company

listen to the pronunciation of company
Englisch - Türkisch
{i} bölük
şirket

Yeni politikayı benimsemek, bu şirketin şimdiye kadar yaptığı en iyi şeydi. - Adopting the new policy was the best thing this company ever did.

Acil internet girişi olan bir çevre yaratmazsak, bizim şirketimizde geride kalacak. - Our company is going to be left behind too if we don't create an environment in which we can get instant Internet access.

{i} eşlik

Eşi ameliyatta iken, ben ona eşlik ettim. - I kept him company while his wife was in surgery.

Tom ve Mary'ye eşlik etmemi ister misin? - Do you want me to keep Tom and Mary company?

{i} birlik

Yoldan uzakta bulunan annesi ile birlikte, Duke şirketinden zimmetine para geçirme planına devam edebildi. - With his mother out of the way, Duke was able to proceed with his plan to embezzle the money from the company.

Şirkete annesiyle birlikte geldi. - He came in company with his mother.

{i} ortaklık

Tom bir ortaklık istediğini söyledi. - Tom said he wanted some company.

Bir ortaklık ister misin? - Do you want some company?

{i} toplantı

Bütün şirket ziyaretçilerini toplantı odasına alıyoruz. - We take all the company visitors to the meeting room.

O süre boyunca Asya'da seyahat ediyor olacağımdan mayıstaki şirket toplantılarına katılamayacağım. - I will not be able to participate in the company meetings in May as I will be traveling in Asia during that time.

{i} beraberindekiler
{i} misafir

Bu akşam misafir bekliyoruz. - We are expecting company this evening.

Bu akşam misafir bekliyoruz. - We're expecting company this evening.

{i} arkadaşlık

Tom'la arkadaşlık etmemeni tavsiye ederim. - I advise you not to keep company with Tom.

Bana kim arkadaşlık ederdi? - Who would keep me company?

{i} tayfa
{i} topluluk
kuruluş

Şirketin kuruluşu 1950 yılında oldu. - The launching of the company was in 1950.

misafirler
mürettebat
şirketi

Şirketimizdeki en iyi şarkıcı kimdir? - Who is the best singer in our company?

Yeni politikayı benimsemek, bu şirketin şimdiye kadar yaptığı en iyi şeydi. - Adopting the new policy was the best thing this company ever did.

lonca
arkadaş

O, çok iyi bir arkadaş değildir. - He is not very good company.

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. - A person is known by the company he keeps.

dost

Tom şirkette benim dostumdur. - Tom is my ally at the company.

arkadaşlar

Gerçekten senin arkadaşlarınla eğleniyorum. - I really enjoy your company.

Bütün doktorlar kahve içmemem gerektiğini söylüyorlar ama buna rağmen, sevdiğim arkadaşlarımla beraberken ara sıra birazcık içiyorum. - All the doctors say that I shouldn't drink coffee, but, despite that, I do have a bit now and then when I'm in good company.

arkadaş çevresi
türküm
company manners görgü kurallarına uygun davranışlar
{i} topluluk, kumpanya
tiyatro oyuncu topluluğu
(Avrupa Birliği) şirket, firma
(Sosyoloji, Toplumbilim) eşlik (etme)
mürettebat tayfa
{i} şirket, kumpanya, ortaklık
{i} eşlik, refakat, arkadaşlık
şirket, grup
(Askeri) BÖLÜK: Ordunun muharip ve yardımcı sınıflarının çoğunda bulunan esas idari taktik birlik
(Tiyatro) tiyatro topluluğu
(Ticaret) finansman kurumu
(Ticaret) esnaf birliği
companionship
yoldaşlık
company event
şirket etkinliği
company law
(Kanun) şirketler yasası
company logo
şirket amblemi
company name
(Ticaret) şirketin ünvanı
company name
şirket adı
company name
şirket
company picnic
(Bilgisayar) şirket pikniği
company policy
şirket politikası
company union
(Ticaret) işçi sendikası
company car
şirket arabası
company management
şirket yönetimi
company meeting
şirket toplantısı
company officials
şirket yetkilileri
company promoter
şirket temsilcisi
company secretary
şirket sekreteri
company union
şirketler grubu
company board
Şirket komisyonu

At a company board meeting you feel that everyone favours playing safe.

company check
şirketi kontrol
company chop
Şirket kaşesi
company commander
(Askeri) Bölük komutanı
company director
şirket yönetim kurulu üyesi
company mail
Şirket postası
company of public ownership
halka açık anonim şirket
company profile
şirket profili
company shares
şirket hisseleri
company store
şirket satış mağazası
company structure
şirket bünyesi
company technician
şirket teknisyeni
company union
sendika
company with share capital
sermaye şirketleri
company-wide
Şirket çapında
company’s
şirketin
company aid man
(Askeri) BÖLÜK SIHHİYE ERİ: Yaralılara ilk sıhhi yardımı yapmak, tabur veya alay tabibine gerekli bilgi ve haberleri vermek üzere, muharip sınıf bölüklerinde bulunan, ordu Sağlık teşkilatına mensup şahıs
company area
(Askeri) bölük mıntıkası
company area
(Askeri) Birlik mıntıkası
company area
(Askeri) BÖLÜK MINTIKASI: Bir garnizon veya mıntıkanın bölüğe tahsis edilen kısmı
company brief
şirket hakkında kısa bilgi
company clerk
(Askeri) BÖLÜK YAZICISI: Bir bölüğün yazı işlerinde bölük başçavuşuna (first sergeant) yardım eden ve genellikle astsubay sınıfına mensup olan şahıs. Ayrıca bakınız: "clerk"
company clerk
(Askeri) bölük yazıcısı
company council
(Askeri) BÖLÜK HEYETİ: Bir bölükte görevli bulunan subayların tümü. Bunlar; tespit veya emredilen zamanda, bölük parasını kontrol etmek ve bu paranın sarfı hususunda gerekli tekliflerde bulunmak üzere toplanırlar
company council book
(Askeri) BÖLÜK HESAP DEFTERİ: Bölük parasına ait muhasebe kayıtlarını tutmaya yarayan resmi defter
company discipline
(Askeri) BÖLÜK DİSİPLİN CEZASI: Bak. "company punishment"
company executive
firma yetkilisi
company executive
(Ticaret) şirket yetkilisi
company executive
(Ticaret) kurum yetkilisi
company fund
(Askeri) bölük parası
company fund
(Ticaret) şirket fonu
company fund
(Askeri) BÖLÜK PARASI: Bir birlik olarak bölüğe ait olan para. Bu para, bölük heyetinin tasvibiyle, Ordu Yönetmeliklerine uygun olarak, bölük menfaatinin icap ettirdiği yerlerde kullanılır
company grade
(Askeri) BÖLÜK SUBAYLIĞI RÜTBESİ: Normal olarak bir bölükte hizmet gören subayların sınıflandırılması. Bu sınıflandırma teğmen, üsteğmen ve yüzbaşılara uygulanır
company grade
(Askeri) bölük subaylığı rütbesi
company ip
(Ticaret) şirket fikri mülkiyeti
company law
(Avrupa Birliği) şirketler hukuku
company loss
(Ticaret) şirket zararı
company officer
(Askeri) BÖLÜK SUBAYI: Bir bölükte hizmet gören ve rütbesi binbaşıdan küçük olan subay
company option
(Ticaret) şirket opsiyonu
company outing
şirket gezisi
company owner
şirket sahibi
company punishment
(Askeri) BÖLÜK DİSİPLİN CEZASI: Bir bölük komutanı tarafından, askeri mahkemeye intikal ettirilmeden verilen disiplin cezaları. Buna "company discipline" de denir
company seal
(Ticaret) şirket kaşesi
company street
(Askeri) BÖLÜK MINTIKA YOLU: Bir bölüğe ait bina veya çadırların önünde veya arkasındaki yol, geçit veya açık saha
company street
(Askeri) bölük mıntıka yolu
company title
(Ticaret) firma ünvanı
company town
şirket şehri
company transport
(Askeri) BÖLÜK TAŞIT ARAÇLARI: Taktik maksatlarla, doğrudan doğruya bölük komutanının emrinde bulunan ve bölük teçhizatının kuruluşa dahil bir kısmını teşkil eden araçlar
company union
sendika,şirketler grubu
company's name
(Ticaret) şirket ünvanı
company's water
musluk suyu
company's water
şehir suyu
company/dept
(Bilgisayar) şirket/bölüm
company’s
şirketin
constituent company
(Ticaret) bağlı şirket
construction company
inşaat firması
consulting company
danışmanlık şirketi
contractor company
yüklenici firma
cooperative company
(Kanun) kooperatif şirket
commercial company
ticari şirket
commercial credit company
ticari kredi kuruluşu
commercial finance company
ticari finans kuruluşu
controlling company
ana şirket
concealer company
saklayıcı şirket
corporation, business, company
şirket, iş, şirket
corporation, firm, company
şirket, firma, şirket
contracting company
müteahhitlik firması
contracting company
müteahhitlik şirketi
controlled company
(Ticaret) kontrol edilen şirket
corps headquarters company
(Askeri) KOLORDU KARARGAH BÖLÜĞÜ
publicly traded company
(Bilim, İlim) Halka açık şirket
good company
hoşsohbet
in company with
eşliğinde
in the presence of a large company
büyük bir topluluk önünde
part company with
arkadaşlığı kesmek
affiliate company
(Ticaret) bağlı şirket
allied company
(Ticaret) bağlı şirket
bottling company
(Ticaret) şişeleme şirketi
ceding company
(Ticaret) sedan şirket
company name
firma adı
dishonest company
paravan şirket
domestic company
yerli kuruluş
drug company
ilaç şirketi
drug company
ilaç firması
establish a company
(Ticaret) şirket kurmak
expert company
(Ticaret) ihtisas sahibi firma
foreign company
(Ticaret) yabancı şirket
headquarters company
(Askeri) karargah bölüğü
in company with
ile beraber
independent audit company
(Ticaret) bağımsız gözetim şirketi
independent company
(Ticaret) bağımsız şirket
inspection company
(Ticaret) gözetim şirketi
limited company
(Ticaret) sınırlı sorumlu ortaklık
limited company
(Ticaret) sınırlı sorumlu şirket
media company
medya kuruluşu
parent company
(Ticaret) ana kuruluş
pharmaceutical company
ilaç firması
production company
yapımevi
recipient's company
(Bilgisayar) alıcının şirketi
recording company
(Muzik) plak şirketi
registered company
(Bilgisayar) kayıtlı şirket
represent the company
şirketi temsil etmek
strong company
(Ticaret) güçlü firma
subsidiary company
(Ticaret) bağlı ortaklık
transportation company
(Turizm) ulaştırma kuruluşu
turkish company
(Ticaret) türk şirketi
unlimited company
adi şirket
vendor company
(Ticaret) temlik ve ferağ eden şirket
wind up a company
(Ticaret) şirketi tasfiye etmek
your company
(Bilgisayar) şirketiniz
companionship
dostluk
companionship
arkadaşlık

O kadın arkadaşlık istedi. - He wanted female companionship.

Fadıl sevgi ve arkadaşlık arıyordu. - Fadil was seeking love and companionship.

a company
bir şirket
companies
şirketler

Ticari şirketlerimiz bütün dünyada işlerini yaparlar. - Our trading companies do business all over the world.

Ekonomi zayıf olmasına rağmen, bazı şirketler hâlâ kazanç sağlıyor. - Although the economy is weak, some companies are still making a profit.

companies
şirketleri
companionship
{i} eşlik

Evcil hayvanlar sadece bize eşlik etmekten daha fazlasını sunar. - Pets offer us more than mere companionship.

companionship
{i} refakât
Englisch - Englisch
companionship
The entire crew of a ship
Nickname for an intelligence service
To accompany, keep company with

it was with a distinctly fallen countenance that his father hearkened to his mother's parenthetical request to “’bide hyar an’ company leetle Moses whilst I be a-milkin’ the cow.”.

A unit of approximately sixty to one hundred and twenty soldiers, typically consisting of two or three platoons and forming part of a battalion
Any business, without respect to incorporation
An entity that manufactures or sells products (also known as goods), or provides services as a commercial venture. A corporation
A unit of firefighters and their equipment
Social visitors
A group of individuals with a common purpose, as in a company of actors
{v} to associate with, to attend
{n} assembly of person, fellowship, firm or partnership, a ship's crew, a military band
organization of performers and associated personnel (especially theatrical); "the traveling company all stayed at the same hotel"
If you say that someone is in good company, you mean that they should not be ashamed of a mistake or opinion, because some important or respected people have made the same mistake or have the same opinion. Mr Koo is in good company. The prime minister made a similar slip a couple of years back
If you feel, believe, or know something in company with someone else, you both feel, believe, or know it. Saudi Arabia, in company with some other Gulf oil states, is concerned to avoid any repetition of the two oil price shocks of the 1970s
A company is a group of opera singers, dancers, or actors who work together. the Phoenix Dance Company
If two or more people part company, they go in different directions after going in the same direction together. The three of them parted company at the bus stop
If you have company, you have a visitor or friend with you. He didn't say he had had company
The official name of the company that produced the advertisement (The entire company name does not need to be entered in a search for a company to be found i e Yardley, Inc advertisements can be found using only "Yardley ") As company names changed over time, using key words found in a company name is the best way to successfully search for all of a company's advertisements
small military unit; usually two or three platoons the state of being with someone; "he missed their company"; "he enjoyed the society of his friends"
a social gathering of guests or companions; "the house was filled with company when I arrived"
In non-legal context, any business, without respect to incorporation
A business formed to make products or offer services Most companies aim to make a profit - take in more cash than they spend It can be privately owned (by a family, perhaps) or publicly owned Publicly owned companies sell stock
the guild comprised of the remnants of the Guild of Surgeons and the Company of Barbers merged together by King Henry VIII (also established as a guild in other European countries)
a social or business visitor; "the room was a mess because he hadn't expected company"
the state of being with someone; "he missed their company"; "he enjoyed the society of his friends"
A legal entity, allowed by legislation, which permits a group of people, as shareholders, to create an organization, which can then focus on persuing set objectives, and empowered with legal rights which are usually only reserved for individuals, such as to sue and be sued, own property, hire employees or loan and borrow money Also known as a "corporation " The primary advantage of a company structure is that it provides the shareholders with a right to participate in the profits (by dividends) without any personal liability (the company absorbs the entire liability of the business)
A generic and comprehensive term which may include sole proprietorships, individuals, partnerships, corporations, societies, associations, and organizations usually established and operating to commonly prosecute a commercial, industrial or other legitimate business, enterprise, or undertaking
A legal entity, allowed by legislation, which permits a group of people, as shareholders, to create an organisation, which can then focus on pursing set objectives, and empowered with legal rights which are usually only reserved for individuals, such as to sue and be sued, own property, hire employees or loan and borrow money Also known as a "corporation " The primary advantage of a company structure is that it provides the shareholders with a right to participate in the profits (by dividends) without any personal liability (the company absorbs the entire liability of the business)
Laws which govern the regulation, production and running of companies
The state of being a companion or companions; the act of accompanying; fellowship; companionship; society; friendly intercourse
A company is a group of soldiers that is usually part of a battalion or regiment, and that is divided into two or more platoons. The division will consist of two tank companies and one infantry company
Unit designation of the military In Civil War terms the Company had a starting strength of about 100 men Re-enacting units have a strength of between 10 and 40
{f} accompany; associate with
The body of actors employed in a theater or in the production of a play
Society, in general; people assembled for social intercourse
an institution created to conduct business; "he only invests in large well-established companies"; "he started the company in his garage" a unit of firefighters including their equipment; "a hook-and-ladder company" a social gathering of guests or companions; "the house was filled with company when I arrived" organization of performers and associated personnel (especially theatrical); "the traveling company all stayed at the same hotel" small military unit; usually two or three platoons the state of being with someone; "he missed their company"; "he enjoyed the society of his friends" be a companion to somebody
An association of persons or of capital organized for the purpose of carrying on a commercial, industrial, or similar enterprise
A subdivision of a regiment of troops under the command of a captain, numbering in the United States (full strength) 100 men
A military unit, typically consisting of two or three platoons
An assemblage or association of persons, either permanent or transient
When you are in company, you are with a person or group of people. When they were in company she always seemed to dominate the conversation alone
{i} corporation, firm; band, ensemble; basic military unit; people who are visitors in someone's house, guests, visitor (e.g.: "I am having company for dinner tonight"); condition of being with another person or with others; companionship
the legal entity created to act as an interface between the members of the community and the legal, financial and real worlds Structure and organisation to be decided by the Grand Council
small military unit; usually two or three platoons
An infantry company consist of three platoons and a Company Headquarters (CoyHQ) consisting of the Officer Commanding (OC) (sometimes referred to as the Company Commander), Company Sergeant Major (CSM), The Company Quartermaster Sergeant (CQMS), a Transport Sergeant and a Signaller In our cadet corps a CoyHQ consists of the Officer Commanding and the CSM Companies are grouped into battalions Approximately 120 personnel
To accompany or go with; to be companion to
The crew of a ship, including the officers; as, a whole ship's company
A corporation or a limited partnership with publicly traded stock
A legal entity regulated by the Australian Securities Commission under the Corporations Law Also known as a corporations
Official term for the division of an artillery regiment More often, the word Battery was used instead, and the term was changed following the Civil War
To be a gay companion
STRONGLY RECOMMENDED FIELD, naming the tobacco company which originally created the document ("non-industry" is also an option )[Dublin Core Metadata Mapping: Creator]
A companion or companions
To have sexual commerce
If you keep someone company, you spend time with them and stop them feeling lonely or bored. Why don't you stay here and keep Emma company?
Company is having another person or other people with you, usually when this is pleasant or stops you feeling lonely. `I won't stay long.' --- `No, please. I need the company' Ross had always enjoyed the company of women I'm not in the mood for company. see also joint-stock company, public company
an institution created to conduct business; "he only invests in large well-established companies"; "he started the company in his garage"
Guests or visitors, in distinction from the members of a family; as, to invite company to dine
A company is a business organization that makes money by selling goods or services. Sheila found some work as a secretary in an insurance company. the Ford Motor Company. = firm
crew of a ship including the officers; the whole force or personnel of a ship
The definition of a "company" for tax purposes is broad It includes any body corporate or other entity that has a legal personality or existence distinct from those of its members, whether that body corporate or other entity is incorporated or created in New Zealand or elsewhere Certain entities such as unit trusts are deemed to be companies for tax purposes, whereas Maori authorities are specifically excluded from that definition
An association of persons for the purpose of carrying on some enterprise or business; a corporation; a firm; as, the East India Company; an insurance company; a joint-stock company
To associate
A proprietorship, partnership, corporation, or other form of enterprise that engages in business
a unit of firefighters including their equipment; "a hook-and-ladder company"
an organization or group of performers
Partners in a firm whose names are not mentioned in its style or title; often abbreviated in writing; as, Hottinguer & Co
A business entity which creates paperless entries for introduction into the ACH network [ACH] (see also automated clearinghouse)
If you part company with someone, you end your association with them, often because of a disagreement. The tennis star has parted company with his Austrian trainer We have agreed to part company after differences of opinion. Arabian American Oil Company National Biscuit Company Canada Company chartered company finance company holding company London Company Plymouth Company Pollock v. Farmers' Loan and Trust Company Royal Shakespeare Company Seagram Company Ltd. Sears Roebuck and Company Standard Oil Company and Trust trust company British American Tobacco Company Ltd. 1902-76
company clinic
a primary care medical center run by and on the premises of a non-medical company office or factory
company clinics
plural form of company clinic
company front
A marching formation consisting of a line of people standing side-by-side in a row
company seal
A device formerly used to impress a company's name or symbol (or both) onto a dollop of soft red wax attached to a legal instrument, where two directors or one director and the secretary can sign as witnesses, thus executing the instrument
company time
Time for which one is being compensated by one's employer, and for which the employer is therefore responsible for the welfare of the employee, and the employee is expected to refrain from engaging in personal interests

What employers find is that if workers are allowed to schedule in that time, many will do those errands on personal rather than company time.

company man
A man whose primary allegiance is to his employer
company man
an employee whose first loyalty is to the company rather than to fellow workers
company car
A company car is a car which an employer gives to an employee to use as their own, usually as a benefit of having a particular job, or because their job involves a lot of travelling. a car that your employer gives you while you work for them
company car
automobile provided by the company that one is employed by
company check
check which is drawn on an account belonging to a company
company commander
officer in charge of a company (military unit composed of two or more platoons)
company foundation
building of a company, starting of a business
company goals
purposes on which a company was founded, fundamental ideals and vision of a corporation
company in establishment
company in the process of being legally formed
company law
the laws relating to the way in which companies operate
company laws
rules of a certain company, company regulations
company limited
company restricted as to amount of liability
company limited by guarantee
company that in the event of its breakup its owners will be responsible for its debts in an amount that was determined in advance
company limited by shares
company limited in the quantity of shares of stock it may issue
company limited by stock
company that in the event of its breakup its owners will be responsible for its debts in an amount that is yet to be determined (for the stock shares in their possession)
company liquidation
dissolution of a business, collapse of a company
company management
persons or committees which run and manage a company
company name
{i} name of a company, name by which a company or corporation is identified
company name
the name by which a corporation is identified
company name
Edcel Financial Network, Inc
company name
This is the name of the company that owns or maintains the radio given to the terminal
company name
The name of your company as listed on legal business documents
company name
The name of the organization that issued the security
company operator
an operator who works for a company
company secretary
A company secretary is a person whose job within a company is to keep the legal affairs, accounts, and administration in order. company secretaries someone with a high position in a company who deals with administrative and legal matters
company sergeant major
officer in charge of a body of soldiers
company town
A town whose residents are dependent on the economic support of a single firm for maintenance of retail stores, schools, hospitals, and housing
company union
a union of workers for a single company; a union not affiliated with a larger union
company woman
A woman whose primary allegiance is to her employer
company-
A legal entity regulated by the Australian Securities Commission under the Corporations Law Also known as a corporations
company-
lowest administration unit in the army Usually consists of a headquarters and two or more rifle platoons and most often commanded by a captain
company-
party: a band of people associated temporarily in some activity; "they organized a party to search for food"; "the company of cooks walked into the kitchen"
company-
The definition of a "company" for tax purposes is broad It includes any body corporate or other entity that has a legal personality or existence distinct from those of its members, whether that body corporate or other entity is incorporated or created in New Zealand or elsewhere Certain entities such as unit trusts are deemed to be companies for tax purposes, whereas Maori authorities are specifically excluded from that definition
company-
an institution created to conduct business; "he only invests in large well-established companies"; "he started the company in his garage"
company-
AT&T Corp , Alascom, Inc , and any AT&T affiliate authorized to provide you with AT&T services
company-
an organization or group of performers
company-
An association of persons or of capital organized for the purpose of carrying on a commercial, industrial, or similar enterprise
company-
Laws which govern the regulation, production and running of companies
company-
A proprietorship, partnership, corporation, or other form of enterprise that engages in business
company-
is a separate legal entity that is taxable on its net taxable income For tax law purposes, a company includes: a body corporate; or any other unincorporated association or body of persons; but does not include a partnership or a non-entity joint venture
company-
a unit of firefighters including their equipment; "a hook-and-ladder company"
company-
A corporation or a limited partnership with publicly traded stock
company-
A business entity which creates paperless entries for introduction into the ACH network [ACH] (see also automated clearinghouse)
company-
A legal entity, allowed by legislation, which permits a group of people, as shareholders, to create an organisation, which can then focus on pursing set objectives, and empowered with legal rights which are usually only reserved for individuals, such as to sue and be sued, own property, hire employees or loan and borrow money Also known as a "corporation " The primary advantage of a company structure is that it provides the shareholders with a right to participate in the profits (by dividends) without any personal liability (the company absorbs the entire liability of the business)
company-
A legal entity regulated by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) under the Corporations Law
company-
be a companion to somebody
company-
the guild comprised of the remnants of the Guild of Surgeons and the Company of Barbers merged together by King Henry VIII (also established as a guild in other European countries)
company-
organization of performers and associated personnel (especially theatrical); "the traveling company all stayed at the same hotel"
company-
Official term for the division of an artillery regiment More often, the word Battery was used instead, and the term was changed following the Civil War
company-
Any piece of equipment having a full complement of personnel
company-
An infantry company consist of three platoons and a Company Headquarters (CoyHQ) consisting of the Officer Commanding (OC) (sometimes referred to as the Company Commander), Company Sergeant Major (CSM), The Company Quartermaster Sergeant (CQMS), a Transport Sergeant and a Signaller In our cadet corps a CoyHQ consists of the Officer Commanding and the CSM Companies are grouped into battalions Approximately 120 personnel
company-
small military unit; usually two or three platoons
company-
a social gathering of guests or companions; "the house was filled with company when I arrived"
company-
the state of being with someone; "he missed their company"; "he enjoyed the society of his friends"
company-
A generic and comprehensive term which may include sole proprietorships, individuals, partnerships, corporations, societies, associations, and organizations usually established and operating to commonly prosecute a commercial, industrial or other legitimate business, enterprise, or undertaking
company-
STRONGLY RECOMMENDED FIELD, naming the tobacco company which originally created the document ("non-industry" is also an option )[Dublin Core Metadata Mapping: Creator]
company-
caller: a social or business visitor; "the room was a mess because he hadn't expected company"
company-
Unit designation of the military In Civil War terms the Company had a starting strength of about 100 men Re-enacting units have a strength of between 10 and 40
company-
the legal entity created to act as an interface between the members of the community and the legal, financial and real worlds Structure and organisation to be decided by the Grand Council
company-
The official name of the company that produced the advertisement (The entire company name does not need to be entered in a search for a company to be found i e Yardley, Inc advertisements can be found using only "Yardley ") As company names changed over time, using key words found in a company name is the best way to successfully search for all of a company's advertisements
company-
A legal entity, allowed by legislation, which permits a group of people, as shareholders, to create an organization, which can then focus on persuing set objectives, and empowered with legal rights which are usually only reserved for individuals, such as to sue and be sued, own property, hire employees or loan and borrow money Also known as a "corporation " The primary advantage of a company structure is that it provides the shareholders with a right to participate in the profits (by dividends) without any personal liability (the company absorbs the entire liability of the business)
company-
ship's company: crew of a ship including the officers; the whole force or personnel of a ship
company-
A business formed to make products or offer services Most companies aim to make a profit - take in more cash than they spend It can be privately owned (by a family, perhaps) or publicly owned Publicly owned companies sell stock
company`s dissolution
collapse of a company, company liquidation
company`s prospectus
document which provides information about a company which intends to issue securities on the stock exchange
commercial finance company
a finance company that makes loans to manufacturers and wholesalers
computer company
company which engages in developing and selling computer hardware or software
consulting company
a firm of experts providing professional advice to an organization for a fee
consumer finance company
a finance company that makes loans to people who have trouble getting a bank loan
contractor company
company that takes full responsibility for implementing a job
controlled company
company controlled or dominated primarily by one party
British East India Company
A seventeenth-century joint-stock company founded to trade with India to Britain's advantage
a man is known by the company he keeps
People are similar in character to their friends
fast company
Companions of either gender who do morally questionable things

After James fell in with fast company he started doing drugs and sleeping around.

fire company
An organization whose purpose is to extinguish fires
fire company
A single emergency response unit and its personnel within a fire department
holding company
A company that owns enough voting stock in another firm to control management and operations by influencing or electing its board of directors
holding company
A company without significant operations that only holds ownership interests in other companies
incorporated company
a company that has been granted a charter legally recognizing it as a separate entity having its own privileges, rights, and liabilities distinct from other businesses and persons
insurance company
Company that provides insurance policies
joint-stock company
Any company with transferable ownership interests and unlimited shareholder liability
keep company
To court

He was keeping company with her.

keep company
To socialise

If you care about your reputation you ought to be careful who you keep company with.

keep someone company
To remain with or accompany someone, especially to make them feel more comfortable with a certain situation

I'm a bit nervous, could you keep me company while I wait for my blind date to arrive?.

livery company
a guild of the City of London, some now incorporated and taking part in the local government of that place
misery loves company
Misery is easier to bear when one is not the only one miserable

Chakotay: Misery loves company, Tuvok.

multiproduction company
A company which produces more than one type of product, or provides more than one type of service
parent company
A company that owns or controls another company
part company
to separate; go their own way

The pair parted company and Stephen rejoined Mr Bloom who, with his practised eye, was not without perceiving that he had succumbed to the blandiloquence of the other parasite. Alluding to the encounter he said, laughingly, Stephen, that is:.

part company
To end a relationship
parts company
Third-person singular simple present indicative form of part company
private limited liability company
A limited liability company that is not a public corporation
public limited company
A publicly traded limited liability company in the United Kingdom and some other jurisdictions
sister company
A company with a different name that is closely affiliated with another
stock company
An incorporated company the capital of which is represented by marketable shares having a certain equal par value
the company
Nickname for an intelligence service

After having worked for 30 years for the CIA, he would soon take retirement from the company.

two's company, three's a crowd
One companion is better than two
umbrella company
A company that acts as an employer to fixed-term contractors, usually through an employment agency
you don't dip your pen in company ink
One should avoid romantic relationships in the workplace

It wasn't money that attracted his current wife, Madeleine Deininger, who started working for Ravenswood in 1985. . . . We had the policy that you don't dip your pen in company ink. We stayed good friends for a long time, Peterson says.

you don't dip your pen in the company inkwell
Alternative form of you don't dip your pen in company ink
you don't dip your pen in the company's ink
Alternative form of you don't dip your pen in company ink
companies
Third-person singular simple present of to company
companies
Plural of company
the Company
(Slang) the CIA
Türkisch - Englisch

Definition von company im Türkisch Englisch wörterbuch

limited liability company
(Kısaltma) L.L.C
company
Favoriten