press

listen to the pronunciation of press
Englisch - Türkisch
{f} baskı yapmak

Sana baskı yapmak istemiyorum. - I don't wanna press you.

Sana baskı yapmak istemiyoruz. - We don't want to pressure you.

bastırmak
{f} basmak

Tüm yapmanız gereken düğmeye basmaktır. - All you have to do is press the button.

Fotoğraf çekmek için tek yapman gereken bu düğmeye basmaktır. - To take a photo, all you need to do is to press this button.

pres

Meyve prese girmeden önce güzel parçalanmış olmalıdır. - The fruit must be finely fragmented, before it can go into the press.

Şu anda ilgilenecek birkaç presleme sorunumuz var. - We have a few pressing issues to deal right now.

{i} basın

Oda basın konferansının başlamasını bekleyen muhabirlerle tıka basa doluydu. - The room was jam-packed with reporters waiting for the press conference to begin.

Basın onun özel hayatıyla ilgileniyor. - The press is interested in his private life.

baskı

Baskı altında daha iyi çalışırım. - I work better under pressure.

Vergi reformu için baskı artıyor. - The pressure for tax reform is growing.

(fiil) baskı yapmak, sıkıştırmak, sıkmak, basmak, sıkmak (limon vb.), topluca ilerlemek, zorlamak, ütülemek, preslemek, acil olmak
sıkıştırarak itmek
çabuklaştırmak
hızlandırmak
(Spor) yoğun savunma
tazyik etmek
baskı makinesi
medya
(Spor) yakın savunma yapmak
preste sıkıştırmak
(Mekanik) presle basma
suyunu çıkarmak
sıkışma

Ben paraya sıkışmadım. - I'm not pressed for money.

(Otomotiv) kalıp
basın yayın
yazılı basın
sıkıp suyunu çıkarmak
üşüşmek
cendere
sıkıştırma
sıkma makinesi
gazeteciler

Ünlü sanatçılara gazeteciler tarafından baskı yapılır. - Famous artists are pressed by journalists.

ütü yapma
{i} pres ütü
iş çokluğu
çap olunma
sıkmak
toplaşmak
(el) sıkma
iş sıkışıklığı
basımevi
sıkıştırmak
matbaa makinesi
{i} basın mensupları
ütülemek
matbuat
tazyik
üstelemek
{f} bas

O, her gün kan basıncı ölçtürmek zorundadır. - He has to have his blood pressure taken every day.

Lütfen VCR'a bir kaset koy ve kayıt butonuna bas. - Please put a cassette in the VCR and press the record button.

makine

Makineyi çalıştırmak için bu butona basın. - Press this button to start the machine.

ütüleme
hızla ilerlemek
koşuşmak
bası

O, her gün kan basıncı ölçtürmek zorundadır. - He has to have his blood pressure taken every day.

Çıkıştaki akış hızı, çıkış kapakçığının etrafındaki basınç farkıyla orantılıdır. - The exit flowrate is proportional to the pressure difference around the exit valve.

çap
toplanmak
matbaa

Matbaanın icadı önemli bir teknolojik gelişmeydi. - The invention of the printing press was a major technological advance.

ısrar etmek
basım
{f} bastır

Kolun üstüne bastırınız. - Press down on the lever.

Yüzünü vitrine bastırdı. - He pressed his face against the shop window.

{i} sıkışıklık
özellikle bahriyeye zorla alma
{f} zorlamak

Seni zorlamak istemiyorum. - I don't want to pressure you.

press baskı yap/bastır
{i} sıkacak
bahriye hizmetine zorlamak
{f} preslemek
matba

Matbaanın icadı önemli bir teknolojik gelişmeydi. - The invention of the printing press was a major technological advance.

topluluk/basın/pres/baskı
{i} zorla askere alma
{i} kalabalık

Kalabalık kapıya doğru bastırdı. - The crowd pressed toward the gate.

{i} mengene
{f} sıkıştırmak, sıkıştırarak itmek: The soldiers pressed the
{i} yayınevi
press coverage
Bir haberin, olayın vs. yazılı basında tutuluşu
press conference
basın toplantısı
press on
(deyim) çaba harcamaya devam etmek
press agent
basın danışmanı
press brake
(Mekanik) apkant pres
press fit
presle geçirme
press for
ısrarla istemek
press law
basın hukuku
press member
basın mensubu
press review
(Basın) basın özeti
press up
(Spor) şınav çekmek
press agent
haber ajanı
press agent
basın sözcüsü
press association
basın kurumu
press box
basın mensuplarına ayrılan yer
press box
gazeteciler locası
press down
aşağı bastır
press fit
presle geçme
press for
baskı yap
press forward
acele etmek
press forward
hızla ilerle
press forward
hızla ilerlemek
press gallery
basın locası
press in
presle geçirmek
press into thin sheets
ince kağıtlara bas
press law
basın yasası
press on
presle basarak geçirmek
press out
presle basarak çıkarmak
press release
basın bildirisi
press the shutter
deklanşöre basmak
press a claim
(Kanun) Hak iddiasında bulunmak
press a criminal charge
Biri hakkında cezai soruşturma başlatmak
press a key
Bir tuşa
press against
basın karşısında
press ahead
Bir görevi veya işi kararlı bir şekilde sürdürmek
press are not allowed in
Başında izin verilmez
press bibliography
basın bibliyografyası
press brake
abkant
press centre
basın merkezi
press charges
basın ücretleri
press cloth
pres bezi
press forging
preste dövme
press kit
basın kiti
press money into s.o.´s hand
birinin eline para sıkıştırmak
press office
basın ofisi
press pass
Basın kartı
press portofolio
basın portofolio
press preview
Başına verilen on gösterim etkinliği
press room
Basın odası
press s.o. for s.t
ısrarla birinden bir şey istemek, bir şey için birini sıkıştırmak
press s.o.´s hand
birinin elini sıkmak
press s.t. into service
bir şeyi hizmete sokmak
press to
basın
press-gang
zorla asker, zorla toplama asker bölüğü
press-up
(spor) Rakibi sıkıştırma
press-up
Baskı
press-up
(Spor) sınav
pressed
{s} sıkışık

Paraya sıkışık değilim. - I'm not pressed for money.

O her zaman paraya sıkışıktır. - He is always pressed for money.

pressing
{s} baskılayıcı
pressing
ivedi

1894 yılında maddi sorun tekrar ivedi oldu. Küçük ailesiyle birlikte, doktor Grodno'ya taşınmak zorunda kaldı. - In 1894 the material question again became pressing. With his little family, the doctor had to move to Grodno.

pressing
acele
pressing
acil

Zaman baskı yapıyor ve acil eylem gerekli. - Time is pressing, and quick action is needed.

Yapmak için daha acil başka bir şeyin var mı? - Do you have something else more pressing to do?

press on
devam etmek
pressed
baskılanmış
pressed
preste sıkıştırılmış
pressed
sıkılmak
pressed
basılmak
pressing
basarak
pressing
(Mekanik) presle şekillendirme
pressing
(Tekstil) ütülemek
pressing
ütü

Bu pantolonların ütülenmeye ihtiyacı var. - These trousers need pressing.

pressing
ivedili
pressing
(Mekanik) presle basma işlemi
pressing
sıkboğaz eden
pressed
{f} bas

O biraz daha uzun kalmam için bana baskı yaptı. - He pressed me to stay a little longer.

O, fren pedaline bastı. - He pressed the brake pedal.

pressed
-si olmayan
presser
basımcı
presser
matbaacı
presser
pres ustası
presser
ütücü
pressing
{f} bas

Şu anda, biraz daha fazla baskı yapan bir problemimiz var. - Right now, we have a problem that's a little more pressing.

Sendika yüzde on oranında ücret zammı için baskı yapıyor. - The union is pressing for a ten-percent pay hike.

press out
çıkışı basın
pressed
preslenmiş
press conference
(Politika, Siyaset) basın konferansı
press down
aşağı bastırmak
press for
baskı yapmak (için)
press for
lehinde propaganda yapmak
press for
için baskı yapmak, -i ısrarla istemek: They are pressing for more time. Onlara daha çok zaman verilmesi için baskı yapıyorlar
press for
sıkıştırmak
press for
ihtiyaç göstermek
press for
baskı yapmak
press for
(deyim) press for sth. istemek
press on
üşüşmek
press release
basın bülteni

Şirket bir basın bülteni yayınladı. - The company released a press release.

press release
(isim) basın bülteni
press stud
çıtçıt
press up
baskı [spor.]
press up
rakibi sıkıştırma
pressed
prese
pressed
{s} ütülenmiş
pressed
pressed brick fırına sürülmeden önce kalıba konulmuş tuğla
pressed
be pressed for time vakti olmamak
pressed
acele işi olmak
pressed
{s} sıkışmış
pressed
bastırılmış
pressed
{s} prese, preste sıkıştırılmış: pressed steel prese çelik
pressed
sıkışık/ezilmiş
pressed
{s} sıkıştırılmış
pressed
press baskı yap/bastır
presser
{i} presci
presser
pres
presser
{i} baskı silindiri
presser
{i} pres makinesi
presser
(Tekstil) presçi
pressing
ısrarlı/acil
pressing
{i} sıkma
pressing
pressinglysıkıştırarak
pressing
{i} sıkıştırma
pressing
{i} zımbalama
pressing
plak
pressing
basma
pressing
sıkıştıran
pressing
presleme

Şu anda ilgilenecek birkaç presleme sorunumuz var. - We have a few pressing issues to deal right now.

pressing
ısrarlı
pressing
press baskı yap/bastır
pressing
evgin
pressingly
ısrarla/acilen
Englisch - Englisch
A device used to apply pressure to an item

a flower press.

to clasp, hold in an embrace; to hug

The illustrious infant to her fragrant breast (Dryden, Illiad, VI. 178.).

to hasten, urge onward
An additional bet in a golf match that duplicates an existing (usually losing) wager in value, but begins even at the time of the bet

He can even the match with a press.

A printing machine

Stop the presses!.

to reduce to a particular shape or form by pressure, especially flatten or smooth

to press a hat.

A collective term for the print based media (both the people and the newspapers)

according to a member of the press.

To flatten a selected area of fabric using an iron with an up-and-down, not sliding, motion, so as to avoid disturbing adjacent areas
to lay stress upon, emphasize

If we read but a very little, we naturally want to press it all; if we read a great deal, we are willing not to press the whole of what we read, and we learn what ought to be pressed and what not. (M. Arnold, Literature and Dogma, Pref.).

to urge, beseech, entreat

God heard their prayers, wherein they earnestly pressed him for the honor of his great name. (Winthrop, Hist. New England, II. 35).

to exert weight or force against, to act upon with with force or weight
An enclosed storage space (eg closet, cupboard)

Put the cups in the press.

to compress, squeeze

to press fruit for the purpose of extracting the juice.

to throng, crowd
to print
to weigh upon, oppress, trouble

He would reveal, but dare not.-Sir, be comforted. (Fletcher, Pilgrim, I. 2.).

to force to a certain end or result; to urge strongly, impel

The two gentlemen who conducted me to the island were pressed by their private affairs to return in three days. (Swift, Gulliver's Travels, III. 8).

An exercise in which weight is forced away from the body by extension of the arms or legs

This is the fourth set of benchpresses. There will be five more; then there will be five sets of presses on an inclined bench.

to drive or thrust by pressure, to force in a certain direction

to press a crowd back.

{n} an instrument for pressing, a case for clothes, crowd, act of forcing men into sevice, instrument used for printing
{v} to squeeze, crush, crowd, urge, force
Allows combat to move to another round Both players may successively cancel presses until one player relents
A device for forcing juice out of fruit pulp
If you press something on someone, you give it to them and insist that they take it. All I had was money, which I pressed on her reluctant mother
If you press for something, you try hard to persuade someone to give it to you or to agree to it. Police might now press for changes in the law They had pressed for their children to be taught French. = push
A machine used for creating the force necessary to stamp into a part
To apply pressure to an item
lift weights; "This guy can press 300 pounds"
To urge, or act upon, with force, as weight; to act upon by pushing or thrusting, in distinction from pulling; to crowd or compel by a gradual and continued exertion; to bear upon; to squeeze; to compress; as, we press the ground with the feet when we walk; we press the couch on which we repose; we press substances with the hands, fingers, or arms; we are pressed in a crowd
be urgent; "This is a pressing problem
If someone or something gets a bad press, they are criticized, especially in the newspapers, on television, or on radio. If they get a good press, they are praised. the bad press that career women consistently get in this country
If you press fruits or vegetables, you squeeze them or crush them, usually in order to extract the juice. The grapes are hand-picked and pressed I pressed the juice of half a lemon into a glass of water. 1 clove fresh garlic, pressed or diced
Pressure, Pressurization
General term for a printing machine
Newspapers are referred to as the press. Today the British press is full of articles on India's new prime minister Press reports revealed that ozone levels in the upper atmosphere fell during the past month
A mechanically powered machine that shears, punches, forms or assembles metal or other material by means of cutting, shaping, or combination dies attached to slides A press consists of a stationary bed or anvil, and a slide (or slides) having a controlled reciprocating motion toward and away from the bed surface, the slide being guided in a definite path by the frame of the press
To press and release a keyboard key (cf click)
To urge with vehemence or importunity; to exert a strong or compelling influence; as, an argument presses upon the judgment
a compression machine in which dies come together to stamp a coin
an application of continual pressure against the opponent's blade with the mid-section of one's own blade
To exercise very powerful or irresistible influence upon or over; to constrain; to force; to compel
If you press clothes, you iron them in order to get rid of the creases. Vera pressed his shirt clean, neatly pressed, conservative clothes. = iron
Journalists are referred to as the press. Christie looked relaxed and calm as he faced the press afterwards
If an unpleasant feeling or worry presses on you, it affects you very much or you are always thinking about it. The weight of irrational guilt pressed on her
The fur is soft, and varies from rusty red to maroon and to brownish black
To hold down a mouse button or a key
Pressure

I've been under a lot of pressure lately. - I have been under a lot of pressure lately.

We want to measure your blood pressure. - We want to take your blood pressure.

To exert pressure; to bear heavily; to push, crowd, or urge with steady force
to smooth by ironing; as, to press clothes
Urgent demands of business or affairs; urgency; as, a press of engagements
any machine that exerts pressure to form or shape or cut materials or extract liquids or compress solids
to be oppressive or burdensome; "weigh heavily on the mind", "Something pressed on his mind"
To squeeze in or with suitable instruments or apparatus, in order to compact, make dense, or smooth; as, to press cotton bales, paper, etc
If you press something or press down on it, you push hard against it with your foot or hand. The engine stalled. He pressed the accelerator hard She stood up and leaned forward with her hands pressing down on the desk
To force into service, particularly into naval service; to impress
Equipment used to separate the juice or wine from skins and seeds The basket press, employed for over five centuries is the oldest known press and is still used The modern pneumatic and vacum presses allow for the gentler handling of the fruit
the state of urgently demanding notice or attention; "the press of business matters"
Guard very closely
a machine used for printing
the basic "man to man" defense that is the most commonly used strategy The idea is to guard each offensive player tightly without fouling Defenders should always position themselves between their goal and the player they are guarding
{f} push, apply pressure; iron, remove creases or wrinkles by applying pressure; confiscate for public or government use
To squeeze, in order to extract the juice or contents of; to squeeze out, or express, from something
the gathering and publishing of news in the form of newspapers or magazines
a dense crowd of people
To invite attack by pushing the opponent's blade from one side to the other
A press or a printing press is a machine used for printing things such as books and newspapers. see also pressed, pressing
a weightlift in which the barbell is lifted to shoulder height and then smoothly lifted overhead any machine that exerts pressure to form or shape or cut materials or extract liquids or compress solids a machine used for printing clamp to prevent wooden rackets from warping when not in use the gathering and publishing of news in the form of newspapers or magazines newspaper writers and photographers place between two surfaces and apply weight or pressure; "pressed flowers"
To embrace closely; to hug
Press down and hold a key or a mouse button
If you press something somewhere, you push it firmly against something else. He pressed his back against the door They pressed the silver knife into the cake
press agency
An organisation that gathers and distributes news
press agent
A person who organizes the publicity for a firm or organization, and acts as an intermediary with the press and other media
press agents
plural form of press agent
press avail
An open-ended question and answer session with the media
press availability
An event at which a politician is made available for questioning by the media
press avails
plural form of press avail
press box
In a cotton gin, the box in which lint is compacted by a tramper

In most gins cotton is packaged in a double-box press wherein the lint is initially compacted in one press box by a mechanical or hydraulic tramper.

press box
The section in a stadium or arena set aside for the press, or specifically for sportscasters

In major league stadiums the press box is usually located between the first and second decks in the loge level.

press brake
A machine used in cold-forming sheet metal or strips of metal into desired profiles
press brakes
plural form of press brake
press card
A press or media credential issued as identification to newsgatherers who work professionally in media. The principal occupations covered are reporters and writers, photographers, film and video camera operators and crews and other broadcasting workers such as producers and researchers
press charges
To formally accuse a person of a crime, especially by an ordinary person

I'm pressing charges against you for assaulting me.

press conference
A question and answer session with members of television, print and other media
press conferences
plural form of press conference
press corps
A collective term for all the press members

Being in the national press corps in some countries is downright dangerous.

press gaggle
A noisy crowd of journalists
press gaggle
An informal off-camera briefing given by a spokesperson or politician
press gaggles
plural form of press gaggle
press kit
A packaged set of promotional and news materials about a person, band or product for media to use. The kit will often include a cd or demo along with reviews, photos, and background information. The kit is distributed to media sources, such as radio stations and newspapers
press office
A department within a company or organization with responsibility for dealing with the press
press on
to persist, continue to advance
press out
Extinguish by crushing; as a cigar
press out
Press from a plastic, as of records
press out
Obtain from a substance, as by mechanical action

Italians express coffee rather than filter it.

press pool
A group of news organizations pooling their resources in the collection of news. A video pool or pool feed is then distributed to members of the pool, who are free to edit it or use it as they see fit
press relations
The tasks of building, maintaining and exploiting good relationships between an organization and print and broadcast media organizations
press release
An official written statement that is sent to the media so that it can be publicized
press releases
plural form of press release
press roll
A type of heavy roller, especially as used in papermaking
press roll
A type of drumroll whereby the drumsticks are pressed against the skin of the drum

I really went for Ray's press roll on the drums; he was the first fay boy I ever heard who mastered this vital foundation of jazz music.

press the flesh
To shake hands and socialize, especially in a political gathering

Bill Clinton was in full campaign form Tuesday. Hours behind schedule, he stopped to press the flesh with everyone in sight.

press time
The time that a publication is sent to be printed. Commonly used in reference to newspapers
press times
plural form of press time
press tits
To initiate a start up sequence (RAF/aircrew slang)
press-gang
To coerce somebody into doing something that they are reluctant to do
press-gang
A body of men employed to force others into military or naval service
press-gang
To force men into military or naval service
press-up
push-up (exercise)
press lips
(Ev ile ilgili) Pull lips together when thinking about something or feel doubt about it
press coverage
News etc. about something in newspapers, and magazines and other media
press ahead
Continue in one's action
press charges
Press (or prefer) charges: accuse someone formally of a crime so that they can be brought to trial
press home your advantage
(deyim) Use an advantage that you already have in order to succeed
press pass
A press pass (alternately referred to as a journalist pass or a press card) grants some type of special privilege to journalists. Some cards have recognized legal status, others merely indicate that the bearer is a practicing journalist. The nature of the benefits is determined by the type of issuing agency, of which there are three major categories: news organizations, law-enforcement agencies, and event organizers (usually for a specific single affair like a corporate press conference). Each type of card grants different authorizations, thus it is often necessary or desirable for reporters to hold multiple press passes simultaneously
any press is good press
Being mentioned in the media is beneficial to the subject because it gets publicity
pressed
Simple past tense and past participle of press
pressed
Under strain or deprivation

He found himself hard pressed.

presser
A press release
presser
A press conference or press briefing
pressing
A metal or plastic part made with a press
pressing
Present participle of press
pressing
Needing urgent attention

I come on business.—Private,” he added, with a glance at the man who stood looking on, “and very pressing business.”.

pressingly
With a sense of urgency, because it is very important

I wrote pressingly to Mr. Boone to raise men with all expedition to join capt. Floyd.

presser
{n} one who presses or works at press
pressing
{a} squeexing, crushing, urgent
pressingly
{a} with force, closely, urgently
Press Release
pr
press conference
means a meeting with the media, organised by an individual or organisation to give the media information or to express their opinion about something
press conference
A presentation of information to a group of reporters Press conferences are frequently held in Room 1190 of the Capitol, the Governor's press room, available to members on a reservation basis (445-4571)
press conference
A press conference is a meeting held by a famous or important person in which they answer journalists' questions. She gave her reaction to his release at a press conference. An interview held for news reporters by a political figure or famous person. Also called news conference. a meeting held by a person or group at which they answer questions from people who write or present news reports
press conference
a meeting to which media personnel are invited by a government body, organisation or company seeking to make a public announcement, usually to gain favourable publicity or to offset some negative reaction
press conference
a conference at which press and tv reporters ask questions of a politician or other celebrity
press conference
A meeting called to announce a major new event p 508
press conference
group interview granted to newsmen so as to notify the public through the media about a particular event
press conference
A gathering of the media where breaking or extremely important news is announced
press conference
A presentation of information to a group of reporters Press conferences are frequently held in Room 1190 of the Capitol, the Governor's press room, which is available to Members on a reservation basis (445-4571)
press conference
A meeting in which a business or organization invites media members to hear an announcement about a newsworthy event
press conference
a setting in which multiple interviewers interview one interviewee
press down
atto
press down
press down; "Depress the space key
press down
force downwards, oppress
press down
press down; "Depress the space key"
press for
insistently demand; refer to over and over
press kit
A folder of materials about your book sent to the media to alert them to your book’s release
press kit
Kit that contains brochures, newsletters and other information used in public
press kit
Provides reporters, reviewers, bookstore managers and others information on the book It includes a press release, author biography, book cover, testimonials, etc
press kit
A packaged set of promotional materials, such as photographs and background information, for distribution to the press, as at a news conference or before the release of a new product
press kit
A folder containing articles, news releases, feature stories, and photographs about a company, product, or person
press kit
An information package, usually a folder with flaps or pockets, containing a press release, glossy photo of the author, information from the book, advance quotes or reviews for the book Used as a publicity or sales promotion tool
press kit
- A collection of editorial and promotional materials distributed to the media about a person, product, or company Journalists use these materials to learn about the subject Michael J Motto Public Relations has found that a concise, well-written press kit is an invaluable aid in generating print media publicity Increasingly, audio and videotaped press kits are used to solicit radio and TV journalists' attention
press on
If you press on or press ahead, you continue with a task or activity in a determined way, and do not allow any problems or difficulties to delay you. Organizers of the strike are determined to press on Poland pressed on with economic reform
press on
If you press on, you continue with a journey, even though it is becoming more difficult or more dangerous. I considered turning back, but it was getting late, so I pressed on. = keep going
press on
continue moving forward
press out
press from a plastic; "press a record"
press out
obtain from a substance, as by mechanical action; "Italians express coffee rather than filter it"
press out
extinguish by crushing; "stub out your cigar"
press out
obtain from a substance, as by mechanical action; "Italians express coffee rather than filter it
press release
A public relations announcement issued to the news media and other targeted publications for the purpose of letting the public know of company developments
press release
Pictures sent with text to the press often by Public Relations Companies to promote a product, event or person
press release
An information sheet about a book and its author, used as a publicity tool
press release
SmartSCAN adds virtual colonoscopy screening to its current list of heart, lung and full body scan offerings
press release
A brief news articles highlighting an important event, program, or piece
press release
an announcement released to the news media by a government body, organisation or firm, usually to obtain publicity or to offset some negative reaction to it or its products; also called a News Release
press release
{i} news release, statement or announcement or other newsworthy item provided to the press or the media (provided by government agency, company, organization, etc.)
press release
A written alert to the media Should explain the who, what, when, where and why of a story
press release
means a statement prepared especially for distribution to the press
press release
an announcement distributed to members of the press in order to supplement or replace an oral presentation
press release
an announcement made by an organisation or an individual distributed for use by the media
press release
A formal printed announcement by a company about its activities that is written in the form of a news article and given to the media to generate or encourage publicity
press release
A press release is a written statement about a matter of public interest which is given to the press by an organization concerned with the matter. An announcement of an event, performance, or other newsworthy item that is issued to the press. an official statement giving information to the newspapers, radio, or television
press release
A marketing tool used to get media coverage for a business and their products A press release follows a prescribed format and is sent to all forms of media: print, radio, television, and so forth Also called news release
press stud
A press stud is a small metal object used to fasten clothes and is made up of two parts which can be pressed together. = popper
press stud
snap, snap fastener, fastener which makes a snapping sound when opened or closed (British)
press up
(British) push up, exercise in which a person rests face down in a horizontal position with his palms flat on the floor beneath his shoulders and then raises and lowers his body by straightening and bending the arms
pressed
compacted by ironing
pressed
past of press
pressed
If you say that you are pressed for time or pressed for money, you mean that you do not have enough time or money at the moment. Are you pressed for time, Mr Bayliss? If not, I suggest we have lunch. see also hard-pressed. be pressed for time/money etc to not have enough time, money etc
pressed
{s} urgent, pressing, crucial; stressed, under pressure; squeezed, expressed
presser
One who, or that which, presses
presser
{i} one who applies weight or force; one who irons, one who removes creases by applying pressure
presser
a press conference
presser
A person or device that removes wrinkles, usually from clothing
presses
third-person singular of press
presses
plural of press
pressing
The extraction of juice from fruit using a press
pressing
extraction of the grapes juice which will give the future wine, obtained by pressing the murk Press wine : a wine made with the murk left in the bottom of the vat after the drop wine has been taken off
pressing
Urgent insistence
pressing
Insistent, earnest, or persistent
pressing
compelling immediate action; "too pressing to permit of longer delay"; "the urgent words `Hurry! Hurry!'"; "bridges in urgent need of repair"
pressing
Act of pressing the grapes or the bagasse with the purpose of extracting the must
pressing
a method of straightening kinky hair with a heated iron or comb
pressing
or juice which is pressed from the grapes after the freerun has been drained off
pressing
the act of pressing; the exertion of pressure; "he gave the button a press"; "he used pressure to stop the bleeding"; "at the pressing of a button"
pressing
1. A pressing problem, need, or issue has to be dealt with immediately. It is one of the most pressing problems facing this country = urgent see also press. needing to be discussed or dealt with very soon = urgent pressing problem/matter/need etc
pressing
dies are used in hydraulic presses utilizing as much as 150 tons of pressure to blank or cut unusual designs or geometric shapes that cannot be formed by hand spinning
pressing
The alkaline cellulose soaked in sodium hydroxide solution has its surplus alkaline liquor removed in the alkalizing machine
pressing
Urgent; exacting; importunate; as, a pressing necessity
pressing
a metal or plastic part that is made by a mechanical press
pressing
extracting the juice by crushing the grapes in a wine press
pressing
The application of pressure by a press or other means
pressing
The process of improving the appearance of clothing by removing creases with a press or an iron
pressing
{s} stressed, under pressure; urgent, crucial; imperative, demanding, important; insistent, persistent
pressing
A phonograph record; a number of records pressed at the same time
pressing
a metal or plastic part that is made by a mechanical press compelling immediate action; "too pressing to permit of longer delay"; "the urgent words `Hurry! Hurry!'"; "bridges in urgent need of repair
pressing
{i} copy of a recording, duplicate of a disc
pressingly
urgently, in the manner of requiring immediate attention
pressingly
With enthusiasm. With friendly encouragement
pressingly
in a pressing manner
pressingly
importantly. Often used with more in this sense
press
Favoriten