process

listen to the pronunciation of process
Englisch - Türkisch
işlemek

Tüm bu verileri işlemek için zamanımız yok. - We don't have time to process all this data.

süreç

Tarih, her daim devam eden bir süreçtir. - History is an ever-ongoing process.

Bu süreçte biz özne miyiz, yoksa nesne miyiz? - Are we subjects or objects in this process?

proses
işlem

İstediğim bir kelime işlemcisidir. - What I want is a word processor.

Buna rağmen, bizim hâlâ ağrıların beyin işlemleri tarafından tam olarak nasıl neden olduğu hakkında bilimsel bir açıklamaya ihtiyacımız var. - All the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.

{i} süreç, proses: growth process büyüme süreci
(Ticaret) muamele
işleyiş
(Dilbilim) oluş
tretman
işleme

O işleme başlamak istiyorum. - I want to get that process going.

Bu ay iki tane daha gıda işleme tesisi kapatıldı. - Two more food processing plants closed down this month.

(Kimya) karşılaştırmak
işleme tabi tutmak
(Havacılık) özel işlem tabi tutmak
yapım yöntemi
işlemden geçirmek
(Bilgisayar) işlemek işlem
(Bilgisayar) öğesini işle
(Tıp) proçes
bilgisayarda denetlemek
seyir
ilerleme

Modern tıbbın ilerlemesi uzun bir süreçti. - The advancement of modern medicine was a long process.

çağrı kâğıdı
belli bir işleme tabi tutmak
yol

En iyi çözüm yolu sadece, deneme-yanılma yöntemi ile bulunabilir. - The best solution can only be found by a process of trial and error.

celpname
verileri (denetlemek için) işlemek
yöntem

En iyi çözüm yolu sadece, deneme-yanılma yöntemi ile bulunabilir. - The best solution can only be found by a process of trial and error.

oluşum
dava
gidiş
{f} işle

Doğal gıdalardan çok işlenmiş gıdalar yiyoruz. - We eat more processed food than natural food.

Bu bilgisayarın bir Pentium işlemcisi var. - This computer has a Pentium processor.

{i} aşama

Bu çok aşamalı bir süreçtir. - It is a multi-stage process.

Onu şu anda yapma aşamasındayım. - I'm in the process of doing that right now.

(Mukavele) yöntem, metot, yol, usul; süreç; belge
{i} işlem; tretman: the
yumru
özel işleme tabi tutulmuş
(Askeri) SÜREÇ, İŞLEM
vetire
{i} yöntem, metot, yol: a production process bir üretim yöntemi
{i} çıkıntı
(Tıp) Proçes, çıkıntı, processus
tebliğ etmek
özel işleme tabi tutmak
(Avrupa Birliği) ameliye, işlem,süreç
{f} alaya katılmak (geçit)
çağırı kağıdı
{f} yönlendirmek
dava muamelesi
metot
{i} usul
süreç,v.işleme tabi tut: n.işlem
işlemi
dava açmak
(Hukuk) ameliye/işlem
özel işlem uygulamak
process attach
(Bilgisayar) işlem bağla
process cost
(Ticaret) işletme masrafı
process detach
(Bilgisayar) işlem ayır
process event
(Bilgisayar) işlem olayı
process exit
(Bilgisayar) işlemden çık
process gauge
proses göstergesi
process honey
(Arılık) bal işleme
process id
(Bilgisayar) işlem kimliği
process layout
(Ticaret) imalat planı
process map
(Ticaret) süreç haritası
process name
(Bilgisayar) işlem adı
process owner
(Ticaret) süreç sahibi
process phase
proses belirleme evresi
process piping
proses borulaması
process refund
(Bilgisayar) iadeyi işleme koy
process steam
proses buharı
process steam
işletme buharı
process steps
işlem basamakları
process type
(Bilgisayar) işlem türü
process waste
proses atığı
process waste
işleyim atıkları
process bound
işlem sınırlı
process cheese
özel işlenmiş peynir
process controller
süreç denetici
process water
işletme suyu
process water
sanayi suyu
process analysis
Süreç analizi
process buffer
süreç tamponu
process camera
süreç kamera
process capability
Süreç yeterliliği
process capability analysis
Süreç yeterlilik analizi
process capability indices
Süreç yeterlilik indeksleri
process check
süreç kontrol
process construction
süreç kurma
process control computer
süreç denetim bilgisayarı
process engineer
işleme mühendisi, yapım yöntemi mühendisi
process equipment
İşleme ekipmanı

IQF is a process equipment.

process limited
işlem sinirlamali
process manager
süreç yöneticisi
process model
süreç modeli
process of being tried
yargılanma süreci
process of reproduction
üreme süreci
process oil
süreç yağ
process slip
süreç slip
process stamp
süreç damga
process state
süreç durumu
process study
süreç çalışma
process writing
proses yazmak
process-oriented
süreç odaklı
process barrier
(Nükleer Bilimler) işlem engeli
process computer
surec bilgisayari
process context
İşlem İçeriği
process control
(Nükleer Bilimler) işlem kontrol,süreç denetimi
process control equipment
surec denetim aygitlari
process control system
süreç denetim sistemi
process data
veri işlemek
process into
dönüştürmek (özel işlemle)
process oriented
surece yonelik
process out of control
(Nükleer Bilimler) kontrol dışı işlem
process radiation monitoring
(Nükleer Bilimler) işlem radyasyonu ölçümü
process simulation
surec benzetimi
process system
(Nükleer Bilimler) işlem sistemi
process systems
(Nükleer Bilimler) işleme sistemleri,işletme sistemleri
process under control
(Nükleer Bilimler) kontrol altına alınmış sistem
preparation process
hazırlama süreci
printing process
basım işlemi
printing process
başım işlemi
precision engagement collaboration process
(Askeri) hassas çatışma işbirliği süreci
predefined process
(Bilgisayar,Teknik) öntanımlı süreç
print spooler process
Yazdırma Kuyruklayıcı İşlemi
privilege of a process
İşlem Ayrıcalığı
privilege of a process
İşlem Yetkisi
procession
alay ile yürümek
procession
kafile
procession
geçit töreni

Belediye başkanı geçit töreninin başında yürüdü. - The mayor walked at the head of the procession.

cook-out process
(Kalite Kontrol) Mantar yetiştirilecek substrate yani ekim yatağı veya kompostun dezenfekte edilme süreci
expedite the process
Süreci hızlandırmak
processing
{i} imal
procession
tören alayı
aging process
yaşlanma süreci
arrival process
(Bilgisayar) varış
be in the process of
sürecinde olmak
be in the process of
-mekte olmak
buying process
(Ticaret) satınalma süreci
consumer acceptence process
(Ticaret) tüketici kabul süreci
continuous process
kontinü metod
cooling process
soğutma işlemi
development process
(Politika, Siyaset) kalkınma süreci
development process
(Bilgisayar) geliştirme süreci
development process
gelişme süreci
diffusion process
(Bilgisayar,Teknik) yayınım süreci
employment process
(Ticaret) işe giriş işlemleri
exclude from the process
sürece dahil edilmemek
execution without due process
(Kanun) yargısız infaz
freezing process
donma işlemi
in process
(Bilgisayar) işletiliyor
in process
(Bilgisayar) işlemde
in process control
(Tıp) işlem kontrolü
in process inspection
(Askeri) onarım sırasında muayene
in process of
zamanında
in process of construction
yapılmakta
in the process of time
zaman geçtikçe
investment process
(Turizm) yatırım süreci
iterative process
(Bilgisayar) özyineli işleme
legislative process
(Kanun) yasama süreci
lost wax process
döküm
measurement process
(Bilgisayar,Teknik) ölçüm süreci
negotiation process
(Politika, Siyaset) müzakere süreci
nursing process
(Tıp) hemşirelik işlemleri
own process
(Bilgisayar) öz işlemi
own process
(Bilgisayar) kendi işlemi
processed
işlem görmek
processed
(Bilgisayar) işlendi
processed
(Ticaret) işlem görmüş
processed
işleme tabi tutulan
processed
(Bilgisayar) işlenen
processes
(Bilgisayar) işlemler

Buna rağmen, bizim hâlâ ağrıların beyin işlemleri tarafından tam olarak nasıl neden olduğu hakkında bilimsel bir açıklamaya ihtiyacımız var. - All the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.

processing
(Bilgisayar) işlem sürüyor
processing
işlenme
processing
(Bilgisayar) sürüyor
processing
(Bilgisayar) işlemin durumu
processing
yapım
processing
katlanılmaz
processing
(Bilgisayar) işleniyor
processing
(Askeri) baskı
processing
işleme tabi tutarak
processing
işleme tabi tutma
processing
(Askeri) işlemleme
processing
yapma
processing
(Bilgisayar) işliyor
processing
(Bilgisayar) işlem devam ediyor
processing
(Gıda) imalat
processing
(Askeri,Matbaacılık, Basımcılık) banyo
processing
proses
processing
(Ticaret) imalat yapma
procession
dizi
reduction process
(Sinema) daraltma işlemi
resolution process
(Politika, Siyaset) karar alma süreci
revenue process
(Ticaret) gelir süreci
right to due process
(Kanun) adil yargılanma hakkı
trustee process
(Ticaret) yedieminlik işlemleri
vermiform process
(Anatomi) apandis
welding process
kaynak yöntemi
whole process
bütün süreç
whole process
sürecin tamamı
work in process
(Ticaret) yarı mamul
activated sludge process
aktif çamur yöntemi
additive process
katılma işlemi
adiabatic process
adiyabatik işlem
ammonia soda process
amonyak soda işlemi
anodizing process
anotlama işlemi
bergius process
bergius işlemi
bessemer process
bessemer işlemi
birth and death process
doğma ölme süreci
birth process
salt doğma süreci
branching process
dallanma süreci
brownian process
brown süreci
carbon process
karbon işlemi
carburizing process
karbonlama işlemi
centrifugal process
merkezkaç işlemi
chemical process
kimyasal işlem
continuous process
kesintisiz işlem
conversion process
dönüşüm işlemi
copy process
kopyalama işlemi
cyanide process
siyanürleme işlemi
Englisch - Englisch
An outgrowth of tissue or cell
To walk in a procession
A series of events to produce a result, especially as contrasted to product

This product of last month's quality standards committee is quite good, even though the process was flawed.

The act of serving a defendant with a summons or a writ
A set of procedures used to produce a product, most commonly in the food and chemical industries
To perform a particular process

We have processed the data using our proven techniques, and have come to the following conclusions.

To treat with a substance
A path of succession of states through which a system passes
A task or program that is or was executing
{i} procedure, routine; course of action; advance; summons to court; program which uses some of a multitasking computer's system resources (Computers); projecting part in an organism
{n} a method, progress, course, order, knob
march in a procession; "They processed into the dining room"
A process is a series of related activities and conversations which is is designed to gather input, and convert it into a desired result A process may be anything from billing customers to creating an educational program, to designing an exhibit Benchmarking is a process By definition, a process has several key characteristics: it has specific standards which determine if it´s done correctly, and which let it be repeated by others; it consumes resources such as time, money or energy; and it responds to quality control mechanisms that can help the process be done more efficiently A more efficient process might result in things being done faster, cheaper, or result in the creation of a better product or service Topic areas: Accountability and Evaluation
The preparation of a chemical for manufacture and distribution in commerce: (1) in the same form or physical state as, or in a different form or physical state from, that in which it was received by the person so preparing such substance, or (2) as part of an article containing the toxic chemical Process also applies to the processing of a toxic chemical contained in a mixture or trade name product
The organized method of converting inputs (people, equipment, methods, materials, and environments) to outputs (products or services) The natural aggregation of work activities and tasks performed for program delivery
A collection of activities that, together, produce a useful product or service by applying resources from any number of functional divisions of the organization This collection of activi-ties begins with an "input," in the form of resources such as investment capital, knowledge, or physical material, and ends with a specific "output," in the form of a product or service of value to a customer or other key stakeholder See also "Core Processes" and "Function "
A sequence of steps, tasks or activities that converts inputs from suppliers to an output A work process adds value to the inputs by changing them or using them to produce something new
1 (v ) A collective term referring to the series of activities required to gain intellectual control of records, papers, or collections, including: accessioning, arrangement, culling, boxing, labeling, description, and preservation 2 (v ) In photography, the chemical treatment of exposed film to induce the latent image to emerge 3 (v ) With respect to automated records, the inputting of data into a data bank so that the data may be manipulated and called forth to serve a variety of needs
The whole course of proceedings in a cause real or personal, civil or criminal, from the beginning to the end of the suit; strictly, the means used for bringing the defendant into court to answer to the action; a generic term for writs of the class called judicial
An activity that is repeatedly executed within the enterprise, each execution of which produces a specific effect on information entities Discrete in time Includes a short description of the purpose of this process or the results that it achieves
A process is a series of things which happen naturally and result in a biological or chemical change. It occurs in elderly men, apparently as part of the ageing process
perform mathematical and logical operations on (data) according to programmed instructions in order to obtain the required information; "The results of the elections were still being processed when he gave his acceptance speech"
When raw materials or foods are processed, they are prepared in factories before they are used or sold. fish which are processed by freezing, canning or smoking The material will be processed into plastic pellets. diets high in refined and processed foods. Process is also a noun. the cost of re-engineering the production process. + processing pro·cess·ing America sent cotton to England for processing
a mental process that you are not directly aware of; "the process of denial"
A change taking place in time, such that an input is transformed to an output This can be cyclic if the sequence of changes is such that the output recreates the input (such as autocatalysis)
a particular course of action intended to achieve a result; "the procedure of obtaining a driver's license"; "it was a process of trial and error"
subject to a process or treatment, with the aim of readying for some purpose, improving, or remedying a condition; "process cheese"; "process hair"; "treat the water so it can be drunk"; "treat the lawn with chemicals"
The activity of a processor and its resources as it executes a program Resources associated with a process could include a process ID, files, time limits, shared memory, signal handlers, child processes, and so on A process can be subdivided into threads
(Ticaret) 1) v. To transform an input or set of inputs into a form with different characteristics, such as value, physical attributes, etc. 2) n. The environment, methods and resources used for a specific task or activity
If you are in the process of doing something, you have started to do it and are still doing it. The administration is in the process of drawing up a peace plan
the preparation of a toxic or hazardous substance, including without limitation, a toxic substance contained in a mixture or trade name product, after its manufacture, for distribution in commerce (e g , in the formulation of paints or coatings, any listed constituents are processed, in the manufacture of polystyrene, the styrene monomer is processed): a) in the same form or physical state, or in a different form or physical state, from that in which it was received by the toxics user so preparing such substance; or b) as part of an article containing the toxic or hazardous substance Note that repackaging a chemical is considered processing it although relabeling or redistributing a container of a toxic substance where no repackaging of the toxic substance occurs does not
A Course in Miracles emphasizes that within the dream of separation forgiveness occurs over time, and is therefore a process of growth; our fear of God's Love is so great that we cling to our specialness as protection, and thus we must learn gently and patiently that the ego's guilt and attack reinforce pain, while the Holy Spirit's forgiveness leads to joy see: periods of unsettling
If you are doing something and you do something else in the process, you do the second thing as part of doing the first thing. You have to let us struggle for ourselves, even if we must die in the process. basic Bessemer process basic oxygen process Bessemer process bloomery process crucible process cyanide process MacArthur Forrest process due process finery process halftone process kraft process open hearth process Siemens Martin process patio process Mexican process process philosophy puddling process Solvay process ammonia soda process stochastic process Haber Bosch process synthetic ammonia process Haber ammonia process
When people process information, they put it through a system or into a computer in order to deal with it. facilities to process the data, and the right to publish the results + processing pro·cess·ing data processing see also word processing
deal with in a routine way; "I'll handle that one"; "process a loan"; "process the applicants
a natural prolongation or projection from a part of an organism either animal or plant; "a bony process"
A BSD abstraction for a running program A process’ resources include a virtual address space, threads, and file descriptors In Mac OS X, a process is based on one Mach task and one or more Mach threads
To use or manipulate data with a software program
deal with in a routine way; "I'll handle that one"; "process a loan"; "process the applicants"
The act of proceeding; continued forward movement; procedure; progress; advance
institute legal proceedings against; file a suit against; "He was warned that the district attorney would process him"; "She actioned the company for discrimination"
An outgrowth of tissue
deliver a warrant or summons to someone; "He was processed by the sheriff"
An association of phenomena governed by physical, chemical, or biological laws An example of a process is the vertical mixing of ocean waters in the so-called surface-mixed layer; the state variables for this process include temperature, salinity in the water on a vertical scale of tens of meters, and heat flow and wind stress at the sea surface Other examples include the volcanic deposition of dust and gases into the atmosphere, eddy formation in the atmosphere and oceans, and soil development
a sustained phenomenon or one marked by gradual changes through a series of states; "events now in process"; "the process of calcification begins later for boys than for girls"
(1) A collection of code, data, and other system resources, including at least one thread of execution, that performs a data processing task (2) A running application, its address space, and its resources (3) An instance of a running program A Win32 process owns a 4-GB address space containing the code and data for an application's executable file; it does not execute anything It also owns certain resources, such as files, dynamic memory allocations, and threads (4) A program running under the OS/2 operating system, along with the resources associated with it (memory, threads, file system resources, and so on)
A statement of events; a narrative
a natural prolongation or projection from a part of an organism either animal or plant; "a bony process" (psychology) the performance of some composite cognitive activity; an operation that affects mental contents; "the process of thinking"; "the cognitive operation of remembering" a mental process that you are not directly aware of; "the process of denial" a sustained phenomenon or one marked by gradual changes through a series of states; "events now in process"; "the process of calcification begins later for boys than for girls" subject to a process or treatment, with the aim of readying for some purpose, improving, or remedying a condition; "process cheese"; "process hair"; "treat the water so it can be drunk"; "treat the lawn with chemicals" ; "treat an oil spill" perform mathematical and logical operations on (data) according to programmed instructions in order to obtain the required information; "The results of the elections were still being processed when he gave his acceptance speech" deal with in a routine way; "I'll handle that one"; "process a loan"; "process the applicants
In the Multitasking context, a process is a task with high protection and isolation against other processes The memory areas of two processes are separated completely Processes can be executed using different user IDs resulting in different access rights Sub-processes share file handles with their parent process
A process is a single executable module that runs concurrently with other executable modules For example, in a multi-tasking environment that supports processes, like OS/2, a word processor, an internet browser, and a data base, are separate processes and can run concurrently Processes are separate executable, loadable modules as opposed to threads which are not loadable Multiple threads of execution may occur within a process For example, from within a data base application, a user may start both a spell check and a time consuming sort In order to continue to accept further input from the user, the active thread could start two other concurrent threads of execution, one for the spell check and one for the sort Contrast this with multiple EXE files (processes) like a word processor, a data base, and internet browser, multi-tasking under OS/2 for example
Almost all IT developments require a different way of working for someone If you move replying to a site's contact us form from freeform email to a job-based web application where admins take ownership of a contact and reply via a form, then this is a different process Alternatively, if you're selling products online, you'll need to ensure that there's a process for handling returns
1 The combination of people, equipment, materials, methods, and environment that produce output-a given product or service A process can involve any aspect of a business 2 A key tool for managing processes is statistical process control, a planned series of actions of operations which advances a material or procedure from one stage of completion to another 3 A planned and controlled treatment that subjects materials to the influence of one or more types of energy for the time required to bring about the desired reactions or results (Ref 7)
When people are processed by officials, their case is dealt with in stages and they pass from one stage of the process to the next. Patients took more than two hours to be processed through the department
Any marked prominence or projecting part, especially of a bone; anapophysis
In Windows, an object consisting of an executable program, a set of virtual memory addresses, and a thread; in UNIX, a synonym for thread See also thread
In SFX Machine, a process is a DSP algorithm that either modifies a sound (e g , delay, lowpass) or extracts information from it (Envelope Follower, Pitch Tracker) The output of the process is sent to the modulation block as well as to the left and right outputs, if selected Do not confuse a DSP process with the Process button, which tells SFX Machine to process the audio and send it back to the host program
shape, form, or improve a material; "work stone into tools"; "process iron"; "work the metal"
An independent unit of execution running within the image Also the class of Smalltalk object representing such Smalltalk processes are more similar in concept to threads than traditional processes Dolphin permits (and indeed requires) multiple independent processes to be running at the same time
A running program; an instance of program execution
"treat an oil spill"
(psychology) the performance of some composite cognitive activity; an operation that affects mental contents; "the process of thinking"; "the cognitive operation of remembering"
An instance of a running program
A series of actions, motions, or occurrences; progressive act or transaction; continuous operation; normal or actual course or procedure; regular proceeding; as, the process of vegetation or decomposition; a chemical process; processes of nature
An active system of operations or functions that analyze and transform information (Solso)
A process is a series of actions which are carried out in order to achieve a particular result. There was total agreement to start the peace process as soon as possible The best way to proceed is by a process of elimination
1 Human activities used to create, invent, design, transform, produce, control, maintain, and use products or systems; 2 A systematic sequence of actions that combines resources to produce an output
{f} treat, adapt, subject to series of procedures; prepare, make ready
a writ issued by authority of law; usually compels the defendant's attendance in a civil suit; failure to appear results in a default judgment against the defendant
Process Art
A style of art, especially of sculpture, which emphasises the process by which it was made, rather than on its form
process color
Short for four color printing process. A printing process which uses four specific colored inks: cyan, magenta, yellow and black (CMYK), and halftone printing plates, to reproduce a range of colors
process colors
plural form of process color
process oil
An oil used for lubrication but as a component of another material, or as a carrier of other products
process server
A person whose profession is the delivery of information to a person or entity providing notice that they are being sued

The process server could not effect service of process because the defendant was nowhere to be found.

process tomography
Tomographic imaging of processes, especially industrial
process window index
A statistical measure that quantifies the robustness of a thermal process
process analysis
In industrial settings, Process Analysis refers to a collection of analytic methods which can be used to ensure adherence of a product to quality specifications. These methods include Sampling Plans , Process (Machine) Capability Analysis , fitting measurements to Non-Normal Distributions , analysis of Gage Repeatability and Reproducibility and Weibull and Reliability/Failure Time Analysis
process capability
The Process Capability is a measureable property of a process to the specification. The output of this measurement is usually illustrated by an histogram and calculations that predict how many parts will be produced out of specification
process cheese
made by blending several lots of cheese
process computerization
changing of manufacturing processes to work supervised by computerized control
process control
supervision of industrial processes, supervision and coordination between manufacturing processes performed by a computer
process control
The regulation of variables that influence and/or control the conduct of a process so that a specified quality and quantity of product is obtained Pertaining to systems whose purpose is to provide automation of continuous operations This is contrasted with numerical control, which provides automation of discrete operations
process control
(n) The measurement, analysis, and adjustment of manufacturing processes, such as drilling, milling, and turning The quality of a product relies heavily on process control techniques used to check the variability of machined parts and to detect defects The use of statistical techniques is an important component of process control
process control
The automated control of a processing plant such as petrochemical works, where input flow and control is regulated by various output sensor measurements
process control
Using densitometric and colorimetric measurement data from press sheet color bars to monitor press performance throughout the press run Data is analyzed in relation to established control limits See Control Limits
process control
Descriptive of systems in which computers are used for the automatic regulation on a continuous basis of processes or operations
process control
13, A system of measurements and actions within a process intended to insure the output of the process conforms with pertinent specifications
process control
  Automatic control of a process, in which a computer system is used to regulate the usually continuous operations or processes
process control
Where parameters of a process are studied and correctly applied in the manufacturing process to produce high quality parts
process control
The act of controlling a semiconductor manufacturing process within established specifications and/or acceptable deviations
process control
The methodology for keeping a process within boundaries; minimizing the variation of a process
process control
The task of planning and regulating a process, with the objective of performing it in an efficient, effective and consistent manner
process control
The act of controlling the key parameters of a process to try to ensure product consistency
process control
Managing a process to a proven standard
process control
The ability to maintain specifications of product and equipment during the manufacturing operations [1] (SM*)
process costing
(Ticaret) A system that accumulates all costs for the production of similar items in a given batch, lot or time frame and creates an average unit cost based on the volume or units produced. Costs are tracked only for the entire batch, and not pegged to individual units
process layout
grouping together similar equipment
process layout
a layout such as a job shop, with specialized workstations that perform activities or services on batches of material
process layout
A way of organizing production activities such that equipment and people are grouped together according to their function
process manufacturing
-type of manufacturing where a product is produced or transformed through mixing, chemical reactions, etc Examples of process manufacturing would be refining crude oil into gasoline, extracting copper from ore, combining materials to make paint Process as apposed to Discrete manufacturing See also Discrete manufacturing
process manufacturing
Manufacturing where a product is produced or transformed through mixing, chemical reactions, etc Examples of process manufacturing would be refining crude oil into gasoline, extracting copper from ore, combining materials to make paint
process manufacturing
–A type of manufacturing that produces products by mixing, separating, forming, reacting etc (e g as in a chemical plant) It may be done in either batch or continuous mode See repetitive (discrete) manufacturing
process manufacturing
A manufacturing environment often characterized by a batch or continuous transformation of a gas, liquid or powder, low product complexity and manufacturing variations, fixed or dedicated facilities, a flat bill of material and relatively few transactions
process manufacturing
That part of the production process that physically or chemically changes materials
process manufacturing
Production that adds value by mixing, separating, forming, and/or performing chemical reactions e g food, chemical, oil industries It may be done in either batch or continuous mode The detailed functional requirements of process manufacturers usually differ significantly from the requirements of discrete manufacturers
process philosophy
20th-century school of philosophy that emphasizes the elements of becoming, change, and novelty in experienced reality and opposes the traditional Western philosophical stress on being, permanence, and uniformity. Reality, including both the natural world and the human sphere, is essentially historical in this view, emerging from (and bearing) a past and advancing into a novel future. Hence, it cannot be grasped by old static spatial concepts that ignore the temporal and novel aspects of the universe given in human experience. The foremost contributors to process philosophy have been Henri Bergson and Alfred North Whitehead
process plate
A very slow photographic plate, giving good contrasts between high lights and shadows, used esp
process plate
A plate prepared by a mechanical process, esp
process plate
a photomechanical process
process plate
for making lantern slides
process printing
a method of printing colored reproductions from halftone plates
process sheet
(Ticaret) A set of manufacturing instructions for a specific batch, lot or run that describe the operating parameters and settings for the equipment and facilities used, and any associated tooling or supplies
process time
(Ticaret) The elements of lead time, such as setup and run, in which a product is undergoing transformation, and not waiting or being moved
process view
(Ticaret) A diagram or flow chart that graphically represents the activities, resources and timing of a given process
process-server
someone who personally delivers a process (a writ compelling attendance in court) or court papers to the defendant
promote a process
actively support a process, help a process to succeed
Fischer-Tropsch process
The synthesis of hydrocarbons by the catalytic hydrogenation of carbon monoxide
Leblanc process
An early industrial method of producing sodium carbonate
LiBeB process
any nucleosynthesis process, details of which are unclear, that accounts for the light elements lithium, berylium and boron which cannot survive in stellar interiors because they are destroyed by proton capture
Markov jump process
A time-dependent variable that starts in an initial state and stays in that state for a random time, when it makes a transition to another random state, and so on
Markov process
A stochastic process in which the probability distribution of the current state is conditionally independent of the path of past states
Poisson process
a stochastic process in which events occur continuously and independently of one another
Romelt process
The direct liquid-phase reduction of ferrous and nonferrous ores and industrial waste products
abuse of process
A cause of action in tort arising from one party making a malicious and deliberate misuse or perversion of regularly issued court process (civil or criminal) not justified by the underlying legal action
acrocoracoid process
A dorsal expansion of the coracoid process which completes the opening for the triosseal canal
background process
A process that is not currently able to receive input from its controlling terminal
batch process
Any process that is not continuous, but is carried out with a discrete amount of material
carbon process
the process of making carbon prints
coracoid process
Part of the scapula that projects towards the sternum in mammals
cyanide process
A process of case-hardening iron or steel by immersing it in molten cyanide and then quenching in water or oil
cyanide process
A method of extracting gold and silver from their ores with a solution of sodium cyanide
due process
A legal concept where a person is ensured all legal rights when he/she is being deprived of life, liberty and the pursuit of happiness for a given reason
due process
The limits of laws and legal proceedings, so as to ensure a person fairness, justice and liberty
due process of law
due process
due-process
Attributive form of due process
in process of time
In the course of time; as time goes on; gradually; in due course
inter-process communication
Alternative spelling of interprocess communication
mastoid process
The conical, nipple-like projection of the petrous part of the temporal bone, that is situated behind the ear in humans and many other vertebrates, and serves as a site of muscle attachment
natural process
A process existing in or produced by nature (rather than by the intent of human beings). For example, volcanic activity and tidal activities
peace process
negotiations towards the peaceful settlement of a long-running conflict
processed
That has completed a required process

The bank returned her processed application by mail.

processed
Simple past tense and past participle of process
processing
Present participle of process
procession
A group of people or things moving along in an orderly manner, especially if doing so slowly and formally
quantum process tomography
A method for describing a quantum process by probing with known quantum states
r-process
the relatively rapid nucleosynthesis process, in supernovae, in which a large neutron flux allows rapid neutron capture and synthesis of elements up to the transuranic elements
s-process
the relatively slow nucleosynthesis process, in giant stars, in which neutron capture synthesises elements up to those of atomic number 209 (at which point alpha decay becomes a deterrent to further building)
service of process
The effective notification of a lawsuit such that a court may proceed with the case

The court found plaintiffs service of process effective, although the defendant refused to receive the complaint.

service of process
The delivery of information to a person or entity providing notice that they are being sued with sufficient detail for them to respond to the suit

The process server could not effect service of process because the defendant was nowhere to be found.

soda process
any of several industrial processes that either use or manufacture sodium hydroxide, but especially a method of making paper from wood pulp
statistical process control
A method of monitoring a process through the use of control charts
stochastic process
a function of random variables
thought process
The steps that a person or group goes through in arriving at a thought

Moral judgment, social judgment, or any other kind of higher thought process, is a function of intelligence, that is, of neuronic growth.

thought-process
Alternative spelling of thought process

The phenomenology is solely preparatory to the philosophy, which must begin in this pure thought-process.

xiphoid process
The cartilaginous extension of the lower sternum; the xiphisternum
zombie process
A child process that has terminated but is still listed in the process table, having not yet been reaped by its parent process
zygomatic process
A protrusion from the rest of the skull, most of it belonging to the zygomatic bone, but also contributed to by the frontal bone, maxilla and temporal bone
procession
{n} a solemn train, march, step, roder
processed
processed food has substances added to it before it is sold, in order to preserve it, improve its colour etc processed cheese/meat/fish etc
processed
past of process
processed
{s} adapted, treated, subjected to a series of procedures
processed
subjected to a special process or treatment; "prepared ergot"; "processed cheeses are easy to spread"
processed
Modified through manufacture such as refinement or food processing
processed
prepared or converted from a natural state by subjecting to a special process; "processed ores
processes
B4 8 2, p131
processes
plural of process
processes
Processes affect entities Attrition, communications, and movement are examples of processes Processes have a level of detail by which they are described
processes
in GEMIS are activities which convert, transport or emit a product New types of processes in GEMIS 4 0 are monetary services, and waste treatment
processes
the processing history
processes
- the series of changes by which something develops (major world processes are population growth, economic development, urbanization, resource use, international trade, global communication, and environmental impact )
processes
Work performed on or in response to, incoming data flows or conditions The FSS Context Diagram includes "FSS System" and all the inputs and outputs of the FSS system The DFD Diagram 0 (if you’d included everything, just as an example) would be 1 Accounts Payable, 2 Order Processing, 3 Catering Processing, 4 Payroll Processing, 5 Accounts Payable Processing, 6 Warehouse Processing, 7 Inventory Processing, and 8 Store Processing Each of these processes has inputs and outputs that are independent of the other Process Listing: Same as above Process Description: Note the DFD Explosion #
processes
the advice and support services that the program provides which include the participation of the client in seeking help, the service's techniques and activities, or group processes
processes
third-person singular of process
processes
Operational systems for supplying or realising products (e g frozen storage processes for food products) Processes may include separate stages with clearly defined end-points, which represent significant new or enhanced steps towards a final result (e g a new chemical process that contributes to a larger outcome of new or improved products)
processes
Subjects to some special treatment; handles in accordance with prescribed procedures
processes
pedogenic
processing
In archival work, is the act of arranging, describing, and preserving a collection of documentation
processing
Gathering your loan application and all of the required supporting documents (including the property appraisal, credit report, your credit history and your income and expense situation) so that a lender can consider you for a loan
processing
central processing unit data processing image processing information processing mineral processing word processing
processing
The action of the verb to process
processing
the application of Dianetics or Scientology processes to someone by a trained auditor The exact definition of processing is: The action of asking a preclear a question (which he can understand and answer), getting an answer to that question and acknowledging him for that answer Also called auditing
processing
Any and all processes to which food is subjected after harvesting to improve its appearance, texture, palatability, nutritional value, keeping properties, ease of preparation, and for eliminating microorganisms, toxins and other undesirable constituents
processing
Bringing up areas where change is desirable and going through activities that change them for the better Communication that direct a person's attention to areas of limitation and resolves them This is probably the best word for what a facilitator is doing
processing
The preparation of a mortgage loan application and supporting documentation for consideration by a lender or mortgage insurer
processing
The act of taking something through a set of prescribed procedures
processing
cooking, baking, heating, drying, mixing, grinding, churning, separating, extracting, cutting, fermenting, slaughtering, eviscerating, preserving, dehydrating, freezing, dying, sewing, or otherwise manufacturing, including packaging, canning, jarring, or otherwise enclosing in a container, other than normal post harvest packing of crops performed by producers
processing
preparing or putting through a prescribed procedure; "the processing of newly arrived immigrants"; "the processing of ore to obtain minerals
processing
Any operation that changes the characteristics of waste, including pretreatment, treatment and conditioning
processing
taking data and doing things with it It is the "thinking" that the computer does - the calculations, comparisons, and decisions
processing
Compiling and maintaining the file of information about the transaction, including the credit report, appraisal, verification of employment and assets, and so on The processing file is handed off to underwriting for the loan decision
processing
What the lender does with your loan application Processing involves compiling and maintaining the file of information about the transaction, including the credit report, appraisal, verification of employment and assets, and so on The processing file is handed off to underwriting for the loan decision
processing
{i} working, adapting, treating, subjecting to a series of procedures
processing
Developing, fixing, and washing exposed photographic film or paper to produce either a negative image or a positive image
processing
Processing means obtaining, recording or holding the data or carrying out any operation or set of operations on the data It includes organising, adapting and amending the data, retrieval, consultation and use of the data, disclosing and erasure or destruction of the data It is difficult to envisage any activity involving data which does not amount to processing
processing
The activities of accessioning, arranging, describing, and properly storing archival materials
processing
The process of obtaining and verifying borrower documentation
processing
Scientology The application of Dianetics or Scientology processes to someone by a trained auditor The exact definition of processing is: The action of asking a preclear a question (which he can understand and answer), getting an answer to that question and acknowledging him for that answer Also called auditing
processing
The manipulation of data by a computer in accordance with its instructions, or programming (Terms, Gr 3)
processing
Following origination, processing is verification of the information provided on your loan application This also includes ordering appraisals, credit reports and other documentation Top
processing
The preparation of a mortgage loan application and supporting documents for consideration by a lender or insurer
processing
preparing MSW materials for subsequent use or management, using processes such as baling, magnetic separation, crushing, and shredding The term is also sometimes used to mean separation of recyclables from mixed MSW
processing
Any procedure employed after collection and before compatibility testing of blood and includes the identification of a unit of donor blood, the preparation of components from such unit of donor blood, serological testing, labeling and associated recordkeeping [From §606 3(i)]
processing
General processing difficulties and requirements, stressing the processing-sensitive aspects of the blend The recommended conditions for blend processing such as extrusion, molding, thermoforming, etc Discussion of the material preparation procedures, processability window, as well as the post-processing aspects (recyclability, annealing, machining, finishing, printing, etc ) Information on the standard design criteria
processing
preparing or putting through a prescribed procedure; "the processing of newly arrived immigrants"; "the processing of ore to obtain minerals"
processing
Gathering the loan application and all of the required supporting documents (including the property appraisal, credit report, credit history, and income and expenses) so that a lender can consider the borrower for a loan
processing
The preparation of a mortgage loan application and supporting documentation for consideration by a lender or insurer
processing
The activities performed by archivists when materials are transferred to the legal custody of the University Archives Among the individual tasks of processing are: accessioning, arranging, describing, and properly storing archival materials See alsoaccession, arrangement, description, preservation, and weeding
procession
{i} succession of people (or cars, etc.); forward movement of a succession
procession
the act of moving forward toward a goal
procession
To take part in a procession
procession
The act of progressing or proceeding
procession
the group action of a collection of people or animals or vehicles moving ahead in more or less regular formation; "processions were forbidden
procession
(theology) the origination of the Holy Spirit at Pentecost; "the emanation of the Holy Spirit"; "the rising of the Holy Ghost"; "the doctrine of the procession of the Holy Spirit from the Father and the Son"
procession
That which is moving onward in an orderly, stately, or solemn manner; a train of persons advancing in order; a ceremonious train; a retinue; as, a procession of mourners; the Lord Mayor's procession
procession
Until quite recently, there were no accurate timepieces, so worship services did not have a precise starting time After the people gathered, the clergy and other ministers would enter the church in a procession to begin the service This custom is still continued in most churches today, though in some churches it only survives in the wedding service The first person in the procession is usually the crucifer, followed by other acolytes who light the candles and carry service books, then the choir, followed by lay ministers and then the clergy, with the highest ranking clergy last
procession
To ascertain, mark, and establish the boundary lines of, as lands
procession
The ceremonial formation at the beginning of Mass, consisting of altar servers, the celebrant, and late parishioners looking for seats
procession
An old term for litanies which were said in procession and not kneeling
procession
To march in procession
procession
An orderly and ceremonial progress of persons, either from the sacristy to the choir, or from the choir around the church, within or without
procession
A number of things happening in sequence (in space or in time)
process
Favoriten