sever

listen to the pronunciation of sever
Englisch - Türkisch
{f} kopmak
{f} ayırmak
{f} kesmek
ayırt etmek
taksim etmek
ikiye ayrılmak
müşterek davayı ayırmak
ilişkiyi kesmek
olgunlaşmak
(Havacılık) parçalamak
koparmak
parçalanmak
ayır

Dostluğumuzu kestikten sonra onun numarasını ayırdım. - I removed her number after severing our friendship.

ayrılmak

Dün birkaç çocuk okuldan erken ayrılmak zorunda kaldı. - Several boys had to leave school early yesterday.

kesilmek

Şiddetli bir donmanın ardından kangrenle enfekte olduktan sonra Tom'un ayağı kesilmek zorunda kaldı. - Tom's foot had to be amputated after it had become infected with gangrene following a severe frostbite.

severable ayrılabilir
kesilebilir
{f} paylaştırmak
tefrik etmek
ayrıl/ayır
{f} bölmek
{f} yarmak
several
birkaç

Resmin tahmini değeri birkaç milyon dolar. - The value of the painting was estimated at several million dollars.

Afganistan ve İran her ikisi de milli marşlarını 20.yüzyıl boyunca birkaç kez değiştirmişti. - Afghanistan and Iran both changed their national anthems several times in the course of the 20th century.

severe
şiddetli

Şu anda çok şiddetli bir deprem her an olabilir. - We may have a very severe earthquake any moment now.

Toplantıya katılamamamın nedeni şiddetli bir baş ağrımın olmasıydı. - The reason I could not attend the meeting was that I had a severe headache.

severity
şiddet

Onun evden kaçması babasının şiddetinden dolayıdır. - His running away from home is due to his father's severity.

severe
(Hukuk) sert

Patronumun yüzündeki ifade sertti. - The look on my boss's face was severe.

Sert hava insanları korkutur. - Severe weather frightens people.

sever from
ayır
sever from
ayırmak (bir şeyden)
sever one's connection
bağını koparmak
sever one's connection
bağlarını koparmak
sever one's connection with
ile ilişiğini kesmek
sever one's connections
bağları koparmak
sever relations with someone
ipleri koparmak
sever storm disaster
(Çevre) fırtına afeti
sever the head from
baş kesmek
severe
ağır

1888'deki Büyük Kar Fırtınası, Birleşik Devletler tarihinin en ağır kar fırtınalarından biriydi. - The Great Blizzard of 1888 was one of the most severe blizzards in the history of the United States.

Hava trafik kontrolörleri ağır zihinsel yük altındadırlar. - Air traffic controllers are under severe mental strain.

severely
sert bir biçimde

Rakibini sert bir biçimde eleştirdi. - He criticized his rival severely.

Belediye başkanını sert bir biçimde eleştirdi. - He severely criticized the mayor.

several
{s} birbirinden farklı
several
{s} değişik

Kelimenin değişik anlamları vardır. - The word has several meanings.

severity
{i} ciddiyet

O, ciddiyet tarafında yayıldı. - He erred on the side of severity.

severe
haşin
several
{s} farklı

Kanser farklı organlara yayıldı. - The cancer had spread to several organs.

Şehir hayatının farklı avantajları var. - There are several advantages to city life.

several
sürüsüne bereket
severally
ayrı ayrı
severe
{s} keskin
severe
acı

O şiddetli burun tıkanıklığından dolayı acı çekti. - He used to suffer from severe nasal congestion.

Tom şiddetli acı içindeydi. - Tom was in severe pain.

severed
ayrılmış
severely
ciddi bir şekilde

Bu gemi yolculuğundaki yiyecek beni ciddi bir şekilde kabız etti. - The food on this cruise made me severely constipated.

Fırtına ürünlere ciddi bir şekilde zarar verdi. - The storm severely damaged the crops.

severity
önem
several
bir takım

Bir takım hataların birleşimi kazaya neden oldu. - A combination of several mistakes led to the accident.

Son fırtınada bir takım evler hasar gördü. - Several houses were damaged in the last storm.

several
(Kanun) bağımsız
several
birçok

Kavga, birçok tutuklamalarla sonuçlandı. - The fight resulted in several arrests.

Birçok öğrenci sınıfı temizlemeden eve gitti. - Several students have gone home without cleaning the classroom.

several
çok

Çok uluslu ticaret şirketleri çok sayıda ürünün fiyatını düşürdü. - The multinational corporation lowered the price of several products.

Mary şiiri için çok sayıda ödül aldı. - Mary has received several prizes for her poetry.

severe
güç (bir şey)
severe
şedit
severe
çok sade
severe
sunturlu
severe
çok acıtan
severe
katı

Toplantıya katılamamamın nedeni şiddetli bir baş ağrımın olmasıydı. - The reason I could not attend the meeting was that I had a severe headache.

Deneyin sonuçları karışıktı. Bazı katılımcılar olumlu tepki verdiler ama diğerleri ağır eleştiri sundular. - The results of the experiment were mixed. Some participants reacted positively, but others offered severe criticism.

severe
zor

Şiddetli bir donmanın ardından kangrenle enfekte olduktan sonra Tom'un ayağı kesilmek zorunda kaldı. - Tom's foot had to be amputated after it had become infected with gangrene following a severe frostbite.

Her halükarda, ağır biçimde cezalandırılmak zorunda kalacak. - In any case, she'll have to be severely punished.

severe
(Askeri,Teknik) ciddi

Kuraklık dönemi ürüne ciddi hasar verdi. - The spell of drought did severe damage to the harvest.

Yakında yağmur yağmazsa, ciddi kuraklık problemleri olabilir. - Unless it rains in Ethiopia soon, there could be severe drought problems.

severed
yarılmış
severed
bölünmüş
severer
sade
severer
keskin
severing
ayırma
severing
keme
severity
katılık
severity
vahamet
severity
haşinlik
severity
yalınlık
severity
(Bilgisayar) önem derecesi
several
bazısı
several
ayrı ayrı
several
kendi

Birkaç gündür kendinde değildi. - He was unconscious for several days.

Tom birkaç dili akıcı olarak konuşur fakat onun işi gereği, o sadece kendi ana diline çeviri yapar. - Tom speaks several languages fluently, but for his job, he only translates into his native language.

several
çeşitli

Hayatımda çeşitli hatalar yaptım. - I've made several mistakes in my life.

Bando çeşitli marşlar çaldı. - The band played several marches.

several
bir kaçı
several
kimi
severally
birer birer
severe
sade

Ben sadece ağır bir hastalık atlattım. - I just got over a severe illness.

severe
gösterişsiz
severe
acı veren
severe
kıran kırana
severely
sert olarak
severely
şiddetle

Şiddetle cezalandırılmalıdır. - She must be severely punished.

Yer fıstığına şiddetle alerjim var. - I'm severely allergic to peanuts.

severely
ciddi olarak

Tom ciddi olarak dövülmüştü. - Tom had been severely beaten.

Öğretmen öğrencileri ciddi olarak azarladı. - The teacher scolded his students severely.

severely
sıkı sıkı
severity
{i} ağırlık
several
birtakım

Birtakım Avrupa ülkelerinde geçerli para birimi avrodur. Simgesi € şeklindedir. Bir avro yaklaşık iki Türk lirası değerindedir. - In several European countries, the current currency is the euro. Its symbol is €. One euro is worth about two Turkish lira.

several
severally birer birer
several
tek

Kelimeyi onun için birkaç kez tekrar ettim. - I repeated the word several times for her.

Tom yıllarca tek başına yaşadı. - Tom lived alone for several years.

several
{s} ayrı, tek
severally
teker teker
severe
{s} büyük (zarar)
severe
{s} yalın
severe
sertlik
severe
severity şiddet
severe
fazla ciddi
severe
sade/zorlu/katı/sert
severe
severely şiddetle
severe
(Hukuk) vahim
severely
ağır

Tom, polis tarafından ağır biçimde dövüldü. - Tom was severely beaten by the police.

Tom ağır cezalandırılmalı. - Tom must be severely punished.

severity
{i} (zarara ait) büyüklük
severity
{i} sertlik
severity
{i} zorluk, güçlük
severity
(Nükleer Bilimler) şiddet, önemlilik
severity
{i} sadelik
severity
{i} (ağrıya ait) şiddet
severity
önem (derecesi)
Türkisch - Türkisch
Seven (kimse)
Sevmeyi kendine huy edinmiş (kimse)
Englisch - Englisch
{v} to part by force, part, disjoin, divide
cut off from a whole; "His head was severed from his body"; "The soul discerped from the body"
To disunite; to disconnect; to terminate; as, to sever an estate in joint tenancy
To make a separation or distinction; to distinguish
To cut free
To cut or break open or apart; to divide into parts; to cut through; to disjoin; as, to sever the arm or leg
Result of rub-point which has been ignored
as, to sever the head from the body
To separate, as one from another; to cut off from something; to divide; to part in any way, especially by violence, as by cutting, rending, etc
To keep distinct or apart; to except; to exempt
To suffer disjunction; to be parted, or rent asunder; to be separated; to part; to separate
{f} cut, cleave; separate, set apart; be separated, be set apart; terminate
set or keep apart; "sever a relationship"
To sever something means to cut completely through it or to cut it completely off. Richardson severed his right foot in a motorbike accident. oil still gushing from a severed fuel line
To divide one piece of property from another to be sold or used separately
set or keep apart; "sever a relationship
If you sever a relationship or connection that you have with someone, you end it suddenly and completely. She severed her ties with England
sever a limb from the body
cut an extremity from a body
sever one's connections with
disconnect, cut off a relationship with -
several
An enclosed or separate place; enclosure
several
Each particular taken singly; an item; a detail; an individual
several
An area of land in private ownership (as opposed to common land)
several
Consisting of a number more than two but not very many, diverse; sundry

Several people were present when the event took place.

severed
Simple past tense and past participle of sever
severity
The degree of something undesirable; badness or seriousness

The severity of the offence merits a long prison sentence.

severely
extremely
severe
Very bad or intense
several
{a} many, different, distinct
several
(used with count nouns) of an indefinite number more than 2 or 3 but not many; "several letters came in the mail"; "several people were injured in the accident"
several
{n} a state of separation, inclosure, particulars
severally
{a} separately, distinctly, minutely
severe
{a} cruel, rigid, strict, sharp, painful
severely
{a} with severity, painfully
severity
{n} cruel treatment, rigor, sharpness
several
Diverse; different; various
several
By itself; severally
several
Separate; distinct; particular; single
several
An inclosed or separate place; inclosure
several
Consisting of a number more than two, but not very many, three to seven; a divers; sundry
several
Persons oe objects, more than two, but not very many
several
considered individually; "the respective club members"; "specialists in their several fields"; "the various reports all agreed"
several
Consisting of a number more than two, but not very many; divers; sundry; as, several persons were present when the event took place
several
{s} some, few; separate, distinct; individual, particular; various, respective
several
Several is used to refer to an imprecise number of people or things that is not large but is greater than two. I had lived two doors away from this family for several years Several blue plastic boxes under the window were filled with record albums Several hundred students gathered on campus. Several is also a quantifier. Several of the delays were caused by the new high-tech baggage system Several is also a pronoun. No one drug will suit or work for everyone and sometimes several may have to be tried. different and separate = respective
several
Of people or objects, more than two, but not very many
several
distinct and individual; "three several times"
severally
separately, individually, singly; respectively, variously
severally
separately
severally
Separately; distinctly; apart from others; individually
severally
apart from others; "the clothes were hung severally"
severally
in the order given; "the brothers were called Felix and Max, respectively"
severally
apart from others; "taken individually, the rooms were, in fact, square"; "the fine points are treated singly"
severe
Wells; "a hefty six-footer with a rather severe mien"; "a strict disciplinarian"; "a Spartan upbringing" intensely or extremely bad or unpleasant in degree or quality; "severe pain"; "a severe case of flu"; "a terrible cough"; "under wicked fire from the enemy's guns"; "a wicked cough
severe
intensely or extremely bad or unpleasant in degree or quality; "severe pain"; "a severe case of flu"; "a terrible cough"; "under wicked fire from the enemy's guns"; "a wicked cough
severe
very bad in degree or extent; "a severe worldwide depression"; "the house suffered severe damage" unsparing and uncompromising in discipline or judgment; "a parent severe to the pitch of hostility"- H
severe
Rigidly methodical, or adherent to rule or principle; exactly conformed to a standard; not allowing or employing unneccessary ornament, amplification, etc
severe
{s} serious, grave; acute, critical; difficult, rigorous; simple, plain; harsh, strict
severe
unsparing and uncompromising in discipline or judgment; "a parent severe to the pitch of hostility"- H G Wells; "a hefty six-footer with a rather severe mien"; "a strict disciplinarian"; "a Spartan upbringing"
severe
Substantial or catastrophic damage is possible or imminent
severe
Strict or harsh
severe
very bad in degree or extent; "a severe worldwide depression"; "the house suffered severe damage"
severe
You use severe to indicate that something bad or undesirable is great or intense. a business with severe cash flow problems Steve passed out on the floor and woke up blinded and in severe pain Shortages of professional staff are very severe in some places. + severely se·vere·ly The UN wants to send food aid to 10 countries in Africa severely affected by the drought An aircraft overshot the runway and was severely damaged. + severity se·ver·ity Several drugs are used to lessen the severity of the symptoms
severe
causing fear or anxiety by threatening great harm; "a dangerous operation"; "a grave situation"; "a grave illness"; "grievous bodily harm"; "a serious wound"; "a serious turn of events"; "a severe case of pneumonia"; "a life-threatening disease"
severe
very strong or vigorous; "strong winds"; "a hard left to the chin"; "a knockout punch"; "a severe blow"
severe
Serious in feeeling or manner; sedate; grave; austere; not light, lively, or cheerful
severe
Wells; "a hefty six-footer with a rather severe mien"; "a strict disciplinarian"; "a Spartan upbringing"
severe
Very strict in judgment, discipline, or government; harsh; not mild or indulgent; rigorous; as, severe criticism; severe punishment
severe
Sharp; afflictive; distressing; violent; extreme; as, severe pain, anguish, fortune; severe cold
severe
The person sometimes needs help with a core activity task
severe
Severe punishments or criticisms are very strong or harsh. This was a dreadful crime and a severe sentence is necessary + severely se·vere·ly a campaign to try to change the law to punish dangerous drivers more severely. + severity se·ver·ity The Bishop said he was sickened by the severity of the sentence
severe
strict; said of style, argument, etc
severe
functional limitation in seeing refers to people who said they "are unable" to see words and letters in ordinary print, even with their eyeglasses on
severe
(mob) hnyav; (mob) loj
severe
unsparing and uncompromising in discipline or judgment; "a parent severe to the pitch of hostility"- H
severe
severely simple; "a stark interior"
severe
Difficult to be endured; exact; critical; rigorous; as, a severe test
severe
splitting
severed
separated, cut off or broken apart
severed
{s} cut off; divided, separated; terminated
severed
detached by cutting; "cut flowers"; "a severed head"; "an old tale of Anne Bolyn walking the castle walls with her poor cut-off head under her arm
severely
causing great damage or hardship; "industries hit hard by the depression"; "she was severely affected by the bank's failure"
severely
with sternness; in a severe manner; "`No,' she said sternly"; "peered severely over her glasses"
severely
to a severe or serious degree; "fingers so badly frozen they had to be amputated"; "badly injured"; "a severely impaired heart"; "is gravely ill"; "was seriously ill"
severely
In a severe manner
severely
seriously, gravely; acutely, critically
severer
comparative of severe
severing
present participle of sever
severing
the act of severing
severity
Gravity or austerity; extreme strictness; rigor; harshness; as, the severity of a reprimand or a reproof; severity of discipline or government; severity of penalties
severity
the degree of something undesirable; badness
severity
A degree or category of magnitude for the ultimate impact or effect of executing a given software fault, regardless of probability The severity of a defect is generally classified as "Major" or "Minor"
severity
Severity is a general indicator of how serious the problem is
severity
The severity of a particular test result is a range of values defined by boundaries, or thresholds, set by the user, administrator or Superuser NetVigil maintains three severities (OK, Warning, & Critical) divided by two thresholds Example: A ping/rtt test has Warning and Critical thresholds established at 30ms and 50ms, respectively Therefore, the severity ranges would be defined as: OK = 0ms to 29ms, Warning = 30ms to 49ms, Critical = 50ms and greater
severity
How bad or serious a disease is In asthma, severity is generally broken up into four categories: mild intermittent, mild persistent, moderate persistent, and severe persistent (Some experts also include a category for "severe intermittent" for those unusual people who most of the time have no asthma symptoms at all but occasionally have very serious or life-threatening asthma episodes ) Just as we do not know what causes asthma, we do not understand why individuals differ so much one from another in asthma severity
severity
the state of being severe
severity
The seriousness of a hazard (if not properly controlled) (5)
severity
According to Beccaria, punishments ought to proportional in their severity See also certainty and celerity, and Beccaria's arguments on proportionality
severity
Describes the degree of importance you attach to each state in a request A severity is made up of three items: a name, a number, and a color The severity color is reflected in the color of the icon for the managed object as that object is displayed in the Viewer The Request Designer offers a ready-made list of severities and allows you to create your own severity
severity
{i} seriousness; acuteness; difficulty, rigorousness; simplicity, plainness; harshness, strictness
severity
A classification of an event See also Severity Levels
severity
The quality or state of being severe
severity
First, second, or third degree corresponding to a mild, moderate, or severe injury
severity
used of the degree of something undesirable e g pain or weather
severity
Exactness; rigorousness; strictness; as, the severity of a test
severity
The degree to which an effect changes and impairs the functional capacity of an organ system
severity
excessive sternness; "severity of character"; "the harshness of his punishment was inhuman"; "the rigors of boot camp"
severity
A level assigned to an incident See incident
severity
The extent of a loss; how serious it is
severity
The quality or power of distressing or paining; extreme degree; extremity; intensity; inclemency; as, the severity of pain or anguish; the severity of cold or heat; the severity of the winter
severity
something hard to endure; "the asperity of northern winters"
severity
One of the following strings: Informational, Warning, Minor, Major, Critical The severity level of the message
severity
Harshness; cruel treatment; sharpness of punishment; as, severity practiced on prisoners of war
severity
excessive sternness; "severity of character"; "the harshness of his punishment was inhuman"; "the rigors of boot camp
severs
third-person singular of sever
Türkisch - Englisch
fond

I am fond of reading. - Ben okumayı çok severim.

Both my father and my brother are fond of gambling. - Hem babam hem de erkek kardeşim kumarı çok severler.

spirited
philo
phile
phil
lover

I have been a lover of sports since I was young. - Gençliğimden beri bir spor sever oldum.

I used to be a cat lover. - Ben bir kedi severdim.

the likes
sanat sever
art lover
iyilik sever
benevolent
müzik sever
music lovers
asit-sever
(Jeoloji) acidophilic
sıvı sever
(Tekstil) lyophilic lyophile
ısı sever
(Biyoloji) thermophile
sever
Favoriten