anlaşmazlık konusu
object glass bir mikroskop veya teleskopun hedefe yakın olan merceği veya mercekleri
{i} dilb. nesne
iddia olunan şey
{f} itirazı olmak
objek

Objektif olarak bakınca, onun görüşleri rasyonalizmden epey uzak. - From an objective viewpoint, his argument was far from rational.

Hemşirelerin, hastaları hakkında objektif olmaları zordur. - It's hard for nurses to be objective about their patients.

{i} amaç, gaye, maksat, hedef: Money's her object. Onun amacı para
(Politika, Siyaset) muhalefet etmek
nesnesel
nesn
object to
itiraz etmek

Amacım önerine itiraz etmek değil. - I don't mean to object to your proposal.

objection
itiraz

Planına itirazım yok. - I have no objection to your plan.

Eğer sizin bir itirazınız yoksa ben oldukça iyiyim. - I'm quite all right if you have no objection to it.

objection
{i} mahzur
objection
karşı gelme
object to
karşı gelmek
object to
(Fiili Deyim ) 1- hoş karşılamamak , karşı çıkmak 2- -den hoşlanmamak
object in
(Bilgisayar) nesnenin bulunduğu
object module
(Bilgisayar) amaç birimi
object pack
(Bilgisayar,Teknik) amaç küme
object/plot
(Bilgisayar) nesne/çizim
object/plot
(Bilgisayar) nesne/çiz
object based
nesne tabanlı
object clause
nesne tümce
object code
amaç kod
object d'art
sanatsal nesne
object finder
vizör
object glass
objektif
object language
konudil
object language
amaç dil
object lesson
ibret
object linking and embedding
nesne bağlama ve katma
object of derision
alay konusu
object oriented
nesneye yönelik
object oriented analysis
nesneye dayalı çözümleme
object oriented design
nesneye dayalı tasarım
object oriented programming
nesneye yönelik programlama
object oriented testing
nesneye dayalı sınama
object program
amaç program
object code
nesne kodu
object for
nesne için
object glass
nesne cam
object language
nesne dili
object language program
nesne dili programı
object of desire
Arzu edilen, sahip olunan şey ya da kişi
object of information
bilgi nesnesi
object oriented
(Bilgisayar) Nesne tabanlı
object oriented language
yönelimli dil nesne
object program
nesne program
object programming
nesne programlama
object to/against
itiraz / karşı
object addict
obje tiryakiliği
object addict
(Pisikoloji, Ruhbilim) nesne tiryakiliği
object attribute
Nesne Özniteliği
object authority
nesne yetkisi
object class
Nesne Sınıfı
object classification
(Askeri) MASRAF SINIRLANDIRMA USULÜ: Halen mevcut ve ilerisi için tasarlanmış masrafları -gördükleri iş ve faaliyetlerden farklı olarak- fiziki veya hizmet özelliklerine göre ifade eden ve O1 personel hizmeti; 02 yolluk vesaire gibi iki tek basamaklı rakamla gösterilen bir sınıflandırma sistemi
object code
(Askeri) AMAÇ KODU
object content architecture
nesne içerik mimarisi
object directory object
Nesne Dizini Nesnesi
object domain
Nesne Etki Alanı
object drawing
model ile çizim
object editor
(Bilgisayar) nesne düzenleyici
object exists
(Bilgisayar) nesne var
object finder
(fiil)zör
object focus
(Fotoğrafçılık) nesne odak
object format files
Nesne biçim dosyaları
object frame
(Bilgisayar) nesne çerçevesi
object glass
objektif camı
object handle
Nesne İşleme
object help
(Bilgisayar) nesne yardımı
object language
(Askeri) AÇIKLAMA DİLİ: Bir otomatik kodlama rutininin çıkan bilgisi durumundaki bir dil. Açıklama dili, genel olarak, makine dilinin aynıdır. Bununla beraber, otomatik kodlama sisteminde cereyan eden seri halindeki işlem, bir kademeye ait açıklama dilinin müteakip kademe için bir kaynak dil vazifesi görmesini icap ettirebilir
object lens
objektif camı
object lens
mercek
object lesson
örnek
object lesson
ders
object lesson
uygulamalı ders
object libido
(Pisikoloji, Ruhbilim) nesne libidosu
object libido
(Pisikoloji, Ruhbilim) nesnelere yüklenen libido
object library
nesne kitaplığı
object link
(Bilgisayar) nesne bağlantısı
object linking and embedding
Nesne Bağlama ve Katıştırma
object loss
(Pisikoloji, Ruhbilim) nesne kaybı
object love
(Pisikoloji, Ruhbilim) nesne sevgisi
object model
Nesne Modeli
object module
amac birimi
object moved
(Bilgisayar) nesne taşındı
object orientation
nesneye yönelim
object oriented
Nesne Yönelimli
object owner
nesne sahibi
object packager
Nesne Paketleyicisi
object path
(Bilgisayar) nesne yolu
object plate
lam
object program
(Askeri) AMAÇ PROGRAMI: Bilgisayara yüklenmeye hazır şekilde derlenmiş program
object properties
nesne özellikleri
object relations
(Sosyoloji, Toplumbilim) nesne ilişkileri winnicott
object relations
(Sosyoloji, Toplumbilim) klein
object relations (theory)
(Sosyoloji, Toplumbilim) nesne ilişkileri (kuramı) (winnicott
object relations (theory)
(Sosyoloji, Toplumbilim) klein
object reuse
(Askeri) nesne yeniden kullanımı
object service
Nesne Hizmeti
object size
(Bilgisayar) nesne boyutu
object slide
lam
object style
(Bilgisayar) nesne biçemi
object table
Nesne Çizelgesi
object tag
(Bilgisayar) nesne etiketi
object target
(Havacılık) hedef cisim
object teaching
uygulamalı öğretim
object to
itirazı olmak
object to the decision
karara itiraz etmek
object to verdict
karara karşı gelmek
object trustees
Nesne Güvenlikçileri
object type
Nesne Türü
object types
(Bilgisayar) nesne türleri
object window management
Nesne Penceresi Yönetimi
objection
objectionable itiraz edilebilir
objection
{i} itiraz nedeni
unidentified flying object
ufo
objection
{i} sakınca

Benim açımdan bir sakınca yoktur. - There is no objection on my part.

an object
(Bilgisayar) nesne

On aylık çok sıkı bir çalışmadan sonra, bazen ısıtılmamış bir kubbede gece boyunca çalışarak, Clyde Tombaugh Pluto adını verdiği bir nesne keşfetti. - After ten months of very hard work, sometimes working through the night in an unheated dome, Clyde Tombaugh discovered an object he named Pluto.

Tom özne ve nesne arasındaki farkı bilmez. - Tom does not know the difference between a subject and an object.

bound object frame
(Bilgisayar) ilişkili nesne çerçevesi
build object
(Bilgisayar) nesneyi yerleştir
component object model
(Bilgisayar) bileşen nesne modeli
convert object
(Bilgisayar) nesne dönüştür
convert object
(Bilgisayar) nesneyi dönüştür
crop object
(Bilgisayar) nesneyi kırp
design object
(Bilgisayar) nesne tasarla
direct object
(Dilbilim) dolaysız nesne
direct object
(Dilbilim) nesne
direct object
düz tümleç
drawing object
(Bilgisayar) çizim nesnesi
edit object
(Bilgisayar) nesneyi düzenler
edit object
(Bilgisayar) nesneyi düzenle
edit object
(Bilgisayar) nesne düzenle
edit object
(Bilgisayar) düzenle nesne
edit object
(Bilgisayar) nesne düzenlemeyi
embedded object
(Bilgisayar) katıştırılmış nesne
foreign object
yabancı madde
invalid object
(Bilgisayar) geçersiz nesne
linked object
(Bilgisayar) bağlantılı nesnesi
linked object
(Bilgisayar) bağlı nesnesi
move object
(Bilgisayar) nesne taşı
near-earth object
Güneş sisteminde dünyaya yakın gök cismi
objection
(Politika, Siyaset) ret
objection
kusur
objects
(Bilgisayar) nesne

Bir teleskopla uzak nesneleri görebiliriz. - We can see distant objects with a telescope.

Odada çeşitli nesneler vardı. - There were various objects in the room.

other object
(Bilgisayar) diğer nesne
previous object
(Bilgisayar) önceki nesne
reflecting object
yansıtan nesne
remove object
(Bilgisayar) nesneyi kaldır
remove object
(Bilgisayar) nesne kaldır
request object
(Bilgisayar) istek nesnesi
response object
(Bilgisayar) yanıt nesnesi
rotate object
(Bilgisayar) nesneyi döndür
session object
(Bilgisayar) oturum nesnesi
sound object
(Bilgisayar) ses nesnesi
source object
(Bilgisayar) kaynak nesne
specific object
(Kanun) muayyen şey
width of object
(Bilgisayar) nesne genişliği
without object
amaçsız
determined direct object
belirtili nesne
direct object
dolaysız tümleç
embedded object
gömülü nesne
expense no object
masrafın önemi yok
indirect object
dolaylı tümleç
initial object
başlangıç nesnesi
money no object
para problem değil
objection
engel
objector
protesto eden
physical object
fiziksel madde
objects
(Bilgisayar) nesnelere

Astronomlar gök nesnelere isim vermek için Latince kullanır. - To give names to celestial objects, astronomers use Latin.

Browser Helper Object
(Bilgisayar) Tarayıcı Yardımcı Nesnesi
Browser Helper Object
(Bilgisayar) A Browser Helper Object (BHO) iş a DLL modüle designed as a plugin for Microsoft's İnternet Explorer web browser to provide added functionality. BHOs were introduced in October 1997 with the release of version 4 of İnternet Explorer. Most BHOs are loaded önce by each new instance of İnternet Explorer. However, in the case of Windows Explorer, a new instance iş launched for each window
Objections
itirazlar
business object
İş nesne
cost object
maliyet nesne
decorative object, ornament
dekoratif obje, süs
distributed common object model
ortak nesne modeli dağıtıldı
graphic object
grafik nesnesi
indirect object
dilb. dolaylı tümleç, -e halindeki isim
indirect personal object
dolaylı şahıs tümleci
objection
itiraza
objects
nesneler

Nesneler ve durumlar arasında ayrım yapabilmeliyiz. - We must be able to discriminate between objects and situations.

Odada çeşitli nesneler vardı. - There were various objects in the room.

small fish, young fish; very small object
küçük balık, küçük balık, çok küçük bir nesne
unusual object, rare object
olağandışı nesne, nadir nesne
white object
beyaz cisim
objecting
(sıfat) itiraz eden
objecting
{s} itiraz eden
objection
sakınca/itiraz
objection
itiraz etme
objection
Terbiyesizce davrandı
İngilizce - İngilizce
To disagree with something or someone; especially in a Court of Law, to raise an objection
A thing that has physical existence
In object-oriented programming, an instantiation of a class or structure
A person or thing toward which an emotion is directed

The convertible, once object of his desire, was now the object of his hatred.

The noun phrase which is an internal complement of a verb phrase or a prepositional phrase. In a verb phrase with a transitive action verb, it is typically the receiver of the action
The goal, end or purpose of something

The object of tlachtli was to keep the rubber ball from touching the ground while trying to push it to the opponent's endline.

{v} to oppose, charge with urge
{n} that on which we are employed, a matter
A data structure that implements some feature and has an associated set of operations For RPC applications, an object can be anything that an RPC server defines and identifies to its clients (using an object UUID) Often an RPC object is a physical computing resource such as a database, directory, device or processor Alternatively, an RPC object can be an abstraction that is meaningful to an application, such as a service or the location of a server See also object UUID
A computational grouping of operations and data into a modular unit An object is defined by the interface it presents to others, its behavior when operations on its interface are invoked, and its state
The object of a particular feeling or reaction is the person or thing it is directed towards or that causes it. The object of her hatred was 24-year-old model Ros French The object of great interest at the Temple was a large marble tower built in memory of Buddha see also sex object
An object is the encapsulation of behavior and/or data in a programmed unit; when an object encapsulates both behavior and data, we refer to it as a component (for example, a djinn is a component) One research question the Infospheres Group is investigating is allowable behaviors of djinns Many of the Java classes provided with the Infospheres package allow the creation of objects such as Mailboxes and Messages; the behavior of an object is controllable through its interface
In object-oriented programming, a variable comprising both routines and data that is treated as a discrete entity An object is based on a specific model, where a client using an object's services gains access to the object's data through an interface consisting of a set of methods or related functions The client can then call these methods to perform operations
A word, phrase, or clause toward which an action is directed, or is considered to be directed; as, the object of a transitive verb
the focus of cognitions or feelings; "objects of thought"; "the object of my affection"
The OBJECT element is a proposal from the W3C that will replace and absorb the many methods in use to include multi-media and embedded content in HTML documents This element can replace all the functionality in the existing APPLET, EMBED, BGSOUND, SOUND and IMG elements
In programming, an element that combines data (properties) and behavior (methods) in a single container of code Objects inherit their properties and methods from the classes above them in the hierarchy and can modify the properties and methods to suit their own purposes
To disagree with something or someone; to raise an objection
An object is anything that has a fixed shape or form, that you can touch or see, and that is not alive. an object the shape of a coconut In the cosy consulting room the children are surrounded by familiar objects
A programming unit that groups together a data structure (fields) and the operations (methods) that can use or affect that data Objects are the principal building blocks of object-oriented programs
Also called a table in database parlance, an object is a single logical grouping of attributes For example, in the Data Warehouse, the Person object contains attributes such as Last Name and Age Each object is represented in GQL as a single icon
To make opposition in words or argument; usually followed by to
An instance of a particular class In general, any number of objects may be constructed from a class definition (see singleton, however) The class to which an object belongs defines the general characteristics of all instances of that class Within those characteristics, an object will behave according to the current state of its attributes and environment
a general term for any 'thing' which is conditioned by the subject's representation, and so is capable of being known The thing in itself is a thing which cannot become an object (Cf subject; see thing in itself )
A technical computing term for an independent piece of computer code with its data Hence, object-oriented programming, and distributed objects, where objects are connected over a network
(1) In object-oriented design or programming, a concrete realization of a class that consists of data and the operations associated with that data (2) An item that a user can manipulate as a single unit to perform a task An object can appear as text, an icon, or both
To offer in opposition as a criminal charge or by way of accusation or reproach; to adduce as an objection or adverse reason
express or raise an objection or protest or criticism or express dissent; "She never objected to the amount of work her boss charged her with"; "When asked to drive the truck, she objected that she did not have a driver's license"
a noun or noun equivalent either in a prepositional phrase or in a verb construction with the action of a verb directed on or toward it Objects can be one of two kinds in English: a direct object or an indirect object There's no reason to object to objects
An object is created from a class by assigning specific values for the class resources See class and instance
A major category of appropriation Example: "Salaries and Employee Benefits", "Services & Supplies", "Other Charges", and "Fixed Assets"   Objects represent groupings of similar or related expenditure accounts or line items   For example, the "Services & Supplies" object includes all expenditure accounts relating to purchase of office supplies, maintenance of equipment and structures, rents, contracts for professional services, telephone service, membership dues, etc   The budget is controlled at the object level
emphasis If you say that money is no object or distance is no object, you are emphasizing that you are willing or able to spend as much money as necessary or travel whatever distance is required. Hugh Johnson's shop in London has a range of superb Swedish crystal glasses that I would have if money were no object Although he was based in Wales, distance was no object. Centaur object object oriented programming unidentified flying object
the goal intended to be attained (and which is believed to be attainable); "the sole object of her trip was to see her children"
In object-oriented programming, a unique instance of a data structure (abstract data type) encapsulated with a set of routines, called methods which operate on the data An object is defined according to the template provided by its class Each object has its own values for the variables belonging to its class and can respond to the messages (methods) defined by its class
a tangible and visible entity; an entity that can cast a shadow; "it was full of rackets, balls and other objects" the focus of cognitions or feelings; "objects of thought"; "the object of my affection" (grammar) a constituent that is acted upon; "the object of the verb" express or raise an objection or protest or criticism or express dissent; "She never objected to the amount of work her boss charged her with"; "When asked to drive the truck, she objected that she did not have a driver's license" be averse to or express disapproval of; "My wife objects to modern furniture
Any thing, entity, concept, or abstraction (real or imagined) with clear boundaries and meanings within a particular context, view, or domain (e g customers, vendors, locations, products, parts, services, contracts, reports, systems, resources, equipment, goals, business concepts, etc ) An object may be an instance of one (or more) classes of similar objects that shared common attribute types and operations
{i} article, thing; goal; objective; focus of a thought or action; (Grammar) recipient of action; (Computers) image or part of a document that can be embedded within another document; (in OOP) self-contained unit of data with its own built-in procedures
To set before or against; to bring into opposition; to oppose
That which is put, or which may be regarded as put, in the way of some of the senses; something visible or tangible; as, he observed an object in the distance; all the objects in sight; he touched a strange object in the dark
Sight; show; appearance; aspect
That by which the mind, or any of its activities, is directed; that on which the purpose are fixed as the end of action or effort; that which is sought for; end; aim; motive; final cause
"Object" is the generic term for what phase retrieval operates on An object might be an array of Nx real numbers, an Nx×Ny array of pixel values in an image, or an Nx×Ny×Nz array describing a volume distribution, such as electron density in a crystal Even though these examples have different dimensionalities, it makes sense to consider all objects as vectors in a vector space having a much larger number of dimensions D; in the above examples D equals Nx , Nx Ny , and Nx Ny Nz respectively
(grammar) a constituent that is acted upon; "the object of the verb"
be averse to or express disapproval of; "My wife objects to modern furniture
That which is set, or which may be regarded as set, before the mind so as to be apprehended or known; that of which the mind by any of its activities takes cognizance, whether a thing external in space or a conception formed by the mind itself; as, an object of knowledge, wonder, fear, thought, study, etc
An item which forms part of an institution's collections either permanently (in which case it would be recorded in the accessions register) or temporarily (e g , a deposit or loan) For natural science collections the term "Specimen" is used and in this document the two terms should be regarded as being interchangeable
If you object to something, you express your dislike or disapproval of it. A lot of people will object to the book Cullen objected that his small staff would be unable to handle the added work We objected strongly but were outvoted `Hey, I don't know what you're talking about,' Russo objected
In grammar, the object of a verb or a preposition is the word or phrase which completes the structure begun by the verb or preposition. see also direct object, indirect object
a tangible and visible entity; an entity that can cast a shadow; "it was full of rackets, balls and other objects"
In object-oriented design or programming, a concrete realization of a class that consists of data and the operations associated with that data An item that a user can manipulate as a single unit to perform a task An object can appear as text, an icon, or both
The object of what someone is doing is their aim or purpose. The object of the exercise is to raise money for the charity My object was to publish a scholarly work on Peter Mourne
In memory management, we use the term object or cell to mean a contiguous block of memory(2) forming a single logical structure Objects are the units of allocation, deallocation, etc No connection to an object-oriented system is implied
Opposed; presented in opposition; also, exposed
{f} oppose; protest; expostulate
An abstract or atomic entity that corresponds to something tangible in an archive environment, such as a grouping of data (data object) or a related grouping of information about that data(catalog object)
An entity within the TSC that contains or receives information and upon which subjects perform operations
(1) A computer representation of something that a user can work with to perform a task An object can appear as text or an icon (2) A collection of data and member functions that operate on that data, which together represent a logical entity in the system In object-oriented programming, objects are grouped into classes that share common data definitions and member functions Each object in the class is said to be an instance of the class
be averse to or express disapproval of; "My wife objects to modern furniture"
obj
object ball
The ball which the cue ball is intended to hit
object balls
plural form of object ball
object code
The output of a compiler or assembler; it is not necessarily executable directly without linking to other modules
object complement
a complement which is coupled to an object

In the sentence Venezuela declared herself independent of Spain first, 'herself' is the object and 'independent of Spain' is the complement.

object language
A language or a part of a language that is used to speak about objects but not about sentences or propositions
object lesson
an example that typifies a principle
object lesson
a lesson taught (especially to young children) using a familiar or unusual object as a focus
object lesson
Anything used an example or lesson which serves to warn others as to the outcomes that result from a particular action or behavior, as exemplified by the fates of those who followed that course

Let that be an object lesson to him.

object lesson
a punishment intended as a deterrent to others
object manipulation
Action of manipulating one or more objects using principally the body as a performing art

Juggling is a form of object manipulation.

object oriented programming
Alternative spelling of object-oriented programming
object permanence
The understanding (typically developed during early infancy) that an object still exists even when it disappears from sight, or other senses
object pronoun
A pronoun that is used as the object of a sentence, such as "me", "him" or "us" in English
object pronouns
plural form of object pronoun
object space
The region of space containing objects that an optical system can form images of
object-based
object-oriented
object-based
Based upon the concept of an object
object-control
A control verb whose shared object is not the subject
object-oriented
Using entities called objects that can process data and exchange messages with other objects
object-oriented programming
A programming paradigm that uses "objects" to design applications and computer programs. Abbreviation: OOP
Object Linking and Embedding
standard of Microsoft used in graphical operating systems for sharing information between applications, OLE
Object Management Group
(Internet) consortium of software vendors that promotes the use of Object-Oriented software in applications
Object Oriented Programming language
programming language in which information and the procedures which handle the information are structured as one object
object ball
The ball in billiards or pool that a player hits or intends to hit first with the cue ball
object ball
the billiard ball first struck by the cue ball
object clause
dependent clause used at the subject of the main clause (Syntax)
object code
The code produced by a compiler from the source code, usually in the form of machine language that a computer can execute directly, or sometimes in assembly language. machine code
object code
the machine-language output of a compiler that is ready for execution on a particular computer
object code
machine language
object distance
distance of an object from an optical device (such as a lens, camera, etc.)
object glass
first lens that receives the image of an object (in a microscope, etc.)
object language
the language into which a text written in another language is to be translated a computer language into which something written in another computer language is to be translated
object language
target language, language into which another language is to be translated; language that a nonnative person is in the course of learning; (Computer Science) computer language into which something written in another computer language is to be translated
object lens
first lens that receives the image of an object (in a microscope, etc.)
object lesson
If you describe an action, event, or situation as an object lesson, you think that it demonstrates the correct way to do something, or that it demonstrates the truth of a particular principle. It was an object lesson in how to use television as a means of persuasion. = example
object lesson
practical example; instructive example
object management group
(Concepts)
object management group
CORBA object technology standards are provided by the OMG which includes platform vendors, object-oriented database vendors, software tool developers, corporate developers, and software application vendors in its membership The OMG Common Object Request Broker Architecture specifies the CORBA object model See www omg org for more information
object management group
Object Management Group, Inc is a non-profit international association of over 300 companies headquartered in Framingham, MA, whose goal is to define an architectural object framework through a series of detailed interface specifications
object management group
An international organization with over 700 members that establishes industry guidelines and object management specifications in order to provide a common framework for object-oriented application development Its members include platform vendors, object-oriented database vendors, software tool developers, corporate developers, and software application vendors The OMG Common Object Request Broker Architecture specifies the CORBA object model See www omg org for more information
object management group
The standards body that defined CORBA
object management group
A consortium that sets standards for object-oriented programming across differing platforms and development evironments Two well-known standards are Corba and UML (Unified Modelling Language)
object management group
A vendor alliance formed to define and promote CORBA object specifications
object management group
A consortium of more than 800 IT companies The OMG is responsible for developing the CORBA/Internet Inter-ORB Protocol (IIOP) specifications For more information about the OMG, visit http: //www omg org
object management group
An organization that endorses open standards for object-oriented applications, the OMG was formed in 1989 and now has more than 500 member companies It also defined the Common Object Request Broker Architecture, or CORBA See CORBA
object of admiration
object that elicits admiration
object of his love
recipient of his love and attention, his beloved
object of pity
something which arouses compassion
object oriented
normally referring to a program language that used specific object to hold various bits of information
object oriented
An adjective applied to any system or language that supports the use of objects
object oriented
operated or divided into objects and entities
object oriented
In programming, a combination of code, which is a sequence of instructions referred to as functions, along with data units, referred to as structures In the past, operating systems dealt with these entities separately The combination of function and structure, called an object, allows for significant advantages to programmers as well as the end users of software
object oriented
adj Used to describe software that is highly geared towards distributor level marketing Since all software is written for financial gain, the "Object" is sales, and the packaging is "Oriented" to achieving this Also used to mistakenly identify early-binding programming environments that are not quite totally unlike Eiffel
object oriented
A methodology that uses objects as the building blocks for software applications Objects are independent program modules that can be reused and interchanged between programs
object oriented
A graphic described mathematically, as a series of lines, dots, curves, or vectors Object oriented graphics are resolution independent and scalable without distortion
object oriented
Object-oriented software is all about objects An object receives and sends messages An object actually contains code (sequences of computer instructions) and data (information which the instructions operate on) Traditionally, code and data have been kept apart For example, in the C language, units of code are called functions, while units of data are called structures Functions and structures are not formally connected in C A C function can operate on more than one type of structure, and more than one function can operate on the same structure Not so for object-oriented software! In o-o (object-oriented) programming, code and data are merged into a single indivisible thing -- an object A primary rule of object-oriented programming is this: the user of an object should never need to peek inside the object
object oriented
The concept behind this type of programming lies with an "object", meaning a software packet containing a collection of related data and procedures for operating on that data
object oriented
a graphic image that is created with mathematical descriptions instead of pixels
object oriented
the current "latest & greatest" programming method Structured programming taken to another level The object of object oriented programming is to program well tested "objects" that can be used over and over in different programs without further testing Legend has it someone, somewhere succeeded in this at least partially at least once Examples of Object Oriented languages are SmallTalk, C++ (properly pronounced "C incremented"), Java and Eifel Object oriented programming is useful to keep large programming projects reasonably organized
object oriented
A program or graphic which used mathematically defined lines and shapes to describe text and graphics Information on object (text or graphics) is stored mathematically rather than as a bitmap
object oriented
(OO) A system of concepts which is based on the central idea of breaking a complex situation into stand-alone entities or 'objects '
object oriented analysis
method of analysis that defines various parts as objects and divisions that have different relationships between them, ooa
object oriented graphics
graphics composed of graphic objects such as lines and circles
object oriented language
programming language according to which small parts are defined as objects and divisions that have different relationships between them (Computers)
object oriented programming
computer programming in which small parts are defined as objects and divisions that have different relationships between them (Computers)
object plane
horizontal plane in which an object is located
object program
a fully compiled or assembled program ready to be loaded into the computer
object recognition
the visual perception of familiar objects
object to duty on
refuse to serve, refuse to attend to
object-oriented
A software method (also known as vector) that is used for describing and processing computer files Object-oriented graphics and PostScript type are defined by mathematics and geometry Bitmapped images, such as PhotoShop images, are defined by pixels on a rectangular grid
object-oriented
Generally used to describe an illustration or font file as being created by mathematical equations Also see Bit-map
object-oriented
A software design method that models the characteristics of abstract or real objects using classes and objects
object-oriented
A type of drawing that defines an image mathematically rather than as pixels in a bitmap
object-oriented
A type of artwork that defines images mathematically rather than as pixels in a bitmap
object-oriented
In computing, object-oriented programming involves dealing with code and data in blocks so that it is easier to change or do things with. object-oriented software. object-oriented computer programming languages are based on objects that are arranged in a hierarchy
object-oriented
Graphics defined by groups of lines, circles, text, and other objects (thus the "object-oriented" label), as opposed to bitmapped graphics, which are defined by pixels Also called vector graphics
object-oriented
A principle of analysis, design, and programming that treats system components as objects, i e , any method, language, or system that supports object identity, classification, encapsulation, and specialization C++, Smalltalk, Objective-C, and Eiffel are examples of object-oriented implementation languages
object-oriented
While the specifics are well beyond the scope of this document, the term "object-oriented" applies to a philosophy of software creation Often this philosophy is referred to as object-oriented design (sometimes abbreviated as OOD), and programs written with it in mind are referred to as object-oriented programs (often abbreviated OOP) Programming languages designed to help facilitate it are called object-oriented languages (sometimes abbreviated as OOL) and databases built with it in mind are called object-oriented databases (sometimes abbreviated as OODB or less fortunately OOD) The general notion is that an object-oriented approach to creating software starts with modeling the real-world problems trying to be solved in familiar real-world ways, and carries the analogy all the way down to structure of the program This is of course a great over-simplification Numerous object-oriented programming languages exist including: Java, C++, Modula-2, Newton Script, and ADA
object-oriented
Programming languages and techniques where data carries with itself the "methods" (also known as "functions") used to handle that data An OO programmer, for instance, can write a statement such as "object print()" without having to be concerned about what kind of object will be involved at "run time" or what its printing method is Object-oriented code is both more flexible and more organized, so it is far easier to write, read, and change than procedural code OO code is also incomparably better for writing programs to run in interactive windowing environments
object-oriented
Computing | Formalism
object-oriented
A term used to describe systems with common mechanisms for utilizing a variety of entities Object-oriented systems shield the application from implementation details
object-oriented
-The use of coding techniques and tools that incorporate computer programs into discrete reusable elements (objects) with associated properties (e g , data, data manipulation/actions, inheritance) A firm's entire set of applications could conceivably be built from one library of objects See Java Could provide flexibility and economy in systems development
object-oriented
The direction of modern programming and the essence of the EVENT, CLASS, and ID attributes in HTML
object-oriented
Used to describe an image created by the use of a mathematical equation using x-y coordinates rather than a bitmap image (created using dots) An object-oriented image can be printed at any size without a loss of resolution In contrast, a bitmap image will loose resolution when printed at larger sizes See also: bitmap; line art; raster; vectors 34
object-oriented
A term that can be applied to any computer system, OS, programming language, application program, or GUI that supports the use of objects
object-oriented
- A software development methodology that offers the programmer standard reusable software modules (components), rather than requiring the developer to write custom programming code each time Using standard components reduces development time (because the writing and testing of those components has already been done by other programmers), and ensures a standard look and feel for programs using the same components
object-oriented
graphics Used for line drawings, logos, and other images that require smooth edges Made up of mathematically defined curves and line segments called vectors Beneficial in printing due to ability to be enlarged without loss of detail
object-oriented
Programming approach in which the programmer packages the data and the program (or procedure) into a single unit called an object 12 21-23
object-oriented
Although object-oriented concepts have been around almost as long as Pink Floyd, they have become most fashionable during the past decade The concepts involve combining data with program elements that operate on the data This is supposed to more closely model real-world objects A geek's definition would not be complete without mentioning abstraction, encapulation, messages, classes, inheritance, and polymorphism C++, the language ARX is based on, is an object-oriented extension of the C programming language
object-oriented
this term has various definitions, usually including the notions of derived classes and virtual functions See data abstraction
object-oriented
An approach to structuring software applications Instead of thinking of an application as a process with steps, we think of it as a set of objects that exchange messages Now the dominant approach to software development Java and Visual Basic are object-oriented software development languages
object-oriented
A type of programming code that creates reusable modules that - in theory - can be used on multiple applications without alteration
object-oriented
An approach in drawing and layout programs that treats graphics as line and arc segments rather than individual dots
object-oriented
To be object-oriented, a language must meet three criteria It must support encapsulation (which VB has done since version 4) It must support inheritance (which VB 7 will support) and it must support polymorphism (which VB has done since version 4surprised? Read the section on polymorphism below) So in version 7, VB will be fully object-oriented, as it will meet these criteria
object-oriented database
a database in which the operations carried out on information items (data objects) are considered part of their definition
object-oriented database management system
a database management system designed to manage an object-oriented database
object-oriented programming
Computer programming that emphasizes the structure of data and their encapsulation with the procedures that operate upon it. It is a departure from traditional or procedural programming. OOP languages incorporate objects that are self-contained collections of computational procedures and data structures. Programs can be written by assembling sets of these predefined objects in far less time than is possible using conventional procedural languages. OOP has become extremely popular because of its high programming productivity. C++ and Objective-C (early 1980s) are object-oriented versions of C that have gained much popularity. See also Java
object-oriented programming language
(computer science) a programming language that enables the programmer to associate a set of procedures with each type of data structure; "C++ is an object-oriented programming language that is an extension of C
BL Lac object
a type of active galaxy with an active galactic nucleus (AGN), named after its prototype, BL Lacertae
Document Object Model
A cross-platform, language-independent convention for representing and interacting with objects in HTML, XHTML and XML documents
Herbig-Haro object
a small, bright knot of nebular emission in a dark, interstellar cloud of gas and dust; thought to be mass ejected from a young star
Kuiper belt object
A type of trans-Neptunian object (TNO) (a certain type of minor planet) that has an orbit in the Kuiper belt (between 30-50 AU) with inclinations consistent with the ecliptic
Messier object
any of the nebulae, star clusters, or deep sky objects listed in the Messier catalogue
celestial object
A natural object which is located outside of Earth's atmosphere, such as the Moon, the Sun, an asteroid, planet, or star

A symbol for each desired celestial object, such as for each planet, the sun, and the moon are included along with a method for detachably attaching each of the symbols to the zodiac chart.

deep sky object
An object in the night sky other than a solar system object, single star or multiple star system
direct object
The noun or noun phrase that a verb is directly acting upon
direct-object
Attributive form of direct object, noun
exponential object
Given objects Y and Z, the exponential object Z^Y is uniquely defined by the following universal property: for any object X with arrow f: X \times Y \rightarrow Z, there can always be constructed an arrow \lambda f: X \rightarrow Z^Y which induces an arrow \lambda f \times \hbox{id}_Y = g , g: X \times Y \rightarrow Z^Y \times Y which is unique in satisfying h \circ g = f where h: Z^Y \times Y \rightarrow Z

In the Sets category, given sets A and B with A = \{a, b, c, ..., z\} then if B_a = \{a\} \times B , B_b = \{b\} \times B , ..., B_z = \{z\} \times B , then the product of A and B is A \times B = B_a \cup B_b \cup ... \cup B_z and the exponential is B^A = B_a \times B_b \times ... \times B_z .

found object
a natural object, or one manufactured for some other purpose, considered as a work of art
function object
An object that encapsulates a function pointer (or equivalent)
indirect object
A grammatical role of a ditransitive verb that usually manifests as a recipient or goal

He gave the money to the bank.

indirect-object
Attributive form of indirect object, noun
initial object
An object within a category which sends out arrows to all other objects in that category, and such that each of these arrows is unique

In the Sets category, the initial object is the empty set, since there exists a unique function, namely the empty function, between the empty set and any other given set.

mental object
Something that is neither verifiable nor unverifiable
mental object
A word
mental object
An abstract
mental object
Something that cannot be perceived by the senses
near-Earth object
An asteroid, comet or large meteoroid whose orbit intersects Earth's orbit, especially those which pose a collision danger
objection
An official protest raised in a court of law during a legal trial over a violation of the rules of the court by the opposing party
objection
A statement expressing opposition, or a reason or cause for expressing opposition
terminal object
An object within a category which receives arrows from all other objects in that category, and such that each of these arrows is unique

In the Sets category, a terminal object is any singleton, since there exists a unique function, namely the constant function, between any other given set and that singleton.

trans-Neptunian object
Any object (such as an asteroid, a planet, a KBO, or a star) in the Solar System with all or most of its orbit outside the orbit of Neptune
unidentified flying object
An alien spacecraft. More commonly called a UFO
unidentified flying object
Anything not readily explainable appearing to move through or be suspended in the air, primarily used to refer to objects that seem to be at least of small familiar aircraft size. Abbreviated UFO

The lights seen over the city last night, originally termed unidentified flying objects, turned out to be spotlights from a car dealership reflecting on low clouds.

verb-object
verb-object phrase
verb-object
verb-object compound, such as chīfàn in Putonghua
verb-object
verb-object construction
objector
one who objects, as to a proposition, measure, or ruling
near-earth object
A Solar System object whose orbit brings it into proximity with the Earth
objection
{n} an oppositon, charge, fault, defect
objector
{n} one who objects, one who opposes
extraposed object clause
(Dilbilim) An extraposed object clause is one that has the dummy pronoun 'it' as object and a subordinate clause as extraposed object: I find it disappointing that he gave up
no object
Not influencing or restricting choices or decisions: "a tycoon for whom money is no object."
Object Oriented
oo
objected
past of object
objecting
{s} opposing
objecting
{i} act of opposing, protesting
objecting
present participle of object
objection
the speech act of objecting
objection
An exception to some statement or procedure during the trial or other proceeding Used to call the court's attention to improper evidence or procedure
objection
Cause of trouble; sorrow
objection
Reveals a customer’s interest in a product and can be used as a cue to provide additional information
objection
The act of objecting
objection
- Statement by an attorney taking exception to testimony or the attempted admission of evidence and opposing its consideration as evidence overrule - Court's denial of any motion or point raised to the Court
objection
If you make or raise an objection to something, you say that you do not like it or agree with it. Some managers have recently raised objection to the PFA handling these negotiations Despite objections by the White House, the Senate voted today to cut off aid. approval
objection
The act of objecting; as, to prevent agreement, or action, by objection
objection
{i} act of objecting; opposition; appeal; denial; protest
objection
1 A procedure whereby a party asserts during a trial that a particular witness, line of questioning, piece of evidence, or other matter is improper and should not be continued, and asks the court to rule on its impropriety or illegality
objection
A formal protest made by a party during testimony to record claimed inadmissibility of evidence or impropriety of a question being asked
objection
the act of protesting; a public (often organized) manifestation of dissent
objection
The statement by the Purchaser of a concern regarding title to the subject property which the Purchaser requires the Vendor to correct before closing Also known as "requisition"
objection
The act of taking exception to some statement or procedure in trial Used to call the Court's attention to improper evidence or procedure
objection
If you say that you have no objection to something, you mean that you are not annoyed or bothered by it. I have no objection to banks making money I no longer have any objection to your going to see her
objection
That which is, or may be, presented in opposition; an adverse reason or argument; a reason for objecting; obstacle; impediment; as, I have no objection to going; unreasonable objections
objection
When an attorney alerts the judge to potential problems which may be caused by admission of evidence and asks the court to prevent the jury from hearing the evidence An attorney who disagrees with a ruling by the court must register an objection to that ruling in order to make the trial record clear and establish the right to object to the ruling before the appellate court, should there be an appeal
objection
The process by which one party takes exception to some statement or procedure An objection is either sustained (allowed) or overruled by the judge
objection
An Objection is a disagreement in a case If your creditor tries to ask for more money than they are entitled to, your attorney may file an objection to their claim
objection
the act of expressing earnest opposition or protest
objection
An opposing argument raised by one being preached to <<We were able to overcome the householder's objection with references to the Reasoning book >>
objection
(law) a procedure whereby a party to a suit says that a particular line of questioning or a particular witness or a piece of evidence or other matter is improper and should not be continued and asks the court to rule on its impropriety or illegality
objections
plural of objection
object