weak

listen to the pronunciation of weak
İngilizce - Türkçe
{s} cılız

Tom kendini kaldırmak için çok cılız. - Tom is too weak to lift himself.

Cılız ve narin bir çocuktu. - He was a weak and delicate child.

{s} güçsüz

Bugün biraz güçsüz hissediyorum. - I feel a little weak today.

O, hastalığından sonra hâlâ güçsüzdü. - She was still weak after her illness.

{s} halsiz

Dizlerimde halsizlik hissettim. - I felt weak in the knees.

{s} kuvvetsiz
zayıf

Gıda yetersizliği onu zayıf ve bitkin düşürdü. - Lack of food had left him weak and exhausted.

Herkesin hem güçlü hem de zayıf noktaları vardır. - Everyone has both strong and weak points.

{s} dayanıksız
{s} cansız
açık (çay)
çelimsiz
{s} hafif

Kahvemi hafif severim. - I like my coffee weak.

Kahvemi hafif istiyorum. - I'd like my coffee weak.

iradesizlik
mukavemetsiz
kof
takatsız
zafiyet

Ann'in çikolataya zafiyeti var. - Ann has a weakness for chocolate.

yavan (çorba vb)
sağlam olmayan
argın
çıtkırıldım
yetersiz

Gıda yetersizliği onu zayıf ve bitkin düşürdü. - Lack of food had left him weak and exhausted.

sulu
açık

Açık kahveyi tercih ederim. - I prefer weak coffee.

Tom açıkçası hâlâ çok zayıf. - Tom is obviously still very weak.

dayanıksız ve zayıf kimse
hükümsüz
hasta

Hastalık, organizmanızı zayıf düşürdü. - The sickness has weakened your organism.

Annem uzun bir hastalıktan dolayı çok zayıftı. - My mother was very weak from a long illness.

weakly s
{s} dayanıksız, sağlam olmayan, zayıf: a weak
{s} iradesiz
silik çıkmış
zaaf

İnsan zaafına müsamaha göstermek zorundasın. - You have to allow for human weakness.

{s} silik
hastalıklı
foto
takatsiz
{s} aciz
şaşkın
düşük
vurgusuz
{s} zayıf, güçsüz, kuvvetsiz: weak nerves zayıf sinirler. a weak nation güçsüz bir millet
kusur
zayf
zayıflar
weakness
{i} kuvvetsizlik
weakness
halsizlik
weakness
güçsüzlük

Biz inanılmaz bir güçsüzlük durumundaydık. - We were in a state of incredible weakness.

weakness
zaaf

İnsan zaafına müsamaha göstermek zorundasın. - You have to allow for human weakness.

weakness
{i} cansızlık
weakness
{i} dayanıksızlık
weakness
{i} zayıflık

İnsanların zayıflıklarını istismar etmeye son vermeni istiyorum. - I want you to stop preying on people's weaknesses.

Tüm zayıflıklara saygı göstermelisin ve kendini onların savunucusu tayin etmelisin. - Thou shalt respect all weaknesses, and shalt constitute thyself the defender of them.

weak acid
zayıf asit
weak base
zayıf baz
weak bond
(Kimya) zayıf bağ
weak force
(Fizik) zayıf kuvvet
weak interactions
(Kimya) zayıf etkileşimler
weak nerves
zayıf sinirler
weak side
(Spor) topun olmadığı bölümü
weak spot
zayıf nokta
weak interaction force
zayıf etkileşim gücü
weak base
zayıf baz, yeğni baz
weak chin
zayıf çene
weak convergence
zayıf yakınsaklık, arık yakınsaklık
weak coupling
zayıf kuplaj, gevşek kuplaj
weak current
zayıf akım
weak fish
zayıf bir balığı
weak foot ability
zayıf ayak (kullanma) kabiliyeti
weak hearted
zayıf kalpli
weak interaction
zayıf etkileşim, yeğni etkileşim
weak link
zayıf bağlantı
weak memory
zayıf hafıza
weak minded
iradesiz
weak of
zayıf
weak pressure gradient
zayıf basınç eğimi
weak signal
zayıf sinyal
weak up front
zayıf kadar on
weak adequacy
(Dilbilim) zayıf yeterlik
weak and bake
(Argo) uyanır uyanmaz esrar içmek
weak as a kitten
çok narin
weak battery
(Otomotiv) boşalmış akü
weak child
cırboğa
weak convergence
(Matematik) arık yakınsaklık
weak convergence
(Matematik) zayıf yakınsaklık
weak coupling
(Elektrik, Elektronik,Teknik) gevşek kuplaj
weak coupling
(Elektrik, Elektronik,Teknik) zayıf kuplaj
weak current
güçsüz akım
weak electrolyte
zayıf elektrolit
weak equivalence
(Pisikoloji, Ruhbilim) zayıf eşdeğerlik
weak field
zayıf alan
weak form
(Dilbilim) vurgusuz biçim
weak form efficiency
(Ticaret) zayıf biçimde etkinlik
weak impulse control
(Tıp) yetersiz dürtü kontrolü
weak in willpower
(Konuşma Dili) iradesiz
weak interaction
(Fizik) yeğni etkileşim
weak interaction
(Fizik) zayıf etkileşim
weak jump
zayıf sıçrama
weak jump
güçsüz sıçrama
weak kneed
kararsız
weak kneed
zayıf karakterli
weak kneed
iradesiz
weak kneed
azimsiz
weak level
zayıf seviye
weak market
zayıf piyasa
weak market
(Ticaret) satma eğiliminin
weak mayor plan
(Politika, Siyaset) zayıf belediye planı
weak minded
zayıf karakterli
weak point
zayıf yön
weak power supply
zayıf güç kaynağı
weak rock
zayıf kayaç
weak sewage
zayıf pissu
weak side
zayıf taraf
weak sighted
gözü bozuk olan
weak sighted
iyi göremeyen
weak spirited
korkak
weak spirited
azimsiz
weak spirited
cesaretsiz
weak spring
zayıf yay
weak spring card
zayıf yay kartı
weak spring diagram
(Otomotiv) zayıf yay diyagramı
weak stock
(Denizbilim) zayıf stok
weak stratum
(Çevre) zayıf tabaka
weak stress
(Dilbilim) zayıf vurgu
weak topology
(Matematik) zayıf topoloji
weak topology
(Matematik) arık ilinge
weak verb
(Dilbilim) düzenli eylem
weakness
inginlik
weakness
zayıf taraf
become thin and weak
kurumak
weakness
cılızlık
weakness
kırıklık
weakness
kofluk
as weak as
kadar zayıf
become weak
güçsüzleş
get weak
güçsüzleş
got weak
güçsüzleş
gotten weak
güçsüzleş
grow weak
güçsüz geliş
make weak
kuvvetsizleştir
weaker
{f} daha güçsüz

Savaş, sen kazansan bile, seni daha yoksul ve daha güçsüz yapar. - War makes you poorer and weaker, even if you win.

Kadınlar fiziksel olarak erkeklerden daha güçsüzdür. - Women are physically weaker than men.

weakest
en güçsüz
weakly
güçsüzce
weakly
arık
weakly
{s} bitkin
weakly
zayıfça
weakness
(Tıp) Zafıyet
a bit weak upstairs
Kafası pek çalışmaz
a weak
zayıf
as weak as
gibi güçsüz
as weak as
gibi zayıf
as weak as
kadar güçsüz
get weak
güçsüzles
go weak at knees
Dizlerin bağı çözülmek
got weak
güçsüzles
gotten weak
güçsüzles
grew weak
büyüdü zayıf
grow weak
Zayıf düşmek, güçsüzleşmek, gücünü kaybetmek, halsiz/dermansız kalmak

Soon their legs grew weak.

grow weak
güçsüz geliş(mek)
have weak nerves
zayıf sinirleri olması
neither weak nor strong
ne zayıf ne güçlü
quiet sound, weak noise
sessiz ses, zayıf gürültü
weaker
güçsüz

Kadınlar fiziksel olarak erkeklerden daha güçsüzdür. - Women are physically weaker than men.

Gittikçe güçsüzleşiyorum. - I am getting weaker and weaker!

weaker
zayıf

Biz yaşlandıkça, hafızamız zayıflar. - As we grow older, our memory becomes weaker.

Yaşımız ilerledikçe hafızamız zayıflıyor. - The older we get, the weaker our memory becomes.

weakness
acze
weaknesses
zayıf yönler

Zzengin veya fakir her ulusun kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır. - Every nation, rich or poor, has its strengths and weaknesses.

İnsanların zayıf yönlerini araştırmayın ama güçlü yönlerini araştırın. - Do not search for people's weaknesses, but for their strengths.

weaknesses
zayıflıklar
become weak
güçten düşmek
dark and weak
kara kuru
get thin and weak
sıskalaşmak
got weak
güçsüzleşmiş
have a weak chest
eli darda
have a weak chest
bünyesi zayıf olmak
have a weak chest
göğsünden rahatsız olmak
have a weak chest
muhtaç
one's weak point
(deyim) birinin en kotu yaptigi/en az bildigi sey
these glasses are too weak for me
bu gözlük benim için çok zayıf
weakly
zayıf bir şekilde
weakly
{s} hastalıklı
weakly
halsiz
weakly
zaaf ile
weakly
hasta
weakness
{i} hasta oluş
weakness
fütur
weakness
enezelik
weakness
acizlik
İngilizce - İngilizce
One of the four fundamental forces associated with nuclear decay
Bad or uncool

This place is weak.

Dilute, lacking in taste or potency

We were served stale bread and weak tea.

Good or cool ( we had a weak time ) slang in P.E.I., Canada
Regular in inflection, especially of verbs
Lacking in force or ability

They easily guessed his weak computer password.

{a} feeble, unfortified, inconclusive, pliant
Not having full confidence or conviction; not decided or confirmed; vacillating; wavering
(1) lacking strength
Poorly formed indistinct peds, barely observable in place When gently disturbed, the soil material parts into a mixture of whole and broken units and much material that exhibits no planes of weakness
Lacking force of utterance or sound; not sonorous; low; small; feeble; faint
Not stiff; pliant; frail; soft; as, the weak stalk of a plant
having little strength, as in: She felt weak because she hadn't eaten all day
A weak drink, chemical, or drug contains very little of a particular substance, for example because a lot of water has been added to it. a cup of weak tea a very weak bleach solution. strong
Wanting physical strength
Resulting from, or indicating, lack of judgment, discernment, or firmness; unwise; hence, foolish
If someone is weak, they are not healthy or do not have good muscles, so that they cannot move quickly or carry heavy things. I was too weak to move or think or speak His arms and legs were weak. strong + weakly weak·ly `I'm all right,' Max said weakly, but his breathing came in jagged gasps + weakness weak·ness Symptoms of anaemia include weakness, fatigue and iron deficiency
Lacking grip typical for the wine; without character
Not possessing or manifesting intellectual, logical, moral, or political strength, vigor, etc
having little physical or spiritual strength; "a weak radio signal"; "a weak link"
having the attributes of man as opposed to e g divine beings; "I'm only human"; "frail humanity"
lacking power
characterized by excessive softness or self-indulgence; "an effeminate civilization"
Not able to resist external force or onset; easily subdued or overcome; as, a weak barrier; as, a weak fortress
Tending toward a lower price or lower prices; as, wheat is weak; a weak market
Deficient in strength of body; feeble; infirm; sickly; debilitated; enfeebled; exhausted
Not firmly united or adhesive; easily broken or separated into pieces; not compact; as, a weak ship
overly diluted; thin and insipid; "washy coffee"; "watery milk"; "weak tea"
Not able to withstand temptation, urgency, persuasion, etc
Coffee that lacks body but is not flat
lacking physical strength or vigor used of verbs having standard (or regular) inflection having little physical or spiritual strength; "a weak radio signal"; "a weak link
A weak physical force does not have much power or intensity. The molecules in regular liquids are held together by relatively weak bonds strong + weakly weak·ly The mineral is weakly magnetic
lacking physical strength or vitality; "a feeble old woman"; "her body looked sapless"
The sort order of the SAS table is not validated That is, the sort order was established by a user (for example, through a SORTEDBY SAS data set option) The system cannot validate its correctness, so the order of the rows cannot be depended upon
Not able to sustain a great weight, pressure, or strain; as, a weak timber; a weak rope
Wanting in power to influence or bind; as, weak ties; a weak sense of honor of duty
referring to a very mild shaking during an earthquake; in most cases not even felt
{s} frail, feeble; having little physical strength; enervated; faint; dilute, watery (as a weak coffee or tea); powerless; lacking volume or loudness (as a weak pulse); falling or declining in price (Finance); not emphasized, unstressed (of a word, a syllable or vowel)
If someone has an organ or sense that is weak, it is not very effective or powerful, or is likely to fail. Until the beating, Cantanco's eyesight had been weak, but adequate She tired easily and had a weak heart
To make or become weak; to weaken
Not thoroughly or abundantly impregnated with the usual or required ingredients, or with stimulating and nourishing substances; of less than the usual strength; as, weak tea, broth, or liquor; a weak decoction or solution; a weak dose of medicine
lacking physical strength or vigor
If an object or surface is weak, it breaks easily and cannot support a lot of weight or resist a lot of strain. The owner said the bird may have escaped through a weak spot in the aviary Swimming is helpful for bones that are porous and weak. strong
Feeble of mind; wanting discernment; lacking vigor; spiritless; as, a weak king or magistrate
easily impressed, moved, or overcome; accessible; vulnerable; as, weak resolutions; weak virtue
If you describe someone as weak, you mean that they are not very confident or determined, so that they are often frightened or worried, or easily influenced by other people. You have been conditioned to believe that it is weak to be scared. strong + weakness weak·ness Many people felt that admitting to stress was a sign of weakness
Thin sounding, no dynamics, reduced lows In an AlNiCo magnet speaker, it usually means the magnet has been partially demagnetized If the speaker has been reconed, it may not have been recharged, or remagnetized, since many reconers don't own or have access to a magnetizer
used of vowels or syllables; pronounced with little or no stress; "a syllable that ends in a short vowel is a light syllable"; "a weak stress on the second syllable"
Lacking in good cards; deficient as to number or strength; as, a hand weak in trumps
Lacking ability for an appropriate function or office; as, weak eyes; a weak stomach; a weak magistrate; a weak regiment, or army
Your weak points are the qualities or talents you do not possess, or the things you are not very good at. Geography was my weak subject His short stories tend to be weak on plot. strong + weakness weak·ness His only weakness is his temperament see also weakness
lacking force; feeble; "a forceless argument"
If you describe someone's voice or smile as weak, you mean that it not very loud or big, suggesting that the person lacks confidence, enthusiasm, or physical strength. His weak voice was almost inaudible = feeble + weakly weak·ly He smiled weakly at reporters
If individuals or groups are weak, they do not have any power or influence. The council was too weak to do anything about it. = powerless The weak are people who are weak. He voiced his solidarity with the weak and defenceless. + weakness weak·ness It made me feel patronised, in a position of weakness. = impotence
A weak government or leader does not have much control, and is not prepared or able to act firmly or severely. The changes come after mounting criticism that the government is weak and indecisive The chief editorial writer also blames weak leadership for the current crisis. strong + weakly weak·ly the weakly-led movement for reform. + weakness weak·ness Officials fear that he might interpret the emphasis on diplomacy as a sign of weakness
Lacking contrast; as, a weak negative
If something such as an argument or case is weak, it is not convincing or there is little evidence to support it. Do you think the prosecution made any particular errors, or did they just have a weak case? strong + weakly weak·ly The doctor weakly puts the case that the mother-to-be has many relatives, so needs less support from the hospital. + weakness weaknesses weak·ness the strengths and weaknesses of the government's case
used of verbs having standard (or regular) inflection
If you describe something such a country's currency, economy, industry, or government as weak, you mean that it is not successful, and may be likely to fail or collapse. The weak dollar means American goods are relative bargains for foreigners strong + weakness weak·ness The weakness of his regime is showing more and more
debil
debile
dilute
wayk
{s} weakling
thready
foible
weak declension
The declension pattern of a weak noun
weak force
The weak nuclear force
weak interaction
the fundamental interaction responsible for the weak nuclear force
weak nuclear
describing the weak nuclear force
weak nuclear force
One of the four fundamental forces that is associated with nuclear decay. Its gauge bosons are the W+, W- and Z0 particles
weak nuclear forces
plural form of weak nuclear force
weak nuclear interaction
The fundamental interaction responsible for the weak nuclear force
weak nuclear interactions
plural form of weak nuclear interaction
weak sister
A person or thing which is the least robust or least dependable member of a group

San Antonio has always been viewed as the weak sister of the big regional centers of Houston and Dallas.

weak sister
A person who is cowardly or indecisive

Your course of action this past year has bordered on criminal negligence, he barks to the man whose job he means to take. You're a weak sister, Mr. President..

weak sisters
plural form of weak sister
weak verb
A class of Germanic verbs which use a dental affix appended to the stem to indicate tense
weak verbs
plural form of weak verb
weak-kneed
Lacking will power or strength of character; timid

It is incontrovertible that the children grow up into rotten adults, without virility or stamina, a weak-kneed, narrow-chested, listless breed, that crumples up and goes down in the brute struggle for life.

weak-minded
mentally deficient
weak-minded
lacking judgement
weak-minded
foolish
weak-kneed
without resolute purpose or energy
weak spot
weak part: a place of especial vulnerability
weak typing
(Bilgisayar) In computer science, weak typing (a.k.a. loose typing) is a property attributed to the type systems of some programming languages. It is the opposite of strong typing, and consequently the term weak typing has as many different meanings as strong typing does
weak willed
Easily swayed; easily tempted or led astray
weak argument
way of reasoning which is not convincing
weak character
instability in nature, tendency to follow others
weak force
or weak nuclear force Fundamental interaction that underlies some forms of radioactivity and certain interactions between subatomic particles. It acts on all elementary particles that have a spin of 1 2 . The particles interact weakly by exchanging particles that have integer spins. These particles have masses about 100 times that of a proton, and it is this relative massiveness that makes the weak force appear weak at low energies. For example, in radioactive decay, the weak force has a strength about 1/100,000 that of the electromagnetic force. However, it is now known that the weak force has intrinsically the same strength as the electromagnetic force, and the two are believed to be only different manifestations of a single electroweak force (see electroweak theory)
weak headed
having low intelligence, being simple-minded
weak interaction
(physics) an interaction between elementary particles involving neutrinos or antineutrinos that is responsible for certain kinds of radioactive decay; mediated by intermediate vector bosons
weak interaction
A fundamental interaction between elementary particles that is several orders of magnitude weaker than the electromagnetic interaction and is responsible for some particle decay, nuclear beta decay, and neutrino absorption and emission. Also called weak force
weak kneed
indecisive; not thorough
weak link
frail connection
weak minded
of low intelligence (Offensive); easily convinced, persuaded without difficulty; foolish
weak part
a place of especial vulnerability
weak performance
performance that is not as good as it should be, bad performance
weak point
an attribute that is inadequate or deficient
weak point
weak spot, part that is weakest and most painful; flaw, undesirable characteristic
weak side
The side of an unbalanced line with the least players
weak side
The side of an unbalanced line with the fewest number of players
weak side
Refers to the side of the pool opposite to where the ball is located
weak side
the side of the field that doesn't currently have the ball
weak side
The side of the pool opposite the side on which the ball is located
weak side
Then side of the shooters body of the non dominant hand For a right-handed person, the left side For a left-handed person, the right side Sport shooting competitions may require a shooter to wear a strong side holster
weak side
The side of the pool opposite of where the ball is located TOP
weak side
Refers to the side of the pool opposite to where to ball is located
weak side
The side of the court away from the ball
weak spot
weak point, part that is the weakest and most painful, least successful characteristic
weak-headed
{s} having low intelligence, being simple-minded
weak-headedness
stupidity, dumbness; state of being easily intoxicated by alcoholic drinks; state of tending to feel dizzy
weak-kneed
lacking will power or resolution; "the role of the dissenter is not for the weak-kneed
weak-kneed
If you describe someone as weak-kneed, you mean that they are unable or unwilling to do anything because they are influenced by a strong emotion such as fear. He would need all his authority to keep the weak-kneed volunteers from bolting. lacking courage and unable to make your own decisions
weak-minded
showing little intelligence, or easily persuaded
weak-sighted
being near-sighted
weak-willed
someone who is weak-willed does not do something difficult that they had intended to do
bring it weak
To fail to accomplish an accomplishable task or to make an attempt at less than maximum effort; to "half-ass" or "fake the funk"

Unwilling to try his hardest, Jason instead chose to bring it weak at the gym, and didn't even break a sweat.

piss-weak
Extremely weak

This lager is piss-weak.

the spirit is willing but the flesh is weak
For much as one wishes to achieve something, the frailties of the human body often make it impossible
weakness
The condition of being weak

In a small number of horses, muscle weakness may progress to paralysis.

weakness
An inadequate quality; fault

His inability to speak in front of an audience was his weakness.

weakness
A special fondness or desire

She is an athlete who has a weakness for chocolate.

weakly
{a} feeble, infirm, sickly
weakly
{a} feebly
weakness
{n} ınvalidness
weakness
{n} ınvalidity
weakness
{n} a feebleness, defect, failing, fault
grow weak
Became fatigued, became feeble, became powerless, became faint
as weak as a baby
very weak, without much strength
felt weak
lost one's strength
grew weak
became fatigued, became feeble, became powerless, became faint
if the mighty have succumbed how shall the weak emerge unscathed?
if the big ones are that way what can you expect from the younger ones?
the spirit is willing but the flesh is weak
amusing saying used when one would like to do something but does not have the time or ability or energy necessary to do it
the weak sex
nickname for women due to their relative physical weakness
weaker
{s} most weak
weaker
comparative of weak
weakest
{s} most weak
weakly
In a weak manner; with little strength or vigor; feebly
weakly
Not strong of constitution; infirm; feeble; as, a weakly woman; a man of a weakly constitution
weakly
lacking physical strength or vitality; "a feeble old woman"; "her body looked sapless"
weakly
With little strength or force
weakly
feebly; powerlessly; unconvincingly; faintly
weakly
in a weak or feeble manner or to a minor degree; "weakly agreed to a compromise"; "wheezed weakly"; "he was weakly attracted to her"
weakly
in a weak or feeble manner or to a minor degree; "weakly agreed to a compromise"; "wheezed weakly"; "he was weakly attracted to her
weakly
{s} weak, feeble, frail; sickly
weakly
Frail, sickly or of a delicate constitution; weak
weakness
paresis
weakness
A condition that a Pokémon card has in which attacks by a certain color Pokémon do more damage to that Pokémon When a Pokémon attacks another Pokémon that has a Weakness to the first Pokémon's color, the amount of damage doen by the attack to the second Pokémon is doubled
weakness
The disadvantageous special Descriptor associated with your Omegaed Planet Many Weaknesses tie directly to the Power, and either limit it in some way, negate it under some circumstances, or provide a way to counter it But this need not be the case, and a Weakness could work in any way What is important is that it be somehow exceptional, either in degree or nature, or it would simply be a Flaw Trait
weakness
debility
weakness
{i} asthenia
weakness
the condition of being financially weak; "the weakness of the dollar against the yen
weakness
{i} feebleness; drawback, disadvantage; defect; foible
weakness
lub zog tab; tsis ua tau
weakness
a flaw or weak point; "he was quick to point out his wife's failings"
weakness
An internal characteristic of an organization that impedes its ability to compete Having costs above the industry average typifies a weakness
weakness
the condition of being financially weak; "the weakness of the dollar against the yen"
weakness
That which is a mark of lack of strength or resolution; a fault; a defect
weakness
powerlessness revealed by an inability to act; "in spite of their weakness the group remains highly active"
weakness
If you have a weakness for something, you like it very much, although this is perhaps surprising or undesirable. Stephen himself had a weakness for cats His one weakness, apart from aeroplanes, is ice cream. see also weak
weakness
a square inadequately defended, generally not capable of being guarded by pawns
weakness
The quality or state of being weak; want of strength or firmness; lack of vigor; want of resolution or of moral strength; feebleness
weakness
a penchant for something even though it might not be good for you; "he has a weakness for chocolate"
weakness
the property of lacking physical or mental strength; liability to failure under pressure or stress or strain; "his weakness increased as he became older"; "the weakness of the span was overlooked until it collapsed"
weakness
If a Pokémon has Weakness, it takes double damage when attacked by Pokémon of a certain other type Weakness is indicated in the lower left-hand corner of the card
weaknesses
plural of weakness
weaknesses
Negative, internal and controllable factors Should be improved upon
weaknesses
Deficiencies that inhibit the ability to perform or achieve results, and must be overcome to avoid failure
Türkçe - İngilizce

weak teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

kestane suyu gibi very weak
(coffee)
ölü gözü gibi very dull, pale, weak
(light)
weak