cut

listen to the pronunciation of cut
Englisch - Türkisch
kesmek

Peyniri bıçakla kesmek kolaydır. - It's easy to cut cheese with a knife.

Bu kağıdı kesmek için bir makasa ihtiyacım var. - I need a pair of scissors to cut this paper.

kesik

Bir kesik kanıyorsa, üzerine baskı uygula. - If a cut is bleeding, put pressure on it.

Tom'un yanağında kötü bir kesik var. - Tom has a nasty cut on his cheek.

pay
{i} kesme

Bu iki çizgi birbirini dik açıyla kesmektedir. - These two lines cut across each other at right angles.

Peyniri bir bıçak ile kesmek kolaydır. - Cheese is easy to cut with a knife.

{f} makasla kesmek

Makasla kesmek yerine kumaşı niçin yırtıyorsun? - Why did you tear the cloth instead of cutting it with scissors?

{i} kesim

Kasap etin çeşitli kesimlerini satar. - The butcher shop sells assorted cuts of meat.

Elmasın kesimi mükemmel. - The cut of the diamond is perfect.

{i} parça kumaş
{f} indirmek
{i} dilim

O, bir dilim et kesti. - He cut off a slice of meat.

Lütfen pizzayì üç dilim şeklinde kes. - Please cut the pizza into three slices.

maktu
yarma
kesiştirmek
biçme
-e gitmemek
doğramak
azaltma

Tom giderlerini azaltmaya çalıştı. - Tom tried to cut down on his expenses.

O ona sigara içmeyi azaltmasını tavsiye etti fakat o yapabileceğini düşünmüyordu. - She advised him to cut down on smoking, but he didn't think that he could.

(Spor) kat etmek
tenzilat
katetmek
kotlet
yontma
(motoru) stop ettirmek
tıraş etmek
kısıntı

Bütçe kısıntıları gerekli. - Budget cuts are needed.

Şirketin gelecek sene kısıntı yapılması gerekiyor. - The company needs to make cutbacks next year.

sapmak
kısmak

Aylık giderlerimizi kısmak zorundayız. - We have to cut down our monthly expenses.

Biz burada iş giderlerini kısmak zorundayız. Sen hiç harcamaya başlamadan önce ne kadar kazandığına bakmayı duymadın mı? - We have to cut business expenses here. Haven't you ever heard of looking at how much you're getting before you start spending?

parça

O, elmayı iki parçaya ayırdı. - She cut the apple in two.

Tom bir cam parçası ile parmağını kesti. - Tom cut his finger on a piece of glass.

azaltmak

Fabrika üretimini azaltmak zorunda kaldı. - The factory had to cut back its production.

Birlik üyeleri, hafta sonu ceza oranlarını azaltmak için tekliflere sövüp saydılar. - Union members railed against proposals to cut weekend penalty rates.

kesinti

Bankerin maaş kesintisi geçiciydi, kalıcı değil. - The banker's pay cut was temporary, not permanent.

Birçokları, savunma bütçesindeki kesintilerin ordunun etkinliğini baltalayacağından korkuyorlar. - Many fear that cuts in the defense budget will undermine the military's effectiveness.

yarık
kısaltmak
{f} kes

Bir kertenkelenin kuyruğunu kesersen, o tekrar uzar. - If you cut the tail off of a lizard, it will grow back.

Buradaki tüm ağaçları kesecek misin? - Are you going to cut down all the trees here?

seyrekleştirmek
üzmek
kırmak
incitmek
aniden dönmek
kesilmek
dilimlenmek
asmak

Bizimle buluşmak için dersi asmak zorunda kaldı. - Tom had to cut the class in order to meet us.

çıkartmak
dilimlemek
(plak) doldurmak
atmak
yara
yön değiştirmek
indirim

Hükümet, vergi indirimlerini düşünüyor. - The Government are considering tax cuts.

Cumhuriyetçiler, zenginler için daha fazla vergi indirimi istiyor. - The Republicans want more tax cuts for the rich.

açmak

O zarfı açmak için kesti. - He cut the envelope open.

{f} görmezlikten gelmek
{i} tutam
{f} yol açmak
{f} (cut, --ting)
tatsız
{f} biçmek
{f} kırpmak
doğranmış
hadım edilmiş
indirimli cut
{i} klişe [dakt.]
{s} indirilmiş
sulandırılmış
kıyılmış
{f} budamak
sıkıcı
{i} k.dili. hisse, pay
cut and dried evvelden hazırlanmış
{i} tip
{f} seyreltmek
{i} vuruş
{i} usul
cut down on
kısmak
be cut
kesilmek
cutting
kesim
cutting
kesme

Kağıdı kesmeyi bitir. - Finish cutting the paper.

Tom ayak tırnaklarını kesmediği için çorapları delindi. - Tom got holes in his socks from not cutting his toenails.

cutting
kesici
cut off
mahrum bırakmak
cut in
sözünü kesmek
cut and dried
(deyim) kesin olarak saptanmis
cut down
ağaç kesmek
cut down
(deyim) cut down (on) sth. azaltmak (tuketim),kisaltmak
cut down
(deyim) kesip devirmek
cut down
kesip düşürmek
cut down on
azaltmak
cut out for
biçilmiş kaftan

Ben bu iş için biçilmiş kaftanım. - That is the sort of job I am cut out for.

Şehir hayatı için biçilmiş kaftan olduğumu sanmıyorum. - I don't think I'm cut out for city life.

cut out for
(Fiili Deyim ) -e uygun
cut across
kestirmeden git

Parka kestirmeden gittim. - I cut across the park.

cut corners
kestirmeden gitmek
cut down
(deyim) kesip kısaltmak
cut down
(deyim) hayatına kıymak
cut down
kısıntı yapmak
cut down
(deyim) kesip yıkmak
cut down
(Konuşma Dili) (tartışmayı) çürütmek
cut down to
(deyim) fiyatı indirtmek
cut down to
(deyim) fiyatı kırdırtmak
cut down to size
(deyim) haddini bildirmek
cut in
(Dilbilim) burnunu sokmak
cut in
müdahale etmek
cut in
(deyim) önünü kesmek
cut in
(deyim) söze karışmak
cut in
araya girmek
cut in
oyma
cut in
(Dilbilim) sözü kesmek
cut in
(Dilbilim) lafa karışmak
cut in
lafa girmek
cut in half
yarıya bölmek
cut in on
sözünü kesmek
cut in on
lafa girmek
cut into halves
yarıya bölmek
cut into parts
parçalamak
cut into pieces
doğramak
cut into pieces
parçalara ayırmak
cut into slices
dilimlere ayırmak
cut into small pieces
küçük parçalara bölmek
cut it short!
hadi hadi!
cut loose
gayrete gelmek
cut loose
ilişkiyi kesmek
cut loose
aşka gelmek
cut no ice
{k} önemi/etkisi olmamak
cut off
uçurmak
cut off
mahsur
cut off
(Askeri) yakıt kesme
cut off communication with
iletişimini kesmek
cut out
(Askeri) aracı
cut out
durdurma
cut out for
(deyim) biçilmiş kaftan olmak
cut out pattern
(Gıda) kalıptan çıkarmak
cut point
(Bilgisayar) kesme noktası
cut s.o. off
birinin yolunu kesmek
cut somebody off
mirastan mahrum etmek
cut someone deep
(Ev ile ilgili) Birini duygusal olarak derinden incitmek
cut someone down
birini öldürmek
cut someone off
birinin yolunu kesmek
cut something off
kesmek
cut the claws of
(deyim) zayıflatmak
cut the ground out from under
(deyim) ayağını kaydırmak
cut to shreds
(deyim) parçalara ayırmak
cut to the quick
içini yakmak
cut to the quick
zoruna gitmek
cut up
sarsılmak
cut up
parça parça kesmek
cut up
mahvolmak
cut up
küçük parçalara ayırmak
cut up
küçük parçalara bölmek
cut a big swath
caka satmak
cut a tooth
diş çıkarmak
cut a wide swath
caka satmak
cut across
kestirmeden gitmek
cut across
sınırlarını aşmak
cut adrift
akıntıya bırakmak
cut adrift
serbest bırakmak
cut and dried
iç karartıcı
cut and fill sloping
dolgulu kazı
cut and paste
kesmek ve yapıştırmak
cut and run
sıvışmak
cut back
kısmak
cut back
buda
cut back
kesinti yapmak
cut back
azaltmak

Fabrika üretimini azaltmak zorunda kaldı. - The factory had to cut back its production.

cut back
budamak
cut corners
kısa yoldan gitmek
cut down
kes

Tom bahçesindeki bir ağacı kesti. - Tom cut down a tree in his yard.

Onlar ağacı kestiler. - They cut down the tree.

cut down
kısmak

Kaçınılabilir maliyetleri kısmak istiyorum. - I want to cut down any avoidable costs.

Giderlerini kısmak zorunda kalacaklar. - They will have to cut down their expenses.

cut down
kısaltmak
cut down
biçmek
cut down
azaltmak
cut down
devirmek
cut down on
indirmek
cut in
kes

Kamyon arabamın önünü kesti. - The truck cut in front of my car.

Ben John ile telefonda konuşurken, operatör kesti. - While I was talking on the telephone with John, the operator cut in.

cut into
kısaltmak
cut into
ayır
cut into
azaltmak
cut into
söze karışmak
cut into pieces
parçalara ayır
cut into sections
bölümlere ayır
cut into slices
dilimlere ayır
cut into small pieces
küçük parçalara ayır
cut irregularly
gelişigüzel kes
cut loose
baskıdan kurtulmak
cut nail
döşemeci çivisi
cut no ice
önemli olmamak
cut no ice
etkisiz kalmak
cut no ice
sökmemek
cut off
bağlantısını kesmek
cut off
kes

Biz telefonda konuşurken bağlantı kesildi. - We were cut off while talking on the telephone.

O grupla bağlantıları kesmelisin. - You should cut off your connections with that group.

cut off
kesme

Çoğu kesmek istedikleri öperler. - Many kiss the hand they wish to cut off.

Ne yapabilirim? O havuçları doğra. Ve parmaklarını kesmemeye çalış. - What can I do? Chop those carrots. And try not to cut off your fingers.

cut off
izole etmek
cut off
kesmek

Çoğu kesmek istedikleri öperler. - Many kiss the hand they wish to cut off.

cut one's cables
bağları koparmak
cut one's coat according to one's cloth
ayağını yorganına göre uzatmak
cut one's eyeteeth on
saçını sakalını ağartmak
cut one's own throat
bindiği dalı kesmek
cut one's wisdom tooth
olgunlaşmak
cut oneself adrift
olayların gidişine kapılmak
cut out
kesip çıkarmak
cut out
stop etmek
cut out
kesmek

Resimleri kesmek için makas kullan. - Use scissors to cut out the pictures.

cut out
durmak
cut out
kesip çıkar

Yağı kesip çıkarsan iyi olur. - You had better cut out the fat.

Hiçbir şekilde kitaplıktaki kitaplardan resim kesip çıkaramazsın. - By no means may you cut out the pictures from the books on the bookshelf.

cut out for sth
bir şey için biçilmiş kaftan
cut out for sth
uygun
cut out the dead wood
ıskartaya çıkarmak
cut sb dead
biriyle selamı sabahı kesmek
cut sb down to size
yüzünü yere getirmek
cut sb off with a shilling
birini mirastan yoksun etmek
cut sb to the quick
kalbini kırmak
cut sb to the quick
derinden yaralamak
cut sheet feeder
yaprak besleyici
cut short
kısa kesmek

Zamanımız bitti ve röportajı kısa kesmek zorunda kaldım. - We ran out of time and had to cut short the interview.

cut short
kısa kes

Saçımın kısa kesilmesini istedim. - I wanted my hair cut short.

O, saçını kısa kestirdi. - He had his hair cut short.

cut short
uzatmamak
cut slices from
dilimler kes
cut stone
yontma taş
cut stone
yapıtaşı
cut the Gordian knot
sorunu çözmek
cut the Gordian knot
düğümü çözmek
cut the cackle
kes
cut the ground from under sb's feet
ayağının altına karpuz kabuğu koymak
cut the painter
ilişkiyi kesmek
cut the painter
yuvadan ayrılmak
cut to the bone
azaltmak
Englisch - Englisch
To make the ball spin sideways by running one's fingers down the side of the ball while bowling it
To remove and place in memory for later use

Select the text, cut it, and then paste it in the other application.

To form or shape by cutting

I have three diamonds to cut today.

The act or right of dividing a deck of playing cards

The player next to the dealer makes a cut by placing the bottom half on top.

Sideways movement of the ball through the air caused by a fast bowler imparting spin to the ball
A definable part, such as an individual song, of a recording, particularly of commercial records, audio tapes, CDs, etc

The drummer on the last cut of their CD is not identified.

A deliberate snub, typically a refusal to return a bow or other acknowledgement of acquaintance
Circumcised
Carved into a shape; not raw
(Can we clean up() this sense?) Played with a horizontal bat to hit the ball backward of point
To separate from prior association; to remove a portion of a recording during editing

Travis was cut from the team.

Reduced

Cut brandy is a liquor made of brandy and hard grain liquor.

To intersect or cross in such a way as to divide in half or nearly so

This road cuts right through downtown.

The result of cutting
The act of cutting

He made a fine cut with his sword.

To reduce, especially intentionally

They're going to cut salaries by fifteen percent.

To perform an incision, for example with a knife

I cut the skin on my arm.

A share or portion

The lawyer took a cut of the profits.

To ignore as a social snub

After the incident at the dinner party, people started to cut him on the street.

Emotionally hurt
A batsman's shot played with a swinging motion of the bat, to hit the ball backward of point
To stab (a person)

We don't want your money no more. We just going to cut you.

An opening resulting from cutting

Look at this cut on my finger!.

To not attend a class, especially when not permitted

I cut fifth period to hang out with Angela.

To dilute a liquid, usually alcohol

The bartender cuts his beer to save money and now it's all watery.

A truncation, a context that represents a moment in time when other archaeological deposits were removed for the creation of some feature such as a ditch or pit
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
Having muscular definition in which individual groups of muscle fibers stand out among larger muscles

That's the premise of the overload principle, and it must be applied, even to ab training, if you're going to develop a cut, ripped midsection.

An attack made with a chopping motion of the blade, landing with its edge or point
To divide a pack of playing cards into two

If you cut then I'll deal.

To cease recording activities

After the actors read their lines, the director yelled Cut!.

A slab, especially of meat

That’s our finest cut of meat.

To divide with a knife, scissors, or another sharp instrument

Would you please cut the cake?.

To change direction suddenly

The football player cut to his left to evade a tackle.

To enter a queue in the wrong place

One student kept trying to cut in front of the line.

The manner or style a garment is fashioned in

I like the cut of that suit.

Having been cut
{n} a cleft or wound with an edged tool, slice of meat lop, canal, picture, impression, fool
{v} to carve, hew, lop, shape, cross, divide, part
{a} prepared for use, hewed, lopped, hurt
The right to divide; as, whose cut is it? Manner in which a thing is cut or formed; shape; style; fashion; as, the cut of a garment
If you say that someone or something is a cut above other people or things of the same kind, you mean they are better than them. Joan Smith's detective stories are a cut above the rest
{f} make an incision; trim, clip; reduce; carve; make an audio recording (i.e. of music, etc.); weaken a solution by mixing in another substance; be absent from; disqualify someone from participating; stop the acting in a scene that is being recorded (Film)
form by probing, penetrating, or digging; "cut a hole"; "cut trenches"; "The sweat cut little rivulets into her face"
If you say that a situation or solution is cut and dried, you mean that it is clear and definite. Unfortunately, things cannot be as cut and dried as many people would like We are aiming for guidelines, not cut-and-dried answers. = clear-cut
hit (a ball) with a spin so that it turns in the opposite direction; "cut a pingpong ball"
to cut something to the bone: see bone to cut corners: see corner to cut the mustard: see mustard to cut someone to the quick: see quick to cut a long story short: see story to cut your teeth on something: see tooth
(v ) In a window system, to remove a selected object and place it into the temporary memory of the clipboard Contrast with delete
When the term "cut" is mentioned, most consumers think of shape But, cut and shape are different Cut refers to the proportions, symmetry, and polish of the diamond In its rough state, a diamond's beauty is well concealed Through cutting, the magnificent optical beauty of a diamond is revealed A diamond cutter's challenge is to balance beauty with weight retention from the rough diamond crystal But, because size is important to many consumers, often cutters sacrifice diamond beauty in order to save weight, maximizing the size of the finished diamond
pass directly and often in haste; "We cut through the neighbor's yard to get home sooner"
fashioned or shaped by cutting; "a well-cut suit"; "cut diamonds"; "cut velvet"
cut down; "the tree is down"
(film) an immediate transition from one shot to the next; "the cut from the accident scene to the hospital seemed too abrupt"
in baseball; a batter's attempt to hit a pitched ball; "he took a vicious cut at the ball"
In electronic text or graphic production, the transfer of objects from one file to a temporary storage area in memory called the clipboard from where they can be pasted into a different page, file or into the DTP work area
The failure of a college officer or student to be present at any appointed exercise
Formed or shaped as by cutting; carved
When a child cuts a tooth, a new tooth starts to grow through the gum. Many infants do not cut their first tooth until they are a year old
the omission that is made when an editorial change shortens a written passage; "an editor's deletions frequently upset young authors"; "both parties agreed on the excision of the proposed clause"
cause to stop operating by disengaging a switch; "Turn off the stereo, please"; "cut the engine"; "turn out the lights"
pass through or across; "The boat cut the water"
the division of a deck of cards before dealing; "he insisted that we give him the last cut before every deal"; "the cutting of the cards soon became a ritual"
If you cut something, you use a knife or a similar tool to divide it into pieces, or to mark it or damage it. If you cut a shape or a hole in something, you make the shape or hole by using a knife or similar tool. Mrs. Haines stood nearby, holding scissors to cut a ribbon The thieves cut a hole in the fence Mr. Long was now cutting himself a piece of the pink cake You can hear the saw as it cuts through the bones. thinly cut cucumber sandwiches. Cut is also a noun. The operation involves making several cuts in the cornea
To move or make off quickly
The point in a piece where the shot the audience is watching stops and another shot appears on screen A good example is when you see two people talking; we start out on the character speaking, then cut to the other person's reaction and hear what they have to say
1) One selection (one song) on a pre4ecorded music format 2) A term with the same meaning as Mute (to turn off a channel or a signal) 3) To reduce gain of a particular band of frequencies (with an equalizer) 4) To not pass a particular band of frequencies (said of a filter)
shorten as if by severing the edges or ends of; "cut my hair"
penetrate injuriously; "The glass from the shattered windshield cut into her forehead"
If you say that someone can't cut it, you mean that they do not have the qualities needed to do a task or cope with a situation. He doesn't think English-born players can cut it abroad
reduce in scope while retaining essential elements; "The manuscript must be shortened"
cut a caper
To frolic or romp; to dance about in a frantic or ridiculous manner

I thought he intended to cut a caper round the bed; but suddenly composing himself, he fell on his knees.

cut a dash
To make a display of oneself; to give a conspicuous impression
cut a rug
To dance, especially in a vigorous manner and in one of the dance styles of the first half of the twentieth century

Young-generation patrons seem to be as fascinated watching the more mature dancers cut a rug.

cut a swath
Variant form of cut a wide swath
cut a swathe
Alternative spelling of cut a swath
cut a wide swath
To behave in an expansive, flagrantly showy, or pushy manner, especially in public venues; to exert sweeping influence

With his signature red beret and class-based rhetoric, president Hugo Chavez has cut a wide swath through this oil-rich but impoverished nation.

cut a wide swath
To clear a broad track through a grassland, woodland, geographical region, or other area, either by natural means or by human action

The twister cut a wide swath of destruction in Utica, a town of 2,000 people about 90 miles southwest of Chicago.

cut a wide swathe
Alternative spelling of cut a wide swath
cut and dried
lacking freshness or spontaneity
cut and dried
simple, straightforward, clear, or certain

Take care when guessing, since problems do not always have cut-and-dried answers.

cut and dried
decided, set, settled, not open to change
cut and paste
Composing a document by piecing together components of other documents
cut and paste
to delete text or other data in one document and insert it in the same or different one
cut and run
To abandon a position as quickly as possible

President Bush laid out the scenario we face if the United States decides to cut and run.

cut and run
To hurry away; to escape
cut and run
To sail away quickly by cutting the yarns that hold the sails furled
cut back
To reduce the amount of (something)

Some U.S. banks are cutting back their dealings with embassies and other foreign institutions in the United States because of the difficulty of complying with money-laundering rules, the Wall Street Journal reported.

cut back
To reduce consumption

He needs to cut back on doughnuts. He weighs 289 pounds!.

cut back
To reduce spending

We need to cut back heavily on office supplies. Is there another vendor we can use?.

cut capers
To engage in brief frolics, romps, or frantic, ridiculous dances

I was smoking my pipe quietly by my dismantled steamer, and saw them all cutting capers in the light, with their arms lifted high.

cut corners
To do a less than thorough or complete job; to do something poorly or take short cuts

The guy who built the fence cut corners when sinking the posts, and the fence fell over in the last storm.

cut corners
To bypass a prescribed route so as to gain competitive advantage or to circumvent traffic signals or other rules of the road

I believe the old man did not ride fair, as he cut corners.

cut down
To insult, to belittle
cut down
To bring down by cutting

They want to cut down several trees to make room for the parking lot.

cut down
To reduce the amount of something

Please don't put the candy jar right next to my desk. I'm trying to cut down on sugar.

cut fastball
A pitch thrown with an offset grip and a moderate amount of added pressure by middle finger yielding a combination of backspin and some sidespin, resulting in motion to the left when thrown by a right handed pitcher with velocity only slightly diminished from that of a fastball

His cut fastball tends to break bats.

cut fastballs
plural form of split-finger fastball
cut glass
Glass that has been cut, using an abrasive wheel, into a decorative pattern of facets
cut in
To intrude or interrupt
cut in
When painting, to paint edges, corners, or trim in preparation for rolling larger areas
cut in
Especially, to dance with someone who is already dancing by replacing his or her partner
cut it
To suffice; to be effective or successful

Sometimes, professional tools are necessary and homespun solutions just don't cut it.

cut it close
To judge or finish something close to its limit

Driving 300 miles on one tank of gas was cutting it close, but we arrived safely.

cut it fine
to achieve something at the last possible moment, or with no margin for error
cut it out
To stop; refrain from; halt

Would you please cut it out? I'm trying to get some work done here.

cut like a knife
To be very sharp (of a character, or remark)
cut like a knife
To sting severely, to cause a sensation of stinging, especially said of cold weather

To my small hands, the bitter wind cuts like a knife, freezing my fingers and numbing my circulation.''.

cut line
A line on the front wall, above which the ball must hit for a serve
cut no ice
To have no influence (on)
cut of one's jib
A person's general appearance, manner, or style, or the implications thereof

Let's just say I don't like the cut of your jib, Mr. Tate..

cut off
fuse

A thermal cut-off.

cut off
To swerve in front of (another car)
cut off
To end abruptly

My phone call was cut off before I could get the information.

cut off
To remove via cutting
cut off
To interrupt (someone speaking)

That dingbat cut me off as I was about to conclude my theses.

cut off
To isolate or remove from contact
cut off one's nose to spite one's face
To harm oneself as a result of attempting to harm an adversary
cut offs
plural form of cut off
cut one loose
to fart
cut one some slack
To be lenient with; to give grace to someone after a mistake
cut one's coat according to one's cloth
live according to one's means, and not more
cut one's losses
To discontinue an effort that seems unlikely ever to bear fruit
cut one's teeth
To begin; to gain early experience

He cut his teeth flying model airplanes as a child, so aeronautical engineering came naturally.

cut oneself
To deliberately make incisions in one's skin as a form of self-harm
cut out
To remove or shape by cutting

Cut out the letters and paste them on the poster.

cut out
Well suited; appropriate; fit for a particular activity or purpose

We've got our work cut out for us.

cut out
To remove, omit

If we cut out the middle-man, we will both have better profits.

cut out
To stop working, to switch off; (of a person on the telephone etc.) to be inaudible, be disconnected

Can you say that again? You keep cutting out.

cut out
To refrain from (doing something, using something etc.)

He had to cut out smoking in order to be prepared for the marathon.

cut out
To intercept
cut red tape
To reduce bureaucracy

This insurance company is an expert at cutting red tape to process your claim faster.

cut scene
A typically non-interactive cinematic narrative technique used in video games to advance the story. Cut scenes may be presented with either full motion video or may be done with the game engine. Cut scenes presented in-engine can be interactive, the player may be able to change the camera angle or press a button to perform an action
cut scenes
plural form of cut scene
cut short
Make shorter by cutting
cut short
interrupt and curtail before the planned end time

The party was cut short because everything was getting broken.

cut somebody some slack
to be patient or lenient with somebody; to relax standards or expectations

Cut the new guy some slack. He's only been here for two days.

cut someone some slack
To make allowances for someone, and not treat a failure severely
cut splice
Two ropes spliced together to form an eye which lies shut when taut
cut the cheese
To flatulate

Hey, who cut the cheese?.

cut the crap
stop talking about irrelevant things
cut the mustard
To suffice; to be good or effective enough

Give me the bigger hammer. This little one just doesn't cut the mustard.

cut the muster
Mistaken form of cut the mustard
cut the rug
Alternative form of cut a rug
cut through
To deal with something quickly in order to lessen the problem

Allies warned— the Communists today that they might cut through the prisoner exchange problem by releasing in South Korea 32000 North Koreans who do not want to go home.

cut through
To make a detour across, as opposed to around

We had to cut through the park on our way to the mall.

cut to black
a film punctuation in which the picture is instantaneously darkened
cut to the chase
To get to the point; to get on with it; to state something directly

We don't have much time here. Could you cut to the chase?.

cut to the quick
To get to the most essential idea or point

Alfar's analysis cuts to the quick of the socioeconomic structures that underlie marriage, primogeniture, monarchy, and imperialism.

cut to the quick
To hurt a person deeply, especially emotionally

I was cut to the quick at the idea of having lost the inestimable privilege of listening to the gifted Kurtz.

cut up
Wounded with multiple lacerations

He is cut up pretty bad.

cut up
To severely criticize or censure; to subject to hostile criticism

The reviewer cut up the book mercilessly.

cut up
To cut into smaller pieces, parts, or sections

With a little practice, you can cut up a whole chicken yourself for frying.

cut up
To lacerate; to wound by multiple lacerations; to injure or damage by cutting, or as if by cutting

The attackers cut him up pretty bad.

cut up
Emotionally upset; mentally distressed

She was seriously cut up over her dog disappearing.

cut up
To aggressively move in front of another vehicle while driving. US: cut off

One night coming home from work, I was driving through a quiet housing estate and had a driver cut me up. I had my window open, and mouthed some obscenity towards him.

cut up
To distress mentally or emotionally

And even Scrooge was not so dreadfully cut up by the sad event.

cut up
To behave like a clown or jokester (a cut-up); to misbehave; to act in a playful, comical, boisterous, or unruly manner to elicit laughter, attention, etc

We need to talk about Johnny's tendency to cut up in class.

cut up
Having been cut into smaller pieces

Put the cut up vegetables in the pot.

cut wind
To pass gas; to break wind
cut-and-paste
pieced together from several sources
cut-and-thrust
A vehement argument

He never got used to the cut-and-thrust of political debate.

cut-off
Alternative spelling of cutoff
cut-off
Having had shirt sleeves or pantlegs shortened by cutting material from the end
cut-out
the separation of a group of cattle from a herd; the place where they are collected
cut-out
A space produced when something is removed by cutting; the piece so cut out
cut-out
A device that disconnects an electric circuit under certain dangerous circumstances
cut-out
a railway cutting
cut-out
A trusted middleman, especially in espionage
cut-price
That is offered for sale at less than the normal price
cut-rate
Offered for sale or rent at a lower than usual rate
cut-throat razor
A straight razor
cut-throat razors
plural form of cut-throat razor
cut down
If you cut down on something or cut down something, you use or do less of it. He cut down on coffee and cigarettes, and ate a balanced diet Car owners were asked to cut down travel If you spend more than your income, can you try to cut down?
cut lunch
{i} (Australia) box lunch, packed lunch, light afternoon meal packed to be eaten in a different location
cut someone deep
(Ev ile ilgili) Scar someone in an emotional way
a cut
{n} dawk
cut corners
(deyim) 1. (Fig.) Take shortcuts; to save money or effort by finding cheaper or easier ways to do something.2. Do something in the easiest, quickest, or cheapest way, often harming the quality of your work
cut in
(cut somebody in on) Include somebody, cut somebody in informal to allow someone to take part in a plan or to make money from it
cut in
(MACHINE) if a part of a machine cuts in, it starts to operate when it is needed
cut in
(DRIVING) Drive in front of a moving car suddenly in a dangerous way
cut in
Interrupt someone who is speaking by saying something
cut loose
(deyim) to free from control or restraint (cut us loose from the contract)
cut loose
(deyim) to act without restraint (enjoyed cutting loose at nightclubs)
A cut
sneck
Cutting
giri
Cutting
giriº
a cut
incision
cut across
If an issue or problem cuts across the division between two or more groups of people, it affects or matters to people in all the groups. The problem cuts across all socioeconomic lines and affects all age groups
cut across
be contrary to ordinary procedure or limitations; "Opinions on bombing the Serbs cut across party lines
cut across
cut using a diagonal lines
cut across
make a shortcut, take a shorter route across
cut across
be contrary to ordinary procedure or limitations; "Opinions on bombing the Serbs cut across party lines"
cut across
travel across or pass over; "The caravan covered almost 100 miles each day"
cut away
– Separating or releasing of the main canopy and risers from the harness by activating riser releases A procedure for handling a malfunctioned main canopy that must be followed by deployment of the reserve
cut away
move quickly to another scene or focus when filming; "`cut away now!' the director shouted
cut away
To release the main parachute, cutting away is a standard emergency procedure prior to deploying the reserve More properly known as a breakaway, the technique did involve using a simple release system activated by pulling a handle
cut away
{i} cutaway, formal jacket coat which is short in front and has long tails in the rear; model or illustration which has part of the exterior removed in order to show the interior
cut away
move quickly to another scene or focus when filming; "`cut away now!' the director shouted"
cut away
remove by cutting off or away; "cut away the branch that sticks out"
cut away
{f} cut off (e.g., "I asked my son to cut away the branches that stick out on the tree"); move fast to another scene or focus on something else when filming (e.g., "While filming the war scene, the director shouted 'cut away now!' when the soldier was wounded ")
cut back
If you cut back something such as expenditure or cut back on it, you reduce it. They will be concerned to cut back expenditure on unnecessary items The Government has cut back on defence spending We have been cutting back a bit: we did have thirteen horses, but now it's nine. see also cutback
cut back
cut down on, reduce something, use less of something (e.g.: "I drink too much coffee, I decided to cut back")
cut back
return in time; "the film cut back to an earlier event in the story
cut back
cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the plants in the garden"
cut back
return in time; "the film cut back to an earlier event in the story"
cut back
cut down on; make a reduction in; "reduce your daily fat intake"; "The employer wants to cut back health benefits"
cut back
place restrictions on; "curtail drinking in school"
cut corners
do something the cheapest or easiest way; "Cut corners to make a cheaper product
cut corners
attempt to save time (or money, etc.) in a way that lowers quality, make detrimental cutbacks in an effort to economize
cut down
cut with a blade or mower; "mow the grass"
cut down
cut down; "the tree is down"
cut down
cut down on; make a reduction in; "reduce your daily fat intake"; "The employer wants to cut back health benefits"
cut down
intercept (a player)
cut down
If you cut down a tree, you cut through its trunk so that it falls to the ground. A vandal with a chainsaw cut down a tree. = chop down
cut down
cause to come or go down; "The policeman downed the heavily armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after she refused to hand over her wallet"
cut down
{f} degrade, insult; reduce, decrease; cause to fall by cutting
cut down
cause to fall by or as if by delivering a blow; "strike down a tree"; "Lightning struck down the hikers"
cut down
cut with sweeping strokes; as with an ax or machete
cut down
{s} curtailed; cut off, chopped off, hewn
cut down on
cut back, reduce something, use less of something (e.g.: "I have been eating too many sweets, I decided to cut down on them")
Türkisch - Englisch

Definition von cut im Türkisch Englisch wörterbuch

cut off
disconnect
cut
Favoriten