fund

listen to the pronunciation of fund
İngilizce - Türkçe
{i} kaynak

Bir boşanma duyduğumuzda biz bunun o iki kişinin temel ilkeler üzerinde anlaşmaya varma yetersizliğinden kaynaklandığını varsayıyoruz. - When we hear of a divorce we assume that it was caused by the inability of those two people to agree upon fundamentals.

Projeye kaynak toplamak için yurt dışına gitti. - He went abroad to raise fund for the project.

{i} sermaye

Sermaye yetersizliği nedeniyle projemizi gerçekleştiremedik. - We couldn't carry out our project because of a lack of funds.

Sermaye yetersizliği nedeniyle geleceğimiz zorluklarla dolu olacak. - Our future will be full of difficulties because of lack of funds.

{i} fon

Onların fonları bitti. - They are short of funds.

IMF Uluslararası Para Fonu (IMF) anlamına gelir. - IMF stands for International Monetary Fund.

{i} ödenek

Vali, örtülü ödenekteki parayı aldı. - The governor took the money out of a slush fund.

{f} sermayeye çevirmek
para sağlamak
(Ticaret) mali sermaye
(Ticaret) kapital
parasal kaynak sağla
finanse etmek

Yüksek lisans eğitimini finanse etmek için çeşitli yollar vardır. - There are several ways to fund postgraduate study.

Tom bağımlılığını finanse etmek için Tom birkaç kredi kartını çaldı. - Tom stole several credit cards to fund his addiction.

stok
birikim
para

IMF Uluslararası Para Fonu (IMF) anlamına gelir. - IMF stands for International Monetary Fund.

Onun parasının ne zaman biteceğini düşünüyorsun? - When do you think his funds will run out?

{f} yatırım yapmak

İndeksli yatırım fonlarına yatırım yapmak istiyorum - I want to invest in index funds.

{i} çoğ. fonlar
f sermaye
(Askeri) FON, PARA: Kanuna uygun olarak bir tarafa ayrılmasına ve yalnız belirli maksatlar için kullanılmasına yetki verilmiş bir miktar para veya para yerine geçen vesikalar
(Mukavele) sermaye, fon; stok; sermaye bulmak veya temin etmek
{i} para kaynağı

Biz para kaynağını tükettik. - We exhausted our funds.

Tom para kaynağını tüketiyor. - Tom is running short of funds.

{f} (bir iş/kimse için) para sağlamak
ço para
f sermayeye tahvil etmek
{i} çoğ. para
fon,v.parasal kaynak sağla: n.fon
{f} yatırmak
sermaye bulmak veya temin etmek funded debt birleştirilrrıiş dev let borçları mutual fund tic kendi hisse senetlerini satıp tedarik edilen para ile baş
ser vet
(Politika, Siyaset) mali kaynak
fona
fonu
fund budget
(Politika, Siyaset) fon bütçesi
fund bylaws
(Sigorta,Ticaret) fon içtüzüğü
fund drive
yardım kampanyası
fund flow
fon akışı
fund group
(Ticaret) fon grubu
fund groups
(Sigorta,Ticaret) fon grupları
fund matching
(Politika, Siyaset) fon eşleştirme
fund portfolio
(Sigorta) fon portföyü
fund raising
(Ticaret) kaynak yaratma
fund raising
(Politika, Siyaset) kaynak geliştirme
fund revenue
fon gelirleri
fund surplus
(Ticaret) borçlardan artan fon bakiyesi
fund to
(Politika, Siyaset) fonlamak
fund transfer
fon aktarmak
fund administration
sermaye idaresi
fund asset
fona ait varlık
fund management
(Ekonomi) Sermaye yönetimi
fund raising
Para toplama
fund-raiser
fon-raiser
fund-raising
Hayırlı bir amaç için para toplama
fund-raising
Bir araştırma, proje ve şaire için fon oluşturma
fund asset
(Ticaret) fona dahil bulunan varlık
fund manager
(Ticaret) fon operasyon sorumlusu
fund raiser
para toplayan kimse
fund raiser
(Politika, Siyaset) kaynak geliştirme sorumlusu
furnish a fund for
(Ticaret) fon ayırmak
employee support fund
(Ticaret) işçi destekleme fonu
endowment fund
bağış fonu
funded
(Ticaret) finanse edilmiş
funding
fonlama

Tom fonlama hakkında endişeli. - Tom is concerned about funding.

Fonlama yetersiz olabilir. - The funding could be inadequate.

funding
(Ticaret) kaynak yaratma
funding
(Ticaret) finansman sağlama
funding
(Ticaret) fon bulma
guarantee fund
(Ticaret) şirketler arası garanti fonu
hedge fund
(Ticaret) koruma fonu
incentive fund
(Politika, Siyaset) teşvik fonu
international monetary fund
imf
international monetary fund
ımf
mutual fund
(Ticaret) yatırım ortaklığı
receive fund
(Ticaret) fon almak
receive fund
(Ticaret) kaynak almak
receive fund
kaynak sağlamak
structural fund
(Politika, Siyaset) yapısal fon
variable fund
(Ticaret) değişken fon
working fund
(Askeri,Ticaret) döner fon
working fund
(Askeri) işletme fonu
European Development Fund
Avrupa Kalkınma Fonu
European fund
Avrupa fonu
Housing Fund
Konut Fonu
International Monetary Fund
Uluslararası Para Fonu
State Employees Pension Fund
Emekli Sandığı
bond fund
tahvil fonu
capital fund
sermaye fonu
contingency fund
karşılık fonu
depreciation fund
amortisman fonu
employee pension fund
personel emekli fonu
funded
finanse et
funding
kısa vadeli borcun uzun vadeli borca dönüştürülmes
guarantee fund
teminat fonu
guarantee fund
teminat akçesi
guaranty fund
garanti fonu
imprest fund
küçük kasa fonu
life fund
hayat sigortası fonu
monetary fund
sermaye
mutual fund
karşılıklı sermaye
pension fund
emekli sandığı
pension fund
emekli fonu
place in a fund
fona koy
provident fund
tasarruf sandığı
public fund
devlet borcu
redemption fund
amortisman fonu
reserve fund
ihtiyat akçesi
revolving fund
döner sermaye
saving fund
tasarruf sandığı
stabilization fund
döviz istikrar fonu
superannuation fund
emekli sandığı
trust fund
vakıf fonu

Çocukların her biri için bir vakıf fonu kuruldu. - A trust fund has been set up for each of the children.

wage fund
vergin fonu
building fund
inşaat fonu
cash fund
kasa fonu, nakit fon
co-fund
ortak fon
commodity fund
emtia fonu
common fund
ortak fon
common stock fund
adı hisse senedi fonu
consolidated working fund
konsolide döner sermaye
depreciation fund system
amortisman fonu sistemi
discretionary fund
Örtülü ödenek
employment opportunity fund
istihdam olanağı fonu
export promotion fund
ihracatı teşvik fonu
funding
kaynak
hedge fund
(Ticaret) Yatırım Fonu

Tom bir yatırım fonu yöneticisi. - Tom is a hedge fund manager.

insufficient fund
yetersiz fon
invest fund
yatırım fonu
public fund
kamu fonu
revolving fund
DÖNER SERMAYE: Devirli bir işletmeyi finanse etmek için kurulan fon. Böyle bir işletmede; ödemeler ve tahsilat yeniden kullanılmak üzere sermayeye eklenir, böylece fonun ana kısmı elde muhafaza edilmiş olur. Örneğin, işletme sermayesi fonları, endüstri ve istikraz fonları
sinking fund bond
itfa fonu tahvili
slush fund
Örtülü ödenek

Vali, örtülü ödenekteki parayı aldı. - The governor took the money out of a slush fund.

the International Monetary Fund
Uluslararası Para Fonu
the revolving fund enterprises
döner sermaye işletmeleri
funding
{f} parasal kaynak sağla: prep.kaynak sağlayara
funding
{i} fon

Fonlama yetersiz olabilir. - The funding could be inadequate.

Tom fonlama hakkında endişeli. - Tom is concerned about funding.

funding
(Mukavele) finanse etme
funds
{i} devlet tahvili
funds
{i} kapital
funds
{i} para

Teleton tıbbi araştırmaları finanse etmek amacıyla para toplamak için her yıl düzenlenen bir Fransız televizyon programıdır. - The telethon is a French TV program organized every year to collect funds in order to finance medical research.

Arkadaşlarımdan birçoğu kendi başlarına yaşamaya çalıştı ancak yaşam biçimleri için yetersiz para nedeniyle eve döndü. - Many of my friends tried to live on their own but moved back home because of insufficient funds for their lifestyle.

funds
{i} tahvilat
funds
{i} para kaynağı

Tom para kaynağını tüketiyor. - Tom is running short of funds.

Biz para kaynağını tükettik. - We exhausted our funds.

Türkçe - Türkçe
Almanya da eskiden kullanılan bir ağırlık birimi
İngilizce - İngilizce
To pay for
A sum or source of money
A money-management operation, such as a mutual fund

Several major funds were declared insolvent recently.

{n} a stock, stock or bank of money, capital
{v} to appropriate a fund or revenue to the regular payment of interest
An independent fiscal and accounting entity with a self-balancing set of accounts for recording cash and other financial resources, together with all related liabilities and residual equities or balances, and changes therein
A fund is a fiscal and accounting entity with a self-balancing set of accounts
An accounting entity with a self-balancing set of accounts for recording assets, liabilities, fund balance, and changes in fund balance Accounts with similar accounting and reporting requirements are classifed into funds
a reserve of money set aside for some purpose furnish money for; "The government funds basic research in many areas"
Independent fiscal and accounting entity; e g , Public Works, Health and Capital Outlay Funds   Governmental entities, including counties, organize and operate their accounting and budgeting systems on a fund basis   The formal definition of a fund is a balanced set of accounts for a major County activity which shows an equal amount of income and expenditures   Funds may contain one or more budget units   With the exception of the General Fund, which accounts for general purpose spending and is funded by discretionary revenues, each fund is restricted to use for specified purposes   Establishing funds enables the County to account for the use of restricted revenue sources and carry on specific activities or pursue specific objectives
A four- to six-digit number denoting the first part of the FOAPAL The fund usually indicates how the money must be managed and/or spent For instance, money "left over" in the General Fund may not be carried over into the next fiscal year, and money in the Federal College Work Study fund (a restricted fund) may be spent only for that program
The 6-character fund number A fund is the unique identifier for a specific set of financial resources that needs tracking or management
To provide and appropriate a fund or permanent revenue for the payment of the interest of; to make permanent provision of resources (as by a pledge of revenue from customs) for discharging the interest of or principal of; as, to fund government notes
To put into the form of bonds or stocks bearing regular interest; as, to fund the floating debt
A store laid up, from which one may draw at pleasure; a supply; a full provision of resources; as, a fund of wisdom or good sense
In governmental accounting a fund may be described as representing a distinct phase of the activities of government and is controlled by a self-balancing group of accounts in which all of the financial transactions of the particular phase are recorded NOTE: A fund is both a sum of resources and an independent accounting entity A self- balancing group of accounts must be provided for each fund to show the assets and other resources, on one hand, and obligations, surplus, and other credits, on the other Accounts must also be set up to permit the identification of revenues and expenditures and receipts and disbursements with the fund to which they apply Although the General Fund is available for all legally authorized purposes, the definition also applies to it, for the fund can be used for governmental purposes only and expenditures cannot be made from it without legal authorization
When a person or organization funds something, they provide money for it. The airport is being privately funded by a construction group. a new privately funded scheme. = finance + -funded -funded government-funded institutions
A sum of money or other resources set aside for specific activities of a school district The fund accounts constitute a complete entity and all of the financial transactions for the particular fund are recorded in them
An invested sum, whose income is devoted to a specific object; as, the fund of an ecclesiastical society; a fund for the maintenance of lectures or poor students; also, money systematically collected to meet the expenses of some permanent object
provide a fund for the redemption of principal or payment of interest
A fund is an amount of money that is collected or saved for a particular purpose. a scholarship fund for undergraduate engineering students. see also trust fund
A fiscal and accounting entity with a self-balancing set of accounts recording assets and liabilities for specific activities of the school system
{i} amount of money set aside for a specific purpose; supply
a supply of something available for future use; "he brought back a large store of Cuban cigars"
A stock or capital; a sum of money appropriated as the foundation of some commercial or other operation undertaken with a view to profit; that reserve by means of which expenses and credit are supported; as, the fund of a bank, commercial house, manufacturing corporation, etc
accumulate a fund for the discharge of a recurrent liability; "fund a medical care plan"
Used variously to denote the vehicle for securing contributions; the goal of a capital campaign; goals of a special program or project; or a philanthropic foundation See also: Fund (verb) Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
invest money in government securities provide a fund for the redemption of principal or payment of interest place or store up in a fund for accumulation convert (short-term floating debt) into long-term debt that bears fixed interest and is represented by bonds
An aggregation or deposit of resources from which supplies are or may be drawn for carrying on any work, or for maintaining existence
convert (short-term floating debt) into long-term debt that bears fixed interest and is represented by bonds
To place in a fund, as money
Independent fiscal and accounting entity; e g , Library Fund (See Schedule 1)
A fiscal and accounting entity with a self-balancing set of accounts
A fiscal and accounting entity that has a self-balancing set of accounts recording cash and other financial resources, as well as related liabilities and residual equity These are segregated to carry on specific activities or objectives in accordance with special regulations, restrictions or limitations
An independent accounting entity with its own assets, liabilities, and fund balance Generally, funds are established to account for financing of specific activities of an agency's operations
{f} finance, supply with money; allocate or set aside financial sums; extend a short-term obligation
An account or series of accounts reflecting resources of the University for unrestricted or restricted purposes
Comprised of funds provided by sponsors for a specified purpose A combination of appropriation, fund source, program year and type of funds (e g , HSF542002R) In SGL, a summary account established in the Treasury for each Appropriation and/or fund showing transactions to such accounts Each such account provides the framework for establishing a set of balanced accounts on the books of the agency concerned Fund is a required data element of the Charge Code for all types of funds
The ChartField which defines a fiscal and accounting entity with a self-balancing set of accounts recording cash and/or other resources together with all related liabilities and fund balance
A fiscal and accounting entity with a self-balancing set of accounts recording cash and other financial resources, together with all related liabilities, and residual equities or balances, and changes therein, which are segregated for the purpose of carrying on specific activities or attaining certain objectives in accordance with special regulations, restrictions, or limitations
A fiscal and accounting entity with a self balancing set of accounts in which cash and other financial resources, all related liabilities and residual equities, or balances and changes therein are recorded and segregated to carry on specific activities in accordance with special regulations, restrictions or limitations
An independent fiscal and accounting entity with a self-balancing set of accounts recording cash and/or other resources together with all related liabilities, obligations, reserves, and equities which are segregated for the purpose of carrying on specific activities or attaining certain objectives
place or store up in a fund for accumulation
a reserve of money set aside for some purpose furnish money for; "The government funds basic research in many areas" accumulate a fund for the discharge of a recurrent liability; "fund a medical care plan" invest money in government securities provide a fund for the redemption of principal or payment of interest place or store up in a fund for accumulation convert (short-term floating debt) into long-term debt that bears fixed interest and is represented by bonds
An independent fiscal and accounting entity with its own assets, liabilities, and fund balances Generally, funds are established to account for financing of specific activities of an agency's operations The funds of a local school systems are: Educational, Operations and Maintenance, Bond and Interest, Transportation, Municipal Retirement/Social Security, Work Cash, Rent, and Fire Prevention and Safety
Funds are amounts of money that are available to be spent, especially money that is given to an organization or person for a particular purpose. The concert will raise funds for research into Aids. government funds. see also fund-raising
A sum of money or other resources set aside for the purpose of carrying on specific activities or attaining certain objectives
a reserve of money set aside for some purpose
a financial institution that sells shares to individuals and invests in securities issued by other companies
If you have a fund of something, you have a lot of it. He is possessed of an extraordinary fund of energy. W3S3 to provide money for an activity, organization, event etc. International Monetary Fund mutual fund sinking fund trust fund World Wildlife Fund World Wide Fund for Nature United Nations International Children's Emergency Fund United Nations Children's Fund
furnish money for; "The government funds basic research in many areas"
invest money in government securities
A fund is a government accounting device which is like a checking or savings account Revenues are deposited in a fund, and expenditures are drawn from it Almost every local government has a general fund, which is usually its largest and usually pays employee wages and salaries, among other expenditures Most governments have other funds for specific purposes Debt service funds are used to pay interest and principal on bonds Cumulative funds are used to save for future capital expenditures Road and street funds are used to pay for road and street maintenance Each fund is accounted for separately, and usually there is no point in the budget process when all fund revenues or expenditures are added together G H
An independent accounting entity with a self-balancing set of accounts recording revenue and expenditure reported on an accrual basis together with residual equities, deficits, and changes therein, which are segregated for the purpose of carrying on specified activities or attaining certain objectives in accordance with special regulations, restrictions or limitations
The stock of a national debt; public securities; evidences (stocks or bonds) of money lent to government, for which interest is paid at prescribed intervals; called also public funds
fund-raise
raise money for a cause or project; "We are fundraising for AIDS research"
fund-raise
raise money for a cause or project; "We are fundraising for AIDS research
fund performance
rate of return on an investment in a trust fund
fund raiser
social event held for the purpose of collecting monetary contributions; person employed to raise money
fund raising
gathering donations, fund-driving, collecting money
fund-raising
Fund-raising is the activity of collecting money to support a charity or political campaign or organization. Encourage her to get involved in fund-raising for charity
fund-raising campaign
a campaign to raise money for some cause
International Monetary Fund
The international organization entrusted with overseeing the global financial system by monitoring foreign exchange rates and balance of payments, as well as offering technical and financial assistance when asked. Abbreviated as IMF
closed-end fund
A collective investment scheme with a limited number of shares
contingencies fund
Fund for emergencies or unexpected outflows, mainly economic crises
feeder fund
An investment fund which does almost all of its investments through a master fund via a master-feeder relationship
forfeiture fund
A sum of money created by the Justice Department from seizures of the proceeds of criminal activity
funded
Simple past tense and past participle of fund

The government funded the research.

funded
Having financial support. Paid for
funding
Money provided as funds

The council is providing funding to the church to repair the roof.

funding
Present participle of fund
funds
plural form of fund
funds
Financial resources

I don't know if I have the funds for this.

funds
Third-person singular simple present indicative form of fund
health fund
A not-for-profit or a public health insurance company, usually found in health care systems in Central Europe, such as Germany
hedge fund
Any unregistered investment fund, often characterised by unconventional strategies (i.e., strategies other than investing long only in bonds, equities or money markets). All hedge funds are supposed to be hedged from risk; hence the name
load fund
A mutual fund such that it charges sales load
money market fund
A mutual fund that invests almost exclusively in short-term money market instruments whose value is deemed unlikely to fluctuate
money-market fund
Alternative spelling of money market fund
mutual fund
A form of collective investment in which money from many investors is pooled and invested in stocks, bonds, short-term money market instruments, and/or other securities under the direction of a fund manager
no-load fund
A mutual fund such that it charges no sales load
open-end fund
A collective investment scheme which can issue and redeem shares at any time
pension fund
A pool of assets forming an independent legal entity that are bought with the contributions to a pension plan for the exclusive purpose of financing pension plan benefits
quant fund
An investment fund that makes investment decisions by sophisticated quantitative analysis
road fund licence
A paper disc displayed on the windscreen of a road vehicle to show that road tax has been paid
slush fund
Money stored for illegal or dishonest purposes

CERN bestows slush fund on the LHC. Tale all pennies from the CERN space.

trust fund
Property held by a trustee in a trust established by a grantor for a beneficiary
trust fund
Loosely, a substantial inheritance of money
European Union Solidarity Fund
The European Union Solidarity Fund (EUSF) was founded in 2002 to provide assistance to European Union member states when large-scale disasters occur
exchange-traded fund
(Bilim, İlim) An investment fund traded on stock exchanges, much like stocks
funds
{n} funded debts evidenced by certificates
guarantee fund
A sum of money pledged as a contingent indemnity for loss
hedge fund
An investment company that uses high-risk techniques, such as borrowing money and selling short, in an effort to make extraordinary capital gains
revolving fund
A fund established for a certain purpose, such as making loans, with the stipulation that repayments to the fund may be used anew for the same purpose
funded
Invested in public funds; as, funded money
funded
Existing in the form of bonds bearing regular interest; as, funded debt
funded
{s} financed, supplied with money
funded
past of fund
funded
furnished with funds; "well-funded research"
funded
furnished with funds; "well-funded research
funding
financial resources provided to make some project possible; "the foundation provided support for the experiment"
funding
Used to describe the refinancing of a debt prior to its maturity (the same as refunding) In corporate finance refers to the floating of bonds to raise finance and levels of capital See also: refunding
funding
Process of disbursing money to the title company or closing agent to fund a loan
funding
Money from the government
funding
Providing a fund for the payment of the interest or principal of a debt
funding
The process of transferring assets to your Living Trust
funding
>> The disbursement of loan funds, either by check or by wire transfer to the title company
funding
Funding is a situation that arises when the government convert short-term securities into long-term ones If the government sell more long-term securities then this will reduce the banks' liquidity This in turn will reduce their ability to lend more Funding therefore acts as a contractionary monetary policy Over-funding is when the government sell more securities than necessary This also is a contractionary monetary policy
funding
Term used to describe the refinancing of a debt prior to its maturity and is often referred to as refunding Also used in corporate finance to refer to the floating of bonds to raise finance and levels of capital
funding
systematic monthly payments into a pension fund which, with investment earnings on these funds, are intended to provide for benefits as they become payable
funding
Refers to the payment to a merchant for his submitted deposits
funding
The action of the verb to fund
funding
The final step in transferring ownership of a property from seller to buyer This occurs within several days after closing
funding
Actual payment of funds to a vendor
funding
the act of financing
funding
Français : Financement Deutsch : Finanzierung
funding
a general term meaning (a) money to carry-out a project, or (b) the way in which money for a project is provided e g grant, loan
funding
Systematic payment of employer and employee contributions into the pension fund that, with investment earnings, will provide pensions and other benefits defined in the plan
funding
Advancing money (based on the advance rate) to a client
funding
Funding is money which a government or organization provides for a particular purpose. They hope for government funding for the scheme Many colleges have seen their funding cut. money that is provided by an organization for a particular purpose
funding
This term refers to the funds from the mortgage company for the Buyer's loan Because New Mexico does not utilize "Table Funding" (funding at time of closing), the transaction is not officially closed until funding and recording is completed For this reason, you may be asked to complete a Seller's Occupancy or Buyer's Occupancy Agreement This defines who will hold possession of the property until funding and recording are completed
funding
{i} financing, supplying with money
funding
Level A Comparison of a scheme's assets and liabilities
funding
providing health care organizations with the financial resources required to carry out a general range of health-related activities
funding
tr>
funding
Investing in the public funds
funding
floating bonds to raise capital and finance
funding
The provision in advance for future benefit liabilities by setting aside money in a trust, which is separate from the employer's business, to finance the payment of pensions
funds
the stock of money (cash and liquid resources), required by a business to continue producing or trading
funds
money resources
funds
Scholarships from the Varner and Anna Chance Fund provide need-based financial assistance and scholarships to individuals seeking to participate in the Epworth Forest Choir School program
funds
One of the fundamental principles of governmental accounting is the fund Funds are usually established by legislation and provide an accounting mechanism for keeping track of money raised and spent for a specific activity or set of activities Governments have three broad type of funds and specific funds within those broad type of funds
funds
a general term meaning 'money' of all types and from any sources
funds
{i} monies, capital; cash
funds
Third-person singular of to fund
funds
Any monies (including checks, drafts, or other instruments); any commitment to provide money; or any commitment of insurance that has been, or may be, provided under the guarantor's programs to a borrower enrolled at and attending a participating school, or a borrower accepted for enrollment at a participating school
funds
Available money
funds
assets in the form of money
funds
A term for USDCAD
funds
1 The plural of Fund 2 Monies held in a CF centre or Fund
funds
Plural of fund
fund