eşlik

listen to the pronunciation of eşlik
Türkisch - Englisch
accompaniment
company

Come and keep me company. - Gel ve bana eşlik et.

I kept him company while his wife was in surgery. - Eşi ameliyatta iken, ben ona eşlik ettim.

equality
accompaniment; companionship; parity
companionship

Pets offer us more than mere companionship. - Evcil hayvanlar sadece bize eşlik etmekten daha fazlasını sunar.

attendance
waiting
parity
convoy
{i} escort

May I escort you home? - Eve kadar size eşlik edebilir miyim?

Tom Jackson, a US Marshal, escorted prisoners to a state penitentiary. - Tom Jackson, ABD polis müdürü, mahkumlara devlet cezaevine kadar eşlik etti.

be accompanied by
eşlik etmek
accompany

You're welcome to accompany us. - Bize eşlik etmek için buyurun.

wife

My wife will be glad to see you, too. - Eşim de seni görmekten memnun olacak.

Kristy Anderson is the wife of Larry Ewing. - Kristy Anderson, Larry Ewing'in eşidir.

peer
{i} partner

Tom was never my partner. - Tom asla benim eşim değildi.

How did you meet your partner? - Eşinle nasıl tanıştın?

match

Tom and Mary are a good match. - Tom ve Mary iyi bir eştirler.

Tom and Mary were a match made in heaven. - Tom ve Mary cennette yapılan bir eşti.

husband

Her husband smokes like a chimney. - Eşi, bir baca gibi sigara içiyor.

Tom is Mary's former husband. - Tom Mary'nin önceki eşidir.

spouse

How much time do you spend with your spouse? - Eşinizle birlikte ne kadar zaman harcarsınız?

One should respect one's spouse. - Bir insan eşine saygı göstermeli.

eşlik etmek
escort
eşlik etme
escort
eşlik etmek
attend
eşlik eden
accompanying

In front of the water fountain, there was a young woman accompanying herself on a guitar. - Çeşmenin önünde gitarıyla kendine eşlik eden genç bir kadın vardı.

eşlik eden
in waiting
eşlik eden
attendant
eşlik eden kimse
accompanist
eşlik edenler
retinue
eşlik etmek
come along

I don't see why I had to come along. - Neden eşlik etmek zorunda olduğumu anlamıyorum.

eşlik etmek
companion

Pets offer us more than mere companionship. - Evcil hayvanlar sadece bize eşlik etmekten daha fazlasını sunar.

eşlik etmek
convoy
eşlik etmek
go along
eşlik etmek
to accompany

You're welcome to accompany us. - Bize eşlik etmek için buyurun.

eşlik etmek
keep smb. company
eşlik etmek
wait on
eşlik etmek
a) to accompany b) to escort, to convoy
eşlik etmek
wait upon
eşlik etmek
walk
eşlik etmek
go with
eşlik etmek
consort
eşlik etmek
herd
identical
{i} couple

Same-sex couples should be able to get married. - Eş cinsel çiftler evlenebilmeli.

The young couple was accompanied by a chaperone. - Genç çifte bir hastabakıcı tarafından eşlik edildi.

equal

Everyone has the right of equal access to public service in his country. - Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkını haizdir.

An integer is natural if and only if it is greater or equal to 0. - Eğer tamsayı sadece sıfırdan büyük veya eşit ise tamsayı doğaldır.

counterpart
consort
woman

It's hard to be a woman. One must think like a man, act like a lady, look like a girl, and work like a horse. - Kadın olmak zordur. Erkek gibi düşünmeyi, hanımefendi gibi davranmayı, genç kız gibi görünmeyi ve de eşek gibi çalışmayı gerektirir.

The politician was caught on camera kissing a woman who is not his wife. - Politikacı eşi olmayan bir kadını öperken kameraya yakalandı.

{s} matching

I'm thinking of matching you against Yoshida in the race. - Seni yarışta Yoshida'ya karşı eşleştirmeyi düşünüyorum.

Mary is very good at matching people. - Mary insanları eşleştirmekte çok iyidir.

{i} Dutch
eşlik eden
(Muzik) backup
eşlik etmek
usher
{i} pair

The boys and girls paired off for the dance. - Erkekler ve kızlar dans için eşleştiler.

This is why Tatoeba is multilingual. But not that kind of multilingual. Not the kind where languages are simply being paired up together, and where some pairs are left behind. - Tatoeba'nın çok dilli olmasının nedeni budur. Fakat o tür çok dilli değil. Dillerin sadece birlikte eşleştirildiği ve bazı çiftlerin geride bırakıldığı tür değil.

eşlik eden
(Muzik) featuring
screw
twin

My wife and I can't decide on names for the twins. - Eşim ve ben ikizler için isimler üzerinde karar veremiyoruz.

equal to

Nobody is equal to this young woman in the field of music. - Müzik alanında hiç kimse bu genç kadın eşit değildir.

The number pi is approximately equal to 3.14 or 22/7. Its symbol is π. - Pi sayısı, yaklaşık olarak 3,14 ya da 22/7'ye eşdeğerdir. Sembolü π'dir.

eşlik etme
(Tıp) comorbidity
correspondent
{i} like

Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through. - Yasalar örümcek ağı gibidir, küçük sinekleri yakalayabilirler fakat yaban arısı ve eşek arılarının geçmesine izin verirler.

I'd like to introduce you to my wife. - Ben sizi eşime tanıtmak istiyorum.

better half
image
equi

What is principle of equidistance? - Eşit uzaklık ilkesi nedir?

The ages of the two children put together was equivalent to that of their father. - İki çocuğun yaşları toplandığında babalarınkine eşit oluyordu.

ux
one's better half
helpmeet
compeer
corresponding
feme
hubby
eşlik eden
concomitant
eşlik eden
accompaniment
eşlik etme
{i} escorting
eşlik etmek
pair
{i} lady

My dream is to be the First Lady. - Hayalim devlet başkanının eşi olmak.

It's hard to be a woman. One must think like a man, act like a lady, look like a girl, and work like a horse. - Kadın olmak zordur. Erkek gibi düşünmeyi, hanımefendi gibi davranmayı, genç kız gibi görünmeyi ve de eşek gibi çalışmayı gerektirir.

synonym

The words 'small' and 'little' are synonyms. - Small ve little kelimeleri eş anlamlıdır.

In common usage, spirit and soul are often synonyms. - Yaygın kullanımda spirit ve soul sık sık eş anlamlıdırlar.

(Tıp) bigeminus
basit ve notasız eşlik
vamp
dikey eşlik
(Bilgisayar) vertical parity
equipollent
duo
the missis
{i} fellow
{s} similar
old lady
old man

The old man is always accompanied by his grandson. - Yaşlı adama her zaman torunu eşlik eder.

The old man was accompanied by his granddaughter. - Yaşlı adama kız torunu tarafından eşlik edildi.

comate
{i} doublet
{s} duplicate
friend, companion
prov. afterbirth, placenta
old woman

The old woman was accompanied by her grandchild. - Yaşlı kadına torunu tarafından eşlik edildi.

The old woman was accompanied by her grandson. - Yaşlı kadına erkek torunu tarafından eşlik edildi.

{s} spousal
helpmate
companion

Pets offer us more than mere companionship. - Evcil hayvanlar sadece bize eşlik etmekten daha fazlasını sunar.

mate

I wonder what materials the garment is made of. - Giyim eşyasının hangi malzemelerden yapıldığını merak ediyorum.

The woodpecker is feeding its mate. - Ağaçkakan, eşini besliyor.

mate (of an animal)
identic
husband; wife; mate, spouse
match, counterpart, peer, equal; partner; mate; (karı veya koca) spouse, consort; (cinsel birleşmede) screw
iso

Languages are partially isomorphic. - Diller kısmen eşyapılıdır.

{i} placenta
{i} coequal
one of a pair
match, equal, like, double, duplicate, counterpart
partner (in a game)
missis
double
one of a pair, mate, fellow
eşlik eden
accompanist
eşlik etme
{i} concomitance
eşlik etmek
(Fiili Deyim ) accompanied by
eşlik etmek
vamp
geline eşlik eden kız
bridesmaid
genç kıza eşlik eden kadın
duenna
genç kıza eşlik eden kadın
chaperon
genç kıza eşlik etmek
chaperon
iki sevgiliye eşlik etmek
play gooseberry
müziğe eşlik etmek
vamp
Türkisch - Türkisch
Eş olma durumu
insan sesi yada tek çalgı için yazılmış yapıtlarda, başlıca ses yada seslere yardımcı durumda olan çalgı bölümü
Belirli bir modeli ile armoni oluşturan ve bir veya birkaç partiye bölüştürülen sesler bütünü
eşlik etmek
Beraberinde bulunmak
eşlik etmek
Bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
eşlik etmek
Beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, refakat etmek
(Hukuk) REFİK
partner
(Hukuk) REFİKA
Eşlik etme
refakat
Eşlik etmek
refakat etmek
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
Kuma, ortak
Arkadaş
İkişer kişilik gruplarla oynanan oyunlarda, ortak oynayan iki kişiden her birinin öbürüne göre durumu
Birlikte yaşayan dişi ve erkek hayvandan her biri
Bir çift oluşturan şeylerden her biri
Etene. İkişer kişilik gruplarla oynanan oyunlarda, ortak oynayan iki kişiden her birinin öbürüne göre durumu
Karı kocadan her biri, hayat arkadaşı, refik, refika
Etene, son, meşime
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer: "Çorabın öbür eşini yerden almak için sol ayağını uzatıyordun."- Ö. Seyfettin
Karı kocadan her biri, hayat arkadaşı, refik, refika: "Kadın diye eşini bellemiş, dürüst, aile babası bir adamdır."- Z. Selimoğlu
eşlik
Favoriten