fiili

listen to the pronunciation of fiili
Türkisch - Englisch
actual
de facto
effective
operational
factual
actual, real, de facto eylemsel, eylemli, edimsel
defacto
actional
practical
fiili atmosfer
(Askeri) effective atmosphere
fiili değer
(Ticaret) actual value
fiili görev durumu
(Askeri) duty status
fiili ilk hız
(Askeri) developed muzzle velocity
fiili kuvve
(Askeri) authorized strength
fiili livata
sodomy
fiili maliyet
(Ticaret) historical cost
fiili maliyet
(Ticaret) original cost
fiili mütekabiliyet
(Ticaret) de facto reciprocity
fiili olarak
(Ticaret) de facto
fiili olarak
actually
fiili rekabetçi
(Politika, Siyaset) actual competitor
fiili saldırı
(Kanun) assault
fiili tatbikat
(Askeri) active exercise
fiili tatbikat
(Askeri) live exercise
fiili livata
(Kanun) Buggery: The English term buggery is very close in meaning to the term sodomy, and is often used interchangeably in law and popular speech. It is also a specific criminal offence under the English common law
fiili alan
(Pisikoloji, Ruhbilim) actual domain
fiili ayrılık
(Pisikoloji, Ruhbilim) de facto segregation
fiili aşınma
(Ticaret) observed depreciation
fiili bozuk
of doubtful morals, immoral
fiili engel
(Kanun) factual obstacle
fiili hasarlar
(Sigorta) actual damages
fiili hükümet
de facto government
fiili iflas
(Ticaret) de facto bankruptcy
fiili ihracat
(Ticaret) actual export
fiili ithal
(Ticaret) actual import
fiili işbirliği
(Ticaret) active collaboration
fiili işlev
(Pisikoloji, Ruhbilim) actual funtion
fiili mahkeme
(Ticaret) de facto court
fiili mal sayımı
(Ticaret) physical inventory
fiili moratoryum
(Hukuk) de facto moratorium
fiili mülkiyet
(Ticaret) functional ownership
fiili nispi çıktı
(Politika, Siyaset) effected rated output
fiili rakip
(Hukuk) actual competitor
fiili sayım
(Askeri) physical inventory
fiili sebep
(Kanun) factual reason
fiili sonuç
actual result
fiili sınır
(Askeri) de facto boundary
fiili talep
(Ticaret) effective demand
fiili talep
(Ticaret) active demand
fiili tecavüz
(hukuk) assault
fiili tedavül
(Ticaret) active circulation
fiili tekel
(Ticaret) de facto monopoly
fiili toplam talep
(Ticaret) actual aggregate demand
fiili uygulama
(Ticaret) de facto application
fiili verim
(Ticaret) actual efficiency
fiili veya şarta bağlı
(Ticaret) actual or contingent
fiili yansıma
(Ticaret) effective incidence
fiili yatırım
(Ticaret) actual investment
fiili zilyetlik
(Ticaret) possession in deed
fiili özerklik
(Askeri) substantial self-government
geçmiş zaman sıfat-fiili
past participle
Türkisch - Türkisch
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
Edimsel
fiili livata
Erkeğin erkekle cinsel ilişkisi veya erkeğin kadına arkadan yanaşması
fiili livata
Anal sex
fiili bozuk
Ahlâkça düşük (kimse)
fiili hizmet
Memur, işçi gibi çalışanların bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumunda tam kesenek vermek suretiyle geçirdikleri süre
fiili hizmet zammı
Yıpranma payı
bağlama zarf-fiili
Ve bağlacı görevinde kullanılarak kendinden sonraki çekimli fiile veya fiilimsiye zaman ve kişi bakımlarından uyan -ıp ekini almış fiil: Gelip gitti (Geldi ve gitti) Gülüp geçti (Güldü ve geçti) gibi
beklenmezlik fiili
fiil
bitirme fiili
Etmiş biçimindeki sıfat-fiille ve olmak yardımcısıyla yapılan ve fiilin, yardımcı fiilin işaret ettiği zamandan önce olup bittiğini anlatan birleşik fiil
gelecek zaman sıfat-fiili
İsim veya sıfat gibi kullanılan ve gelecek zaman kavramı veren fiilimsi. Türkçede bu sıfat-fiili -ecek, -esi ekleriyle kurulur: Akacak kan damarda durmaz. Göresim geldi gibi
geniş zaman sıfat-fiili
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten sıfat-fiil. Türkçede bu biçim -ir, -er, -mez ekleriyle kurulur: Gelir (varidat), gider (masraf), güler yüz, bitmez iş, dinmez ağrı, görünmez kaza gibi
geçmiş zaman sıfat-fiili
Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan sıfat-fiil. Türkçede bu sıfat-fiil -dik veya -miş ekleriyle kurulur. Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir
mutavaat fiili
Dönüşlü fiil
müşareket fiili
İşteş fiili
sürerlik fiili
Süreklilik kavramı veren fiil. Bu kavram herhangi bir fiilin -e'li zarf-fiil ekiyle durmak, kalmak ve bazen de görmek fiilerinden birinin kullanılması ile sağlanır: Gidedurmak. Bakakalmak. Yapagörmek gibi
tezlik fiili
Türkçede herhangi bir fiilin zarf-fiil ekiyle vermek fiilinin birleşmesinden oluşan ve kavramda çabukluğu, kolaylığı, yardımı gösteren iki kökten kurulmuş birleşik fiil: Söyleyivermek, yapıvermek gibi
yaklaşma fiili
bakınız: yakınlık fiili
yakınlık fiili
Bir fiilin -e zarf-fiil ekiyle yazmak fiilinin birleşmesinden oluşan ve kavramda olayın çok yaklaştığını, neredeyse gerçekleşeceğini gösteren birleşik fiil: Düşeyazmak, öleyazmak gibi
yeterlik fiili
Olumlusu, herhangi bir fiilin -e'li zarf-fiili ve bilmek fiil kökünün birleşmesiyle ortaya çıkan ve yeterlik kavramı veren, olumsuzu ise, herhangi bir fiilin -e yeterlik eki ile -me olumsuzluk ekinin birleşmesinden kurulan ve yetersizlik kavramı veren birleşik fiil: Söyleyebilmek, yapabilmek, yapamamak gibi
fiili
Favoriten