practic

listen to the pronunciation of practic
Englisch - Türkisch
Pratik
practical
kullanışlı

Onlar çok kullanışlılar. - They're very practical.

Bu araba geniş ve kullanışlı. - This car is spacious and practical.

practicable
uygulanabilir
practice
egzersiz

Egzersiz yapamayacağım. - I won't be able to practice.

practical
{s} pratik

Onun fikri pratiktir. - His idea is practical.

Sizin fikirleriniz hemen hemen hiç pratik değil. - Your ideas are hardly practical.

practice
{f} pratik yapmak

İngilizceyi pratik yapmak için her fırsatı kullandı. - He used every chance to practice English.

Tom dün pratik yapmak için geç geldi. - Tom showed up late to practice yesterday.

practice
{f} alıştırma yapmak
practice
etmek
practice
{f} yapmak

Piyanoyu iyi çalmak için, yıllarca pratik yapmak gerekir. - It takes years of practice to play the piano well.

Okuldan sonra, İngilizce konuşma pratiği yapmak için bir İngiliz okuluna gidiyorum. - After school, I go to an English school to practice English conversation.

practice
{i} pratik

Tom Mary'ye tubasını başka bir yerde pratik yapmasını söyledi. - Tom told Mary to practice her tuba somewhere else.

Teoride, teori ve pratik arasında hiçbir fark yoktur. Fakat pratikte, var. - In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.

practice
uygulama

Ben prensip olarak yasağa katılıyorum fakat uygulamada oldukça zor olacak. - I agree with the ban in principle, but in practice it will be extremely difficult.

Planınızı mümkün olduğu kadar kısa sürede uygulamaya koyun. - Put your plan into practice as soon as possible.

practice
{i} alıştırma

Alıştırma mükemmel yapar. - Practice makes perfect.

İkinci bir dil öğrenmek birçok alıştırma gerektirir. - Learning a second language requires a lot of practice.

practice
{i} idman

Tom takım idmanını izledi. - Tom watched the team practice.

practice
{f} çalışmak

Ben her gün piyano çalışmak zorundayım. - I have to practice the piano every day.

practice
çalışma

Mike Pazartesi basketbol çalışmaz. - Mike doesn't practice basketball on Monday.

Haftada kaç kez futbol takımı çalışma yapar? - How many times a week does the soccer team practice?

practically
neredeyse

Neredeyse her ailede televizyon var. - Practically every family has a TV.

Bugün bile onun teorisi neredeyse inkar edilemez olarak kalmaya devam etmektedir. - Even today, his theory remains practically irrefutable.

practice
{i} tatbikat
practical
elverişli
practically
uygulamada
practically
hemen hemen

Tom hemen hemen herkesten nefret ediyor. - Tom hates practically everyone.

Biz hemen hemen aileyiz. - We're practically family.

practice
(Ticaret) mesleğin yapılması
practice
(Ticaret) meslek icrası
practice
(Hukuk) adet

Taşrada eski âdetler, kolay kolay kaybolmadı. - Old practices died hard in the country.

practice
(Tiyatro) prova
practical
{s} becerikli

İngilizler becerikli bir millettirler. - The English are a practical people.

practice
eğitim
practical
(Tıp) praktikal
practical
işini bilir
practical
(Felsefe) kılgılı
practical
pratik (kimse)
practical
deneyimli
practically
pratikte

Siz pratikte ailesiniz. - You're practically family.

practically
pratik bir şekilde
practice
avukata gelen müvekkiller
practice
(Kanun) tatbik etmek
practice
idman yapmak
practice
{f} (bir maharet, yetenek v.b.'ni geliştirmek için) çalışmak, pratik yapmak, egzersiz yapmak: You must practice the piano every day for one
practice
alışık
practice
(Tıp) praktis
practice
uzmanlık
practice
hastalar (hekime gelen)
practice
görüş

Uygulamadan sonra görüşürüz. - I'll see you after practice.

Bando uygulamasında görüşürüz. - See you at band practice.

practice
{i} deneme
practice
talimli
practice
teamül
practice
kılgı
practice
el alışkanlığı
practice
(Kanun) teammül
practice
{f} uygula

Komünizm, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde uygulanmış sistemdir. - Communism is the system practiced in the Soviet Union.

Planınızı mümkün olduğu kadar kısa sürede uygulamaya koyun. - Put your plan into practice as soon as possible.

practice
hekimlik uygulaması
practice
antrenman yapmak
practice
avukatlık
practice
antrenman

Tom sahada takım antrenmanını izledi. - Tom watched the team practice on the field.

Onları yenmek için, çok sıkı antrenman yaparız. - In order to beat them, we practice very hard.

practice
-lik yapmak
practice
deneyim
practice
doktorluk

Babam doktorluk uygulaması yapmaktadır. - My father practices medicine.

practice
eylem
practice
metot
practice
uygulamak
practice
egzersiz yapmak
practice
sistem
practice
hasta muayenesi
practice
{i} usul
practice
tecrübe
practicability
pratiklik
practicability
elverişlilik
practicability
kullanışlılık
practicable
kullanılabilir
practicable
yapılabilir
practical
uygulamalı ders/sınav
practical
kılgısal
practical
pratik zekâya sahip
practically
pratik olarak

Ben pratik olarak yetişkinim. - I'm practically an adult.

Tom Jackson bu kasabayı pratik olarak inşa etti. - Tom Jackson practically built this town.

practically
uygun olarak
practically
kullanışlı olarak
practice
bkz.practise
practice
doktorluk/avukatlık
practice
{f} dolap çevirmek
practices
teamül
practicability
geçilirlik/kullanışlılık
practicability
{i} yapılabilirlik, uygulanabilirlik
practicability
uygulanabilirlik
practicable
{s} geçilebilir
practicable
{s} kullanışlı
practicable
{s} elverişli
practical
gerçekten

Gerçekten pratik değil. - It's not really practical.

Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır. - Religion is very personal. Practically everyone has really his own religion. Collectivity in religion is an artifice.

practical
practical joke eşek şakası
practical
{s} el ile yapılan
practical
{s} iş bitirici
practical
yaklaşık olarak
practical
practicallyhakikaten
practical
işe gelir
practical
{s} objektif
practical
{s} gerçekçi

Tom çok pratik, gerçekçi bir kişidir. - Tom's a very practical, down-to-earth person.

practical
işlek
practical
takriben
practical
hemen hemen
practical
{s} uygulamalı
practical
practical nurse pratikten yetişme hemşire
practical
{s} pratik, uygulamalı, tatbiki
practical
faydal

Daha faydalı olmak istiyorum. - I want to be more practical.

practical
fiili
practical
{s} nesnel
practical
tecrübeli
practical
{s} uygulanbilir
practical
kılgın
practical
uygulanan
practicality
{i} pratiklik
practicality
{i} uygulanabilirlik
practicality
uygulanabilme
practicality
{i} kullanışlılık
practicality
pratik şey/pratiklik
practicality
elverişli olma
practicality
pratik iş
practicality
tatbik imkanı
practicality
{i} pratik şey
practically
gerçekte

Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır. - Religion is very personal. Practically everyone has really his own religion. Collectivity in religion is an artifice.

practice
{f} gerçekleştirmek
practice
{i} tiy
practice
{f} deneyim kazanmak
practice
antreman

Tom, çocuklarını futbol antremanına götürdü. - Tom drove his children to soccer practice.

practice
{f} uygulmak
practice
practise tatbikat
practice
{i} ısınma
practice
desise
practice
{f} entrika çevirmek
practice
(Tıp) Hasta muayene ve tedavisi ile ilgili uğraşı, hekimlik uygulaması
practice
{i} hile
practice
{i} alışkanlık
practice
{f} adet edinmek
practice
{i} yöntem

Bir öğretmen aramalısın ve sizin için en iyi olan ruhsal uygulama yöntemini öğrenmelisin. - You should seek a teacher and learn the method of spiritual practice that is best for you.

practice
{f} alışkanlık haline getirmek
practice
itiyat
practice
oyun

Tom uygulama sırasında sol dizini incitti, bu yüzden John oyunu yerinde oynamak zorunda kaldı. - Tom hurt his left knee during practice, so John had to play the game in his place.

practice
{f} pratik yap

Herhangi bir sporu pratik yapıyor musun? - Do you practice any sport?

Tom her gün fagot çalarak pratik yapar. - Tom practices playing the bassoon every day.

practice
{i} antrenman, idman; egzersiz, çalışma: soccer practice futbol antrenmanı
practice
(Tıp) Tecrübe, görüş, anlayış
practice
{i} teknik
practice
Eg- zersiz veya idman yaparak ilerleme kaydedilir
practice
anane
Englisch - Englisch
A person concerned with action or practice, as opposed to one concerned with theory
Cunning, crafty

she vsed hath the practicke paine / Of this false footman .

Practical

They that intend the practic cure of melancholy, saith Duretus in his notes to Hollerius, set down nine peculiar scopes or ends .

{a} relating to performance
Artful; deceitful; skillful
practicability
The state of being practicable; feasibility
practicable
Capable of being accomplished; feasible
practicable
Serving a useful function; useful, functional or handy
practicable
Available for use; accessible or employable
practical
Being likely to be effective and applicable to a real situation; able to be put to use

Jack's knowledge has the practical benefit of giving us useful prototype parts.

practical
Of a person, having skills or knowledge that are practical

All in all, Jack's a very practical chap.

practicality
The state of being practical or feasible
practice
Actual operation or experiment, in contrast to theory

That may work in theory, but will it work in practice?.

practice
To pursue (a career, especially law, fine art or medicine)

She practiced law for forty years before retiring.

practice
To repeat an activity in this way

If you want to speak French well, you need to practice.

practice
To repeat (an activity) as a way of improving one's skill in that activity

You should practice playing piano every day.

practice
To perform or observe in a habitual fashion

They gather to practice religion every Saturday.

practice
Alternative spelling of practise
practice
The observance of religious duties which a church requires of its members
practicable
feasible
practical
having or put to a practical purpose or use; "practical mathematics"; "practical applications of calculus" concerned with actual use or practice; "he is a very practical person"; "the idea had no practical application"; "a practical knowledge of Japanese"; "woodworking is a practical art
practicability
{n} the possibility of being performed by human means
practicable
{n} performable, possible, assailable
practical
{a} relating to performance
practically
{a} by or in practice, in fact
practically
almost; "he was practically the only guest at the party
practice
{v} to do, perform, use, exercise, try
practice
{n} habitual use, custom, exercise, a rule
Practicable
operable
Practical
practic
Practice
practick
practicability
The quality or state of being practicable; practicableness; feasibility
practicability
the quality of being usable
practicability
{i} feasibility, ability to be carried out; ability to be performed, ability to be accomplished
practicable
Capable of being used; passable; as, a practicable weapon; a practicable road
practicable
serving a useful function; functional or handy
practicable
{s} useful, practical, applicable; doable, workable, feasible; can be accomplished, can be achieved
practicable
capable of being done with means at hand and circumstances as they are
practicable
If a task, plan, or idea is practicable, people are able to carry it out. It is not reasonably practicable to offer her the original job back = feasible + practicability prac·ti·cabil·ity Knotman and I discussed the practicability of the idea. = feasibility. a practicable way of doing something is possible in a particular situation (praticable, from pratiquer )
practicable
workable or feasible, as in: I do not believe your plan is at all practicable
practicable
That may be practiced or performed; capable of being done or accomplished with available means or resources; feasible; as, a practicable method; a practicable aim; a practicable good
practicable
usable for a specific purpose; "an operable plan"; "a practicable solution"
practicable
means feasible; reasonably able to accomplish
practicable
Available and capable of being done, after taking into consideration cost, existing technology and logistics in light of overall project and/or program purposes
practical
one of Kant's three main standpoints, relating primarily to action --i e , to what we desire to do as opposed to what we know or feel Practical reason is a synonym for will; and these two terms are concerned with questions of morality Finding the sources of such action is the task of the second Critique (Cf theoretical and judicial )
practical
Evincing practice or skill; capable of applying knowledge to some useful end; as, a practical man; a practical mind
practical
A practical is an examination or a lesson in which you make things or do experiments rather than simply writing answers to questions. a lesson or examination in science, cooking etc in which you have to do or make something yourself rather than write or read about it. adj. Practical Extraction and Reporting Language. Practical Learning School practical reason
practical
useful, based on past performance, as in: She is interested in the practical applications of your idea
practical
being actually such in almost every respect; "a practical failure"; "the once elegant temple lay in virtual ruin"
practical
Capable of being turned to use or account; useful, in distinction from ideal or theoretical; as, practical chemistry
practical
Any object which must do onstage the same job that it would do in real life e g lamp post or telephone
practical
approval You describe people as practical when they make sensible decisions and deal effectively with problems. You were always so practical, Maria He lacked any of the practical common sense essential in management. = down-to-earth impractical
practical
{s} feasible, workable, applicable; useful, efficacious, can be put to use
practical
that part of an exam or series of exams in which the candidate has to demonstrate their practical ability
practical
having or put to a practical purpose or use; "practical mathematics"; "practical applications of calculus"
practical
Products of a purity suitable for use in general applications
practical
Practical ideas and methods are likely to be effective or successful in a real situation. Although the causes of cancer are being uncovered, we do not yet have any practical way to prevent it
practical
A visible light fixture, such as a table lamp Typically, it is included with the lighting control system
practical
pertaining to or governed by actual use & experience or action, as contrasted with ideals & speculations
practical
having to do with action rather than thought
practical
based on practice or action rather than theory or hypothesis
practical
having skills or knowledge that are practical
practical
A light that is actually seen in the shot Commonly used in lamps found on an indoor set, practicals can be bought color matched if there is more than one in the shot
practical
Derived from practice; as, practical skill
practical
one of Kant's three main standpoints, relating primarily to action -i e , to what we desire to do as opposed to what we know or feel Practical reason is a synonym for will; and these two terms are concerned with quesè² ions of morality Finding the sources of such action is the task of the second Critique (Cf theoretical and judicial )
practical
concerned with actual use or practice; "he is a very practical person"; "the idea had no practical application"; "a practical knowledge of Japanese"; "woodworking is a practical art
practical
You can describe clothes and things in your house as practical when they are suitable for a particular purpose rather than just being fashionable or attractive. Our clothes are lightweight, fashionable, practical for holidays. impractical
practical
Of or pertaining to practice or action
practical
Describes a luminaire (for instance, a table lamp) that appears to be switched on and off by an actor within a scene
practical
In stage terminology, a property that works onstage the way it does in life For example, a "practical" stove, in a stage setting, is one on which the characters can actually cook A "nonpractical" stove, by contrast, is something that only looks like a stove (and may in fact be a stove without insides)
practical
The practical aspects of something involve real situations and events, rather than just ideas and theories. We can offer you practical suggestions on how to increase the fibre in your daily diet This practical guidebook teaches you about relaxation, coping skills, and time management. theoretical
practical
guided by practical experience and observation rather than theory; "a hardheaded appraisal of our position"; "a hard-nosed labor leader"; "completely practical in his approach to business"; "not ideology but pragmatic politics"
practicality
concerned with actual use rather than theoretical possibilities
practicality
{i} pragmatism, practicalness; usefulness, functionality; suitability, appropriateness
practicality
The quality or state of being practical; practicalness
practicality
The practicalities of a situation are the practical aspects of it, as opposed to its theoretical aspects. Decisions about your children should be based on the practicalities of everyday life
practically
almost, not completely
practically
In a practical way; not theoretically; really; as, to look at things practically; practically worthless
practically
almost; "he was practically the only guest at the party"
practically
(degree adverb used before a noun phrase) for all practical purposes but not completely; "much the same thing happened every time"
practically
from a practical point of view; functionally, usefully; realistically, pragmatically; virtually, almost, nearly
practically
You use practically to describe something which involves real actions or events rather than ideas or theories. The course is more practically based than the Masters degree theoretically
practically
By means of practice or use; by experience or experiment; as, practically wise or skillful; practically acquainted with a subject
practically
In practice or use; as, a medicine practically safe; theoretically wrong, but practically right
practically
Practically means almost, but not completely or exactly. He'd known the old man practically all his life I know people who find it practically impossible to give up smoking. = almost
practically
In practice, in effect. Not necessarily officially the case but what actually occurs
practice
Customary or constant use; state of being used
practice
systematic training by multiple repetitions; "practice makes perfect"
practice
An unstructured field activity similar to a hound/owner picnic with a short lure course of limited turns for retraining, starting new puppies and conditioning summer couch-potato hounds
practice
The work done by doctors and lawyers is referred to as the practice of medicine and (Hukuk) People's religious activities are referred to as the practice of a religion. the practice of internal medicine I eventually realized I had to change my attitude toward medical practice
practice
a customary way of operation or behavior; "it is their practice to give annual raises"; "they changed their dietary pattern" translating an idea into action; "a hard theory to put into practice"; "differences between theory and praxis of communism" the exercise of a profession; "the practice of the law"; "I took over his practice when he retired" knowledge of how something is usually done; "it is not the local practice to wear shorts to dinner" avail oneself to; "apply a principle"; "practice a religion"; "use care when going down the stairs"; "use your common sense"; "practice non-violent resistance" carry out or practice; as of jobs and professions; "practice law
practice
You can refer to something that people do regularly as a practice. Some firms have cut workers' pay below the level set in their contract, a practice that is illegal in Germany Gordon Brown has demanded a public inquiry into bank practices
practice
to exercise or perform repeatedly in order to acquire or polish a skill
practice
To exercise, or follow, as a profession, trade, art, etc
practice
by way of experiment; to exercise or pursue an employment or profession, esp
practice
to do something over and over again in order to become skilled at it
practice
The most important ingredient to be a successfull racer The more practice the better Without enough practice, no races wins It's that simple
practice
To try artifices or stratagems
practice
Actual performance; application of knowledge; opposed to theory
practice
To make use of; to employ
practice
{f} exercise, train, drill; repeat an activity several times in order to improve performance; observe, follow the customs (of religion, etc.); specialize in a profession, engage in a profession (medicine, law, etc.)
practice
{i} customary action, habit; drill, repetition of an activity for the sake of improving performance, training exercise
practice
To teach or accustom by practice; to train
practice
To perform certain acts frequently or customarily, either for instruction, profit, or amusement; as, to practice with the broadsword or with the rifle; to practice on the piano
practice
Same as Conservation practice
practice
To repeat (an activity) as a way of improving ones skill in that activity
practice
Skill or dexterity acquired by use; expertness
practice
A customary action, habit, or behavior; a manner or routine
practice
carry out or practice; as of jobs and professions; "practice law"
practice
Repetition of an activity to improve skill
practice
A doctor's or lawyer's practice is his or her business, often shared with other doctors or lawyers. The new doctor's practice was miles away from where I lived see also practise
practice
avail oneself to; "apply a principle"; "practice a religion"; "use care when going down the stairs"; "use your common sense"; "practice non-violent resistance"
practice
The ongoing pursuit of a craft or profession, particularly in medicine or the fine arts
practice
To apply theoretical science or knowledge, esp
practice
learn by repetition; "We drilled French verbs every day"; "Pianists practice scales"
practice
The form, manner, and order of conducting and carrying on suits and prosecutions through their various stages, according to the principles of law and the rules laid down by the courts
practice
If you put a belief or method into practice, you behave or act in accordance with it. Now that he is back, the prime minister has another chance to put his new ideas into practice. armoury practice family practice general practice
practice
The method of performance established between parties by their actions or conduct
practice
Systematic exercise for instruction or discipline; as, the troops are called out for practice; she neglected practice in music
practice
translating an idea into action; "a hard theory to put into practice"; "differences between theory and praxis of communism"
practice
Frequently repeated or customary action; habitual performance; a succession of acts of a similar kind; usage; habit; custom; as, the practice of rising early; the practice of making regular entries of accounts; the practice of daily exercise
practice
If something such as a procedure is normal practice or standard practice, it is the usual thing that is done in a particular situation. It is normal practice not to reveal details of a patient's condition The transcript is full of codewords, which is standard practice in any army
practice
Part of a process that is performed locally in "riff’s" of activities; Several practices may contribute to a process Rehearsal of a process, gaining experience in performing a process by doing it
practice
a customary way of operation or behavior; "it is their practice to give annual raises"; "they changed their dietary pattern"
practice
Don't worry about it -- musicians never do it anyway
practice
knowledge of how something is usually done; "it is not the local practice to wear shorts to dinner"
practice
The term may be used in one way to refer to one's continued zazen (i e , one's "practice") or understood in a broader sense to include any and all aspects of one's life as practice
practice
A easy and concise method of applying the rules of arithmetic to questions which occur in trade and business
practice
To exercise one's self in, for instruction or improvement, or to acquire discipline or dexterity; as, to practice gunnery; to practice music
practice
the exercise of a profession; "the practice of the law"; "I took over his practice when he retired"
practice
that of medicine or of law
practice
To do or perform frequently, customarily, or habitually; to make a practice of; as, to practice gaming
practice
If you are out of practice at doing something, you have not had much experience of it recently, although you used to do it a lot or be quite good at it. `How's your German?' --- `Not bad, but I'm out of practice.'
practice
as, to practice law or medicine
practice
a set of tasks within which the good is used
practice
To do or perform actions repeatedly or a habit Our process is a practice more so than a "strategy" which is a plan of action You may plan this process but we suggest that you take more of a "just do it" approach
practice
carry out or practice; as of jobs and professions; "practice law
practice
The manner of doing something The doing of something as an application of knowledge
practice
What happens in practice is what actually happens, in contrast to what is supposed to happen. the difference between foreign policy as presented to the public and foreign policy in actual practice In practice, workers do not work to satisfy their needs
practice
– An activity that is actually routinely performed, regardless of whether it is required in POLICY or specified in PROCEDURE
practice
Practice makes permanent Only improvement leads to perfection
practice
A view of work that focuses on the tasks workers do, and the understanding needed to do the tasks Whereas traditional perspectives on work assume that workers create error, a practice perspective assumes that workers solve problems The development of new computational tools offers the possibility to change work practice by creating a new distribution of labor between workers, their tools, and their information resources
practice
To conspire
practice
To learn by practice; to form a habit
practice
The usual, traditional, or commonly recommended way of doing things
practice
Practice means doing something regularly in order to be able to do it better. A practice is one of these periods of doing something. She was taking all three of her daughters to basketball practice every day The defending world racing champion recorded the fastest time in a final practice today
practice
To put into practice; to carry out; to act upon; to commit; to execute; to do
practice
The periods on Friday and Saturday mornings at a Grand Prix meeting when the drivers are out on the track working on the set-up of their cars for the qualifying that follows
practice
engage in a rehearsal (of)
practice
Skillful or artful management; dexterity in contrivance or the use of means; art; stratagem; artifice; plot; usually in a bad sense
practice
Application of science to the wants of men; the exercise of any profession; professional business; as, the practice of medicine or law; a large or lucrative practice
practices
Plural of practice
practices
fish cultural activities related to design, management, and operation of pond culture systems
practices
Methods, measures, or practices to prevent or reduce water pollution and to protect other environmental values
practic

    Silbentrennung

    prac·tic

    Aussprache

    Etymologie

    () From Old French Late Latin practicus (“active”) Ancient Greek πρακτικός (praktikós, “of or pertaining to action, concerned with action or business, active, practical”) πράσσω (prassō, “I do”).
Favoriten