protected

listen to the pronunciation of protected
Englisch - Türkisch
{s} korunmuş

Çocuklarımı yetiştireceğim böylece hurafeden korunmuş olacaklar. - I will raise my children so that they will be protected from superstition.

{s} korumalı

Tom Mary'yi korumalıydı. - Tom should've protected Mary.

Timsah korumalı bir türdür. - The crocodile is a protected species.

korunmak

Çiçekler havaya karşı korunmaktadır. - The flowers are protected against the weather.

{f} koru

Çevreleyen tepeler kasabayı korudu. - The surrounding hills protected the town.

Polis memuru tanığı korudu. - The policeman protected the witness.

korunan

Korunan alanlarda avcılık yasaktır. - In protected areas hunting is prohibited.

{s} muhafazalı
himaye edilen
özel
mahfuzdur
muhafaza edilmiş
korunmalı
koruma altında
protect
{f} korumak

İnsan ailesini korumak zorundadır. - One has to protect his family.

Tom yerel doğal yaşamı korumak için gücü dahilinde her şeyi yapmaya söz verdi. - Tom vowed to do everything within his power to protect the local wildlife.

protected area
sit alanı
protected area
koruma alanı
protected areas
koruma alanları
protected environment
koruma alanı
protected field
(Bilgisayar) korunmuş alan
protected field
(Bilgisayar) korumalı alan
protected memory
korunmuş bellek
protected memory
(Bilgisayar) korumalı bellek
protected mode
(Bilgisayar) korumalı mod
protected sections
(Bilgisayar) korumalı bölümler
protected check
korumalı çek
protected field
korunmalı alan
protected location
korunmalı yer
protected location
korunan yer
protected record
korunmalı kayıt
protected against
karşı korumalı
protected area of nature
doğa koruma alanı
protected check
korumalı çek, tahrif edilemez çek
protected check
koruma kontrol
protected airspace
(Havacılık) korunmuş havasahası
protected area
(Nükleer Bilimler) korunmuş alan,korunmuş bölge,korunan alan
protected check
(Ticaret) tahrif edilemez çek
protected check
(Bilgisayar,Teknik) korunmalı denetim
protected circuit
(Otomotiv) korumalı devre
protected distribution system
(Askeri) korunmuş dağıtım sistemi
protected field
korumali alan
protected frequencies
(Askeri) korunmuş frekanslar
protected industry
(Ticaret) korunmuş sanayi
protected luminaire
(Aydınlatma) korunmuş ışıklık
protected memory
korunmus bellek
protected personnel
(Askeri) ESİR MUAMELESİ GÖRMEYEN PERSONEL: Bak. "protected persons"
protected persons
(Askeri) ESİR MUAMELESİ GÖRMEYEN ŞAHISLAR: Muharip taraflarca akdedilmiş ve muhasematın idaresiyle ilgili bir sözleşme veya anlaşma hükümlerinden faydalanan şahıslar. 1949 Cenevre Anlaşmasında açıklanmış bütün himaye gören personel bu terimin kapsamı içine girer. Bak. "displaced person"
protected shelter
(Çevre) korunmuş sığınak
protected site
(Askeri) korunan tesis
protected site
(Askeri) korunan bölge
protected state
(Politika, Siyaset) himaye altındaki devlet
protected status
koruma statüsü
protected storage
Korumalı Saklama
protected subsystem
Korumalı Alt Sistem
protected text
korunmuş metin
protected zone
korunmuş bölge
protected zone
korumalı bölge
protect
gözetmek
write-protected
(CD, DVD) Yazmaya karşı korumalı
protect
protectingkoruyan
protect
sakınmak
protect
himaye eden
protect
koru

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

protect
{f} muhafaza etmek
protect
vikaye etmek
protect
{f} himaye etmek
protect
arkalamak
protect
esirgemek
protect
(Bilgisayar) koruma

O, çevreyi koruma hakkında taktire şayan bir konuşma yaptı. - He made an admirable speech about protecting the environment.

İnsan ailesini korumak zorundadır. - One has to protect his family.

protect
kayırmak
protect
yabancı mallara yüksek gümrük koymak suretiyle yerli malları korumak
protect
kollamak
protect
iltimas etmek
protect
{f} sahip çıkmak
protect
kanat açmak
protect
{f} savunmak
password protected
(Bilgisayar) parola korumalı
protect
muhafaza altına almak
strict protected area
mutlak koruma alanı
write protected
(Bilgisayar) yazılmaya korunmuş
write protected
(Bilgisayar) yazma-korumalı
write protected
(Bilgisayar) yazmaya karşı korunmuş
protect
yabancı mala yüksek gümrük koyarak yerli malı korumak
write protected
{f} yazmayı engelle
defended
savundu

Onlar ülkelerini savundular. - They defended their country.

Anavatanlarını işgalcilere karşı savundular. - They defended their homeland against the invaders.

over protected
üzerinde korumalı
protect
korur
protect
koruyup kollamak
protect
koruyan
be protected
korunmak
cells are protected
(Bilgisayar) korumalı hücreler
copy protected
kopya korumalı
copy protected program
kopyalanmaya korunmus program
cryptographically protected
kriptoyla korunmus
highly protected risk
(Sigorta) çok iyi korumalı riziko
marine protected area
(Denizbilim) deniz koruma alanı
objects are protected
(Bilgisayar) korumalı nesneler
position determining system; primary distribution site; protected distribution s
(Askeri) mevki tespit sistemi; esas dağıtım bölgesi; korunmuş dağıtım sistemi
specially protected environment areas
(Avrupa Birliği) özel çevre koruma alanı
warned protected
(Askeri) ikaz edilmiş korunmuş
warned protected
(Çevre) ikazlı koruma
warned protected
(Askeri) İKAZ EDİLMİŞ KORUNMUŞ: Dost devletlerin nükleer silah etkilerine karşı içinde bulundukları bir hassasiyet durumu. Bu şartta personelin ısıya, basınca ve radyasyona karşı zırhlı araçlarda veya üst kısmı mevcut malzemeyle kapatılmış boy çukurlarında çömelerek belirli oranda korundukları var sayılır. Ayrıca bak. "unwarned exposed", "warned exposed"
windows are protected
(Bilgisayar) korumalı pencereler
write protected
yazmaya karşı korunmuş Yazma-
Englisch - Englisch
Having the protected access modifier, indicating that a program element is accessible to subclasses but not to the program in general
defended
Simple past tense and past participle of protect
An access control modifier that limits access to a class, the package, and its subclasses A subclass, however, cannot access a superclass's protected variables
The protected keyword is a visibility modifier that can be applied to method and field variables of classes A protected field is visible only within its class, within subclasses, or within the package of which its class is a part Note that subclasses in different packages can access only protected fields within themselves or within other objects that are subclasses; they cannot access protected fields within instances of the superclass
A Java keyword A class or interface member declared protected is visible within its package and within any class (or interface) that extends (or implements) its containing class (or interface)
Protected is used to describe animals, plants, and areas of land which the law does not allow to be destroyed, harmed, or damaged. In England, thrushes are a protected species so you will not find them on any menu. a protected animal, plant, area, or building is one that it is illegal to harm or damage
(Protégé or Risque protégé) A fire risk in an area served by a fire department and fire hydrant
Members which are only accessible by the immediate children of a class
In fire insurance, a risk located in an area protected by a fire department
A protected definition is only visible in the package in which it is defined or in its subpackages In some cases, it is visible in other explicitly mentioned packages and their subpackages See D12
Java keyword to control access to variables methods and classes
Protected members and methods are accessible only by methods of the class or its descendants
kept safe or defended from danger or injury or loss; "the most protected spot I could find"
specifies that the method can be accessed only by subclasses of the class in which the method is defined Because a class can be considered a subclass of itself, a protected method can also be accessed from the class in which it is defined
guarded from injury or destruction
Pertaining to a class member that is only accessible to member functions and friends of that class, or to member functions and friends of classes derived from that class Contrast with private, public
a Java reserved word which states that a variable or method is available for the current class and subclasses to access as if it were their own (Inheritance - Slide 8)
A JavaTM programming language keyword used in a method or variable declaration It signifies that the method or variable can only be accessed by elements residing in its class, subclasses, or classes in the same package
A subject of insurance located in an area protected by a fire department
– Leather whose surface is coated with pigment or other opaque solution for uniform color and cleanability The natural marks of the hide cannot be seen
attribute of Visibility: : enum Visible only to the class or its descendents
a C++ keyword used to specify that a class member can only be accessed by member functions and friends of its own class and by member functions and friends of classes derived from this class See private, public, and access control
{s} defended, sheltered
A Java(TM) programming language keyword used in a method or variable declaration It signifies that the method or variable can only be accessed by elements residing in its class, subclasses, or classes in the same package
In fire insurance, a risk located in an area protected by a fire department Protection Used interchangeably with "coverage" to denote insurance provided under the terms of a policy Proximate Cause Cause of loss or damage Unbroken chain of cause and effect between the occurrence of an insured peril and damage to property
Is the same as Private, except that the members of a Protected section are also accessible to descendent types, even if they are implemented in other modules
a reserved word, used in declaring a protected unit Protected Object - an instance of a protected type Protected Operation - a legal operation on a protected type or object -- a protected procedure, protected function, or protected entry Protected Type - a composite type whose components are protected from concurrent access by multiple tasks Protected Unit - a program unit that creates either a protected type or a single protected object of anonymous type 1 6, 2 2, 6 4, 6 5, A 1
Similar to private, though not as strict It permits derived class member functions to have access to the members listed below this keyword
past of protect
"Protected" airspace is that which has been defined as prohibited, restricted or dangerous or is in some other way eligible for protection by APW
guarded from injury or destruction kept safe or defended from danger or injury or loss; "the most protected spot I could find
protected area
an area where natural values are protected. The most common definitions of protected areas are those of the IUCN (World Conservation Union)
protected area
the central, rectangular area of the pitch onto which the bowlers may not run during their follow through
protected membrane roof
an insulated and ballasted roofing assembly in which the insulation and ballast are applied on top of the membrane (sometimes referred to as an "inverted roof assembly")
protected mode
An operational mode of x86-compatible CPUs, in which software can use features such as virtual memory, paging, and safe multitasking
protected sex
Safe sex
protected area
Entire area within DRMO boundaries, including main yard, open or closed display areas, scrap yards and other DRMO controlled areas or compounds Parking lots located outside DRMO boundaries are not included
protected area
An area dedicated primarily to protection and enjoyment of natural or cultural heritage, to maintenance of biodiversity, and/or to maintenance of life-support systems
protected area
a legally established land or water area under either public or private ownership that is regulated and managed to achieve specific conservation objectives [GBA] - a geographically defined area which is designated or regulated and managed to achieve specific conservation objectives [CUB]
protected area
An area equipped with appropriate ESD protective materials and equipment It provides a site where ESD voltage is limited below the ESD sensitivity level of the component or equipment being handled or manufactured
protected area
Order-in-Council PC 365 of January 16, 1943 empowered the Minister of Defence to make any area of Canada a "protected area" Two weeks later an area extending 100 miles from the coast of BC to the Cascade Mountians was deemed a secure area This designation gave justification and support for the public and political forces that wanted Japanese Canadians removed from coastal settlements in BC
protected area
An area of land and/or sea especially dedicated to the protection and maintenance of biological diversity, and of natural and associated cultural resources, and managed through legal or other effective means
protected area
A geographically defined area which is designated or regulated and managed to achieve specific conservation objectives
protected area
"An area of land and/or sea especially dedicated to the protection and maintenance of biological diversity, and of natural and associated cultural resources, and managed through legal or other effective means" (IUCN, 1992) Categories of protected areas are based on management objectives (defined by IUCN) and range in intensity of human use from strictly protected nature reserves through to areas managed for multiple use (e g community forests)
protected area
An area notified as a national park or a wild life sanchuary for in-situ conservation of biodiversity in selected location
protected area
An area where parts, assemblies, and equipment are handled in accordance with their ESD sensitivity A protected area is constructed and equipped with the necessary ESD protective materials and equipment to limit ESD voltage below the sensitivity level of the ESDS item handled therein Ground Soft Ground Hard Ground Apparel Flooring Handling Work Surface Table Mat Floor Mat Wrist Strap Foot Strap Tote Box Air Ionizer Topical Antistat Caution Labels
protected area
geographically defined areas which are designed or regulated and managed to achieve specific conservation objectives
protected asset
asset whose nominal value rises with inflation (Accounting)
protected check
check whose details may not be changed
protected himself
defended himself from harm
protected mode
condition of a processor in which a number of applications can work in parallel without conflicting with each other
protected software
copyrighted software, software that is illegal to copy
protected space
{i} sealed and reinforced area within an apartment or a building used in the event of chemical warfare which also serves as a bomb shelter
protected tenancy
residency that cannot be terminated until the contract has ended
protected tenant
resident that cannot be evicted
protect
{v} to defend, shield, cover from harm
Dos Protected Mode Interface
DOS interface which enables one to use several programs simultaneously without interference or collisions between them because each program has a certain amount of memory allotted to it, DPMI
apartmental protected space
sealed and reinforced area within an apartment to be used in the event of chemical warfare
protect
If an insurance policy protects you against an event such as death, injury, fire, or theft, the insurance company will give you or your family money if that event happens. Many manufacturers have policies to protect themselves against blackmailers
protect
shield from danger, injury, destruction, or damage; "Weatherbeater protects your roof from the rain"
protect
To induce folding in order to prevent another player from outdrawing you is protecting your hand This is done by betting and raising so that someone on a draw will fold rather than call to see if their cards come off A protectable hand is one that is almost always the best, but is vulnerable to being outdrawn It's easiest to protect a hand in no-limit play, where you can potentially make it as expensive as you like for someone to draw To protect your cards is to put a chip or some other artifact on them so the dealer does not muck them
protect
use tariffs to favor domestic industry
protect
To guarantee a customer an execution at a certain price (the "protect price") The customer has the option of accepting the execution or refusing it
protect
shield from danger, injury, destruction, or damage; "Weatherbeater protects your roof from the rain" use tariffs to favor domestic industry
protect
(1) (B) (verb) balance
protect
data and information
protect
To protect a hand is to bet so as to reduce the chances of anyone outdrawing you (by getting them to fold) A hand that needs protection is one that is almost certainly best, but that is vulnerable to being outdrawn Large pots make it difficult to protect hands, since players will be willing to chase more long shots The structure of a game has a large impact on how easy it is to protect a hand, as do the personalities of the players at the table It's easiest to protect a hand in no-limit play, where you can potentially make it as expensive as you like for someone to draw To protect your cards is to place a chip or some other small object (players often have particular artifacts they like to use) on top of them so that they don't accidentally get mucked by the dealer, mixed with another player's discards, or otherwise become dead when you'd like to play them
protect
{f} defend, save from harm; watch over, guard
protect
to defend against harm or danger
protect
To cover or shield from danger or injury; to defend; to guard; to preserve in safety; as, a father protects his children
protect
To protect someone or something means to prevent them from being harmed or damaged. So, what can women do to protect themselves from heart disease? The government is committed to protecting the interests of tenants
protect
(1) To keep your hand or a chip on your cards This prevents them from being fouled by a discarded hand, or accidentally mucked by the dealer (2) To invest more money in a pot so blind money that you've already put in isn't "wasted " Example: "He'll always protect his blinds, no matter how bad his cards are "
protect
To keep safe; to defend; to guard; to prevent harm coming to
write protected
condition in which a diskette is protected against writing data by opening the protective tab
protected

  Türkische aussprache

  prıtektıd

  Antonyme

  unprotected

  Aussprache

  /prəˈtektəd/ /prəˈtɛktəd/

  Etymologie

  [ pr&-'tekt ] (transitive verb.) 15th century. Middle English, from Latin protectus, past participle of protegere, from pro- in front + tegere to cover; more at PRO-, THATCH.

  Videos

  ... protected by the city ca ...
  ... innovative yet protected? ...

  Wort des Tages

  copse
Favoriten