expansion

listen to the pronunciation of expansion
Englisch - Türkisch
genleşme
{i} genişleme

Evrenin genişlemesi hızlanıyor. - The expansion of the universe is speeding up.

genişletme/genişleme
(Dilbilim) yayılım
genleştirme
yayılma

Savaş imparatorluğun yayılmacı eğilimlerini kontrol etti. - The battle checked the empire's expansionist tendencies.

İmparatorluk komşularının yayılmacı eğilimlerin bir sonucu olarak düştü. - The empire fell as a result of the expansionist tendencies of its neighbors.

şişme
açılım
kabarma
büyütme
büyüme
(Diş Hekimliği) uzunluk, alan veya hacim olarak büyüme; genişleme
kurtağzı cıvata
{i} gelişme
{i} ilerleme
expansion bolt sıkıştırma cıvatası
coefficient of expansion genişleme katsayısı
(Tıp) Açılış yayılma, genişleme (hacim)
{i} genişlik
genişleyen kısım
ek
{i} fiz. genleşme; genleştirme
tevsie
(Hukuk) genişletme
expansion bolt
dübel
expansion ratio
(Askeri,Havacılık) genişleme oranı
expansion strategy
(Politika, Siyaset) genişleme stratejisi
expansion tank
genleşme tankı
expansion tank
(İnşaat) genleşme deposu
expansion valve
genleşme valfi
expansion valve
regülatör
expansion valve
genleşme valfı
expansion board
genişletme kartı
expansion card
genişletme kartı
expansion gate feature
genişletme geçiti aksamı
expansion ratio
genleşme oranı
expansion slot
genişleme yuvası
expansion bolt
sıkıştırma civatasi, kurtağzı cıvata
expansion curve
genleşme eğrisi
expansion engine
genleşme makinesi
expansion gate feature
genişletme geçiti akşamı
expansion in series
seri açılımı, derney açılımı
expansion joints
genleşme derzleri
expansion plug
genişleme fişi
expansion reamer
(Mühendislik) genişletme raybası
expansion roller
esneme makarası
expansion sleeve
esneme bileziği
expansion slot
genişletme yuvası
expansion spring
gergi yayı
expansion stroke
genişleme stroku, genişleme zamanı
expansion test
genleşme denemesi
expansion valve
genleşme supabı
expansion valve
Genleşme subapı
expansion arch
(Diş Hekimliği) angle' ın köşeli ark ( edge wise ) tekniğini geliştirmeden önce uyguladiği, azı halkalarındaki yatay tüplere vida ve somun sistemi ile bağlanan, kalın ( 0.9 mm ) yuvarlak kesitli, köklerin yerini değiştirmeden sadece kronları eğim ( version ) yolu ıle
expansion bearing
hareketli mesnet
expansion bed capacity
(Askeri) YATAK ARTIRMA KAPASİTESİ: Hasta koğuşları ve hastalara ayrılmış odalarda, yatak merkezinden, yatak merkezine 1.80 m. (ortalama 6.5 m2) hesabıyla kurulabilecek yatak miktarı olarak ölçülen hasta yatakları sahası. Buna "bed expansion allowance" da denir
expansion bellow
genleşme körüğü
expansion bend
genleşme kavisi
expansion bend
genleşme dirseği
expansion board, expansion card
genişletme kartı
expansion boards
genişletilmiş kartlar
expansion chamber
genleşme haznesi
expansion chamber
buhar hücresi
expansion chamber
genişleme kabı
expansion coil
genleşme serpantini
expansion crack
genleşme çatlağı
expansion curve
genişleme eğrisi
expansion device
genişleme valfi
expansion device
genişleme cihazı
expansion factor
(Tekstil) genleşme katsayısı
expansion floater
genleşme flatörü
expansion force
genleşme kuvveti
expansion forces
genleşme kuvvetleri
expansion gate feature
Genişletme Geçidi Özelliği
expansion in a séries
(Matematik) seriye açılım
expansion in a series
(Matematik) dizili açılımı
expansion in a series
(Matematik) seri açılımı
expansion joint
(Çevre) genişleme dirseği
expansion joint
genleşme parçası
expansion joint
(İnşaat) genişleme derzi
expansion joint
genişletme contası
expansion joint
genleşme bağlantısı
expansion joint
kompensatör
expansion loop
genleşme dirseği
expansion loss
genleşme kaybı
expansion option
genişletme aksamı
expansion path
(Ticaret) genişleme yolu
expansion piece
genleşme parçası
expansion pipe
genleşme borusu
expansion pipe
emniyet genleşme borusu
expansion plug
genleşmeli supap
expansion ratio
(Askeri) GENİŞLEME ORANI: Jet ile tahrikte, gaz sıkıştırma boğazı (nozzle) iri sahasının çıkış sahasına oranı
expansion roller
genleşme makarası
expansion sleeve
genleşme kovanı
expansion strip
genleşme derzi dolgu bandı
expansion stroke
genişleme zamanı
expansion stroke
genleşme stroku
expansion stroke
genişleme stroku
expansion tank kit
genleşme kabı kiti
expansion tank kit
genleşme tankı kiti
expansion trunk
(Askeri) genişleme tankı
expansion tube
(Havacılık) genişleme tüpü
expansion unit
genişletme birimi
expansion velocity
(Astronomi) genişleme hızı
expansion vessel
genleşme kabı
expansion vessel
imbisat kabı
expansion wave
(Havacılık) genişleme dalgası
complete expansion
tam genişleme
decimal expansion
(Matematik) ondalık açılım
effective expansion
etkin büyüme
foreign expansion
(Ticaret) dışa açılma
further expansion
yeni açılım
thermal expansion
(Askeri) termal genleşme
adiabatic expansion
adiyabatik genleşme
automatic volume expansion
otomatik volüm genişlemesi
band expansion factor
bant genleşme faktörü
binomial expansion
ikiterimli açılım
channel expansion
kanal genişlemesi
coefficient of expansion
genleşme katsayısı
coefficient of expansion
genişletme katsayısı
coefficient of linear expansion
doğrusal genleşme katsayısı
cofactor expansion
kofaktör açılımı
crack due to expansion
genişlemenin yol açtığı çatlak
degree of expansion
genleşme derecesi
laurent expansion
laurent açılımı
linear expansion
boyca genişleme
linear expansion
doğrusal genleşme
maclaurin expansion
maclaurin açılımı
macro expansion
makro genişleme
memory expansion card
bellek genişletme kartı
thermal expansion
ısıl genleşme
triple-expansion engine
üç genişlemeli makina
coefficient of cubic expansion
kübik genleşme katsayısı
coefficient of thermal expansion
ışıl genleşme katsayısı
credit expansion
kredi genişlemesi, kredi ekspansiyonu
enlargement, expansion
genişleme, genişleme
further expansion
ileriye yönelik açılım
further expansion
ileriye açılım
high-expansion cement
Yüksek genleşme çimento
increase, growth, expansion
artış, büyüme, genişleme
ratio of expansion
(gaz) genişleme oranı
self-expansion
kendiliğinden büyüme / genleşme
thermal expansion
ışıl genleşme
triple expansion steam engine
üç genlesmeli istim makinesi
volume expansion
hacim genişlemesi
anticipated monetary expansion
(Ticaret) beklenen parasal genişleme
bed expansion allowance
(Askeri) YATAK ARTIRMA KAPASİTESİ: Bak. "expansion bed capacity"
fourier expansion
(Matematik,Teknik) fourier açılımı
gradual expansion
tedrici genişleme
horizontal expansion
(Ticaret) yatay büyüme
hospital surgical expansion package (USAF)
(Askeri) hastane cerrahi genişleme paketi (USAF)
isentropic expansion
adyabatik genişleme
lateral expansion
yanal yayılma
lateral expansion
yanal genleşme
linear expansion
boy uzaması
membrane expansion vessel
membranlı genleşme tankı
monetary expansion
(Ticaret) para arzının artırılması
nubus expansion slots
NuBus genişleme yarıkları
partial fraction expansion
kismi kesirlerle acilim
series expansion of a function
(Matematik) fonksiyonun seriye açılımı
sliding expansion joint
kayar tip genleşme parçası
sliding expansion joint
kayar tip kompanzatör
sudden expansion
ani genişleme
sudden expansion
birden genişleme
thermal expansion
isıl genleşme
time base expansion
zaman genlestirmesi
unpremeditated expansion of a war
(Askeri) BEKLENMEDİK ŞEKİLDE GENİŞLEMİŞ SAVAŞ: Bu terim kullanılmamalıdır. Bak "escalatıon"
urban expansion
(İnşaat) kent genişlemesi
Englisch - Englisch
A product to be used with a previous product

This expansion requires the original game-board..

A new addition

My new office is in the expansion behind the main building.

The act or process of expanding

The expansion of metals and plastics in response to heat is well understood.

The fractional change in unit length per unit length per unit temperature change
increase of amount, size, scope, or the like
{i} enlargement, increase, spread; development
{n} a spreading out, extent, surface, space
is the term used for expanding Reference Designator strings like R1-20 In this case, we would term the hyphen (-) the expansion character
Enlargement or extension of business transactions; esp
Space through which anything is expanded; also, pure space
A mutation involving the increase from one generation to the next (parent to child) in the number of copies of a certain codon In Huntington's Disease expansions, the codon is CAG
the period between the trough of a recession and the next peak, consisting of a general rise in output and employment (chapter 5)
the act of increasing, making larger, as in the size of a country
An expansion is the modernization, replacement, upgrading or the enlargement of an in-house commercial activity or capability If the expansion involves a 30-percent increase in the operating cost of the activity, a 30-percent increase in the total capital investment to perform the activity or an increase of 65 FTE or more, a cost comparison is required prior to authorizing in-house performance A consolidation of two or more existing commercial activities is not an expansion, unless the total operating cost is 30 percent greater than the total of the individual components or it requires an increase of 65 FTE or more (Note: Under OMB Circular A-126, aircraft purchase decisions should be justified through formal cost comparison)
A deformation of a body such that the entire volume increases
Revival fulfilled A people taking more of Christ to the nations
Purportedly user-friendly form of energy work (see "vibrational medicine") allegedly designed (a) to effect a connection between one and one's "spiritual 'source,'" and (b) to align one with "the energetic levels beyond " It apparently encompasses channeling and psychic healing
  The restoration of the dynamic range of a compressed signal to its original dynamic range
act of getting bigger, like an economy during a boom
adding information or detail
Computer slang for "vital parts missing" A computer with "expansion capability" is capable of working only when the extra parts are purchased
Expansion is the process of becoming greater in size, number, or amount. the rapid expansion of private health insurance. a new period of economic expansion = growth
The enlargement of the ship mathematically from a model or drawing to the full or building size, in the process of construction
a discussion that provides additional information
growing new woods and forests
the act of increasing (something) in size or volume or quantity or scope adding information or detail a discussion that provides additional information
Any material increase in Capacity, demand on infrastructure, or physical dimensions of a Project or frequency of activity associated with the Project
The process of running a compressed data set through an algorithm that restores the data set to its original size Compare with companding and compression
The act of expanding or spreading out; the condition of being expanded; dilation; enlargement
to grow larger
A facility`s capability to produce or operate beyond its existing capacity, excluding repairs or renovations that do not increase capacity
The operation of steam in a cylinder after its communication with the boiler has been cut off, by which it continues to exert pressure upon the moving piston
A phase of the business cycle that extends from a trough to the next peak See business cycle [Back to top]
In wireless microphones, the process of restoring the original dynamic range of the audio signal by means of a 1: 2 logarithmic expander See Companding Back to top FCC or Federal Communications Commission The U S Government agency charged with regulating and setting technical standards for communications, especially all types of radio communications
the addition of teams to the NHL
The switching of a number of input channels, such as telephone lines, onto a larger number of output channels Compare to compression
an increase in size or volume
the act of increasing (something) in size or volume or quantity or scope
If f(r) > f(x^l) (i e , we have a better point), compute x = c + b(c - x^l), where b > 1 (b is called the "expansion coefficient") If f(x) > f(r), x replaces x^l, and the iteration is complete Otherwise, r replaces x^l, and the iteration is complete
The developed result of an indicated operation; as, the expansion of (a + b)2 is a2 + 2ab + b2
That which is expanded; expanse; extend surface; as, the expansion of a sheet or of a lake; the expansion was formed of metal
increase of the circulation of bank notes
Increasing the capability of a microcomputer by adding hardware that performs a task that cannot be done with the basic system
distention
expansion adapter
A piece of laboratory apparatus used to connect equipment having ground glass joints of different sizes
expansion cleat
A cleat designed to accommodate thermal movement of metal roof panels
expansion joint
A structural separation between two building elements that allows free movement between the elements without damage to the system
expansion pack
A module that adds new content to an existing piece of software
expansion packs
plural form of expansion pack
expansion slot
A slot for additional hardware, cards, etc. for the purpose of expanding a computer system
expansion slots
plural form of expansion slot
expansion anchors
Used to fasten awnings to concrete surfaces They develop their essential strength by pressing hard against the side of the drilled hole in which they are set
expansion bit
a bit with a cutting blade that can be adjusted to different sizes
expansion board
card which connects to the motherboard and allows the performance of various operations
expansion bolt
A bolt having an attachment that expands as the bolt is driven into a surface
expansion bolt
a bolt that has an attachment that expands as the bolt is driven into a surface
expansion bus
The main "data pathway" inside a computer, usually fitted with slots which will accept circuit cards to expand and enhance the capabilities of the computer
expansion bus
A group of control lines that provide a buffered interface to devices located either on the system board or on cards that are plugged into expansion connectors Common expansion buses included on the system board are USB, PC Card, and PCI
expansion bus
Set of wires going to the CPU, governed by the expansion bus crystal, directly connected to expansion slots of varying types (ISA, PCI, AGP, etc ) Depending on the type of slots, the expansion bus runs at a percentage of the main system speed (8 33-66 MHz)
expansion bus
forms the highway system that moves information coming from and going to devices outside the motherboard like your microphone or printer
expansion bus
The part of the computer's bus that enables you to plug in boards to give your computer more features
expansion bus
Bus that carries data to and from the expansion slots 3 14
expansion bus
An extension of the main computer bus that includes expansion slots for use by compatible adapters, such as including memory boards, video adapters, hard disk controllers, and SCSI interface cards
expansion bus
bus which connects between an expansion board and the computer
expansion bus
The pathway by which a CPU and other components of the system board communicate with cards in the computer's expansion slots Also called the bus and the system bus
expansion bus
A group of control lines that provide a buffered interface to devices These devices can be located either on the system board or on cards that are plugged into expansion connectors Common expansion buses included on the system board are USB, PC Card, and PCI
expansion bus
The path that extends the data bus so that it links with peripheral devices (pg 256)
expansion bus bottleneck
backlog of information traveling along an expansion bus
expansion card
A circuit board that can be installed to enhance a computer's capabilities, as by increasing memory or improving graphics. Also called expansion board. a circuit board that fits into a computer and makes it possible for the computer to do more things, for example play sounds or video pictures, or use a telephone line
expansion card
card which connects to the motherboard and allows the performance of various operations
expansion joint
A small space separated sections of track to allow expansion or contraction because of temperature changes
expansion joint
a joint used to compensate for or isolate structural movement
expansion joint
a joint designed to provide a means for expansion and contraction that is caused by temperature changes, loadings, and so forth
expansion joint
A joint between two adjoining materials arranged to permit expansion and contraction with changes in temperature and humidity
expansion joint
A weather-tight joint across the width of the building allowing for expansion and contraction
expansion joint
a joint designed to provide means for expansion and contraction movements produced by temperature changes, loadings or other forces
expansion joint
A separation between adjoining parts of a concrete or steel structure which is provided to allow small relative movements, such as those caused by temperature changes, to occur independently
expansion joint
A bituminous fiber strip that is inserted between concrete blocks, bricks or concrete paving to prevent cracking due the expansion caused by temperature changes
expansion joint
A joint that allows for expansion and contraction during temperature changes
expansion joint
A control joint in the concrete designed to allow for concrete movement
expansion joint
a structural seperation between two building elements that allows free movement between the elements without damage to the waterproofing system
expansion joint
Area of a fire-rated component designed and punched to provide thermal expansion relief for that component Due to expansion of steel when heated, this expansion control is necessary to keep the fire membrane intact
expansion joint
a structural separation between two building elements that allows free movements between the elements without damage to the roofing or waterproofing system
expansion joint
a structural separation between two building elements that allows free movement between the elements without damage to the roofing or waterproofing system
expansion joint
A term applied to a joint which permits linear movement to take up the expansion and contraction due to changes in temperature
expansion joint
A joint designed to provide for expansion and contraction movements produced by temperature changes, loadings or other forces (5)
expansion joint
A built-in separation between building sections to allow for free movement between the sections without damaging the buildings structural components
expansion joint
A break or space in construction to allow for thermal expansion and contraction of the materials used in the structure
expansion joint
A break in construction or a special design detail to allow for thermal expansion and contraction of the materials of a structure
expansion joint
A device used to permit a structure to expand or contract without breakage In residential construction, a bituminous fiber strip used to separate blocks or units of concrete to prevent cracking due to expansion as a result of temperature changes Also used on concrete slabs
expansion joint
A material placed within or a scoring of concrete that allows it to expand without cracking
expansion joint
A bituminous fiber strip used to separate blocks or units of concrete to prevent cracking due to expansion as a result of temperature changes Also used on concrete slabs
expansion joint
A bituminous fiber strip used to separate blocks or units of concrete to prevent cracking due to thermal expansion
expansion joint
A joint designed to provide means for expansion and contraction movements produced by temperature changes, loadings, or other means
expansion joint
A flexible portion of a piping system or building structure that allows for expansion of the materials due to temperature change
expansion of fraction
multiplication of the numerator and the denominator by a specific number
expansion of the universe
theory which states that galaxies are traveling further away from the earth and from each other at a constant rate of speed
expansion slot
A long narrow socket in a computer into which an expansion card can be inserted. a place on a computer system circuit board that can hold an expansion card
expansion slot
slot in a motherboard into which additional cards can be placed (Computers)
expansion slots
One of the connectors on the expansion bus that gives an adapter access to the system bus The amount of additional adapters that one may add is determined by how many expansion slots are inside your computer
expansion slots
Refers to the physical slots found on some handheld PCs that can accept certain types of media such as CompactFlash, MMC (MultiMedia Card), Sony's Memory Stick, and Handspring's Springboard modules Depending on the type, these cards may be be used for additional storage, peripherals such as modems and network adapters, or third-party programs such as games
expansion slots
Slots or spaces inside the case for connecting cards to the motherboard Most PCs have these slots so it's easy to upgrade the system
expansion slots
Specialized sockets that allow additional devices (circuit boards/adapter cards) to be attached to the motherboard (by means of the expansion bus) These are used to expand or customize a computer They are an extension of the computer's bus system
expansion slots
Positions on a computer's motherboard and/or backplane for adding accessory boards Earlier machines used expansion slots for such devices as extra memory boards, video cards, printer outlets and RS-232 (serial) communication cards In newer machines many of these devices are included on the motherboard On a new machine, it's prudent to have 3 to 5 empty expansion slots available for future additions
in-line expansion
The replacement by a compiler of a function call with a copy of the entire function body, sometimes used as an optimization
macro expansion
The text resulting from a macro expansion process
macro expansion
The replacement, in the text undergoing macro expansion, of text matching macro names with the text comprising the bodies of the macros (with argument values suitably substituted into the macros' bodies)
multiple expansion
An increase in the price-earnings ratio, or multiple, of a stock or group of stocks

The recent rise in the market is due more to multiple expansion than any increase in earnings.

coefficient of cubic expansion
total increase in volume of a solid liquid or gas for a temperature increase of one degree (Physics)
coefficient of expansion
total increase in volume of a solid liquid or gas for a temperature increase of one degree (Physics)
coefficient of expansion
the fractional change in length or area or volume per unit change in temperature at a given constant pressure
coefficient of thermal expansion
total increase in volume of a solid liquid or gas for a temperature increase of one degree (Physics)
expansions
plural of expansion
family expansion incentives
benefits offered to families to encourage them to have children
memory expansion
option of increasing a computer's information storage capabilities
thermal expansion
– The increase in size of a material due to temperature increase The coefficient of thermal expansion indicates the linear expansion of a material with increasing temperature, expressed in units of inch per inch per degrees C or F Values for common plastics range from 0 00001 to 0 0002 in/in/degrees C This is measured using ASTM D696
thermal expansion
Water, a non-compressible liquid, expands when heated
thermal expansion
Lengthening of shafting caused by thermal changes in environment
thermal expansion
Increase in volume of a material as its temperature is increased, usually expressed as a fractional change in dimensions per unit temperature change. When the material is a solid, thermal expansion is usually described in terms of change in length, height, or thickness. If a crystalline solid has the same structural configuration throughout, the expansion will be uniform in all dimensions. Otherwise, there may be different expansion coefficients and the solid will change shape as the temperature increases. If the material is a fluid, it is more useful to describe the expansion in terms of a change in volume. Because the bonding forces among atoms and molecules vary from material to material, expansion coefficients are characteristic of elements and compounds
thermal expansion
The expansion of a material when subjected to heat
thermal expansion
coefficient The rate of change of length with respect to °temperature for a particular material
thermal expansion
The increase in a linear dimension and volume of a material accompanying a change of temperature
thermal expansion
The increase in volume (or decrease in density) of ocean water as a result of increased temperature of the water Results in sea level rise
thermal expansion
an increase in size due to an increase in temperature expressed in units of an increase in length or increase in size per degree, i e , inches/inch/degree C
thermal expansion
A form of mechanical weathering in which heat causes a mineral's crystal structure to enlarge
thermal expansion
Expansion caused by increase in temperature May be linear or volumetric
thermal expansion
An increase in the volume of a substance due to temperature change
thermal expansion
Change in dimension of a material as a result of temperature change
thermal expansion
An increase in size due to an increase in temperature expressed in units of an increase in length or increase in size per degree, i e inches/inch/degree C
thermal expansion
change in dimensions of a material resulting from a change in temperature
thermal expansion
change in pipe length due to a change in crude oil temperature
thermostatic expansion valve
A valve used in refrigeration systems to control the superheat in an evaporator by metering the correct refrigerant flow to the evaporator
thermostatic expansion valve
A refrigerant metering valve that controls the flow of liquid refrigerant entering the evaporator in response to the superheat of the gas leaving it Its basic function is to keep the evaporator active without permitting liquid to be returned through the suction line to the compressor TXV's compensate for common installation problems caused by incorrect refrigerant charge and incorrect airflow
thermostatic expansion valve
A component regulating rate of refrigerant flow into evaporator as governed by evaporator outlet pipe temperatures sensed by the sensing bulb
vertical expansion
when a company starts to do or make some of the things that used to be done or made by companies it did business with
expansion
Favoriten