save

listen to the pronunciation of save
Englisch - Türkisch
(para) biriktirmek
kurtarmak

Tom yanan binada sıkışmış çocukları kurtarmak için gücü dahilinde her şeyi yaptı. - Tom did everything within his power to save the children that were trapped in the burning building.

O, onu kurtarmak için hayatını riske attı. - She risked her life to save him.

{i} kurtarma

Birisi onu kurtarmalı, ya da o boğulacak. - Someone needs to save him, or he'll drown.

Bill boğulan çocuğu kurtarmak için nehre daldı. - Bill dove into the river to save the drowning child.

biriktirmek

Üniversite öğrenimime para biriktirmek için çalışıyorum. - I am working to save for my college tuition.

Tom para biriktirmek için bir yol arıyor. - Tom is looking for a way to save money.

kayıt etmek
kazandırmak

Sana biraz zaman kazandırmak için bir yolum olduğunu düşünüyorum. - I think I have a way to save you some time.

{i} sayıyı önleme
(Bilgisayar) kaydedilen
ayırmak

Tom için biraz kek ayırmak isteyebilirsin. - You might want to save some cake for Tom.

(Ticaret) tasarrufta bulunmak
(Bilgisayar) kaydetme

Oyunu kaydetmek ister misiniz? - Would you like to save the game?

Dökumanı kaydetmedim. - I didn't save the document.

(Bilgisayar) saklama

Bunu özel bir durum içim saklamak istedim. - I wanted to save this for a special occasion.

Mumlar yakın, güzel çarşaflar kullanın, fantezi iç çamaşırı giyin. Özel bir gün için saklamayın. Bugün özeldir. - Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don't save it for a special occasion. Today is special.

idareli kullanmak
dışında

Aylığımın dışında, birkaç dolar biriktirmeye başladım. - Out of my salary, I had begun to save a few dollars.

{f} tutmak
saklamak Kaydetmek
{i} rakibin sayı yapmasını önleme
{f} kayda geçirmek
korumak

Çevreyi korumak için herkes katkıda bulunmak zorunda kalacak. - Everybody will have to pitch in to save the environment.

Onun seks skandalı serpintisi sırasında yüzünü korumak için saçma bir girişimde bulundu. - He made a farcical attempt to save face during the fallout of his sex scandal.

saklamak

Bu mektupları saklamak gerçekten gerekli mi? - Is it really necessary to save these letters?

Bunu özel bir durum içim saklamak istedim. - I wanted to save this for a special occasion.

kaydet

Dökumanı kaydetmedim. - I didn't save the document.

Dosyalarınızı bir CD'ye kaydetmelisiniz. - You must save your files on a CD.

-den başka
hariç

Biri hariç tüm işçiler eve gitti. - All the workers went home save one.

İnsan mutlu olma sanatı hariç herhangi bir şeyi icat edebilir. - Man may invent anything, save for the art of being happy.

kazanmak

Zaman kazanmak için bilgisayar kullandık. - We used the computer in order to save time.

Zaman kazanmak için ne yapmalıyım? - What should I do to save time?

artırmak
(pul) biriktirmek
muhafaza etm
{f} idareli harcamak
koru(mak)
arttırmak
{f} kurtarmak: save s.o.'s life birinin hayatını kurtarmak
{f} korumak: He fought to save his homeland. Anavatanını korumak için savaştı. 3
{f} kusuruna bakmamak
{e} bağ. -den başka, ... dışında, ... hariç
{f} engellemek
başka

Artık onu bir mucizeden başka hiçbir şey kurtaramaz. - Nothing but a miracle can save her now.

Kabak tadı veren açıklamalarını başka biri için sakla. - Save your long-winded explanations for someone else.

gayri
Kaydetmek

Oyunu kaydetmek ister misiniz? - Would you like to save the game?

baska
den başka
{f} sayı yapmasını önlemek
haricinde
{f} bağışlamak
sakla/koru/kurtar
(Hukuk) yalnız

Şu anda evliliğimi yalnızca bir çocuk kurtarabilir. - At the moment only a child can save my marriage.

muhafaza etmek
tasarrufu
kurtarın
(Hukuk) ancak
tasarruf etmek

Birçok çiftçi kuraklık sırasında beslenme maliyetlerinde tasarruf etmek için kendilerini stoktan mahrum bırakmak zorunda kaldılar. - Many farmers had to divest themselves of stock during the drought to save on feeding costs.

Tom bir araba satın almak için yeterli parayı tasarruf etmek istedi. - Tom wanted save up enough money to buy a car.

saving
birikim

Ebeveynleri onun kolej eğitimi için birikim yapıyorlar. - His parents are saving for his college education.

Milyonlarca insan bütün birikimlerini kaybetti. - Millions of persons lost all their savings.

saving
tasarruf

Yaşlı Bay Smith yapabildiği kadar çok para tasarrufu yapıyor. - Old Mr Smith is saving as much money as he can.

Tom bana işini kaybetse bile tasarrufları ile bir süre yaşayabileceğini söyledi. - Tom told me that he could live off his savings for a while if he lost his job.

savings
tasarruf

Ben bir tasarruf hesabı açmak istiyorum. - I'd like to open a savings account.

Tom her ay tasarruf hesabına biraz para ekliyor. - Tom adds a little money to his savings account each month.

saving
kurtarma

Evliliğini kurtarmak için çalışmak zorundasın. - You need to work on saving your marriage.

saving
{s} kurtaran
save for
hariç
save the day
günü kurtarmak
save up
para biriktir

Erkek arkadaşım para biriktirmeyi ve bir spor araba almayı planlıyor? - My boyfriend plans to save up and buy a sports car.

O biraz para biriktirmek için çok çalıştı. - He worked hard to save up some money.

save up
{f} para biriktirmek

Para biriktirmek için sıkı çalıştı. - She's worked hard to save up money.

O biraz para biriktirmek için çok çalıştı. - He worked hard to save up some money.

save as
(Bilgisayar) dosyasını farklı kaydet
save as
(Bilgisayar) olarak kaydet
save as
(Bilgisayar) adıyla kaydet
save as
(Bilgisayar) yeni adla kaydet
save as/export
(Bilgisayar) farklı kaydet/ver
save one's face
(itibarını zedeleyebilecek bir durumdan) yüzünün akıyla çıkmak
save one's skin
paçayı kurtarmak
save one's skin
postu kurtarmak
save up
{f} tasarruf etmek

Tom bir araba satın almak için yeterli parayı tasarruf etmek istedi. - Tom wanted save up enough money to buy a car.

save your money
paranı biriktir

save your money while you're young - gençken paranı biriktir.

save as
yeni adla sakla
save face
zevahiri kurtarmak
save for
para biriktir
save on
israfından kaçınmak
save on
idareli kullanmak
save on
tasarruf et
save one's breath
çenesini yormamak
save time
zaman kazan

Bu yeni yöntemi benimserseniz zaman kazanırsınız. - You will save time if you adopt this new procedure.

Zaman kazanmak için ne yapmalıyım? - What should I do to save time?

save-all
şerbet tutucu
Save Our Ship
Save Our Ship (SOS), Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyalidir (· · · — — — · · ·). Bu acil durum sinyali ilk kez Alman hükümetince 1 Nisan 1905'de yürürlüğe konmuş, Uluslararası Radyotelegraf Konvansiyonu tarafından 3 Kasım 1906'da kabul edilmiş, 1 Temmuz 1908'de yürürlüğe konmuştur
save draft
taslağı kaydetmek
save for a rainy day
(deyim) Save something, especially money for when the need for it iş more urgent

Why don't you buy a new car? / No, I'm saving my money for a rainy day. I don't want to be caught in a bad position.

save for a rainy day
(Atasözü) Sakla samanı, gelir zamanı
save one's day
(deyim) Birinin gününü kurtarmak
save report
raporu kaydet
save so.
kaydedin, böylece
save someone's seat
Sinema, tiyatro ve şair yerlerde birinin yerini tutmak
save up
Birikim yapmak, tasarruf etmek, para biriktirmek
save up something for a rainy day
(Atasözü) Ak akçe kara gün içindir
save water
su tasarrufu
save and exit
(Bilgisayar) kaydet ve çık
save as
yeni kayıt açmak, çalışılan dosyada değişiklik yapmamak
save as
yeni adla saklamak Adıya
save as
Yeni Adla Kaydetmek
save as otherwise provided
(Avrupa Birliği) aksine hüküm olmadıkça
save bacon
(deyim) save one's/aomeone's bacon [kd] yakayi kurtarmak,pacayi kurtarmak
save breath
(deyim) save one's breath [kd] bosuna nefes tuketmemek
save current document
Geçerli belgeyi kaydet
save face
görünüşü kurtarmak
save file
saklama kütüğü
save for
den başka
save for the exceptions or derogations provided for
(Avrupa Birliği) öngörülen istisnalar ya da sapmalar saklı kalmak kaydıyla
save formatted values
Biçimleriyle birlikte
save history
(Bilgisayar) geçmişi kaydet
save history as
(Bilgisayar) geçmişi farklı kaydet
save in inbox
(Bilgisayar) gelen kutusu'na kaydet
save movie
(Bilgisayar) filmi kaydet
save my name and password
Parola ve adımı kaydet
save my name only
Yalnız adımı kaydet
save on exit
(Bilgisayar) çıkışta kaydet
save one's bacon
ölümden kurtulmak
save one's bacon
paçayı sıyırmak
save one's bacon
postu kurtarmak
save one's bacon
cezadan kurtulmak
save one's hide
postunu kurtarmak
save one's neck
postu kurtarmak
save one's skin
{k} postunu kurtarmak
save pin
(Bilgisayar) pın'i kaydet
save settings on exit
(Bilgisayar) çıkışta ayarları kaydet
save smb.'s life
canını kurtarmak
save smb.'s life
hayatını kurtarmak
save summary as
Özeti adıyla kaydet
save system authority
sistem saklama yetkisi
save unformatted values
Salt Değerler Olarak
save up for a rainy day
kara gün için para biriktirmek
save#as
yeni adla sakla
save/update
(Bilgisayar) kaydet/güncelleştir
to save one's life
Ne kadar denese de, ne kadar çabalasa da
save as
(Bilgisayar) farklı kaydet
save money
tasarruf etmek

Tom ve Mary kiradan tasarruf etmek için beraber eve çıktılar. - Tom and Mary moved in together to save money on rent.

save up
biriktirmek

O biraz para biriktirmek için çok çalıştı. - He worked hard to save up some money.

Para biriktirmek için sıkı çalıştı. - She's worked hard to save up money.

save up
tasarruf sağlamak
saving
dışında

Yurt dışında bir yolculuk için para biriktiriyor. - He is saving money for a trip abroad.

Yurt dışında eğitim yapmak için para biriktiriyorum. - I am saving money in order to study abroad.

cannot save
(Bilgisayar) kaydedilemiyor
confirm save
(Bilgisayar) kaydetmeyi onayla
energy save
(Bilgisayar) enerji tasarrufu
energy save
(Bilgisayar) güç tutumu
fast save
(Bilgisayar) hızlı kaydetme
file save
(Bilgisayar) dosya kaydet
full save
(Bilgisayar) tamamını sakla
power save
(Bilgisayar) güç tasarrufu
power save
(Bilgisayar) güç koruması
prompt for save
(Bilgisayar) kaydetmek için sor
saved
kurtulmak
saver
(Ticaret) tasarruf eden
saving
(Bilgisayar) kaydedilen dosya
saving
(Bilgisayar) kaydediliyor
saving
tasarrufta bulunma
saving
kazanç
saving
koruma

Çevreyi korumak kendimizi korumak anlamına gelir. - Protecting the environment means saving ourselves.

saving
kazandıran
saving
başka
saving
hariç
saving
-den başka
saving
(Bilgisayar) kaydedilen
saving
koruyarak
savings
birikim

O, birikimlerini topladı. - He added to his savings.

Doktor faturaları birikimlerimizi gerçekten azaltıyor. - Doctors' bills really cut into our savings.

pinch and save
dişinden tırnağından artırmak
propensity to save
tasarruf eğilimi
saved
{f} koru
saver
korucuyu
saver
para biriktiren kimse
saving
koruyan
saving
tutum
saving
{f} koru

Çevreyi korumak kendimizi korumak anlamına gelir. - Protecting the environment means saving ourselves.

Tatoeba, yok olma tehlikesinde olan dillerin korunmasında katkıda bulunabilir mi? - Can Tatoeba contribute to the saving of endangered languages?

saving
bkz.save
saving
kurtarıcı
savings
birikmiş para
He walks home to save carfare
Yol parasından tasarruf etmek için eve yürüyerek gider
Turn on the lights to save your eyes
Gözlerinizi yormamak için ışığı açın
auto save
otomatik kaydetme
be save
kaydetmek olmak
god save the king
kral kaydetmek tanrı
god save the queen
kraliçe kaydetmek tanrı
god save us
tanrı bizi korusun
marginal propensity to save
marjinal tasarruf eğilimi
put aside, save
bir kenara kaydetmek koymak
save money
para biriktirmek
saved
korunmuş
saver
koruyucu

Tom sadece ekran koruyucuya bakarak bilgisayarının önünde oturdu. - Tom sat in front of his computer just staring at the screen saver.

Favori ekran koruyucun nedir? - What's your favorite screen saver?

saving
tasarrufi
sos , save our souls
sos, ruhlarımızı kurtarmak
to save one's neck
postu kurtarmak için
(UK) Save the Children Fund (United Kingdom)
(Askeri) Çocukları Koruma Vakfı (Birleşik Krallık)
(US) Save the Children Federation (United States)
(Askeri) Çocukları Koruma Federasyonu (Birleşik Devletler)
He walks home to save
Yol parasından tasarruf etmek için eve yürüyerek gider
background save
(Bilgisayar) arka planda kayıt
enforced save
zorunlu tasarruf
failed to save
(Bilgisayar) kaydedemedi
marginal propensity to save
(Ticaret) marjinal tasarruf meyli
pull off a great save
(Spor) nefis bir kurtarış yapmak
recovery save set
Kurtarma Kaydetme Kümesi
savable
muhafaza edilebilir
saveable
muhafaza edilebilir
saved
(sıfat) kaydedilmiş
saved
kaydedilmiş

Kaydedilmiş verinin üzerine yazmak ister misin? - Do you want to overwrite the saved data?

saved
Kaydedildi

Yorumunuz için değişiklikler kaydedildi. - Changes to your comment have been saved.

saver
{i} tasarruf sahibi
saver
tasarrufçu/kurtarıcı
saver
{i} kurtaran
saver
{i} kazandırıcı
saver
{i} birikimci
saver
{i} kurtarıcı
saving
kurtuluşunu sağlayarak
saving
haricinde
saving
{s} durumu idare eden
saving
savings account tasarruf hesabı
saving
biriktirilmiş para
saving
kısıtlayıcı
saving
den başka
saving
tutumlu
saving
kazandırma
saving
durumu kurtaran
saving
kazandırıcı
saving
idareci
saving
savings bank tasarruf bankası veya sandığı
saving
kayıtlayıcı
saving
kayı
saving
muhafaza eden
saving
{e} bağ. -den başka, ... dışında, ... hariç
saving
savinglytasarruf ederek
Türkisch - Türkisch

Definition von save im Türkisch Türkisch wörterbuch

SAVER
(Osmanlı Dönemi) Eğri boyunlu olmak
Englisch - Englisch
To help (somebody) to survive, or keep (somebody) from harm
To store for future use
A point in a professional wrestling match when one or more wrestlers run to the ring to aid a fellow wrestler who is being beaten

The giant wrestler continued to beat down his smaller opponent, until several wrestlers ran in for the save.

unless; except
To accumulate money or valuables
To conserve or prevent the wasting of
Except; with the exception of

Only the parties may institute proceedings, save where the law shall provide otherwise.

To redeem or protect someone from eternal damnation
To obviate or make unnecessary
The act, process, or result of saving data to a storage medium

The game console can store up to eight saves on a single cartridge.

To keep (something) safe; to safeguard
To write a file to disk or other storage medium
When a relief pitcher comes into a game with a 3 run or less lead, and his team wins while continually being ahead

Jones retired seven to earn the save.

To economize or avoid waste
In various sports, a block that prevents an opponent from scoring

The goaltender made a great save.

{v} to preserve from danger or ruin, rescue, lay up, keep frugally, spare, except
the act of a goalie in blocking or stopping a shot
If the number being called is busy, pressing the Save Key holds that number in memory until you are ready to call it again
retain rights to; "keep my job for me while I give birth"; "keep my seat, please"; "keep open the possibility of a merger"
(sports) the act of preventing the opposition from scoring; "the goalie made a brilliant save"; "the relief pitcher got credit for a save" make unnecessary an expenditure or effort; "This will save money"; "I'll save you the trouble"; "This will save you a lot of time" to keep up and reserve for personal or special use; "She saved the old family photographs in a drawer" feather one's nest; have a nest egg; "He saves half his salary" spend less; buy at a reduced price spend sparingly, avoid the waste of; "This move will save money"; "The less fortunate will have to economize now" bring into safety; "We pulled through most of the victims of the bomb attack
To put onto a permanent storage device (such as a floppy disc) the digital data in the RAM
To copy (a file) to disk
{i} instance of saving; action or instance in which the ball or puck is prevented from entering the goal (Sports)
{f} rescue, salvage; safeguard from damage or injury; redeem, deliver from sin; conserve, avoid unnecessary use or expenditure; preserve, keep, maintain
A statistic credited to a relief pitcher who holds a lead, i e , does not permit the opposing team to tie the game or take the lead after entering the game Only one save can be recorded per game In order to earn the save, the relief pitcher must be the last pitcher to pitch for the victorious team and must not be the winning pitcher He or she must also satisfy one of the following: The relief pitcher enters the game with a lead of no more than three runs, and pitches at least one inning The relief pitcher enters the game with the tying run on base, at bat, or on deck The relief pitcher pitches effectively for three innings, to be determined at the discretion of the official scorekeeper
(SV) A save is credited to the pitcher who protects a lead for another pitcher and finishes the game under one of these three situations: 1 Enters the game with the lead of no more than three runs and pitches for at least one inning 2 Enters the game, regardless of the count, with the potential tying run either at bat, on base, or on deck 3 He pitches effectively for at least three innings No more than one save is credited in each game
If someone or something saves you from an unpleasant action or experience, they change the situation so that you do not have to do it or experience it. The scanner will save risk and pain for patients She was hoping that something might save her from having to make a decision He arranges to collect the payment from the customer, thus saving the client the paperwork
the goalkeeper stops an attempted goal by catching or deflecting the ball away from the goal
The act, by a goaltender, in deflecting or stopping a shot on goal As a verb, to make a save
bring into safety; "We pulled through most of the victims of the bomb attack"
refrain from harming
save from ruin, destruction, or harm
The herb sage, or salvia
A successful effort by the goalkeeper to prevent a possible score by stopping or deflecting a ball aimed at the goal
If you save data in a computer, you give the computer an instruction to store the data on a tape or disk. Try to get into the habit of saving your work regularly Import your scanned images from the scanner and save as a JPG file
To hold possession or use of; to escape loss of
The credit given to a relief pitcher who maintains the lead in a game and allows the pitcher's team to win
Specifically, to deliver from sin and its penalty; to rescue from a state of condemnation and spiritual death, and bring into a state of spiritual life
If you save someone or something, you help them to avoid harm or to escape from a dangerous or unpleasant situation. a final attempt to save 40,000 jobs in Britain's troubled aero industry A new machine no bigger than a 10p piece could help save babies from cot death The national health system saved him from becoming a cripple. + -saving -saving His boxing career was ended after two sight-saving operations
bring into safety; "We pulled through most of the victims of the bomb attack
To write changes to a data file to a storage device for safekeeping
Copies a file out of the Cage after it has been completed This is the only a user actually get to utilize the file after receiving it
When students use the Save function, either on the Message Bar in WebCT's Mail or BB, or otherwise, a Save As Window will open on their computers and will prompt them about where to save the file Usually, it is best to save the file in a Folder, either on the Hard Drive or on a removable disk To create a Folder on a PC, click on the folder icon at the top of the Save As Window; to do so on a Mac, click on the Folder Button and then name it Once the folder is created, the student can then save the file, naming it appropriately
To rescue from something undesirable or hurtful; to prevent from doing something; to spare
To store a file on a disk or other storage medium When a file is being edited, the changes are only in temporary memory (RAM), and will be lost when the power is shut off To keep the changes in permanent memory, the file must be saved It is a good idea to save often when working on a file, because if there is a power failure or the computer has to be restarted, all data not saved will be lost
make unnecessary an expenditure or effort; "This will save money"; "I'll save you the trouble"; "This will save you a lot of time"
To hinder from doing, suffering, or happening; to obviate the necessity of; to prevent; to spare
If you save, you gradually collect money by spending less than you get, usually in order to buy something that you want. The majority of people intend to save, but find that by the end of the month there is nothing left Tim and Barbara are now saving for a house in the suburbs They could not find any way to save money. Save up means the same as save. Julie wanted to put some of her money aside for holidays or save up for something special People often put money aside in order to save up enough to make one major expenditure
spend sparingly, avoid the waste of; "This move will save money"; "The less fortunate will have to economize now"
To make safe; to procure the safety of; to preserve from injury, destruction, or evil of any kind; to rescue from impending danger; as, to save a house from the flames
The goalkeeper stopping a scoring opportunity by either catching the ball or knocking it away from the goal
spend less; buy at a reduced price
If you save something such as time or money, you prevent the loss or waste of it. It saves time in the kitchen to have things you use a lot within reach I'll try to save him the expense of a flight from Perth I got the fishmonger to skin the fish which helped save on the preparation time. waste + -saving -saving labor-saving devices
You can use save to introduce the only things, people, or ideas that your main statement does not apply to. There is almost no water at all in Mochudi save that brought up from bore holes. = apart from Save for means the same as save. The parking lot was virtually empty save for a few cars clustered to one side. = apart from
To store a file on diskette or hard drive for future use (WP, Gr 2)
(sports) the act of preventing the opposition from scoring; "the goalie made a brilliant save"; "the relief pitcher got credit for a save"
A shot blocked by the goaltender, which would have been a goal if not stopped
To record the current state of a file so that changes are not lost
spend less; buy at a reduced price spend sparingly, avoid the waste of; "This move will save money"; "The less fortunate will have to economize now"
To avoid unnecessary expense or expenditure; to prevent waste; to be economical
To keep from being spent or lost; to secure from waste or expenditure; to lay up; to reserve
If a goalkeeper saves, or saves a shot, they succeed in preventing the ball from going into the goal. He saved one shot when the ball hit him on the head. Save is also a noun. Spurs could have had several goals but for some brilliant saves from John Hallworth
If you save something, you keep it because it will be needed later. Drain the beans thoroughly and save the stock for soup
Except; unless
Created by Jerry Holtzman of the Chicago Sun-Times, saves were first regularly reported by the Sporting News in 1960 The major leagues adopted it as an official stat in 1969; it took its present form in 1975
to save the day: see day to save face: see face. an action in which a player in a game such as football prevents the other team from scoring
{e} except, besides, but
When a goalie prevents an opponent's shot on goal from entering the goal either by stopping or deflecting the puck Different types of saves are kick saves, stick saves, glove saves and pad saves As in, "What a save! (Quel arrêt!)"
to keep up and reserve for personal or special use; "She saved the old family photographs in a drawer"
Execpt; with the exception of
save as
To specify a (possibly new) filename for a file, and save it under that name
save as
To enter a dialog box where the user can specify a filename, and such that when the filename is specified, an appropriate file will be saved with that name (even if it already has a different name)
save down
To write a computer file to disk
save face
To take an action or make a gesture intended to preserve one's reputation or honour

He tried to make reparations to those he had injured, partly to save face.

save one's breath
To refrain from speech

If you're going to start in on me about coming back into the company — save your breath. There's no room here for me and you know it.

save oneself
To refrain from having sex until one meets a suitable person to date or betroth or marry

She told me she's saving herself for marriage.

save point
A location found in video games that allows the player to save their game, often found in non-overworld areas such as towns and dungeons, where saving anywhere is not allowed. Gameplay resumes from the save point used
save points
plural form of save point
save slot
One of a set of programmer-determined slots (such as files or memory addresses) for creating a saved game
save slots
plural form of save slot
save someone's bacon
To save someone's life

the tide being fortunately in our favour, we reached the Saint Vincent in good time, going up the accommodation ladder on the port side, which, as you know, is devoted to the use of the lower deck portion of the crew, just as Eight Bells struck. Ha, my lads, cried the Jaunty, who stood by the entry-port, you've just saved your bacon!.

save someone's bacon
to prevent an undesirable occurrence
save someone's skin
To save someone's life
save someone's skin
to prevent an undesirable occurrence
save the day
To rescue a person or situation from imminent danger or major failure

Maybe a strapping woodsman will come along and save the day.

save up
To accumulate money, especially for a specific, planned expenditure

She knows she must save up for college.

save vs.
In certain games, to successfully guard against a particular danger
Save Our Ship
SOS is the commonly used description for the International Morse code distress signal (· · · — — — · · ·). This distress signal was first adopted by the German government in radio regulations effective April 1, 1905, and became the worldwide standard when it was included in the second International Radiotelegraphic Convention, which was signed on November 3, 1906, and became effective on July 1, 1908
save for a rainy day
(Atasözü) Save money or a thing for a time when you really need it
Save River
or Sabi River River, southeastern Africa. It rises in Zimbabwe and flows east-southeast across the border into Mozambique, continuing east into the Mozambique Channel. It is about 400 mi (645 km) long and is navigable by light craft for 100 mi (160 km) above its mouth
Save the Children Fund
an international charity organization which helps children all over the world, especially in poorer countries. Its president is Princess Anne
save as
(noun) A standard FileMenuitem, which will, every time it is chosen, allow the user to Browse their system and create a new file to save their data to
save as
(noun) A standard File Menuitem, which will, every time it is chosen, allow the user to Browse their system and create a new file to save their data to
save as
a software feature you use to save a file under a different name
save as
If no filename has yet been assigned, this is the command to use If your MIDI file has already been christened, and you have edited it, the appropriate command is Save
save as
Save As is a command that stores a new file or an existing file under a new name onto a disk
save as
1 Common command in programs for saving a file with a new filename 2 Name of the dialog box where save options appear
save as
This lets you save a named document to disk under a different name or in a different format If you have written a message in Microsoft Word and want to save it in plain text format so that it can be sent as email, you would select the File/Save As menu option
save as
Saves the definition under a new token name A pop-up window appears in which you can enter the new token name
save as
A command which brings up a dialog so that you can save the document with a new name or in a new location
save as
Command you use to save a new file for the first time, or to save an existing file in a new location, with a different name, or as a different file type
save as
Use the Save As command on the File menu to open the Save As dialog box if you want to save the current document under a new name or store it in a different folder or disk while also keeping the original version
save as
Selection in the File drop down menu that allows for the saving of your rule file under a different name
save as
In the Save Drawing As dialog box, enter a file name and type This command allows the renaming of a drawing or saving as a drawing format from earlier versions of AutoCad
save as
File Save choice that I recommend you use the first time you save a file Choose the type of file, the location (path) you want it saved to From that point on pressing Ctrl-s (save) will save to the selected location
save as
command 4-1
save a person from
rescue one from (danger, sin, etc...)
save appearances
pretend that everything is OK, protect a good image
save as
Selection in the File drop down menu that allows for the saving of your rule file under a different name
save as
If no filename has yet been assigned, this is the command to use If your MIDI file has already been christened, and you have edited it, the appropriate command is Save
save as
This lets you save a named document to disk under a different name or in a different format If you have written a message in Microsoft Word and want to save it in plain text format so that it can be sent as email, you would select the File/Save As menu option
save as
Use the Save As command on the File menu to open the Save As dialog box if you want to save the current document under a new name or store it in a different folder or disk while also keeping the original version
save as
Save As is a command that stores a new file or an existing file under a new name onto a disk
save as
(noun) A standard FileMenuitem, which will, every time it is chosen, allow the user to Browse their system and create a new file to save their data to
save as
In the Save Drawing As dialog box, enter a file name and type This command allows the renaming of a drawing or saving as a drawing format from earlier versions of AutoCad
save as
Command you use to save a new file for the first time, or to save an existing file in a new location, with a different name, or as a different file type
save as
Saves the definition under a new token name A pop-up window appears in which you can enter the new token name
save as
command 4-1
save as
a software feature you use to save a file under a different name
save as
A command which brings up a dialog so that you can save the document with a new name or in a new location
save as
(noun) A standard File Menuitem, which will, every time it is chosen, allow the user to Browse their system and create a new file to save their data to
save as
File Save choice that I recommend you use the first time you save a file Choose the type of file, the location (path) you want it saved to From that point on pressing Ctrl-s (save) will save to the selected location
save as
1 Common command in programs for saving a file with a new filename 2 Name of the dialog box where save options appear
save face
avoid being humiliated, protect one's pride
save for a rainy day
save for a time of need
save lives
rescue lives
save one's bacon
save oneself, rescue oneself from a bad situation
save one's carcass
save oneself, rescue oneself from danger
save one's face
save one's honor, preserve one's honor
save one's life
save the life of another human being
save one's neck
save oneself, look out for one's own interests
save one's own hide
save oneself, rescue oneself from danger
save one's skin
be saved, protect oneself
save oneself trouble
avoid trouble, avoid an annoyance, save oneself from a bothersome situation
save spots on the election list
reserve a space on the list of candidates
save the mark
forgive me for the expression
save the situation
prevent a situation from failing
save the trouble
don't bother, don't make an effort, it's a waste of time
save time
prevent loss or waste of time
save up
feather one's nest; have a nest egg; "He saves half his salary"
save up
see save 2
save up
{f} economize, avoid unnecessary use or expenditure, save, cut back, be thrifty; Accumulate something for a specific intention or purpose
save your breath
it's not worth the effort, don't bother
save your reverence
don't engage in flattery, don't offer too many compliments
save-all
a net hung between ship and pier while loading a ship a sail set to catch wind spilled from a larger sail a receptacle for catching waste products for further use
God Save the King
An expression of one’s patriotism and hope for the long life of the monarch, especially in his presence
God Save the King
The national anthem of the United Kingdom
God Save the Queen
An expression of one’s patriotism and hope for the long life of the monarch, especially in her presence
God Save the Queen
A formal statement at the end of many proclamations issued by the Queen or in her name
God Save the Queen
The national anthem of the United Kingdom
battery-backed save
Saved game data written to a volatile memory chip in a video game cartridge with battery power to maintain the data when not in use
blown save
When a pitcher fails to convert a save opportunity

Our bullpen has too many blown saves.

saved
Simple past tense and past participle of save
saved
Rescued from the consequences of sin

1988: Are you saved, Mr Woardly-Fish? — Peter Carey, Oscar and Lucinda.

saver
One who saves
saver
one who keeps savings more than usual

He's a saver, she's a spender; you think the marriage would be doomed but he keeps them from going into bankruptcy and she makes sure they have alot of fun.

saving
Something (usually money) that is saved
saving
Present participle of save
savings
plural form of saving
scrimp and save
To scrimp greatly; to economize; to live very frugally, particularly when saving for something

I scrimped and saved to buy my first house.

skimp and save
Alternative form of scrimp and save
to save one's life
No matter how hard one tries
saver
{n} one who saves, a preserver, a gatherer
saving
{a} frugal, careful, near, excepting
God Save the Queen
the national anthem (=the official national song) of the UK. The title of the song changes to 'God Save the King' when the monarch is a king
God save the King
may God protect and guard the King (phrase from the English national anthem)
God save the Queen
phrase from the English national anthem
Saves
sv
marginal propensity to save
rate of resources from each unit of available additional income that are set aside for savings, mps (Economics)
preposition save 3
'save for except
savable
{s} can be rescued; can be preserved; can be conserved
savable
Capable of being saved
savable
Capable of, or admitting of, being saved
saveable
{s} can be rescued; can be preserved; can be conserved
saved
past of save
saved
To believe in Jesus Christ as your Lord and Savior Guarantee eternal life
saved
guarded from injury or destruction
saved
rescued; especially from the power and consequences of sin; "a saved soul"
saved
rescued; especially from the power and consequences of sin; "a saved soul
saved
set A file that contains information such as foreground and background color, defined macros, and window position to replicate a terminal emulation session
saved
Settings, such as working units and view configuration, that are kept between sessions
saved
The Bible says that the wages of sin is death, and that all of us have sinned Therefore, when we accept that Jesus took our place, He "saves" us from the natural consequences of that sin
saved
{s} rescued, salvaged; kept, maintained, preserved; redeemed, delivered from sin; conserved, used in a wise and non-wasteful manner
saver
A saver is a person who regularly saves money by paying it into a bank account or a building society. Low interest rates are bad news for savers. someone who saves money in a bank
saver
someone who saves (especially money)
saver
someone who saves something from danger or violence
saver
{i} rescuer, salvager; one who safeguards; redeemer, one who delivers from sin; one who conserves; one who preserves, one who maintains
savers
plural of saver
saves
plural of save
saves
third-person singular of save
saving
bringing about salvation or redemption from sin; "saving faith"; "redemptive (or redeeming) love"
saving
The current income of a sector, less its current expenditure Includes current transfers but excludes capital consumption allowances and capital transfers Referred to as gross saving when it includes capital consumption allowances
saving
Your savings are the money that you have saved, especially in a bank or a building society. Her savings were in the Post Office Savings Bank. Process of setting aside a portion of current income for future use, or the resources accumulated in this way over a given period of time. Savings may take the form of bank deposits and cash holdings or securities. How much individuals save is affected by their preferences for future over present consumption and their expectations of future income. If individuals consume more than the value of their income, then their saving is negative and they are said to be dissaving. Individual saving may be measured by estimating disposable income and subtracting current consumption expenditures. A measure of business saving is the increase in net worth shown on a balance sheet. Total national saving is measured as the excess of national income over consumption and taxes. Saving is important to economic progress because of its relation to investment: an increase in productive wealth requires that some individuals abstain from consuming their entire income and make their savings available for investment. daylight saving time savings and loan association savings bank
saving
That part of disposable income not spent on current consumption; disposable income less consumption
saving
recovery or preservation from loss or danger; "work is the deliverance of mankind"; "a surgeon's job is the saving of lives"
saving
Avoiding unnecessary expense or waste; frugal; not lavish or wasteful; economical; as, a saving cook
saving
is defined, by the Shape of Money, as the task of regularly setting aside a sum of money Back to top
saving
The action of the verb to save
saving
{e} except, besides, but; with all due respect to
saving
an act of economizing; reduction in cost; "it was a small economy to walk to work every day"; "there was a saving of 50 cents"
saving
Preserving; rescuing
saving
Something kept from being expended or lost; that which is saved or laid up; as, the savings of years of economy
saving
Making reservation or exception; as, a saving clause
saving
Bringing back in returns or in receipts the sum expended; incurring no loss, though not gainful; as, a saving bargain; the ship has made a saving voyage
saving
characterized by thriftiness; "wealthy by inheritance but saving by constitution"- Ellen Glasgow
saving
With the exception of; except; excepting; also, without disrespect to
saving
Saving a buffer means copying its text into the file that was visited (q v ) in that buffer To actually change a file you have edited in Emacs, you have to save it See section Saving Files
saving
Saving a buffer means copying its contents back into the file that was visited (q v ) in that buffer This is the way in which folders actually get changed by af See section 18 6 Saving Files
saving
Storing the information or graphics found on the Internet for later use It's possible to save to a disk, a hard drive or a computer network The Internet Basics pages contain a lesson on how to do this
saving
A saving is a reduction in the amount of time or money that is used or needed. Fill in the form below and you will be making a saving of £6.60 on a one-year subscription
saving
{s} making a restriction, redeeming; rescuing; preserving; economizing; economical
saving
Exception; reservation
saving
the activity of protecting something from loss or danger
saving
Saving a buffer means copying its text into the file that was visited (q v ) in that buffer This is the way text in files actually gets changed by your Emacs editing See section Saving Files
saving
{i} act of rescuing; act of safeguarding; redemption, act of delivering from sin; conservation; preservation, act of maintaining
saving
The act of abstaining from consumption In terms of the national accounts, the difference between personal income less taxes and total consumption spending
saving
Current income minus spending on current needs
saving
"Saving" may be defined as a decision to withhold a portion of current income from consumption Saving from the individual's point of view represents income not spent, which may be placed in savings deposits in banks, making it possible for those banks to make loans to those who wish to buy capital goods or other services
saving
Household income minus consumer expenditure
savings
Money set aside into an interest-bearing or investment account Also defined as the difference between net income and expenses
Türkisch - Englisch
kaydet
save
Favoriten