resolution

listen to the pronunciation of resolution
İngilizce - Türkçe
azim
kararlılık
çözünürlük

Bu telefondaki çözünürlük pek iyi değil. - The resolution on this phone isn't very good.

Görüntü kalitesi gerçekten kötü - çözünürlük çok düşük. - The image quality is really bad - the resolution is so low.

(Politika, Siyaset) karar (parlamentoda)
{i} niyet
{i} önerge

Sulandırılmış bir uzlaşma önergesi hiç yoktan daha iyidir. - A watered down compromise resolution is better than none at all.

ayırım gücü
resmi karar
netlik çözünürlük
eritme
(Tıp) rezolüsyon
(Tıp) iltihabın sona ermesi
(Politika, Siyaset) meclis tezkeresi
(Biyokimya) ayrıştırma
çözümleme
parçalarına ayırma
ayırma duyarlılığı
(Denizbilim,Meteoroloji) çözünülürlük
yasa tasarısı
çözülme
çözünme
(Avrupa Birliği) ilke kararı
teklif
{i} kesin karar
azimlilik
karar

Yeni bir yol inşa edilmesi kararı kabul edildi. - The resolution that a new road be built was passed.

O her gün günlüğünü yazmaya karar verdi. - He made a resolution to write in his diary every day.

çözüm

Sorunun çözümü beklediğimizden daha zordu. - A resolution to the problem was more difficult than we anticipated.

Problemin çözümü elinizin altındaydı. - The resolution to the problem was close at hand.

karar/çözüm/kararlılık
{i} ayırma
{i} iltihabın iyileşmesi
{i} çözülüm [müz.]
çözülüm
(Askeri) AYIRDETME YETENEĞİ, SEÇME YETENEĞİ: Özel koşullar altındaki bir alıcı sistem tarafından seçilebilen, ayrılabilen en küçük ayrıntıların ölçülmesi
sebat
rezolüsyon (genel olarak, bir nesne veya fenomen içinde ayırt edilebilir en ince ayrıntının bir ölçüsüdür)
{i} ayrışma
metanet
(Nükleer Bilimler) ayırma gücü,rezolüsyon,seçicilik,ayırt edebilme gücü
{i} fiz., kim. çözme
{i} dokunun iyileşmesi
(Politika, Siyaset) tezkere (meclis)
(Bilgisayar) netlik
yasa tasarisi
resolution advisory
(Havacılık) çözüm önerisi
resolution of disputes
(Askeri) uyuşmazlıkların çözümü
resolution of forces
kuvvetlerin bölünmesi
resolution of general assembly
genel kurul kararı
resolution phase
(Pisikoloji, Ruhbilim) çözülme evresi
resolution process
(Politika, Siyaset) karar alma süreci
resolution solution
(Tıp) ayrışma çözeltisi
resolution text
karar metni
resolution enhancement technology
çözünürlük geliştirme teknolojisi
resolution error
çözme hatası
resolution into factors
faktörleri çözünürlük
resolution wedge
mir, test resmi, ayar resmi
resolution in azimuth
(Askeri) hedef ayırt etme açısı
resolution in azimuth
(Askeri) HEDEF AYIRTETME YANI: Aynı mesafe içine giren iki hedefin bir radar cihazı tarafından ayırt edilebilmeleri için, hedeflerin birbirlerinden yanca ayrılmaları gereken açı
resolution in range
(Askeri) hedef ayırt etme mesafesi
resolution in range
(Askeri) HEDEF AYIRDETME MESAFESİ: Aynı istikamet açısına giren iki hedefin bir radar cihazı tarafından ayırdedilebilmeleri için, hedeflerin, yükseklik açısı bakımından, birbirlerinden ayrılmaları gereken mesafe
resolution of an indicating device
gosterge elemaninin cozunurlugu
address resolution protocol
(Bilgisayar) adres çözümleme protokolü
angular resolution
(Bilgisayar,Teknik) açısal çözünürlük
by resolution
(Kanun) kararla
command resolution
(Bilgisayar) denetim duyarlığı
conflict resolution
(Bilgisayar) çakışma çözümü
conflict resolution
(Havacılık) çatışma çözümlenmesi
conflict resolution
(Havacılık) çatışma önlemesi
dispute resolution
(Kanun) anlaşmazlıkların çözümü
dispute resolution
uyuşmazlık çözümü
full resolution
(Bilgisayar,Teknik) tam çözünürlük
graphics resolution
(Bilgisayar) çizim netliği
graphics resolution
(Bilgisayar) grafik çözünürlüğü
high resolution
yüksek çözünürlü
introduce draft resolution
(Politika, Siyaset) karar tasarısı sunma
just resolution
adil çözüm
multi resolution
çoklu çözünürlük
name resolution
(Bilgisayar) ad çözümlemesi
range resolution
uzaklık çözünürlüğü
resolutions
(Politika, Siyaset) resmi karar
spatial resolution
uzamsal çözünürlük
draft resolution
karar taslağı
extremely high resolution
aşırı yüksek çözünürlük
full resolution
tüm çözünürlük
graphic display resolution
grafik görüntü çözünürlüğü
high resolution
yüksek çözünürlükte
high resolution graphics
yüksek kararlı grafik
high-resolution
yüksek kararlı
joint resolution
ortak karar
low resolution
düşük çözünürlük
low resolution graphic
az çözünürlüklü grafik
dispute resolution
(Kanun) anlaşmazlıkların çözülmesi
high resolution power
Yüksek çözünürlüklü güç
high resolution screen
yüksek çözünürlüklü ekran
image resolution
(Fotoğrafçılık) Resim çözünürlüğü
joint resolution
Müşterek karar
low resolution graphics
az kararlı grafik
low-resolution
Düşük çözünürlüklü
new year's resolution
yeni yıl çözünürlük
pass resolution
çözünürlük pass
screen resolution
ekran çözünürlüğü
spatial resolution
uzaysal çözünürlüğü
take a resolution
bir karar almak
United Nations Security Council resolution
(Askeri) BM Güvenlik Konseyi kararı
address resolution protocol
(ARP) Adres Çözümleme İletişim Kuralı
adopt a resolution
(Ticaret) karar ya da yasa çıkartma
angular resolution
acisal cozunurluk
azimuth resolution
(Havacılık) azimut hesaplayıcısı
azimuth resolution
(Askeri) İSTİKAMET AÇISI BELİRLEME YETENEĞİ: Bir radar cihazının bir referans noktasına göre aynı uzaklıktaki ancak farklı yönlerdeki iki cismi birbirinden ayırma yeteneği. Normal olarak bu cisimler arasındaki asgari uzaklık ve bu referans noktasına göre oluşturdukları açı olarak ifade edilir
bearing resolution
kerteriz cozunurlugu
concurrent resolution
(Politika, Siyaset) müşterek karar
concurrent resolution
(Politika, Siyaset) ortak karar sureti
crisis resolution teams
kriz çözme ekibleri
custom scan resolution
Özel Tarama Çözünürlüğü
defect resolution
(Nükleer Bilimler) hata ayırma gücü
draft joint resolution
ortak karar tasarısı
draft joint resolution
ortak karar taslağı
draft resolution
taslak çözüm
draft resolution
(Politika, Siyaset) taslak örneği
enablewins resolution
(Bilgisayar) enablewıns çözünürlüğü
energy resolution
(Nükleer Bilimler) enerji çözünürlüğü,enerji algılanabilirliği
energy resolution
enerji çözünürlüğü
graphics resolution
Grafik çözünürlüğü / Çizim netliği
high resolution
yüksek çözünürlük,yüksek çözünürlükte
horizontal resolution
yatay çözünürlük
interactionalist resolution
(Pisikoloji, Ruhbilim) etkileşimci çözüm
joint spectrum interference resolution
(Askeri) müşterek kapsam müdahale çözümü
low resolution displays
düşük çözünürlüklü ekranlar
machine resolution
(Elektrik, Elektronik) makine ile ayird etme
max resolution
(Bilgisayar) en yüksek çözünürlük
max resolution
(Bilgisayar) en büyük çözünürlük
motion for resolution
(Kanun) karar önergesi
mouse resolution
Fare Çözünürlüğü
name resolution
Ad Çözünürlüğü
partition resolution
(Politika, Siyaset) taksim planı
pass a resolution
(Politika, Siyaset) önergeyi onaylamak
pass a resolution
(Politika, Siyaset) önergeye onay vermek
pass a resolution
(Politika, Siyaset) önergeyi meclisten geçirmek
range resolution
(Askeri) MESAFE AYIRMA KABİLİYETİ: Bir radar cihazının aynı istikamette, fakat antenden değişik mesafedeki iki cismi ayırtetme kabiliyeti. Bu husus esas itibariyle kullanılan pals uzunluğu ile tayin edilir
range resolution
(Nükleer Bilimler) ayırd edebilme aralığı
security council resolution
güvenlik konseyi kararı
spatial resolution
uzamsal cozunurluk
valuation resolution
takdir kararı
video resolution
video cozunurluk
y resolution
(Bilgisayar) y çözünürlüğü
İngilizce - İngilizce
A statement of intent, a vow

My resolution is to cut back on the fast food this year.

The act of discerning detail
The degree of fineness of such a separation
The degree of fineness with which an image can be recorded or produced, often expressed as the number of pixels per unit of length (typically an inch)

Printing at higher resolution will cause a reduction in performance.

The moment in which the conflict ends and the outcome of the action is clear
Progression from dissonance to consonance; a chord to which such progression is made
The number of pixels in an image being stored or displayed

This monitor's maximum resolution is 1600x1200.

A strong will, determination
The separation of the constituent parts (of a spectrum etc)
A formal statement adopted by an assembly
The state of being resolute

His stalwart resolution is perhaps admirable, perhaps foolish.

{n} determination, courage, dissolution, performance of a problem
The resolution of an A/D or D/A converter is the number of steps the range of the converter is divided into The resolution is usually expressed as bits (n) and the number of steps is 2n (2 to the power n), so a converter with a 12-bit resolution divides its range into 212 or 4096 steps In this case a 0-10 volt range will be resolved to 0 25 millivolts
analysis into clear-cut components a formal expression by a meeting; agreed to by a vote (music) a dissonant chord is followed by a consonant chord the subsidence of swelling or others signs of inflammation (especially in a lung) (computer science) the number of pixels per square inch on a computer-generated display; the greater the resolution, the better the picture
Resolving power, or the quantitative measure of the ability of an optical instrument to produce separable images of different points on an object; the capability of making distinguishable the individual parts of an object, closely adjacent images, or sources of light
The fineness of an output device, nearly always measured in dpi (dots per inch) Resolutions quoted for screens are usually notional, in that the value differs from the true number of pixels per inch Many screens can be set to various different settings (e g 800 by 600, 1024 by 768, 1600 by 1200), while the system treats them all as having the same dpi Some standard resolutions: - The Macintosh screen is taken to be 72 dpi; - The PC's VGA screen resolution is notionally 96 dpi; - Fax resolution is 100 or 200 dpi; - Most early laser printers were 300 dpi; - Good current laser printers are usually 600 dpi, occasionally 1200 dpi; - Imagesetter resolution for high quality printing is 2400 or 2540 dpi (100 dots/mm)
That which is resolved or determined; a settled purpose; determination
The number of dots per inch (dpi) that were stored during scanning The greater the number, the greater the amount of detail that is visible It is recommended that you use between 72 and 100 dpi for images that will de displayed on the screen, and 300 dpi for images that will print on common inexpensive printers Higher resolution images take up more space as well
(music) a dissonant chord is followed by a consonant chord
The number of dots or screen pixels used to create an image The more dots, the higher the resolution, the better the image Higher resolutions increase file sizes
The act, operation, or process of resolving
finding a solution to a problem
The accuracy at which the location and shape of map features can be depicted for a given map scale For example, at a map scale of 1: 63,360 (1 inch=1 mile), it is difficult to represent areas smaller than 1/10 of a mile wide or 1/10 of a mile in length because they are only 1/10-inch wide or long on the map In a larger scale map, there is less reduction, so feature resolution more closely matches real world features As map scale decreases, resolution also diminishes because feature boundaries must be smoothed, simplified, or not shown at all 6 The size of the smallest feature that can be represented in a surface 6 The number of points in x and y in a grid (e g , the resolution of a USGS one-degree DEM is 1 201 x 1 201 mesh points) 2
The resolution of an image is how clear the image is. Now this machine gives us such high resolution that we can see very small specks of calcium
Indicates the number of dots, often measured in dpi, that make up an image on a screen or printer The larger the number of dots, and thus the higher the resolution, the finer and smoother images can appear when displayed at a given size Low resolution causes jagged characters The ideal resolution is a trade-off between quality and the overhead in storage power and processing strength required to use it
(1) (n ) The number of pixels in the horizontal and vertical dimensions of a display, considering the size of the display, and thus the size of the pixels (2) (n ) The number of elements per unit length available for display or printing by a particular device For example, 1200 dots per inch is considered excellent print resolution
An indication of the sharpness of images on a printout or the display screen It is based on the number and density of the pixels used The more pixels used in an image, the more detail can be seen and the higher the image's resolution
finding a solution to a problem a decision to do something or to behave in a certain manner; "he always wrote down his New Year's resolutions"
Action, in the form of a formal legislative document, taken by the Senate alone, the House of Representatives alone, or both the Senate and House acting jointly A resolution does not change statutory or constitutional law and is not approved or otherwise acted upon by the Governor (and thus is not a law) The effect of a typical resolution is merely to express the opinion of one or both houses or to take some action short of enacting a law that is within the province of one or both houses Also, a resolution is typically temporary in character Some resolutions do have legal effect, such as those relating to recommendations of the Compensation Review Board, school mandate waivers, and the authorization of toll highways
The number of pixels used to display an image onto the computer screen, expressed as Pixels Horizontally x Pixles Vertically Also used to refer to the DPI of a printer or scanner
analysis into clear-cut components
The amount of small detail visible in an image; low resolution shows only large features, high resolution shows many small details
{i} decisiveness, determination; (Computer Graphics) level of detail on a computerized image (measured in dots per inch); level of detail provided by a television or computer screen (Electronics)
(b) The act of analyzing a complex notion, or solving a vexed question or difficult problem
a formal expression by a meeting; agreed to by a vote
a decision to do something or to behave in a certain manner; "he always wrote down his New Year's resolutions"
The act or process of solving; solution; as, the resolution of an equation or problem
Specifically: (a) The act of separating a compound into its elements or component parts
Resolution refers to the number of pixels (individual points of colour) contained on a display monitor The number is expressed in terms of the number of pixels on the horizontal axis and the number on the vertical axis The sharpness of the image on a screen depends on both the resolution and the size of the monitor The same pixel resolution will gradually lose sharpness as monitor size increases because the same number of pixels are now being spread over a larger physical area Resolution is similar to DPI except that DPI is more typically used in regards to printed output
Resolution is determination to do something or not do something. `I think I'll try a hypnotist,' I said with sudden resolution
The state of being resolved or firm in opinion or thought; conviction; assurance
The fineness of detail attained by a printer or a monitor in producing an image For printers that form characters from small, closely spaced dots, resolution is measured in dots per inch, or dpi, and ranges from about 125 dpi for low-quality dot-matrix printers to about 600 dpi for some laser and ink-jet printers (typesetting equipment can print at resolutions of over 1,000 dpi) For a video display, the number of pixels is determined by the graphics mode and video adapter, but the size of the display depends on the size and adjustment of the monitor; hence the resolution of a video display is taken as the total number of pixels displayed horizontally and vertically
the subsidence of swelling or others signs of inflammation (especially in a lung)
The number of pixels (individual points of color) contained on a display monitor, expressed in terms of the number of pixels on the horizontal axis and the number on the vertical axis The sharpness of the image on a display depends on the resolution and the size of the monitor The same resolution will be sharper on a smaller monitor and gradually lose sharpness on larger monitors because the same number of pixels are being spread out over a larger area
The ability of a telescope to show detail Also known as resolving power One common way to describe the resolution of a telescope is to state the minimum angular separation at which a double star, whose two components are fairly bright and have very nearly the same brightness, can be distinguished as two separate stars
Images measured in terms of pixels dots per inch or other linear measure The higher the number of pixels, the higher the resolution
The resolution of a problem or difficulty is the final solving of it. the successful resolution of a dispute involving UN inspectors in Baghdad
The passing of a dissonant into a consonant chord by the rising or falling of the note which makes the discord
the trait of being resolute; firmness of purpose; "his resoluteness carried him through the battle"; "it was his unshakeable resolution to finish the work"
Spatial resolution is normally expressed as the number of pixels per linear unit e g 300ppi (pixels per inch), sometimes dpi (dots per inch) or spi (samples per inch) For colour resolution see Bit Depth
is an indication of digital image quality, which in turn is determined by the number of pixels The higher the resolution, the better the image will look A low-resolution digital image (at 640 x 480 pixels), for instance, may look great when displayed on the Internet but it can appear fuzzy when printed or enlarged By comparison, high-resolution images, such as those at 1,280 x 1,024 pixels, contain enough pictorial information (sharp contrasts, rich colors, and picture details) to look good on the Internet as well as when printed or enlarged
(computer science) the number of pixels per square inch on a computer-generated display; the greater the resolution, the better the picture
The ability to show fine detail accurately Resolution on computer monitors is generally listed according to the total number of horizontal and vertical pixels The higher the number, the higher the resolution A high-resolution monitor will show a slanted line accurately A monitor with low resolution might show the same line as a series of stair steps See VGA Printer resolution is generally indicated in dots per inch Most modern laser and inkjet printers are capable of 1200 dpi, but normally operate aat 600 dpi
A resolution is a formal decision taken at a meeting by means of a vote. He replied that the UN had passed two major resolutions calling for a complete withdrawal
finding a solution to a problem a decision to do something or to behave in a certain manner; "he always wrote down his New Year's resolutions" analysis into clear-cut components a formal expression by a meeting; agreed to by a vote (music) a dissonant chord is followed by a consonant chord the subsidence of swelling or others signs of inflammation (especially in a lung) (computer science) the number of pixels per square inch on a computer-generated display; the greater the resolution, the better the picture
The state of being relaxed; relaxation
The number of pixels in an image that are stored or displayed
Specifically: A formal expression of the opinion or will of an official body or a public assembly, adopted by vote; as, a legislative resolution; the resolutions of a public meeting
something settled or resolved; the outcome of decision making; "the finally reached a settlement with the union"; "they never did achieve a final resolution of their differences"; "he needed to grieve before he could achieve a sense of closure"
a statement that solves a problem or explains how to solve the problem; "they were trying to find a peaceful solution"; "the answers were in the back of the book"; "he computed the result to four decimal places"
A statement of intent, a vow (often New Years resolution)
A breaking up, disappearance; or termination, as of a fever, a tumor, or the like
The degree of sharpness of a printed or displayed image, often expressed in dpi( dots per inch) Resolution depends on the number of elements that make up the image, either dots on a laser or pixels on a monitor; the higher the number per inch, the higher the resolution of the image appears
If you make a resolution, you decide to try very hard to do something. They made a resolution to lose all the weight gained during the Christmas period. see also New Year's resolution
the ability of a microscope or telescope to measure the angular separation of images that are close together
{i} ruling, decision; solution, answer; analysis, breakdown
The amount of detail visible in any display or copy Most computer system output devices produce images from a matrix of small dots Resolution then depends on the size and number of dots per unit length or area
n 1 The fineness of detail attained by a printer or a monitor in producing an image For printers that form characters from small, closely spaced dots, resolution is measured in dots per inch, or dpi, and ranges from about 125 dpi for low–quality dot–matrix printers to about 600 dpi for some laser and ink–jet printers (typesetting equipment can print at resolutions of over 1000 dpi) For a video display, the number of pixels is determined by the graphics mode and video adapter, but the size of the display depends on the size and adjustment of the monitor; hence the resolution of a video display is taken as the total number of pixels displayed horizontally and vertically See also high resolution, low resolution 2 The process of translation between a domain name address and an IP address
Resolution refers to the number of pixels (individual points of color) contained on a display monitor The number is expressed in terms of the number of pixels on the horizontal axis and the number on the vertical axis The sharpness of the image on a screen depends on both the resolution and the size of the monitor The same pixel resolution will gradually lose sharpness as monitor size increases because the same number of pixels are now being spread over a larger physical area Resolution is similar to DPI except that DPI is more typically used in regards to printed output
The number of pixels (in both height and width) making up an image The more pixels in an image, the higher the resolution, and the higher the resolution of an image, the greater its clarity and definition (and the larger the file size) Resolution can also refer to the output device, such as a computer monitor or printer, used to display the image Image file resolution is often expressed as a ratio (such as 640x480 pixels), as is monitor resolution; however, resolution is also expressed in terms of dots per inch (dpi) The asssumed universal monitor resolution for web users is 72 dpi Image file resolution and output (print or display) resolution combine to influence the clarity of a digital image when it is viewed
Resolution 242
decision of the United Nation which requests that Israel will withdraw from the West Bank and the Gaza Strip
Resolution 338
United Nations resolution calling for a cease-fire between Egypt Syria and Israel and the implementation of UN resolution 242
resolution enhancement technology
technology which enables smoothing of an image created by a laser printer
resolution into factors
breaking down into factors, factoring (Mathematics)
Reverse Address Resolution Protocol
protocol that enables translation of a physical Internet address to an IP address (used mainly by computers that lack hard disks in order to determine their individual IP addresses), RARP
Address Resolution Protocol
The protocol used to translate IP numbers into MAC addresses to support communication on a LAN
New Year's resolution
A vow one makes on New Year's Eve or New Year's Day for the coming year

He made a New Year's resolution to quit smoking.

alternative dispute resolution
: Resolution of a dispute through negotiation, mediation, arbitration, or similar means, as opposed to litigation
chiral resolution
A process in stereochemistry to separate racemic compounds into their enantiomers
dispute resolution
The process of resolving disputes between parties
dispute resolution organization
A business or group that provides alternative dispute resolution services such as conciliation, mediation, arbitration, or negotiation, sometimes as a private alternative to public judicial courts and litigation

The China International Economic and Trade Arbitration Committee (CIETAC) has been designated by CNNIC as the dispute resolution organization .

high-resolution
Having a high resolution; for example, having a large number of pixels per unit area
native resolution
The normal, out-of-the-box preset resolution for a computer monitor or projector
ordinary resolution
A resolution that requires a majority vote of members present at a general meeting of a company
special resolution
A resolution that requires a large majority vote of members present, usually 2/3 or 3/4, at a general meeting of a company
conflict resolution
The resolution of potential conflictions between aircraft that are radar identified and in communication with Air Traffic Control (ATC) by ensuring that radar targets do not touch. Pertinent traffic advisories shall be issued when this procedure is applied. Note: This procedure shall not be provided utilizing mosaic radar systems
image resolution
(Fotoğrafçılık) Image resolution describes the detail an image holds. The term applies to digital images, film images, and other types of images. Higher resolution means more image detail
joint resolution
(Kanun) A resolution passed by both houses of a legislative body that has the force of law when signed by or passed over the veto of the executive
new year's resolution
A New Year's Resolution is a commitment that an individual makes to a project or a habit, often a lifestyle change that is generally interpreted as advantageous. The name comes from the fact that these commitments normally go into effect on New Year's Day and remain until the set goal has been achieved, although many resolutions go unachieved and are often broken fairly shortly after they are set
Address Resolution Protocol
protocol which supplies addresses to workstations on a local area network
Gulf of Tonkin Resolution
1964 Congressional resolution which authorized President Lyndon B. Johnson to involve American troops in the Vietnam War
Gulf of Tonkin Resolution
(Aug. 5, 1964) Resolution by the U.S. Congress authorizing Pres. Lyndon B. Johnson to use "all necessary measures" to repel armed attacks against U.S. forces in Vietnam. It was drafted in response to the alleged shelling of two U.S. navy ships by North Vietnam in the Gulf of Tonkin. Later information disputed the severity of the attack. The resolution was cited as authorization for the subsequent expansion of the Vietnam War; many in Congress came to see it as a blank check for the president, and it was repealed in 1970
New Year resolution
a decision to do something better or to stop doing something bad in the new year
New Year's resolution
If you make a New Year's resolution, you make a decision at the beginning of a year to start doing something or to stop doing something. She made a New Year's resolution to get fit
UN Resolution 1559
UN Security Council Resolution 1559, resolution adopted by the Security Council on September 2nd 2004 which stated to free Lebanon from the Syrian occupation and withdrawal of all non-Lebanese forces from Lebanon and called for the disarmament of Hizbullah and non-Lebanese militias in occupied Lebanon
UN Resolution 1701
{i} UN Security Council Resolution 1701, resolution adopted by the Security Council on August 11th 2006 that called for the immediate cessation of hostilities between Israel and the Hizbullah (called for Hizbollah to immediately stop all attacks and for Israel to cease "all offensive military operations.") followed by the deployment of Lebanese troops and an increased United Nations peacekeeping forces to be present across south Lebanon and also calling for the withdrawal of all Israeli forces from this region
UN Security Council Resolution 1559
UN resolution adopted by the Security Council on September 2nd 2004 which stated to free Lebanon from the Syrian occupation and withdrawal of all non-Lebanese forces from Lebanon and called for the disarmament of Hizbullah and non-Lebanese militias in occupied Lebanon
UN Security Council Resolution 1701
{i} UN Resolution adopted by the Security Council on August 11th 2006 that called for the immediate cessation of hostilities between Israel and the Hizbullah (called for Hizbollah to immediately stop all attacks and for Israel to cease "all offensive military operations.") followed by the deployment of Lebanese troops and an increased United Nations peacekeeping forces to be present across south Lebanon and also calling for the withdrawal of all Israeli forces from this region
UN resolution
an official decision made by the UN (=United Nations) , which its members have voted for and are expected to obey
UN resolution
{i} United Nations resolution, resolution formally adopted by a United Nations body
United Nations Resolution 242
Resolution of the United Nations Security Council that ended the 1967 Six-Day War. The Israelis supported the resolution because it called on the Arab states to accept Israel's right "to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force." All Arab states eventually accepted it (Egypt and Jordan accepted the resolution from the outset) because of its clause calling for Israel to withdraw from the territories conquered in 1967. The Palestine Liberation Organization rejected it until 1988 because it lacked explicit references to Palestinians. Though never fully implemented, it was the basis of diplomatic efforts to end Arab-Israeli conflicts until the Camp David Accords and remains an important touchstone in any negotiated resolution to the Arab-Israeli conflict
United Nations resolution
{i} UN resolution, resolution formally adopted by a United Nations body
address resolution
conversion of addresses between methods of addressing
adopt a resolution
adopt a decision, adopt a ruling
adopting a resolution
make a decision, decide, make a choice
alternative dispute resolution
ADR, method of conflict resolution which involves intervention by a third party mediator and strives to find an agreeable solution for both sides of the conflict
concurrent resolution
A resolution adopted by both houses of a bicameral legislature that does not have the force of law and does not require the signature of the chief executive
conflict resolution
Conflict resolution in a forward-chaining inference engine decides which of several rules that could be fired because their condition part matches the contents of working memory should actually be fired Conflict resolution proceeds by sorting the rules into some order, and then using the rule that is first in that particular ordering There are quite a number of possible orderings that could be used
conflict resolution
Occurs when a manager resolves conflict that has become harmful or serious (10)
conflict resolution
This term (along with dispute resolution) usually refers to the process of resolving a dispute or a conflict permanently, by providing each sides' needs, and adequately addressing their interests so that they are satisfied with the outcome
conflict resolution
The management of a conflict situation to arrive at a resolution satisfactory to all parties
conflict resolution
A strategy for determining which rule is activated or `fired' when the conditions of several rules are satisfied
conflict resolution
The only internal method of resolving a conflict in the Network Control Center (NCC) is to shift the conflicting events based on the event start tolerances If the events are being generated by the generic scheduler both the conflictor and the conflictee events can be shifted If the new event is being generated by the specific scheduler, only the conflict event will be shifted The operator assistance request represents external conflict resolution performed by the scheduling console operator ST/SOGS related term
conflict resolution
to help fix a problem
conflict resolution
a mechanism for reaching agreement in a conflict situation
conflict resolution
Resolution is an outcome that develops from complete analysis and meets the needs of all concerned parties Inherent in the process is clear and open communication, mutual respect, shared exploration, an orientation to collaborative problem solving, and a commitment to resolution
corporate resolution
The Corporate resolution identifies those officers authorized by the board of directors to enter the cooperation into the lease This document should be certified by the corporate secretary or assistant secretary and may be required for large transactions (over $75,000 00)
corporate resolution
This form is used by a corporation to designate an individual(s) as a signer(s) on behalf of the company Top of page
corporate resolution
a document by a corporation that defines the officers authority with a bank
corporate resolution
A document filed with a bank by a corporation It defines the authority given to the corporation’s officers and specifies who may sign checks, borrow on behalf of the corporation, and otherwise issue instructions to the bank and conduct the corporation’s business The powers listed in the resolution are granted by the corporation’s directors
corporate resolution
An action taken by vote of the directors of a corporation A title insurance company may require a corporate resolution before insuring a sale or loan made buy a corporation
corporate resolution
(Résolution de société) A document which authorizes designated officers of the corporation to submit transactions in the registered account on behalf of the corporation
corporate resolution
An action taken by vote of the directors of a corporation   A title insurance company may require a corporate resolution before insuring a sale or loan made buy a corporation  
corporate resolution
This authorizes the signor of the Lease Documents to do so on behalf of the corporation
corporate resolution
A document in which a corporation's board of directors states who is authorized to act on behalf of the corporation
corporate resolution
An action taken by the vote of a corporation
corporate resolution
A document stating that the corporation's board of directors has authorized a particular individual to act on behalf of the corporation
display resolution
The number of pixels (horizontal and vertical) that are displayed on the screen
display resolution
The visible screen area used by the display The larger the display resolution, the smaller everything appears on your screen
display resolution
graphics term
display resolution
the number of pixels that can be viewed on the display device monitor, horizontally and vertically (i e , 512 ¥ 512 or 1024 ¥ 1024)
dynamic host resolution
connection to the Internet using the method of allotment of dynamic addresses
effective resolution
sharpness of output from a printer which uses resolution enhancement technology
high resolution
finer picture due to high density of dots containing information (in a computer screen, television screen, etc.)
high resolution
The capability of producing and reading at least 256 lines or columns of dot patterns on a CRT High resolution graphics produce images that have detail approximating that of a photograph The higher the resolution a device has, the clearer the image it produces
high resolution
An adjective that describes the image quality of a display device that can use a large number of pixels per square inch
high resolution
A law passed in Denver
high resolution
An increase in the number of dots per inch, resulting in enhancement of the appearance of an image
high resolution
Finely detailed screen or printer output Generally anything as fine or finer than about 640 480 on a screen or 300 dpi on a printer
high resolution
Using a sufficient number of pixels in display monitors or dots per inch when printing to produce well-defined text characters as well as smoothly defined curves in graphic images
high resolution
The high number of dots per square inch required to produce a high-quality image in printing or on a computer display screen The higher the resolution, the finer the image quality Good laser or inkjet printers and scanners provide a resolution of 600 dots per inch
high resolution
In monitors and printers, a description of high-quality output; resolution refers to the sharpness and detail of the image
high resolution graphics
graphics display with a high level of detail
high-resolution
producing images that are sharp and finely detailed; "high-resolution photography"; "a high-resolution lens"; "high-resolution television
high-resolution photography
production of sharp clear images
interpolated resolution
improvement of scanner output by a program
joint resolution
decision that is made by two or more individuals or groups
joint resolution
A resolution passed by both houses of a bicameral legislature and eligible to become a law if signed by the chief executive or passed over the chief executive's veto
joint resolution
a resolution passed by both houses of Congress which becomes legally binding when signed by the chief executive (or passed over the executive's veto)
low resolution
low density of points that contain information
low-resolution
of computer output devices; producing images that are not sharply defined
name resolution
A process of mapping a host name to an IP address
name resolution
The process of mapping a host name to an IP address DNS is the Internet's primary system for resolving host names
name resolution
The process of mapping a name into its corresponding protocol address See also Domain Name System, DNS
name resolution
The process of mapping a name into the corresponding address
name resolution
the process of translating a name into some object or information that the name represents A telephone book forms a namespace in which the names of telephone subscribers can be resolved into telephone numbers The Windows NTFS file system forms a namespace in which the name of a file can be resolved into the file itself Similarly, Active Directory forms a namespace in which the name of an object in the directory can be resolved into the object itself
name resolution
conversion of the names of Internet sites into their numerical addresses
name resolution
When a device is named, the system determines the appropriate IP address This is done using a name server and/or a host table file
name resolution
A process that translates host names into Internet addresses Name resolution can be provided by NetInfo, NIS, or DNS
name resolution
The process of translating a host name into its corresponding network address
name resolution
The process of mapping a domain name into the corresponding IP address
name resolution
In a QNX network, the process by which the Qnet network manager converts an FQNN to a list of destination addresses that the transport layer knows how to get to
name resolution
The method of mapping friendly names to IP addresses See also friendly name
name resolution
The process of mapping a name into its corresponding address See also: Domain Name System [Source: RFC1208] [RFC 1983]
name resolution
The process used on the network for resolving a computer address as a computer name, to support the process of finding and connecting to other computers on the network
name resolution
Generally, the process of associating a name with a network location
name resolution
The process of mapping a name into its corresponding address
name resolution
The process of translating an Internet address name from the symbolic form used by people, such as "netguide com," to the numeric address used by the machines, such as "123 45 211 37 " It's what your domain name server does for you, as part of the Domain Name System (DNS)
name resolution
Process relating a name and its corresponding address The domain name system (DNS) provides a computer naming mechanism enabling programs to use distant name servers to determine the IP address of a computer from its name See also: DNS, IP
name resolution
The process of mapping a name into its corresponding IP address See also Domain Name System
pass a resolution
approve a resolution, make a formal decision
passing a resolution
approving a resolution, making a formal decision
picture resolution
measure of the quality of a picture according to its clarity and sharpness
resolutions
are passed to express the policy of the Council on certain items or programs; or are passed to direct certain types of administrative action A resolution may be changed by adoption of a subsequent resolution Resolutions only require one reading and are approved when "passed and adopted "
resolutions
Documents which may or may not accompany a petition expressing an opinion or the sentiment of one or both branches of the General Court, used for congratulations, for memorializing the Congress of the United States regarding public questions, etc Resolutions do not require the governor's signature
resolutions
are adopted to express the policy of the Council, or to direct certain types of administrative action A resolution may be changed by adoption of a subsequent resolution
resolutions
plural of resolution
resolutions
measures that are a formal expression of opinion or call for action
Türkçe - İngilizce

resolution teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

dispute resolution
(Kanun) anlaşmazlık çözümü
resolution